ปอกเปลือกบริษัทบุหรี่ (1)

 

Embed or link this publication

Description

ปอกเปลือกบริษัทบุหรี่ (1)

Popular Pages


p. 1

ปอกเปลือกบริษัทบุหรี่ โดย สถาพร จิรัตนานนท์ ในขณะที่ทว ั่ โลกมีความตื่นตัวในการรณรงค์ไม่ สูบบุหรี่ อย่างกว้ างขวาง แต่ดเู หมือนว่า ยอดจาหน่ายบุหรี่ ทว ั่ โลกรวมทังในประเทศไทย ้ แทบจะไม่เคยลดลงเลย ทาไมจึงเป็ นเช่ นนัน ้ ทังๆ ้ ที่บริษัทบุหรี่ เกือบทุกแห่งล้ วนพยายามอย่างมากที่ จะแสดงตัวเองกับสังคมว่าไม่ได้ ชก ั ชวนให้ มีผ้ ส ูบ ู บุหรี่ เพิ่ม การโฆษณาต่างๆ นัน ้ ล้ วน แต่ทาไปเพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดเพียงไม่ให้ ผ้ ส ูบ ู บุหรี่ อยูแ ่ ล้ วเปลี่ยนไปสูบบุหรี่ ยี่ห้ออื่นเท่านัน ้ ไม่ได้ มีเจตนาจะชักชวนให้ ผ้ ไ ู ม่สบ ู บุหรี่ หน ั มาสูบบุหรี่ เลย ในขณะที่ผูู้ สูบบุหรี่ ก็ทะยอยเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ ไปทุกวัน โดยการคาดการณ์ทางระบาดวิทยา คาดว่าในอีกราว 10-20 ปี ข้ างหน้ า ยอดผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ จะเพิ่มขึ ้นเป็ นปี ละ 10 ล้ านคน แล้ วทาไมบริษัทบุหรี่ จง ึ ยังคงสามารถดาเนินธุรกิจที่ฆา ่ ลูกค้ า ของตัวเองอยู่ ได้ จนทุกวันนี ้ จากผลพวงของการฟ ้ องร้ องบริษัทบุหรี่ โดย ผู้เสียหายจากการสูบบุหรี่ ในสหรัฐ เมื่อหลายปี ก่อน ทาให้ บริษัทบุหรี่ ถก ู บังคับให้ ต้องเปิ ดเผย ข้ อมูลทุกอย่างของบริษัทต่อสังคม ซึง ่ หมาย รวมถึงผลการวิจย ั และพัฒนา การวางแผน การตลาด เป ้ าหมายและแนวทางในการ บริหารงานของบริ ษัท ซึง ่ ถูกบันทึกอยูใ ่ นรูปของ บันทึกความจา บทความ การแสดงความคิดเห็น ผลการประชุมและอื่นๆ ที่เราไม่เคยรู้ และไม่อาจรู้มาก่อน อันทาให้ เราได้ เห็นโฉมหน้ าที่แท้ จริงของพ่อค้ าบุหรี่ เหล่านี ้ว่า “ภายใต้ กิจกรรมทางสังคมต่างๆ ที่บริษัทบุหรี่ ทก ุ แห่งพยายามสร้ างสรรค์ออกสู่ สังคมเพื่อพยายามเป็ นส่วนหนึง ่ ของสังคม หรื อที่เรี ยกว่า “คืนกาไรให้ แก่ สังคม” ไม่วา ่ จะเป็ นการบริ จาคเพื่อการกุศล เพื่อช่วยเหลือผ้ ููยากไร้ หรื อผู้ประสบภัยต่างๆ การ สนับ สนุนกิจกรรมด้ านศิลปะ ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี และกีฬา การรณรงค์ไม่ให้ วย ั รุ่น สูบบุหรี่ โดยมิหวังสิ่งตอบแทน เพราะกฎหมายไม่อนุญาตให้ โฆษณาสินค้ าของตัวเองได้ นัน ้ แท้ ที่จริงแล้ วเป็ นสิ่งที่บริ ษัทบุหรี่ คิดค้ นและศึกษามาอย่างถ่องแท้ แล้ วว่าจะสามารถ สร้ าง ภาพพจน์ที่ดีตอ ่ บริษัทบุหรี่ ได้ เพื่อให้ สง ั คมยอมรับและวางใจให้ บริษัทบุหรี่ มีที่ ทางในสังคมที่ดีขึ ้น” คุณเคยรู้สึกแปลกใจไหมว่า

[close]

p. 2

ปั จจุบันธุรกิจบุหรี่ กลายเป็ นธุรกิจที่มีการยอมรับมากขึ ้น การรับเงินหรื อความ ช่วยเหลือจากบริ ษัทบุหรี่ เป็ นสิ่งที่สามารถยอมรับได้ และทาให้ บริ ษัทบุหรี่ มีแนวร่วม จากบุคคลหรื อองค์กรที่ได้ รับความช่วยเหลือจากบริ ษัทเพิ่มขึ ้นมาก ขณะนี ้บริษัทบุหรี่ ในเกือบทุกประเทศสามารถดาเนินธุรกิจขายสินค้ าแห่งความตายอยูไ ่ ด้ อย่างสง่าผ่าเผย เช่นเดียวกับบริษัทที่จาหน่ายสินค้ าอุปโภคและบริ โภคอื่นๆ ดังนันเพื ้ ่อให้ ทน ั กลยุทธ์ของบริษัทบุหรี่ ที่นบ ั วันก็จะทวีความเข้ มแข็งขึ ้น ในขณะที่ประชากรวัยรุ่นและเยาวชนของเราสูบบุหรี่ เพิ่มขึ ้นตามไปด้ วย เราจะค่อยๆ ปอกเปลือกบริ ษัทบุหรี่ จากเอกสารของบริษัทบุหรี่ เอง ซึง ่ จะทาให้ เราสามารถตัดสินใจ ได้ วา ่ จะยังคงควรให้ บริษัทบุหรี่ มีที่ทางในสังคมนี ้อีกต่อไปหรื อไม่ โดยเราจะนาเสนอข้ อมูลบางส่วนจากหนังสือ Trust us ซึง ่ เป็ นการรวบรวม และเรี ยบเรี ยงข้ อมูลจากเอกสารและพฤติกรรมของบริษัทบุหรี่ ทว ั่ โลก เขียนและ รวบรวมโดย Ross Hammond และ Andy Rowell มานาเสนอทีละประเด็น ประเด็น แรกคือการติดบุหรี่ บริษัทบุหรี่ ร้ ูดีวา ่ การติดนิโคตินเป็ นสาเหตุหลักที่ทาให้ ผ้ ส ูบ ู บุหรี่ เลิกสูบไม่ได้ แต่บริ ษัทบุหรี่ ก็ปฏิเสธความจริงข้ อนี ้มาโดยตลอด แต่จากเอกสารของบริษัทบุหรี่ เอง กลับยอมรับความจริงในข้ อนี ้และแสวงหาประโยชน์อย่างเต็มที่กบ ั การเป็ นสารเสพติด ของนิโคติน “ข้ อสมมุตข ิ ้ อแรกของเราก็คือ แรงจูงใจพืน ้ ฐานที่ทาให้ คนสูบบุหรี่ คือ เพื่อให้ ได้ รับผลทางเภสัชวิทยาจากนิโคติน” บริษัท ฟิ ลลิป มอริส ปี 2542 “นิโคตินทาให้ ติด ธุรกิจของเราจึงเป็ นขายนิโคติน ซึ่งเป็ นยาเสพติดที่ ให้ ผลเป็ นการปลดปล่ อยกลไกความเครียด” บริษัท บราวแอนด์ วิลเลียมสันปี 2546 (ติดตามอ่านฉบับต่อไป)

[close]

Comments

no comments yet