บุหรี่ทุกชนิดนำชีวิตสู่ความตาย

 

Embed or link this publication

Description

บุหรี่ทุกชนิดนำชีวิตสู่ความตาย

Popular Pages


p. 1

มูลนิธิรณรงค์ เพื่อการไม่ สูบบุหรี่ ACTION ON SMOKING AND HEALTH FOUNDATION “บุหรี่ ทุกชนิดนาชีวิตสู่ความตาย” การเสพติด ชนิดของยาสูบ - บุหรี่ - บุหรี่ ก้นกรอง - บุหรี่ ทาร์ ต่า - บุหรี่ ไลท์,ไมลด์ - บุหรี่ มวนเอง - บุหรี่ เครเทค - บุหรี่ รสผลไม้ - บุหรี่ รสขนม - ซิการ์ - บุหรี่ เคี ้ยว สารก่อมะเร็ง สารพิษ มีหลักฐาน มาตรการควบคุม ว่าปลอดภัย ส่วนประกอบให้ ปลอดภัย ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี ยาสูบที่อยู่ในระหว่ างการพัฒนาสาหรั บตลาดในอนาคต อีคลิปส์ แอดคอร์ ด โอมนิ อริวา เควสท์ ก้ นกรองไตรโอนิค แอดวานซ์ไลท์ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ข้ อมูลองค์ การอนามัยโลก 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่ โลก โทร.0-2278-1828

[close]

p. 2

วิวัฒนาการการผลิตบุหรี่ ค.ศ. 1950-2000 กรณีศึกษาการหลอกลวงและการกลบเกลื่อน เมื่อข้ อมูลพิษภัยของการสูบบุหรี่ ทยอยได้ รับการเปิ ดเผยจากนักวิทยาศาสตร์ กลางศตวรรษที่ 20 ผลิตบุหรี่ ที่อ้างว่าปลอดภัยกว่าเพื่อไม่ให้ ผ้ ส ูบ ู เลิกสูบ บริษัทบุหรี่ เริ่ ม บุหรี่ก้นกรอง ก่อน ค.ศ. 1950 มีการใช้ ก้นกรองน้ อยมาก แต่ภายหลังจากที่มีงานวิจย ั พบว่าร้ อยละ 90 ของ ผู้ท่ เ ี สียชีวิตจากมะเร็งปอดมาจากการสูบบุหรี่ บริษัทบุหรี่ ก็เริ่มหันมาผลิตบุหรี่ ก้นกรองเป็ นสินค้ าหลัก โดยมีการ โฆษณาว่าก้ นกรองจะลดการได้ รับสารพิษจากการสูบบุหรี่ อย่างไรก็ตาม งานวิจย ั ต่อมาพบว่าบุหรี่ก้นกรองก็ยังทาให้ ครึ่งหนึ่งของคนที่สูบบุหรี่ เสียชีวิต จนถึง ค.ศ. 1975 บุหรี่ ก้นกรองครองส่วนแบ่งตลาดร้ อยละ 87 ที่สาคัญเอกสารลับของบริษัทบุหรี่ แสดงว่ าบริษัทบุหรี่ ร้ ู ตัง ้ แต่ ต้นว่ า จากการวิจัยของบริษัทบุหรี่เองว่ าก้ นกรองไม่ ได้ มีส่วนทาให้ บุหรี่ปลอดภัยขึน ้ ตามที่นามาเป็ นกลยุทธ์ ในการทา ตลาด บุหรี่ไลท์ อัลทราไลท์ เมื่อวงการแพทย์ของประเทศอังกฤษและกระทรวงสาธารณสุขสหรัฐอเมริกาประกาศ อย่างเป็ นทางการว่าการสูบบุหรี่ ทาให้ เกิดโรคร้ ายแรงหลาย ๆ ชนิด และเริ่มต้ นการควบคุมยาสูบ อันทาให้ อต ั ราการสูบ บุหรี่ ในประเทศที่พฒ ั นาแล้ วลดลงอย่างต่อเนื่อง บริษัทบุหรี่ จง ึ ปรับกลยุทธ์ด้วยการพยายามที่จะพัฒนาบุหรี่ ที่ปลอดภัยขึ ้น ภายใต้ ชื่อบุหรี่ ชนิดไลท์หรื อบุหรี่ รสอ่อน แต่ในความเป็ นจริงบุหรี่ ชนิดไลท์ที่บริ ษัทบุหรี่ อ้างว่าปลอดภัยกว่า ไม่ ได้ ทาให้ ผ้ ู สูบได้ รับสารพิษน้ อยกว่ าบุหรี่ ชนิดธรรมดาตามที่บริษัทบุหรี่กล่ าวอ้ างแต่ อย่ างใด และบริษัทบุหรี่ ก็ร้ ูและปกปิ ด ความจริงเรื่ องนี ้มาโดยตลอด ประเด็นที่สาคัญที่สด ุ คือ บริษัทบุหรี่ อาศัยบุหรี่ ชนิดไลท์และไมลด์เป็ นกลยุทธ์ในการล่า ลูกค้ ารายใหม่ และทา ให้ ลูกค้ าที่ตด ิ บุหรี่ อยู่แล้ วไม่ คิดที่จะเลิกสูบ เพราะบุหรี่ ชนิดไลท์และไมลท์ได้ รับการผลิตให้ มีรสอ่อนด้ วยการผสม สารเคมีจานวนมากที่ลดการระคายเคือง (แต่ไม่ได้ ลดสารพิษและสารก่อมะเร็ง) ทา ให้ วัยรุ่ นที่ทดลองหัดสูบเกิดการเสพ ติดง่ ายขึน ้ ขณะที่ข้ออ้ างที่วา ่ ไลท์และไมลท์เป็ นบุหรี่ ที่ปลอดภัยขึ ้นในด้ านจิตวิทยาเพื่อคลายความกังวลในผู้ที่ติดบุหรี่ อยู่ แล้ วให้ ไม่ คิดที่จะเลิกสูบ 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่ โลก โทร.0-2278-1828

[close]

p. 3

ศาลพิพากษา “บุหรี่ไลท์ และมายด์ เป็ นการหลอกลวงผู้บริโภค” องค์กรผู้บริโภคออสเตรเลียชนะคดีที่ฟ ้ องร้ องต่อศาลในการบังคับให้ บริ ษัทฟิ ลิป มอริส (เจ้ าของบุหรี่ มาร์ ลโบโร และ แอล แอนด์ เอ็ม ) และ บริษัทบริตช ิ อเมริกน ั โทแบคโก (เจ้ าของบุหรี่ 555 และ ลัคกี สไตร์ ) ให้ ยต ุ ิการใช้ คาว่า “ไลท์” และ “มายด์” หรื อคาที่มีความหมายในลักษณะเดียวกันบนซองบุหรี่ ที่จาหน่ายในรัฐ ออสเตรเลียใต้ ศาลพิพากษาให้ บริ ษัทบุหรี่ ทงสองเสี ั้ ยค่าปรับบริษัทละสี่ล้านเหรี ยญให้ แก่องค์กรผู้บริโภคในการนาไป ประชาสัมพันธ์ให้ สาธารณชนทราบถึงข้ อเท็จจริงที่เกี่ยวกับบุหรี่ ชนิด “ไลท์” และ “มายด์” องค์กรผู้บริโภคระบุในคาฟ ้ องว่าคากล่าวอ้ างที่บริ ษัทบุหรี่ ใช้ ในการทาการตลาดบุหรี่ ชนิด “ไลท์”และ “มายด์” ที่ อ้ างว่าปลอดภัยกว่าบุหรี่ ชนิดธรรมดา ทาให้ สาธารณชนเข้ าใจผิดซึง ่ ขัดต่อมาตรา 52 ของกฎหมายการพานิชย์ของ ออสเตรเลีย โดยระบุวา ่ บุหรี่ ชนิด “ไลท์ ” และ “มายด์” ไม่ได้ มีอน ั ตรายต่อผู้บริโภคน้ อยกว่า ไม่ได้ เป็ นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าสาหรับผู้บริโภค ไม่ได้ มีอานาจการเสพติดที่น้อยกว่า ไม่ได้ ลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปอด โรคหัวใจและถุงลมปอดโป่ งพอง ไม่ได้ ลดความเสี่ยงที่ทาให้ เกิดหืดจับในผู้ป่วยโรคหืด ไม่ได้ ทาให้ ผ้ ต ู ิดบุหรี่ สบ ู น้ อยลง เมื่อเปรี ยบเทียบกับบุหรี่ ชนิดธรรมดา 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่ โลก โทร.0-2278-1828

[close]

p. 4

32 ประเทศที่ห้ามใช้ คาว่ า “light” และ “Mild” บนซองบุหรี่ 1. ออสเตรเลีย 2. ออสเตรี ย 3. เบลเยี่ยม 4. บราซิล 5. ไซปรัส 6. สาธารณรัฐเชค 7. เดนมาร์ ก 8. เอสโธเนีย 9. ฟิ นแลนด์ 10. ฝรั่งเศล 11. เยอรมันนี 12. กรี ซ 13. ฮังการี 14. ไอซ์แลนด์ 15. ไอร์ แลนด์ 16. อิสราเอล 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. อิตาลี ลัทเวีย ลิทว ั เนีย ลักเซมเบิกร์ มอลต้ า เนเธอแลนด์ นอร์ เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกต สโลวาเกีย สโลวาเนีย สเปญ สวีเดน สวิสเซอร์ แลนด์ อังกฤษ เวเนซูเอลา 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่ โลก โทร.0-2278-1828

[close]

p. 5

ออสเตรเลียห้ ามจาหน่ ายบุหรี่ รสผลไม้ รัฐมนตรี สาธารณสุขมณฑลนครหลวงออสเตรเลียนายไซมอน คอร์ เบล ประกาศห้ ามจาหน่ายบุหรี่ รสผลไม้ “การที่บริษัทบุหรี่ นาบุหรี่ รสผลไม้ เข้ ามาจาหน่ายในออสเตรเลียเป็ นเรื่ องที่ไม่ เหมาะสมเป็ นอย่ างยิ่ง เพราะจะ เป็ นการล่ อลวงให้ วัยรุ่ นเข้ าไปสู่การเสพติดบุหรี่ โดยเข้ าใจผิดคิดว่ าเป็ นบุหรี่ ท่ ป ี ลอดภัย ไม่ มีอันตรายและมี รสชาดชวนสูบ” “บุหรี่รสผลไม้ ส่งเสริมให้ วัยรุ่นเกิดการเสพติดบุหรี่ เพราะรสผลไม้ จะกลบเกลื่อนกลิ่นไม่ พึงประสงค์ ของ ควันบุหรี่ ทาให้ การทดลองสูบบุหรี่ ง่ายขึ ้นอันจะนาไปสู่การเสพติดในที่สด ุ ” นอกจากการสัง ่ ห้ ามจาหน่ายบุหรี่ รสผลไม้ แล้ ว นายไซมอน คอร์ เบลจะดาเนินการให้ มีการปรับปรุงกฎหมาย ควบคุมยาสูบให้ ห้ามนาเข้ าและจาหน่ายบุหรี่ รสผลไม้ โดยเร็ วที่สด ุ พร้ อมทังจะ ้ ผลักดันให้ มีการห้ ามจาหน่ ายบุหรี่รส ผลไม้ ท่ ว ั ประเทศออสเตรเลีย 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่ โลก โทร.0-2278-1828

[close]

p. 6

การดาเนินการตามอนุสัญญาควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย กฎหมายระหว่างประเทศที่มีเจตนารมณ์ควบคุมยาสูบเพื่อลดความสูญเสีย และเพื่อให้ ชาวโลกมีภาวะสุขภาพที่ดี ขึ ้นที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ตงแต่ ั ้ ต้น พ.ศ. 2548 มีอยู่ 5 มาตราที่เกี่ยวข้ องกับการควบคุมผลิตภัณฑ์ดง ั นี ้ มาตรา 9 การควบคุมส่วนประกอบที่ใช้ ในการผลิตยาสูบและการควบคุมสารที่เกิดขึ ้นจากการเผา ไหม้ ของ ยาสูบ มาตรา 10 การกาหนดเกณฑ์การเปิ ดเผยส่วนประกอบที่ใช้ ในการผลิตยาสูบ มาตรา 11 การกาหนดการพิมพ์ฉลากผลิตภัณฑ์ยาสูบ มาตรา 20 การศึกษาวิจย ั การเฝ ้ าระวังและแลกเปลี่ยนข้ อมูล มาตรา 22 ความร่วมมือระหว่างประเทศด้ านวิชาการ ด้ านกฎหมายในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง ในส่ วนของประเทศไทยได้ มีการดาเนินการมากบ้ างน้ อยบ้ างดังนี ้ มาตรา 9 มีกฎกระทรวงกาหนดให้ ผ้ ผ ู ลิตแจ้ งส่วนประกอบที่ใช้ ในการผลิตบุหรี่ แก่กระทรวง สาธารณสุข มาตรา 10 ยังไม่มีกฎระเบียบในการบังคับให้ มีการเปิ ดเผยส่วนประกอบที่ใช้ ในการผลิตบุหรี่ ให้ แก่ สาธารณชน มาตรา 11 ประเทศไทยมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่กาหนดให้ ผ้ ผ ู ลิตต้ องพิมพ์คาเตือนเป็ น รูปภาพบนบนซองบุหรี่ - ขณะนี ้กาลังอยู่ในระหว่างการร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขไม่ให้ มีการพิมพ์คาว่า ไลท์หรื อ มายด์บนซองบุหรี่ 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่ โลก โทร.0-2278-1828

[close]

p. 7

ที่ มสบ.140/2549 23 พฤษภาคม 2549 เรื่ อง การดาเนินการตามอนุสัญญาควบคุมยาสู บ เรี ยน รัฐมนตรี วา ่ การกระทรวงสาธารณสุข ตามที่รัฐบาลไทยได้ร่วมลงสัตยาบันในอนุสัญญาควบคุมการบริ โภคยาสู บองค์การอนามัยโลก โดยมาตรา 11 ซึ่ ง เกี่ยวข้องกันกับการบรรจุหีบห่อและติดป้ ายผลิตภัณฑ์ยาสู บกาหนดให้ภาคีประเทศกาหนดกฎระเบียบห้ามผูผ ้ ลิตภัณฑ์ยาสู บ ่ ผลิตภัณฑ์ยาสู บอย่างหนึ่งเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพน้อยกว่า ใช้ถอ ้ ยคาที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง ในแง่ที่วา ผลิตภัณฑ์ยาสู บชนิดอื่น ได้แก่ขอ ้ ความเช่น “low tar” “light” “ultar-light” หรื อ “mild” ความทราบแล้ว นั้น บัดนี้ได้มีประเทศต่าง ๆ ทัว ่ โลก 32 ประเทศได้มีการดาเนินการตามที่กาหนดในมาตรา 11 ของอนุสัญญาควบคุม การบริ โภคยาสู บ (ดังเอกสารแนบ)มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จึงขอเรี ยนข้อมูลเพื่อท่านได้รับทราบและประสานงาน ให้เร่ งดาเนินการออกกฎระเบียบดังกล่าวสาหรับประเทศไทย เพื่อลดผลกระทบจากการบริ โภคยาสู บของคนไทยต่อไป จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา (ศ.เกียรติคุณ นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ) เลขาธิ การมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สมาชิกวุฒิสภา กรุ งเทพมหานคร ผูป ้ ระสานงาน : คุณชวาลา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม โทร. 0-2278-1828 -9 / 01-4585877 / e-mail : ashthai@asianet.co.th / chawala@ashthailand.or.th

[close]

p. 8

ที่ มสบ.141/2549 23 พฤษภาคม 2549 เรื่ อง การห้ามนาเข้าบุหรี่ รสผลไม้และขนม เรี ยน อธิบดีกรมสรรพสามิต ด้วยปรากฏว่าขณะนี้บริ ษท ั บุหรี่ ขา ้ มชาติได้ผลิตบุหรี่ รสผลไม้และส่ งเข้าจาหน่ายในประเทศต่าง ๆ และรัฐบาลบาง ประเทศได้มีการห้ามนาเข้าบุหรี่ รสผลไม้ (ดังเอกสารแนบ) เพื่อเป็ นการคุม ้ ครองไม่ให้เยาวชนถูกล่อลวงให้เข้าไปเสพติดบุหรี่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ใคร่ ขอให้ท่านได้พิจารณา 1. กาหนดนโยบายไม่อนุญาตให้มีการนาเข้าบุหรี่ รสผลไม้และหรื อรสขนม 2. กาหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อรองรับนโยบายข้อ 1. จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา (ศ.เกียรติคุณ นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ) เลขาธิ การมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สมาชิกวุฒิสภา กรุ งเทพมหานคร ผูป ้ ระสานงาน : คุณชวาลา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม โทร. 0-2278-1828 -9 / 01-4585877 / e-mail : ashthai@asianet.co.th / chawala@ashthailand.or.th

[close]

p. 9

ที่ มสบ.142/ 2549 23 พฤษภาคม 2549 เรื่ อง การห้ามนาเข้าบุหรี่ รสผลไม้และขนม เรี ยน ประธานคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ ด้วยปรากฏว่าขณะนี้บริ ษท ั บุหรี่ ขา ้ มชาติได้ผลิตบุหรี่ รสผลไม้และส่ งเข้าจาหน่ายในประเทศต่าง ๆ และรัฐบาลบาง ประเทศได้มีการห้ามนาเข้าบุหรี่ รสผลไม้ (ดังเอกสารแนบ) เพื่อเป็ นการคุม ้ ครองไม่ให้เยาวชนถูกล่อลวงให้เข้าไปเสพติดบุหรี่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ใคร่ ขอให้ท่านได้พิจารณา 3. กาหนดนโยบายไม่อนุญาตให้มีการนาเข้าบุหรี่ รสผลไม้และหรื อรสขนม 4. กาหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อรองรับนโยบายข้อ 1. จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา (ศ.เกียรติคุณ นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ) เลขาธิ การมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สมาชิกวุฒิสภากรุ งเทพมหานคร ผูป ้ ระสานงาน : คุณชวาลา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม โทร. 0-2278-1828 -9 / 01-4585877 / e-mail : ashthai@asianet.co.th / chawala@ashthailand.or.th

[close]

Comments

no comments yet