รู้ทันบุหรี่แปลงร่าง ลวงให้คุณคิดว่าปลอดภัย

 

Embed or link this publication

Description

รู้ทันบุหรี่แปลงร่าง ลวงให้คุณคิดว่าปลอดภัย

Popular Pages


p. 1

รู้ทน ั บุหรี่ แปลงร่ าง ลวงให้ คุณคิดว่ าปลอดภัย ล่ าสุดบริ ษัทบุหรี่ วางกลยุทธ์ ทางการค้ าใหม่ โดยคิดผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิด ใหม่ที่มีสว ่ นประกอบของสารนิโคตินแต่ไม่มีควันจากการ เผาไหม้ และโฆษณาว่าช่วยลดอันตรายที่เกิดจากควัน บุหรี่ (harm reduction products) ช่วยลดการสูบบุหรี่ เพื่ อสร้ างทางเลื อกใหม่ที่แก้ ปัญหาสุขภาพให้ กับ ผู้สูบ บุหรี่ และผู้ได้ รับควันบุหรี่ เพราะบริ ษัทบุหรี่ กาลังเผชิญ กับความเข้ มแข็ง ของกฎหมายควบคุม ยาสูบที่ มี ความ เข้ ม งวดมากขึน ้ ไม่ว่าจะเป็ น กฎหมายห้ ามสูบบุหรี่ ใน สถานที่สาธารณะ หรื อความตระหนักในปั ญหาการสูบ บุหรี่ ที่ทาให้ จานวนผู้สูบบุหรี่ ลดลงทุกวัน แต่ความเป็ น จริงแล้ ว ผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทลวงให้ คณ ุ คิดว่า ปลอดภัย และเพื่อรักษาฐานทางการตลาด และยังคงล่าลูกค้ ารายใหม่ตอ ่ ไปเพื่อความอยู่รอดของ ธุรกิจ นี่คือความจริงที่คุณต้ องรู้ ทัน !!! บุหรี่ แปลงร่ าง (modified cigarettes) มีการลดปริ มาณสารทาร์ (low tar หรื อ light cigarettes) คาร์ บ อนมอนอกไซด์ นิ โ คติ น และไนโตรซามี น ให้ น้ อยกว่ า บุ ห รี่ ทั่ว ไปโดยการ เปลี่ยนแปลงวิธีการบ่มใบยาสูบ ผู้สูบมีความเชื่อว่าการสูบบุหรี่ ที่ลดปริ มาณนิโคตินและสารก่อ มะเร็ งจะช่วยลดการติดและอันตรายจากการสูบได้ แต่วิธีการใช้ ยง ั คงเป็ นการสูบเช่นเดียวกับบุหรี่ ทัว ่ ไป จากการศึกษาพบว่าการใช้ บห ุ รี่ ที่ลดปริ มาณสารทาร์ นิโคตินและสารก่อมะเร็ งเหล่านี ้ ไม่ได้ ทาให้ ผ้ ูสูบมีความปลอดภัยมากขึน ้ แต่อย่างใด ซึ่งผู้สูบก็ยังคงได้ รับสารเหล่านีอ ้ ยู่ และนามาซึ่ง โรคภัยต่างๆ ไม่ต่างจากการสูบบุหรี่ ธรรมดา นอกจากนีไ้ ม่มีหลักฐานการศึกษาใดที่ระบุว่าการ เปลี่ยนจากการสูบบุหรี่ ธรรมดาเป็ นบุหรี่ ที่มีนิโคตินต่าทาให้ การติดนิโคตินลดลง อีกทังอาจได้ ้ รับ อันตรายจากสารเคมีชนิดอื่นที่ถก ู ใช้ ในกระบวนการผลิตที่พิเศษเพิ่มมากขึ ้นด้ วย บุหรี่ไร้ ควัน (smokeless tobacco) โดยอ้ างว่านอกจากจะไม่มีควันรบกวนคนสูบและคน ใกล้ เคียงแล้ ว บุหรี่ ชนิดนี ้ยังไม่มีส่วนประกอบของยาสูบแม้ แต่นิดเดียว แถมยังคงมีรสชาติที่

[close]

p. 2

เหมื อ นกับบุหรี่ ธ รรมดาอี กด้ ว ย รู ป แบบผลิตภัณฑ์ มี ห ลากหลาย เช่น ใบยาสูบบดเป็ นผงแห้ ง (powder dry snuff) ใบยาสูบแห้ งแต่งกลิ่นรสสาหรับเคี ย ้ ว (loose leaf chewing tobacco) และ รูปแบบอื่นๆ ที่ทน ั สมัยและสะดวกในการใช้ (modern smokeless tobacco products) ซึ่งผลิตให้ มีสารไนโตรซามีนน้ อย เช่น รูปแบบยาอม เป็ นต้ น จากการศึกษาพบว่าบุหรี่ ไร้ ควัน แม้ ผ้ ส ู บ ู จะใช้ ในสภาพที่ปราศจากการเผาไหม้ แต่ยง ั มีส่วนประกอบสาคัญคือ นิโคตินที่ยง ั ทาให้ เกิดการเสพติด และสารก่อมะเร็ งถึง 28 ชนิด เมื่อเปรี ยบเทียบปริ มาณนิโคติน พบว่าการสูบบุหรี่ ปกติ ปริ มาณ นิโคตินในกระแสเลื อดจะเพิ่ม ขึน ้ สูง สุดในช่วงเวลา 5 นาที แรก และจะลดลงอย่างรวดเร็ ว แต่ นิโคตินที่ได้ จากบุหรี่ ไร้ ควันนอกจากดูดซึมเข้ าสู่กระแสเลือดได้ สง ู ปริ มาณนิโคตินยังค่อยๆ เพิ่มขึ ้น ใกล้ เ คียงกับนิโคตินที่ ไ ด้ จ ากบุหรี่ ปกติ และจะคงอยู่ในกระแสเลือดในปริ มาณสูง ต่อเนื่ องเป็ น เวลานาน เมื่อเทียบกับหมากฝรั่งและแผ่นแปะที่ผิวหนังเพื่อการเลิกสูบบุหรี่ พบว่าบุหรี่ ไร้ ควันมี ระดับนิโคตินในกระแสเลือดมากกว่าถึงเท่าตัว จึงไม่ควรใช้ บุหรี่ ไร้ ควันทดแทนการหยุดสูบบุหรี่ ผลการวิจย ั ยังพบว่า ผู้ที่ใช้ บุหรี่ ไร้ ควันมีแนวโน้ มที่จะหันมาสูบบุหรี่ ธรรมดามากกว่าผู้ที่ไม่เคยใช้ บุหรี่ ไร้ ควันถึง 3 เท่า ที่สาคัญคือการใช้ บห ุ รี่ ไร้ ควันทาให้ เกิดแนวโน้ มที่จะติดบุหรี่ อีกด้ วย ผลิตภัณฑ์ ท่ ีออกแบบให้ คล้ ายบุหรี่ (cigarette-like products) ตัวอย่างเช่น บุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ (electronic หรื อ E-cigarettes) ซึ่งไม่มีใบยาสูบเป็ นส่วนผสม แต่มีแต่สารละลาย นิโคติน และสารเคมีโพรไพลีนไกลคอล ซึ่งบรรจุในรูปแท่ง (cartridge) มีแบตเตอรี่ สาหรับอัดไฟไว้ ในเครื่ อง เมื่อสูบลมผ่านเข้ าเครื่ องจะเปลี่ยนโพรไพลีนไกลคอลให้ เป็ นละอองคล้ ายควันบุหรี่ และ แต่งกลิ่นให้ น่าใช้ แม้ จะมีการอ้ างถึงข้ อดีของบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์คือ ไม่มีควันที่มีกลิ่น ลมหายใจผู้ สูบไม่มีกลิ่น ฟั นไม่เหลือง ไม่มีควันบุหรี่ มือสอง ที่สาคัญคือไม่มีสารทาร์ สารพิษ หรื อสารก่อมะเร็ ง อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ที่ขายตามท้ องตลาดพบว่า ในแต่ละแท่งมีนิโคตินมาก ถึง 18 มิลลิกรัมซึง ่ มากกว่าปริมาณที่ระบุไว้ บนฉลากและมากกว่าบุหรี่ รูปแบบธรรมดาถึง 10 เท่า นอกจากนี ้ ยัง พบสารไดเอธิ ลี น ไกลคอลซึ่ง เป็ นสารที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด พิษ ต่ อ ร่ า งกายมนุษ ย์ รวมถึงสารก่อมะเร็ ง และไนโตรซามีนอีกด้ วย และยังไม่มี การศึกษาถึง ประสิทธิ ภ าพและความ ปลอดภัย จึง ไม่ส ามารถยื นยันได้ ว่าผู้สูบจะมี ความปลอดภัยจากการใช้ ผลิตภัณฑ์ ชนิดนี ้ การ โฆษณาเท็จให้ เข้ าใจผิดว่าสูบแล้ วไม่เกิดอันตราย และสามารถช่วยเลิกสูบบุหรี่ ได้ ซึ่ งไม่เป็ นความ จริ ง นอกจากนี ้อาจเป็ นการส่งเสริ มให้ ผ้ ท ู ี่อายุน้อยรู้จก ั ใช้ นิโคตินและนาไปสู่การใช้ ผลิตภัณฑ์บห ุ รี่ แบบเดิมเพิ่มมากขึ ้น ซึง ่ เป็ นที่ร้ ูกน ั ดีถึงผลร้ ายต่างๆ ต่อสุขภาพที่จะตามมา ล่าสุดนี ้องค์การอาหาร และยาของสหรัฐอเมริ กา ได้ ออกมาเตือนเกี่ยวกับอันตรายจากการใช้ บุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์และไม่ อนุญาตให้ ใช้ หรื อจาหน่าย สาหรับประเทศไทย การนาเข้ าหรื อขายบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ หรื อบุหรี่ ไร้ ควัน ถือว่าผิดกฎหมาย พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 27 ผู้ฝ่าฝื นโทษปรับเป็ นเงิน 4 เท่าของ ราคาของ รวมค่าอากร หรื อจาคุกไม่เกิน 10 ปี หรื อทังจ ้ าทังปรั ้ บ

[close]

p. 3

เจลนิโคติน (nicotine gel) ใช้ ทามือแล้ วถู เพื่อให้ สารนิโคตินซึมเข้ าสู่ร่างกายภายใน 30 วินาที แม้ วา ่ ผลิตภัณฑ์ดง ั กล่าวไม่มีสว ่ นผสมของใบยาสูบ แต่ก็ทาให้ เกิดอันตรายได้ เช่นกัน เพราะ ไม่มีงานวิจัยรองรับ ประสิทธิ ภาพและความปลอดภัย จึงไม่ทราบว่าร่ างกายจะได้ รับนิโคตินใน ปริมาณเท่าใด เนื่องจากเป็ นที่ร้ ู กน ั ดีกว่าบุหรี่ มีพิษภัยร้ ายแรง บริ ษัทบุหรี่ จึงมุ่งจับประแสสุขภาพ เห็นได้ ว่าบุหรี่ แปลงร่ า งที่ มี รู ปแบบใหม่ห ลากหลายขึน ้ เป็ นเพี ยงกลยุท ธ์ ก ารตลาดของบริ ษั ทบุหรี่ ที่ ต้ องการลวงผู้สูบบุหรี่ ให้ คิดว่าผลิตภัณฑ์เหล่านีม ้ ี ความปลอดภัยและไม่เลิกสูบบุหรี่ และยังเป็ น การส่งเสริมให้ คนรุ่นใหม่อยากลองใช้ แต่ผลิตภัณฑ์เหล่านี ้ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ช่วยเลิกบุหรี่ ไม่ได้ ผ่าน การรับรองประสิทธิภาพจากองค์การอาหารและยา ไม่ได้ ช่วยให้ ผ้ ูสูบปลอดภัยกว่าการสูบบุหรี่ ธรรมดา และคากล่าวนี ้จะยืนยันได้ ดี There is no such thing as a ‘safe’ cigarette or ‘safe’ smoking. Every cigarette is doing you damage. ‚Stop smoking is the only healthy option‛ ไม่มีบห ุ รี่ ชนิดใดปลอดภัย วิธีการที่คณ ุ จะปลอดภัยจากบุหรี่ ได้ คือ ‚ไม่ สูบบุหรี่ ‛ ผู้เขียน นิสิตเภสัชศาสตร์ นุจรี คาหอม นิสิตเภสัชศาสตร์ ศิริวฒ ั นา ปวงคา สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม สานักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา เว็บไซต์ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สบ ู บุหรี่ www.ashthailand.or.th เอกสารอ้ างอิง 1. พบบุหรี่ พน ั ธุ์ใหม่ แปลงร่างนิโคตินเจลไม่ต้องสูบ [อินเตอร์ เน็ต]. กรุงเทพฯ: คมชัดลึก 2552. ข่าวศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สาธารณสุข; [วันที่อ้างถึง 21 กันยายน 2552]. 1 หน้ า. ที่มา: http://www.komchadluek.net/detail/20090628/18650/พบบุหรี่ พน ั ธุ์ใหม่แปลงร่างนิโคตินเจล ไม่ต้องสูบ.html. 2. บุหรี่ ไร้ ควัน ลวงโลก ชี ้นิโคตินสูง ฤทธิ์เท่ายาบ้ า [อินเตอร์ เน็ต]. กรุงเทพฯมติชนออนไลน์ 2552. ข่าวสุขภาพ; [วัน/ที่อ้างถึง 21 กันยายน 2552]. 1 หน้ า. ที่มา: http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1219568098&grpid=03&catid=04.

[close]

Comments

no comments yet