Δημοπρασία Σπάνια Βιβλία, Χειρόγραφα, Έγγραφα & Χαρακτικά 1 Νοεμβρίου 2014

 

Embed or link this publication

Description

Δημοπρασία Σπάνια Βιβλία, Χειρόγραφα, Έγγραφα & Χαρακτικά 1 Νοεμβρίου 2014

Popular Pages


p. 1

Σπάνια Βιβλία, Χειρόγραφα, Ἔγγραφα & Χαρακτικά Ξενοδοχεῖο Athens Plaza │ Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014 │6.00 μ.μ.

[close]

p. 2

Σπάνια βιβλία, Xειρόγραφα, Ἔγγραφα & Χαρακτικά Ξενοδοχεῖο ATHENS PLAZA | 1 Νοεμβρίου 2014 | 6.00 μ.μ.

[close]

p. 3[close]

p. 4

Σπάνια βιβλία, Χειρόγραφα, Ἔγγραφα & Χαρακτικά Ξενοδοχεῖο ATHENS PLAZA | 1 Νοεμβρίου 2014 | 6.00 μ.μ. Δημοπρασία ATHENS PLAZA Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014, ὥρα 6.00 μ.μ. Ἐξέταση λαχνῶν Νεοφύτου Δούκα 10 Ἀπό 17 ἕως 31 Ὀκτωβρίου 2014, κάθε μέρα (ἐκτός Κυριακῆς) 10.00 π.μ. ἕως 4.00 μ.μ. (Σάββατο 10.00 π.μ. ἕως 3.00 μ.μ.) Γραπτές προσφορές Τηλ.: 210 36 14 897 Fax: 210 36 20 382 Δημοπρασίες Ἔργων Τέχνης & Βιβλίων Νεοφύτου Δούκα 10, Ἀθήνα 106 74 Τηλ.: 210 36 14 897 Fax: 210 36 20 382 BEƒ°√™ books@vergosauctions.com www.vergosauctions.com

[close]

p. 5

Δημοπράτης Πέτρος Βέργος Σύνταξη - εὐθύνη καταλόγου Θεόδωρος Θεοδώρου Πληροφορίες - διεκπεραίωση Γιώτα Καρακατσάνη Ελένη Καρλή Εὔη Μπλέσιου Γιάννης Ἀντωνόπουλος Συντονισμός Ἀνδρέας Βέργος Παραγωγή καταλόγου Indigo Graphics Εἰκόνα ἐξωφύλλου Νο 384

[close]

p. 6

1. Ξένη λογοτεχνία 3. Λεξικά ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. Νεοελληνική λογοτεχνία 4. Ἐφημερίδες – Περιοδικά 5. 16ος – 17oς αἰώνας 6. Ἀρχαῖοι συγγραφεῖς 8. Παιδεία 92-94 4-91 1-3 100-101 95-99 7. Ἑλληνική γλώσσα – Φιλολογία 9. Θρησκεία 102-105 106-117 118-121 10. Μουσική 122-126 12. Ἐπιστῆμες 14. Ἱστορία 16. Τοπικά 11. Φιλοσοφία 127-137 138-146 147-153 13. Χειρόγραφα – Ἔγγραφα 15. Ναυτικά - Στρατιωτικά 17. Διάφορα 19. Xάρτες 21. Τέχνες 154-168 169-276 277-282 283-342 18. Γεωγραφικά – Ταξιδιωτικά 20. Φωτογραφία 22. Εἰκονογραφημένες ἐκδόσεις 343-344 345-373 374-377 378-389 23. Σχέδια, Ὑδατογραφίες, κλπ. 25. Νεοελληνική χαρακτική 391-408 409-428 429-455 390 24. Χαρακτικά 18ου & 19ου αἰώνα – Λαϊκές λιθογραφίες – Ἀφίσες 456-471

[close]

p. 7

Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2014, ὥρα 6.00 μ.μ. Mέρος Α´: 1-344 1. Ξένη λογοτεχνία σεως τοῦ νέου Ἀναχάρσιδος, μεταφρασθεῖσα ὑπό Σ. Σκούφου. Ἀθήνα, Βασιλική Τυπογραφία, 1838. 8ο [& 12ο], λα΄ + 72 + (72Α-72Β) + (73-450) σ. (λερωμένος ὁ τίτλος καί κάποια ἄλλα φύλλα). Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές). Γκίνης & Μέξας, 2962. € 60-80 ELIOT, T. S. Ἡ ἔρημη χώρα καί ἄλλα ποιήματα, εἰσαγωγή, σχόλια, μετάφραση Γιώργου Σεφέρη. Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1949. Δεύτερη ἔκδοση, περιορισμένη σέ 400 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 129 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἀποκολλημένα ἀπό τή ράχη). Δασκαλόπουλος 20. [μαζί:] KEYES, Sidney. Ἡ ἐρημιά. Ἀθήνα 1954. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 100 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 16 σ. (μικρός λεκές στό δεύτερο φύλλο). Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν Ἀλέξη / μέ ἀγάπη Γ. Σεφέρης / Βηρυτός, 29 Αὐγ. ’54»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. Δασκαλόπουλος 24. (2) € 200-300 1 2. Νεοελληνική λογοτεχνία BARTHÉLEMY, Jean Jacques. Ἐπιτομή τῆς Περιηγή- 2 5 Ἱστορία διά στίχων ἁπλῶν, περιλαμβάνουσα τόν βίον καί τάς πράξεις τοῦ μεγάλου ἄρχοντος καί σπαθαρίου Σταυράκη, καί τό αὐτοῦ θρηνωδέστατον τέλος καί τόν ἐπονείδιστον θάνατον. Βενετία, Φοῖνιξ, 1871. 8ο, 14 σ. (λίγο ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Νεότερο δέρμα (ὁ τίτλος σέ χρυσό πλαίσιο στό πάνω κάλυμμα). Ἠλιού & Πολέμη, 1871.298. € 50-70 ΚΟΡΝΑΡΟΣ, Βιτσέντζος. Ἐρωτόκριτος, ἔκδοσις κριτική, γενομένη ἐπί τῇ βάσει τῶν πρώτων πηγῶν, μετ‘ εἰσαγωγῆς, σημειώσεων καί γλωσσαρίου ὑπό Στεφάνου Α. Ξανθουδίδου. Ἡράκλειο, Σ. Μ. Ἀλεξίου, 1915. CLXXXX + 784 σ. Μέ 8 φωτοτυπικούς πίνακες στό τέλος. Δερμάτινη ράχη τῶν Ἐλευθερουδάκη & Μπάρτ (ἐλαφρά ξεθωριασμένη, μικρές φθορές). € 150-200 ΦΩΤΕΙΝΟΣ, Διονύσιος. Νέος Ἐρωτόκριτος. Βιέννη, 4 Μυθολογικόν Συντίπα τοῦ φιλοσόφου, τά πλεῖστα περίεργον, ἐκ τῆς περσικῆς γλώσσης μεταφρασθέν. Βενετία, Φοῖνιξ, 1865. 8ο, 80 σ. (ἐλαφρά λερωμένα κάποια φύλλα). Ἀρχικά μαρμαρογραφημένα ἐξώφυλλα (μικρές φθορές). Ἠλιού & Πολέμη, 1865.353. € 80-120 6 3 HEARN, Lafcadio. The writings of Lafcadio Hearn. Βοστώνη & Ν. Ὑόρκη, Houghton Mifflin Company, 1922. 16 τόμοι. Ἔκδοση σέ 750 ἀριθμημένα ἀντίτυπα, εἰκόνες ἐκτός κειμένου (φωτοχαλκογραφίες, ἔγχρωμες ἐπικολλημένες ἀναπαραγωγές καί κάποιες πρωτότυπες φωτογραφίες), ἀντίτυπο ὑπογεγραμμένο ἀπό τή γυναίκα τοῦ συγγραφέα (Setsu Koizumi), μέ μιά σελίδα ἀπό αὐτόγραφο ἔργου του τοποθετημένη στήν ἀρχή τοῦ πρώτου τόμου. Δέρμα στή ράχη καί τίς γωνίες (λίγο ξεθωριασμένη ἡ ράχη, μικρές φθορές στίς ἑνώσεις, χαλαρωμένες οἱ συνδέσεις, χρυσωμένη ἡ πάνω ἀκμή, ἀξάκριστες οἱ ὑπόλοιπες). (16) € 1.000-1.500 7 6 δωμένο ἀντίτυπο). Χαλκόγραφοι τίτλοι μέ βινιέτα, 8 χαλκογραφίες ἐκτός κειμένου, κατάλογος συνδρομητῶν (6 σελίδων). Δέρμα τῶν μέσων τοῦ 19ου αἰώνα τοῦ Lardière (μπορντούρα ἀπό δύο διπλές χρυσές γραμμές στά καλύμματα, χρυσωμένες οἱ ἀκμές). Ἠλιού 1818.60-1. (2) € 600-800 ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 2 τόμοι, 8ο, 309 καί 384 σ. (ὀξει- Hirschfeld, 1818.

[close]

p. 8

ΤΑΝΤΑΛΙΔΗΣ, Ἠλίας. Ἰδιωτικά στιχουργήματα. Τεργέστη, τυπογραφεῖο τοῦ Αὐστριακοῦ Λόϋδ, 1860. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, 343 σ. (χωρίς τό φωτογραφικό πορτραῖτο τοῦ συγγραφέα πού ὑπάρχει σέ ὁρισμένα ἀντίτυπα, λίγο ὀξειδωμένα κάποια φύλλα, λεκές ἀπό νερό). Ἀρχικά τυπωμένα ἐξώφυλλα (ἀξάκριστο καί ἐν μέρει ἄκοπο ἀντίτυπο, λυμένη ἡ ράχη). Γκίνης & Μέξας, 8250. € 60-80 ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ, Ἀριστοτέλης. ΝΕΚΡΙΚΗ ΩΔΗ Εἰς τόν θάνατον τῆς Εὐγενοῦς Κυρίας Χριστίνης Σταύρου, Συμβάντα τῇ 31 Ἰανουαρίου 1852. Τήν αὐγή μέ τή δροσοῦλα, ἐξεφύτρωσε ἕνα ῥόδο. / Τήν αὐγή μέ τή δροσοῦλα, εἶχε μαραθῆ τό ρόδο! ... [τελειώνει:] Τέτοια ῥόδα καί τοῦ Χάρου κάμνουν εὔμορφα τά στήθια! / Εἶν’ἀλήθεια! εἶν’ἀλήθεια! ... Α. Β. Λευκάδιος. Μονόφυλλο, 300 x 233 mm. (μικρά σχισίματα στά περιθώρια). Κείμενο σέ 2 στῆλες καί σέ μαῦρο πλαίσιο, ξυλόγραφη βινιέτα. € 60-80 8 3 7 ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. [32] σ. Μέ 2 ὁλοσέλιδες ἀναπα- ραγωγές σχεδίων τοῦ Τ. Ἀλεξανδρίδη. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (μικρές φθορές). € 80-120 11 νίκη 1948. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ, Μανόλης. Ἐποχές 2. Θεσσαλο- 9 ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 100 ἀντίτυπα ἐκτός ἐμπορίου. [24] σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λερωμένα). € 80-120 12 ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, ἐκτός ἐμπορίου. [24] σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στό φίλο ποιητή / Σ. Καψάσκη / μέ ἀγάπη / Μ. Α.»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. € 80-120 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ, Μανόλης. Ἐποχές 3. Θεσσαλο- νίκη 1951. 10 13 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ, Μανόλης. Ἐποχές. Θεσσαλο- ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ, Μανόλης. Ἡ Συνέχεια, 3. ΘεσΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, σέ 600 ἀντίτυπα. 27 σ. Ἀντίτυπο νίκη 1945. μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στό Μανόλη Χαλβατζάκη σαλονίκη 1962. 7

[close]

p. 9

δίων τῆς Marie Wilson, ἀντίτυπο χωρίς ἀριθμό, μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («στόν κ. Ναθαναήλ / Μέ τούς χαιρετισμούς τοῦ / συγγραφέα / Νάνος Βαλαωρίτης»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. € 60-80 17 ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ, Τάκης. Φύλλα ὕπνου (ἔκδοση τοῦ περιοδικοῦ Κοχλίας). Θεσσαλονίκη 1949. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 350 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 101 σ. Μέ 3 δίχρωμες λιθογραφίες ἐκτός κειμένου τοῦ Γιάννη Σβορώνου, ἕνα ἀπό τά πρῶτα 150 ἀντίτυπα ἐκτός ἐμπορίου, μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στό φίλο ποιητή / [σβησμένο] / Προσφορά τιμῆς καί ἀγάπης / 8. 9. 49 Τάκης Βαρβιτσιώτης»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα, εἰκονογραφημένο περίβλημα (δίχρωμη λιθογραφία τοῦ Σβορώνου, μικρές φθορές). € 70-90 10 / ἐγκάρδιος χαιρετισμός / Μανόλης»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. € 70-90 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ, Μανόλης. Ὑπέρ καί κατά, σημειώσεις κριτικῆς. Θεσσαλονίκη 1965. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 106 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν Ὀδυσσέα Ἐλύτη / ἐγκάρδια / Μ. Α.»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λίγο λερωμένα). € 60-80 14 15 1958. ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ, Νάνος. Terre de diamant. [Ἀθήνα], ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, σέ 670 ἀντίτυπα. 72 σ. Μέ 16 ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ, Τάκης. Τό Χειμερινό ἡλιοστάσιο, μαζί μέ τό Ξύλινο ἄλογο καί τό Ἀλφαβητάριο. Θεσσαλονίκη 1955 ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 350 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 48 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν ποιητή καί φίλο μου / Θανάση Φωτιάδη / προσφορά θερμῆς ἀγάπης κι’ ἐκτίμησης / Τάκης Βαρβιτσιώτης»). Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα (τοῦ Γ. Σβορώνου). [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Τό πέπλο καί τό χαμόγελο, 1958-1962. Θεσσαλονίκη 1963. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, σέ 830 ἀντίτυπα. [80] σ. Ἕνα ἀπό τά 30 ἀριθμημένα ἀντίτυπα ἐκτός ἐμπορίου, μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στήν ἐκλεκτή ποιήτρια / Ἔφη Αἰλιανοῦ-Κυριλλοπούλου / μέ τή φιλία καί τήν ἐκτίμησή μου / Τάκης Βαρβιτσιώτης»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐλαφρά λερωμένα). (2) € 80-120 ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ, Τάκης. Ἡ μεταμόρφωση, ποι- 18 ὁλοσέλιδες λιθογραφίες τῆς Marie Wilson, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («A Maria / avec ce qui a été doit être et / sera / Nanos Valaoritis»). Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα. € 50-70 16 ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 480 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 53 σ. Μέ ὁλοσέλιδες ἀναπαρωγές σχε- ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ, Νάνος. Κεντρική στοά. Ἀθήνα 1958. ήματα. Θεσσαλονίκη, Ἐγνατία, 1971. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 48 σ. Μέ 3 ἔγχρωμες ἀναπαραγωγές ἐκτός κειμένου ἔργων τοῦ Ν. Μάτσα, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν κοσμοπολίτη ποιητή / Ὀρέστη Λάσκο / πού μᾶς πρόσφερε τό ὅραμα / μιᾶς φανταστικῆς φυγῆς / Ἐγκάρδια προσφορά / Τάκης Βαρβιτσιώτης»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. € 50-70 19 8

[close]

p. 10

21 24 20 ΒΑΡΝΑΛΗΣ, Κώστας. Ζωντανοί ἄνθρωποι. Ἀθήνα, τοῦ ἰδίου:] Τό ἡμερολόγιο τῆς Πηνελόπης, σατιρική μυθιστορία. Ἀθήνα, Ἐκδόσεις Κορυδαλοῦ, 1947. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 145 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. (2) € 60-80 21 ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 103 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. [μαζί, Σεργιάδης, 1939. [1964]. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 162 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στήν Μόνικα / καί στόν Γιάννη, / μέ τήν ἀγάπη μου / Βασίλης»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. (2) € 60-80 23 ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ, Βασίλης. Τό φύλλο. Ἀθήνα 1961. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 109 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ, Βασίλης. Ἡ διήγηση τοῦ Ἰάσονα. Θεσσαλονίκη 1953. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 80 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στήν Μίμη / γιά νά γνωρίσει τό πῶς / ἤμουνα νέος ... / Μέ ἀγάπη / Βασίλης / 26. 11. 58 / Ἀθήνα»). Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα (ἐλαφρά λερωμένα). ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ. € 30-40 24 ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ, Νικηφόρος. Οἱ γκριμάτσες τοῦ € 80-120 22 Μέ 2 σχέδια τοῦ Εὐθ. Παπαδημητρίου (ἕνα ὁλοσέλιδο). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐλαφρά λερωμένα). € 50-70 ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ, Νικηφόρος. Ἡ μητέρα μου στήν ἐκκλησία. Ἀθήνα, Δίφρος, 1957. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 15 σ. Ἀντίτυπο ΜΕ ΑΥΤΟΓΡΑΦΟ ΠΟΙΗΜΑ στόν ψευδότιτλο («Ο / ΑΓΓΕΛΟΣ / ΚΑΙ ΤΑ ΔΕΝΤΡΑ»), ἀφιερωμένο στήν Ε. Παναγοπούλου («Τῆς Ἑλένης Παναγοπούλου»), ὑπογεγραμμένο καί χρονολογημένο («ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ / ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 92 σ. (λερωμένα κάποια φύλλα). ἀνθρώπου. Ἀθήνα 1935. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 91 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν κ. Ἀνδρέα Σακκαλῆ / - μ’ ἐκτίμηση / Βασίλης Βασιλικός / 1. 6. 61»). Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Οἱ φωτογραφίες. Ἀθήνα, Βιβλιοπωλεῖο τῆς Ἑστίας, ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ, Βασίλης. Τό πηγάδι. Ἀθήνα 1961. 25 9

[close]

p. 11

28 ΓΟΝΑΤΑΣ, Ἐπαμ. Χ. Οἱ ἀγελάδες. Ἀθήνα, Πρώτη ἀντίτυπα. 109 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν λογοτέχνη / Γ. Σαματούρα / μέ πολλή φιλία / Ε. Γονατᾶς/76»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. € 40-60 29 ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 500 ἀριθμημένα Ὕλη, 1963. ΔΗΜΑΚΗΣ, Μηνᾶς. Στό τελευταῖο σύνορο: I. Φω- 27 τιές στή νύχτα – II. Ἐσύ δέν εἶχες πεθάνει; – III. Δυτικός ἄνεμος. Ἀθήνα, Ποιητική Τέχνη, 1950. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 500 ἀντίτυπα. 92 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐλαφρά ὀξειδωμένα, χαλαρωμένη ἡ ράχη). [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Φύλλα τέχνης, βιβλίο πρῶτο [—] Ἀθήνα, φθινόπωρο 1951, [στίς σ. 5-32:] Μηνᾶς Δημάκης: τά πρῶτα ποιήματα. 56 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. (2) € 60-80 ΔΟΥΚΑΣ, Στρατῆς. Ἱστορία ἑνός αἰχμαλώτου, τρίτη 16/ii/57»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (μικροί λεκέδες ἀπό ὀξείδωση τῶν συνδετήρων). € 150-200 26 ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ, Νικηφόρος. Βασιλική δρύς (Συμ- 30 πλήρωμα στό Χρόνο καί στό Ποτάμι). Ἀθήνα, Δίφρος, 1959. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 24 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στήν Ἑλένη / μέ φιλία καί ἀγάπη / ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐλαφρά λερωμένα). € 50-70 ΓΟΝΑΤΑΣ, Ἐπαμ. Χ. Ὁ ταξιδιώτης. Ἀθήνα 1945. 10 ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 322 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. [38] σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο). [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ἡ κρύπτη. Ἀθήνα 1959. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 223 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 37 σ. Ἕνα ἀπό τά πρῶτα 80 ἀντίτυπα μέ μιά ἐκτός κειμένου ἀναπαραγωγή φωτογραφίας τοῦ συγγραφέα, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν Ἀλέξη καί τή Λύντια / μέ φιλία / Ε. Γονατᾶς 1959»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο). (2) € 80-120 27 31 ΔΡΙΒΑΣ, Ἀναστάσιος. Συνομιλία μέ τόν ἑαυτό μας (ἀνατύπωση ἀπ’ τό περιοδικό «Ὁ Κύκλος»). Ἀθήνα 1939. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 85 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. [28] σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. € 40-60 Γλάρος, 1944. ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Νίκος. Ἑπτά ποιήματα. Ἀθήνα, ἔκδοση. Ἀθήνα, Βιβλιοπωλεῖο τῆς Ἑστίας, 1958. 72 σ. Προμετωπίδα (ἀναπαραγωγή σχεδίου τοῦ Σ. Παπαλουκᾶ), ξυλόγραφα ἀρχικά γράμματα τοῦ Α. Θεοδωρόπουλου, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Εἰς τήν εὐγενικώτατη Κυρία / Εἰρήνη Β. Χαλεπᾶ / Μέ πολλή τιμή / Στρατῆς Δούκας / Ἀθήνα / 15. XI. 58»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα, εἰκονογραφημένο περίβλημα (τοῦ Τάσσου). € 50-70 32 ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 34 ἀριθμημένα ἀντίτυπα ἐκτός ἐμπορίου. 27 σ. Ἔκδοση σέ ρόζ χαρτί parchemin finnois, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν φίλο μου κύριο Μ. Σαχτούρη / τοῦτο

[close]

p. 12

32 36 τ’ οὐρανοκατέβατο ἀντίτυπο / Ν. Ἐγγ— / 45»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (μικρές φθορές). € 800-1.200 Ἴκαρος, 1944. 33 ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Νίκος. Μπολιβάρ. Ἀθήνα, ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 340 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 23 σ. Προμετωπίδα (ἀναπαραγωγή ζωγραφικοῦ ἔργου τοῦ ποιητῆ). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (χαλαρωμένη ἡ ράχη, ἄκοπο). € 300-400 του φύλλου δεμένο λεπτό κίτρινο χαρτόνι μέ κρίση τοῦ P. Eluard γιά τόν Ἐγγονόπουλο. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐν μέρει ἄκοπο ἀντίτυπο). Ἡ κρίση τοῦ Eluard («Nikos Engonopoulos, qui taille à vif dans la réalité. Paul Eluard») προέρχεται ἀπό ἀφιέρωσή τοῦ Γάλλου ποιητῆ σέ βιβλίο πού προσέφερε στόν Ἐγγονόπουλο τό 1946. € 300-400 36 ΕΛΥΤΗΣ, Ὀδυσσέας. Ἥλιος ὁ πρῶτος, μαζί μέ τίς παραλλαγές πάνω σέ μιάν ἀχτίδα. Ἀθήνα, Γλάρος, 1943. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 600 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 38 σ. Προμετωπίδα τοῦ Γ. Τσαρούχη (ἀναπαραγωγή χαλκογραφίας), ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Τοῦ John Lehmann, / Χαιρετισμός ἑλληνικός / Ὀ. Ἐλύτης / 46»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λυμένη ἡ ράχη). € 300-400 34 ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 200 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 43 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. € 200-300 ρος, 1948. ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Νίκος. Ἔλευσις. Ἀθήνα, Ἴκα- 35 ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Νίκος. Ἐν ἀνθηρῷ Ἕλληνι λόγῳ. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 500 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 37 σ. Μεταξύ τοῦ τρίτου καί τοῦ τέταρ- Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1957. ΕΛΥΤΗΣ, Ὀδυσσέας. Τό Ἄξιον Ἐστί. Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1959. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, σέ 800 ἀντίτυπα. 92 σ. Μέ μιά λιθογραφία τοῦ Γιάννη Μόραλη. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. € 200-300 37 11

[close]

p. 13

41 ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ, Ἀνδρέας. Ἐνδοχώρα, 1934-1937, [σ. 4:] Ἐκδότης τό Τετράδιο, ἀριθμός ἐκδόσεως 6. Ἀθήνα 1945. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 470 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 88 σ. (λερωμένα κάποια φύλλα). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. € 300-400 Ἀετός, 1940. 42 ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. [76] σ. Μέ 9 ἐπικολλημένες ἀναπαραγωγές ἔργων τοῦ Γ. Βακαλό, ἕνα ἀπό τά 500 ἀριθμημένα ἀντίτυπα σέ χαρτί «πολυτελείας chamois». Δερμάτινη ράχη (φθορές). € 40-60 ΙΑΚΩΒΙΔΗ ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ, Λιλή. Κορυδαλοί. Ἀθήνα, ΕΛΥΤΗΣ, Ὀδυσσέας. Ἕξη καί μία τύψεις γιά τόν οὐρανό. Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1960. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 550 ἀντίτυπα. 25 σ. Μέ μιά λιθογραφία τοῦ Γιάννη Μόραλη. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. € 80-120 38 41 ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. Περιμένοντας τούς βαρβάρους. Ἀλεξάνδρεια, Ι. Κ. Λαγουδάκης, 1904. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, τυπωμένη πιθανῶς σέ 50 ἀντίτυπα. [4] φ. (ὀριζόντιο ἐπιδιορθωμένο σχίσιμο σέ ὅλα τά φύλλα). Ὁ τίτλος στό φ. [1] μέ κόκκινο μελάνι. Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα (μέ μορφή ἐξωφύλλων τό πρῶτο καί τό τελευταῖο φύλλο). Σαββίδης Α5. € 1.200-1.600 43 ΕΛΥΤΗΣ, Ὀδυσσέας. Ὁ ἥλιος ὁ ἡλιάτορας. Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1971. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 29 σ. Ἀντίτυπο ὑπογεγραμμένο ἀπό τόν ποιητή. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. € 60-80 39 42 σ. Αὐτόγραφες διορθώσεις σέ 3 ποιήματα (σ. 9, 13 & 33), ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Εἰς τόν φίλο μου Φ. Ι. Φιλίππου / Κ. Π. Καβάφης»). Καφέ μαροκινό δέρμα τῆς Κικῆς Δούση (ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώφυλλα), περικάλυμμα, θήκη. Σαββίδης Β2. € 800-1.200 45 ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. Ποιήματα (1905-1915). Ἀλεξάν- ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. Ποιήματα. Ἀλεξάνδρεια 1910. 44 40 12 sky, and other poems, translated by Jeffrey Carson (Contemporary poets in signed limited editions, ἀρ. 1). Ἐλσίνκι, Eurographica, 1985. 50 σ. Ἔκδοση περιορισμένη σέ 350 ἀριθμημένα ἀντίτυπα, ὅλα ὑπογεγραμμένα ἀπό τόν ποιητή, ἀντίτυπο ὑπογεγραμμένο στόν τίτλο («Odysseus Elytis 1985»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. € 60-80 ΕΛΥΤΗΣ, Ὀδυσσέας. Six and one remorses for the δρεια, [1930-1933]. 46 φ. Λυτό φύλλο μέ χρονολογικό κατάλογο τῶν ποιημάτων στό τέλος, αὐτόγραφη ἡ ἀρίθμηση 3 φύλλων, αὐτόγραφες διορθώσεις στήν ἔντυπη ἀρίθμηση 5 ἄλλων. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐλαφρά λερωμένα, λείπουν τμήματα ἀπό τή ράχη). Σαββίδης Γ10. € 500-700 46 ΑΠΕΣΥΡΘΗ

[close]

p. 14

43 49 47 ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. Ποιήματα 1915-[1926]. Ἀλεξάν- δρεια, [1926]. 77 ποιήματα σέ 88 λυτά φύλλα (τό πρῶτο καί τό τελευταῖο λευκά) πιασμένα μέ μεταλλικό συνδετήρα στήν πάνω ἀριστερή γωνία τους (ὀξειδωμένα κάποια φύλλα, τό 35ο ποίημα πιασμένο ἀνάποδα). Τοποθετημένα σέ δίφυλλο μέ τόν τίτλο στήν πρώτη σελίδα του καί τόν πίνακα περιεχομένων στήν τρίτη καί τήν τέταρτη, αὐτόγραφη συμπλήρωση τοῦ πίνακα περιεχομένων μετά τό 54ο ποίημα, αὐτόγραφη ἡ ἀρίθμηση 4 ποιημάτων καί ἡ δεύτερη χρονολογία τοῦ τίτλου καί τοῦ ἐξωφύλλου, αὐτόγραφες διορθώσεις σέ 2 ποιήματα (53ο & 55ο) καί στήν ἔντυπη ἀρίθμηση 2 ποιημάτων. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. Σαββίδης Γ5 (τελικό στάδιο). € 600-800 48 49 ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. Ποιήματα, καλλιτεχνική ἐργασία Τάκη Καλμούχου, φιλολογική ἐπιμέλεια Ρίκας Σεγκοπούλου. Ἀλεξάνδρεια, Ἀλεξανδρινή Τέχνη, 1935. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, σέ 2030 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 270 x 192 mm. 191 σ. Μ’ ἕνα πορτραῖτο τοῦ ποιητῆ, ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ 30 ΑΝΤΙΤΥΠΑ σέ χαρτί γιαπωνέζικο «super nacré» μέ διπλό φόντο, ἡ βινιέτα τοῦ τίτλου τυπωμένη μέ χρυσό. Καφέ μαροκινό δέρμα τῆς Κικῆς Δούση (ἐσωτερική ἐπένδυση μέ πράσινο chamois, ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώφυλλα, ἀξάκριστο), περικάλυμμα, θήκη. € 4.000-6.000 50 ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. Ποιήματα (1916-1918). Ἀλεξάν- δρεια, [1929-1933]. 30 φ. Λυτό φύλλο μέ χρονολογικό κατάλογο τῶν ποιημάτων στό τέλος, αὐτόγραφη ἡ ἀρίθμηση ἑνός φύλλου, αὐτόγραφες διορθώσεις στήν ἔντυπη ἀρίθμηση 17 φύλλων. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. Σαββίδης Γ8. € 400-600 ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. Ποιήματα, καλλιτεχνική ἐργασία Τάκη Καλμούχου, φιλολογική ἐπιμέλεια Ρίκας Σεγκοπούλου. Ἀλεξάνδρεια, Ἀλεξανδρινή Τέχνη, 1935. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, σέ 2030 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 245 x 190 mm. 191 σ. Μ’ ἕνα πορτραῖτο τοῦ ποιητῆ, ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ 200 ΑΝΤΙΤΥΠΑ σέ χαρτί «vélin Μαδαγασκάρης Lafuma» μέ ἕνα φόντο. Μώβ μαροκινό δέρμα τῆς Κικῆς Δούση (ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώφυλλα, ἀξάκριστο), θήκη. € 1.000-1.500 13

[close]

p. 15

ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. Ποιήματα, καλλιτεχνική ἐργασία Τάκη Καλμούχου, φιλολογική ἐπιμέλεια Ρίκας Σεγκοπούλου. Ἀλεξάνδρεια, Ἀλεξανδρινή Τέχνη, 1935. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, σέ 2030 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 191 σ. Μ’ ἕνα πορτραῖτο τοῦ ποιητῆ, ἀντίτυπο χωρίς ἀριθμό. Δέρμα (ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώφυλλα, ἀξάκριστο), θήκη. € 400-600 ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ, Νίκος. Ταξιδεύοντας, Β΄. Ἰαπωνία - Κίνα. Ἀθήνα, Ἀετός, 1942. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 196 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Τοῦ ἀγαπητοῦ κ. Ν. Φρέρη / μέ τιμή / Ν. Καζαντζάκης. / Αἴγινα / Λαμπρή 1944»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐλαφρά λερωμένα, χαλαρωμένη ἡ ράχη). € 60-80 ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ, Δημήτριος. Ρεμπώ, μύθος καί μίτος γιά τήν κόλαση τῆς ποίησής του (ἀνατύπωσις ἀπό τό «Ἀρχεῖον Φιλοσοφίας καί Θεωρίας τῶν Ἐπιστημῶν», Ἰούλιος 1937). Ἀθήνα, Κ. Σ. Παπαδογιάννης, 1937. 31 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («ΣΤΟΝ ΑΓΑΠΗΤΟ ΦΙΛΟ ΑΝΑΣΤΑΣΗ / ΕΓΚΑΡΔΙΑ [—] ΔΚ [—] 9. 7. 37»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. 51 ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 200 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. [24] σ. Προμετωπίδα (ἀναπαραγωγή ἔργου τοῦ Σπ. Βασιλείου). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. € 30-40 ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ, Κ. Γ. Νηπενθῆ, ποιήματα βραβευμένα στό Φιλαδέλφειο Διαγωνισμό. Ἀθήνα 1921. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 78 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λυμένη ἡ ράχη). € 80-120 ΚΑΡΥΔΗΣ, Νίκος. Ἡ χαμένη βροχή. Ἀθήνα, Ἴκα- ρος, 1947. 56 52 57 58 ΚΑΤΣΑΡΟΣ, Μιχάλης. Ὀροπέδιο. Ἀθήνα 1957. 53 ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. [32] σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν σκηνοθέτη καί ποιητή / Σωκράτη Καψάσκη / Μέ ἀγάπη / Κατσαρός»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. € 40-60 59 € 40-60 54 ΚΑΡΟΥΖΟΣ, Νίκος. Ἡ ἔλαφος τῶν ἄστρων. Ἀθήνα ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 500 ἀντίτυπα. 1962. ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ, Ἀνδρέας. Στιχουργήματα διάφορα, ἐκδοθέντα ἐπιμελείᾳ καί ἐνεργείᾳ φιλομούσων τινῶν νέων. Κεφαλληνία, τυπογραφεῖο Ἡ Κεφαλληνία, 1872. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, γ΄ + 232 σ. Νεότερο δέρμα στή ράχη καί τίς γωνίες. Legrand & Pernot, 2864, Ἠλιού & Πολέμη, 1872.629. € 80-120 81 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν Παῦλο Π. Ναθαναήλ / μέ πολλή τιμή, Ν. Δ. Καροῦζος»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. € 40-60 55 60 ΚΑΡΟΥΖΟΣ, Νίκος. Ποιήματα. Ἀθήνα 1961. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 500 ἀντίτυπα. 14 96 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στήν Τατιάνα, στή Μαγκαλί, καί στόν / ἐξαίρετο πνευματικό φίλο Ροζέ Μιλλιέξ, μέ / τήν ἀγάπη καί τή φιλία μου, / Ν. Δ. Καροῦζος»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. € 40-60 ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 551 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 103 σ. Προμετωπίδα (ἀναπαραγωγή φωτογραφικοῦ πορτραίτου τοῦ συγγραφέα), ἕνα ἀπό τά 40 ἀντίτυπα σέ χαρτί vergé Ingres P. M. F. (Italia). Δέρμα στή ράχη καί τίς γωνίες (ἄκοπο καί ἀξάκριστο, ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώφυλλα). € 150-200 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, Νίκος. Ὁ χρυσός μύθος. Κύπρος 1938. 61 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, Νίκος. Ἀνθρώπινες καί ἄνθινες ζωές, ἔκδοση δεύτερη ὁλοκληρωμένη. Κύπρος 1938.

[close]

Comments

no comments yet