Zirc Városi Önkormányzat Civil Koncepciója

 

Embed or link this publication

Description

Dokumentum 2011.

Popular Pages


p. 1

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT CIVIL KONCEPCIÓJA Elfogadva Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2011.(VI.27.) Kt. határozatával 1

[close]

p. 2

ZIRC VÁROS CIVIL KONCEPCIÓJA I. BEVEZETŐ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nagyra értékeli, és lehetőségeihez mérten támogatja a város közösségi, szellemi és természeti értékeit erősítő, hagyományait gazdagító, a település vonzó arculatának kialakítását, időtálló kulturális értékek teremtését, nemzeti és helyi hagyományokat őrző és azokat továbbadó tevékenységek művelését, hazai és nemzetközi kapcsolataink fejlesztését szolgáló helyi civil szervezetek, közösségek által végzett színvonalas munkát. Zirc Város Stratégiai Programjában a civil szervezetekkel, közösségekkel való párbeszéd fontosságát, az önkormányzati pályázati rendszer működtetését, fejlesztését (2.1.3.) kiemelten kezeli, figyelemmel Zirc Város Gazdasági Programjában (2011-2014) meghatározottak alapján. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete - elismerve az önszerveződő közösségek fontosságát, a helyi demokrácia kiteljesedésében játszott szerepüket, továbbá, hogy a civilek által végzett, átvállalt szolgáltatás gyorsabb és hatékonyabb lehet, - a civil szférával kialakítandó kapcsolatrendszerét az alábbiak szerint határozza meg. A Civil Koncepció célja az önkormányzat civil szervezetekkel való kapcsolatának meghatározása. Zircen a kapcsolat jellemzője a kölcsönösség, a szakmaiság, átláthatóság és megbízhatóság. Az egyoldalú támogatás helyett a sokszínű együttműködés feltételeit teremti meg az önkormányzat – a Civil Koncepció elfogadott irányelvei alapján. Az együttműködés általában a helyi közösség érdekében történik, közvetlenül vagy közvetve úgy, hogy az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátását elősegítse, de a civil szervezetek autonómiáját, önállóságát ne veszélyeztesse. A Civil Koncepció feladata, hogy olyan (szervezeti-, program-, információs-, kommunikációs stb.) automatizmusokat indítson el, amelyek önfejlődésnek adnak teret, fejlesztéseket ösztönöznek. II. CIVIL ÉLET ZIRCEN Zircen a 19. század második felében, a polgári életforma megerősödésével jelentek meg az első egyesületek. Így 1873-ban szervezte meg az akkor még falu hivatalnok és tisztviselő rétege a Zirci Polgári Olvasókört, amely 1898-tól Zirci Kaszinó névvel működött tovább. Ahogy Horváth Konstantin fogalmaz: „… volt idő, amikor előadásai, fölolvasásai, zenedélutánjai messziről idecsalogatták a környék intelligenciáját.” 1 A szórakozást, az öntevékenységet szolgálta a Zirci Dalárda, a Korcsolyaegylet, a Sportegylet és a Lawn-Tennis Klub. A ciszterci rendhez köthető Zirci Katholikus Legényegylet, a Cecília-énekkar, a cserkészet és a Máriakongregáció megalakítása. A gazdaság területén a század fordulóján jelennek meg az érdekvédelmet is szolgáló szervezetek, a Gazdakör, a Zirci Iparoskör, vagy a Vegyes Ipartársulat. A mai értelemben vett önkormányzati feladat ellátásának szép példája a Zirci Önkéntes Tűzoltó Egyesület 1926-ból, amelynek 57 tagja volt, és 150-en támogatták pénzzel. 1 Horváth Konstantin: Zirc története. Veszprém, 1930, Egyházmegyei Könyvnyomda. 233 p. 2

[close]

p. 3

A II. világháború utáni államhatalom nem nézte jó szemmel az önszerveződést, ezért az egyesületi élet mindenhol visszaszorult, szinte csak kulturális téren engedtek neki teret (pl. Szövetkezeti Munkáskórus). Az űrt a közvetlenül az államhatalom által felülről szervezett szövetségekkel (KISZ, Hazafias Népfront, MHSZ) próbálták kitölteni. A civil szerveződési folyamatok országosan a ’90-es évektől váltak ismét jelentőssé, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény hatására. A civil szerveződések folyamata városunkban is a ’90-es évektől vált ismét jelentőssé, így napjainkra már több mint 30 önálló jogi személyiségű egyesület, és körülbelül 25 alapítvány, valamint 30 bíróságon be nem jegyzett közösség szolgálja aktív működésével Zirc város fejlődését. (Pontos adatok nem állnak rendelkezésünkre, mert az Önkormányzat felé nincs bejelentési kötelezettségük a létrejövő szervezeteknek – így jellemzően nyilvános tevékenységük során kerülnek látótérbe és adatbázisba.) A Zirc város szinte teljes lakosságát lefedő közösségek létrehozásában sok száz magánszemély működött közre, vagy kapcsolódott be azok több évtizedes értékteremtő munkájába. Ezek a szervezetek, és a bennük tevékenykedő zirciek a helyi közösség legkülönbözőbb érdekeinek érvényesülését szolgálják. A hagyományápolásban, a kultúra közvetítésében, az ifjúságpolitika alakításában, az oktatás színvonalának emelésében, a környezetvédelemben éppúgy szerepet vállalnak, mint a sporttevékenységek, illetve a szabadidő hasznos eltöltésének szervezésében, a közbiztonság javításában, vagy az elesettek gyámolításában, - de az élet minden területére kiterjedően folytatható a sor. A helyi közösségek - felismerve az együttműködésben rejlő erőt és lehetőségeket, - 2007-ben megalakították a Zirci Civil Kerekasztalt, melynek jelenleg 26 tagja van, és alapító okiratában célként szerepel az Önkormányzattal való partneri viszony kialakítása. Összefoglalva elmondható, hogy a civil mozgalom egyes elemei a rendszerváltás előtt is megvoltak városunkban. Szervezeteink megőrizték gyökereiket, az új feltételrendszer mellett is képviselik tagjaik, a hozzájuk csatlakozók értékeit és érdekeit, és napjainkra a civil társadalom kristályosodási pontjai lettek. III. JÖVŐKÉP A civil szférára vonatkozó jövőkép kialakítása szerves része a város jövőképének. Zirc Városi Önkormányzat hosszú távon és folyamatosan számít a civil szféra aktív tevékenységére. A cél egy jól működő, a kölcsönös érdekeken, azonos célokon alapuló partneri viszony és a bizalom az Önkormányzat, az általa fenntartott intézmények és a civil szervezetek között, melyben a kapcsolat közös értékeken és az együttműködő felek kölcsönös tiszteletén alapul. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tevékenysége alapértékének tekinti a civil szféra bevonását az önkormányzati feladatok, szolgáltatások ellátásába, valamint a döntés-előkészítések folyamataiba, és lehetőségeihez mérten törekszik az ehhez szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi, szakmai, infrastrukturális feltételek kialakítására. IV. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS FORMÁI ÉS KAPCSOLATRENDSZERE IV.1. Civil szervezetek egymás közt: Zirc Város Önkormányzata szorgalmazza, hogy a civil szféra tagjai és közösségei egymásra találjanak, közös célokat és stratégiákat dolgozzanak ki. IV.2. Civil szervezetek és az Önkormányzat között: 3

[close]

p. 4

Az Önkormányzat és a civil szféra kapcsolatát - az informális kapcsolatokon túl - szerződések szabályozzák, melyek főbb formái: IV.2.1./ szerződéskötés önkormányzati feladatok ellátására IV.2.2./ szerződéskötés önkormányzati támogatás igénybevételére IV.2.3./ együttműködési megállapodás IV.3. Civil szervezetek és a vállalkozói szféra között: Az Önkormányzat mindenkori lehetőségeinek figyelembe vételével igyekszik a két szféra közötti kapcsolat kialakítását és folyamatos erősödését elősegíteni. V. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS FELTÉTELRENDSZERE V.1. JOGI HÁTTÉR V.1.1. Működési mechanizmus Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete partnerének ismeri el a Zirci Civil Kerekasztalt, mely egyben a civil kontroll lehetőségét is megteremti a következők szerint: Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzíti, hogy a képviselő-testületi ülések előterjesztései a Zirci Civil Kerekasztal elnöke részére megküldésre kerüljenek. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Civil Kerekasztal részére a képviselőtestület állandó bizottságai külsős tagjainak személyére javaslattételi lehetőséget biztosít. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselő-testület, valamint a bizottságok munkájában törekszik a civil szervezetek humán erőforrásainak szükség szerinti igénybevételére. V.1.2. Fórumok működésének rendje A./ Zirc Városi Önkormányzati Képviselő-testületének Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága esetében: ƒ Egyeztető fórumot hoz létre és működtet a helyi civil szervezeteknek, közösségeknek az önkormányzati döntés-előkészítés folyamatába történő bevonására, a velük való kapcsolattartásra. Az egyeztető fórum tagságáról az Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága tájékoztatja a Zirci Civil Kerekasztalt. Zirc Városi Önkormányzat saját civil döntései meghozatalát megelőző időszakban konzultációt kezdeményez a Zirci Civil Kerekasztalon keresztül az illetékes civil képviseletekkel, illetve a civil szervezetek képviselőivel. B./ Civil szervezetek fórumai esetében: ƒ V.1.3. Együttműködés az Önkormányzat és a civil szervezetek között ƒ Zirc Városi Önkormányzat, valamint intézményei a kölcsönösség és a partnerség szellemében, a lehető legszélesebb körben együttműködnek a civil szervezetekkel, közös érdekeik érvényesítéséért. Az együttműködés kialakítását épp úgy kezdeményezhetik a civil szervezetek, mint az Önkormányzat és intézményei. Zirc Városi Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásában számít a civil szervezetek közreműködésére. ƒ ƒ 4

[close]

p. 5

V.2. A CIVIL SZERVEZETEK ÉS KÖZÖSSÉGEK TÁMOGATÁSA V.2.1. Pénzügyi támogatás 1.) Zirc Városi Önkormányzat minden évben a költségvetési lehetőségeihez mérten elkülönít egy, a civil szervezetek közvetlen pénzügyi támogatását szolgáló önkormányzati Civil Alapot. Zirc Városi Önkormányzat arra törekszik, hogy a Civil Alap összegét évről évre minimum az iparűzési adóbevétel növekedésének százalékos arányában megemelje. 2.) A támogatások odaítélésének és igénybevételének alapfeltételei azonosak minden támogatási típusnál. A költségvetésben a civil szervezetek, közösségek közvetlen pénzügyi támogatására elkülönített önkormányzati Civil Alapot és egyéb forrásokat csak nyilvános pályázat útján lehet felosztani az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében az Önkormányzat adott évi költségvetéséből nyújtott támogatásokkal kapcsolatos eljárásrendjére vonatkozó szabályok alapján az alábbiak szerint: a.) Támogatás kizárólag a Képviselő-testület döntése alapján folyósítható. b.) Támogatás csak Támogatási Megállapodás alapján folyósítható. A megállapodásnak a feladat- és a pénzügyi teljesítéshez kapcsolódó időpontok megjelölésén túl ki kell térni az elszámolás módjára, tartalmára, határidejére, a feladat teljesítésének ellenőrzésére, a jogszerűtlen felhasználás esetén követendő eljárásra, a visszafizetési kötelezettségre. c.) Amennyiben a Támogatott nem bejegyzett civil- vagy sportszerveződés, úgy jogosult pénzügyi bonyolítót igénybe venni. Pénzügyi bonyolító a Polgármesteri Hivatal is lehet. d.) Valamennyi Támogatottnak a támogatás felhasználásáról el kell számolnia. Az a támogatott, aki számadási kötelezettségének teljes körűen nem tesz eleget, a további támogatásból kizárja magát. e.) A támogatás felhasználásának ellenőrzését, az elszámolást, illetve beszámoltatást folyamatosan kell elvégezni úgy, hogy az legkésőbb a támogatás folyósítását követő év január 31-ig megtörténjen. f.) A Támogatási Megállapodásban rögzített elszámolási határidőtől való eltérést különös esetben – a Támogatott írásbeli kérelme alapján - a Polgármester engedélyezheti. g.) A Támogatott jogosult részben, vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg. h.) Amennyiben a Támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, illetve elszámolási, beszámolási kötelezettségének kétszeri felszólítást követően sem tett eleget, az érintett összeget az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára köteles egy összegben visszafizetni. Ez esetben a támogatott a következő évben önkormányzati támogatásban nem részesülhet. i.) Az Áht. 15/A § alapján a támogatásra vonatkozó adatokat Zirc Városi Önkormányzat a honlapján (www.zirc.hu) közzéteszi. V.2.1.1. A pénzügyi támogatás formái lehetnek: 1) Az önkormányzati Civil Alapból történő finanszírozás, mely lehet: a) működési támogatás b) program támogatás 5

[close]

p. 6

c) eseti támogatás 2) Önkormányzati feladatok kiszerződtetése V.2.1.2. A szervezetek elsősorban az alábbi tevékenységek végzéséhez, megvalósításához kaphatnak támogatást: a) kulturális, közművelődési, művészeti tevékenység, vagy ezeket szolgáló tevékenységek b) ifjúsági, közösségfejlesztő tevékenység c) nevelési, oktatási jellegű tevékenység d) nemzetközi, - kiemelten a testvérvárosi – együttműködéseket célzó tevékenység e) sporttevékenység, kiemelten a fiatal korosztály sportolási lehetőségeinek bővítése f) egészségügyi, szociális, karitatív tevékenység g) vallási jellegű tevékenység (mely a fiatalok színvonalas szabadidős tevékenységét vagy kulturális fejlődését, továbbá értékmentést képvisel) h) a közbiztonság, közlekedésbiztonság javítását célzó tevékenység i) j) l) munkanélküliek tartalmas időtöltését célzó tevékenység fogyatékosok, sérültek életét segítő tevékenység helytörténeti kutatás, helyismeret, értékmentés k) városszépítés, környezetvédelem, műemlékvédelem m) az Önkormányzat feladatkörébe tartozó egyéb, a helyi közösség érdekében kifejtett tevékenység V.2.1.3. Nem nyújtható támogatás: a) üzleti és gazdasági tevékenységre b) országgyűlési választáson jelöltet állító, vagy pártot támogató szervezeteknek c) politikai célok megvalósítására V.2.1.4. Pályázati eljárás 1.) A Zirci Civil Kerekasztal által előkészített, és a Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által kiírt pályázatokat a Polgármesteri Hivatal bonyolítja le. 2.) A Civil Alap pályázati felhívását közzé kell tenni a Polgármesteri Hivatalban és a legnagyobb nyilvánosságot biztosító egyéb módokon (pl. városi honlap, Stúdió KB – Ifjúsági és Közösségi Ház képújsága stb.) 3.) Pályázni – a feltételeket, szabályokat, dokumentumokat meghatározó - adatlappal lehet, amely beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban, a Stúdió KB – Ifjúsági és Közösségi Házban, a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc intézményekben, illetve letölthető az Önkormányzat honlapjáról (www.zirc.hu). 4.) A pályázat benyújtási határidejét a pályázati kiírás tartalmazza. 5.) A hiánypótlásra a pályázati határidő lejártáig van lehetőség. 6.) A pályázatok értékelését a Zirci Civil Kerekasztal javaslata alapján az Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága terjeszti elő döntésre a Képviselő-testület elé. 6

[close]

p. 7

7.) A nyertes pályázónak az értesítéssel egyidejűleg – az elnyert támogatás felhasználásának, elszámolásának feltételeit meghatározó - Támogatási Megállapodást kell küldeni. 8.) Az önkormányzati támogatások rendeltetésszerű felhasználását mind pénzügyi, mind szakmai oldalról a Polgármesteri Hivatal ellenőrzi. V.2.2. Szakmai támogatás A non-profit szféra speciális jogi és adózási feltételek mellett működik, széleskörű pályázati lehetőségekkel rendelkezik. Ezek ismerete, koordinálása speciális tudást igényel. A Polgármesteri Hivatal és a költségvetési intézmények vezetőivel egyeztetve –kapacitásuk függvényében- szakmai segítséget nyújtanak a civil szervezeteknek, – emellett az önkormányzati intézmények szakembereinek szakmai együttműködése is biztosított a helyi közösségek számára. A Képviselő-testület Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága az önkormányzati civil együttműködéseket segítő kapcsolattartó. V.2.3. Infrastrukturális támogatás Zirc Városi Önkormányzat a civil szervezetek működéséhez, valamint programjaikhoz közösségi teret előzetes egyeztetés alapján, - elsősorban az alábbi intézményeiben biztosít: 1.) Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc (8420 Zirc, József A. u. 1.) 2.) Stúdió KB – Ifjúsági és Közösségi Ház (8420 Zirc, Alkotmány u. 14.) 3.) Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (8420 Zirc, Március 15. tér 1.) V.2.4. Nyilvánosság, tájékoztatás Zirc Városi Önkormányzat és intézményei ƒ ƒ ƒ kommunikációs csatornáikon keresztül folyamatosan továbbadják a civil szférát érintő döntéseket, információkat meglévő eszközeik segítségével szükség esetén közreműködnek a civil szervezetek közérdekű információinak nyilvánosságra hozásában az Önkormányzat a városi honlapon a civil szervezetek és közhasznú programjaik számára megjelenést biztosít, azokat a tájékoztatás ütemében folyamatosan frissíti Annak érdekében, hogy az együttműködés és a kommunikáció megfelelő hatékonysággal folyhasson, az Önkormányzat biztosítja a megfelelő személyi feltételeket a STÚDIÓ KB. – Ifjúsági és Közösségi Ház intézmény keretei között. VI. A CIVIL SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖNKORMÁNYZATI ELISMERÉSE Számos magánszemély és civil szervezet járult hozzá eddig is Zirc város sikereihez, fejlődéséhez. A Civil Koncepciónak is köszönhetően, a jövőben még nagyobb számban vehetnek részt a város- és közösségépítésben a helyi civil szervezetek. 7

[close]

p. 8

A civil szempont nem hagyható figyelmen kívül, ezért fontos, hogy a civil szervezetek közreműködjenek a város által alapított kitüntetések, díjak, oklevelek adományozásának véleményezésében, elbírálásában is. VII. A KONCEPCIÓBÓL ADÓDÓ FELADATOK Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete döntéseinek előkészítésébe továbbra is be kívánja vonni a civil szervezeteket, ezért a velük való együttműködés elmélyítésére törekszik az alábbi módokon: 1.) a városi civil szervezetek nyilvántartásának nyomon követése, aktualizálása 2.) a civil szervezetek igényeinek, szándékainak folyamatos megismerése 3.) jogi háttér megteremtése (SZMSZ, helyi rendeletek szükség szerinti módosítása) 4.) a civil részvétel előkészítése a Képviselő-testület és a bizottságok munkájában 5.) feladatainak megvalósítása érdekében - a jogszabályok biztosította lehetőségekkel élve, - ellátási szerződéseket, közoktatási, közművelődési, sport, stb. megállapodásokat köt 6.) rendszeres információáramlást biztosít az önkormányzat intézményei közreműködésével rendezvények alkalmával, és internetes honlapokon keresztül 7.) a Zirci Civil Kerekasztal működését segíti 8.) a Zirci Civil Kerekasztal egyetértésben kidolgozza a szervezetek olyan önkormányzati támogatásának rendjét, amely ƒ ƒ ƒ működési, feladatvállalási (szerződésen nyugvó, megállapodásos) és pályázati támogatásokból áll 9.) folyamatosan felülvizsgálja a Civil Koncepcióban megfogalmazott célok érvényesülését. FÜGGELÉK 1.) Fogalmak meghatározása 2.) Zirc városában működő civil szervezetek és közösségek 3.) A Zirci Civil Kerekasztal Alapdokumentuma és tagjai 4.) az önkormányzati Civil Alap pályázati dokumentációja 8

[close]

p. 9

Függelék 1.) Fogalmak meghatározása a) civil szervezet: szervezetében és működésében is pártoktól független, önálló jogi személyiséggel rendelkező, az önkéntesség elve alapján szerveződő autonóm és szuverén formáció, amely az 1989. évi II. törvény az egyesülési jogról, illetve az 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről előírásai szerint bíróságon bejegyzett szervezet (egyesületek és alapítványok) b) helyi civil szervezet: az a). pontban leírtakkal azonos jellemzőkkel rendelkező, a bírósági nyilvántartásba vétel szerint zirci székhellyel működő szervezet c) non-profit szervezet: egyesület, alapítvány, közalapítvány, közhasznú társaság, Kft. d) nem kormányzati (NGO) szervezet: azon magánszervezet, amely az állami és piaci szektor között tevékenykedő non-profit szervezet e) közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezet: mindazon bejegyzett egyesület, alapítvány és alapítvány, vagy kht., kft., amelyet a bíróság közhasznú nyilvántartásba vett f) civil közösség: a polgárok által létrehozott és működtetett, más szervezetektől, pártoktól és intézményektől függetlenül működő, jogi személyiséggel nem rendelkező közösség g) helyi civil közösség: az f). pontban leírtakkal azonos jellemzőkkel rendelkező, zirci székhellyel működő közösség 9

[close]

p. 10

Függelék 2.) Zirc városában működő civil szervezetek és közösségek (a Civil Koncepció elfogadásának időpontjában) www.zirc.hu/közlemények 10

[close]

p. 11

Függelék 3.) 3.) A Zirci Civil Kerekasztal Alapdokumentuma 3.)a.) Zirci Civil Kerekasztal tagjai 11

[close]

p. 12

A Zirci Civil Kerekasztal az együttműködési szándékukat kinyilvánító zirci székhelyű civil szervezetek (egyesületek, alapítványok, szövetségek, klubok, baráti társaságok, együttesek stb.) hálózati formában működő tanácskozó és érdekvédelmi fóruma. 1. A Kerekasztal a következő célok megvalósulásáért fejti ki tevékenységét: 1.1. Civil szervezetek viszonylatában 1.1.1. Zirci székhelyű civil szerveztek összefogása, közös érdekképviseletének megteremtése; 1.1.2. a szervezetek közti együttműködés elősegítése, partneri hálózat létrehozása, azaz közösségfejlesztés kezdeményezése; 1.1.3. a hasonló profilú szervezetek közötti kapcsolatok kialakításának segítése; 1.1.4. közös rendezvények szervezése, pályázatok készítésének segítése, kiadványok létrehozása; 1.1.5. egyeztető fórum a civil szervezetek között. 1.2. Zirc Városi Önkormányzat viszonylatában 1.2.1. civil szervezetek érdekeinek képviselete a Zirc Városi Önkormányzat előtt; 1.2.2. egyeztető fórum a civil szervezetek és Zirc Városi Önkormányzat között; 1.2.3. partneri együttműködés kialakítása a Zirc Városi Önkormányzattal. 1.3. Zirc lakossága viszonylatában 1.3.1. a civil szervezetek bemutatása, az „egyesületi lét” vonzóvá tétele; 1.3.2. segítség nyújtása a hátrányos helyzetben lévők esélyegyenlőségének megteremtésében. 2. A Kerekasztal tagjai elfogadják, közös munkájukban követendőnek tartják • pártpolitika kizárásának; • a civil szervezetek közös érdekeinek és értékeinek felvállalásának; • egymás iránti bizalom és tisztelet; • valamint az együttműködésben való partnerség elvét. 3. Szervezeti felépítés és működés 3.1. Tagság feltételei A Kerekasztal tagjai közé fogad minden olyan szervezetet, amelyik 3.1.1. Zirci székhelyű; 3.1.2. nem kötődik kormányzati, önkormányzati szervezetekhez, politikai pártokhoz, gazdasági érdekcsoporthoz; 3.1.3. nem nyereségérdekelt; 3.1.4. közérdekű tevékenységet folytat. 3.2. Szervezetek csatlakozása a Kerekasztalhoz A Kerekasztal nyitott fórum, bármilyen szervezet csatlakozhat, ha megfelel a tagság feltételeinek, és elfogadja az alapdokumentum megállapításait. 12

[close]

p. 13

A szervezetnek 3.2.1. jogi személy esetén (egyesület, alapítvány, szövetség) csatlakozási szándékát írásos nyilatkozatban kell jeleznie, melyben megnevezi képviselőit; 3.2.2. nem jogi személy esetén (klubok, baráti társaságok, együttesek stb.) csatlakozási szándékát írásos nyilatkozatban kell jeleznie, melyben megnevezi képviselőit; és csatolnia kell egy jogi személynek minősülő tagszervezet - a csatlakozást támogató nyilatkozatát. 3.3. Felépítés 3.3.1. A Kerekasztal döntéshozó fóruma a szavazattal rendelkező tagok összessége. 3.3.2. A Kerekasztal irányító testülete az elnökség. Az elnökség 3 főből áll (1 elnök, 2 alelnök). 3.4. Működés 3.4.1. Kerekasztal fórum 3.4.1.1. A Kerekasztal tagsága választja az elnökséget egy évre többségi és nyílt szavazással. Az elnökséget választó szavazás akkor érvényes, ha legalább a tagság fele jelen van. 3.4.1.2. A Kerekasztal 2 havonta rendezett nyílt ülés. Egy tagszervezet több taggal is megjelenhet, de csak egy szavazati joggal bír. 3.4.1.3. Egy személy csak egy tagszervezetet képviselhet. 3.4.1.4. A Kerekasztal határozatképes, ha az elnökség (elnök és 2 alelnök) valamint legalább 3 tagszervezet képviselője jelen van. 3.4.1.5. A Kerekasztal döntéseit nyílt szavazással hozza meg, a döntés meghozatalához a jelenlévő tagság többségi támogatása szükséges. 3.4.1.6. A Kerekasztal az elnökség jóváhagyásával munkabizottságokat alakíthat a hatékonyabb munka érdekében. Ezek vezetőit a munkacsoportban részt vállalók választják többségi szavazással. 3.4.1.7. A Kerekasztal állandó bizottsága a Pályázati Munkacsoport. A Pályázati Munkacsoport feladata, hogy a Zirc Város Önkormányzatának éves költségvetésében a civil szervezetek részére biztosított önkormányzati pályázati önerő-alap felhasználásáról készült szabályzat (mellékelve az Alapdokumentumhoz) szerint döntsön ennek felhasználásáról. A Pályázati Munkacsoport 4+1 főből áll, melyből 4 tagot a Kerekasztal fóruma választja 1 évre többségi választással. A választás során figyelembe kell venni, hogy a Pályázati Munkacsoport tagjai a lehető legszélesebb szakterületet képviseljék. A Pályázati Munkacsoport állandó tagja a Zirci Civil Kerekasztal mindenkori elnöke. 3.4.1.8. A Kerekasztal az elnökség által összeállított Munkaterv végzi munkáját, melyet a tagság igényének megfelelően állít össze, és a Kerekasztal határozattal hagy jóvá. 3.4.1.9. A Kerekasztal ülésein, az elfogadott Munkaterven kívül is felvethető közéleti probléma, melyre a többség döntésének megfelelően [a d) és e) pont figyelembe vételével] a Kerekasztal reagálhat, illetve a megoldási javaslat kidolgozására kérheti fel az elnökséget. 3.4.1.10. A Kerekasztal dönt arról, hogy a Kerekasztal milyen programokat, rendezvényeket kíván megvalósítani és támogatni. 13

[close]

p. 14

3.4.2. Elnökség 3.4.2.1. Az elnökség feladata Kerekasztal döntéseinek végrehajtása, illetve ennek koordinálása. 3.4.2.2. Az elnökség feladata Kerekasztal összehívása, a napi munkaterv meghatározása, melyről a tagságot az ülés előtt 3 nappal értesítenie kell, arra alkalmas módon. 3.4.2.3. A Kerekasztal tanácskozásának levezetése az elnök feladata. 3.4.2.4. Az elnök feladata a médiával és a nyilvánossággal történő kapcsolattartás. 3.4.2.5. Az elnök feladata, hogy a Kerekasztal üléseiről jegyzőkönyv elkészítésére a tagságból megbízottat kérjen fel. 3.4.2.6. Az elnök feladata a Kerekasztal dokumentációinak őrzése. 3.4.2.7. Az alelnökök feladata az elnök munkájának segítése, illetve akadályoztatása esetén az elnök feladatköreinek átvétele. 14

[close]

p. 15

Függelék 3.)a.) A Zirci Civil Kerekasztal tagsága (a Civil Koncepció elfogadásának időpontjában) 1. „A BULI ’91” Közhasznú Alapítvány rendezvényszervező és kulturális tevékenység 8420 Zirc, Bajcsy-Zs. E. u. 9. (Alkotmány u. 14.) Kapcsolattartó: Encz Ilona kulturális tevékenység 8420 Zirc, József A. u. 1. Kapcsolattartó: Bieberné Réz Ágnes 2. „Együtt a Könyvtárért” Alapítvány 3. „Gyűszűkék” Foltvarró Klub szabadidős tevékenység 8420 Zirc, József A. u. 1. Kapcsolattartó: Egervölgyi Dezsőné kulturális tevékenység 8420 Zirc, Zrínyi u. 4. Kapcsolattartó: Ringné Müller Anikó 4. „Kőketánc” Kulturális Alapítvány 5. „Segítő Kezek Zirc” Alapítvány szociális tevékenység 8420 Zirc, Bajcsy Zs. u. 9. Kapcsolattartó: Nagyné Fáró Katalin 6. „Sziget” Környezetvédelmi Egyesület környezetvédelem 8420 Zirc, Alkotmány u. 33/a. Kapcsolattartó: Dr. Galambos István 7. „Wings” Dart Club sporttevékenység 8420 Zirc, József A. u. 1. Kapcsolattartó: Kaufmann Ferenc 8. „Zirc Kultúrájáért” Közhasznú Alapítvány kulturális és közösségfejlesztő tevékenység 8420 Zirc, Március 15. tér 1. (Alkotmány u. 14.) Kapcsolattartó: Encz Ilona 9.) 452. sz. Szent Bernát Cserkészcsapat ifjúsági szervezet 8420 Zirc, Rákóczi tér 1. Kapcsolattartó: Kondoráné Lehel Ágota polgárőrség 8420 Zirc, Petőfi S. u. 27. Kapcsolattartó: Hajba Zsolt és László Antal 10. Bakony Polgárőr Egyesület 11. Bakony Turisztikai és Sport Egyesület kulturális, turisztikai és sporttevékenység 8420 Zirc, Fáy A. u. 2/b. Kapcsolattartó: Galambos László 15

[close]

Comments

no comments yet