Senioraktuellt 1/2014 EU-Special

 

Embed or link this publication

Description

En tidning från Kristdemokratiska Seniorförbundet

Popular Pages


p. 1

EN T I D NING FRÅN K R IS T DEMOKRATISKA SENIORFÖRBUNDET EU IA C E P S L   Europa måste hålla ihop    SIDAN 3 ALF SVENSSON   Rätt agenda för Bryssel    SIDAN 4 LARS ADAKTUSSON   Kristdemokrater lade grunden för EU  SIDAN 5 EBBA BUSCH THOR   Fredens välsignade möjligheter   SIDAN 7 JAN ERIK ÅGREN JEAN-CLAUDE JUNCKER Kristdemokraten som kan bli EU:s näste ”statsminister ” SIDAN 6

[close]

p. 2

Dags för EU-val! dater är och vad seniorerna prioriterar. Du får också en hälsning från Alf Svensson som nu avslutar sina fem år som europapolitiker, alltjämt med en stark tro på EU-samarbetets avgörande betydelse för vårt gemensamma Europa. Vi ger dig dessutom korta fakta om EU-parlamentet och några andra EU-institutioner. Och du – glöm inte att gå och rösta! Demokratin fungerar bara om vi alla utnyttjar vår rösträtt. Söndagen den 25 maj 2014 är det EU-val i Sverige. Då väljer vi 20 ledamöter som ska representera oss i Europaparlamentet de kommande fem åren. Det är ett viktigt val, viktigare än vad många tror. Visste du att omkring 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? I denna valtidning från Seniorförbundet kan du läsa mer om EU-valet, det viktigaste i Kristdemokraternas EU-valprogram, vilka våra toppkandi2 Höj rösten seniorer! Seniorförbundet ser ”supervalåret” 2014 – med val till EU-parlamentet liksom till riksdagen, landstingen och kommunerna – som ett viktigt tillfälle för seniorerna att höja rösten. Att påminna både politiker, opinionsbildare och andra väljare om att seniorerna i Sverige nu är fler än någonsin tidigare, närmare bestämt 1,9 miljoner: ”Väljarna, både de äldre och de yngre, gör klokt i att lyssna till det politiska parti - Kristdemokraterna - som vill trygga ett gott och människovärdigt liv för alla, hela livet ut! Både i Sverige och i övriga Europa.” - I vår övertygelse om det goda samhällets beroende av stark mänsklig solidaritet och människolivets okränkbarhet vill vi också att Kristdemokraterna ska vara en tydlig och osviklig social röst i politiken och samhällsdebatten, betonar förbundsordförande Jan Erik Ågren. Utifrån denna grundsyn är det ett gott mål för oss seniorer att säkra minst två mandat för Kristdemokraterna i Europaparlamentsvalet. LEIF HALLBERG REDAKTÖR SENIORAKTUELLT EU-VALEXTRA MAJ 2014 Denna EU-valtidning är utgiven av Kristdemokratiska Seniorförbundet Ansvarig utgivare: Jan Erik Ågren Redaktör: Leif Hallberg Layout: Erik Sjöstedt Omslagsfoto: Jean-Claude Juncker (flickr) Tryck: V-TAB AB, Vimmerby, 2014

[close]

p. 3

ALF SVENSSON I Partiledare, riksdagsman, biträdande utrikesminister och EU-parlamentariker: Europa måste hålla ihop Efter 50 år i politiken lämnar nu Alf Svensson inte bara EU-parlamentet utan det politiska dagsverket helt och hållet. Det säger han i varje fall. Inför EU-valet denna månad påminner han, som den kristdemokratiska människorättsminister han en gång var i den svenska regeringen: - Alla är våra systrar och bröder, var de än bor! - Vi lever i en ny tid. Och Europa måste hålla ihop för att kunna balansera mot andra stora och starka gemenskaper! Inget land i Europa klarar att på egen hand möta framtiden och spela en positiv roll, brukar Europas mäktigaste politiker säga, kristdemokraten Angela Merkel. Beroende av varandra - För kristdemokrater gäller maximen att alla är våra systrar och bröder, var de än bor. Vi alla, som på jorden bo och bygga, är gränslöst beroende av varandra och därmed också ansvariga för varandra. Därmed är det sagt att utrikespolitiken är mycket angelägen och central och att EU är en nödvändighet för att främja respekten för människovärdet och för att skapa större utjämning länder och världsdelar emellan. - EU får inte någon utrikespolitisk och fredsfrämjande kraft, om det inte finns en strävan efter en gemensam utrikespolitik. - Om den utrikespolitiska samordningen inte sker, kan man förmoda att de stora starka länderna var för sig eller tillsammans agerar mer självständigt. Då skulle vi i de små länderna allt oftare hamna vid sidan om eller på åskådarläktaren. Förlita oss på EU och NATO - I de 28 EU-länderna, för att ta ytterligare ett exempel på vårt ömsesidiga Skuggor över Europa - Valet den 25 maj kan dessvärre ge EU-skeptiker och direkt EU-fientliga grupper och partier vidgat utrymme i Europaparlamentet. Det drar åter skuggor av inskränkt nationalism, främlingsfientlighet, nazism, fascism över vårt Europa. - Måtte svenska demokratiska partier se till så att man inte utifrån ett populistiskt politiskt tänkande på något sätt beroende, sänks nu försvarskostnaderna i de nationella budgetarna, och de sänks utan att någon samordning sker. - Vi vet att vårt nationella försvar befinner sig i ett skraltigt tillstånd. Vi har att förlita oss på EU och NATO, vare sig vi vill eller inte. Låt oss nu vara ärliga och tillstå det. Därför är det av största vikt att samordning av försvarsindustri och av nedrustning och upprustning sker. - Tiden då de 28 EU-nationerna skötte sig så att säga på egen hand är i allt flera sammanhang förbi. underlättar att trasor slängs ner i den främlingsfientliga och rasistiska byken! - Verkligheten, eller om man kallar det utvecklingen, utanför plenisalarna kommer att fortsätta, och risken för att politiken blir svans och inte huvud är uppenbar. Och för demokratin en stor fara! Vad EU ska göra - EU är inte bäst på allt, har det påståtts. Det är naturligtvis sant. Vem skulle vara av annan uppfattning? Ofullkomlighet gäller i allt och gäller oss alla. Det har också, ibland, räknats upp vad EU inte ska syssla med. Visst, EU ska enbart syssla med det som överlåtits till EU som uppgifter. När man läser de politiska partiernas program – jag har gjort det – förefaller det emellertid som om EU ska syssla med åtskilligt mer än vad som idag är fallet. - Nog är det mer visligt och pedagogiskt klokt, om man säger sig vara positiv till EU, att tala om vad EU ska syssla med. 3

[close]

p. 4

Rätt agenda för Bryssel! Vilka visioner tar du med dig som medlem i Seniorförbundet? - Jag kommer att tänka på George Santayanas berömda ord: ”Den som inte kan minnas sitt förflutna är dömd att upprepa det”. Det gäller i högsta grad för Europa, som måste rusta sig för en framtid i allt hårdare konkurrens med andra länder som Kina och Indien. - Jag är övertygad om att det är helt avgörande att vi, när vi tar sikte på framtiden, bättre tillvaratar den kunskap och de erfarenheter som äldre generationer besitter. Vad vill du främst arbeta med i EU-parlamentet? - Utrikespolitiken ligger mig varmt om hjärtat. Jag vill arbeta för ett EU som alltid står upp för mänskliga rättigheter. Det ska gälla i förhållande till Ryssland och i Mellanöstern där den negativa särbehandlingen av Israel måste upphöra. - Att EU visar solidaritet med världens förföljda kristna är ytterligare en angelägen fråga. Vad är viktigast för att göra samarbetet i EU effektivare? - En konkret fråga som jag vill driva handlar om att skapa en funktion för att granska alla förslag till nya EU-lagar – med rätt att skicka tillbaka de förslag som inte håller måttet. - Jag kommer också att arbeta för att förverkliga EPP:s förslag om en ”solnedgångsparagraf ”, vilken innebär att lagar måste omprövas efter en viss tid. Journalist, krigskorrespondent och kristdemokrat. Lars Adaktusson från Stockholm, förstanamn på KD:s EU-valsedel, har satt ut kursen mot Bryssel. Varför kandiderar du till EU-parlamentet, Lars? - Som korrespondent i krigets Bosnien på 1990-talet såg jag vad avsaknaden av samarbete och försoning riskerar att leda till. Att ha upplevt hur krig och hat i vår direkta närhet trasat sönder människors liv och slagit nationer i spillror gör mig till en varm anhängare av Europatanken. - Jag har tidigare skildrat politiken, nu vill jag påverka besluten utifrån de kristna värderingar och den människosyn som är grunden i vår kristdemokratiska ideologi. Vad kan du som svensk kristdemokrat tillföra arbetet i EU? - Blir jag invald i EU-parlamentet kommer jag som kristdemokratisk ledamot att ingå i den partigrupp som de senaste decennierna varit störst och mest inflytelserik. Med det följer stora möjligheter men också stora utmaningar. - Jag kommer att utifrån de svenska kristdemokraternas europaprogram bevaka politikens gränser och att beslut som hör hemma i medlemsländerna inte förs över till Bryssel. Kristdemokraterna går till EU-val med engagemang, vilja och starka kandidater. Och ett genomtänkt politiskt program. 4 Göran Hägglun EU är ett fantastiskt redskap. Tack vare unionen kan vi idag tackla frågor som är för stora för att kunna lösas av enskilda länder. Miljöproblem tar inte hänsyn till nationsgränser, och det gör inte den organiserade brottsligheten heller. I en orolig värld ska EU både vara en trygg hamn för människor på flykt och en fyr som visar vägen mot demokrati och frihet, säger Göran Hägglund.

[close]

p. 5

Kristdemokrater lade g runden för EU...    Ebba Busch Thor, kommunalråd i Uppsala och KD:s andra toppkandidat till Europaparlamentet, vill omprioritera EU:s budget för bättre stöd till människor i nöd. – Tre kristdemokrater lade grunden för EU, och därför har vi som kristdemokrater ett särskilt ansvar att lägga grunden för nästa generations EU-samarbete. Vilka visioner tar du med dig som medlem i Seniorförbundet? – Kristdemokratins stora bidrag är den värderingsdrivna politiken som sätter människan i centrum och inte systemet. Det är ett perspektiv som seniorförbundet blivit en ”vakthund” för i vårt parti och det kommer jag att ta med mig in i EU-parlamentet. Varför kandiderar du till EU-parlamentet, Ebba? – Mitt politiska engagemang väcktes när jag insåg att det fanns politiker som ville detaljstyra människors liv. Samma engagemang, att människor själva ska få göra sina livsval, är grunden för min syn på EU. Mer makt ska flyttas från Bryssel tillbaka till medlemsländerna och medborgarna. Besluten ska fattas så nära människorna som möjligt. – EU måste bli bättre på sina kärnområden som frihandel, fri rörlighet och kampen mot gränsöverskridande brottslighet och lämna åt enskilda och medlemsländer sådant som vi bättre klarar på egen hand. Vad kan du som svensk kristdemokrat tillföra arbetet i EU? – De kriser som vi idag ser sviterna av i Europa, den ekonomiska krisen och det demokratiska underskottet, är resultat av bristande värderingar. Jag vill se en generationsväxling inom EU när det gäller värderingar. EU måste tydligare bygga på frihet, ansvar och medmänsklighet. Vad vill du främst arbeta med i EU-parlamentet? – Jag vill vara en kraft för ett reformerat EU som värnar tillväxt och jobb genom frihandel och skydd för människor i nöd. Jag vill omprioritera EU:s budget. Från subventioner av franskt jordbruk till krafttag mot människohandel och gränsöverskridande brottslighet. Från detaljbeslut om kvotering av bolagsstyrelser till att riva handelshinder, vilket ger nya jobb. Vad är viktigast för att göra samarbetet i EU effektivare? – Minskad byråkrati är en utmaning för EU där jag som parlamentariker vill vaka över att samarbetet inte sväller och blir än mer ineffektivt. Här har vi kristdemokrater ett unikt förhållningssätt ge- nom att vi erkänner EU:s många fördelar men också sätter en gräns för politiken. – Vi behöver effektivisera EU:s institutioner och stoppa flyttkarusellen mellan Bryssel och Strasbourg. Jordbruksstödet behöver minskas och reformeras så att det istället stödjer kvalitet och god djurhållning. Även samarbetet mellan polis och åklagarmyndigheter måste förbättras för bättre brottsbekämpning, inte minst av människohandeln. nd: EU ett fantastiskt redskap, men... Men Kristdemokraternas partiledning betonar samtidigt, att ”en union som försöker göra för mycket kommer att lyckas med för lite”. KD:s motto inför EU-valet är Rätt agenda i Bryssel, och prioriteringarna är fem: 1. Begränsa Brysselbyråkratin! EU ska fokusera på de frågor som kräver att vi hjälps åt i Europa för att lyckas. Resten beslutar vi bäst om själva. 2. Bekämpa brott tillsammans! Organiserad brottslighet rör sig ofta mellan länder. För att bekämpa dessa brott måste polis, åklagare, m.fl. jobba tillsammans inom EU. 3. Stå upp för människovärdet! EU måste alltid jobba för mänskliga rättigheter och demokrati. Och EU ska kräva att alla länder tar sitt ansvar för att hjälpa utsatta människor. 4. Fler jobb – fler företag! Arbetslösheten, inte minst bland unga, är ett av Europas största problem. Fri rörlighet mellan Europas länder ger fler jobb och bättre välfärd. 5. Höj miljöambitionen! Miljöproblemen tar inte hänsyn till nationsgränser. För att minska den negativa påverkan på klimatet krävs därför gemensamma mål och insatser. 5 FOTO: Truls Busch-Christensen

[close]

p. 6

Du påverkar vem som blir EU:s ”statsminister” Ett av de viktigaste uppdragen i EU-samarbetet har den som utses till ordförande för Europeiska kommissionen – EU:s ”regering”. Blir det en kristdemokrat? Tidigare har vem som ska vara EUkommissionens ordförande beslutats av medlemsländernas ledare och bakom stängda dörrar. Vid årets EU-val är det annorlunda. Nu kan du och EU:s alla andra väljare påverka vem som ska leda Kommissionens viktiga arbete de närmaste fem åren. Efter de senaste ändringarna av Lissabonfördraget (EU:s ”grundlag”) har partigrupperna på EU-nivå rätt att inför valet i maj lansera egna kandidater till denna centrala post. Det har de också gjort – kristdemokraterna, liberalerna, socialdemokraterna, de gröna, kommunisterna, osv. Den av kandidaterna som stöds av FOTO: Jean-Claude Juncker (flickr) Jean-Claude Juncker är en luxemburgsk kristdemokrat, statsman och premiärminister 1995-2013. Den längst sittande demokratiskt valda regeringschefen i världen. Din röst i europavalet är avgörande för att han ska bli EU-kommissionens ordförande. majoriteten i det nyvalda Europaparlamentet väntas bli vald till nästa ordförande för EU-kommissionen. Ett ökat genomslag för folkets röst alltså! Juncker, född 1954, är en kristdemokratisk politiker från Luxemburg. Han var landets premiärminister i hela 19 år (1995 -2013) och i 20 år även finansminister. Jean-Claude Juncker är en välkänd förespråkare för europeisk integration och var ordförande för Eurogruppen åren 2005-2013. Han har bland annat sagt att arbetet på EU-nivån bör fokusera mer på de stora frågorna och mindre på de små. Juncker – en kristdemokrat för att leda EU-kommissionen Europeiska folkpartiet (EPP), som namnet till trots samlar EU:s kristdemokrater och konservativa, har för sin del utsett Jean-Claude Juncker. Vem är han? EU-kandidater från hela Sverige Kristdemokraternas valsedel i EU-parlamentsvalet toppas av Lars Adaktusson, 59, journalist från Stockholm, och Ebba Busch Thor, 26, kommunalråd från Uppsala. Men på KD-listan finns hela 43 kandidater som representerar hela Sverige. Från Vilhelmina och Umeå i norr till Malmö och Laholm i söder. Från Öckerö och Göteborg i väst till Nynäshamn och Stockholm i öst. Flera nya ansikten, yngst är Jennifer Brown, 18 år, från Stockholm. På listan finns också en hel del erfarna politiker och faktiskt några seniorer och namn från Seniorförbundet. 6 Bland de 43 namnen återfinns Désirée Pethrus, 54, riksdagsledamot från Stockholm, Lars O Molin, 68, kommunfullmäktiges ordförande i Örebro, Per Landgren, 55, ersättare i partistyrelsen från Göteborg, och Else-Marie Lindgren, 64, Borås, tidigare riksdagsledamot och nu styrelseledamot i Seniorförbundet. Här finns också Lars Eklund, 71, Linköping, flerårig direktor för kristdemokratiska idéinstitutet Civitas, Stig Nyman, 70, landstingsråd från Vallentuna och tidigare ordförande för Seniorförbundet, och Antonella Pirrone, 53, Nynäshamn, förbundssekreterare i Seniorförbundet. Hela EU-listan finns på: kd.nu/eulista

[close]

p. 7

Kort om Det samarbete som sex länder inledde på 50-talet har vuxit till att idag omfatta 28 länder. Efter kommunistblockets sammanbrott har även många länder i Östeuropa kunnat ansluta sig till EU. Den första byggstenen till EU lades redan 1952, då flera länder bildade en gemensam marknad för kol och stål. Efter två världskrig, som båda börjat i Europa, ville man hejda en ny kapprustning och nya krig. Ett syfte som vi påmints om efter vårens kris i Ukraina och Moskvas maktspråk. En grundläggande uppgift för EU har blivit att ta bort handelshinder mellan länderna och skapa en inre marknad. Det ska vara enkelt för varor, tjänster, personer och kapital att röra sig mellan medlemsländerna. Den inre marknaden är en grundbult i EU-samarbetet. Men EU-samarbetet omfattar numera också andra frågor som berör medlemsländerna, exempelvis miljö, asylpolitik och kampen mot gränsöverskridande brottslighet. EU samordnar också medlemsländernas ekonomiska politik. Under mina år som aktiv kristdemokrat har jag talat med människor som upplevt både ett och två krig. Som längtat efter att få leva i fred och trygghet, och som när väl deras land gått med i EU också fått göra det. En sådan längtan har jag upplevt hos människor i Estland och Lettland. Unga och äldre. När väl deras land slapp loss ur sovjetdiktaturen, satte man ett medlemskap i EU och NATO i topp. Med de regelverk som där gäller var man övertygad om att man skulle få uppleva vad man under så många år saknat: fred, demokrati, människovärde, trygghet och livskvalitet. Centralt och viktigt för varje människa, både i det egna livet och för egen och andras framtid. För den som på nära håll upplevt krigets förbannelse är det naturligt att vilja vara del av en gemenskap där man ger varandra möjlighet att som nationer uppleva fred och frihet. Så har inte heller något av de länder som gått med i EU behövt uppleva krig igen. Vi svenskar som i mer än 200 år varit förskonade från krig kan kanske ändå förstå den rädsla man nu känner i Estland och Lettland med stora ryska befolkningsgrupper. Efter vad som hänt på Krim i Ukraina, där Putin visat den ryska regimens förakt för internationella konventioner och överenskommelser, kan man väl förstå våra baltiska grannars oro. Den internationella kritik som Putin visste skulle komma spelade ju för honom mindre roll än hans egen makthunger. Valet till Europaparlamentet är viktigt därför att det bland mycket annat handlar om fortsatt fredsbyggande i Europa. När Alf Svensson lämnar Europaparlamentet, har vi istället som kristdemokratiska toppkandidater Lars Adaktusson och Ebba Busch Thor. Det bådar gott. Din röst är värdefull. Din röst gör skillnad. Gå och rösta, med glädje! JAN ERIK ÅGREN FÖRBUNDSORDFÖRANDE I KRISTDEMOKRATISKA SENIORFÖRBUNDET Har EU ensam makt? Både JA och NEJ! EU:s makt varierar från område till område. Inom handelspolitiken får bara EU lagstifta och medlemsländerna kan inte stifta egna lagar. I andra frågor får EU bara stödja medlemsländerna när de själva lagstiftar, till exempel inom kulturpolitiken. Och EU-länderna bestämmer själva över frågor som bara berör det egna landet, som sjukvård och skola. När EU fattar sina beslut sker det i EU-kommissionen (EU:s ”regering”), Europaparlamentet och ministerrådet (där EU-ländernas fackministrar möts). EU-kommissionen föreslår nya lagar och bestämmelser, medan Europaparlamentet och ministerrådets uppgift är att besluta om dem. 7

[close]

p. 8

EUROPASENIORERNA: Vi måste alla hjälpas åt! – För att ta Europa ur den ekonomiska krisen och mot en tryggare framtid måste vi alla hjälpas åt. Alla generationer! Inför valet till EU-parlamentet påminner An Hermans, Europeiska Seniorunionens president från Belgien, om att de äldre i Europa idag är många och blir allt fler. – EU:s ekonomier måste tillbaka till tillväxt och jobbskapande. För unga människors skull men också för de äldre generationerna som kan behöva erkännande och stöd för att förbli aktiva i arbets- och samhällslivet. An Hermans efterlyser värderingsdrivna politiker – både på nationell nivå och i EU-parlamentet – som vill engagera européer i alla åldrar för att skapa ett bättre Europa med tryggad välfärd och säkerhet i en alltmer globaliserad värld. – Utvecklingen mot ökad livslängd och samtidigt lägre födelsetal måste mötas med aktiv solidaritet mellan generationerna och en syn på äldre medborgare • att inte bara fatta kortfristiga politiska beslut utan också se följderna på längre sikt av det politiska agerandet • att inse att eftersom den demografiska situationen påverkar olika åldersgrupper olika, måste olika åldersgruppers intressen och stödbehov balanseras väl i politiken FOTO: Ulrich Winz • att lyssna på äldre medborgare (seniorer) i alla politiska frågor och särskilt i sådana som direkt berör dem • att skapa politiska förutsättningar för att varje individ – med stöd av utbildning och tryggad ekonomi – ska kunna ta också eget ansvar för sin situation och sin sociala omgivning. – Att vara medborgare innebär att man är med och borgar för samhällets utveckling. Det ligger i själva ordet och detta måste omfatta alla medborgare oavsett ålder, påpekar An Hermans. An Hermans, Europeiska Seniorunionens president från Belgien. som en tillgång för de samhällen vi lever i. En tillgång att ta väl vara på. Lyssna på de äldre! I EU-valrörelsen har Europeiska Seniorunionen på nytt uppmanat medlemsländerna: Så går EU-valet till Den 22-25 maj 2014 är det Europaparlamentsval i alla de 28 EU-länderna. I Sverige sker valet på söndagen den 25 maj. 25 maj - valdag Val till Europaparlamentet i Sverige och de flesta andra EU-länder. Rösta på parti och person Du röstar på ett parti, Kristdemokraterna får vi hoppas. Men om du vill kan du samtidigt rösta på en person. Det gör du genom att sätta ett kryss i rutan framför personens namn på valsedeln. OBS! Du får bara kryssa för ett namn, inte flera, och du får inte stryka över något namn. 65 Livet efter - hur vill du ha det? GRATIS medlemskap till 31 december 2014! Mejla eller ring till: E-post: info@kdsenior.se Tel: 08- 723 25 66 Valet går till som ett ”vanligt” val i Sverige. Du får ett röstkort hem i brevlådan och går till din vallokal. Den som vill kan förtidsrösta. 7 maj börjar förtidsröstningen Nu kan du förtidsrösta i någon av röstningslokalerna för förtidsröstning runt om i Sverige. Ta med röstkortet och en ID-handling!

[close]

Comments

no comments yet