Senioraktuellt 2/2014 Valspecial September

 

Embed or link this publication

Description

En tidning från Kristdemokratiska Seniorförbundet

Popular Pages


p. 1

E N T I DNING FR ÅN K R IS T DEMOKRATISKA SENIORFÖRBUNDET – VALSPECIAL 2014 – T E D R Ä V O K S I N N MÄ T L L A R Ö F M FRA

[close]

p. 2

Människovärdet framför allt • Det gäller ett äldrevänligt boende. grad också om jobben, miljön, tryggheten och säkerheten. Men givetvis behöver vi ett starkt KD – i alla våra folkvalda församlingar – för att effektivt driva på för en ännu bättre politik för Sveriges alla seniorer, snart två miljoner. • Det gäller tillgången till god och värdig vård, både sjukvård och förebyggande hälsovård. • Det gäller en rejäl utbyggnad av de geriatriska resurserna i all vård och omsorg. • Det gäller att se till att den snabba IT-utvecklingen i människors dagliga liv inte går de äldre medborgarna förbi. • Det gäller att sätta P för all slags äldrediskriminering som dröjer kvar i vårt samhälle. • Det gäller att kraftfullt verka för bättre ekonomi för alla dem som efter ett långt arbetsliv tvingas leva på en alltför liten pension. Inte minst att orubbligt stå fast vid kravet på ”lika skatt på pension och lön”! Svensk politik utan en frisk kristdemokratisk vind som blåser skulle vara som en torr och stenig åker. Där skulle ingen av oss vara säker på att få åldras med värdighet. Det är därför din röst på KD är så viktig. LEIF HALLBERG HEDERSORDFÖRANDE, EUROPEISKA SENIORUNIONEN En politik som inte utgår från principen om alla människors lika rätt och lika värde har inget av värde. Det har däremot all politik som bygger på en kristen idégrund. Jag kan inte tänka mig någon politisk fråga, där det inte finns goda skäl att först klara ut vad som är förenligt med respekten för livet och för varje människas eget värde. Alltifrån livets början till dess sista stund. Egentligen är detta mer än en vacker målsättning. Det är ett krav i vår kristdemokratiska politik för ett verkligt gott samhälle – gott för alla! Ett krav som behöver ljuda allt högre och tydligare, både inför årets val och efter. Söndagen den 14 september går svenska folket på nytt till valurnorna. Denna gång för att vi ska välja våra 2 företrädare i riksdagen, landstingen/regionerna och kommunerna för de närmaste fyra åren. Ta valet på allvar! Med din röst kan du bidra till att kristdemokraterna får ett bestående inflytande i den svenska politiken. I vårt södra grannland Tyskland har kristdemokraterna länge varit en ledande politisk kraft och är det alltjämt. Så även i flera andra länder i och utanför Europa. Nu gäller det att se till att den kristdemokratiska rösten hörs allt starkare också i vårt eget land. Dit kan vi nå om vi alla berättar för vänner, bekanta, grannar och andra vad som egentligen är kristdemokraternas politik. Jag har ännu inte stött på någon som inte håller med om de utmärkta idéerna i KD:s partiprogram. Sätt det i händerna på dem som undrar och tvekar! Valet handlar om den ekonomiska tillväxten, en förutsättning för alla goda samhällssatsningar. Det handlar i hög SENIORAKTUELLT VALEXTRA HÖSTEN 2014 Denna valtidning är utgiven av Kristdemokratiska Seniorförbundet Ansvarig utgivare: Jan Erik Ågren Redaktör: Antonella Pirrone Layout: Erik Sjöstedt Tryck: V-TAB AB, Vimmerby, 2014

[close]

p. 3

KD Senior, det Vill du veta mer om du seniorförbundet? Vill kristdemokratiska seniorer? arbete för Sveriges komma med i vårt bör medlem i partiet men Du behöver inte bli ins grundläggande omfatta kristdemokrat et är ett fristående principer. Seniorförbund mokraterna som arbetar förbund inom Kristde för seniorernas bästa. år är det kontakt med oss! I Välkommen att ta gratis medlemskap! du på vår hemsida: Mera information finner www.kdsenior.se SENIORFÖRBUNDET KRISTDEMOKRATISKA 103 18 Stockholm Postadress: Box 2373, Tel: 08-723 25 66 E-post: info@kdsenior.se Pirrone TRYCK: Firmatryck, Livet efter Tillgänglighet – en mänsklig rättighet inte fungerar, När dörröppnare saknas, hörslingan toaletten har en trappmarkeringarna är utslitna, då känner sig personer tröskel och caféet saknar ramp från samhället. med funktionsnedsättning utestängda tilltar behovet av att göra Med en allt äldre befolkning alla. samhället mer tillgängligt för undet vill uppmana Kristdemokratiska Seniorförb aktörer att öka kommuner, landsting och andra och personer med tillgängligheten så att äldre vara mer delaktiga och funktionsnedsättning kan få kräva större engagemang, självständiga. Det är dags att styrande i kommuner de hos enhet vilja och målmedvet och landsting. får sökas för 2014 och Regeringens statsbidrag som för tillgänglighet. hinder bort ta att till hjälpa 2015 kan ökad tillgänglighet i hela Manegen är alltså krattad för alla berörda aktörer så landet. Nu krävs handling från funktionsnedsättning att alla äldre och personer med er. kan delta i olika gemenskap med IT-stöd för tjänster i hemmet OMSLAGSFOTO: Antonella Nynäshamn, 2014 Hur vill du ha det? Hemsida: www.kdsenior.se Plusgiro: 70 40 57-9 KRISTD EMOKR ATISKA SENIOR FÖRBU NDET kdsenior.se 2014-08-12 17:46 KRISTDEM OKRATISK A SENIORFÖ RBUNDET kdsenior.se 2014-08-12 16:38 KRISTDE MOKRAT ISKA SENIORF ÖRBUND ET Våra prioriterade frågor kdsenior_a5_2_tillganglighet.indd 1 kdsenior_a5_folder.indd kdsenior.se 1 Förbundsordförande JAN ERIK ÅGREN presenterar fem prioriterade budskap som Kristdemokratiska Seniorförbundet går till val på. Dessa budskap finns på flygblad att delas ut i valrörelsen. 1. Utveckla RUT-tjänsten till IT-stöd i hemmet. Många äldre och personer med funktionsnedsättning, och som inte behärskar dator, kommer i kläm och diskrimineras genom bristande tillgänglighet i vårt alltmer datoriserade Sverige. Ytterst blir det ett hot mot demokratin. Tillgång till information via dator blir allt viktigare för äldre och bör räknas in i skälig levnadsnivå. Det påverkar också livskvalitén. RUT-avdrag skall få göras för introduktion av datoranvändning och för utförande av datortjänster. mellan lägre skatt på arbetsinkomst och den högre på pension måste minskas för att snarast helt försvinna. caféet saknar ramp, då känner sig personer med funktionsnedsättning utestängda från samhället. Med en allt äldre befolkning tilltar behovet av att göra samhället mer tillgängligt för alla. Det är dags att kräva större engagemang, vilja och målmedvetenhet hos de styrande i kommuner och landsting. Det finns statsbidrag att söka för att ta bort hinder för tillgänglighet. 3. Ge de mest sjuka äldre VIP-kort i vården Den kristna människosynen måste vara central i sjukvården för äldre. Det innebär att varje människa är unik och värdefull och skall mötas med respekt. Den som är äldre får inte nedvärderas av ekonomiska tankar om olönsamhet eller låg produktiv förmåga. Äldre sjuka ska ha lika god tillgång till hälso- och sjukvård som andra grupper i samhället. Det är viktigt att hålla samman vården för sjuka äldre människor. De mest sjuka måste få rätt vård i rätt tid. Vi vill ge dem VIP-kort i vården. 5. Nationellt råd mot åldersdiskriminering Den åldersdiskriminering som fortfarande finns i vårt land måste bort. Inte någon äldre skall behöva känna sig diskriminerad på grund av sin ålder. När man säger att alla människor har samma värde skall det också märkas i det man gör. Sverige behöver snarast ett nationellt råd mot åldersdiskriminering. 2. Lika skatt på lön och pension Kristdemokraterna har i alliansregeringen arbetat för att förbättra ekonomin för Sveriges pensionärer, särskilt för dem som har de lägsta pensionerna. Fem skattesänkningar på tillsammans 16 miljarder har redan gjorts. Gapet 4. Tillgänglighet - en mänsklig rättighet När dörröppnare saknas, hörslingan inte fungerar, trappmarkeringarna är utslitna, toaletten har en tröskel och 3

[close]

p. 4

arsson (K L ia r a M r te is in m Äldre D) Hur man ser på äldre är en mycket bra värdemätare på ett samhälles värderingar och utveckling. Kristdemokraternas utgångspunkt är att äldre medborgare är värda all respekt och deras erfarenhet måste tas tillvara. Samtidigt måste omsorgen om de äldre som drabbas av sjukdom eller har andra omsorgsbehov vara av god kvalitet och ge den enskilde välbefinnande. 4 4 Äldres behov i centrum Vi har haft en fantastisk utveckling där allt fler i vårt land blir allt äldre. Och det är mestadels friska år som läggs till livet. Åldrandet ser också annorlunda ut. Med hjälp av en höftleds- eller starroperation, en kranskärlssprängning, förbättrade mediciner mot smärta eller diabetes lever många ett aktivt och rikt liv mycket högt upp i åldrarna. Många reformer för äldreomsorgen har genomförts de senaste åren med inriktning på att man ska få fortsätta vara den person man är och ha ett fortsatt självbestämmande. Vi kristdemokrater har sett till att det nu finns en värdegrund för äldreomsorgen där inriktningen är att den äldre ska känna välbefinnande. Därmed inkluderas inte bara de fysiska behoven utan även de själsliga, andliga och sociala behoven. Kristdemokraterna har också varit den pådrivande kraften för fem sänkningar av skatten för pensionärer. Inför kommande mandatperiod vill Kristdemokraterna fortsätta arbetet med de äldres behov i centrum. Oavsett i vilken kommun man bor ska man kunna påverka vem som hjälper till med morgonsysslorna, påverka att det inte är för

[close]

p. 5

Minister Maria Åtta år har gått sedan Maria Larsson klev in på Socialdepartementet som äldreminister. Då kunde hon inte veta att Sverige under hennes ledning skulle utvecklas till världens bästa land att åldras i när 91 länder jämförs. Eller att OECD skulle lyfta fram Sverige som ett föredöme för andra länder att ta efter när det gäller äldreomsorg. Barn- och äldreminister Maria Larsson sitter i en bil på väg från ett valmöte till ett annat. Anföranden, utfrågningar och intervjuer avlöser varandra, men två ord är återkommande när Maria Larsson talar om äldreomsorgen; självbestämmande och välbefinnande. – Just dessa ord visar på skillnaden mellan de politiska systemen som finns i dagens Sverige. Självbestämmande och välbefinnande förutsätter att man låter den enskilda människan själv komma till tals och att vården utgår från personens behov och önskan, säger Maria Larsson. Den första förändringen som kom på plats med Maria Larsson var undersökningarna som vänder sig till alla äldre i Sverige. Ifjol svarade 140 000 på frågor om hur de tycker att äldreomsorgen och hemtjänsten fungerar. 87 procent av de svarande som har hemtjänst upplever trygghet med omsorgen och 90 procent av dem som bor på särskilt boende upplever att det är tryggt. många olika personer som kommer och påverka vilken matleverantör man vill ha. Därför vill vi att alla kommuner ska införa valfrihet i äldreomsorgen. Ett annat sätt att öka äldres delaktighet och självbestämmande är att ge kommunerna möjlighet att erbjuda äldreomsorg eller annan service utan traditionell biståndsbedömning. Kristdemokraterna vill stärka den äldres trygghet och välbefinnande genom att ge personer över 85 år rätt till plats på särskilt boende som alternativ till hjälp i hemmet. Detta riktar sig främst till äldre som upplever ensamhet, otrygghet och social isolering. Bara vetskapen om att det – Detta är fantastiska siffror, men innan vi började fråga de äldre, fanns det inga uppgifter om vad de tyckte om omsorgen. Socialdemokraterna med sina rödgröna stödpartier efterfrågade aldrig de äldres åsikter, säger Maria Larsson. Hon håller fram undersökningarna, LOV (lagen om valfrihet) och den nationella värdegrunden som tre stora ideologiska förändringar. Alla tre tydligt förankrade i den kristdemokratiska människosynen. – Värdegrunden som tar fasta på att människan har mer än medicinska behov, även själsliga och andliga, hade vi aldrig fått utan Kristdemokraterna. Eller värdighetsgarantin som Alf Svensson lanserade redan år 1997. Genom bilrutan skymtar en skylt förbi i det vildvuxna vägdiket, som markerar att vi åker in i en ny kommun. Maria Larsson påtalar att denna kommungräns är en skiljelinje i frihet: – Eskilstuna kommun som vi nu lämnade är en av 47 kommuner i Sverige som bestämt att inte införa LOV, medan Katrineholm är en av de 181 kommuner som har det och där de äldre har möjlighet att efter egna önskemål välja utförare av olika tjänster. Med LOV konkurrerar man inte om pris, utan kommunens kostnad per timma är den ersättning som ges till de privata utförarna. Undersökningar visar att åtta av tio äldre vill välja själva och att de som gjort aktiva val är mer nöjda med vården. Maria Larsson menar dock att de goda siffrorna inte får leda till att man sätter sig till ro. – Det finns mer att göra, men vi har all anledning att vara stolta. Sverige är i dag ett bättre land att åldras i än det var för åtta år sedan. FOTO: Kristian Pohl kommer att finnas en plats på boende när man behöver det ökar trygghetskänslan. Maten är viktig hela livet och inte minst när man blir äldre. Under nästa mandatperiod vill Kristdemokraterna därför att ett stimulansbidrag på 100 miljoner om året avsätts till kommunerna för utveckling av måltider och tillagning samt distribution av mat. Vi vill också minska skillnaden i beskattning mellan löntagare och pensionärer genom ytterligare skattesänkningar för pensionärer. En annan viktig fråga för oss är att förbättra vården genom ett tydligare nationellt ansvar, inte minst för den högspecialiserade vården. Detta vill Kristdemokraterna: • Införa en äldreboendegaranti för dem som är över 85 år. • Sänka skatten för pensionärer. • Alla kommuner ska erbjuda valfrihet inom äldreomsorgen. Självbestämmandet ska också ökas genom förenklade biståndsbedömningar. • Bra mat och god tid för måltider i äldreomsorgen. Mat är livsnödvändigt och en källa till välbefinnande och livskvalitet. 5 5

[close]

p. 6

KRYSSA EN SENIOR I RIKSDAGSVALET! FOTO: Gunnar Zetterman ROLF ULF Mitt långa engagemang för en god rättsordning, mot ekonomisk brottslighet, systemfel och ofullkomligheter i samhället har gett mig insikten att förändring av samhället måste ske politiskt. För 25 år sedan blev kristdemokraterna, med partiets solida ideologiska grund, ett naturligt val för mig. Åtta år i riksdagen och i partiets verkställande utskott med Alf Svensson, under kristdemokraternas mest framgångsrika period hittills, har gett kunskapen om att övertygelse, mod och rättframhet behövs för att göra KD till ett 10-procentsparti. De allt tätare internationella kriserna visar hur nödvändigt det är att vi med livs- och yrkeserfarenhet representeras i riksdag och näringsliv. Det är orimligt att 1 845 000 väljare som är 65+ endast representeras av en handfull jämnåriga i riksdagen. ADVOKAT OCH RIKSDAGSKANDIDAT I STOCKHOLMS LÄN ROLF ÅBJÖRNSSON Människors lika värde är centralt i mina politiska prioriteringar, det kräver i sin tur ansvarstagande för hållbar välfärd med en sund och inte helt oreglerad marknadsekonomi som uthållig resurs. För detta är Kristdemokraternas principprogram en bra plattform. Efter att ha arbetat i näringslivsorganisationer vet jag att den sunda marknadsekonomin måste vinna fler medborgares förtroende. Jag har erfarenhet av dess ideologiska grundvalar och praktiska tillämpning. Jag vill bidra till ökat företagande för större trygghet över generationsgränserna. Välfärden vilar på balansen mellan företagsamhet, generationsgemenskap och kultur. Nu brister generationsgemenskapen och kulturpolitiken. Jag vill gå i bräschen för en ny och bredare äldrepolitik som är mer än äldreomsorg. RIKSDAGSKANDIDAT I STOCKHOLMS STAD ULF LÖNNBERG ANDERS KARIN Under en tjänsteresa 2002 diskuterade jag politik och ideologi med en kristdemokratisk kommunpolitiker. Han gav mig principprogrammet och efter att ha läst det blev jag medlem. Jag hade tidigare aldrig varit medlem i något parti. Jag vill ta en plats i riksdagen för att berätta vad vi står för – en demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund. Målet är ett samhälle där frihet förenas med omsorg om de mest utsatta. Äldre personer ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Alla ska kunna åldras i trygghet. Den fråga som för mig är viktigast att driva - förutom valfrihet och kvalitet i äldreomsorgen och sänkt skatt för pensionärer - är frågan om ett framtida demokratiskt Sverige som håller samman och inte slits isär av rasism och extremism och konflikter mellan stad och landsbygd. ANDERS BERGSTEN RIKSDAGSKANDIDAT I GÄVLEBORGS LÄN För mig är KD det parti som tydligt markerar politikens gränser och som uttrycker att samhället är större än staten. Samhället byggs nedifrån där familjen är en viktig hörnsten, föreningsliv likaså. Politiken ska ge stöd och fatta beslut på rätt nivå. Föräldraledighet ska inte beslutas politiskt. Andra beslut som är av politisk natur ska fattas på mest ändamålsenlig nivå. Om jag blir invald i riksdagen vill jag stå på barrikaderna för barns uppväxtvillkor (det är bättre att bygga barn till hela vuxna medborgare än att laga trasiga vuxna). Vidare betonar jag äldres rätt att bli respekterad för den man är som individ och få sina behov tillgodosedda utifrån det. Landsbygdens betydelse för hela samhället är en annan viktig fråga för mig. Som 60+ med livs- och yrkeserfarenhet kan jag bidra! RIKSDAGSKANDIDAT I VÄSTERNORRLANDS LÄN KARIN HÖGBERG 6

[close]

p. 7

Med fler äldre ökar behovet av ett tillgängligt samhälle. Tillgänglighet är en mänsklig rättighet. Denna fråga har vi kristdemokrater länge drivit i regeringen och nu finns ett färdigt förslag. Att frågorna om tillgänglighet engagerar oss KD-Seniorer beror på att vi vet att äldre är en sårbar grupp när man börjar se dåligt, får hörselproblem, problem med minnet och med rörelseapparaten. Dessutom har vi den grupp av personer som stora delar av sitt liv haft funktionsnedsättningar, de blir ju också äldre. Upplevelsen av diskriminering är ”vardagsmat” för personer med funktionsnedsättning. Seniorförbundet ser med oro på att tillgänglighetsarbetet i landets kom- muner och landsting går trögt och att åtgärdandet av inventerade objekt inte genomförs eller tar väldigt lång tid. Seniorförbundet har noterat att man Så går valet till Den 14 september 2014 är det allmänna val i Sverige. Du får ett röstkort hem i brevlådan och går till din vallokal. Den som vill kan förtidsrösta. 27/8 börjar förtidsröstningen Nu kan du förtidsrösta i någon av röstningslokalerna för förtidsröstning runt om i Sverige. På valdagen ska minst en röstningslokal per kommun vara öppen. Ta med röstkortet och en id-handling! På Internet kan du söka vilka vallokaler för förtidsröstning som finns nära där du bor: www.kd.nu/fortidsrosta 14/9 - valdag Val till riksdag, landsting och kommun. Rösta på parti och person Du röstar på ett parti, Kristdemokraterna får vi hoppas. Men om du vill kan du samtidigt rösta på en person. Det gör du genom att sätta ett kryss i rutan framför personens namn på valsedeln. Obs! Du får bara kryssa ett namn, inte flera, och du får inte stryka över något namn. Gör du det räknas inte din valsedel. i undersökningar inte uppfattar frågan om tillgänglighet som ekonomiskt svårforcerad. Det handlar snarare om attityder och engagemang. För Seniorförbundet är det naturligt att utgå från alla människors lika värde och varje människas rätt till delaktighet och behov av självständighet, där man får leva ett liv som andra och ta del av social gemenskap, kulturella glädjeämnen och kunna njuta av naturen. För en äldre människa kan god tillgänglighet betyda en bättre psykisk och fysisk hälsa och ett meningsfullt liv. Då får inte nonchalans och bristande engagemang hos makthavare och andra stå i vägen. Det fina med god tillgänglighet är att alla har nytta av den. Seniorförbundet uppmanar våra kristdemokratiska kandidater på alla plan att i valet 2014 beakta denna frågas stora betydelse. ANDRE VICE ORDFÖRANDE KRISTDEMOKRATISKA SENIORFÖRBUNDET ELISABET FRIDÉN 7

[close]

p. 8

Vårt behov av trygghet och en kristen värdegrund Hela vårt liv har vi behov av trygghet, från början till slutet. Politiker har ett ansvar för att den gemensamma tryggheten fungerar och att det finns ett bra regelverk för den. Att regelverket bygger på den kristna värdegrunden, som står för alla människors lika värde, tycker vi kristdemokratiska seniorer är naturligt. Det gäller oberoende av om man har en kristen tro eller inte. slags äldrefrågor. Dessutom har jag suttit i riksdagen, i utrikesutskottet, i Nordiska Rådet och varit FN-delegat. Det har känts som ett stort ansvar och gett möjligheter att påverka, resa och träffa människor runt om i världen. Jag har t ex medverkat vid demokratiutbildning för yngre politiker i bl.a. Ryssland. Kristdemokratiska Seniorförbundet försöker att bidra till en bättre värld, men också att Sverige blir ett ännu bättre land att leva i - hela livet. Sverige är världens bästa land att åldras i. Det är ganska fantastiskt att få leva i det land där det är så. Arbetet i en demokrati handlar om att som politiker försöka förverkliga det man lovat. Ju starkare stöd i valet, desto starkare röst i riksdag, landsting och kommuner. Du vet väl om att Du är värdefull för din egen skull. JAN ERIK ÅGREN FÖRBUNDSORDFÖRANDE KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET FOTO: Lisa Walén Jan Erik Ågren, förbundsordförande och Antonella Pirrone, förbundssekreterare. När man blir äldre, 65+ och kanske pensionär, upplever man behovet av trygghet på ett annat sätt än när man växte upp. Nu blir det ännu viktigare att sjukvården fungerar bra när man behöver den, att man har ett boende som man trivs med och känner sig trygg i, att pensionen räcker och att man inte behöver känna utanförskap o.s.v. Många förbättringar har skett under de år kristdemokraterna suttit i regeringen, men fortfarande finns det sådant som behöver göras. I detta SeniorAktuellt ger vi några exempel på det. Runt om oss i världen är det förföljelser, krig och hungersnöd. Kristna förföljs, fördrivs, dödas på ett sätt som aldrig förr. Det är fruktansvärt. När vi tittar på nyhetsprogram i TV får vi bilderna rakt i in i våra hem. Lars Adaktusson, vår nye ledamot och röst i EU-parlamentet, tog upp detta i sitt första anförande där. Oavsett vem man är eller vad man tror på skall man kunna känna sig trygg i vårt land. Tyvärr kan inte alla göra det i dag. Även judar i vårt land måste få känna sig trygga och säkra. Det är vårt gemensamma ansvar. Jag har haft förmånen att vara politiskt aktiv sedan studietiden och suttit med lokalt i kommunstyrelse och vårdoch äldrenämnd och jobbat med olika Livet efter GRATIS medlemskap till 31 december 2014! Mejla eller ring till: E-post: info@kdsenior.se Tel: 08- 723 25 66 65 - hur vill du ha det?

[close]

Comments

no comments yet