SYSTEM-SAFE Inhibitor c.o. karta charakterystyki MSDS

 

Embed or link this publication

Description

SYSTEM-SAFE Inhibitor c.o. karta charakterystyki MSDS

Popular Pages


p. 1

SYSTEMSAFE DM Central Heating Inhibitor - Inhibitor Systemów C.O. - Certified- Aprobata; DWTA / BUILDCERT UK KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mikstury i firmy/przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa produktu Koncentrat Systemsafe DM 1.2 Określone zastosowania substancji lub mieszanek Zastosowania substancji / Płynny inhibitor przeciwko korozji i gromadzeniu się kamienia. mieszanki Wstrząsnąć przed użyciem. Dawka 500ml wystarcza na 100 litrów wody np. 0,5% (obj/obj) 1.3 Dane dostawcy karty charakterystyki substancji chemicznej Nazwa firmy FERDOM LTD / KAMCO LTD Przedstawicielstwo w Polsce BRITEX ul.Farbiarska 73 02-862 Warszawa ferdom@ferpro.pl Tel 24 godz + 48 22 219 -6462 Sekcja 2: Identyfikacja ryzyka 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszanki Klasyfikacja według CHIP: Klasyfikacja według CLP: Podrażnienie oka 2: H319 Najważniejszy niekorzystny wpływ 2.2 Elementy etykiety Elementy etykiety wg CLP Rodzaj zagrożenia: H319: Przyczyny podrażnienia oka Słowo sygnalizujące: Ostrzeżenie Piktogram zagrożenia Środki ostrożności P264: Umyj dokładnie skórę po przenoszeniu P280: Załóż P305+351+338: PO DOSTANIU SIĘ DO OCZU: Przepłukuj oczy przez kilka minut. Wyjmij szkła kontaktowe. Kontynuuj przepłukiwanie. P337+313:Jeśli podrażnienie nie ustąpiło: Skontaktuj się z lekarzem 1.4 Alarmowy numer telefonu Elementy etykiety wg CHIP Symbol zagroże nia: Brak zagrożenia Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia: Zwroty wskazujące warunki bezpiecznego stosowania produktu: Zwroty wskazujące środki bezpieczeństwa: 2.3 Inne zagrożenia Sekcja 3: Informacje dotyczące składników 3.2. Niebezpieczne składniki Ingredients Kwas dodekanodiowy EINECS 211-746-3 CAS 693-23-2 Reach Reg No. CHIP Klasa Xi:R36; CLP Klasa Eye Irrit. 2: H319 Procent 1-10% 202-394-1 Benzotriazol 95-14-7 01211997907920 Xn:R20/22; Xi:R36; :R52/53; Acute Tox. 4: H302+332; Eye Irrit. 2: H319; Aquatic Chronic 3: H412 Acute Tox. 4: H302Acute Tox. 4: H312; Acute Tox. 4: H302Acute Tox. 4: H312; STOT SE 3: H335; Skin Irrit. 2: H315; Eye Dam. 1: H318; Aquatic Acute 1: H400 1-10% Bronopol (INN) 200-143-0 52-51-7 01211998093815 Xn:R21/22; Xi:R37/38; Xi:R41; N:R50; <1%

[close]

p. 2

SYSTEMSAFE DM Central Heating Inhibitor - Inhibitor Systemów C.O. - Certified- Aprobata; DWTA / BUILDCERT UK KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Sekcja 4: Pierwsza pomoc 4.1 Opis pierwszej pomocy Kontakt ze skórą: Natychmiast pozbądź się wszystkich zanieczyszczonych ubrań, obuwia, które nie przylegają do skóry. Bezzwłocznie przemyj skórę dużą ilością wody z mydłem. Przemywaj oczy pod bieżącą wodą przez 15 minut. Skonsultuj się z lekarzem. Przepłucz usta wodą, skonsultuj się z lekarzem. Kontakt z oczami: Dostanie się substancji do ust: Wdychanie substancji: Wyprowadź bezpiecznie osobę z miejsca z oparami danej substancji. Skonsultuj się z lekarzem. 4.2 Najważniejsze symptomy i skutki, natychmiastowe jak i opóźnione Kontakt ze skórą: Podrażnienie i zaczerwienienie w miejscach kontaktu. Kontakt z oczami: Podrażnienie i zaczerwienienie. Oczy mogą znacznie łzawić. Dostanie się substancji do Opuchlizna i zaczerwienienie ust i gardła. ust: Wdychanie substancji: Podrażnienie gardła oraz uczucie nacisku w klatce piersiowej. Wdychanie substancji może powodować kaszel i sapanie. Sekcja 5: Środki przeciwpożarowe 5.1 Środki gaśnicze Środki gaśnicze: Użyte środki gaśnicze powinny być dostosowane do zastałego ognia. Użyj zraszaczy wodnych, aby schłodzić pojemniki. 5.2 Szczególne zagrożenia wynikające ze stosowania określonej substancji lub mieszanki Zagrożenia związane z Spalanie powoduje toksyczne opary. wystawieniem na działanie substancji: 5.3 Zalecenia dla zespołów straży pożarnej Zalecenia dla zespołów Załóż niezależny aparat oddechowy. Załóż odzież ochroną, aby nie straży pożarnej dopuścić do kontaktu ze skórą i oczami. Sekcja 6:Przypadki niezamierzonego uwolnienia substancji do środowiska 6.1 Środki ochrony indywidualnej, sprzęt ochronny i procedury awaryjne Środki ochrony Patrz sekcja 8 SDS dotycząca szczegółów ochrony indywidualnej. indywidualnej Jeśli znajdujesz się na zewnątrz nie podchodź do zagrożonego miejsca pod wiatr. Oznacz skażony obszar za pomocą znaków i zabezpiecz miejsce przed osobami postronnymi. Obróć nieszczelne pojemniki do góry nogami, aby przerwać wyciek. 6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska Środki ostrożności w Nie wylewaj substancji do ścieków i rzek. Zbierz rozlany płyn do zakresie ochrony środowiska odpowiedniego pojemnika. 6.3 Metody i materiały stosowane do czyszczenia Procedury czyszczące Do pochłaniania rozlanej substancji użyj suchej ziemi lub piasku. Przenieś do zamykanego, odpowiednio oznaczonego, pojemnika w celu usunięcia za pomocą odpowiedniej metody. 6.4 Odniesienia do innych sekcji Odniesienia do innych sekcji Patrz Sekcja 8 SDS Sekcja 7: Transportowanie i magazynowanie 7.1 Wskazówki dotyczące bezpiecznego transportowania Wymagania dot. Unikaj bezpośredniego kontaktu z substancją. Upewnij się, że transportowania: pomieszczenie jest prawidłowo wentylowane. Nie przenoś substancji w zamkniętych pomieszczeniach. Nie dopuszczaj do tworzenia się mgły w powietrzu. 7.2 Wskazówki dotyczące bezpiecznego magazynowania Warunki magazynowania: Przechowuj substancję w chłodnym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Pojemnik z substancja powinien być właściwie zamknięty Prawidłowe opakowanie: Polietylen. Niewłaściwe opakowania: metalowe lub aluminiowe 7.3 Końcowe pprzeznaczenie Końcowe przeznaczenie: Brak danych

[close]

p. 3

SYSTEMSAFE DM Central Heating Inhibitor - Inhibitor Systemów C.O. - Certified- Aprobata; DWTA / BUILDCERT UK KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Sekcja 8: Narażenie w miejscu pracy/ochrona osobista 8.1 Parametry kontrolne 8.1 Wartości DNEL/PNEC Wartości DNEL/PNEC: 8.2 Narażenie w miejscu pracy Środki inżynierii: Maski ochronne: Brak danych Upewnij się, że pomieszczenie jest dobrze wentylowane. Niezależny aparat oddechowy musi być dostępny w przypadku sytuacji awaryjnej Ochrona dłoni: Rękawice ochronne Ochrona oczu: Okulary ochronne. Ochrona skóry: Odzież ochronna. Sekcja 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 9.1 Informacje dotyczące podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych Stan: Lepki płyn Rozpuszczalność w wodzie Mieszalnych proporcjach Kolor: Bursztynowy Gęstość względna: 1,115 pH: 7.5-7.7 Zapach: Cierpki Lepkość: Lepki 9.2 Pozostałe informacje Pozostałe informacje: Sekcja 10: Stabilność i reaktywność 10.1 Reaktywność Reaktywność: Brak danych Stabilna przy zalecanych warunkach transportowania i magazynowania. 10.2 Stabilność chemiczna Stabilność chemiczna: Stabilna w normalnych warunkach. 10.3 Możliwość powstania niebezpiecznych reakcji Niebezpieczne reakcje: Niebezpieczne reakcje nie powstaną przy normalnych warunkach transportowania i magazynowania 10.4 Warunki, które należy unikać Warunki, których należy Wysoka temperatura unikać 10.5 Niekompatybilne materiały Materiały, których należy Normalnie chemicznie niereaktywne unikać 10.6 Niebezpieczne rozkładanie się produktów Niebezpieczne rozkładanie Przy spalaniu powstają toksyczne opary się produktów Sekcja 11 Informacje toksykologiczne 11.1 Informacje na temat efektów toksykologicznych BRONOPOL (INN) SKN RAT LD50 1600 mg/kg SKN MUS LD50 4750 mg/kg ORL RAT LD50 180 mg/kg ORL MUS LD50 270 mg/kg Wyniki mieszanki Obliczone 11.2 Symptomy Kontakt ze skórą: Kontakt z oczami: Dostanie się substancji do ust: Wdychanie substancji: Podrażnienie i zaczerwienienie w miejscach kontaktu. Podrażnienie i zaczerwienienie. Oczy mogą znacznie łzawić. Opuchlizna i zaczerwienienie ust i gardła. Podrażnienie gardła oraz uczucie nacisku w klatce piersiowej. Wdychanie substancji może powodować kaszel i sapanie. Wydrukowano: 17 marca 2014 wersja: 1 Data sporządzenia 27 marca 2012

[close]

p. 4

SYSTEMSAFE DM Central Heating Inhibitor - Inhibitor Systemów C.O. - Certified- Aprobata; DWTA / BUILDCERT UK KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Sekcja 12. Informacje ekologiczne 12.1 Toksyczność Wartości ekotoksyczne: 12.2 Trwałość i degradacja Trwałość i degradacja 12.3 Zdolność do bioakumulacji Zdolność do bioakumulacji 12.4 Mobilność w glebie Mobilności w glebie: 12.5 Wyniki oceny PBT i vPvB Identyfikacja PBT: Nie dotyczy Brak danych Brak Rozpuszczalne w wodzie Substancja nie jest określana jako substancja PBT 12.6 Niepożądany wpływ Niepożądany wpływ: Brak danych Sekcja 13: Postępowanie z odpadami 13.1 Metody postępowania z odpadami Procesy unieszkodliwiania: Przeniesienie do właściwego pojemnika i zorganizowanie odbioru przez wyspecjalizowana firmę. Procesy utylizacji Zwróć puste pojemniki do dostawcy w celu recyklingu. Uszkodzone opakowania: pojemniki powinny zostać zniszczone poprzez pocięcie lub spopielenie. Nie używaj wody pitnej. Uwaga: Użytkownik powinien zapoznać się z istniejącymi lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji. Sekcja 14: Informacje dotyczące transportu 14.1 Numer UN Numer UN: 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN Nazwa przewozowa: NIESKLASYFIKOWANA JAKO TOWAR NIEBEZPIECZNY W ODNIESIENIU DO PRZPIESÓW TRANSPORTOWYCH 14.3 Klasa zagrożenia w transporcie Klasa zagrożenia w transporcie 14.4 Grupa opakowania Grupa opakowania: 14.6 Środki ostrożności dla użytkownika Kod tunelu: Kategoria transportu: 15: Informacje o przepisach prawnych 15.1 BHP i przepisy środowiskowe/ prawne dotyczące określonej substancji lub mieszanki 15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego Ocena bezpieczeństwa Dostawca nie sporządził oceny bezpieczeństwa chemicznego dla chemicznego danej substancji lub mieszanki. Sekcja 16Pozostałe informacje Ocena bezpieczeństwa Karta charakterystyki substancji chemicznej została sporządzona chemicznego zgodnie z przepisami Komisji Europejskiej (EU) Nr 453/2010 Terminy używane w 2 i 3 Zastrzeżenia prawne: Powyższe informacje są poprawne jednak nie wyczerpują wszystkich wyjątków i powinny być traktowane jako ogólne, niezobowiązujące informacje. Firma nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w trakcie transportu lub na skutek kontaktu z powyższym produktem.

[close]

Comments

no comments yet