รายชื่อบริษัทบุหรี่นำเข้าจากต่างประเทศ (2544)

 

Embed or link this publication

Description

รายชื่อบริษัทบุหรี่นำเข้าจากต่างประเทศ (2544)

Popular Pages


p. 1

กฎหมายเปดเผยสวนผสมในบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 มาตรา 11 ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งซึ่งมีการเริ่มตนวางมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการบริโภค ยาสูบมานาน ตัวอยางเชน พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหรี่ จากควันบุหรี่ และพระราชบัญญัติ ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบนั้นมีมาตั้งแตป พ.ศ. 2535 แลว แตพระราชบัญญัติดังกลาวกวาจะมีการบังคับใช กันอยางสมบูรณนั้นก็อาศัยระยะเวลายาวนาน เชน พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบในมาตรา 11 และ 12 นัน ้ เพิง ่ จะมีการบังคับใชในเดือนกุมภาพันธ และพฤศจิกายน พ.ศ. 2541 ตามลําดับ กฎหมายมาตรา 11 มีเนื้อหาสาระใหผลิตภัณฑยาสูบมีสวนผสมบางอยางตามมาตรฐานที่กําหนด และใหผผ ู ลิต หรือนําเขาแจงรายการสวนประกอบของบุหรี่ตอกระทรวงสาธารณสุขดวย และมาตรา 12 มีเนื้อ หาสาระใหบริษท ั ผูผลิตหรือผูนําเขาบุหรี่ แสดงฉลากที่ซองบุหรี่ตามหลักเกณฑของกระทรวงสาธารณสุข ดัง นั้นทางกระทรวงผูรับผิดชอบคือกระทรวงสาธารณสุขจึงตองออกกฎกระทรวงเพื่อมารองรับพระราชบัญญัตินี้ ใหสามารถมีผลบังคับใชไดตอไป ซึ่งในครั้งนี้อาศัยระยะเวลาถึง 6 ป แมวา  ในปจจุบันนี้ทางบริษัทบุหรี่จะแจงสวนผสมตอกระทรวงสาธารณสุขแลว และก็มีฉลากคําเตือน สีดาติ ํ ดอยูท  ซ ี่ องบุหรี่ แตก็ยังไมมีการเปดเผยใหคนทั่วไปทราบถึงสวนประกอบ และปริมาณของสารตาง ๆ ที่ มีอยูใ  นบุหรี่ทั้งที่เปนสวนประกอบหลัก อันไดแก ทาร นิโคติน และคารบอนมอนนอกไซด และสารปรุงแตง กลิน ่ รส ทัง ้ ๆ ทีป ่ ระเทศที่มีกฎหมายอยางเดียวกันนี้ คือแคนาดาใหอํานาจรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณ สุขเผยแพรสวนประกอบนี้ไดเพื่อประโยชนของสาธารณะ และปจจุบันนี้ขางซองของบุหรี่ที่ขายในแคนาดาก็ ระบุถึงสวนผสมทั้งสวนประกอบหลักและสารปรุงแตงกลิ่นรสใหผูซื้อและบุคคลทั่วไปไดทราบสวนประกอบวา มีสว  นผสมที่เปนอันตรายตอสุขภาพหรือไม อยางไรบาง แตสําหรับประเทศไทยนั้นกวารัฐบาลจะออกกฎกระทรวงเพื่อใหบริษัทบุหรี่แจงสวนประกอบที่มีใน บุหรีไ ่ ด แมจะเพียงแจงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเทานั้นไมถึงกับเปดเผยตอสาธารณชน ก็ตอง อาศัยระยะเวลาถึง 6 ป คือตั้งแตป พ.ศ. 2535 ถึง พ.ศ. 2541 การที่ตองใชระยะเวลานานขนาดนี้เปนเพราะ การเคลื่อนไหวของกลุมบริษัทบุหรี่ ที่ไมตองการใหกฎกระทรวงฉบับนี้ผาน โดยอางถึงความลับทางการคา การละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ และความสัมพันธระหวางประเทศ ชวงระยะเวลากวา 6 ป มีการเคลื่อนไหวมากมายที่ทั้งขัดขวางและสนับสนุนกฎหมายมาตรา 11 ที่ให เปดเผยสวนประกอบของบุหรี่ โดยเริ่มตั้งแต TOBACCO CONTROL CLEARING HOUSE มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ โทรศัพท 278-1828-9 โทรสาร 278-1830 1 C:\WINDOWS\TEMP\กฎหมายเปดเผยสวนผสมในบุหรี่.doc

[close]

p. 2

วันที่ 21 กรกฎาคม 2535 นายจูเลี่ยน สปนดเลอร เจาของบริษัทสปนดเลอร แอนด แอสโซซิเอทส ซึ่ง เปนบริษัทประชาสัมพันธที่บริษัทบุหรี่จางไวเพื่อกระจายขาวตอสูกับกลุมผูตอตานการไมสูบบุหรี่ ไดนําตัว แทนบริษัทบุหรี่ตางประเทศ 6 บริษัท ไดแก บริษัทบริติชอเมริกันโทแบคโค บริษัทเจแปนโทแบคโคอินเตอรเน ชัน ่ แนล บริษัทอารเจ เรโนลด บริษัทบราวนวิลเลียมสันฟารอีส บริษัทฟลลิป มอริสไทยแลนด และบริษัทรอธ แมนส ออฟ พอลมอล เขาพบนางสาวลักขณา เต็มศิรก ิล ุ ชัย หัวหนาสํานักงานควบคุมการบริโภคยาสูบ โดย อางวาจะเขาพบเพื่อเสนอตัวใหความชวยเหลือในการรณรงคไมสงเสริมใหเยาวชนอายุตํ่ากวา 18 สูบบุหรี่ แตเมื่อออกมาก็มีการใหขาวโจมตีวานางสาวลักขณาไมใหขอมูล และหมกเม็ดรายละเอียดของมาตรา 11 และ 12 ไว ไมเปดโอกาสใหทางบริษัทหารือตามนโยบาย “โปรงใส” ของรัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน และขู วามาตราดังกลาวเกี่ยวของกับทรัพยสินทางปญญา และมีระเบียบที่แตกตางในแตละประเทศ จึงควรให บริษท ั บุหรีต ่ างประเทศเขารวมหารือดวยกอนจะออกกฎกระทรวง วันที่ 27 กรกฎาคม นายแพทยไพโรจน นิงสานนท รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขไดให สัมภาษณวา  บริษท ั บุหรี่ขามชาติวิตกกังวลเกินกวาเหตุวาจะสูญเสียความลับทางการคา หรือสูตรลับของบุหรี่ แตละยีห ่ อ  เพราะทางกระทรวงตองการทราบแตสวนประกอบสําคัญ ไมไดตองการสูตรลับ โดยจะใหแจงสวน ประกอบโดยแยกออกเปนสารประกอบในใบยา และสวนของสารปรุงแตง โดยกฎหมายใหมจะเนนใหแจก แจงในสวนของสารปรุงแตง ในอนาคตหากมีการตรวจสอบวาสารใดเปนอันตราย ผูบริโภคก็จะไดทราบวา สารนั้นอยูในยาสูบยี่หอใด ในวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2535 ตัวแทนบริษัทบุหรี่ขามชาติทั้ง 6 ขอเขาพบนายแพทยไพโรจน นิงสา นนท รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสอบถามเกี่ยวกับกฎกระทรวงที่จะบังคับใหมีการแจงสวน ประกอบ สารปรุงแตงในบุหรี่ ซึ่งกอนหนานี้ตัวแทนทั้ง 6 บริษัทไดทําหนังสือรองเรียนไปยังนายเกษม สุวรรณ กุล รองนายกรัฐมนตรี เพราะไมเห็นดวยเรื่องกฎกระทรวงดังกลาว แตอันที่จริงบริษัทไดเคลื่อนไหวตั้งแตป พ.ศ. 2533 โดยเขาพบนายบุญพันธ แขวัฒนะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขสมัยนั้น กอนที่พระราช บัญญัติจะออกมา เกีย ่ วกับการเคลือ ่ นไหวของบริษัทบุหรี่นี้ นายแพทยหทัย ชิตานนท ประธานคณะกรรมการรางกฎ กระทรวง วาดวย พ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑยาสูบ กลาววากลุมพอคาเหลานี้มีความวิตกกังวลวากฎ กระทรวงจะไปปดกั้นตลาดบุหรี่ และพยายามไมใหออกกฎกระทรวง ในวันเดียวกันนี้ นายเสรี ปานสุวรรณ รองผูอํานวยการฝายบริหาร โรงงานยาสูบ ไดใหสัมภาษณวา ไมอยากบอกสวนผสมบุหรี่ของตนและไมแนใจวาทางผูผลิตเอกชนอยากจะบอก โดยกลาววา “เพราะเปน ความลับในการผลิตสินคา” แตโรงงานยาสูบเปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจจึงตองปฏิบัติตามกฎหมาย และได TOBACCO CONTROL CLEARING HOUSE มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ โทรศัพท 278-1828-9 โทรสาร 278-1830 2 C:\WINDOWS\TEMP\กฎหมายเปดเผยสวนผสมในบุหรี่.doc

[close]

p. 3

แสดงความคิดเห็นสวนตัววาไมสนับสนุนนโยบายนี้ เพราะอาจทําใหบริษัทบุหรี่ตางชาติถอนสินคาออกจาก ตลาด และมีปญ  หาบุหรี่เถื่อนมากขึ้นเหมือนที่ประเทศแคนาดา ซึ่งทําใหรัฐบาลขาดรายไดที่ควรไดจากภาษี วันที่ 21 สิงหาคม ภายหลังจากการพูดคุยระหวางรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขกับตัวแทน บริษท ั บุหรี่ 6 บริษท ั รัฐมนตรีวาการฯก็กลาวยึนยันจะออกกฎกระทรวงใหบริษัทแจกแจงสวนประกอบของ บุหรี่เพื่อคุมครองสุขภาพของคนไทย และกลาววาไมไดตองการรายละเอียดมากมายตองการเพียงสวน ประกอบเทานั้น และเปรียบเทียบกับกฎหมายแคนาดาวาตองการรายละเอียดมากกวากฎหมายไทยเสียอีก และกลาววาจะมีการพูดคุยกับบริษัทบุหรี่อีกครั้งในวันที่ 28 สิงหาคม วันที่ 23 สิงหาคม นายแพทยไพโรจน นิงสานนท เปดเผยผลการพูดคุยกับตัวแทนบริษัทบุหรี่ตาง ประเทศ ในวันที่ 20 สิงหาคม วายังไมสามารถตกลงกันได เพราะทางบริษัทบุหรี่ไมตองการแจงสวนประกอบ ของบุหรีแ ่ ตละประเภท แตตองการแจงเปนรายบริษัทแทน โดยผูนําเขาอางวากลัววาจะมีการลอกเลียนทรัพย สินทางปญญา หากเปดเผยสวนประกอบแตละยี่หอออกไป วันที่ 25 สิงหาคม ศ.น.พ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการโครงการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ ใน ฐานะกรรมการรางกฎกระทรวงใหสัมภาษณวาการที่ผูผลิตบุหรี่นอกพยายามไมใหกฎกระทรวงขอนี้ออกมา อาจเปนเพราะกลัววาเมื่อเปดเผยสวนผสมทั้งหมด ผูบริโภคที่เจ็บปวยเพราะสารปรุงแตงในบุหรี่จะฟองเรียก คาเสียหาย สวนทีแ ่ คนาดาบังคับใหมีการเปดเผยสวนผสม รวมทั้งปริมาณดวย ซึ่งทําใหผูผลิตรายใหญของ โลก คือ ฟลลิป มอริส ยกเลิกการขายบุหรี่มารลโบโรในแคนาดาเพื่อจะไดไมตองเปดเผยสวนผสม อาจเนื่อง มาจากกลัวถูกฟองจากผูเจ็บปวยดวยสารปรุงแตงโดยเฉพาะผูบริโภคในอเมริกา และกลาววาคณะกรรมการ รางกฎกระทรวงยังยืนยันใหมีการแจงสวนผสมของบุหรี่ แมวาผูคาจะกําลังวิ่งเตนและแทรกแซงรัฐมนตรีในรัฐ บาลนี้หลายคน และก็ไมควรกลัววารัฐบาลสหรัฐจะกดดันไทย เพราะบุหรี่เปนสินคาอันตรายตอสุขภาพที่ สหรัฐจะมากดดันไมได วันที่ 29 สิงหาคม ผูนําเขาบุหรี่นอกใหสัมภาษณวาหากมาตรการใหแจงสวนผสมของบุหรี่มีผลบังคับ ใช ผูน  าเข ํ าอาจตองเปลี่ยนสูตรบุหรี่ที่นําเขา อาจหันไปใชสูตรทั่วไปที่เปนที่รูจักกันดีมาปรุงแตงแตใชยี่หอเดิม หรือยกเลิกการนําเขา อยางไรก็ตามบางบริษัทมีทีทาวาจะแจงใหบริษัทแมรองเรียนรัฐบาลของตน เพื่อใหมา เจรจากับรัฐบาลไทยใหผอนปรนมาตรการนี้เพราะถือวารัฐบาลไทยละเมิดสิทธิการคาเสรีที่รับปากเอาไวใน ตอนแรก วันที่ 29 สิงหาคม เวลา 14.00 น. ผูนําเขาบุหรี่นอกจํานวน 6 บริษัทไดเขาพบนายไพโรจน นิงสานนท รัฐมนตรีวา  การกระทรวงสาธารณสุข เปนครั้งที่ 3 ผลจากการเขาพบครั้งนี่ทําใหทางกระทรวงมีการผอนปรน มาตรการ โดยผูน  าเข ํ าอาจแจงสารที่ใชในบุหรี่รวมกันทั้งบริษัทได ซึ่งก็เปนเพียงการแจงไปยังกระทรวงเทานั้น TOBACCO CONTROL CLEARING HOUSE มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ โทรศัพท 278-1828-9 โทรสาร 278-1830 3 C:\WINDOWS\TEMP\กฎหมายเปดเผยสวนผสมในบุหรี่.doc

[close]

p. 4

ไมไดพด ู ถึงการตีพิมพสวนผสมลงบนหีบหอ และทางบริษัทยังมีการตอรองการแจงสารปรุงแตงรสใหเปนราย การเดียวกันหมดทุกบริษัท ซึ่งถือวาไมมีประโยชนในการคุมครองผูบริโภค ตอจากนัน ้ ขาวคราวเกี่ยวกับกฎกระทรวงนี้ก็เงียบหายไป จนกระทั่งเปลี่ยนรัฐบาลใหมก็ยังไมมีความ คืบหนา มีเพียงหนวยงานที่ทํางานเกี่ยวกับสุขภาพและควบคุมการบริโภคยาสูบเทานั้นที่ออกมาแสดงเจตนา รมยวา  ตองการใหมีการเปดเผยสวนประกอบของบุหรี่ และออกมาเปดเผยพฤติกรรมของบริษัทบุหรี่ ในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2536 นายแพทยหทัย ชิตานนท ไดออกมาใหสัมภาษณวาบริษัทบุหรี่ยังคง วิง ่ เตนหาทางใหพระราชบัญญัติควบคุมการบริโภคยาสูบ ป 2535 มีความเขมงวดนอยลง ดวยการขอใหคํา เตือนบนซองบุหรีม ่ ข ี นาดเพียง 25% ของซองบุหรี่เทานั้น และใหขอคําเตือนมีความยาวไมเกิน 10 คําเทานั้น โดยนายแพทยหทัย ยังไดกลาวอีกวารัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขในรัฐบาลขณะนั้นไมคอยใหความ รวมมือกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ วันที่ 14 มิถน ุ ายน พ.ศ. 2536 ผูแทนบริษัทบุหรี่ตางประเทศไดมีจดหมายถึงนายบุญพันธ แขวัฒนะ รัฐมนตรีวา  การกระทรวงสาธารณสุข วารัฐมนตรีคนกอนกับทางกลุมผูคาบุหรี่เห็นตรงกันวาการแจงสวนผสม ของบุหรีเ่ ปนรายบริษัทนาจะเพียงพอ และขอเขาพบรัฐมนตรีและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเรื่องเงื่อนไขตาง ๆ ของ กฎกระทรวงทีย ่ง ั ไมประกาศใช ในตอนทายจดหมายยังมีคําขอบคุณรัฐมนตรีคนนี้ที่ใหความสนใจเปนอยางดี เสมอมา ในป พ.ศ. 2537 หลังจากที่องคกรที่ทํางานเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบไดออกมายํ้าเตือน จุดยืนของรัฐบาลในเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพของประชาชน ก็มีความเคลื่อนไหวจากทางรัฐบาลออกมาวากําลัง ดําเนินการออกกฎกระทรวงอยู ในวันที่ 15 มิถุนายน 2537 แพทยหญิงวราภรณ ภูมิสวัสดิ์ ผูอํานวยการ สคย. และนายแพทยหทัย ชิ ตานนท เลขาธิการ คบยช. ก็ไดออกมายําเตื ้ อนสังคมกันอีกครั้งหนึ่งวาบุหรี่ทั้งจากตางประเทศและในประเทศ จะตองบอกสวนผสมของบุหรี่ ในสวนที่เปนสารปรุงแตงกลิ่นรสดวย วันที่ 19 กรกฎาคม 2537 นายแพทยหทัย ชิตานนท ประธานสมาคมควบคุมยาสูบ ภาคพื้นเอเชียแป ซิฟก  กลาววาประเทศไทยยังอนุโลมใหบุหรี่ไมตองแจงสวนประกอบกอนการขึ้นทะเบียนเหมือนอาหารและยา บุหรีต ่ า  งประเทศทีจ ่ ําหนายในประเทศไทยกวา 30 ยี่หอก็ไมไดแจงสวนประกอบ เพียงแตแจงการนําเขากับ กรมศุลกากรเทานั้น และหากมาตรการใหบอกสวนผสมจะมีการนําไปใชจริง บริษัทบุหรี่ก็จะตอรองใหบอก สวนผสมเพียงยีห ่ อ  เดียว ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขตองพิจารณาอยางระมัดระวัง เพราะสารปรุงแตงบางชนิด อาจมีพษ ิ หรือเปนสารเสพติดรุนแรง การที่บริษัทอางวาการเปดเผยสูตรเปนการเปดเผยความลับทางการคา นัน ้ ไมสมเหตุผล เพราะนั่นเปนเรื่องของเทคนิคการผลิตซึ่งไทยไมตองการรับทราบ TOBACCO CONTROL CLEARING HOUSE มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ โทรศัพท 278-1828-9 โทรสาร 278-1830 4 C:\WINDOWS\TEMP\กฎหมายเปดเผยสวนผสมในบุหรี่.doc

[close]

p. 5

วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2537 นายเมธา เอื้ออภิญญาสกุล นายกสมาคมผูคา -บมใบยาสูบ กลาววา ไดเจาพบนายแพทยอุดมศิลป ศรีแสงนาม รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขอใหตรวจสาร ประกอบ สารปรุงแตงในบุหรี่นําเขา โดยเฉพาะยี่หอมารลโบโร เพราะสํานักงานอาหารและยา สหรัฐ และโรง งานยาสูบไทย ระบุวามีสารปรุงแตง 111 ชนิดเพื่อใหมีรสชาติกลมกลอม และควันละเอียด นอกจากนี้ยังมี การคนพบสารกระตุน  ทีท ่ ําใหใบยาสูบแหงเร็วขึ้น สวนนายแพทยหทัย ชิตานนท ไดสงจดหมายถึงประเทศใน อาเซียนใหระวังการใหการสนับสนุนของบริษัทบุหรี่ในรูปตาง ๆ เชนที่เปนผูสนับสนุนงานศิลปกรรมอาเซียน เพราะเปนกลยุทธทางการตลาด สวนบริษัทฟลลิป มอริส ผูใหการสนับสนุนเรื่องนี่กลาววาอยากรวม สนับสนุนปวฒ ั นธรรมไทยเทานั้น และกลาวถึงสวนผสมในบุหรี่วาทางบริษัทแมไมไดแจงไว และการวิเคราะห ก็ไมสามารถทําไดเพราะไมมีเจาหนาที่ แตหากคณะกรรมการจะพิสูจนก็ตองยินยอม วันที่ 26 สิงหาคม นายแพทยอุดมศิลป ศรีแสงนาม รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข กลาว วากําลังดําเนินงานออกกฎกระทรวงตาม พ.ร.บ.ควบคุมการบริโภคยาสูบ พ.ศ. 2535 กลาววาถาสําเร็จ ประเทศทีส ่ งบุหรี่เขาไทยจะตองทําตาม รวมทั้งขอตกลงตามแกตตดวย แตการตรวจนั้นตองใชเทคโนโลยีสูง เปนไปไดวาอาจตองสงไปวิเคราะหยังตางประเทศ สําหรับนายอาทิตย อุไรรัตน รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข กลาววาจะกําหนดใหบริษัทบุหรี่ ทุกแหงแจกแจงสวนประกอบในการผลิต แตจะใชวิธีการละมุนละมอมเพราะเกี่ยวกับผลประโยชนมหาศาล และอาจเกิดปญหาทางการคากับมหาอํานาจ วันที่ 27 สิงหาคม มีการแตงตั้งนายกสมาคมผูคาบมใบยาสูบเปนหนึ่งในคณะกรรมการ คบยช. เพราะมีความรูและประสบการณเกี่ยวกับใบยาสูบดี อนึ่งทั้งกระทรวงสาธารณสุข และ คบยช. ตองการใหใช มาตรา 11 ตาม พรบ.ป 2535 เพื่อใหระบุสวนผสมในบุหรี่ใหผูบริโภคทราบภายในปลายป พ.ศ. 2537 นี้ โดย เฉพาะอยางยิ่งกับบุหรี่สหรัฐ วันที่ 28 สิงหาคม 2537 นายแพทยอุดมศิลป ออกมายอมรับวาไมสามารถเอาผิดกับบุหรี่มารลโบโร ได ทัง ้ ทีม ่ ข ีอ  มูลจากคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐ เพราะขาดกําลังคน เงิน และเทคโนโลยีในการตรวจ สอบวิเคราะหบุหรี่ที่อยูในประเทศไทย และกฎหมายมาตรา 11 ก็ยังไมเรียบรอย วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2538 นายทินวัฒน มฤคพิทักษ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข เปด เผยวาไดมีการผลักดันใหนํากฎหมายมาตรา 11 ตามพรบ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบเสนอตอคณะรัฐมนตรีอีก ครั้งหนีง ่ เพือ ่ กําหนดเปนกฎกระทรวงในการควบคุมชนิดและปริมาณสารเคมีอันตรายในบุหรี่ และปองกันสาร ตัวใหมเพิม ่ ขึ้น โดยใหแจงทั้งในสวนสารพิษจากการเผาไหม คือ ทาร นิโคติน และคารบอนมอนนอกไซด และ สารปรุงแตง ในรายการผลิตภัณฑแตละยี่หอ และกลาววาจะมีการควบคุมมาตรฐานบุหรี่ในเรื่องของเชื้อรา ความชืน ้ และปริมาณยาฆาแมลงในใบยาสูบ แตไมไดหมายความวาจะรับรองวาบุหรี่เปนผลิตภัณฑที่ปลอด TOBACCO CONTROL CLEARING HOUSE มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ โทรศัพท 278-1828-9 โทรสาร 278-1830 5 C:\WINDOWS\TEMP\กฎหมายเปดเผยสวนผสมในบุหรี่.doc

[close]

p. 6

ภัย และกลาววาขณะนี้ไดมีการศึกษากันวารายไดจากภาษีบุหรี่ คุมกับความสูญเสียทางเศรษฐกิจอันเกิด จากโรคที่เกี่ยวของกับบุหรี่หรือไม วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2538 นายทินวัฒน มฤคพิทักษ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข กลาววารางกฎกระทรวงมาตรา 11 ใกลเสร็จสมบูรณแลว จะนําเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไดเร็ว ๆ นี้ สวน นายแพทยประกิต วาทีสาธกกิจ คณะอนุกรรมการรางกฎกระทรวงก็ไดกลาววา ดําเนินการดานวิชาการเรียบ รอยแลว กําลังรอเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหบริษัทแจงสวนประกอบเปนรายยี่หอ แตบริษัทตางชาติขอแจงเปน รายบริษท ั ซึง ่ รัฐบาลไมควรยินยอม และมีรายงานจากวงการยาสูบวาบริษัทตางชาติคัดคานรางกฎกระทรวงนี้ เพราะกลัวจะพบสารพิษและถูกหามจําหนาย ไมใชกลัวคูแขงรูสูตรลับแตอยางใด วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2538 เลขานุการฝายเศรษฐกิจ สถานทูตอังกฤษประจําประเทศไทย ไดทําจด หมายถึงแพทยหญิงวราภรณ ภูมิสวัสดิ์ ผูอํานวยการ สคย. เพือ ่ สอบถามวากฎกระทรวงตาม พรบ.ควบคุม ผลิตภัณฑยาสูบ มาตรา 11 จะมีผลบังคับเมื่อใด และจะใหบริษัทบุหรี่แจงสวนผสมเปนรายยี่หอหรือไม และ ระบุวา  อาจมีปญหาถาตองแจงเปนรายยี่หอเพราะบริษัทบุหรี่จะไมยอม วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2538 ตัวแทนบริษัทบุหรี่ขามชาติ 4 บริษัท คือ ฟลิป มอริส อารเจเรยโนลด บริติชแอนดอเมริกันโทแบคโค และเจแปนโทแบคโคอินเตอรเนชัน ่ แนล ทําจดหมายถึงนายอาทิตย อุไรรัตน รัฐมนตรีวา  การกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขอเขาพบรัฐมนตรีวาการ ฯ และรัฐมนตรีอื่น ๆ ที่พิจารณาเรื่องนี้ โดยกลาววาไดตกลงกับนายแพทยไพโรจน นิงสานนท อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข แลววา จะแจงสวนผสมของบริษัทแทนการแจงเปนรายตรา โดยอางวาการแจงเปนรายยี่หอนั้นขัดตอหลักการสิทธิ ประโยชนทางปญญาอยางรุนแรง พรอมทั้งแสดงหลักฐานในหนังสือพิมพสมัยป พ.ศ. 2535 วารัฐมนตรีสมัย นัน ้ มีทา  ทีประนีประนอมใหมีการแจงสวนผสมเปนรายบริษัทแทนได วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2538 นายเสรี ปานสุวรรณ ผูอํานวยการโรงงานยาสูบ กลาววายินดีเปดเผย สวนผสมในบุหรี่แตละประเภทตอกระทรวงสาธารณสุข และไดเปดเผยสูตรไปบางแลว แตสวนของบริษัทตาง ประเทศไดมก ี ารรองเรียนไปยังนายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี ใหทบทวนมาตรการนี้ของกระทรวงสาธารณ สุข ซึง ่ ทางกระทรวงสาธารณสุขเองแมจะยังไมมีนโยบายอยางเปนทางการ แตก็ยืนยันวามาตรการตรวจสอบ ดังกลาวจะทําใหกระทรวงสามารถเอาผิดกับผูผลิตได และเปนผลดีตอผูบริโภคอยางยิ่ง วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2538 นายแพทยหทัย ชิตานนท ไดพยายามชักจูงใหรัฐบาลบังคับใช กฎหมายขอทราบสูตรผลมบุหรี่อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งนายแพทยหทัยไดเคยชักจูงรัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน มา แลว ซึง ่ ขณะนัน ้ มีรฐ ั มนตรี เชน นายไพจิตร เอื้อทวีกุล นายแพทยไพโรจน นิงสานนท และนายอานันทเอง สนับสนุนมาตรการดังกลาว แตยังมีรัฐมนตรีบางคนกลาววาตองการศึกษากฎหมายสหรัฐกอน คณะรัฐมนตรี จึงมีมติใหเลือ ่ นการพิจารณาออกไปกอน นายแพทยหทัย ยังกลาวอีกวาขณะนี้ทางโรงงานยาสูบไมขัดของที่ TOBACCO CONTROL CLEARING HOUSE มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ โทรศัพท 278-1828-9 โทรสาร 278-1830 6 C:\WINDOWS\TEMP\กฎหมายเปดเผยสวนผสมในบุหรี่.doc

[close]

p. 7

จะเปดเผยสวนประกอบในบุหรี่ มีเพียงบริษัทขามชาติที่มีปญหา โดยอางวาเปนความลับทางการคา นาย แพทยหทัยจึงกลาววาหากบริษัทเหลานั้นมีเจตนาดีจริงก็นาจะเปดเผยสวนผสมเพื่อปองกันผูบริโภคจากสาร พิษในบุหรี่ แตเมื่อไมยินยอมรัฐบาลก็นาจะออกกฎหมายออกมาบังคับใชเหมือนประเทศแคนาดา โดยไทย อาจนําบุหรี่ไปวิเคราะหที่หองปฏิบัติการในสหรัฐก็ได วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2538 ฝายเศรษฐกิจ สถานทูตอังกฤษ ญี่ปุน และสหรัฐอเมริกา รวมกันทํา หนังสือถึง ผูอํานวยการ สคย. โดยอางความเดิมตั้งแตสมัยนายแพทยไพโรจน นิงสานนท เปนรัฐมนตรีวาการ กระทรวงสาธารณสุขวา ไดมีการตกลงกันแลววาจะใหบริษัทบุหรี่ขามชาติแจงสวนประกอบของบุหรี่บริษัทละ 1 รายการ คือไมตองแยกเปนรายยี่หอ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2538 มีรายงานจากกระทรวงสาธารณสุขวา ตนเดือนพฤษภาคม คณะรัฐ มนตรีจะพิจารณา มาตรา 11 โดยยืนยันใหบริษัทบุหรี่แจกแจงสวนผสมเปนรายยี่หอ ไมใชรายบริษัทตามที่ บริษท ั ขามชาติตอ  งการ ถึงแมวาบริษัทขามชาติทั้ง 5 อางวาไดตกลงกับนายแพทยไพโรจน นิงสานนท อดีตรัฐ มนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขแลวก็ตาม แตเมื่อสอบถามไปยังนายแพทยไพโรจน พบวาไมใชขอตกลง เปนเพียงการหารือระหวางการรางกฎกระทรวงเทานั้น วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 นายแพทยไพบูลย สุริยะวงศไพศาล อาจารยประจําศูนยเวชศาสตร ชุมชน โรงพยาบาลรามาธิบดี เปดเผยผลการสํารวจความคิดเห็นทางโทรศัพทวา ประชาชนรอยละ 80 เห็น ดวยกับกฎหมายใหเปดเผยสวนประกอบในบุหรี่ รอยละ 86.8 เห็นวาควรพิมพสวนผสมลงบนซองดวย และ รอยละ 97 เชื่อวาในบุหรี่มีสารกอมะเร็งหลายชนิด ซึ่งใกลเคียงกับผลการสํารวจของประเทศแคนาดาในป พ.ศ. 2537 วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 นายทินวัฒน มฤตพิทักษ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข กลาววาทางกระทรวงเสนอมาตรา 11 เรื่องการแจกแจงสวนผสมบุหรี่ เขาสูสภาไปแลว กําลังรอคัดเลือกบรรจุ ในวาระการประชุม และไดกลาววาทางกระทรวงตองการทราบสวนผสมของบุหรี่วามีอะไรบางเทานั้น ไมได ตองการสัดสวนในการผสม อีกทั้งจะไมไดเปดเผยสูสาธารณชน ทางยุโรป และอเมริกาก็เริ่มใหแจกแจงสวน ผสมบุหรีแ ่ ลว ซึ่งบริษัทบุหรี่ก็ใหความรวมมือ แตที่ประเทศไทยกลับมีปญหา ในวันเดียวกันนัน ้ นายอาทิตย อุไรรัตน รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ใหสัมภาษณวาทราบ ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนแลววาเกินรอยละ 80 เห็นดวยกับกฎหมาย และการตีพิมพสวนผสม ลงบนซองบุหรี่ ซึง ่ ตรงกับการสํารวจในแคนาดา โดยทราบจาก ศ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการ คบยช. และใหความเห็นวาการเปดเผยใหผูบริโภคไดมีการตัดสินใจเองก็เปนเรื่องที่ดี ผูผลิตและผูสูบควรตระหนักถึง พิษภัยของบุหรีต ่ อ  ประชาชน เพราะจากการวิจัยขององคการคุมครองสิ่งแวดลอมแหงสหรัฐอเมริกา สถาบัน TOBACCO CONTROL CLEARING HOUSE มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ โทรศัพท 278-1828-9 โทรสาร 278-1830 7 C:\WINDOWS\TEMP\กฎหมายเปดเผยสวนผสมในบุหรี่.doc

[close]

p. 8

ชัน ้ นําดานสิง ่ แวดลอมของโลก พบวาบุหรี่มีสารกอมะเร็ง 43 ชนิด 4,000 ชนิด ในทุกๆ ครั้งที่จุดบุหรี่ และจะปะปนกับสารเคมีอื่นๆ ไดอีกกวา วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหมีการบังคับใชกฎกระทรวงที่ใชรองรับ กฎหมายมาตรา11 และ 26 ตาม พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2535 บริษัทบุหรี่จึงตองแจงสวนผสม บุหรีต ่ อ  กระทรวงสาธารณสุข โดยจะมีผลบังคับเมื่อพนกําหนด 90 นับแตวันที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงสา ธารณสุขลงนามและตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา นั่นคือจะตองแจงกอนวันที่ 31 มกราคม และแจงทุกๆ 3 ป วันที่ 8 มิถน ุ ายน พ.ศ. 2538 แหลงขาวจากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแจงวาบริษัทบุหรี่ขาม ชาติเขามาหาคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อขอใหหนวงเวลาการเรียบเรียงถอยคํากฎกระทรวงที่เพิ่งผานมติค รม.ไปเมือ ่ วันที่ 16 พฤษภาคม การหนวงเวลาทําใหบริษัทบุหรี่มีโอกาสชักจูง รมต.สาธารณสุข คนใหมให ถอนเรือ ่ งจากกฤษฎีกา หรือยกเลิกประกาศนี้ ทั้งนี้บริษัทบุหรี่ทําทุกวิถีทางเพื่อยับยั้งกฎกระทรวงนี้มาแลว เชน รองเรียนไปยังนายกรัฐมนตรี เขาพบเจาหนาที่กระทรวงการคลัง กระทรวงสาธารณสุข และกรมสรรพ สามิต สวนการที่ สคย.สงรางฯไปใหคณะกรรมการกฤษฎีกานั้นเพราะตองการใหถอยคําสละสลวย และไม กํ ากวม โดยผูอํานวยการสคย.กลาววาไมเชื่อวาจะมีใครกลาทวนกระแสทําใหกฎกระทรวงนี้ตกไป และ พยายามติดตามเรื่องนี้กับคณะกรรมการกฤษฎีกา วันที่ 12 มิถน ุ ายน พ.ศ. 2538 ฝายเศรษฐกิจ สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย ไดทํา หนังสือถึงผูอํานวยการสคย. โดยอางถึงสถานทูตญี่ปุนและอังกฤษดวยวา รูสึกผิดหวังที่กระทรวงสาธารณสุข ไทยไมเปดโอกาสใหตัวแทนจากสถานทูตทั้งสามเขาพบและรวมหารือตามที่ไดทําหนังสือขอมา กอนที่รัฐบาล จะลงมติผานกฎกระทรวงนี้ วันที่ 13 มิถน ุ ายน พ.ศ. 2538 บริษัทบุหรี่ขามชาติของสหรัฐอเมริกา ฟลลิป มอริส ไดทําหนังสือรอง เรียนถึงนายกอบศักดิ์ ชุติกุล อธิบดีกรมเศรษฐกิจ กระทรวงการตางประเทศ วารางกฎกระทรวงฯ ที่คณะ กรรมการกฤษฎีกา กําลังพิจารณาอยูนั้นมีขอบกพรองและคลุมเครือมาก เกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมาย อาญา ผูจ ด ั ทําไมมีความรูเรื่องการคาบุหรี่ และโจมตีวากระทรวงสาธารณสุขไมมีศักยภาพในการควบคุมแม แตบห ุ รีไ ่ ทยเอง พรอมทั้งแสดงความคาดหวังตอนายกอบศักดิ์วาตองการใหคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา โดยใชขอมูลของทางบริษัทประกอบดวยอีกครั้งหนึ่ง วันที่ 15 มิถน ุ ายน พ.ศ. 2538 หนังสือพิมพไดเปดเผยวาบริษัทบุหรี่ขามชาติ พยายามติดตอสถานทูต สหรัฐประจําประเทศไทยใหชวยติดตอกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อขอใหประนีประนอมกฎหมายมาตรา 11 ตาม พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ แตเมื่อติดตอเจาหนาที่กระทรวงสาธารณสุขไมได ก็มีการติดตอไปยังกรม สรรพสามิตอีกดวย TOBACCO CONTROL CLEARING HOUSE มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ โทรศัพท 278-1828-9 โทรสาร 278-1830 8 C:\WINDOWS\TEMP\กฎหมายเปดเผยสวนผสมในบุหรี่.doc

[close]

p. 9

วันที่ 16 มิถน ุ ายน พ.ศ. 2538 อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญากลาววากฎกระทรวงสาธารณสุขที่ออก มาไมไดละเมิดพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ตามที่บริษัทบุหรี่ตางชาติอาง เพราะบุหรี่เปนยาเสพติดที่ทําลายราง กายรัฐบาลมีสท ิ ธิเรียกผูประกอบการที่จําหนายสินคาทําลายสุขภาพมาชี้แจง และหามจําหนายได โดยตอง ทําอยางเทาเทียมกันทั้งบุหรี่ไทยและตางประเทศ แตหากนําขอมูลที่ไดไปแจกจายยังผูไมเกี่ยวของและสงผล ใหมก ี ารผลิตเลียนแบบ บริษัทบุหรี่ก็สามารถฟองรองได วันที 21 มิถน ุ ายน พ.ศ. 2538 หนังสือพิมพไดเปดเผยวาบริษัทบุหรี่ขามชาติอันประกอบดวย บริษัท ฟลลิปมอริส และอารเจเรยโนลด ของสหรัฐอเมริกา บริษัทเจแปนโทแบคโค ของญี่ปุน และบริษัทบริติช อเมริกันโทแบคโค และบราวนแอนดวิลเลียมสัน ของอังกฤษ ไดทําหนังสือถึงสถานทูตของตนประจําประเทศ ไทย เพือ ่ ใหเปนตัวแทนในการติดตอกับรัฐบาลไทย และไมยอมรับการออกกฎกระทรวง โดยกลาวอางวามีขอ บกพรอง ควรมีการทบทวนมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 22 มิถน ุ ายน พ.ศ. 2538 นายแพทยหทัย ชิตานนท ประธานสถาบันสุขภาพไทย และอดีตรอง ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกลาววาการที่ทูตประจําประเทศไทย ทั้งญี่ปุน อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา ประทวง กฎกระทรวงที่ออกตาม มาตรา11 ของ พรบ.ควบคุมยาสูบที่ใหแจกแจงสวนผสมของบุหรี่แตละยี่หอนั้น เปน การรุกลําอธิ ้ ปไตยดานสุขภาพของคนไทย และถาทั้ง 3 ประเทศเคลื่อนไหวเรื่องนี้ ก็จะประกาศใหองคการ อนามัยโลกรับรู โดยจะทําหนังสือแจงไปยัง 31 ประเทศสมาชิกที่จะเขารวมการประชุมบุหรี่และสุขภาพ ภาค พืน ้ เอเชียแปซิฟก  ทีเ่ ขาจะเปนประธานจัดขึ้นเร็ว ๆ นี้ดวย นอกจากนี้นายแพทยหทัย ยังไดกลาวเรงรัดใหคณะ กรรมการกฤษฎีการีบทํางานและสงคืนมาที่ครม.โดยเร็วกอนจะเปลี่ยนรัฐบาล เพราะกฎกระทรวงนี้อาจถูก เปลีย ่ นแปลงเมือ ่ เขาสูรัฐบาลใหม สวนประเด็นเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์นั้นไมมีแนนอนเพราะในขั้นนี้ยังไมได ใหพม ิ พสวนผสมบนซองบุหรี่แตอยางใด วันที่ 23 มิถน ุ ายน พ.ศ. 2538 ร.ท.สุชาย เชาววศ ิ ษ ิ ฐ อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา กลาววา สถาน ทูตสหรัฐ อังกฤษ และญีป ่ น ุ ไดทําหนังสือถึงกระทรวงพาณิชย และหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหระงับการออก ระเบียบใหผผ ู ลิตบุหรี่แจงสวนผสมตอกระทรวงสาธารณสุข และแสดงความคิดเห็นวามาตรการนี้สมเหตุสม ผลแลว การใหผูคารายงานสวนประกอบของสินคาโดยเฉพาะสินคาอันตรายอยางบุหรี่ก็เพื่อประโยชนของ ประชาชน สวนนายไชยยศ สะสมทรัพย รมช.กระทรวงพาณิชย กลาววายังไมไดรับรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ แตเห็นวาไมนา  จะเปนการละเมิดกฎหมายความลับทางการคา เพราะที่แคนาดาก็กําหนดใหแจงสูตรผสมเชน กัน ทําไมทัง ้ 3 ประเทศดังกลาวจึงตองมาบังคับไทยเพียงประเทศเดียว วันที่ 23 มิถน ุ ายน พ.ศ. 2538 มีรายงานวาบริษัทบริติชอเมริกันโทแบคโค บริษัทรอธแมนสออฟพอล มอล ของอังกฤษ บริษัทแจแปนโทแบคโค ของญี่ปุน และบริษัทฟลลิป มอริส ของสหรัฐ ไดมายังสํานักงาน คณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อยื่นหนังสือขอใหทบทวนรางกฎกระทรวง เพราะขัดตอหลักการดานสิทธิประโยชน TOBACCO CONTROL CLEARING HOUSE มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ โทรศัพท 278-1828-9 โทรสาร 278-1830 9 C:\WINDOWS\TEMP\กฎหมายเปดเผยสวนผสมในบุหรี่.doc

[close]

p. 10

ทางปญญา ไมมีความโปรงใสในการราง และคลุมเครือทําใหอาจมีการเลือกปฏิบัติ และโจมตีวา เจาหนาที่ กระทรวงสาธารณสุขกดดันผานทางสื่อมวลชนใหกฤษฎีกายกรางใหเสร็จกอนวาระของนายอาทิตย อุไรรัตน จะสิน ้ สุดลงในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2538 วันที่ 23 มิถน ุ ายน พ.ศ. 2538 รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดทําหนังสือถึงหนวยงานในสังกัดวา สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทยไดทําเรื่องประทวงการรางกฎกระทรวงที่ใหเปดเผยสวนผสมบุหรี่ โดยอางวาทําไปโดยไมมีการหารือกับทางบริษัทบุหรี่ ซึ่งถือวาไมโปรงใส จึงขอใหัมีการจัดการประชุมรวมกัน ระหวางกระทรวงสาธารณสุขกับบริษัทอุตสาหกรรมยาสูบ ทางกระทรวงฯจึงไดทําหนังสือมาใหหนวยงานที่ เกีย ่ วของพิจารณาตอไป วันที่ 23 มิถน ุ ายน พ.ศ. 2538 นายแพทยหทัย ชิตานนท ไดแสดงความเปนหวงวาอาจจะยกราง กฎหมายไมทน ั ในรัฐบาลชุดนี้ ทั้งๆ ที่ดําเนินการมา 3 ปแลว แมทางกระทรวงพาณิชยจะยืนยันวารางกฎ กระทรวงดังกลาวไมไดละเมิดกฎหมายความลับทางการคาก็ตาม แตหากไมทันในรัฐบาลนี้แลวบริษัทบุหรี่ ทําการล็อบบี้ในรัฐบาลหนา ก็จะสงขาวไปทั่วโลกวาประเทศผูผลิตบุหรี่เหลานี้ไมเห็นแกความปลอดภัยของ ประชาชน มุงแตประโยชนทางการคา วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2538 เอกอัคราชทูตญี่ปุนประจําประเทศไทยมีจดหมายถึง นายกอบศักดิ์ ชุตก ิล ุ อธิบดีกรมเศรษฐกิจ กระทรวงการตางประเทศ ใหชวยเจรจากับคณะกรรมการกฤษฎีกาในการทบ ทวนรางกฎกระทรวงที่จะใหบริษัทบุหรี่แจงสวนผสมของแตละยี่หอ เพราะทางอุตสาหกรรมบุหรี่ไมมีสวนรูเห็น ดวย โดยอางถึงอดีตวาสมัยนายแพทยไพโรจน นิงสานนท เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขได ประนีประนอมใหมีการแจงสวนผสมของบุหรี่ในแตละบริษัทแทน ไมตองแจงในแตละยี่หอ วันที่ 29 มิถน ุ ายน พ.ศ. 2538 หนังสือพิมพภาษาตางประเทศลงขาววา วันที่ 22มิถุนายน คณะ กรรมการกฤษฎีกามีมติไมยอมรับรางกฎกระทรวง เพราะไมสอดคลองกับกฎหมายหลัก คือ พรบ.ควบคุม ผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 และตองเริ่มตนกระบวนการยกรางใหมตั้งแตตน วันที่ 30 มิถน ุ ายน พ.ศ. 2538 สื่อมวลชนไทยแสดงใหเห็นวาขาวดังกลาวเปนเพียงขาวลือที่ไดจาก เอกสารลึกลับที่สงมายังสื่อมวลชน แตความเปนจริงเรื่องนี้ยังอยูในระหวางการพิจารณาที่กฤษฎีกา แหลง ขาวยังกลาวอีกวาองคกรเอกชนดานสาธารณสุขเตรียมตอบโตขอกลาววหาวากระทรวงสาธารณสุขดําเนิน การอยางไมโปรงใส เพราะรางฯนี้รวบกันมา 3 ปแลว โดยมีผูแทนจากกองนิติการ, ทบวงมหาวิทยาลัย, สํานัก งานอัยการสูงสุด, กรมการแพทย, สถาบันวิจัยสาธารณสุข แมในครั้งนี้จะไมมีบริษัทบุหรี่เขารวม แตก็ไดรับ ทราบมาตลอด และเห็นพองในหลักการ สวนการอางวาการเปดเผยสวนผสมเปนรายยี่หอเปนการละเมิด ลิขสิทธิน ์ น ั้ เปนไปไมได เพราะกระทรวงจะไมขอรายละเอียดของวิธีการผสม และตามขอตกลงวาดวยการคา และภาษีศุลกากร (แกตต) เมือ ่ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2533 ประเทศตาง ๆ รวมทั้งสหรัฐก็เห็นชอบในหลักการที่ TOBACCO CONTROL CLEARING HOUSE มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ โทรศัพท 278-1828-9 โทรสาร 278-1830 10 C:\WINDOWS\TEMP\กฎหมายเปดเผยสวนผสมในบุหรี่.doc

[close]

p. 11

จะใหสมาชิกเปดตลาด โดยหนวยงานที่ดูแลเรื่องบุหรี่ของแตละประเทศ ก็สามารถออกมาตรการตาง ๆ เพื่อ คุม  ครองสุขภาพประชาชนในประเทศตนได สําหรับนายแพทยหทัย ชิตานนท กลาววาหากรางฯ ถูกตีกลับ จริงก็จะตองเตรียมยื่นอุทธรณอยางเรงดวน เพราะการพิจารณาสาระสําคัญในกฎหมายตองใชเวลานาน แต อยางไรก็ตามไทยจําเปนตองมีกฎหมายนี้ เพื่อเปนตัวอยางแกประเทศอื่นในภูมิภาคนี้ดวย ในทีส ่ด ุ การดําเนินการยกรางกฎกระทรวงที่ออกตาม พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ มาตรา 11 ก็ไม สามารถแลวเสร็จ กอนที่รัฐบาลจะหมดวาระในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 ดังนั้นจึงตองมีการสงรางฯ ให รัฐบาลใหมพิจารณาอีกครั้งหนี่ง วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 ศ.น.พ. ประกิต วาทีสาธกกิจ คณะกรรมการรางกฎกระทรวงดัง กลาว ใหสม ั ภาษณวาคณะกรรมการกฤษฎีกา ไดขัดเกลารางดังกลาวใหเปนภาษากฎหมายเสร็จเรียบรอย แลว โดยมีเนื้อหาคงเดิม ทางกระทรวงสาธารณสุขจึงไดสงไปยังครม.รอการพิจารณาตอไป และกลาววาหาก รัฐบาลชุดนีไ ้ มเห็นดวยทางองคกรดานสุขภาพจะออกมาเคลื่อนไหวอยางแนนอน เพราะเปนผลประโยชนของ ประชาชนโดยตรง ไมไดเปนการปดกั้นบริษัทบุหรี่ตางประเทศ ตามที่ถูกกลาวหาจากบริษัทบุหรี่ เพราะบุหรี่ ของไทยก็ตองทําตามกฎนี้เชนเดียวกัน วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2538 นายแพทยวุฒิกิจ ธนะภูมิ อธิบดีกรมการแพทย กลาววาการนํารางฯ เขา ครม.ในครัง ้ นีอ ้ าจไมใชเสนอใหรับทราบแลวบังคับใชเปนกฎหมายไดเลย เพราะรัฐมนตรีชุดใหมอาจจะ อยากทราบรายละเอียด และรางฯ อาจถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาใหมอีกครั้งหนึ่งก็ได อยางไรก็ตามขาวจาก กระทรวงสาธารณสุขแจงวารางฯ ที่คณะกรรมการกฤษฎีกาไดขัดเกลาเสร็จสิ้นสมบูรณในวันที่ 10 สิงหาคม 2538 นัน ้ มีถอ  ยคําที่ชัดเจนขึ้น และปดชองโหวที่อาจจะเกิดขึ้นได เชน ใชคําวา “สารปรุงแตง” แทน “สาร ปรุงแตงกลิ่นรส” จึงครอบคลุมไปถึงสารเคมีทุกอยางที่ผสมลงไป วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2538 แหลงขาวจากกระทรวงสาธารณสุขรายงานวา เจาหนาที่ที่เกี่ยวของได สงเทปเพื่อยํ้าเตือนความจําไปใหนายชุมพล ศิลปอาชา เทปดังกลาวบันทึกขณะที่นายชุมพลไดหาเสียงในเวที วิชาการที่สํานักนโยบายและแผนสาธารณสุขจัดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผานมาเพื่อใหพรรคการเมืองแถลง นโยบายดานสาธารณสุข ซึ่งนายชุมพล พูดไวชัดเจนวาหากหมอจะทําเรื่องบุหรี่อยางไรก็จะทําตามเพื่อ ประโยชนของประชาชน วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2538 สื่อมวลชนไดออกมาเตือนสังคมใหจับตามองการทํางานของ รมว.สา ธารณสุขคนใหม เพราะรางกฎกระทรวงผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการกฤษฎีกา และสงมายังหนาหอง รมว.ได 2 สัปดาหแลว แตยังไมมีการลงนาม อีกทั้งยังมีบริษัทบุหรี่ขามชาติขอเขาพบเพื่อขอผอนผันใหมีการ แจงสวนผสมบุหรี่เปนรายบริษัทอีกดวย TOBACCO CONTROL CLEARING HOUSE มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ โทรศัพท 278-1828-9 โทรสาร 278-1830 11 C:\WINDOWS\TEMP\กฎหมายเปดเผยสวนผสมในบุหรี่.doc

[close]

p. 12

วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2538 นายสุนทร วิลาวัลย เลขารมว.สาธารณสุข กลาววากําลังเตรียมยื่นรางกฎ กระทรวงใหรัฐมนตรีลงนามในสัปดาหหนา หลังจากนายเสนาะลงนามแลวก็จะเสนอเขาที่ประชุมครม.ให พิจารณากันตอไป วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2538 นายเสนาะ เทียนทอง ลงนามรับรางกฎกระทรวง โดยรางฯมีเนื้อหาคง เดิม คือใหบริษท ั บุหรี่แจงสวนผสมเปนรายยี่หอ ทั้งบุหรี่และซิการ โดยใหแจงทุก 3 ป และกําหนดวาบุหรี่จะ ตองไมมเี ชือ ้ รา มีคาความชื้นไมเกิน 3 % และมีสารดีดีทีหรือยาฆาแมลงหรืออนุพันธของดีดีที ไดไมเกิน 10 พี พีเอ็ม วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2538 นายสุนทร วิลาวัลย เลขา รมว.สาธารณสุข กลาววารัฐมนตรี ไดลงนามแลว และจะสงรางฯ คืน สคย. เพือ ่ ให สคย. นําเสนอทีป ่ ระชุมคณะรัฐมนตรีตอไป ดานแพทย หญิงวราภรณ ภูมิสวัสดิ์ ผูอํานวยการ สคย. กลาววาบริษัทบุหรี่ยังคงวิ่งเตนขอผอนผันใหแจงสวนผสมบุหรี่ เปนรายบริษท ั แทน โดยอางวาการแจงเปนรายยี่หอเปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญา และยังสงตัวแทนมา ขอขอมูลเพื่อนําไปวิเคราะหสถานการณอีกดวย แตตนไมไดใหเพราะอาจมีการนําไปวิเคราะหและหาทาง เปลีย ่ นแปลงรางดังกลาวได วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2538 แพทยหญิงวราภรณ ภูมิสวัสดิ์ ผูอํานวยการสถาบันควบคุมการบริโภค ยาสูบ (สคย.) กระทรวงสาธารณสุข กลาววาหลังจากบริษัทบุหรี่ไดทําหนังสือรองเรียนของความเปนธรรม เปนมาครัง ้ ทีส ่ อง ก็ไดชี้แจงกลับไปถึงเหตุผลและความจําเปน รวมทั้งความถูกตองที่อธิบดีกรมทรัพยสินทาง ปญญาออกมายืนยันวาไมไดเปนการละเมิดทางการคา เพราะไมไดใหเปดเผยตอสาธารณชน การชี้แจงนี้ก็ เหมือนกับทีไ ่ ดชแ ี้ จงไปครั้งหนึ่งแลวในรัฐบาลชุดกอน แตทางบริษัทบุหรี่ก็ยังคงรองเรียนมาในประเด็นเดิมอีก แตในครั้งใหมนี้กลาวเพิ่มเติมวาบริษัทบุหรี่ไดบริจาคเงินชวยเหลือนํ้าทวมทางภาคเหนือจํานวน 1,500,000 บาท ซึง ่ ไมเกี่ยวของกับกฎกระทรวงแตอยางใด วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 สื่อมวลชนไดตีแผสารพิษในบุหรี่ และกระบวนการผลักดันกฎหมาย ใหเปดเผยสวนประกอบบุหรี่ในประเทศแคนาดาที่ประสบผลสําเร็จ พรอมทั้งผลที่ตามมาวาทําใหบุหรี่หลาย ยีห ่ อ  ตองปรับสวนผสมใหเหลือนอยชนิดลง บางยี่หอ เชน มารลโบโร และเวอรจิเนียสลิม ตองเลิกขายไป ผูคา บุหรี่ตางชาติจึงพยายามทุกวิถีทางไมใหไทยออกกฎหมายนี้สําเร็จ โดยมีหลักฐานจากคําใหสัมภาษณของ นายเดวิด สวีนอร เจาหนาทีอ ่ าวุโสดานกฎหมายของสหพันธพิทักษสิทธิผูไมสูบบุหรี่ของแคนาดาวา การที่ บริษัทบุหรี่ยักษใหญอยางฟลิปมอริสยกเลิกการนําบุหรี่เขามาขาย และบางยี่หอตองปรับปรุงสูตรกอนนั้น เปนเพราะ 1. กลัววาผูบริโภคจะหันไปสูบยี่หออื่นที่อันตรายนอยกวา 2.กลัวถูกฟองรองหากตรวจพบวาใน บุหรีม ่ ส ี ารปรุงแตงที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 3. การเปดเผยสูตรบุหรี่นําไปสูความตระหนักของสังคม จนทํา ใหบห ุ รี่จะกลายเปนสินคาควบคุมในที่สุด TOBACCO CONTROL CLEARING HOUSE มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ โทรศัพท 278-1828-9 โทรสาร 278-1830 12 C:\WINDOWS\TEMP\กฎหมายเปดเผยสวนผสมในบุหรี่.doc

[close]

p. 13

วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2539 แหลงขาวจากกระทรวงสาธารณสุขกลาววาบริษัทบุหรี่พยายามชักจูงผู บริหารระดับสูง เพื่อใหกฎกระทรวง ตามมาตรา 11 ของ พรบ.ตวบคุมผลิตภัณฑยาสูบออกมาใชไดชาที่สุด เพราะเกรงวาการบังคับใชจะพัฒนาจนเขมขนจนสงผลกระทบตอธุรกิจ และขาราชการการเมืองระดับสูงก็สั่ง ใหมก ี ารพิจารณาเรือ ่ งนี้ใหม ทั้ง ๆ ที่รางกฎกระทรวงนี้ไดพิจารณากันหลายสมัยแลว นอกจากนี้ก็ยังไมมีการ แตงตั้งคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบ (คบยช.) ซึง ่ เปนหนวยงานที่ทํางานในดานนี้ โดยปลอยใหวาง เวนนานถึง 6 เดือนแลว เพราะคบยช.นัน ้ ตองมีการแตงตั้งกันใหมทุกครั้งที่เปลี่ยนรัฐบาล ดานนายแพทย หทัย ชิตานนท ไดกลาววาหากรัฐบาลชุดที่แลวมีอายุนานกวานี้เล็กนอย คนไทยไดกฎหมายฉบับนี้แน และ ระบุวาเมื่อกฎหมายฉบับนี้ออกมา อย.ก็จะสามารถควบคุมไดอยางใกลชิด สารใดที่เปนอันตรายจะถูกยกเลิก หรือใชในปริมาณควบคุม ก็จะสามารถชวยผูที่ติดบุหรี่ใหเลิกไดงายขึ้น สวนบริษัทบุหรี่ก็จะเสียลูกคา เชน ที่ สหรัฐอเมริกา ไดมีการคนพบเอกสารลับของผูผลิตบุหรี่แสดงสวนผสมเปนยาเสพติดที่มีอันตรายอยางรายแรง แตบริษัทปกปดเปนความลับ โดยเฉพาะบุหรี่ประเภท “ไลท” ซึง ่ อางวาลดนิโคตินลง แทจริงแลวไดเพิ่มสาร เสพติดตัวอืน ่ ทีแ ่ รงยิง ่ กวานิโคตินเขาไป หากประเทศไทยมีกฎหมายมาตรา 11 ใชเรื่องเหลานี้ก็จะถูกเปดเผย เชนกัน และอาจทําใหหลายๆ ประเทศออกมาตรการเชนเดียวกันนี้ดวย ซึ่งเปนสิ่งที่บริษัทบุหรี่กลัว เพราะมีตัว อยางจากแคนาดา และนิวซีแลนดแลววาเมื่อกฎหมายนี้ประกาศใชปริมาณการนําเขาบุหรี่ลดลงอยางมาก วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2539 สือ ่ มวลชนไดออกมาประมวลสถานการณการออกกฎกระทรวง ตามพ รบ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ มาตรา 11 วา ไดผานรัฐมนตรีถึง 4 คน 4 สมัย ตั้งแตนายแพทยไพโรจน นิงสา นนท สมัยนายกฯ อานันท 1-2 นายบุญพันธ แขวัฒนะ สมัยนายกฯ ชวน 1 นายอาทิตย อุไรรัตน สมัย นายกฯ ชวน 2 และขณะนี้ถึงยุคของนายเสนาะ เทียนทอง ที่แมจะมีขาววารัฐมนตรีไดลงนามแลว แตก็เงียบ ไปในทีส ่ด ุ แตไมวาจะเปนในยุคสมัยใดผูนําเขาบุหรี่ก็จะขอเขาพบผูบริหารของกระทรวงสาธารณสุข กอนที่ จะมีการพิจารณารางกฎกระทรวงทุกครั้งไป วันที่ 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2539 คบยช. กลาวถึงความคืบหนาเรื่องกฎหมายมาตรา 11 วา ทางนาย เสนาะ เทียนทอง รมว. สาธารณสุข ยังไมนาเอกสารประกอบทางวิ ํ ชาการเสนอตอที่ประชุม ครม. ทั้งๆ ที่ เลขาฯ ออกมาแถลงขาววาจะนําเขาที่ประชุมเร็วๆ นี้ ความลาชานี้มีผลใหกฎหมายยังไมสามารถบังคับใชได และแมจะยังไมมีการแตงตั้งอยางเปนทางการ ทาง คบยช. ชุดเดิม ก็ไดนําขอเสนอไปยังกระทรวงสาธารณสุข ใหมม ี าตรการใหผูผลิตบุหรี่บอกวันเดือนปที่ผลิต และวันหมดอายุ เพราะความจริงบุหรี่มีอายุเพียง 3-4 เดือน ก็มเี ชือ ้ รา ถาเปนบุหรี่ของไทย โรงงานยาสูบจะเก็บกลับและนําไปเผา แตทางบุหรี่ตางประเทศไมทราบวามีผู รับผิดชอบหรือยัง มาตรการนี้สามารถทําไดโดยไมตองผานครม. เพราะกฎหมายมาตรา 12 ใหอํานาจไวอยู แลว ดังนั้นถารัฐมนตรีลงนามก็ประกาศเปนกฎกระทรวงไดเลย นอกจากนี้ทาง คบยช. ยังเสนอใหมีการ เปลีย ่ นตําแหนงคําเตือนใหมาอยูดานบนเพื่อใหเห็นไดงาย และเปลี่ยนคําเตือนบางประโยค เชน "ควันบุหรี่ เปนอันตรายตอทารกในครรภ" เพราะถูกวิจารณวาเปนคําเตือนสําหรับผูหญิงทองมากกวา TOBACCO CONTROL CLEARING HOUSE มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ โทรศัพท 278-1828-9 โทรสาร 278-1830 13 C:\WINDOWS\TEMP\กฎหมายเปดเผยสวนผสมในบุหรี่.doc

[close]

p. 14

วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 สคย. ใหขาววานายกสภาสงเสริมคนไมสูบบุหรี่ ประเทศแคนาดา สง หนังสือถึงกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนใหทางกระทรวงออกกฎหมายบังคับใหมีการแจกแจงสวนผสม ในบุหรีแ ่ ตละยี่หอ เชนเดียวกับประเทศแคนาดา แตขณะเดียวกัน รมว.สาธารณสุข ของไทยมีทาทีวาจะผลัก ดันกฎหมายดังกลาวใหเปนการแจงเปนรายบริษัท โดยให สคย. นําไปพิจารณาใหมโดยใหเหตุผลวาตองให ความเปนธรรมแกบริษัทบุหรี่ขามชาติดวย วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2539 นายธวัชวงศ ณ เชียงใหม รมช. กระทรวงสาธารณสุข เปดเผยวาราง กฎกระทรวงเกีย ่ วกับการแจกแจงสวนผสมบุหรี่ ไดผานความเห็นชอบจากรัฐมนตรีแลว แตยังไมมีวาระเรียก เขาประชุม ซึง ่ อาจทําใหลาชา ซึ่งกอนหนานี้มาตรการนี้ก็ถูกคัดคานอยางหนักจากผูผลิตและนําเขาบุหรี่ตาง ประเทศ จนทําใหลาชาและคาดวาจะไมมีการประกาศใชได ทางดานแพทยหญิงวราภรณ ภูมิสวัสดิ์ ผูอํานวย การสถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบ (สคย.) กลาววาขณะนี้ไดทําเรื่องเสนอกรมการแพทยไปยังสํานักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการใหผูผลิตและผูนําเขาติดวันเดือนปที่ผลิตที่ดานหนา และดานขางซอง เรียบรอยแลว แตสวนของวันหมดอายุนั้นกําลังศึกษาอยู ขณะนี้เรื่องกําลังอยูระหวางขัดเกลาถอยคําที่กอง นิตก ิ าร กระทรวงสาธารณสุข รอใหรัฐมนตรีลงนาม ก็จะสามารถประกาศบังคับใชไดทันที วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 สื่อมวลชนเปดเผยวา รางกฎกระทรวงที่ใหเปดเผยสวนประกอบ ของบุหรีเ่ ปนรายยี่หอนั้น ไดรับการยอมรับจากอดีตรัฐมนตรีคนกอน แตติดปญหาเรื่องการดําเนินการลาชา ประกอบกับรัฐบาลมายุบสภาไปเสียกอน กฎหมายดังกลาวจึงยังไมมีผลบังคับใช แตเมื่อมาถึงรัฐบาลชุดนี้ นายเสนาะ เทียนทอง รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขไมมีทาทีจะผลักดันกฎหมายดังกลาว คงตองรอ ความหวังจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขคนตอไป ในทีส ่ด ุ ขาวคราวเกี่ยวกับการพิจารณากฎกระทรวงตามมาตรา 11 แหงพรบ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ ก็เงียบหายไปอีกครั้งหนึ่งในสมัยรัฐมนตรีเสนาะ เทียนทอง วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2540 นายมนตรี พงษพานิช รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขคนใหม ไดลงนามในกฎกระทรวงวาดวยการแจงสวนประกอบของผลิตภัณฑบุหรี่แลว มีผลใหบริษัทตองแจงสวนผสม บุหรีต ่ อ  กระทรวงสาธารณสุข ทุก 3 ป และหากมีการเปลี่ยนแปลงตองแจงลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน ทั้งนี้จะ ไมมก ี ารบังคับใหระบุสวนผสมที่ขางซอง และไมตองแจงขั้นตอนหรือกระบวนการผลิต โดยกฎกระทรวงจะมี ผลหลังจากประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา 180 วัน วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2540 สื่อมวลชนไดนําเสนอรายงานขององคการอนามัยโลกที่ตรวจพบวา ใน สารปรุงแตงบุหรี่ 100 ชนิด มีที่เปนอันตรายอยู 42 ชนิด เชน แอมโมเนียทําใหนิโคตินไปสูสมองเร็วขึ้น มีผล ทําใหเสพติดไดงายขึ้นดวย และกฎหมายของไทยประกาศใชแลว ผลิตภัณฑบุหรี่จะตองปราศจากเชื้อรา TOBACCO CONTROL CLEARING HOUSE มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ โทรศัพท 278-1828-9 โทรสาร 278-1830 14 C:\WINDOWS\TEMP\กฎหมายเปดเผยสวนผสมในบุหรี่.doc

[close]

p. 15

สวนสารฆาแมลง และสารปรุงแตงอันตรายก็จะตองอยูในปริมาณที่ควบคุม แมบริษัทบุหรี่จะอางวาสารปรุง แตงเปนความลับทางการคา แตหากไมปฏิบัติตามก็จะมีผลใหไดรับโทษตามการพิจารณาของรัฐมนตรี วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 นายแพทยหทัย ชิตานนท ใหสัมภาษณวา ไทยเปนประเทศที่ 3 ของ โลก ตอจากประเทศแคนาดา และนิวซีแลนด ที่มีกฎหมายใหแจงสวนผสมของบุหรี่ รวมทั้งรัฐแมสซาชูเสตต ของอเมริกา ก็มม ี าตรการใชแลว ซึ่งลวนทําใหยอดขายบุหรี่ลดลง สําหรับประเทศไทยจึงตองจับตากลยุทธ ทางการตลาดทีท ่ างบริษัทบุหรี่จะใชตอสูใหดี โดยเฉพาะตลาดใตดิน มีบริษัทบุหรี่กวา 10 แหงที่เขามาเปด ตลาดในไทยซึ่งตองมีการควบคุมใหแจงสวนผสมดวยเชนกัน ทางโรงงานยาสูบออกมาแถลงวาไดแจงสวน ผสมตอกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงวิทยาศาสตรตามขอตกลง และพรอมจะระบุวันหมดอายุสินคา ดวย วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2540 สือ ่ มวลชนเปดเผยวามีการเขาใจผิดวากฎกระทรวงผานมติครม.และ สามารถบังคับใชไดแลว แตความจริงยังไมผานมติครม. ซึ่งนายมนตรี พงษพานิช รัฐมนตรีกลาววาจะนําเขา ใหที่ประชุมครม.ลงมติอก ี ครัง ้ หนึ่ง และประกาศเจตนารมยจะผลักดันกฎหมายนี้ใหมีผลบังคับใชแนนอน จากนัน ้ กฎกระทรวงดังกลาวก็ผานมติครม. ในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2540 และลงประกาศในราช กิจจานุเบกษา ในวันที่ 13 สิงหาคม ปเดียวกันนั้น สงผลใหบริษัทบุหรี่ตาง ๆ ตองแจงสวนผสมบุหรี่ตามขอ บังคับ ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ พ.ศ. 2541 แตกระนั้นก็ยังมีการเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมบุหรี่ขึ้นอีก วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2540 ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมทําหนังสือถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข มี เนื้อหาวาศูนยตอบขอซักถามของสหภาพยุโรป ไดสงโทรสารมาซักถามถึงวิธีทดสอบวัดปริมาณสารหรือ อนุพน ั ธของดี ดี ที และสารปรุงแตง ตลอดจนวิธีรักษาความลับเรื่องขอมูลสวนผสมของบุหรี่ โดยอางวาไทย เปนสมาชิกองคการการคาโลก จึงตองทําตามเงื่อนไขที่วาการประกาศใชมาตรฐานการประเมิณที่ไมไดเปน มาตรฐานสากลและอาจมีผลตอการคาระหวางประเทศ จะตองแจงสมาชิกและเปดโอกาสใหแสดงความคิด เห็น ซึ่งคาดวาทางอุตสาหกรรมบุหรี่ขามชาติไดทําเรื่องซักถามไป วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2541 นายโรเบิรต ฟทส ทีป ่ รึกษาเศรษฐกิจ สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจํา ประเทศไทย ไดสงจดหมายมายังอธิบดีกรมการแพทย และอธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย โดยแนบคํารอง เรียนทีท ่ างวอชิงตันสงมาให คํารองเรียนมีเนื้อหาวา ตามขอตกลงวาดวยอุปสรรคทางเทคนิคตอการคา ของ WTO. ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2540 การจะใชมาตรการใดที่จะมีผลตอการคาระหวางประเทศ จะตองมี การใหกาหนดเวลาอั ํ นเหมาะสม และมีการแสดงความคิดเห็นรวมกันกอน แตหนังสือที่ไทยสงไปชี้แจงนั้น ยัง ไมไดระบุวันที่จะรวมพบปะแสดงความคิดเห็นกัน ดังนั้นจึงขอใหมีการเลื่อนวันบังคับใชกฎกระทรวงไปกอน จนกวาจะไดพบปะกันและไดขอสรุปอันเปนที่นาพอใจ TOBACCO CONTROL CLEARING HOUSE มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ โทรศัพท 278-1828-9 โทรสาร 278-1830 15 C:\WINDOWS\TEMP\กฎหมายเปดเผยสวนผสมในบุหรี่.doc

[close]

Comments

no comments yet