pencapaian piagam pelanggan Jan Jun 2014

 

Embed or link this publication

Description

setengah tahun 2014

Popular Pages


p. 1

LAPORAN PENCAPAIAN OBJEKTIF KUALITI/PIAGAM PELANGGAN JABATAN/BAHAGIAN/UNIT JAN-JUN 2014

[close]

p. 2

JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN BIL 1 OBJEKTIF Pencapaian HRMIS melebihi 90% dalam tempoh sebulan selepas perlaksanaan setiap modul. Setiap warga kerja menghadiri latihan tidak kurang 7 hari setahun. Perlaksanaan tidak kurang 5 program integriti setahun. JAN 100% FEB 100% MAC 100% APR 100% MEI 100% JUN 100% DATA KETERANGAN Telah dilaksanakan ditetapkan mengikut tempoh 2 3 43.5% - 43.5% - 43.5% - 87% 20% 87% 60% 87% 80% Seramai 289 orang warga kerja telah menghadiri kursus melebihi 7 hari. 4 program telah dijalankan : • Ceramah Amalkan Pengurusan Kewangan Berhemat Sebagai Budaya Hidup (7 April ) • Kursus Teaming To Succeed (21-23 Mei) • Kursus Panduan Menjawab NCR & OFI (25-27 Mei ) • Kursus Neuro Linguistic Programming (23-24 Jun) Sebanyak 2 kali mesyuarat telah diadakan : DATA31.03.2014 30.06.2014 KETERANGAN Mesyuarat telah diadakan pada 16.05.2014 32 buah kenderaan telah diselenggara bagi tempoh Jan – Jun 2014 4 BIL 5 6 Mesyuarat MBJ diadakan setiap 3 bulan sekali. OBJEKTIF Mesyuarat Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan diadakan setiap 4 bulan sekali. Kenderaan diselenggara sekurang-kurangnya sekali bagi penggunaan tidak melebihi 5,000 km / 10,000 km atau bagi tempoh 3 bulan / 6 bulan sekali mana yang terdahulu. JAN 100% FEB 100% 25% MAC 100% APR 100% MEI 33% 100% 50% JUN 100% 7 Pengiraan stok diadakan setiap 3 bulan sekali. - - 100% - - 100% Pengiraan stok telah dibuat pada : - 31.03.2014 - 30.06.2014 8 Perakuan untuk kenaikan gaji diuruskan tidak lewat daripada dua bulan selepas tarikh pergerakan gaji. 100% 100% 100% 100% 100% 100% Perakuan Kenaikan Gaji telah dijalankan pada Januari dan April 2014.

[close]

p. 3

JABATAN KEWANGAN BIL 1 OBJEKTIF Memastikan Penyata Kewangan bagi tahun berakhir 31 Disember setiap tahun dikemukakan kepada Jabatan Audit Negara selewat-lewatnya pada 31 Mac tahun berikutnya. Memastikan proses pembayaran kepada kontraktor dan pembekal dibayar dalam tempoh 3 hari selepas dokumen lengkap diterima di Jabatan Kewangan. Memastikan pesanan tempatan dikeluarkan dalam tempoh 3 hari selepas dokumen lengkap diterima dan diluluskan. OBJEKTIF Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan & Akaun dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Alih Kerajaan dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. Memastikan Penyata Hasil & Perbelanjaan mencatatkan bakii surplus pada 31 Disember 2014. Mempelbagaikan kemudahan pembayaran melalui kios dengan penambahan pembayaran lesen & kompaun selewatlewatnya pada 31 Disember 2014. JAN FEB MAC 100% APR 100% MEI 100% JUN 100% DATA KETERANGAN Penyata Kewangan telah dikemukakan kepada Jabatan Audit Negara pada 6/3/2014 2 47.9% 92.5% 85.3% 97.2% 99.2% 93.9% Sebanyak 1462 bayaran telah dibuat 3 95% 98.9% 99.3% 97% 99.4% 99.7% Sebanyak 759 pesanan belian telah dikeluarkan dalam tempoh yang ditetapkan. DATA KETERANGAN Mesyuarat Bil 1/2014 telah dilaksanakan pada 30/4/2014 Mesyuarat Bil 1/2014 telah dilaksanakan pada 14/4/2014. Baki surplus berjumlah RM933,642 dicatatkan sehingga 30 Jun 2014. Perbincangan dengan jabatan yang terlibat dan pemilik kios sedang dibuat berkaitan kaedah pembayaran melalui kios. BIL 4 JAN - FEB - MAC - APR 100 MEI - JUN - 5 - - - 100 - - 6 - - - - - - 7 - - - - - - No 6 & 7 : CADANGAN PERUBAHAN OBJEKTIF

[close]

p. 4

BAHAGIAN KEBERSIHAN BI L 1 OBJEKTIF Memantau kerja-kerja kebersihan, pemotongan rumput, pembersihan parit, mengutip dan mengangkat sampah yang dilakukan oleh pihak kontraktor yang dilantik oleh SWM dan PPSPPA di semua kawasan perumahan, perindustrian dan perkedaian di bawah pentadbiran MPPG. Menggerakkan Pasukan Tindakan Khas (PTK) bagi kerja-kerja 'ad-hoc' dan kerjakerja gotong royong JAN FEB MAC APR MEI JUN DATA KETERANGAN Pemantauan berdasarkan jadual yang telah dibuat oleh PPSPPA dan SWM di kawasan yang telah ditetapkan. 95% 95.5% 95.5% 95% 95% 95.5% 2 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tindakan akan dibuat dalam masa 1 jam selepas menerima aduan / arahan/ makluman. BAHAGIAN PELESENAN BIL 1 OBJEKTIF Notis pemberitahuan lesen dikeluarkan tidak lewat 3 bulan sebelum tamat tempoh sah laku lesen JAN 100% FEB 100% MAC 100% APR 100% MEI 100% JUN 100% DATA KETERANGAN Kilang/gudang = 16 Pelbagai = 135 Restoran = 21 Kebayan = 14 Kantin = 22 Pasar Malam = 202 Penjaja Kenderaan = 0 Penjaja Sementara = 103 Anjing = 10 Iklan = 0 Sebanyak 524 lesen baru telah diluluskan. 2 Kelulusan permohonan lesen yang telah lengkap dalam tempoh 1 jam 100% 100% 100% 100% 100% 100%

[close]

p. 5

BAHAGIAN BAHAGIAN ALAM SEKITAR BIL 1 OBJEKTIF Melakukan ‘sampling’ ke atas 20 batang sungai di kawasan Pasir Gudang sekurang-kurangnya sebulan sekali. Melakukan pengawasan udara menggunakan alat HVS PM-10 di bumbung KPBPG sekurangkurangnya 5 kali sebulan. Membuat program pencambahan EM dan sekurang-kurangnya 50% EM tersebut boleh digunakan. Memastikan pemeriksaan kilang-kilang yang berisiko tinggi dijalankan sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh 6 bulan. Membuat rondaan di kawasan kilang untuk pemantauan pencemaran air dan udara waktu siang dan malam. Memastikan program-program seminar alam sekitar dan keselamatan industri dilaksanakan. JAN 100% FEB 100% MAC 100% APR 100% MEI 100% JUN 100% DATA KETERANGAN Sebanyak 20 batang sungai dilakukan persampelan. 2 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bacaan didapati mengikut piawai yang ditetapkan iaitu dibawah 50mg 3 100% 100% 100% 100% 100% 100% EM telah diletakkan di kolam Tapak Pelupusan Sampah, Tanjung Langsat. 4 100% 100% 100% 100% 100% 100% Pemeriksaan ke atas 43 buah kilang berisiko tinggi sekali dalam 6 bulan. 5 100% 100% 100% 100% 100% 100% Rondaan telah dilakukan dan mengikut jadual. Seminar Keselamatan dan Industri telah diadakan pada 26 Jun 2014 6 - - - - - 100%

[close]

p. 6

BAHAGIAN KESIHATAN BIL 1 OBJEKTIF Memastikan penyemburan kabus dilakukan dalam tempoh 48 jam dari jadual yang ditentukan oleh Pejabat Kesihatan Daerah Johor Bahru. Mengadakan penerangan tentang kaedah penggredan premis makanan dan tandas awam kepada pelesenan sekurang-kurangnya 3 kali setahun. JAN 100% FEB 100% MAC 100% APR 100% MEI 100% JUN 100% DATA KETERANGAN 165 kali semburan telah dijalankan. 2 100% 100% 100% 100% 100% 100% 9 kali penerangan penggredan : ― 21/01/2014 ― 25/02/2014 ― 25/03/2014 ― 22/04/2014 ― 20/05/2014 ― 10/06/2014 (2 sesi) ― 17/06/2014 (2 sesi) 11 restoran kelas 1 diperiksa. 8 daripadanya mendapat 90& markah penggredan 3 Mengadakan pemeriksaan terhadap hotel dan restoran kelas 1, 4 bulan sekali. Sekurangkurangnya 50% daripada hotel dan restoran kelas 1 mencapai tidak kurang 90% markah penggredan. Mengadakan lawatan ke semua tandas awam sebanyak 2 kali dalam masa setahun dan 5% daripadanya mencapai 4 & 5 bintang. 100% 100% 100% 100% - 100% 4 - 100% 50% 50% - 100% 94 lawatan diadakan. 7 mencapai tahap 4&5 bintang. daripadanya

[close]

p. 7

JABATAN LANDSKAP BIL 1 OBJEKTIF Prestasi kerja penyelenggaraan landskap dengan sasaran 90% perlaksanaan kerja. Program tanaman pokok teduhan dengan sasaran 9000 pokok setahun. JAN 96% FEB 97% MAC 96% APR 91% MEI 91% JUN 96% DATA KETERANGAN Prestasi kerja bagi Januari – Jun adalah 94.62% Jumlah tanaman pokok bagi Januari – Jun adalah 8,740 pokok. 2 30.6% 76.1% 78.4% 83.2% 94.3% 97.1% 3 Tindakan pemeriksaan ke atas kerosakan taman permainan kanak-kanak sebulan sekali. Tindakan Pembaikan Kecil dilaksanakan selewat-lewatnya sebulan dari tarikh aduan / penemuan. Tindakan Pembaikan dilaksanakan setahun sekali. Utama 100% 100% 100% 100% 100% 100% Pemeriksaan permainan. ke atas 83 taman 4 100% 100% 100% 100% 100% 100% Pembaikan kecil dilaksanakan bagi 77 taman permainan kanak-kanak. 5 6 - - - - - 20% Tiada pembaikan utama. Pembinaan ‘skate park’ di Sudut Bola Sepak (Projek Pertama) Melaksanakan sekurang-kurangnya 5 projek pengindahan dan pembangunan landskap. Pemajuan pelan kelulusan ke OSC, sebanyak 95% permohonan diselesaikan dalam tempoh 2 minggu. 100% permohonan tempahan hiasan dilaksanakan mengikut jadual. 7 - 100% 100% 100% 100% - Jumlah pemajuan pelan kelulusan bagi Januari – Jun adalah 22. 8 100% 100% 100% 100% 100% 100% Jumlah permohonan tempahan hiasan bagi Januari – Jun adalah 91.

[close]

p. 8

JABATAN LANDSKAP BIL 9 OBJEKTIF Memastikan pertandingan landskap diadakan setahun sekali. JAN - FEB - MAC - APR - MEI - JUN - DATA KETERANGAN Akan dilaksanakan pada bulan September – Oktober 2014. 10 Memastikan jalinan kerjasama dengan pihak luar berhubung landskap dan mencapai standard kebangsaan. - 100% 100% 100% - 100% Kerjasama dengan pihak UPM bagi Program Pertanian Bandaran. 11 Penambahan sekurang-kurangnya 1 Taman Komuniti setiap tahun. - - - - - - Masih belum dilaksanakan.

[close]

p. 9

JABATAN PERANCANG BANDAR BIL 1 OBJEKTIF Menyiapkan minit mesyuarat OSC dalam tempoh 3 hari bekerja dan mengedarkan dalam masa 7 hari dari tarikh Mesyuarat Jawatankuasa OSC. JAN 100% FEB 100% MAC 100% APR 100% MEI 50% JUN 100% DATA KETERANGAN 11 minit mesyurat telah dikeluarkan dalam tempoh ditetapkan. 2 Menyelaras kertas Perakuan Kebenaran Merancang selepas tempoh matang 30 hari untuk dibawa bagi pertimbangan Jawatankuasa OSC. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 46 Perakuan Kebenaran Merancang telah disiapkan dalam tempoh ditetapkan. 3 Menyediakan ulasan berkaitan permohonan tanah, permohonan penduduk dalam tempoh 14 hari bagi tempoh jabatan membuat ulasan sebelum diperakukan oleh Pengurusan Atasan. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 40 permohonan tanah dan lain-lain permohonan dapat disiapkan dalam tempoh ditetapkan. 4 Menyelaras dan mempercepatkan proses permohonan dan memberi kelulusan cadangan pemajuan dalam tempoh yang ditetapkan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. - 100% 100% - 100% 100% 19 permohonan telah mendapat kelulusan Jawatankuasa OSC dalam tempoh yang ditetapkan.

[close]

p. 10

JABATAN KEJURUTERAAN BIL 1 OBJEKTIF Memberikan maklumbalas aduan awam kepada Bahagian Korporat dan Perhubungan Awam dalam tempoh 3 hari. Memastikan kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan dilaksanakan di dalam tempoh 3 hari dari tarikh perintah kerja dikeluarkan. JAN 94% FEB 93% MAC 95% APR 92% MEI 95% JUN 92% DATA KETERANGAN 123 daripada 131 aduan awam telah diberi maklumbalas kepada BKPA dalam tempoh ditetapkan. 2 100% 100% 100% 100% 100% 100% 195 kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan telah dilaksanakan dalam tempoh ditetapkan dari tarikh perintah kerja dikeluarkan. 3 Memberi ulasan teknikal bagi pelan bangunan / Pelan Serentak / Pelan kebenaran dan merancang dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan memograf dari Unit OSC. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 21 ulasan teknikal bagi pelan bangunan / Pelan Serentak / Pelan Kebenaran dan Merancang telah diberikan dalam tempoh ditetapkan. 4 Memastikan perbelanjaan kerja-kerja penyelenggaraan mengikut peruntukan yang telah ditetapkan di dalam bajet. Memproses tuntutan bayaran kontraktor yang telah lengkap dalam tempoh 14 hari dari tempoh tuntutan diterima. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 190 perbelanjaan kerja-kerja penyelenggaraan telah digunakan mengikut peruntukan. 5 100% 100% 100% 100% 100% 100% 190 tuntutan bayaran kontraktor yang telah lengkap dapat diproses dalam tempoh ditetapkan.

[close]

p. 11

JABATAN BANGUNAN BIL 1 OBJEKTIF Lawatan berkala kawalan pembangunan diadakan sekurang-kurangnya 4 kali sebulan. JAN 100% FEB 100% MAC 100% APR 100% MEI 100% JUN 100% DATA KETERANGAN 77 lawatan telah dilakukan dalam tempoh Jan – Jun 2 Tindakan pembaikan bagi semua aduan diselesaikan dalam tempoh 3 hari dari tarikh pelaksanaan. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 397 tindakan pembaikan dapat diselesaikan dalam tempoh ditetapkan. 3 Kelulusan pelan ubahan tambahan rumah kediaman dalam tempoh 30 hari dari tarikh penerimaan permohonan lengkap. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 141 pelan ubahan tambahan rumah kediaman dapat diluluskan daalam tempoh dutetapkan. 4 Memastikan pelan yang telah diluluskan dalam Mesyuarat OSC dengan status lulus bersyarat perlu mendapat maklum balas daripada orang yang mengemukakan (PSP) dalam tempoh 14 hari. Sokongan Sijil Perakuan Siap dan Pematuhan (CCC) dalam tempoh tidak lebih 14 hari selepas Borang E/G1-G21 diterima. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 42 pelan lulus bersyarat telah mendapat maklum balas daripada PSP dalam tempoh ditetapkan. 5 100% 100% 100% 100% 100% 100% 26 permohonan sokongan Sijil Perakuan Siap dan Pematuhan CCC telah diberikan .

[close]

p. 12

BAHAGIAN PENILAIAN BIL 1 OBJEKTIF Kutipan cukai harta semasa mencapai atau melebihi sekurang-kurangnya 90%. Kenaikan tuntutan cukai harta sebanyak RM650,000 setahun. Kerja–kerja Penilaian dilaksanakan di dalam tempoh 6 bulan selepas kelulusan CCC/CFO dikeluarkan di dalam mesyuarat OSC. JAN 17.64% FEB 38.71% MAC 42.64% APR 43.53% MEI 43.80% JUN 44.16% DATA KETERANGAN Jumlah terkumpul sehingga 30 Jun 2014 RM 25,519,875.17 Jumlah sehingga 30 Jun 2014 RM 756,434.00 433 kerja-kerja penilaian telah dilaksanakan dalam tempoh ditetapkan. 2 3 102.51% 100% 105.20% 100% 115.42% - 116.01% - 116.37% 100% 116.37% 100% 4 Notis Pemberitahuan mengenai Pindaan 100% Senarai Nilaian dikeluarkan dalam tempoh 14 hari selepas penilaian disahkan di dalam Mesyuarat Penuh. 100% 100% 100% 100% 100% 740 kertas kerja bagi notis pemberitahuan Pindaan Senarai Nilaian telah dikeluarkan.

[close]

p. 13

BAHAGIAN PENGURUSAN HARTA BIL 1 OBJEKTIF Memastikan kutipan sewa tidak kurang 80% JAN 99.2% FEB 85.7% MAC 85.7% APR 110.6% MEI 111.2% JUN 92.2% DATA KETERANGAN Kutipan sewa terkumpul 30/6/2014 RM 5,757,453.97. sehingga 2 Memastikan kependudukan penyewa secara keseluruhan bagi bangunan yang disewakan tidak kurang dari 80%. Jawapan bagi permohonan rumah sewa MPPG diberi maklumbalas dalam tempoh 14 hari dari tarikh permohonan diterima. 82.61% 83.20% 83.51% 83.87 % 83.96 % 84.37% Jumlah unit yang disewakan 2,226 unit. 3 100% 100% 100% 100% 100% 100% Semua pemakluman secara lisan diberikan semasa permohonan diterima. 4 Memastikan mesyuarat pengurusan KPBPG antara MPPG dan Damansara Assets dijalankan 4 kali setahun. 25% 50% 75% 100% - 125% Sebanyak 5 diadakan : - kali mesyuarat telah 20.01.2014 18.02.2014 25.03.2014 22.04.2014 30.06.2014 5 Memastikan perancangan tunggakan sewa dijalankan setahun. operasi 2 kali - - - - 50% - Perancangan operasi tunggakan sewa kali pertama telah diadakan pada 28.05.2014

[close]

p. 14

BAHAGIAN PESURUHJAYA BANGUNAN BIL 1 OBJEKTIF Mengeluarkan Sijil Perakuan Penubuhan Badan Pengurusan Bersama (Joint Management Body – JMB) - JAN - FEB - MAC - APR - MEI JUN - DATA KETERANGAN Tiada Perakuan dikeluarkan. 2 Notis Peringatan membayar Caj Penyenggaraan akan dikeluarkan dalam tempoh 14 hari dari tarikh permohonan oleh JMB/MC diterima oleh unit COB. - - - - 100% 100% Sebanyak 2 notis telah dikeluarkan iaitu pada Mei dan Jun 2014.

[close]

p. 15

JABATAN KEMASYARAKATAN BIL 1 OBJEKTIF Memastikan perjumpaan antara Jawatankuasa Penduduk diadakan sekurang-kurangnya 2 kali setahun Memastikan Program YDP Turun Padang dilaksanakan sekurangkurangnya 12 zon setahun JAN FEB MAC APR 50% MEI JUN DATA KETERANGAN 1 Kali - Seminar Penduduk Dan Kerajaan Tempatan pada 12 April 2014 1 kali Program YDP Turun Padang Di Zon 2 - - - - - - Kopok pada 26 Mei 2014 50% 50% 50% 75% 75% 3 Aktiviti di laksanakan -Sambutan Maulidur Rasul 1435H (21 Januari 2014) - Festival Layang-layang Sedunia (18 Feb 2014) - Fiesta Hari Pekerja (29 April – 5 Mei 2014) 3 Memastikan 4 program utama 25% anjuran MPPG iaitu Festival LayangLayang, Sambutan Maulidur Rasul, Fiesta Hari Pekerja, Sambutan Ulang Tahun Keputeraan DYMM Sultan Johor atau program seumpamanya dijalankan mengikut jadual. Memastikan sekurang- kurangnya 7 acara sukan peringkat Pasir Gudang dan 2 acara peringkat terbuka dijalankan dalam tempoh setahun. - 4 - 14% 28% 42% 56% 4 aktiviti telah di laksanakan • Kejohanan Badminton Grad Prix Emas Terbuka Malaysia Yonex-Sunrise 25 - 30 Mac 2014 • Kejohanan Sepak Takraw bersama penduduk Casuarina Taman Scientex 6 April 2014 • Kejohanan Penalti Kick Challenge sempena Hari Pekerja 3 Mei 2014 • Kejohanan Bolasepak Pasir Gudang 2014 (Bawah 14 dan 11 tahun) 25 Mei 2014 5 aktiviti dilaksanakan 19 Feb 2014• Pertandingan Mewarna 4-6 • Pertandingan Melukis & Mewarna 7-12 tahun 20 Feb 2014 • Sand Art 21 Feb 2014 • Pertandingan Melukis & Mewarna 13 - 16 tahun • Explorace 10 - 15 tahun 23 Feb 2014 • Pertandingan Mewarna sempena Fiesta Hari Pekerja Pasir Gudang 3 Mei 5 40% 40% 40% 50% 50% Memastikan PAPG menganjurkan sekurang- kurangnya 10 aktiviti utama dalam tempoh setahun

[close]

Comments

no comments yet