Ročenka 2011-2012

 

Embed or link this publication

Description

veľké víťazstvo

Popular Pages


p. 1

Šk. rok: 2011/2012 www.sos.sdb.sk Nepredajné Don Bosco na Slovensku Str. 5-6 „Keď ide o nejakú vec, čo slúži dobru mládeže, don Bosco chce byť vždy na čele pokroku.“ Don Bosco Veľké Spoločne Rozsiahla rekonštrukcia školy finišuje ví ťazstvo! v novom str. 13-14 Str. 9-10

[close]

p. 2

1 SoŠ sv. Jozefa Robotníka TÉMA DNA www.sos.sdb.sk Komentár Do ďalšieho spoločného kráčania... ŽILINA - Juraj Malý, Peter Bučány a Ferdo Kubík ako prví nadšení saleziáni don Bosca založili našu školu pred 20. rokmi. Ak by sme zostali len pri tom, bolo by to veľmi málo. Drahí pedagógovia a žiaci, milí priatelia, už tradične dostávate do rúk novú ročenku našej školy pre školský rok 2011/12. Ona je pre nás spomienkou na predchádzajúci školský rok, ale aj programom toho nastávajúceho. Táto ročenka má slúžiť nám všetkým, aby sme o sebe vedeli viac a dali vedieť aj iným. V tomto školskom roku je zameraná viac žurnalisticky. Hovorí sa, že o čom (o kom) sa nepíše, ten akoby ani nejestvoval. A ak sa o niekom píše, je vždy dôležité, ako sa o ňom píše. Sami vidíme, aký vplyv má na nás bulvár... Častokrát si nevšímame podstatu udalostí a niečo pozitívne, ale zameriavame sa na to, čo vôbec nie je dôležité a mnohokrát je aj negatívne. Preto sme sa rozhodli tohtoročnú ročenku ladiť ako „pozitívny bulvár“. Verím, že sa Vám bude páčiť! úspechov. 1. kvalitné vyučovanie, ktoré bude v službách výchovy, 2. podľa kresťanskej inšpirácie a don Boscovej pedagogiky, 3. so sociálnym poslaním (pozornosť na „najodkázanejších“). Toto sú základné prvky výchovy typické pre saleziánsku odbornú školu, ktoré sa budeme snažiť uplatňovať aj v našej škole. Uvedomujem si tiež, že v tomto školskom roku budeme naďalej realizovať aj dva EÚ projekty, ktoré nás síce budú stáť ešte dosť síl, ale verím, že s trpezlivosťou a vzájomnou pomocou všetko zvládneme a znova o kúsok posunieme NAŠU školu dopredu. Všetkým Vám v školskom roku 2011/12 držím palce pri príprave našich žiakov do života a prajem veľa osobných i pracovných Don Bosco mal počas svojho života geniálnu výchovnú myšlienku, ktorú ponúkol celému svetu. Uvedomil si a žil tým, že výchova mladých je vecou srdca vychovávateľa. Jeho výchovná metóda sa od ostatných líši predovšetkým tým, že je náročná na pedagóga a istým spôsobom sa stáva jeho životným štýlom. Ona má svoju metódu – preventívny systém a svoj štýl. Snaží sa v yc h ovávať c e l i st vé h o človeka (nielen odborníka a nielen kresťana), pomáha mu odhaliť jeho životný plán a zapája do toho všetkých, ktorí sa v tomto období s mladým človekom stretáva j ú , t zv. v ýc h o v n ú komunitu (rodičia, pedagógovia, bývalí žiaci...). V školskom roku 2011/12 sme sa rozhodli, že SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline ponúkne svojim žiakom predovšetkým: Mgr. Viliam Riško, SDB riaditeľ školy

[close]

p. 3

SoŠ sv. Jozefa Robotníka NASA POLITIKA www.sos.sdb.sk 2 Informácie Podmienkami prijatia na školu je úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ a zdravotná spôsobilosť. V rámci praktického vyučovania žiaci získajú základné pracovné návyky, zručnosti a skúsenosti v danom odbore. Súčasťou školy je aj školský internát. Jeho cieľom je výchovná starostlivosť v čase mimo školského vyučovania v duchu dona Bosca pre- o škole SoŠ sv. Jozefa Robotníka ŽILINA - SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline zabezpečuje kvalitnú výučbu v štvor a troj-ročných odboroch. Kladie dôraz na výchovu, odborné vedomosti a jazykovú prípravu. ventívnym systémom. Zriaďovateľom školy sú Saleziáni d o n a Bosca Slovenská provincia. Poslanie školy Hodnoty školy Dospievajúcim mladým z celého Slovenska slúžime prostredníctvom pripravených pedagógov, saleziánskeho výchovného prostredia a moderných zariadení. Podporujeme ich v ľudskom, kresťanskom a odbornom raste tak, aby sa pri pravili na zodpovedný život v spoloč-nosti a presadili sa na trhu práce. Výsledkom našej angažovanosti je dobré meno a ďalší rozvoj školy. 1. viera, odbornosť a celkový rozvoj žiakov 2. saleziánska výchova založená na preventívnom systéme a asistencii 3. rodinné prvky (vzájomná dôvera a otvorenosť, pozorný a ľudský prístup k žiakom, zdravá náročnosť...) 4. spoluzodpovednosť, profesionálny rast pedagógov 5. spolupráca s rodičmi a s exallievmi (absolventmi školy) 6. príjemné a výchovné prostredie DON BOSCO Adresa: SOŠ sv. Jozefa Robotníka, Saleziánska 18, 010 01 Žilina IČO: 00652512 DIČ: 2020639159 Telefón: 041 / 723 41 02 E-mail: sos@sdb.sk č.ú.: 4260026918 / 3100 Ľudová banka, pob. Žilina Web: www.sos.sdb.sk

[close]

p. 4

3 SoŠ sv. Jozefa Robotníka INZERCIA SOS www.sos.sdb.sk PRÍDTE SA K NÁM VYUCIT NABRAT ZRUCNOSTI A SKÚSENOSTI V PRAXI ŠTVORROČNÝ ŠTUDIJNÝ ODBOR grafik digitálnych médií ravy: 4 roky Dĺžka vzdelávania a príp chlapcov, dievčatá : pre Odbory sú určené elaní: maturitné vysvedčenie vzd Doklad o dosiahnutom Základné údaje TRO ČEBNÉ O JROČNÉ U DBORY autoopravár stolár maliar murár Základné údaj Dĺžka vzde lávania a pr ípravy: 3 Odbory sú roky určené pre: chlapcov Doklad o do siahnutom vz list, vysved delaní: vý učný čenie o záve rečnej skúš ke e DVOJROČNÉ nadstavbové štúdiá dopravná prevádzka drevárska a nábytkárska výroba stavebníctvo Základné údaje Dĺžka vzdelávania a prípravy: 2 roky Doklad o dosiahnutom vzdelaní: maturitné vysvedčenie

[close]

p. 5

SoŠ sv. Jozefa Robotníka ZAHRANICIE www.sos.sdb.sk 4 Po stopách Jána Pavla II. Srdce zvona sme nakoniec rozhýbali Pred sochou blahoslaveného Jána Pavla II. Jedno oko stále bdie Bazilika Božieho Milosrdenstva v Lagiewniky POĽSKO - 19. - 21. 5. 2011 Tieto dni boli pre zamestnancov školy zvlášť výnimočné, pretože navštívili miesta, kde žil a pôsobil Ján Pavol II. a „kde to všetko začalo“! Tento výlet bol spojený s návštevou školy v poľskej Nowej Hute (Krakow) a bol príležitosťou pre pedagógov, aby porovnali obe školy a zároveň priniesli niečo nové aj do našej školy. To sú moje neposlušné pomocníčky

[close]

p. 6

5 SoŠ sv. Jozefa Robotníka ZAHRANICIE „Saleziánska rodina a priatelia dona Bosca sa tešia“ www.sos.sdb.sk o c s o B Don na Slovensku ŽILINA - Hlavný predstavený saleziánov don Pascual Chávez (9. nástupca don Bosca) navštívil začiatkom septembra 2011 Slovensko. Zastavil sa aj v Žiline, kde sa stretol s celou saleziánskou rodinou a mladými pri príležitosti večných sľubov SDB a FMA. V nabitom programe si našiel čas aj na zamestnancov a žiakov Strednej odbornej školy sv. Jozefa Robotníka, ktorým sa krátko prihovoril a odfotil sa s nimi. Riaditeľ školy tlmočí Don Pascual Chávez so zamestnancami SOŠ sv. Jozefa Robotníka

[close]

p. 7

SoŠ sv. Jozefa Robotníka ZAHRANICIE www.sos.sdb.sk 6 Don Pascual Chávez na spoločnej fotke so Saleziánmi Don Bosca v Žiline Don Chávez sa prihovára zamestnancom školy NEZABUDNUTEĽNÁ NÁVŠTEVA Don Chávez sa stretol s výhercami súťaže Autoopravár Junior 2011 v Bratislave a v Brne

[close]

p. 8

7 SoŠ sv. Jozefa Robotníka ZAHRANICIE LONDON LONDON www.sos.sdb.sk vací Pozná zájazd Well done! LONDON LONDÝN - V máji 2011 sa siedmi žiaci našej školy spolu s pánom učiteľom Krupom zúčastnili poznávacieho zájazdu do Londýna. Traja z nich boli výhercami súťaže v anglickom jazyku. Okrem kultúry v rozmanitých londýnskych múzeách navštívili aj atrakcie ako London eye, Múzeum voskových figurín Madame Tussauds či najznámejšie dominanty Big Ben & Tower Bridge. Nechýbala ani vyhliadková plavba loďou po Temži. Cestou späť navštívili Canterbury, sídlo anglikánskej cirkvi. Aby zážitkov nebolo primálo, kontinent opustili na trajekte a vrátili sa eurotunelom. Viacerí vyjadrili túžbu vrátiť sa tam aj so svojimi spolužiakmi, ktorí sa učia po anglicky. Ktovie, ak sa budú dobre učiť, škola im zaiste pripraví ďalšie podobné nezabudnuteľné akcie. Big Ben Tower Bridge Fotograf zo budil našich mladých ce stujúcich Pán učite ľ Krupa utešuje koníka

[close]

p. 9

SoŠ sv. Jozefa Robotníka ZAHRANICIE www.sos.sdb.sk 8 Medzinárodná súťaž ŠTUDENTSKÉ PROJEKTY HRADEC KRÁLOVÉ - Nielen autoopravári nám robia radosť tým, že získavajú popredné miesta v súťažiach, ale aj naši stolári potvrdili, že ich znalosti sú lepšie ako ich kolegov z iných škôl. Do medzinárodnej súťaže STUDENSKÉ PROJEKTY, organizovanou spoločnosťou Špinar software, sa zapojili dvaja naši žiaci Daniel Jánošík a František Džanaj. Daniel Jánošík so svojím projektom Daniel Jánošík postúpil do finále medzi 23 najlepších, ktoré sa konalo koncom apríla 2011 v Hradci Králové. V celkovom umiestení v súťaži zručnosti v práci s programom TurboCAD obsadil pekné 3.miesto. Inzercia

[close]

p. 10

9 SoŠ sv. Jozefa Robotníka PROMINENTI www.sos.sdb.sk Veľké našich žiakov! víťazstvo BRNO - Prvý ročník československej súťaže AUTOOPRAVÁR Junior 2011, ktorý sa uskutočnil v dňoch 6. - 8. 6. 2011 v Brne, priniesol príjemné prekvapenia. Na popredných miestach (prvom a druhom) sa v kategórii AUTOMECHANIK junior 2011 umiestnili žiaci našej SOŠ sv. Jozefa Robotníka! Blahoželáme! V kategórii Automechanik junior 2011 získal 1.miesto Daniel Orieščik a 2. miesto Marek Pekár „Keď ide o nejakú vec, čo slúži dobru mládeže, don Bosco chce byť vždy na čele pokroku.“ don Bosco

[close]

p. 11

SoŠ sv. Jozefa Robotníka PROMINENTI www.sos.sdb.sk 10 Súťaž ČESKO-SLOVENSKÝ AUTOOPRAVÁR 2011 V BRNE bola vyvrcholením národných súťaží, do ktorých bolo zapojených vyše 2000 mladých mechanikov, karosárov a lakovníkov na Slovensku a vyše 3000 v Čechách. Súťaž sa uskutočnila 6. - 8. 6. 2011 počas výstavy AUTOSALÓN BRNO 2011. V priebehu týchto troch dní v každej kategórii súťažilo päť najlepších žiakov z Čiech a zo Slovenska. Toto víťazstvo si zaslúžili za poctivú prácu a za voľný čas, ktorý tomu venovali nielen oni, ale aj pedagógovia, ktorí ich pripravovali. Okrem iného niektorí odborníci automobilového priemyslu ocenili a vyzdvihli nielen odbornosť chlapcov, ale aj ich hodnoty - nezlomnosť, vynaliezavosť, pracovitosť a skromnosť. Úspech, ktorý žiaci dosiahli, sa stáva obrovskou motiváciou pre ostatných žiakov v štúdiu.

[close]

p. 12

11 SoŠ sv. Jozefa Robotníka REGIÓNY www.sos.sdb.sk Traja zo štyroch s vyznamenaním SUČANY - Výsledkom spolupráce ÚVTOS pre mladistvých v Sučanoch a SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline boli záverečné učňovské skúšky pre žiakov z radov odsúdených. Po absolvovaní trojročného štúdia v odbore 3675 2 maliar pristúpili štyria odsúdení pred skúšobnú komisiu, ktorá ich dva dni skúšala. Naši žiaci v nej obstáli vynikajúco a dali tak skvelý príklad aj ostatným odsúdeným. Vo výučbe v danom ústave pokračujeme aj naďalej. V termíne 14. - 17. 06. 2011 preukázali odsúdení v zmysle školského zákona svoje vedomosti v praktickej a teoretickej časti. Traja odsúdení prospeli s vyznamenaním a jeden prospel. Predseda skúšobnej komisie sa pochvalne vyjadril k pripravenosti žiakov, ktorá bola podľa jeho slov vyššia ako u bežných žiakov denného štúdia na stredných školách. Odsúdený (vľavo ) dostáva vyučný list od riaditeľa Mgr. Viliama Riška, SDB ( vpravo )

[close]

p. 13

SoŠ sv. Jozefa Robotníka SLOVENSKO www.sos.sdb.sk 12 BISKUP V NAŠEJ ŠKOLE ŽILINA - Otec biskup nás navštívil pri príležitosti 20. výročia školy. Odfotil sa aj s našimi žiakmi. 20. VÝROČIE ŠKOLY Stretnutie exallievov Už tradične sa 1. mája stretávajú naši bývalí žiaci - exallievi. V tomto roku sme s nimi zároveň oslávili 20. výročie založenia našej školy a bolo to veľkolepé. Ad multos annos

[close]

p. 14

13 SoŠ sv. Jozefa Robotníka SLOVENSKO www.sos.sdb.sk Rozsiahla rekonštrukcia školy finišuje Rekonštrukcia školy ŽILINA SOŠ sv. Jozefa Robotníka zažívala mimoriadne r u š n é p r á z d n i n y. Ž i a k o v vystriedali stavbári a začali kompletnú rekonštrukciu budovy. Tá má v budúcom školskom roku poskytnúť svojim žiakom kvalitnejšie podmienky pre výučbu. Rekonštrukcia sa týkala najmä výmeny starých okien a podláh, rovnako zateplenia i úplnej obnovy fasády. Obmedzenia vo vyučovaní boli minimálne, nakoľko sa našli vyhovujúce riešenia. Na rekonštrukci školy sa podieľali všetci žiaci našej školy

[close]

p. 15

SoŠ sv. Jozefa Robotníka SLOVENSKO www.sos.sdb.sk 14 Zapojenie žiakov do práce Škola po rekonštrukcii

[close]

Comments

no comments yet