เรตติ้งภาพยนตร์ เครื่องมือป้องกันเยาวชนติดบุหรี่

 

Embed or link this publication

Description

เรตติ้งภาพยนตร์ เครื่องมือป้องกันเยาวชนติดบุหรี่

Popular Pages


p. 1

เอกสารประกอบเวทีสาธารณะ เรื่อง เรตติ้งภาพยนตร : เครื่องมือปองกันเยาวชนติดบุหรี่ วันที่ 5 มีนาคม 2553 หองดวงกมล โรงแรมสยามซิตี้ จัดโดย สถาบันแหงชาติเพือ ่ การพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 1

[close]

p. 2

ทําไมภาพยนตรตองปลอดบุหรี่ ในปจจุบันแมวาภาพยนตรจะไมใชตัวการสําคัญหลักในการกระตุนใหเกิดการริเริ่มสูบ บุหรี่ในกลุมเยาวชนก็ตาม แตจากการศึกษาที่ผานมาก็ไมอาจปฏิเสธอิทธิพลของภาพยนตรที่มีผลใน การชักจูงใหเกิดพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนได จากผลการศึกษาวิจัยขององคการอนามัย โลก (WHO) ในสหรัฐป 1999-2006 (8 ป) พบวา ผูชมวัยรุนอายุ 12 - 17 ป มีรอยละ 20 ของ 45 ลาน คน คิดเปนจํานวน 8.8 ลานคน เฉลี่ยจะมีเด็กวัยรุนชมภาพยนตรปละ 1.1 ลานคน หากมีภาพบุหรี่ปรากฏในหนัง เทากับวา จะมีวัยรุนในกลุมนี้เห็นบุหรี่ปละ 1.1 ลานคน จากผลการศึกษา เรื่อง Character Smoking in Top Box Office Movies โดย American Legacy Foundation และ Smoke-free Movies : from Evidence to Action เมื่อป 2007โดย WHO พบวา • ในป 1999 – 2006 มีการปรากฏตัวบุหรี่ในหนังทั้งเรตกลุมเยาวชน (Youth Rated : เรต G , เรต PG และเรต PG -13) และกลุมผูใหญ (Adult Rated : เรต R) รวมกัน 8,400 ครั้ง โดย จําแนกเปนเรต G รอยละ 3 เรต PG - 13 รอยละ 29 และ เรต R รอยละ 68 • ในขณะที่มีตัวเลขของการศึกษา ในระหวางป 1996 - 2005 ระบุวา ถึงแมวา ตัวเลข การปรากฏตัวของภาพบุหรี่ในหนังจะมีคาเฉลี่ยลดลง แตเมื่อยอนกลับไปดูตัวเลขในกลุมเรตหนัง สําหรับเยาวชน พบวา มีตัวเลขสูงขึ้นถึงรอยละ 12 คือจาก 238 เรื่องเปน 267 เรื่อง และจากการศึกษาของศูนยกลางการควบคุมและปองกันโรคในสหรัฐ พบวา “ในชวงที่มี การปรากฏภาพบุหรี่ในหนังมีผลตอการเพิ่มจํานวนผูสูบบุหรี่หนาใหม” ทั้งหมดเปนเครื่องพิสูจนและยืนยันวา การปรากฏตัวของบุหรี่ในหนังเปนชองทางของ การโฆษณาประชาสัมพันธบุหรี่ตอผูชมเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะกลุมเด็ก เยาวชน โดยพบวาการ ปรากฏตัวของบุหรี่ในภาพยนตรนั้น สงผลตอเยาวชน โดยพบวา ชวงวัยเด็ก 6-12 ป เปนวัยที่อยากรูอยากเห็น ยังมีลักษณะการเลียนแบบสูง เนื่องจากระบบคิดยังอยู ในชวงการพัฒนาความเปนเหตุเปนผล การแยกแยะขอมูลที่ไดรับวามีความหมายเชนไร มีแนวโนม สูงที่จะทดลองดวยการเลียนแบบพฤติกรรมโดยไมเขาใจความหมายของพฤติกรรมนั้นๆ ชวงวัยรุน 13-18 ป เปนวัยที่มีการแสวงหาตนแบบในอุดมคติ นักรอง นักดนตรี ดารา เปน Idol ของ เด็กวัยรุน โดยเฉพาะการนําเสนอที่สรางภาพลักษณ สรางความรูสึกรวม จะมีอิทธิพลมาก 2

[close]

p. 3

ทําไมภาพยนตรตองปลอดบุหรี่ ตอความคิดและพฤติกรรมของวัยรุน นอกจากนี้ เด็กจะมีความตองการเปนแบบผูใหญ อยาก แสดงพฤติกรรมเลียนแบบผูใหญเพื่อแสดงวาตนเองโตแลว ในขณะเดียวกัน ขอสรุปทางวิชาการทั้งจากประเทศ สหรัฐ อังกฤษ แคนาดา ออสเตรเลีย ฮองกง เยอรมัน ที่ไดศึกษาในเชิงพฤติกรรมการเรียนรูของกลุมผูชมกับความสัมพันธดานบุหรี่ใน ภาพยนตร พบวา “บุหรี่ในภาพยนตรมีผลโดยตรงตอการเริ่มตนสูบบุหรี่ในกลุมเด็ก และเยาวชน” โดย • ทําใหเกิดทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ • ทําใหเขาใจผิดวา การสูบบุหรี่เปนพฤติกรรมที่สังคมยอมรับและเปนวัฒนธรรม การใชชีวิตปกติทั่วไป โดยเฉพาะผูสูบบุหรี่ที่เปนดารานํา จะมีผลอยางมากตอการเกิดทัศนคติเชิงบวกในการสูบบุหรี่” ดังนั้นตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2545 องคการอนามัยโลกรวมกับแพทยสมาคมอเมริกัน สมาคมวิชาชีพแพทยดานตางๆ และโครงการ Tobacco Free Films โดย ศ.สแตนตัน แกลนซ แหง มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกาไดเรียกรองใหอุตสาหกรรมภาพยนตรยุตก ิ ารสงเสริมใหมี ภาพการสูบบุหรี่ของตัวแสดง รวมถึงภาพของผลิตภัณฑที่มีเครื่องหมายยีห ่ อบุหรี่ในภาพยนตร และ วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม ป 2546 องคการอนามัยโลก ไดกําหนดประเด็นในการรณรงควา  Tobacco Free Film Tobacco Free Fashion Action! “เรามีมติรวมกันวาการสูบบุหรี่ในภาพยนตรมักเปนสวนที่ไมจําเปน นอกจากเปนเพียงการ ตอบสนองจุดประสงคทางการตลาดของบริษัทบุหรี่ ที่จะสงเสริมใหการสูบบุหรี่เปนพฤติกรรมที่ดู ดีและนาเอาอยาง ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอเยาวชน เนื่องจากมีผลการศึกษาจํานวนมากที่ชี้ชัดวา การเห็นภาพผูแ  สดงสูบบุหรีใ ่ นภาพยนตรเปนตัวกระตุนที่ทําใหวัยรุนเริ่มสูบบุหรี่มากขึ้น” “ภาพยนตรจากฮอลลีวูดและบอลลีวูด (อุตสาหกรรมภาพยนตรของประเทศอินเดียที่มี ศูนยกลางอยูท  เี่ มืองมุมไบย) กลายเปนหนึ่งในชองทางสําคัญๆ เทาที่เหลืออยูสําหรับบริษัทบุหรี่ ขนาดใหญที่จะสื่อสารถึงเยาวชนทั้งในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ” 3

[close]

p. 4

ขอเสนอขององคการอนามัยโลก : Tobacco Free Film องคการอนามัยโลกไดเรียกรองใหผูสรางภาพยนตรแสดงความรับผิดชอบตอสังคมใหมาก เทาๆกับอิทธิพลของภาพยนตรที่แผขยายไปทั่วโลก ดวยการรวมกันยุติการเสนอภาพพฤติกรรม สูบบุหรี่ของนักแสดงรวมทั้งภาพของผลิตภัณฑอื่นๆ ที่มีเครื่องหมายยี่หอบุหรี่ในภาพยนตร โดยมีขอเสนอตอสมาคมภาพยนตรแหงอเมริกา ดังนี้ • ใหกําหนดเรตของภาพยนตรที่มีฉากสูบบุหรี่ เปนเรต R หรือใหการปรากฏตัวของบุหรี่ใน ภาพยนตรนั้นควรปรากฏในภาพยนตรในกลุมระดับความเหมาะสมสําหรับผูใหญ หรือ Adult Rate คือในกลุมเรต R ขึ้นไป • ในขณะที่ภาพยนตรในกลุมระดับความเหมาะสมกับเด็กและเยาวชน หรือ Youth Rate คือ กลุม PG และPG-13 นั้น ไมควรปรากฏภาพหรือมีการนําเสนอการใชบุหรี่ในภาพยนตร • ยกเวนการเสนอภาพที่เปนไปเพื่อแสดงถึงอันตราย หรือแสดงพฤติกรรมของบุคคลที่มีจริง ในประวัติศาสตร • ไมแสดงภาพของผลิตภัณฑที่มีเครื่องหมายยีห ่ อบุหรี่ในภาพยนตรอยางเด็ดขาด • สนับสนุนใหโรงภาพยนตรมีการฉายภาพยนตรรณรงคไมสูบบุหรี่กอนเริ่มฉายภาพยนตรที่ ในเรื่องมีภาพของผลิตภัณฑยาสูบ ไมวาภาพยนตรเรื่องนั้นจะไดรับการจัดใหอยูในเรตประ เภทใดก็ตาม • ใหผูสรางภาพยนตรแสดงจุดยืนที่ชัดเจนทีจ ่ ะไมรับการสนับสนุนจากบริษัทบุหรี่ โดยขึ้น เปนขอความในชวงไตเติ้ลทายเรื่อง 4

[close]

p. 5

บุหรี่กับภาพยนตร อุตสาหกรรมยาสูบใชเงินเปนลานๆ เหรียญสหรัฐเพื่อนําเสนอภาพการสูบบุหรี่ (portrayal of smoking) ในภาพยนตร บทบาทของภาพยนตรในฐานะที่เปนเครื่องมือในการสงเสริมพฤติกรรม สูบบุหรี่ไดกลายเปนเรื่องสําคัญเพราะวิธีการสงเสริมการสูบบุหรี่รูปแบบอื่นๆ ถูกจํากัด แผนภูมิ 1 แสดงใหเห็นวาการจายเงินเพือ ่ การนี้เปนกลยุทธทางการตลาดที่มีความซับซอน แนบเนียนและใชกน ั อยางกวางขวางมากขึน ้ นอกเหนือจากการใชการวางโชวสน ิ คา (product placement) ในสื่อมวลชน การใหการสนับสนุน (sponsorship) และชองทางการสงเสริมการตลาด อื่นๆ ทั้งนี้เพื่อสรางความยอมรับในพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ในแผนภาพไดแสดงใหเห็นวา ภาพยนตรถูกใชเปนหัวใจหลักของการใชสอ ื่ มวลชนเพื่อสรางการยอมรับในพฤติกรรมการสูบบุหรี่ จากรายงานของ British Medical Association รวมทั้งแหลงอื่นๆ ระบุตรงกันวา มีเหตุผลไม นอยที่ยน ื ยันวา ทําไมการสูบบุหรี่ในภาพยนตรควรจะตองไดรับความสนใจในฐานะที่เปนตัวปญหา ของสุขภาพประชาชน นัน ่ เพราะวา ภาพยนตรเขาถึงประชาชนทั่วทุกมุมโลกและสามารถสงเสริม พฤติกรรมสูบบุหรี่ไดอยางมีประสิทธิภาพโดยปราศจากการตรวจสอบจากกระบวนการสาธารณสุข อยางจริงจังมาเปนเวลานาน แผนภาพแสดงกลยุทธการสื่อสารการตลาดของธุรกิจบุหรี่ 5

[close]

p. 6

บุหรี่กับภาพยนตร อธิบายแผนภาพแสดงกลยุทธการสื่อสารการตลาดของธุรกิจบุหรี่ • Mass Media Advertising : การโฆษณาผานสื่อมวลชน o ภาพยนตร (cinema) o ขาว (Press) o วิทยุ (Radio) o ปายโฆษณา (Billboards) o โทรทัศน (Television) • Other Marketing Communication : การสื่อสารการตลาดรูปแบบอื่นๆ o การวางโชวสน ิ คา (Product placement) ในภาพยนตร o สินคาแจกฟรี (Free samples) o การสรางความจงรักภักดีตอตราสินคา (Loyalty schemes) o การขยายตราสินคา (Brand stretching) o การออกแบบบรรจุภัณฑ (Packaging) o อินเทอรเน็ต (Internet) o การตลาด ณ จุดขาย (point of sale) o การใหการสนับสนุน (sponsorship) o การจัดวางสินคา (Merchandising/product display) • Consumer Marketing : การตลาดผูบริโภค o การกําหนดราคาขาย (Pricing) o การจัดจําหนาย (Distribution) o การออกแบบผลิตภัณฑ (Product design) • Stakeholder Marketing : การตลาดกับสาธารณชน (ผูมีสวนไดสวนเสีย) o การจัดสัมมนาวิชาการ (Scientific seminars) o การสรางความสัมพันธ (Relationship building) o การแสดงความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร (Corporate social responsibility) o การจัดอบรมสื่อ (Media training) o การเผยแพรคําเตือนเกีย ่ วกับสุขภาพ (Health warnings) o การปองกันเยาวชนจากการสูบบุหรี่ (Youth prevention) (ผศ.ดร.กิตติ กันภัย แปลจาก Tobacco on screen : why this is a problem , World Health Organization , Smoke-free movies: From evidence to action , 2009 ) 6

[close]

p. 7

สัมพันธลบ ั ระหวางบริษัทบุหรี่กับฮอลลีวูด “ภาพยนตรเปนสื่อที่ใหผลดีกวาการโฆษณาทางโทรทัศนหรือนิตยสารประเภทใดก็ตาม เพราะผูชมไมรูเลยวากําลังเห็นโฆษณาสินคาอยู”  นี่คือความเห็นของฮอลลีวูดที่เสนอตอบริษัทบุหรี่ขนาดใหญ เมื่อประมาณป พ.ศ. 2515 “การใชบุหรี่ในภาพยนตรมไ ิ ดจํากัดเพียงแคการใหนักแสดงสูบบุหรี่ยห ี่ อใดยี่หอหนึง ่ เทานั้น ตัวอยางเชน ในเรื่อง “ซุปเปอรแมน ภาค 2” มีฉากที่ซุปเปอรแมนและเหลาวายรายโยน รถบรรทุกที่มีสัญลักษณของบุหรี่มารลโบโรกลับไปกลับมา รถบรรทุกคันนี้สรางขึ้นเพื่อเขาฉาก หนังเรื่องนี้โดยเฉพาะเทานัน ้ ” บริษัทคันนิงแฮมฯ ซึ่งเปนบริษัทประชาสัมพันธชื่นชมในความสําเร็จของมารลโบโรใน ภาพยนตรเรื่อง ซุปเปอรแมนภาค 2 ที่นอกจากจะสามารถให โลอิส เลน สูบบุหรี่มารลโบโรแลวยัง มีฉากที่นาตื่นเตนนี้อีก “การสูบบุหรี่ถือกันวาเปนนิสัยที่ไมทันสมัยและสงผลเสียตอสุขภาพ เราจึงตองคิดคนหา วิธีการสรางสรรคทุกวิธีมาพลิกแนวโนมทีจ ่ ะทําใหภาพลบนี้กลับเปนตรงกันขาม ผมดีใจที่ระยะนี้ หนังหลายเรื่องที่ผมไดดู มีฉากที่นางเอกถือซองบุหรี่อยูในมือ ซึ่งตางกันอยางยิ่งกับเมื่อ 2 – 3 ป กอนที่แทบไมเคยเห็นบุหรี่ในหนังเลย เราตองแสวงหาประโยชนจากโอกาสใหมๆ ตอไป เพื่อ หาทางทําใหบห ุ รี่ปรากฏในหนังจนกระทัง ่ ถูกคีบอยูในมือของผูสูบบุหรี่” ฮามิช แม็กซเวลล ประธานบริษัทฟลลิป มอรริส อินเตอรเนชั่นแนล กลาวถึงความสําคัญ ของการสูบบุหรี่ในภาพยนตรไวในที่ประชุมนักการตลาดของบริษัทฯ เมื่อป 2526 ในป 2534 บริษัทอาร เจ เรยโนลด ไดจาง บริษัทรอเจอรแอนดโคแวน ซึ่งเปนบริษัท ประชาสัมพันธ เปนเงิน 12,500 ดอลลารตอเดือน เพื่อใหทํางานรวมกับฮอลลีวูด ผลงานที่ไดก็คือใน รายงานของบริษัทรอเจอรฯ ประจําเดือนเมษายน 2534 ระบุวา มีการดําเนินการใหบุหรี่ คาเมล , ซาเลม , วินสตัน และยี่หออื่นๆ ประกอบฉากในภาพยนตร 7 เรื่อง ซึ่งรวมถึงเรื่อง “ Prelude to a Kiss” ที่นําแสดงโดย อเล็ค บอลดวิน และ เม็ก ไรอัน และเรื่อง “The Babe” นําแสดงโดย จอหน กูดแมน อยางไรก็ตามบริษัทรอเจอรฯ ระบุวา ไดปฏิเสธที่จะรวมมือกับภาพยนตรอีกหลายเรือ ่ง เพราะเปนภาพยนตรที่สรางเพื่อฉายทางโทรทัศน หรือไมภาพยนตรนั้นๆ มีการเชื่อมโยงบุหรีก ่ ับ การเสียชีวิตของตัวแสดงในเรื่อง ตอไปนี้คือขอมูลจากจากเอกสารลับของบริษัทบุหรี่ ที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของ บริษัทบุหรี่ยักษใหญกับวงการฮอลลีวูด 7

[close]

p. 8

สัมพันธลบ ั ระหวางบริษัทบุหรี่กับฮอลลีวูด บริษัทอาร เจ เรยโนลด • “ดําเนินการใหภาพยนตรบางเรื่องมีการใชบุหรี่ของตนประกอบฉาก และเจาะจง ใหนก ั แสดงบางคนสูบบุหรี่ในฉาก” • “ศึกษาวาคนกลุมไหนนิยมดูภาพยนตรในรูปของวิดีโอ และติดตามการดําเนินงาน ของบริษัทฟลลิป มอรริส ในการทําใหบห ุ รี่มารลโบโรปรากฏในภาพยนตร” • นอกจากนี้ในป 2532 บริษัทอาร เจ เรยโนลด มีหนังสือถึงรัฐสภาสหรัฐฯ ปฏิเสธ วาไมเคยจายเงินเพื่อใหมีฉากสูบบุหรี่ในภาพยนตร บริษัทฟลลิป มอรริส • สนับสนุนบุหรี่ใหแกกองถายทําภาพยนตรฮอลลีวูด หลายๆ เรื่องโดยไมคิด คาใชจาย • บริษัทผลิตภาพยนตรฮอลลีวูดหลายแหงไดขอเงินจากบริษัทฟลลิป มอรริสเพื่อ แลกเปลี่ยนกับการมีฉากสูบบุหรี่ในภาพยนตร • จัดกิจกรรมสงเสริมการขายบุหรี่ เชน การใหดาราดังของฮอลลีวูด มารวมงานการ แขงขันเทนนิสเวอรจิเนียสลิม ซึ่งเปนชื่อเดียวกับยีห ่ อบุหรี่ของบริษัท • ในป 2532 บริษัทฯ ไดทําหนังสือถึงรัฐสภาสหรัฐฯ ปฏิเสธวาไมเคยจายเงินเพื่อให มีฉากสูบบุหรี่ในภาพยนตร บริษัทบราวนแอนดวิลเลียมสัน โทแบคโค • ในป 2526 จายเงิน 5 แสนดอลลารแก ซิลเวสเตอร สตอลโลน แลกเปลี่ยนกับการ ใหดาราผูนี้สูบบุหรี่ของบริษัทฯ ในการแสดงภาพยนตรอยางนอย 5 เรื่อง • ในป 2532 บริษัทบราวนฯ มีหนังสือถึงรัฐสภาสหรัฐฯ ปฏิเสธวาไมเคยจายเงิน เพื่อใหมีฉากสูบบุหรี่ในภาพยนตรที่ออกฉายระหวางป 2522 – 2532 8

[close]

p. 9

การสูบบุหรี่กับภาพยนตรฮอลลีวูด แมวาในป 2532 บริษัทบุหรี่จะประกาศวาไดมีมาตรการรวมกันที่จะไมจายเงินสนับสนุน ใหมีผลิตภัณฑของตนปรากฏในภาพยนตร แตกลับพบวามีการสูบบุหรี่ในภาพยนตรฮอลลีวด ู ให เห็นบอยครั้งยิง ่ ขึ้นกวาเดิม ผลการศึกษาของกลุมวิจย ั สาธารณประโยชนแหงแมสซาชูเซตส ระบุวา • ในชวงป 2542 – 2543 มีภาพผลิตภัณฑบุหรี่ปรากฏในภาพยนตรและวิดีโอที่ ไดรับเรต PG - 13 รวมแลวมากกวาภาพยนตรในชวงป 2539 – 2540 ถึงรอยละ 50 • ในภาพยนตรที่ทําเงินสูงสุด 50 เรื่องที่ออกฉายตั้งแตเดือนเมษายน 2543 ถึงเดือน มีนาคม 2544 พบวามีฉากที่เห็นผลิตภัณฑบุหรี่ 2 ฉากในทุกๆ 3 ฉาก โดยปรากฏ ในภาพยนตรสําหรับเยาวชน คือ เรต G (ประชาชนทั่วไปดูได) เรต PG (ประชาชนทัว ่ ไปดูไดแตเด็กควรดูโดยมีผป ู กครองแนะนํา) และเรต PG- 13 • พบวามีชื่อตราหรือสัญลักษณของยี่หอบุหรี่ปรากฏในภาพยนตรเรตPG-13 จํานวน 1 เรื่องในทุกๆ 3 เรื่อง และปรากฏในภาพยนตรเรต G หรือ PG 1 เรื่อง ในทุกๆ 5 เรื่อง จากการศึกษาของ ศ. สแตนตัน แกลนซ และคณะ แหงมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย ซานฟรานซิสโก ผูริเริ่มโครงการ Tobacco Free Film พบวา จากป 2533 เปนตนมา อัตราการสูบ บุหรี่ของตัวแสดงในภาพยนตรสูงขึ้นมากจนแซงหนาอัตราการสูบบุหรี่ในชีวิตจริง • จากการสุมภาพยนตรจํานวน 5 เรื่อง ที่อยูในกลุมหนังทําเงินสูงสุด 20 อันดับแรก ระหวางป 2533 – 2539 พบวา มีอัตราการสูบบุหรี่ของตัวแสดงนําในหนังถึงรอย ละ 57 ในขณะที่อัตราการสูบบุหรี่ในชีวิตจริงมีเพียงรอยละ 14 • พบความถี่ในการนําเสนอฉากสูบบุหรี่ในภาพยนตรมีมากขึ้น จากเฉลี่ยทุกๆ 10 – 15 นาที ในหนังชวงระหวางป 2513 – 2523 แตจากป 2533 เปนตนมา พบวามี ฉากสูบบุหรี่ถี่ขึ้นเปนทุกๆ 3 – 5 นาที นอกจากนี้ยังพบวาในระหวางป 2533 – 2538 มีหนังครึ่งหนึ่งที่ใหนักแสดงนําในเรื่องสูบ บุหรี่ โดยในชวงป 2513 มีเพียงรอยละ 29 และเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 77 ในป 2539 9

[close]

p. 10

การสูบบุหรี่กับภาพยนตรฮอลลีวูด สําหรับวงการภาพยนตรบอลลีวูด ประเทศอินเดีย ถือเปนอุตสาหกรรมผลิตภาพยนตร ขนาดใหญ มีการผลิตภาพยนตรออกมาปละกวา 800 เรื่อง ซึ่งไดรับการจัดจําหนายไปทั่วทวีป เอเชีย โดยเฉพาะประเทศในแถบตะวันออกกลาง และประเทศแถบแอฟริกา จากการศึกษาโดย การสุมตัวอยางหนังอินเดียจํานวน 395 เรื่อง ที่สรางในป 2534 - 2545 พบวา • หนังจํานวน 302 เรื่อง หรือรอยละ 76.5 มีฉากสูบบุหรี่หรือใชผลิตภัณฑยาสูบอื่นๆ โดยรอยละ 72 ของหนังในจํานวนนี้มีภาพการสูบบุหรี่ อยางไรก็ตามไมใชเรื่องบังเอิญอยางแนนอนที่ภาพยนตรเหลานี้มีภาพของการสูบบุหรี่เมื่อ มีหลักฐานจากการสํารวจขอมูลเรื่องการโฆษณาบุหรี่ในภาพยนตรในป 2532 พบวา • บริษัทฟลลิป มอรริสจายเงิน จํานวน 42,500 ดอลลาร ใหแกภาพยนตรเรื่อง ซุปเปอรแมน ภาค 2 เพื่อใหมีบุหรี่มารลโบโรปรากฏในเรื่อง และจายเงิน 350,000 ดอลลารเพื่อใหมีบุหรี่ลารค ในเรื่องเจมสบอนด 007 ตอน License to Kill • บริษัท ลิคเก็ต ผูผลิตบุหรี่ยี่หอ อีฟ จายเงินจํานวน 30,000 ดอลลาร ใหหนังเรื่อง Supergirl • บริษัทอาร เจ เรยโนลด ผูผลิตบุหรี่ลัคกี้สไตรค จายเงินจํานวน 5,000 ดอลลาร ให หนังเรื่อง Beverly Hill Cop นอกจากนั้นยังมีภาพยนตรเรื่องอื่นๆ อีกที่มีฉากสูบบุหรี่มากจนนาสงสัยแมจะยังไมมี หลักฐานยืนยันวาไดรับเงินสนับสนุนจากบริษัทบุหรี่หรือไมก็ตาม 10

[close]

p. 11

ภาพยนตรที่มีการสูบบุหรี่/ แสดงใหเห็นโลโกของผลิตภัณฑ Year 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 Title I Can Do Bad All by Myself Amelia All About Steve International, The Notorious My Bloody Valentine Taken Rating PG-13 PG PG-13 R R R PG-13 . R Company Lionsgate News. Corp. News. Corp. Sony News Corp. Lionsgate News Corp. Actor Brian J. White Thomas Hayden Church Groges Bigot Ian Burfield Brand Marlboro Lucky Strike Marlboro Marlboro Newport Marlboro Marlboro Mark John Jeffries Betsy Rue - 2009 A Perfect Getaway GE Timothy Olyphant Marlboro Lights 2009 He's Just Not That Into You The Hurt Locker TropicThunder PG-13 Time Warner Summit Ben Affleck American Spirit, Marlboro Marlboro 2009 R Jeremy Renner Ben Stiller 2008 R DreamWor ks Marlboro 11

[close]

p. 12

Year 2008 2008 2008 2008 Title Slumdog Millionaire Street Kings My Best Friend's Girl Smart People Rating R R R R Company Actor Brand Marlboro Marlboro Marlboro Marlboro Light Marlboro Marlboro Marlboro, American Spirit (lookalike s) Marlboro Camel Beech Nut News Corp. Azharuddin Mohammed Ismail News Corp. Lionsgate Disney Sarah Jessica Parker Ryan Reynolds, Isla Fisher 2008 2008 2008 Pride and Glory The Visitor Definitely, Maybe R PG-13 PG-13 Time Warner Anchor Bay GE 2008 2008 2008 Cloverfield Miracle at St. Anna Leatherheads PG-13 R R Viacom Disney GE Michael Ealy, Laz Alonzo John Krasinski for brand info, IMDbPro.com for production details. A number of studios have merged since 1999; the names used in this table reflect the surviving entities, which commonly inherit the film rights held by the acquired company. (Updated August 2009) Sources: scenesmoking.org 12

[close]

p. 13

ภาพยนตรสงเสริมการสูบบุหรี่จริงหรือ จากผลการศึกษาที่ตีพิมพในวารสารทางการแพทยของอังกฤษ British Medical Journal ได ยืนยันถึงความสัมพันธระหวางการสูบบุหรี่ของวัยรุนกับฉากสูบบุหรี่ในภาพยนตร โดยนักวิจัยได ทําการสํารวจเด็กอเมริกันประมาณ 5,000 คน ที่มีอายุระหวาง 9 – 15 ป พบวา • เด็กวัยรุนที่ชน ื่ ชอบดาราที่สูบบุหรี่ในการแสดงภาพยนตรมีแนวโนมที่จะมี ทัศนคติที่ดีตอการสูบบุหรี่สูงกวาเด็กทัว ่ ไปถึง 16 เทา • เด็กวัยรุนที่เคยเห็นการสูบบุหรี่ในภาพยนตรมามากกวา 150 ครั้งขึ้นไป (ในโรง ภาพยนตร วีดโ ี อ และโทรทัศน) ประมาณรอยละ 31 เคยลองสูบบุหรี่มาแลว • ในขณะที่เด็กวัยรุนที่เคยเห็นการสูบบุหรี่ในภาพยนตร ไมถึง 50 ครั้ง มีเพียงรอย ละ 4 เทานั้นทีเ่ คยลองสูบบุหรี่ • หลังจากจัดใหมีการควบคุมปจจัยอืน ่ ๆ เชน การทีม ่ ีพอ – แม สูบบุหรี่แลว ผลการวิจัยยังชี้ชัดวา เด็กวัยรุนที่เคยดูภาพยนตรที่มีฉากสูบบุหรี่ใหเห็นบอยครั้ง มี แนวโนมที่จะลองสูบบุหรี่สูงกวาเด็กทัว ่ ไปคิดเปน 3 เทา ดังนัน ้ ศูนยควบคุมและปองกันโรคแหงสหรัฐอเมริกาจึงประกาศใหการสูบบุหรี่ในภาพยนตร เปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่สนับสนุนใหวัยรุนเริ่มสูบบุหรี่ โดยเฉพาะอยางยิ่งมีอิทธิพลตอการ รับรูของวัยรุนโดย • การสูบบุหรี่ในภาพยนตรสอนใหเยาวชนรูจักวิธีสูบบุหรี่ • เยาวชนสามารถเลียนแบบพฤติกรรมของดาราภาพยนตรไดดว  ยการสูบบุหรี่ • การสูบบุหรี่ในภาพยนตรทา ํ ใหเยาวชนเขาใจผิดวาคนสวนใหญยอมรับการสูบบุหรี่ และไมรังเกียจการไดรับควันบุหรี่ที่ผูอื่นสูบ ภาพยนตรสงเสริมการสูบบุหรี่จริงหรือ ภาพยนตรสงเสริมการสูบบุหรี่จริงหรือ 13

[close]

p. 14

ภาพยนตรสงเสริมการสูบบุหรี่จริงหรือ จากการศึกษาของ ดร.มารวิน โกลดเบอรก นักมานุษยวิทยา ไดทําการวิจัยเกีย ่ วกับ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุนไทย เมื่อเดือนมีนาคม 2542 พบวา • การดูภาพยนตรอเมริกัน หรือภาพยนตรจากฮอลลีวูดนั้นมีสวนทําใหวย ั รุนทดลอง สูบบุหรี่สูงขึ้น โดยวัยรุนไทยที่ดภ ู าพยนตรจากฮอลลีวูด ในชวง 2 เดือนที่ผานมา มากกวา 3 เรื่อง เคยทดลองสูบบุหรี่ถึงรอยละ 33 ในขณะที่กลุมที่ไมดู เคยทดลอง สูบบุหรี่ เทากับรอยละ 25 • การดูวด ี ีโอภาพยนตรจากฮอลลีวูดก็ใหผลในทางเดียวกัน โดยวัยรุนทีด ่ ูวีดีโอ 4 เรื่องหรือมากกวานัน ้ เคยทดลองสูบบุหรี่รอยละ 32 ในขณะที่กลุมวัยรุนที่ไมดู เคย ทดลองสูบบุหรี่รอยละ 24 • เมื่อแยกอิทธิพลของการดูวด ี ีโอภาพยนตรของฮอลลีวูดที่มีผลตอการทดลองสูบ บุหรี่ของวัยรุน  2 กลุม คือ วัยรุนกลุมอายุนอย ( 14 – 15 ป ) และวัยรุนกลุมที่อายุ มาก ( 16 – 17 ป ) พบวาการดูวีดีโอดังกลาวมีผลตอการทดลองสูบบุหรี่ของวัยรุน ตอนตนมากกวา โดยวัยรุนตอนตนทีด ่ ูวด ี ีโอภาพยนตรฮอลลีวูด 3 เรื่องหรือ มากกวา เคยทดลองสูบบุหรี่ รอยละ 30 ในขณะที่วย ั รุน  ในกลุมนี้ที่ไมไดดว ู ิดีโอ เคยทดลองสูบบุหรี่ รอยละ 20 ูด ี ีโอ 3 เรื่องหรือมากกวา เคยทดลองสูบ • สําหรับวัยรุนตอนปลายพบวา วัยรุนที่ดว บุหรี่รอยละ 35 ในขณะที่วย ั รุนตอนปลายที่ไมไดดว ู ิดีโอ เคยทดลองสูบบุหรี่ รอย ละ 28 14

[close]

p. 15

ภาพยนตรสงเสริมการสูบบุหรี่จริงหรือ จากการศึกษาของ Connie Pechmann จากมหาวิทยาลัย California พบวา วัยรุนทีไ ่ ดดูหนัง ที่มีดารานําแสดงสูบบุหรี่จะมีทัศนคติที่ดีตอ  การสูบบุหรี่ เพราะการสูบบุหรี่ในภาพยนตรจะ นําเสนอภาพการสูบบุหรี่ในรูปแบบที่มีเสนห นาพึงพอใจ ในบางเรื่องอาจเสนอในภาพของความ สนุกสนาน ความนาตื่นเตน ทําใหภาพของการสูบบุหรี่ดูดีในสายตาเยาวชน โดยพบวา • เมื่อทําการศึกษาในนักเรียนที่ไมสูบบุหรี่จา ํ นวน 800 คน ที่มีผลการเรียนในระดับ ปานกลาง และศึกษาในชัน ้ มัธยมปที่ 3 โดยการทดสอบ 2 ครั้ง ครั้งแรกแบง นักเรียนออกเปน 2 กลุม กลุมแรกใหดูหนังที่มีฉากสูบบุหรี่ดวย อีกกลุมหนึ่งไมมี ฉากดังกลาว พบวา กลุมที่ดห ู นังที่มีฉากทีด ่ าราวัยรุนที่มช ี ื่อเสียงสูบบุหรี่แมเพียง 1 นาที ก็มีผลใหพวกเขายอมรับคนสูบบุหรี่มากขึ้น ั เรียนดูหนังที่มฉ ี ากที่วิโนนา ไรเดอร และอีธาน ฮอลก • การทดสอบครั้งที่ 2 ใหนก สูบบุหรี่ โดยมีนักเรียนบางคนไดดูสปอตรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ ความยาว 30 วินาทีกอน พบวานักเรียนทีไ ่ มไดดู สปอตรณรงคฯ จะมีความรูสึกที่ดีตอการสูบ บุหรี่ ในขณะที่นักเรียนที่ไดดูสปอตรณรงคฯ ไมมีความรูสึกดังกลาว นักเรียน หลายคนใหความเห็นวา วัยรุนทุกคนควรที่จะไดดูสปอตรณรงคฯ กอน ซึ่งจะทํา ใหพวกเขาไมตกเปนเหยื่อของบริษัทบุหรี่ไดโดยงาย 15

[close]

Comments

no comments yet