hbp-36

 

Embed or link this publication

Description

මලියදේව මහ රහතන් වහන්සේට සුළුගුළු උපාසකතුමා පිරිනැමූ ඔසු කැඳ

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2[close]

p. 3

u ksjka ud¾.fha uq, mgka .ekau 16 wmodk md

[close]

p. 4

2014 jma l,dmh fj,d ysgmq ldf, weh nuqKq l=,hl Wmam;a;sh ,enqjd' weh ta nqoaO idikfha meúÈ fj,d ilaufka fhÈ, ysgmq wjia:djl" hk tk u. ljqre yß fl< .y, ;sfhk nj oel," tal lrmq flkdg nek jeÿkd' fï crdj odmq flkd <`. nvlj;a bmfokak krlhs" fudk crdjlao fï''' wd§ jYfhka nek jeÿkd' tA jf.au" fï kï nqoaO idikh úkdi lrkak wdmq ffjYHdjla lsh,;a nek jeÿkd' yenehs ljqo ta fl< .eyqfj lsh, oek f.k ysáfh;a kE' mdfr ;sìÉp fl< ms~ oel, ;uhs wr úÈhg ffjrfhka" fl%daOfhka nek jeÿfk' b;ska ta ldrKh fldÉpr nrm;, jqkdo lsõfjd;a" weh ta w;anefjka pq; fj,d B<`. w;anefõ wmd.; jqkd' tA jf.au t;kska miafi weh WmÈk w;anejla w;anejla mdid .Ksldjla úÈhg ;uhs Ôú;h .; lrkak isoaO jqfKa' tA jf.au weh t;kska miafi Wmam;a;s ,nmq lsisu w;anjhl ujq l=ila ,enqfk kE" ´mmd;s l j ;uhs bmÿfka ' fmr w;anejl nqÿka jykafia kulg oka §, rEm iïm;a;shla n,dfmdfrd;a;= jqk ksid tal;a ,enqkd' ±ka flfkl=g kej;;a ysf;kak mq¿jka" fï fl< álla oel, nekmq tlg TÉpr nrm;, úmdlhla ,enqfk fldfyduo lsh,' b;ska m%Odku fya;=j jqfka" weh ffjrfhka fl%daOfhka nek jeÿfk fl< ms~g fkfjhs" tal lrmq flkdg' ljqo lf

[close]

p. 5

2014 jma l,dmh 03 msgqj Oïu moh ;=,ska ksjka u. jka lrd hk fn!oaOhd wm%ud§ úh hq;af;a flfiao lshk ldrKh;a" m%udo jQ mqoa.,hka jefgk ;ek ú¢kd ÿla .ek;a ú.%y flfrk wm%udo j¾.fha tk uq,a .d:d ;=k .ek ;uhs fï ,smsfhka lshkak hkafk' fï .d:d ;=k nqÿka jykafia úiska foaYkd lrkak uQ,sl fjÉp l:djla ;sfhkjd' talg ksodk l:dj lsh,;a lshkjd' f.!;u nqÿka jykafia jev ysgmq ld,fha fldiUE kqjr Wfoaks lsh, rc flfkla ysáhd' fï rc;=udg ud.kaÈh" idudj;sh iy jdiq,o;a;d lshk kïj,ska y÷kajmq w. ìfidajre ;=ka fofkla ysáhd' b;ska fï ;=ka fokdf.ka ud.kaÈh lshk ìijf. foujqmshka nqÿka jykafiaf. rEmhg jYS fj,d" ;ukaf. ÿj ^ud.kaÈh& nqÿka jykafiag irK mdjd .kak lsh, b,a,d ysáhd' kuq;a nqÿka jykafia lshkafk ù;rd.S" ù;fodaiS" ù;fudayS .=Kfhka hq;a n%yau pßhdj mQ¾K lrmq ;=ka f,dald.% jQ W;a;uhd' kej;;a f,dalhg nef|kak wxY= ud;%hl fyda leue;a;la" wjYH;djhla Wka jykafiag fldfy;au kE' b;ska fï b,a,Su lrk fldg nqÿka jykafia ud.kaÈhf. rEmhg ks.%y lhdg odk udk §, .re i;aldr lrf.k ysáfh' ud.kaÈh ìij" idudj;S ìij nqÿka jykafiag tA úÈhg Wmia:dk lsÍu .ek fl%daOfhka ysáfh' ta ksid Wml%uhla fhdo, idudj;sh we;=¨ mkaiShla ia;%Ska fldgi 3 jk ks ud,s.dj ;=,Èu .skafkka mqÉp, ur, oeïud' fïl ie,jqk rc;=ud" ud.kaÈh ìij we;=¨ wef.a kEoEhskaj oreKq jo ysxikhg ,la lr, ur, ±ïud' b;ska fï ldrKdj ;uhs fï .d:d ;=k foaYkd lrkak uq,a jqfka' wmamudfoda wu; mox - mudfoda uÉpqfkda mox wmamu;a;d k óhka;S - fha mu;a;d h:d u;d wm%udoh wuD; moh jQ ksjkg lreKqh' m%udoh urKhg lreKqh' wm%udo jQfjda fkdñfh;s' hï flfkla m%udoo Tjqka u

[close]

p. 6

2014 jma l,dmh b;ska f,dal i;a;ajhd;a fï cd;sfha .sks ;=klska m;a;= fjù bkafk' tlla rd. .skak' zzwfka ug fï foa ,nd .kak ;snqk kï" ug b;ska fldfyo tal ,nd .kak jdikdjla!ZZ ke;s flkd ;sfhk flkd Èyd n, n,d fï úÈhg msÉfpkjd" oefjkjd" ;efjkjd' wehs ug fkd,efnkak fya;=j lsh, kslugj;a ys;kafk kE' ys;kafku" ug kEfk wfklg ;sfhkjfk lshk woyi' b;ska ta foa fkd,enqkdu B<Õg fkdßiaiqï .;shla" bjis,s ke;s .;shla yg .kakjd' fï .;sh ks;r ;sfhk flfkla ;j flfkla wefÕa yemqk;a nkskjd" lE .ykjd' ta wr ;uka we¨k fohla ,efnkafk ke;s jqkdu" ,nd .kak neß jqkdu B<Õg ukig tk iajNdjh' tfyu ke;akï m

[close]

p. 7

2014 jma l,dmh kï fl,skau nh fjkj ñila fjk fudkj fjkako@ b;ska f.hla we;=f, ;ksfhka bkak fmdä hd w;r cd;s" l=< u," wd.ï" foaYmd,k fNao yd iïnkaOhla ke;' Wkajykafia,d w;r fmdÿ iu.sh w.%hs' fndÿkqjka w;r úril njla ke;' fï wd¾h úkfha W;a;Í;r Ndjhhs' ieÕjqKq fndÿ u. h

[close]

p. 8

2014 jma l,dmh 06 msgqj f hym;a Èúhlg'''' 2 jk fldgi fjkjd' ÿlla iemhs lsh, ys;df.k Wmdodk lr .kakjd' fufyu ÿla fjkafk" ÿlg fya;=j fkd±kSu ksid" ÿlaL iuqoh wd¾h i;Hh fkdokak ksid' wfka fufyu jqkdfk lsh lshd ÿlafjkafk uq,dj ksid' oyï u.la ;sfhkjo lsh, fydh, n,kafkj;a kE' fï f,daflg my< jqk fY%AIAG úoHd{hd jk nqÿ mshdKka jykafia" lshkafk ie±yej;=kaf. mQckSh ia:dk' kuq;a tAjdhska iyk ñila ÿflka ñ§ula kE' tl lrorhla bj;a fjk fldg ;j tlla tkjd' fï ;uhs fyd|hs lshk yeu foau lrk f,!lsl iïud ÈÜÀh' kuq;a ÿflka ñfokak kï W;=ï wd¾h iïud ÈÜÀhg tkak ´k' wd¾h iïud ÈÜÀh fkdokaklu lshkafk p;=rd¾h i;Hh fkd±kSu' fukak fï isjq wßiia ^p;=rd¾h i;Hh& fkd±kSu ksid f,dal i;ajhd" ÿl u; msysá f,dalh nodf.k" ÿla iys; iir .ukl iem fydhkjd' ±ka fufyu lsõju" fmr iifrÈ ys;ska" lhska" jpkfhka ;u ;uka f.dv.y .;a ixLdrj, úmdl yeáhg" fï Ôúf;aÈ kvq yn" f,v ÿla" /lshdfj lror tkj lsh, iuyre ms

[close]

p. 10

2014 jma l,dmh lrf.k hkj lshk ldrKh ta Wmudfjka fmkajkjd' fï lsõfj wfma iir .uk ixjr fjkj lshk ldrKh' u;=jg isoaO fjk foa jf.au fï lh urKfhka flk jYfhka rEmh hehs hula fõ kï ta ish,a,u wksÉp" ÿlaL" wk;a;" wiqN jYfhka n,kak ´k' ta n,kafk wyxldr" uñxldr lshk udk wkqYh ÿre lr .kak' t;fldg fï uia f,a lhhs ndysr ish,a,uhs wksÉp" ÿlaL" wk;a;" wiqN úÈhg n,kak ´k' t;kska biafi,a,u n,kak ´k tl ;uhs lfhys lh wkqj ne,Su lshk fï uia f,a lfha wkqmiaikdj' B<Õg ndysr f,dalh .ek n,kafk ta Wmudj ixikaokh lr,' m

[close]

p. 11

2014 jma l,dmh ms ` vq is Õ d jeäh kS f .% d a O mq x Ñ yduqÿrefjd ±l, ys; meyeÈ,d" miqj nK wy, O¾uh flfrys meyeÈ,d fjfyr úydr bÈlr;akh oyia .Kklg ks;r fofõf, oka meka mQcd l< úYdLdj" tod iudcfha jeo.;a jev lghq;= nyq, m%N+ ldka;djla' jev m< wêl ksid ixjr we÷ula we|.kak fj,djla kE lshk wh fï .ek;a ys;, n,kak ´k' w¢k we÷u ;ukaf. wNHka;r ixjrlu" msßisÿlu" ms f,i meyeÈ,s lr, ;sfhkjd' fndre" fla

[close]

p. 12

2014 jma l,dmh 10 msgqj uefrk nyq;rh i;r wmd .; jk nj w;a±lSfukau ±k .;a;d''' lfkla urKdikak fudfydf;È we;s jk ixlS¾K iy w;sYh ìhlre l%shdj,sh .ek;a" uefrk nyq;rhla i;r wmd.; jk nj;a" urKh .ek lshfjk ,sms fm

[close]

p. 13

2014 jma l,dmh b;ska fjk lrkak fohla kE' uu fï ál lshkafk" uereKu fufyu ÿlaÅ; f,dalhla ;sfhkj lsh, lshkak' mjq lrkak tmd' WU,j;a fïl úiajdi lrm,a,' uereku bjr kE' fï jpk ál WU,g lshkak ,eìÉp tl;a ug f,dl= iykhla' talhs uu fï wjia:dj ,nd .;af;'ZZ ±ka fï úÈhg ta yduqÿrefjd wukqiaifhla fj,d wr fmdä tld yryd fï úia;rh lsõjd' b;ska jfÜ bkak wh;a ±ka fï wdfõi fjÉp

[close]

p. 14

2014 jma l,dmh .ykjd" ú,dm fokjd' b;ska l,d;=rlska flfkla ;uhs T;kska wyla fj,d iq.;shlg hkafk' uu tl wjia:djl Th .kaOín f,dafl bkak wukqiaifhla ±lald' ta wukqiaihg ta f,dafl bkak wfkla wh l;d lrk yeá lshkakj;a nE' wuq ;s;a; l=Kqyremhla uq,g od,''' l=Kd lsh, ;uhs l;d lrkafk' wyj,a l=Kd tkj lshkjd' n,mqju fy¿fjka bkafk' biairy ,sxf.akaøsh ;sfhk m%foaYfha óueis fmdÈhla jf.a mKqfjd fmdÈhla bka k jd' ta ls h ka f k l=Kqfj,d mKqfjd .y,' ta fmf¾; f,dafl fmf¾;fhla fj,d bmÈ,d' fï fmf¾;h hk fldg wksla fmf¾;fhd lE .ykj" wkak wyj,a l=Kd tkj lsh,' b;ska talf. jefâ ÿjk tluhs' fudlo fufyka k,sh k,sh mKqfjd lkjd" ta wiafi wksla tjqka lE .ykjd' ta ;uhs l¾u fõ.hg wkqj tA f,dafl ks¾udKh fj,d ;sfhk yeá' ukqiai f,dafl bf|oaÈ flfkl=g ¥IKhla" wmrdOhla lr, tafl úmdlh ;uhs ±ka fï weú,a, ;sfhkafk' b;ska fy¿fjka tfy fufy ksÉÑ ke;=j ÿjkjd' wr ±ú,a, ishqï YÍrh we;=,gu ld jeÈ,' ,sxf.akaøshla fmakak kE' ;sfhkafk kslx mKq fmdÈhla ú;rhs' mKqfjd k,shkjd' msg bkak mKqfjd we;=,g hkjd" we;=f, bkak tjqka msgg tkjd' fufyu oÕ, oÕ, bkakjd' iuyr úg ta mKqfjd l¾u Yla;sfhkau ueúÉp tjqka fjkak;a mq¿jka' tfyu ke;akï w;aneõ ,nmq tjqka fjkak;a mq¿jka' tfyu;a ke;akï fï foj¾.hu fjkak;a mqq¿jka' fï jf.a wjia:d yßhg ;sfhkjd' ta jf.au ;ukaf. msßig" foam, jia;=" ñ, uqo,aj,g ±äj wdid lr," taj Wmdodk lrf.k uereku;a fma%; w;aneõj, bmÈ,d" ta ;ukag {d;s ys;j;a mqoa.,hskaf. YÍrj,g iïnkaO fj,d" tfyu ke;akï ta weiqre lrmq jia;=j,gu we,s, ÿla ú| ú| taj weiqre lrka k fjkjd' ±ka fï jf.a wjia:djl uu w;a±lmq ;j;a isoaêhla ;uhs fï lshkak hkafk' ks;r fofõf, jkaokd .uka .sh tla;rd Wmdil wïu flfkla" oUÈj jkaokd .uka .shdg miafi ;uka .shmq jdr .Kk" lshmq lrmq foaj,a wdÈh mska fmd;l ,shk isß;la ;snqKd' fudlo fldhs fj,djl yß uefrkak tk fldg wksla whg lsh, lshj .kak" u;la lr .kak' tal;a tla;rd m%fhda. iïm;a;shla' ta lshkafk urKdikak fudfydf;" l,ska lrmq mskla oyula u;la jqfkd;a iq.;shlg hkak mq¿jka lsh, wy, ;snqKd' yenehs fï Wmdil wïu j;af; msáfh ;sfhk .iaje,a wdÈhg fndfydu wdihs' ta ksid fldhs fj,djlj;a kslx bkafk kE" fudkj yß j;af; msáfh lghq;=uhs lrkafk' ±ka ta jf.a lghq;= lrkak tmd lshk tl fkfjhs fï lshkafk" tajg ±ä we,aulska we,s, ne`È, Wmdodk lr f.k ysáfhd;a isoaO fjk Nhdkl;ajh ;uhs fï lshkafk' Tfydu b|, b;ska fldfydu yß udrdka;sl fudfyd;la wdju wksla wh ,jd fï msx fmd; lshj .;a;d' lshkak mqf;a" lshkak lshkak '''' lsh, lshk fldg" wef.a {d;s msßi;a b;ska tl È.gu lshdf.k .shd' yenehs fï Wmdil wïu ueß, pq; fjk flfkla fkfjhs" .kaOínfhla úÈhg ta Njfhu bkak wdhqi ;sfhk flfkla' kuq;a tal thd okafk kE' ta ksid ;uhs wr msx fmd; lshjoaÈ iajNdúl isysh ;sfhkafk' t;fldg fï uia f,a lhska wyla fjkak;a fndfydu lsÜgqhs' fyd| isys l,amkdj;a ;sfhkjd' lshk taj;a fyd|g wefykjd' b;ska fï msx fmd; lshjf.k hk fldg ;uka jkaokd .uka ìuka .shmq yeá" kej;sÉp yeá" lkak fndkak b|.;a;= ;eka wd§ ish,a,u lshjqKd' wjidk yßh lshdf.k hk fldg" wd'''' fmdâvla ysgmxfld ysgmxfld lsõjd' zzTh wr fldia .y ;sìÉp yßhfk lshkafk" wfka nx ta .fya uq, b|ka w.g hk l,a l| yeu ;eku wähla kEr f.ä' ±lalu ug wdidfj nE'ZZ ±ka fufyu lshkj;a tlalu mK .shd' ±ka b;ska msx fmd; ;uhs lsfhõfj' kuq;a wjidkfha isoaO jqfka" fldia .fya f.ä ál u;la fj,d talg wdidfjka tA f.ä ál Èyd n,df.k uefrkak' b;ska Th msx lghq;= lrk w;r ±lal fohla ysf;a ;og fï úÈhg ld jeÈ, ;snqKd' wka;sug tal ;uhs Wmdodk lf

[close]

p. 15

2014 jma l,dmh fydhdf.k wdjd' fudlo ta wh ±k f.k ysáh tA ldf, uu ta lghq;= lr, fok nj' weú;a n,mqju fï u<.sh flkd ta f.or flfklaf. weÕg wdfõi fj,d bkakjd' b;ska uu weyqj" fï wdfõi fj,d bkak flkd ljqre lsh,o idia;r wymq ;ekaj,ska lsõfj lsh,' foaj;ajhl bkakjd" uqL jrï fokak mq¿jka lshkjd" kuq;a wmsg ´k fuhdf.ka lrorhla ke;sj bkakhs lsh, ta wh lsõjd' kuq;a b;ska uu ±k f.k ysáhd" ug fmkqkd" fuhd bkafk foaj;ajhl fkfjhs" wr fma%; .;shg mßj¾;kh fj,d tk uÜgul lsh,' ta lshkafk wr ñksia .kaOính fma%; ;;a;ajhg mßj¾;kh fjk wjia:djla' ta jf.a .kaOín fma%; ;;a;ajhg .shhs lshkafk" fudkj yß fya;=jla weÈ, weú;a ÿlaÅ; ;;ajhg m;a fj,d bkakjhs lshk tl' fudlo fï Wmdil wïu fldÉpr f,dal iïu; msx oyï jev l<;a" Wmdodk fjk me;a; fyj;a ±äj wdid lr, ;snqfK mskg fkfjhs" wr jf.a f,dafl ;sfhk jia;=j,g' yenehs ±ka fï mqoa.,h u<;a" pq; fj,d ke;s ksid .kaOín ;;a;ajfhka wylg .sh flfkla' ±ka b;ska biafi,a,u uu tla;rd lsrK Yla;shla ÿkaku" fï ñh.sh flkd CIKhlska wr f.or flfkl=g wdfõi jqKd' yenehs l;d lrkafk kE" wdfõifhka bkakjd' b;ska ta wdfõi fjÉp wh;a bf|oaÈu" uu jfÜ ysgmq msßif.ka weyqj" foúfhd fudkjgo leu;s" fmf¾;fhd fudkjgo leu;s lsh,' fudlo fï whg wr foajd,j,ska lsh, ;snqfK" foaj;ajhl bkakj uqL jrï .kak mq¿jka lsh,' kej;;a uu weyqju" fï flkd foúfhla lsh,o fma%;fhla lsh,o ys;df.k bkafk lsh," ta wh okafk kE lsõjd' Bg miafi wms tfykï n,uq ls h ," foúfhd fudkjgo leu;s" fma%;fhd fudkjgo leu;s lsh, uu ta msßif.kau weyqjd' W;a;r ke;s ksid uuu lsh, ÿkakd' fma%;fhd fydgq ln u, uq;%j,g leu;shsfk" t;fldg foúfhd@ iqj| foaj,aj,g" wuD;h jf.a msßisÿjg ;sfhk foaj,aj,g leu;sshs' fufyu lsh, uu ta whf.ka tal yßo lsh, weyqjd' fudlo kslïu fkdlsh fya;=M, fmkajkak ´k ksid' ta wh b;ska tal yßhs lsh, ms

[close]

Comments

no comments yet