ISCAR INDUSTRIES FAR EAST with China 2010

 

Embed or link this publication

Description

ISCAR INDUSTRIES FAR EAST with China 2010

Popular Pages


p. 1

English • Japanese • Chinese • Korean • Vietnamese www.iscar.com

[close]

p. 2

切削工具の正しい選択を! イスカル製品チームが 高い生産性に貢献します 请做出正确的选择! 伊斯卡高生产率团队 快速金属切除

[close]

p. 3

최상의 공구 선택을! 이스카 팀이 최고의 생산성에 도전합니다. Hãy lựa chọn đúng ! Đội ngũ năng suất ISCAR – FMR

[close]

p. 4

Specially formulated carbide grades, ideal for machining titanium, aluminum and nickel-based alloys found in engine and fuselage parts. 特殊考案された超硬チップ材質。 エンジン、機体によく利用されるチタン、 アルミ、ニッケル基合金の加工に最適です。 特制合金牌号,是加工基于钛合金,铝合金, 镍基合金材质的发动机及机身部件的理想牌号。 항공기 엔진과 기체 부품인 티타늄 알루미늄 니켈 합금 가공에 가장 적합한 초경 재종 및 솔루션을 제공해 드립니다. Những loại Carbide với công thức đặc biệt rất lý tưởng cho việc gia công các hợp kim Titan, Nhôm và Nickel thường gặp ở động cơ và thân máy bay.

[close]

p. 5

ISCAR’s Global Industry Accounts* All trademarks and logos are the property of their respective companies.**

[close]

p. 6

Innovative tooling solutions for machining engine blocks, crankshafts, camshafts, disk brakes and other automotive parts. エンジンブロック、クランクシャフト、 カムシャフト、ディスクブレーキ、その他 自動車部品加工に適した革新的工具です。 针对发动机缸体、曲轴、凸轮轴、刹车盘和 其他汽车配件的革新的金属切削解决方案。 엔진블록, 크랭크 샤프트,캠 샤프트, 디스크 브레이크 등 모든 자동차 부품들을 가공하는 혁신적인 툴링 시스템을 제공해드립니다. Giải pháp cải tiến dụng cụ cho việc gia công các Block máy, các loại trục (crankshafts, camshafts), thắng đĩa, và những bộ phận tự động khác.

[close]

p. 7

ISCAR’s Global Industry Accounts All trademarks and logos are the property of their respective companies.

[close]

p. 8

ISCAR’s Global Industry Accounts All trademarks and logos are the property of their respective companies. Specially designed tools for ship building, large turbine generators and large gear parts. 造船、大型タービン発電機、大型ギア部品 の加工向けに特別設計された工具です。 针对 船舶工业,大型汽轮发电机和大型 齿轮加工而专门设计的刀具。 선박 산업에 필수적인 대형 터빈 발전기와 대형 기어 부품 등의 가공에 최적으로 설계된 공구를 제공해 드립니다. Những dụng cụ được thiết kế đặc biệt cho ngành công nghiệp đóng tàu, chế tạo turbine lớn và các bộ phận lớn của hộp số, bánh răng.

[close]

p. 9[close]

p. 10

Standard and special tools for producing metal and plastic types of medical implants. 金属製、プラスティック製医療移植片 の製造向け標準及び特注工具です。 多种标准和非标刀具用于加工金属及 塑料材质的医疗植入器材。 금속 및 플라스틱의 의료용 임플란트 제작에 필요한, 표준에서 스페셜에 이르기까지 모든 솔루션을 제공해 드립니다. Những dụng cụ thông thường và đặc biệt dùng để sản xuất các sản phẩm kim loại và nhựa dùng trong y khoa. Hip Joint

[close]

p. 11

Arm Joint ISCAR’s Global Industry Accounts © Hip Joint Screws All trademarks and logos are the property of their respective companies.

[close]

p. 12

Highly accurate tools dedicated to machining complicated shapes, curves and deep cavities at very high feeds and speeds. 複雑な形状、カーブ、深穴加工等において 超高送り、高速切削を実現する高精度工具です。 高精度刀具。可大进给、高速加工 深腔曲面,复杂形状的工件。 고속 및 고이송으로 복잡한 형상 및 깊은 포켓 가공을 할 수 있는 고정밀의 솔루션을 제공해 드립니다. Những dụng cụ với độ chính xác cao dùng để gia công các loại khuôn mẫu phức tạp với bước tiến và tốc độ gia công cao.

[close]

p. 13

ISCAR’s Global Industry Accounts © All trademarks and logos are the property of their respective companies.

[close]

p. 14

Standard and specially tailored tools for machining precision bearing components for the major relevant industries. イスカルは、ベアリング部品加工用標準 及び特注工具を開発しています。 伊斯卡标准及非标刀具可用于加工 轴承相关企业的高精度轴承部件。 이스카는 정밀 베어링 부품용 공구를 개발해 왔으며 표준에서 스페셜에 이르기까지 모든 솔루션을 제공해 드립니다. ISCAR phát triển những dụng cụ cắt gọt thông thường và chế tạo những sản phẩm đặc biệt dùng để gia công chính xác các bộ phận của Bạc đạn dùng trong các ngành công nghiệp.

[close]

p. 15

ISCAR’s Global Industry Accounts (INA-FAG) All trademarks and logos are the property of their respective companies.

[close]

Comments

no comments yet