สถาบันการศึกษาควรเกี่ยวข้องกับบริษัทบุหรี่หรือไม่

 

Embed or link this publication

Description

สถาบันการศึกษาควรเกี่ยวข้องกับบริษัทบุหรี่หรือไม่

Popular Pages


p. 1

สถาบันการศึกษาควรเกี่ยวข้ องกับบริษัทบุหรี่หรือไม่ ปั จจุบน ั พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ .ศ.2535 ของไทย ครอบคลุมเพียงแค่การห้ าม โฆษณาชื่อบุหรี่ คือ ห้ ามโฆษณาโลโก้ ของผลิตภัณฑ์ยาสูบ แต่มิได้ ห้ามการโฆษณาชื่อบริษัทบุหรี่ ซึง ่ เปิ ด ช่องให้ บริษัทบุหรี่ สามารถใช้ ชื่อบริษัทเป็ นผู้อป ุ ถัมภ์กิจกรรมต่างๆ คาถามสาคัญคือ อุตสาหกรรมบุหรี่ ได้ อะไรจากการให้ เงินสนับสนุนหรื อทากิจกรรมร่วมกับ องค์กรต่าง ๆ เช่น การเป็ นผู้อป ุ ถัมภ์กิจกรรมด้ านศิลปะและวัฒนธรรม หรื อการบริจาคให้ กบ ั กิจกรรมของ องค์กรต่างๆ วัตถุประสงค์ ท่ ีแท้ จริงของบริษัทบุหรี่ คืออะไร เนื่องจากปั จจุบน ั ธุรกิจบุหรี่ ตา ่ งก็ตระหนักดีถึงกระแสการรณรงค์เพื่อการไม่สบ ู บุหรี่ ที่ได้ ขยายตัว อย่างกว้ างขวาง ประชาชนทัว ่ โลกต่างก็ตระหนักดีถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่ ดังนันจึ ้ งเป็ นภารกิจสาคัญที่ บริษัทบุหรี่ จะต้ องโน้ มน้ าวให้ สาธารณชนมองตนในด้ านบวกบ้ าง โดยพยายามอ้ างว่า ได้ ปรับปรุงวิธีการ ดาเนินธุรกิจของตนแล้ ว ด้ วยการยอมรับว่าการสูบบุหรี่ มีผลต่อสุขภาพ และพยายามมีบทบาทในการจัด โครงการเพื่อป ้ องกันไม่ให้ เยาวชนเข้ าถึงบุหรี่ รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมศิลปะ นายเอฟ รอส จอห์นสัน อดีตประธานบริ ษัท อาร์ เจอาร์ นาบิสโก กล่าวว่า ทุกคนสามารถทากาไร ได้ ในระยะสัน ้ ๆ แต่เรากาลังคิดถึงกาไรระยะยาวเวลา 10 ปี นับจากนี ้ไป การทาตัวเป็ นพลเมืองที่ดีใน สังคมก็มีความสาคัญเหมือนกับการลงทุนด้ านวิจย ั และพัฒนา ขณะที่นายจอร์ ซ นอซ เจ้ าหน้ าที่ระดับสูงของ บริษัท ฟิ ลลิป กล่าวว่า เราไม่เคยใช้คาว่า ทาบุญ ทีห ่ มายถึงว่าเราทาไปโดยไม่หวังผลตอบแทน ไม่มีการบริ จาคเงิ นใด ๆ ทาไป โดยไม่หวังผล นายแพทริ ค รี การ์ ท ผู้จด ั การฝ่ ายกิจกรรมองค์กร กลุม ่ บริ ษัท ฟิ ลลิป มอร์ ริส เอเชีย ให้ สม ั ภาษณ์ หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที่ 21 - 23 กรกฎาคม 2537 หน้ า 38 ไว้ วา ่ “บริ ษัทมี การปรับนโยบายและกลยุทธ์ การตลาดสาหรับภูมิภาคเอเซี ยใหม่ โดยเฉพาะเอเซี ย ตะวันออกเฉี ยงใต้ ซึ่งเป็ นตลาดใหญ่และถือเป็ นตลาดแห่งใหม่ในอนาคตของบุหรี ่มาร์ ลโบโร ด้วย การนากลยุทธ์ การทาตลาดในเชิ งCORPORATE AFFAIRE เน้นการสร้างชื ่อของบริ ษัทให้ติด ตลาด และเป็ นที ร ่ ู้ จก ั ให้ได้นานที ส ่ด ุ นอกจากนี ้ยง ั เป็ นการสร้างความมัน ่ คงให้กบ ั ตราสิ นค้าด้วย สาหรับกิ จกรรมทีท ่ าในขณะนี ้ ได้แก่ การเข้าไปเป็ นผูส ้ นับสนุนการจัดงานทางด้านศิ ลปะ...บุหรี ่ มาร์ ลโบโรถื อเป็ นสิ นค้าหลักของบริ ษัท และเป็ นหัวหอกที ่ฟิลลิ ป มอร์ ริส ใช้ในการรุกตลาดบุหรี ่ ทัว ่ โลก รวมทัง ้ ภูมิภาคเอเซี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ ดังนัน ้ การสร้างชื ่อเสี ยงของบริ ษัทให้เป็ นที ร ่ ู ้ จก ั ของตลาด จึงเป็ นกลวิ ธีหนึ่งทีส ่ ร้างความแข็งแกร่ งให้กบ ั ตัวสิ นค้า” 1

[close]

p. 2

จากเอกสารลับของบริ ษัทบุหรี่ พบว่าเป ้ าหมายที่แท้ จริงของการดาเนินกิจกรรมเหล่านี ้คือ 1. เพื่อเปลี่ยนให้ ผ้ ท ู ี่เคยวิพากษ์ วิจารณ์บริ ษัทบุหรี่ กลายเป็ นผู้ถือนโยบายเป็ นกลาง การให้ เงิน สนับสนุนเป็ นการสร้ างฐานสนับสนุนทางสังคมที่ดีที่สด ุ เพราะบรรดาผู้รับเงินสนับสนุนดังกล่าวย่อมสานึก ในความเอื ้อเฟื อ ้ ของผู้ให้ เงิน หรื ออย่างน้ อยที่สด ุ ก็ไม่คด ั ค้ านบริษัทบุหรี่ อีกต่อไป 2. เพื่อดึงเอาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร หรื อกิจกรรมที่บริษัทบุหรี่ ไปสนับสนุนมาสูธ ่ ุรกิจของตน การที่ชื่อของบริ ษัทบุหรี่ ปรากฏคูก ่บ ั องค์กรที่มีชื่อเสียงหรื อหน่วยงานของรัฐย่อมเสริมสร้ างภาพพจน์ที่ดีแก่ บริษัทบุหรี่ ซึง ่ สามารถทาให้ สาธารณชนรับรู้ถึงกิจกรรมทางสังคมของบริ ษัทบุหรี่ และถึงกับเพิ่มมูลค่าการ ถือหุ้นของบริ ษัทบุหรี่ ได้ ด้วย 3. เพื่อสร้ างสายสัมพันธ์สว ่ นตัวกับผู้มีอานาจในวงการรัฐบาลหรื อหน่วยงานของรัฐ 4. เพื่อบัน ่ ทอนพลังของฝ่ ายรณรงค์เพื่อการไม่สบ ู บุหรี่ ทาให้ สง ั คมเห็นว่ากลุม ่ นี ้เป็ นพวกใจแคบ 5. ทาให้ ข้อมูลหรื อประเด็นในการทาการศึกษาวิจย ั ที่สนับสนุนโดยบริ ษัทบุหรี่ มีน ้าหนักมากขึ ้น ดังนัน ้ ในกรณีการอุปถัมภ์กิจกรรมด้ านศิลปะและวัฒนธรรมนี ้ บริษัทบุหรี่ ได้ ใช้ เงินซื ้อวัฒนธรรม เกียรติภม ู ิ และฐานะความเป็ นผู้ทรงเกียรติในสังคม การอุปถัมภ์ศล ิ ปะและวัฒนธรรมช่วยเสริมสร้ าง ภาพลักษณ์ของบริ ษัทบุหรี่ ในฐานะเป็ นผู้บริจาคเพื่อประโยชน์สว ่ นรวม และช่วยให้ บริ ษัทเหล่านี ้มี ความสัมพันธ์อน ั ดีกบ ั องค์กรที่ทรงเกียรติ อีกทังยั ้ งเอื ้อให้ มีศก ั ยภาพพอที่จะเชิญบุคคลผู้มีฐานะสาคัญคน อื่น ๆ มาเป็ นแขก หรื อประธานของกิจกรรมที่ตนเป็ นผู้อป ุ ถัมภ์ จะทาอย่ างไรเมื่อบริษัทบุหรี่ เสนอให้ การสนับสนุนหรือขอร่ วมกิจกรรมด้ วย ั สังคม หลายองค์กรมีความเชื่ อในเรื่ องการเปิ ดโอกาสให้ทุกภาคส่ วนร่ วมทาประโยชน์ให้กบ ่ “คืนกาไรให้สังคม” สาหรับภาคธุ รกิจแล้ว จะดาเนินการภายใต้คาขวัญที่วา โดย แน่นอนว่าการที่ศิลปิ นไทยได้มีโอกาสพัฒนาทักษะทางด้านความคิดและวิธีการ ในการนาเสนองาน ศิลปะสู่ นานาชาติเป็ นสิ่ งที่ดี แต่หากสิ่ งนี้จะต้องแลกกับการที่วงการศิลปะของไทยต้องผูกติดกับผูผ ้ ลิตสิ นค้า ที่คร่ าชีวต ิ ประชาชนทัว ิ ปี ละ 42,000 คนแล้วจะคุม ้ ค่ากันไหม ่ โลกถึงปี ละ 5 ล้านคนและทาให้คนไทยเสี ยชีวต ผศ.อานาจ เย็นสบาย จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร กล่าว ไว้ในรายงานการเสวนานโยบายสาธารณะเพื่อสุ ขภาพ เรื่ อง การอุปถัมภ์รายการศิลปวัฒนธรรม ว่า “ปั จจุบน ั เราต้องยอมรับว่า วงการศิลปะและการกีฬาได้เข้าไปเป็ นส่ วนหนึ่งของวิถีทางการตลาด ซึ่ง จะ มีผลกระทบได้ท้ ง ั ด้านดีและด้านไม่พึงปรารถนา แต่วงการศิลปะและการกีฬาควรจะถกเถียงกัน เพื่อหา ข้อสรุ ปว่า ผลกระทบหรื อเป้ าหมายสุ ดท้ายของการร่ วมมือกับบรรษัทบุหรี่ คืออะไร หากมีผลกระทบต่อชีวต ิ ่ นเกียรติยศชื่อเสี ยง สุ ขภาพ ของประชาชนและเยาวชน จะกลายเป็ นผูต ้ ิดบุหรี่ จะเป็ นการร่ วมมือที่อยูบ 2

[close]

p. 3

หรื อไม่ ถ้าหาก คิดว่าร่ วมมือกับบรรษัทบุหรี่ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสุ ขภาพประชาชนโดยตรง วิธีคิดแยกส่ วน เช่นนี้ถูกต้องหรื อไม่” “หากเกิดกรณี ที่บริ ษท ั ฟิ ลลิป มอร์ ริส ไปจัดศิลปะเด็กจะเกิดอะไรขึ้น ศิลปกรรมในวงการเยาวชน ก็ ั นักเรี ยน โรงเรี ยนและจังหวัด รางวัล เป็ นจุดอ่อนของสังคมไทย เนื่องจากครู ตอ ้ งการรางวัลและชื่ อเสี ยงให้กบ ั บรรษัทและผลิตภัณฑ์ ทั้งจะถูกวาง ที่ผจ ู้ ด ั ต้องจ่ายก็ไม่มากนัก แต่ผลที่ได้คือ เยาวชนจะมีทศ ั นะคติที่ดีกบ พื้นฐานทัศนะคติต่อบรรษัทบุหรี่ ไปในระยะยาวด้วย” ถึงเวลาหรื อยังที่องค์ กร และสถาบันการศึกษาต่ างๆ ควรพิจารณาไตร่ ตรองให้ ถ่ ถ ี ้ วน ว่ า ควรให้ สถาบันการศึกษาอันทรงเกียรติ ไปเป็ นองค์ ประกอบหนึ่งของกิจกรรมที่บริษัทบุหรี่จัดทา ขึน ้ หรือไม่ ต่อไปนี ้คือตัวอย่างบางส่วนจากแนวทางปฏิบต ัข ิ องสมาคมแพทย์แห่งอเมริกา ซึง ่ ระบุถึงจุดยืน ขององค์กรและคาถามที่องค์กรจะต้ องตอบให้ ได้ ในการพิจารณาว่าจะรับการสนับสนุนหรื อร่วมกิจกรรมกับ องค์กรอื่นหรื อไม่ หากได้ รับการสนับสนุนแล้ วจะรักษาชื่อเสียงขององค์กรเรา ในฐานะเป็ นองค์กรที่ยด ึ ถือ ความจริง มีความเป็ นอิสระ ซื่อสัตย์สจ ุ ริ ต มีความน่าเชื่อถือ มีความรับผิดชอบต่อสังคม เอาไว้ ได้ หรื อไม่  สิ่งที่ต้องพิจารณาที่สาคัญก็คือ คุณลักษณะขององค์กรที่ขอร่วมงานแต่ละราย นับตังแต่ ้ ภาระหน้ าที่ มาตรฐานด้ านจริยธรรม ไปจนถึงวิธีดาเนินกิจการขององค์กรนัน ้ ทังนี ้ ้เราจะถูกสังคมตัดสิน ตามสัมพันธภาพที่เราสร้ างขึ ้น หากเราทางานร่วมกับองค์กรที่มีชื่อเสียงมัวหมองหรื อประพฤติผิด จริยธรรม ชื่อเสียงของเราและความสามารถที่เราจะบรรลุหน้ าที่ของเราอาจจะได้ รับผลกระทบอย่าง ร้ ายแรงก็ได้  ในกรณีที่องค์กรนันเคยประพฤติ ้ หรื อทากิจกรรมที่ก่อให้ เกิดอันตรายหรื อผิดจริยธรรม แต่ อ้ างว่าได้ ปรับปรุงตนเองแล้ ว ต้ องตรวจสอบกันให้ ถี่ถ้วนว่าเราได้ รับรู้หลักฐานจากแหล่งข้ อมูลที่เป็ น อิสระแล้ วหรื อยังที่สามารถยืนยันได้ ว่า ผู้ขอร่วมงานรายนันได้ ้ ปรับปรุงตนเองแล้ วอย่างแท้ จริง และไม่มี ส่วนเกี่ยวข้ องกับกิจกรรมอันตรายใด ๆ อีกต่อไป สมาคมการแพทย์แห่งอเมริ กา ระบุวา ่ สมาคมฯ จะไม่เกี่ยวข้ องกับองค์กรหรื อธุรกิจอุตสาหกรรมที่มี หลักการ นโยบาย หรื อการทางานที่เห็นได้ ชด ั ว่าขัดแย้ งกับวิสย ั ทัศน์และคุณค่าที่สมาคมฯ กาหนดไว้ เช่น เป็ นการไม่สมควรที่จะเกี่ยวข้ องกับผู้ผลิตสินค้ าที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน เช่น บุหรี่  3

[close]

Comments

no comments yet