รายชื่อผู้คัดค้านการจัดงาน Tabinfo Asia 2009

 

Embed or link this publication

Description

รายชื่อผู้คัดค้านการจัดงาน Tabinfo Asia 2009

Popular Pages


p. 1

1 รายชื่อผู้คัดค้ านการจัดงาน Tabinfo Asia 2009 รวมทัง ้ หมด 91,420 รายชื่อ (รวบรวมล่ าสุดถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552) เครื อข่ ายมูลนิธิแพทย์ ชนบท และชมรมแพทย์ ชนบท รวม 20,823 คน 1. โรงพยาบาลไชโย จ.อ่างทอง 2. โรงพยาบาลศรี ธาตุ 3. โรงพยาบาลอุ้มผาง 4. โรงพยาบาลป่ าพยอม 5. โรงพยาบาลสรรพยา 6. โรงพยาบาลกงไกรลาศ 7. โรงพยาบาลระแงะ จ.นราธิวาส 8. โรงพยาบาลกะปงชัยพัฒน์ 9. โรงพยาบาลโคกสาโรง 10. โรงพยาบาลวังน้ อย 11. โรงพยาบาลแหลมสิงห์ 12. สานักงานสาธารณสุขอาเภอพิบล ู มังสาหาร 13. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 14. โรงพยาบาลร่องคา 15. โรงพยาบาลเรณูนคร 16. เครื อข่ายมูลนิธิแพทย์ชนบท + ชมรมแพทย์ชนบท 17. โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 18. โรงพยาบาลมายอ 19. โรงพยาบาลชุมพวง 20. โรงเรี ยนเรณูนครวิทยานุกล ู 21. โรงพยาบาลบ้ านธิ 22. โรงพยาบาลเขาชัยสน 80 39 226 83 63 60 37 7 30 124 50 160 71 25 73 516 28 75 20 440 39 57 คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน

[close]

p. 2

2 23. โรงพยาบาลบ้ านแพง 24. รพร.ธาตุพนม 25. รพ.ขลุง 26. โรงพยาบาลบางแพ 27. โรงพยาบาลท่าทัพทัน 28. โรงพยาบาลแม่สะเรี ยง 29. โรงพยาบาลโชคชัย 30. โรงพยาบาลบางสะพานน้ อย 31. โรงพยาบาลหนองเสือ 32. โรงพยาบาลอุทม ุ พรพิสย ั 33. มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ 34. โรงพยาบาลชนบท 35. โรงพยาบาลนามน 36. โรงพยาบาลวังวิเศษ 37. โรงพยาบาลท่าตูม 38. โรงพยาบาลเขาพนม 39. โรงพยาบาลหนองจิก 40. โรงพยาบาลน ้าปาด 41. โรงพยาบาลบรรพตพิสย ั 42. โรงพยาบาลร้ องกวาง 43. โรงพยาบาลบางบ่อ 44. โรงพยาบาลชะอวด 45. โรงพยาบาลท่าช้ าง 46. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา 47. โรงพยาบาลวัดญาณสังวรราม 50. โรงพยาบาลวัดสิงห์ 51. โรงพยาบาลอ่าวลึก 52. โรงพยาบาลหนองจิก 53. โรงพยาบาลบ้ านกรวด 33 75 37 38 83 194 66 45 20 133 69 792 20 21 20 20 20 40 190 137 269 13 38 210 26 97 60 109 78 คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน

[close]

p. 3

3 54. โรงพยาบาลน ้าปาด 55. โรงพยาบาลสามเงา 56. โรงพยาบาลแสวงหา 57. โรงพยาบาลเกษตรวิสย ั 59. โรงพยาบาลเชียงม่วน 60. โรงพยาบาลกระสัง 61. โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 62. โรงพยาบาลเสริมงาม 63. โรงพยาบาลพญาเม็งราย 64. โรงพยาบาลเสลภูมิ 66. โรงพยาบาลน ้าหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67. โรงพยาบาลแจ้ หม ่ 68. โรงพยาบาลชะอวด 69. โรงพยาบาลควนโดน 70. โรงพยาบาลบ่อทอง 71. โรงพยาบาลบ่อไร่ 72. โรงพยาบาลไชยา 73. โรงพยาบาลเขมราฐ 74. โรงพยาบาลชานุมาน 75. โรงพยาบาลจุน 76. โรงพยาบาลหนองบุญมาก 77. โรงพยาบาลห้ วยยอด 78. โรงพยาบาลมะขาม 79. โรงพยาบาลมาบตาพุด 80. โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่ น 81. โรงพยาบาลพุนพิน 82. โรงพยาบาลแม่ออน 83. โรงพยาบาลน ้าพอง 84. โรงพยาบาลบ้ านม่วง 40 51 87 74 54 50 81 64 61 65 20 47 60 145 109 20 36 41 63 77 60 238 20 83 54 129 11 58 102 คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน

[close]

p. 4

4 85. โรงพยาบาลซาสูง 86. โรงพยาบาลคอนสวรรค์ 87. โรงพยาบาลท่าสองยาง 88. โรงพยาบาลพุทธมณฑล 89. โรงพยาบาลแม่จน ั 90. โรงพยาบาลท่าคันโท 91. โรงพยาบาลทุง ่ หัวช้ าง 92. โรงพยาบาลประทิว 93. โรงพยาบาลนายายอาม 94. โรงพยาบาลกะปงชัยพัฒน์ 95. โรงพยาบาลเสริมงาม 96. โรงพยาบาลไพศาลี 100. โรงพยาบาลแม่ระมาด จ.ตาก 101. โรงพยาบาลบ่อไร่ 102. โรงพยาบาลปทุมราชวงศา 103. โรงพยาบาลแหลมงอบ 104. โรงพยาบาลรัษฎา 105. โรงพยาบาลเกาะคา 110. โรงพยาบาลบรรพตพิสย ั 111. โรงพยาบาลเวียงป่ าเป ้า 112. โรงพยาบาลป่ าแดด 113. โรงพยาบาลหนองจิก 114. โรงพยาบาลบางปะอิน 115. โรงพยาบาลลาดบัวขาว 116. โรงพยาบาลดอยหล่อ สานักงานสาธารณสุข จ.เชียงใหม่ 117. โรงพยาบาลบางปะหัน 118. โรงพยาบาลแม่ทา 119. โรงพยาบาลบางบาล 120. โรงพยาบาลกาแพงแสน จ.นครปฐม 15 104 92 112 20 37 40 45 21 8 20 400 192 127 20 75 137 115 110 20 136 39 52 63 61 75 24 20 164 คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน

[close]

p. 5

5 121. โรงพยาบาลดอนตาล 122. โรงพยาบาลโคกศรี สพ ุ รรณ 123. โรงพยาบาลอุ้มผาง 124. โรงพยาบาลพิบล ู มังสาหาร 125. โรงพยาบาลพัฒนานิคม 126. โรงพยาบาลสามชุก 127. โรงพยาบาลพนา 128. โรงพยาบาลสวนผึ ้ง 129. โรงพยาบาลวาริ นชาราบ 130. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 140. โรงพยาบาลเชียงแสน 141. โรงพยาบาลงาว 142. โรงพยาบาลเมืองสรวง 143. โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้ าง 144. โรงพยาบาลแม่สาย 145. โรงพยาบาลสระโบสถ์ 146. โรงพยาบาลสันกาแพง 147. โรงพยาบาลวังจันทร์ 148. โรงพยาบาลลานสกา 149. โรงพยาบาลสะบ้ าย้ อย 150. โรงพยาบาลวังสามหมอ 151. โรงพยาบาลสิรินธร จ.อุบลราชธานี 152. โรงพยาบาลโนนไทย จ.นครราชสีมา 153. โรงพยาบาลรัตนบุรี 154. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 155. โรงพยาบาลบ้ านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 156. โรงพยาบาลสอง จ.แพร่ 157. โรงพยาบาลวัดญานสังวราราม 158. โรงพยาบาลแสวงหา 117 คน 52 คน 489 คน 121 คน 771 คน 101 คน 163 คน 85 คน 251 คน 77 คน 70 คน 92 คน 20 คน 20 คน 66 คน 61 คน 106 คน 117 คน 36 คน 103 คน 18 คน 174 คน 51 คน 107 คน 342 คน 1,445 คน 172 คน 36 คน 87 คน

[close]

p. 6

6 160. โรงพยาบาลขุนหาญ 300 คน 161. โรงพยาบาลท่าใหม่ จ.จันทบุรี 68 คน 162. โรงพยาบาลสมเด็พระยุพราชด่านซ้ าย 44 คน 163. โรงพยาบาลท่าโรงช้ าง 44 คน 164. โรงพยาบาลสามง่าม 100 คน 165. โรงพยาบาลภูเรื อ 46 คน 166. โรงพยาบาลป่ าซาง จ.ลาพูน 20 คน 167. โรงพยาบาลกาหรา 229 คน 168. โรงพยาบาลวังน ้าเย็น จ.สระแก้ ว 32 คน 169. โรงพยาบาลพานทอง 59 คน 170. โรงพยาบาลชานุมาน 62 คน 171. โรงพยาบาลจอมพระ 43 คน 172. โรงพยาบาลนางรอง 70 คน 173. โรงพยาบาลคูเมือง จ.บุรีรัมย์ 71 คน 174. โรงพยาบาลบางสะพานน้ อย 49 คน 175. โรงพยาบาลกระสัง 80 คน 176. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จ.ราชบุรี 140 คน 177. โรงพยาบาลลาปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 182 คน 178. โรงพยาบาลสหัสขันธ์ 51 คน 179. โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช 48 คน 180. โรงพยาบาลจอมบึง 88 คน 181. โรงพยาบาลพิมาย 20 คน 182. โรงพยาบาลละอุน ่ 8 คน 183. โรงพยาบาลลานสัก 20 คน 184. นักศึกษาแพทย์ ชันปี ้ ที่ 3 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 107 คน 185. โรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม 140 คน 186. โรงพยาบาลจะนะ จ.สงขลา 141 คน 187. โรงพยาบาลศรี สช ั นาลัย 168 คน 188. โรงพยาบาลลาทะเมนชัย 70 คน

[close]

p. 7

7 189. โรงพยาบาลโพนพิสย ั 190. กระทรวงสาธารณสุข 191. โรงพยาบาลกมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 192. โรงพยาบาลสันป่ าตอง 193. นักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 194. โรงพยาบาลแจ้ หม ่ 195. โรงพยาบาลศรี เมืองใหม่ จ. อุบลราชธานี 196. นักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริ นทร์ 197. โรงพยาบาลบ้ านค่าย 198. โรงพยาบาลห้ วยพลู 199. โรงพยาบาลบาเหน็จณรงค์ จ. ชัยภูมิ 200. โรงพยาบาลแก้ งสนามหลวง จ. นครราชสีมา 201. โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จ.นครศรี ธรรมราช 202. โรงพยาบาลราชสาส์น 203. โรงพยาบาลโพธิ์ไทร 204. โรงพยาบาลปะเหลียน 205. โรงพยาบาลฟากท่า 206. โรงพยาบาลย่านตาขาว จ.ตรัง 207. โรงพยาบาลสอยดาว จ. จันทบุรี 208. โรงพยาบาลบ้ านไผ่ 209. โรงพยาบาลคาเขื่อนแก้ ว 46 20 76 150 478 47 128 1,414 63 60 109 82 30 20 80 81 20 124 80 64 201 คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน เครื อข่ ายวิชาชีพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ รวม 14,336 คน 1. รพ.กันทรารมย์ 2. รพ.นครปฐม 3. รพ. อรัญประเทศ 4. ไม่ทราบที่อยู่ 5. รพ.ประทิว 93 345 130 26 12 คน คน คน คน คน

[close]

p. 8

8 6. รพ.สิชล 637 คน 7. รพ.นครพิงค์ 304 คน 8. รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ 207 คน 9. อื่นๆ จากสัมมนาคณบดี, รพ.ชัยภูมิ, กฟผ., งานสัมพันธ์เครื อข่ายวิชาชีพสุขภพและสื่อสารมวลชน ฯลฯ 876 คน 10. รพ.จอมทอง 224 คน 11. รพ.ชลประทาน 51 คน 12. รพ.หนองคาย 12 คน 13. เครื อข่ายพยาบาล 468 คน 14. รพ.ราชวิถี 22 คน 15. รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก 913 คน 16. รพ.หนองบัวลาพู 83 คน 17. รพ.แม่สอด 135 คน 18. รพ.นครนายก 77 คน 19. รพ.พระพุทธบาท 193 คน 20. รพ.พระจอมเกล้ า 256 คน 21. รพ.มะการักษ์ 72 คน 22. รพ.น่าน 306 คน 23. รพ.ปทุมธานี 293 คน 24. รพ.สาโรงทาบ 102 คน 25. รพ.ปั ตตานี 106 คน 26. รพ.โป่ งน ้าร้ อน 12 คน 27. รพ.สิงห์บร ุี 261 คน 28. รพ.กันทรารมย์ 93 คน 29. รพ.นครปฐม 345 คน 30. รพ.อรัญประเทศ 130 คน 31. ไม่ทราบที่อยู่ 26 คน 32. รพ.ประทิว 12 คน 33. รพ.สิชล 637 คน

[close]

p. 9

9 34. รพ.นครพิงค์ 304 คน 35. รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ 207 คน 36. การรวบรวมรายชื่อจากที่อื่นๆ ได้ แก่ งานสัมมนาคณบดี รพ.ชัยภูมิ กฟผ งานสานสัมพันธ์เครื อข่ายวิชาชีพสุขภาพฯ สื่อสารมวลชน 876 คน 37. รพ.จอมทอง 224 คน 38. รพ.ชลประทาน 51 คน 39. รพ.หนองคาย 12 คน 40. เครื อข่ายพยาบาล 468 คน 41. รพ.ราชวิถี 22 คน 42. รพ.พุทธชินราชพิษณุโลก 913 คน 43. รพ.หนองบัวลาภู 83 คน 44. รพ.แม่สอด 135 คน 45. รพ.นครนายก 77 คน 46. รพ.พระพุทธบาท 193 คน 47. รพ.พระจอมเกล้ า 256 คน 48. รพ.มะการักษ์ 72 คน 49. รพ.น่าน 306 คน 50. รพ.ปทุมธานี 293 คน 51. รพ.สาโรงทาบ 102 คน 52. รพ.ปั ตตานี 106 คน 53. รพ.โป่ งน ้าร้ อน 12 คน 54. รพ.สิงห์บร ุี 261 คน 55. รพ.ระนอง 290 คน 56. รพ.กาแพงเพชร 135 คน 57. รพ.มหาสารคาม 160 คน 58. รพ.ปะนาเระ 34 คน 59. รพ.สรรพสิทธิประสงค์ 19 คน 60. รพ.ทุง ่ ฝน 56 คน 61. รพ.รามธิบดี มหิดล 212 คน

[close]

p. 10

10 62. รพ.ราชบุรี 63. รพ.แม่จริม 64. รพ.โนนแดง 65. รพ.สมุทรปราการ 66. รพ.ราชวิถี 67. รพ.ชุมแพ 68. รพ.สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย 118 คน 39 คน 158 คน 105 คน 345 คน 176 คน 57 คน โรงพยาบาล รวม 4,150 คน 1. โรงพยาบาลท่าตูม 2. โรงพยาบาลเซกา 3. โรงพยาบาลรัษฎา 4. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะลา 5. โรงพยาบาลอุ้มผาง 6. โรงพยาบาลชลประทาน 7. โรงพยาบาลเชียงราย 8. โรงพยาบาลนครพิงค์ 9. โรงพยาบาลกะพ้ อ 10. โรงพยาบาลท่าวังผา 11. โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 12. โรงพยาบาลป่ าโมก 13. โรงพยาบาลท่าหลวง 14. โรงพยาบาลละงู จ.สตูล 15. โรงพยาบาลศรี สะเกษ 16. โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก 17. โรงพยาบาลหนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 18. โรงพยาบาลคิชฌกูฏ 19. โรงพยาบาลพรานกระต่าย 72 800 137 95 506 51 207 304 81 93 45 2 19 105 672 12 56 12 38 คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน

[close]

p. 11

11 20. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ 21. โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสย ั 22. โรงพยาบาลคาม่วง 23. โรงพยาบาลยะหริ่ง จ.ปั ตตานี 24. โรงพยาบาลรามัน 25. โรงพยาบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น 26. โรงพยาบาลสันทราย 27. โรงพยาบาลรามัน 139 38 208 32 84 250 8 84 คน คน คน คน คน คน คน คน มหาวิทยาลัย รวม 28,685 คน 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม 2 คน 2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 6 คน 3. คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 429 คน 4. คณะกรรมการสร้ างเสริมสุขภาพโรงเรี ยนแพทย์มธ. 104 คน 5. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 204 คน 6. คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 477 คน 7. คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 57 คน 8. สมาพันธ์เครื อข่ายนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ แห่งประเทศไทย 15,720 คน 9. จากมหาวิทยาลัยต่างๆ 847 คน 10. ศูนย์ปฏิบต ัก ิ ารเภสัชชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คภ. สสส. 1,475 คน 11. กลุม ่ สถาบันแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 68 คน 12. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 8,525 คน 13. แผนงานพัฒนาเครื อข่ายพยาบาลศาสตร์ เพื่อการสร้ างเสริมสุขภาพ (พย สสส.) คณะพยาบาล ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 285 คน 14. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 246 คน 15. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 19 คน 16. คณะแพทยศาสตร์ ศร ิ ิ ราชพยาบาล 74 คน 17. สานักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 97 คน

[close]

p. 12

12 18. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้ า 50 คน โรงเรี ยน รวม 9,322 คน 1. โรงเรี ยนวัดงิ ้ว 2. โรงเรี ยนสุวรรณสุทธาราม 3. โรงเรี ยนทันตแพทย์สร้ างสุข 4. โรงเรี ยนนวมินทรชินท ู ิศ สตรี วิทยาพุทธมณฑล 5. โรงเรี ยนพระดาบส 6. โรงเรี ยนผาน ้าทิพย์วิทยา 7. โรงเรี ยนหนองหลวงศึกษา 8. โรงเรี ยนวัดประดูใ ่ นทรงธรรม 9. โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ 10. โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาน้ อมเกล้ า 11. โรงเรี ยนรัตนโกสินทร์ สมโภชบางขุนเทียน 12. โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาน้ อมเกล้ า 13. โรงเรี ยนท่าเกษมพิทยา 6 847 3,565 1,704 116 6 6 180 163 1,863 263 7 596 คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน หน่ วยงานต่ างๆ รวม 8,433 คน 1. มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สบ ู บุหรี่ 1. สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2. กระทรวงคมนาคม 3. สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ 4. ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ ทางโทรศัพท์แห่งชาติ 5. สถาบันวิจย ั และพัฒนาสุขภาพภาคใต้ 6. เครื อข่ายพยาบาล 7. กระทรวงสาธารณสุข 8. สานักป ้ องกันควบคุมโรคที่ 8 9. มูลนิธิวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง 13 1 1 69 68 12 468 20 41 1 คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน

[close]

p. 13

13 10. มูลนิธิสมาพันธ์ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพไทย 2 11. โครงการกลยุทธ์วิชาชีพทันตแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ 20 12. สสอ.ตะกัว ่ ป่ า 16 13. บริ ษัทปูนนกอินทรี ย์ 1 14. ศูนย์บริการสาธารณสุข เครื อข่ายวิชาชีพ กลุม ่ เภสัชกร 38 15. ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา 42 16. เครื อข่ายร้ านยาคุณภาพ 44 17. วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 620 18. สาธารณสุขอาเภอสอยดาว 17 19. อาสาสมัครสาธารณสุขจอมบึง จ.ราชบุรี 177 20. ภาคีเครื อข่ายสุขภาวะผู้หญิง มูลนิธิผ้ ห ู ญิง 39 21. สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 6 22. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี 2,757 24. ศูนย์ประสานงานเครื อข่ายนักรณรงค์ไม่สบ ู บุหรี่ ตะโกลา 399 25. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี 2,948 26. เครื อข่ายพยาบาล 294 27. เครื อข่ายเภสัชกร 36 28. สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 19 29. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 264 คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน ประชาชนทั่วไป รวม 5,671 คน 1. 840 คน (ทางจดหมายและแฟ็ กซ์) 2. 28 คน (เว็บ counteringtabinfo) 3. คนไทย 857 คน ต่างชาติ 139 คน รวม 1,096 คน (เว็บ globalink .org) 4. 3,707 คน (เว็บ ashthailand.or.th)

[close]

Comments

no comments yet