โครงการคืนกำไรให้สังคม ควรรับเงินจากบริษัทบุหรี่หรือไม่

 

Embed or link this publication

Description

โครงการคืนกำไรให้สังคม ควรรับเงินจากบริษัทบุหรี่หรือไม่

Popular Pages


p. 1

‚§√ß°“√§◊𰔉√„À⠗ߧ¡ : §«√√—∫‡ß‘π®“°∫√‘…—∑∫ÿÀ√’ËÀ√◊Õ‰¡à °—𬓬π 2550 1

[close]

p. 2

2 ‚§√ß°“√§◊𰔉√„Àâ §«√√—∫‡ß‘π®“° ∑”‰¡μâÕß¡’‚§√ß°“√§◊𰔉√„À⠗ߧ¡ ®“°°ÆÀ¡“¬æ√–√“™∫—≠≠—쑧«∫§ÿ¡º≈‘μ¿—≥±å¬“ Ÿ∫ æ.». 2535 ∑’ˇ¢â¡ß«¥·≈–°√–·  —ߧ¡∑’Ë §àÕπ¢â“߇¢â¡·¢Áß ( ‡ÀÁπ‰¥â®“°°“√√«¡æ≈—ß„πÀ≈“¬¿“§ à«π„π°√≥’°“√Àâ“¡‚™«å´Õß∫ÿÀ√’Ë ≥ ®ÿ¥¢“¬ ) ∑”„Àâ ∫√‘…—∑ºŸâº≈‘μ·≈–®”Àπà“¬∫ÿÀ√’Ëμà“ߪ√–‡∑» √«¡∂÷ß‚√ßß“π¬“ Ÿ∫¢Õ߉∑¬ À—π¡“„À⧫“¡ ”§—≠°—∫°“√„™â °≈¬ÿ∑∏å∑“ß°“√μ≈“¥‡æ◊Õ Ë  —ߧ¡À√◊Õ‚§√ß°“√§◊𰔉√„Àâ ß — §¡ Corporate Social Responsibility : CSR ¡“°¬‘Ëߢ÷Èπ √Ÿâ®—°‚§√ß°“√§◊𰔉√„À⠗ߧ¡  ”À√—∫ ‘π§â“ª√–‡¿∑Õ◊ËπÊ «—μ∂ÿª√– ß§å¢Õß‚§√ß°“√§◊𰔉√„À⠗ߧ¡ §◊Õ -  √â“ß¿“ææ®πå∑’Ë¥’·°àÕߧå°√‡®â“¢Õß ‘π§â“ -  √â“ߧ«“¡ª√–∑—∫„®·°àºŸâ∫√‘‚¿§„À⇰‘¥§«“¡√Ÿâ ÷°∑’Ë¥’μàÕμ—«  ‘π§â“ ·≈–𔉪 Ÿà°“√μ—¥ ‘π„®‡≈◊Õ°∫√‘‚¿§ ‘π§â“¬’ËÀâÕπ—ÈπÊ - ·≈–∑⓬ ÿ¥§◊Õ °“√‡æ‘Ë¡º≈°”‰√¢Õß∫√‘…—∑ ´÷Ëß°Á§◊Õ°“√ ‡æ‘Ë¡¬Õ¥¢“¬ ·μà ”À√—∫ ‘π§â“∑’∑ Ë « Ë— ‚≈°√–∫ÿ«“ à çÕ—πμ√“¬é Õ¬à“ß ç∫ÿÀ√’é Ë ·≈â« °“√∑”°‘®°√√¡§◊𰔉√„À⠗ߧ¡¥â«¬°“√ π—∫ πÿπÀ√◊Õ∫√‘®“§ (‡»…) ‡ß‘π∑’‰ Ë ¥â®“°°“√¢“¬ ‘π§â“∑’§ Ë √à“™’«μ ‘ ºŸ§ â π∑—« Ë ‚≈°∂÷ߪï≈– 5 ≈â“π §π ®÷ß¡‘‰¥â¡’«—μ∂ÿª√– ß§åÀ≈—°‡æ◊ËÕ‡æ‘Ë¡¬Õ¥¢“¬ À“°·μà‡æ◊ËÕ‡æ‘Ë¡ æ◊Èπ∑’Ë¢Õß°“√¬Õ¡√—∫„π —ߧ¡¥â«¬°“√ √â“ß “¬ —¡æ—π∏å°—∫Õߧå°√ μà“ßÊ ∑’Ë∫√‘…—∑∫ÿÀ√’Ë π—∫ πÿπÀ√◊Õ√à«¡°‘®°√√¡¥â«¬

[close]

p. 3

3  — ß §¡ ∫√‘…—∑∫ÿÀ√’À Ë √◊Õ‰¡à ‚§√ß°“√§◊𰔉√„À⠗ߧ¡ : §◊𰔉√„Àâ∫√‘…—∫ÿÀ√’Ë π“¬‡Õø √Õ  ®ÕÀå π  — π Õ¥’ μ ª√–∏“π∫√‘…—∑Õ“√凮Փ√åπ“∫‘ ‚° („πÕ¥’μ ¢“¬∫ÿÀ√’Ë«‘π μ—π) °≈à“«‰«â«à“1 ∂ ∑” °” ‰√ ç ∑ÿ ° § π   “ ¡ “ √ ·μà‡√“°”≈—ß Ê π È —   – ¬ – √ π ‰¥â„ √ – ¬ – ¬ “ « ‡ ªì 𠧑 ¥ ∂÷ ß °” ‰ √ „ π — ®“°π‰’È ª ï∫ ªπ 0 1 “ ≈ ‡« – √–¬ æ≈‡¡◊Õߥ’ π ì ‡ª π Õ ◊ ¡ ‡À « — μ °“√∑” π “¡ ”§—≠‡À¡◊Õ « § ’ ¡ Á ° ¡ § ß —   „π √«‘®—¬·≈– “ ° π “ â ¥ ß “ ∑ π ÿ ∑ °“√≈ß — π“é æ≤ 𓬮Õ√å™ πÕ™ ‡®â“Àπâ“∑’Ë√–¥—∫ Ÿß¢Õß∫ √‘…—∑øî≈≈‘ª ¡Õ√å√‘  °≈à“«‰«â«à“2 ç ‡ √ “ ‰ ¡à ‡ § ¬ „ ™â §” «à “ ç∑”∫ÿ ≠ é ∑’Ë À ¡ “ ¬ ∂÷ ß «à “ ‡√ “ ∑” ‰ª ‚¥ ¬ ‰¡à À «— ß º ≈ μ Õ∫·∑π ‰¡à¡’°“√∫√‘®“§‡ß‘π„¥ Ê ∑”‰ª ‚¥¬‰¡àÀ«—ߺ≈é 1 2 ‡Õ° “√ çSmoke & Mirror : How the tobacco Industry Buys & Lies Its Way to Power & Profitsé. Advocacy Institute, August, 1998. Õâ“ß·≈â«„π 1

[close]

p. 4

4 °“√∫√‘®“§‡ß‘π®÷߇ªìπ«‘∏’∑’Ë∫√‘…—∑∫ÿÀ√’Ë„™â √â“ß —¡æ—π∏å°—∫Õߧå°√μà“ßÊ ‡æ◊ËÕ ‡°◊ÈÕÀπÿπ„Àâμπ‡Õß “¡“√∂‡¢â“°—∫ΩÉ“¬°“√‡¡◊Õß·≈–°√–·  —ߧ¡‰¥â √«¡∑—Èß √â“ß ¿“ææ®πå∑’Ë¥’«à“‡ªìπºŸâ π—∫ πÿπ‡√◊ËÕß°“√ªÑÕß°—π‡¬“«™π®“°∫ÿÀ√’Ë ∑’Ë ”§—≠∫√‘…—∑∫ÿÀ√’Ë ®–欓¬“¡Õ¬à“߬‘ß Ë ∑’® Ë –‰¥â™Õ Ë◊ ‡ ’¬ßÀ√◊Õ¿“ææ®π宓°°“√∫√‘®“§‡ß‘π∑’≈ Ë ß∑ÿπ‰ª ‡™àπ „π ªï 1990 ∫√‘…—∑øî≈≈‘ª ¡Õ√å√‘  ∫√‘®“§‡ß‘π 1.5 ≈â“π‡À√’¬≠„Àâ°—∫‚§√ß°“√Õà“πÕÕ° ‡¢’¬π‰¥â¢Õ߇¡◊Õßøî≈“‡¥≈‡øï¬ ·≈–„™â‡ß‘πÕ’° 1.5 ≈â“π‡À√’¬≠„π°“√ª√–™“ —¡æ—π∏å °“√∫√‘®“§§√—Èßπ’È Ÿà “∏“√≥™π ª√ –‡ ∑» °” ≈— ß ç¥— ß π—È π ∂â “ ®– „Àâ ∏ÿ √ °‘ ® ¢Õ ߇ √“ „π ‡√“μâÕß欓¬“¡∑”„Àâ æ—≤π“‡μ‘∫‚쉥â‡μÁ¡∑’Ë„π√–¬–¬“«  Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë¡’§«“¡‡ªìπ°≈“ß °√–· °¥¥—π¢Õß°≈ÿà¡μàÕμâ“π°“√ ‚¥¬∑”„Àâª√–™“™π¡Õß∫√‘…—∑‡√“«à“ ¥™Õ∫ ∑à“¡°≈“ß 1. ¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®¥â«¬§«“¡√—∫º‘ ß∫ÿÀ√’ËμàÕ ÿ¢¿“æ °√–· §«“¡§‘¥‡ÀÁπ∑’Ë™’È∂÷ߺ≈‡ ’¬¢Õ · ¥ß„Àâª√–™“™π 2. ¡’°‘®°√√¡∑“ß°“√μ≈“¥∑’Ë ‡ÀÁ𧫓¡√—∫º‘¥™Õ∫¥—ß°≈à“« — ‡æ√“– â ∫â“π„Àâ°“√μâÕπ√∫ ’Ë √–‡∑»‡®“ ì ·¢°∑ª 3. ‡ªπ ≈ª√–‚¬™πå∑“߇»√…∞°‘® °“√‡¢â“¡“∑”∏ÿ√°‘®¢Õ߇√“®–π”º ¡“ Ÿàª√–‡∑»π—Èπ ¡‘„™à¡ÿàß· «ßÀ“º≈ 4. ¡’ à«π™à«¬‡À≈◊Õ‡°◊ÈÕ°Ÿ≈ —ߧ¡ ª√–‚¬™πåé 23)3 æ.». 25 (∫√‘…—∑∫√‘μ‘™ Õ‡¡√‘°—π ‚∑·∫§‚§ 𓬷æ∑√‘§ √’°“√å∑ ºŸ® ⥠— °“√ΩÉ“¬°‘®°√√¡Õߧå°√ °≈ÿà¡∫√‘…—∑ øî≈≈‘ª ¡Õ√å√‘  ‡Õ‡™’¬ (ª√–‡∑» ‘ߧ‚ª√å) „Àâ  —¡¿“…≥åÀπ—ß ◊Õæ‘¡æå∞“π‡»√…∞°‘® ©∫—∫«—π∑’Ë 21 - 23 °√°Æ“§¡ 2537 Àπâ“ 38 ‰«â«à“ ç∫√‘…—∑¡’°“√ª√—∫π‚¬∫ “¬·≈–°≈¬ÿ∑∏å°“√μ≈“ ¥ ”À√—∫ ¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡´’¬„À¡à ‚¥ ¬‡©æ“–‡Õ‡´’¬μ–«—π ÕÕ°‡©’¬ß„μâ ´÷Ë߇ªìπμ≈“¥„À≠à·≈–∂◊ Õ‡ªìπμ≈“¥·Ààß„À¡à„π Õπ“§μ¢Õß∫ÿ À√¡ ’Ë “√≈ å ‚∫‚√ ¥â«¬°“√π” °≈ ¬ÿ∑∏° å “√ ∑”μ≈“¥„π‡™ß ‘ CORPORATE AFF AIRE ‡ππ â °“√ √â“ß™Õ Ë ◊ ¢Õß∫√‘…∑ — „Àμ ⥠·≈–‡ªìπ∑’Ë√Ÿâ®—°„À≥âπ“π ‘ μ≈“¥ ∑’Ë ÿ¥ πÕ°®“°π’Ȭ—߇ª ìπ°“√ √â“ß §«“¡¡—Ëπ§ß„Àâ°—∫μ√“  ‘π§â“¥â«¬é ç∫ÿÀ√’Ë¡“√å≈‚∫‚√∂◊Õ‡ªìπ  ‘π§â“À≈—°¢Õß∫√‘…—∑ ·≈–‡ªìπ À— « À Õ ° ∑’Ë øî ≈ ≈‘ ª ¡ Õ √å √‘   „™â „ π ° “ √√ÿ ° μ ≈ “ ¥ ∫ÿ À √’Ë ∑—Ë « ‚≈ ° √«¡∑—Èß¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡´’¬μ –«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ ¥—ßπ —Èπ°“√ √â“ß™◊ËÕ ‡ ’¬ß¢Õß∫√‘…—∑„À⇪ìπ∑ ’Ë√Ÿâ®—°¢Õßμ≈“¥ ®÷߇ª ìπ°≈«‘∏’Àπ÷Ëß∑’Ë  √â “ ß § « “¡ · ¢Á ß · ° √à ß „Àâ °— ∫ μ— «  ‘ π §â “ ∑’Ë ºà “ π ¡ “∫ √‘ …— ∑ ‰¡à  “¡“√∂®–∑”°“√‚¶…≥“À √◊Õ ®¥ — °® ‘ °√√¡ à߇ √‘¡°“√¢“¬ ‘π ‰¡à«à“®–‡ªìπ«‘∏’„¥°Áμ“¡ §“ â ‰¥â „π¢≥–∑’Ë ‘π§â“‰¥â√—∫§«“ ¡π‘¬¡ Ÿß ‚¥¬‡©æ“–μ≈“¥„πª√–‡∑ »‰∑¬ ´ß Ë ÷ ‡ª π ì μ≈ “¥ „À ¡∑ à¡ ’Ë » ’° — ¬¿“æ Ÿß ·≈–¢≥–π’È¡“√å≈‚∫‚√‡ª ìπ∫ÿÀ√’Ë¬Õ¥π‘¬¡ºŸâ∫√‘‚¿§ §π‰∑¬é 3 Àπ—ß ◊Õ Trust us Weûre The Tobacco Industry : Campaign For Tobacco Free Kids (USA.) and Action on Smoking and Health ( UK.) ,2001

[close]

p. 5

5 ∫∑ √ÿª®“°‡Õ° “√≈—∫¢Õß∫√‘…—∑∫ÿÀ√’Ë æ∫«à“‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë·∑â®√‘ߢÕß°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡‡À≈à“π’ȧ◊Õ 1. ‡æ◊ËÕ‡ª≈’ˬπ„À⺟â∑’ˇ§¬«‘æ“°…å«‘®“√≥å∫√‘…—∑∫ÿÀ√’Ë°≈“¬‡ªìπºŸâ∂◊Õπ‚¬∫“¬‡ªìπ°≈“ß °“√„Àâ‡ß‘π  π—∫ πÿπ‡ªìπ°“√ √â“ß∞“π π—∫ πÿπ∑“ß —ߧ¡∑’Ë¥’∑’Ë ÿ¥ ‡æ√“–∫√√¥“ºŸâ√—∫‡ß‘π π—∫ πÿπ¥—ß°≈à“«¬àÕ¡  ”π÷°„𧫓¡‡Õ◊ÈÕ‡øóôÕ¢ÕߺŸâ„Àâ‡ß‘π À√◊ÕÕ¬à“ßπâÕ¬∑’Ë ÿ¥°Á‰¡à§—¥§â“π∫√‘…—∑∫ÿÀ√’ËÕ’°μàÕ‰ª 2. ‡æ◊Õ Ë ¥÷߇Փ¿“æ≈—°…≥å∑¥ Ë’ ¢ ’ ÕßÕߧå°√ À√◊Õ°‘®°√√¡∑’∫ Ë √‘…∑ — ∫ÿÀ√’‰ Ë ª π—∫ πÿπ¡“ Ÿ∏ à√ ÿ °‘®¢Õßμπ °“√ ∑’Ë™◊ËÕ¢Õß∫√‘…—∑∫ÿÀ√’˪√“°Ø§Ÿà°—∫Õߧå°√∑’Ë¡’™◊ËÕ‡ ’¬ßÀ√◊ÕÀπ૬ߓπ¢Õß√—∞¬àÕ¡‡ √‘¡ √â“ß¿“ææ®πå∑’Ë¥’·°à ∫√‘…—∑∫ÿÀ√’Ë ´÷Ëß “¡“√∂∑”„Àâ “∏“√≥™π√—∫√Ÿâ∂÷ß°‘®°√√¡∑“ß —ߧ¡¢Õß∫√‘…—∑∫ÿÀ√’Ë ·≈–∂÷ß°—∫‡æ‘Ë¡¡Ÿ≈§à“ °“√∂◊ÕÀÿâπ¢Õß∫√‘…—∑∫ÿÀ√’ˉ¥â¥â«¬ 3. ‡æ◊ËÕ √â“ß “¬ —¡æ—π∏å à«πμ—«°—∫ºŸâ¡’Õ”π“®„π«ß°“√√—∞∫“≈À√◊ÕÀπ૬ߓπ¢Õß√—∞ 4. ‡æ◊ËÕ∫—Ëπ∑Õπæ≈—ߢÕßΩÉ“¬√≥√ߧå‡æ◊ËÕ°“√‰¡à Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë ∑”„À⠗ߧ¡‡ÀÁπ«à“°≈ÿà¡π’ȇªìπæ«°„®·§∫ 5. ∑”„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈À√◊Õª√–‡¥Áπ„π°“√∑”°“√»÷°…“«‘®—¬∑’Ë π—∫ πÿπ‚¥¬∫√‘…—∑∫ÿÀ√’Ë¡’πÈ”Àπ—°¡“°¢÷Èπ4 ∑ — … ‘ √ ∫ ¡ ‰ ” ∑ : ° ≈ ‚ ¬ — ¡ “ π Õ √ “ ° å § ß Õ ß Õ ÷°¢ Õÿª∂—¡¿å°‘®°√√¡Õ◊ËπÊ5 ∫—π∑âÕ ’Ë ß°“√ ∫ÿÀ√μ ‘ ’ËÀâÕ∫ÿÀ√’Ë °“√‚¶…≥“μ“¡ª°μ „π ¬ “ à ® â 1. §ß‰«â´÷Ëß°“√√—∫√Ÿâ¬ „™ “ à ߧ Õ ¢ ß Ë ÷ π À «à“∫ÿÀ√’Ë ‡ªìπ‡æ’¬ß π ∫ « à √—   ¡ π ì Õ ¬ ‡ª ¬ “√ ° ‚¥ ¥ ‘ “ â ° § ‡ â π ‘ À   ∑”„ ‘μ 2. ∑”„À≥â‡ÀÁπ ™Õ∫μàÕ —ߧ¡Õ—π®– ¥ ‘ º ∫ √— ß ®–ªÉ«¬·≈–‡ ’¬™’« “¡ Õ Ë ◊ « § ‡π Õ à π “ â μ ¥ æ π   „ å ‡ â Ÿ π ߺ ® Õ æ ¢ ß Ë ÷ “æ π ËßÀ 3. ‡ √‘¡¿ à“‡ªìπ ‘Ë߇ æμ‘¥∑’˧√÷ ”« ® ¥ –® ® Ë ’ ∑ π ∑ · ß Ë ÷ π ‘  ‘π§â“∏√√¡¥“™π‘¥À Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë«à“‡ªìπ ‘Ëߪ°μ   “√ Ë √’ ° À ÿ ∫ √— ∫ ¡ ∫ Ÿ Õ   ¬ “√ “√ ° ° “° „π ¥â«¬‚√§∑’ˇ°‘¥® ”„À⇰‘¥§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ ’°ÆÀ¡“¬Àâ“¡°“√ ¡ –∑ – ≈ ® “ · à « â § ¡ ¿ ‚ · √‘ â ∫ â Ÿ ¥ º à ‰ å ° π · ‘ » — μ √∑ 4.  √â“ß∑—»π§ ¬‡©æ“–«‘∑¬ÿ·≈–‚∑ ‚¥ ßÊ “ à μ Õ Ë ◊   ß ÷ ∂ “ â 5. ∑”„Àâ “¡“√∂‡¢ “√ Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë„π¥â“π≈∫ ß° Õ Ë ◊ ‡√ Õ π   –‡ ® Ë ’ ∑ “√ ‚¶…≥“∑“ß ◊ËÕμà“ßÊ „®∑’Ë®–· ¥ß ° “° „π π ”∫ ™ ≈ ≈ « “¡ ¡ « Õ Ë ◊ §   à ¥ ‘ ° ° · –‡ „® √“ ‡æ 6.  √â“ߧ«“¡≈”∫“° —¡¿å¢Õß∫√‘…—∑∫ÿÀ√’Ë ∂ ª ÿ Õ “√ ° ∫ — ° ¬ « â ¥ π Á ¡à‡À 7. ªî¥ª“°∫ÿ§§≈∑’ˉ π¢Õßμ—«‡Õß “°‡ ’¬ßÕ¬à“ߥ’ ß“ ª ¡ π ì « à √ â Ÿ ‡ª º Õ “¬ √◊ ≈ ° √À “® ° å √Õ ß§ Õ ° å âßμàÕ Õÿª∂—¡¿å À—«Àπâ“Õߧ “√ §«“¡§‘¥‡ÀÁπ∑’Ë¢—¥·¬ ° ∫ — √ â ¥ ‰ Ë ’ √∑ ° å ߧ ßÕ ¢Õ 8. Õ“®‡ª≈’ˬπ®ÿ¥¬◊π ÿ ∂—¡¿å ߧå°√¥â“π ÿ¢¿“æ —∫ß“π∑’ËÕª Õ ß° “° Õ Ë ◊ ß® ‡π « â « ∑ ¬ Ë ’ ° — ° ‡ Ë ’ ∑ ∑ “√ ° ’ ßÊ “ à ¡ μ Ë ‡¡◊ËÕ ∏å∫√‘…—∑¥â«¬°‘®°√√¡ π — ‡¬’ˬ¡¢Õß∫√‘…—∑∫ÿÀ√’ æ ¡ — “  ™ √– ª â ¥ ‰ Ë √’ ÿ À · ¥ßº≈ß“π —∑∫ Õ Ë ◊ … ‡æ √‘ ∫ â “√ ° „À » “  √√ ° ∑ ‘ ‚Õ π ¥ î ¥ — ® ‡ª “√ 9. ≈–¡Õ∫√“ß«—≈ ·≈–° · π ‘   ¥ — μ “√ ° « “ à ߢ ≈ ‡™àπ °“√®—¥·∂ 4 ®Ÿ¥∏ ‘ ·¡§§“¬ çÕߧå°√ π—∫ πÿπ ÿ¢¿“æ¢Õߪ√–™“™π§«√‡°’¬ Ë «¢âÕß°—∫∫√‘…∑ — ∫ÿÀ√’À Ë √◊Õ‰¡àé ‡«∑’§«“¡§‘¥‡æ◊Õ Ë æ—≤π“°“√ √â“߇ √‘¡ ÿ¢¿“æ§√—ß È ∑’Ë 1 ‡√◊Õ Ë ß√Ÿ„ â Àâ ∑—π°≈¬ÿ∑∏å∫√‘…—∑∫ÿÀ√’Ëé ®—¥‚¥¬  ”π—°ß“π°Õß∑ÿπ π—∫ πÿπ°“√ √â“߇ √‘¡ ÿ¢¿“æ√à«¡°—∫¡Ÿ≈π‘∏‘√≥√ߧå‡æ◊ËÕ°“√‰¡à Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë, °√°Æ“§¡ 2544 5 WHO.Sponsorship.WHO Tobacco or Health Programme, January 1996.

[close]

p. 6

6 °‘®°√√¡§◊𰔉√„À⠗ߧ¡¢Õß∫√‘…—∑∫ÿÀ√’Ë : °√≥’»÷°…“„πª√–‡∑»‰∑¬ 1. ‚§√ß°“√ªÑÕß°—π‡¬“«™π Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë (Youth Smoking Prevention : YSP) ‰¥â·°à °“√ π—∫ πÿπ‡ß‘π‡æ◊ËÕ®—¥°‘®°√√¡ °—∫‡¬“«™πºà“πÕߧå°√√–¥—∫®—ßÀ«—¥ ‡™àπ - ‚§√ß°“√ √â“ß·°π𔇧√◊Õ¢à“¬π—°‡√’¬π‰∑¬‰¡à Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë ¢Õß∫√‘…—∑øî≈≈‘ª ¡Õ√å√‘  2. ‚§√ß°“√¥â“π°“√»÷°…“ ‡™àπ - °“√„Àâ∑ÿπ°“√»÷°…“·°àπ—°»÷°…“»‘≈ª–¢Õß∫√‘…—∑øî≈≈‘ª ¡Õ√å√‘  - ‚§√ß°“√æ—≤π“‚√߇√’¬π ¢Õß‚√ßß“π¬“ Ÿ∫ 3. ‚§√ß°“√¥â“π°“√æ—≤π“™π∫∑ ‡™àπ - ‚§√ß°“√æ—≤π“™’«‘μ‡°…μ√°√ºŸâª≈Ÿ°¬“ Ÿ∫ ¢Õß‚√ßß“π¬“ Ÿ∫ 4. ‚§√ß°“√¥â“π ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡™àπ - ‚§√ß°“√¬ÿ«™π æ‘∑—°…å √—°…å “¬πÈ” ¢Õß∫√‘…—∑øî≈≈‘ª ¡Õ√å√‘  - ‚§√ß°“√√à«¡°—π√—°…“· π· ∫„Àâ ¥„  ¢Õß∫√‘…—∑∫√‘μ‘™ Õ‡¡√‘°—π ‚∑·∫§‚§ 5. °“√∫√‘®“§‡ß‘π·°àÕߧå°√ —ߧ¡ ß‡§√“–Àå¥â“πμà“ßÊ ‡™àπ Õߧå°√¥â“π μ√’ ·≈–‚√§‡Õ¥ å 6. °“√∫√‘®“§‡æ◊ËÕ°“√∫√√‡∑“ “∏“√≥¿—¬ °√≥’‡°‘¥¿—¬æ‘∫—μ‘ 7. °“√ π—∫ πÿπ°‘®°√√¡¥â“π»‘≈ª– «—≤π∏√√¡ ·≈–°’Ó ‡™àπ - °“√ª√–°«¥»‘≈ª°√√¡Õ“‡´’¬π ¢Õß∫√‘…—∑øî≈≈‘ª ¡Õ√å√‘  - °“√ π—∫ πÿπ‡ß‘π·°à ¡“§¡¬‘¡π“ μ‘°·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ ¢Õß‚√ßß“π¬“ Ÿ∫ - °“√ π—∫ πÿπ‡ß‘π·°à°’Ó¡À“«‘∑¬“≈—¬‚≈° §√—Èß∑’Ë 24 ∑’˪√–‡∑»‰∑¬‡ªìπ‡®â“¿“æ ¢Õß‚√ßß“π¬“ Ÿ∫ - °“√ π—∫ πÿπß“π 9 th Bangkok International festival of Dance&Music ¢Õß‚√ßß“π¬“ Ÿ∫ √’Ë„ “ √   Ÿ ∫ ∫ÿ À ° ß √ § ‚ “ ≥ ¿“悶… ßß“π¬“ Ÿ∫ ‚√ ß Õ ¢ ∑“ß ·ºàπæ—∫¢Õß∫√ ‘…—∑øî≈≈‘ª ¡Õ √å√‘  À⇪ìπ∑’ˇª ìπ ¿“æ¢à “ «ª√–™“ — ¡ æ— π ∏å ° “√∫√‘ ® “§‡ß‘ π ¢Õß∫√‘…—∑ ∫√‘μ‘™ Õ‡¡√‘°—π ‚∑·∫§‚§ „πÀπ—ß ◊Õæ‘¡æå

[close]

p. 7

7 ‚√ßß“π¬“ Ÿ∫  π—∫ πÿπ‡ß‘π 1 7,0 ¬‘¡π“ μ‘°·Ààß ª√–‡∑»‰∑¬ ‡¥ 75,400 ∫“∑„Àâ°—∫ ¡“§¡ ◊Õπ ‡¡…“¬π 2 550 — «“§¡ ◊ π ∏π Õ ‡¥ â « ° · – √ —   Õ√å√‘  — À«¥ Ë◊ π ®ß —∑øî≈≈‘ª ¡ ÿ √Ë’ ‡∂Õ … ‘ ∫À √ â “ ∫ ≈ – ≈ ‡À · ¬ “ 𬓠Ÿ∫ ß“π ∑”≈ ‚¥¬ ‚√ßß“ π ÿ π   ∫ — π   2549 ¿“殓°¢à“« ¡μ‘™π «—π∑’Ë 19 ∏.§. Àπâ“ 10 ‡√◊ËÕß ‚§√ß°“√ ¬ÿ«™π æ‘∑—°…å √—°…å “¬πÈ” ¢Õß∫√‘…—∑øî≈≈‘ª ¡Õ√å√‘  ‚√ßß“π¬“ Ÿ∫  π—∫ ‡¥◊Õπ ¡’π“§¡  πÿπ ‡ß‘π „Àâ°—∫ ‚√߇√’¬π 2550 ‰∑¬√—∞«‘∑¬“ ·ºàπæ—∫°“√ª√–°«¥»‘≈ª°√√¡  π—∫ πÿπ‚¥¬øî≈≈‘ª ¡Õ√å√‘  πæ—∫ ¿“悶…≥“°“√ª√–°«¥·ºà ¢Õß‚√ßß“π¬“ Ÿ∫

[close]

p. 8

8 §◊𰔉√„À⠗ߧ¡ : „§√‰¥â...„§√‡ ’¬  ”À√—∫‚§√ß°“√ªÑÕß°—π‡¬“«™π®“°∫ÿÀ√’Ë (YSP) ´÷ß Ë ‡ªìπ√Ÿª·∫∫Àπ÷ß Ë ¢Õß°“√§◊𰔉√„Àâ ß — §¡¢Õß∫√‘…∑ — ∫ÿÀ√’π Ë π È— Õߧ尓√ Õπ“¡—¬‚≈° ‰¥âª√–¡«≈ß“π«‘®—¬μà“ßÊ ∑’Ë¡’°“√»÷°…“«‘‡§√“–À傧√ß°“√ªÑÕß°—π‡¬“«™π®“°∫ÿÀ√’∑ Ë ’Ë∑”Õ¬Ÿà„πÀ≈“¬ª√–‡∑» æ∫ 6 ª√–‡¥Áπ∑’Ëπà“ π„®¥—ßπ’È 1. ∫√‘…∑ — ∫ÿÀ√’∫ Ë Õ°«à“∑”‚§√ß°“√ YSP ‡æ◊Õ Ë ‰¡à„À⇬“«™π Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë ‚¥¬„π°“√¥”‡π‘π‚§√ß°“√π’∫ È √‘…∑ — ∫ÿÀ√’μ Ë Õ°¬È”«à“ °“√  Ÿ∫∫ÿÀ√’ˇªìπ∑“߇≈◊Õ°¢Õß·μà≈–∫ÿ§§≈ À√◊Õ∫Õ°«à“ ∫ÿÀ√’ˇªìπ‡√◊ËÕߢÕߺŸâ„À≠à‡∑à“π—Èπ çSmoking is for Adulté ´÷Ëß°“√ª√–™“ —¡æ—π∏凙àππ’È„π∑“ß°≈—∫°—π‡ªìπ°“√¥÷ߥŸ¥‡¬“«™π„Àâ Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë ‡æ◊ËÕ· ¥ß«à“μ—«‡Õ߇ªìπºŸâ„À≠à ¥—ßπ—Èπ‚§√ß°“√π’È‚¥¬·∑â®√‘ß·≈â« ‡ªìπ‰ª‡æ◊ËÕº≈ª√–‚¬™πå∑“ß°“√μ≈“¥¢Õß∫√‘…—∑∫ÿÀ√’Ë 2. ∫√‘…—∑∫ÿÀ√’Ë∑”‚§√ß°“√π’È‚¥¬ºà“πºŸâ§â“ª≈’° §√Ÿ ·≈–Àπ૬ߓπ√“™°“√ ¢≥–∑’Ëμà“ß°—π≈‘∫≈—∫°—∫‡∑§π‘§∑’Ë∫√‘…—∑∫ÿÀ√’Ë „™â„π°“√¢“¬∫ÿÀ√’Ë ‡™àπ °“√ π—∫ πÿπ°“√·¢àߢ—π√∂øÕ√å¡Ÿ≈“«—π ∑’Ë„™âºŸâ¢—∫√∂·¢àß∑’ˇ√Á«∑’Ë ÿ¥°—∫°’Ó·¢àß√∂∑’ˉŒ‡∑§‡æ◊ËÕ ‚¶…≥“ ‘π§â“¢Õßμ—«‡Õß π—Ëπ‡∑à“°—∫«à“ ∫√‘…—∑∫ÿÀ√’Ë π—∫ πÿπ°‘®°√√¡∑’ˇ©◊ËÕ¬™“ ·≈–‰¡à¡’ª√– ‘∑∏‘º≈ ‡æ◊ËÕ∫Õ°‰¡à„À⇬“«™π Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë „π ¢≥–∑’Ë π—∫ πÿπ°‘®°√√¡∑’Ë¥÷ߥŸ¥§«“¡ π„® μ◊Ëπ‡μâ𠇙àπ √∂·¢àßøÕ√å¡Ÿ≈“«—π ‡æ◊ËÕ‚¶…≥“ ‘π§â“¢Õßμπ‡Õß ‘Ëßπ’ÈÕ∏‘∫“¬ ‰¥âÕ¬à“ß™—¥‡®π∂÷ߧ«“¡‰¡à®√‘ß„®„π°“√∑”‚§√ß°“√ (YSP) ¢Õß∫√‘…—∑∫ÿÀ√’Ë 3. ‰¡à¡’À≈—°∞“πÀ√◊Õß“π«‘®—¬∑’Ë™’È«à“‚§√ß°“√ªÑÕß°—π‡¬“«™π∑’Ë π—∫ πÿπ‚¥¬∫√‘…—∑∫ÿÀ√’ˉ¥âº≈ ·≈–∫√‘…—∑∫ÿÀ√’ˉ¡à‡§¬ · ¥ßÀ≈—°∞“π À√◊Õ¡’°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ‡æ◊ËÕ∑’Ë®–· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“ ‚§√ß°“√π’ȉ¥âº≈ „π∑“ßμ√ß°—π¢â“¡ ¡’ß“π«‘®—¬·≈– ¢âÕ§‘¥‡ÀÁπ¡“°¡“¬«à“ ‚§√ß°“√π’ȉ¡à¡’ª√– ‘∑∏‘º≈ ·μà‡ªìπ·§à‡§√◊ËÕß¡◊Õ„π°“√ª√–™“ —¡æ—π∏å¢Õß∫√‘…—∑∫ÿÀ√’ˇ∑à“π—Èπ º≈«‘®—¬√–∫ÿ ‚§√ß°“√ªÑÕß°—π«—¬√ÿàπ‰¡à„Àâ Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë (YSP) ¢Õß∫√‘…—∑∫ÿÀ√’Ë ‰¡à ‰¥âº≈ ®“°°“√«‘®—¬¢Õß Nielsen Media Research ´÷Ë߇ªìπ ∂“∫—π«‘®—¬¥â“π ◊ËÕ∑’Ë¡’™◊ËÕ‡ ’¬ß ∑’ˉ¥â√—∫°“√μ’æ‘¡æå·≈–‡º¬ ·æ√à„π«“√ “√ American Journal of Public Health ‡¡◊ËÕ«—π՗ߧ“√∑’Ë 31 μÿ≈“§¡ ªï 2549 √–∫ÿ™—¥‡®π«à“  ◊ËÕ√≥√ߧå ∑’Ë∫√‘…—∑∫ÿÀ√’Ë‚¶…≥“™«π‡™◊ËÕμàÕ “∏“√≥™π«à“ μ—Èß„®∑”‡æ◊ËÕªÑÕß°—π«—¬√ÿàπ®“°°“√ Ÿ∫∫ÿÀ√’Ëπ—Èπ ‰¡à¡’º≈„π°“√ªÑÕß°—π‡≈¬ ·≈–  ”À√—∫«—¬√ÿàπ∫“ߧπ  ◊ËÕ¥—ß°≈à“«°≈—∫‡ªìπ·√ß°√–μÿâπ„À⇥Á° π„® Ÿ∫∫ÿÀ√’ˇ ’¬¥â«¬´È”‰ª ‚¥¬‡ªìπ°“√ ”√«®§«“¡§‘¥‡ÀÁπ®“°‡¥Á°«—¬√ÿàπÕ‡¡√‘°—π ®”π«π¡“°°«à“ 100,000 §π ∑’ËÕ“»—¬Õ¬Ÿà„π§√Õ∫§√—«™“« Õ‡¡√‘°—π ®”π«π‡°◊Õ∫√âÕ¬≈– 80 ¢Õߧ√Õ∫§√—«™“«Õ‡¡√‘°—π „π™à«ß√–À«à“ߪï 1999 - 2002 ·≈–¡’Õ“¬ÿ√–À«à“ß 12 - 17 ªï ∑’ˇ§¬‰¥â¥Ÿ À√◊Õ‡ÀÁπ ◊ËÕ√≥√ߧå¢Õß∫√‘…—∑∫ÿÀ√’Ë∑“ß ◊ËÕ¡«≈™π·¢πßμà“ßÊ ∑’Ë¡’¡“°∑’Ë ÿ¥∂÷ß 75  ◊ËÕ πÕ°®“°π’¡ È À“«‘∑¬“≈—¬¡‘™· ‘ °π °Á‰¥â∑”°“√ ”√«®§«“¡§‘¥‡ÀÁπ¢Õßπ—°‡√’¬π‡°√¥ 8 ‡°√¥ 10 ·≈– ‡°√¥ 12 „π 48 √—∞¢ÕßÕ‡¡√‘°“„π™à«ß‡¥’¬«°—π°—π æ∫«à“ §«“¡∂’Ë„π°“√‡º¬·æ√à ◊ËÕ√≥√ߧ剡à„Àâ«—¬√ÿàπ Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë ¢Õß∫√‘…—∑∫ÿÀ√’Ëπ—Èπ ‰¡à¡’º≈ μàÕ°“√μ—¥ ‘π„® Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë¢Õß«—¬√ÿàπ‡≈¬ º≈°“√«‘®—¬π’È· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“ ¢âÕÕâ“ß∑’Ë∫√‘…—∑∫ÿÀ√’Ë„™â¡“μ≈Õ¥«à“ ‰¡àμâÕß°“√„Àâ«—¬√ÿàπ Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë ¥â«¬°“√¥”‡π‘𠂧√ß°“√‡æ◊ËÕ —ߧ¡μà“ßÊ π—Èπ·∑∫‰¡à‰¥âº≈„π°“√ªÑÕß°—π‡¬“«™π Ÿ∫∫ÿÀ√’ˇ≈¬ 6 World Health Organization Briefing çTobacco industry youth prevention programmes-a critiqueé,Geneva: 23 rd October ,2002

[close]

p. 9

9 ®√‘ßÊ ·≈â«∫√‘…—∑∫ÿÀ√’˧‘¥Õ¬à“߉√°—∫‡¬“«™π π’˧◊Õμ—«Õ¬à“ߢâÕ§«“¡„π‡Õ° “√≈—∫¢Õß∫√‘…—∑∫ÿÀ√’Ë ∑’Ë ∑”„Àâ‡√“∑√“∫«à“ ∫√‘…—∑∫ÿÀ√’Ë §‘¥Õ¬à“߉√°—∫ 燬“«™πé7 ç¢Õ â ¡≈ Ÿ μ“ à ßÊ ¢≥–π™ ’È „ ’È À‡â Àπ «“ Á à «¬ — √ÿπ à °≈¡ ÿà Õ“¬√ ÿ –À«“ à ß 1 4 18 ªï ‡ªìπ°≈ÿà¡∑’Ë¡’ ° “ √   Ÿ ∫ ∫ ÿ À √’ Ë ‡ æ Ë ‘ ¡ ¢÷Èπ ∫√‘…—∑‡√“®–μâÕß μ‘¥μ≈“¥„π§π°≈∑”„Àâ∫ÿÀ√’ˬ’ËÀâÕ„À¡à ‡√“μâÕß°“√„Àâ∫√‘ ÿà¡π’È„Àâ ”‡√Á® ∂â“  à«π·∫àß°“√μ≈“ …—∑‡√“¬—ߧß√—°…“ ‰¥â„π√–¬–¬“«é ¥¢Õß∫√‘…—∑∫ÿÀ√’Ë„Àâ ( ‡Õ °   “ √≈— ∫ · º π ° “ √μ ≈ “ ¥ ¢ Õ ß ∫√‘…∑ — Õ“√å ‡® ‡√¬‚ å π≈¥, å 15 ¡π ’ “§¡ 2519) √ π · ∫à ß ° “ « à   ’ ¡ “ √ ‡ ç‡æ√“– ≈Ÿ ° §â “ «— ¬ √ÿà π „ π ° ≈ÿà ¡ ∫¡“°°«à“ ¥ ÿ   ß Ÿ   ∑ μ≈“¥ —∫º≈°√– π « π ¢ Õ ß √ â ¥ ‰ – ® “ ¥—ßπ—Èπ‡√ ° “ √ ∑’Ë ®” ° “ ® Ê ∫ √‘ …— ∑ Õ◊Ë π ÿÀ√’Ë≈¥≈ßé øî≈≈‘ª ∫ ∑ — ∫ Ÿ … ‘   Ë ’ √ ∫ ∑ π à ÿ √ «—¬ ‚® ∑—π, “§¡ ’ — , ¡π (‰¡√Õπ ‘∑ ß∫√… Õ ¢ π „ ¬ “ “√¿ ‘ , ‡Õ°  å  ¡Õ√√ ) 2524 øî≈≈‘ª ¡Õ√å√‘  ∫√‘…—∑∫ÿÀ√’ˢⓡ™“쑬—°…å„À≠à¢Õß‚≈° „Àâ‡Àμÿº≈‰«âÕ¬à“ß·®à¡·®âß∂÷ߧ«“¡®”‡ªìπ¢Õß°“√®—∫μ≈“¥ ‡¬“«™π∑’Ë¡’μàÕ§«“¡ ”‡√Á®·≈–§«“¡¬—Ë߬◊π¢ÕßÕÿμ “À°√√¡ ¬“ Ÿ∫‰«â«à“ ’ «“¡√Ÿâ ¡§ ß â Õ μ ◊ Õ § — ≠ â  ”§ ‘ ç¢Õ · ≈ – ∑— » π § μ π º · ∫ ∫ · ∂÷ ß „ Àâ ¡ “ ° ∑’Ë  ÿ ¥ ÿÀ√’Ë¢Õß«—¬√ÿàπ «—¬√ÿàπ √  Ÿ ∫ ∫ ‡°’ˬ«°—∫°“ ® – ‡ ªì π ≈Ÿ ° §â “ ª √ – ®” ’Ë Õ “ ® Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë à«π «— π π’È §◊ Õ ºŸâ ∑   â Ÿ º – ≈ · “ â —πÀπ ¢Õ߇√“„π« π‡√‘Ë¡ Ÿ∫‡¡◊ËÕ‡ªìπ«—¬√ÿàπ â«≈â« ¡“°∑’Ë ÿ¥·≈ ‡ Õ ß ∑’Ë ºŸâ √‘  Ÿ ∫ ∫ÿ À √’Ë ‡ ≈◊ Õ ° ÿà π π’È „ π ™à « ß «— ¬ √ ≈‘È¡≈Õßé ¡“ — ¢Õß ‘¬ — «® ∫ÿÀ√’ˬ’ËÀâÕ·√° — π° å  μπ Àπ ’ ®Õ (‰¡√Õπ Õ ) ªï 2524   ‘ √ å √ Õ ¡ øî≈≈‘ª √μ≈“¥ªï 25 31, ∫√‘…—∑ Õ‘¡æ’‡ √’¬≈‚∑·∫§‚§ ®”°—¥) ç∫∑‡√¬ ’ ’Ë ”§≠ — ∑  ’Ë ¥ ÿ „π ™à«ß∑»«√√…∑ π∑  ’˺à“π¡“ §◊Õ ∫ ∑’˪√– ∫º≈  ”‡√Á®„πÕÿμ “ √‘…—∑ À°√√ ≈â«π‡ªìπ∫√‘… —∑∑’Ë¡’§«“¡™” ¡π’È π“≠ Ÿß „π°“√∫ÿ°μ≈“ ¥°≈ÿࡺŸâ Ÿ∫∫ÿÀ √’Ë«—¬√ÿàπé ( ¿“«–°“ ¥—ßπ—Èπ „π “¬μ“¢Õß∫√‘…—∑∫ÿÀ√’Ë·≈â« ‡¥Á°·≈–‡¬“«™π „π‡Õ‡™’ ¬ ®”π«π¡À“»“≈ §◊ Õ ·À≈à ß μ≈“¥∑’Ë ¡’ »— ° ¬¿“æ ∑¥·∑πμ≈“¥ºŸâ Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë∑’Ë°”≈—ßÀ¥·§∫≈ß„π°≈ÿࡪ√–‡∑» μ–«—πμ°‰¥â 7 Õâ“ß·≈â«„π 3

[close]

p. 10

10 ‡ªî¥‚ªß«—μ∂ÿª√– ß§å∑’Ë·∑â®√‘ߢÕß∫√‘…—∑∫ÿÀ√’Ë ®“°∫—π∑÷°™à«¬®”¢Õß ∂“∫—𬓠Ÿ∫ (Tobacco Institute ®—¥μ—Èߢ÷Èπ‚¥¬∫√‘…—∑∫ÿÀ√’Ë) ∑’ˇ¢’¬π„πªï 2534 „Àâ¿“æ∑’Ë ™—¥‡®π¬‘Ëߢ÷Èπ∂÷߇Àμÿ®Ÿß„®∑’Ë∑”„Àâ∫√‘…—∑∫ÿÀ√’Ë π—∫ πÿπ‚§√ß°“√ªÑÕß°—π‡¬“«™π®“°∫ÿÀ√’8Ë ç‚§√ß°“√ªÑÕß°—π‡¬“«™π Ÿ∫∫ÿÀ√’· Ë ≈–Õߧåª√–°Õ∫·μà≈– à«π¢Õß‚§√ß°“√π’ π— È ∫ πÿπ«—μ∂ÿª√– ß§å¢Õß ∂“∫—π „π°“√ °—¥°—Èπ·≈–§—¥§â“π¡“μ√°“√®”°—¥°“√‚¶…≥“∫ÿÀ√’Ë∑’ˉ¡à‡ªìπ∏√√¡·≈– àߺ≈‰¡àæ÷ߪ√– ß§åμàÕ∏ÿ√°‘®¢Õ߇√“ ∑—Èßπ’È°“√®–∫√√≈ÿ«—μ∂ÿª√– ß§å¥—ß°≈à“«‡°‘¥¢÷Èπ‰¥â¥â«¬°“√  à߇ √‘¡§«“¡‡™◊Õ Ë ∑’« Ë“ à Õ‘∑∏‘æ≈®“°°≈ÿ¡ à ‡æ◊Õ Ë πμà“ßÀ“° ∑’‡Ë ªì𠓇Àμÿ„À⇬“«™π‡√‘¡ Ë  Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë ‰¡à„™à°“√‚¶…≥“ ∫ÿÀ√’Ë ¬÷¥°ÿ¡»Ÿπ¬åÕ”π“®∑“ß°“√‡¡◊Õß·≈–∫’∫„Àâπ° — μàÕμâ“π°“√ Ÿ∫∫ÿÀ√’μ Ë Õ â ß∑”„π ‘ß Ë ∑’¬ Ë “°®–‰¥â√∫ — °“√¬Õ¡√—∫... ■ ■ °≈¬ÿ∑∏å‡æ◊ËÕ°“√π’È∑”‰¥âßà“¬ Ê §◊Õ Õÿμ “À°√√¡∫ÿÀ√’Ë π—∫ πÿπ‚§√ß°“√ªÑÕß°—π‡¬“«™π Ÿ∫∫ÿÀ√’ËÕ¬à“߇μÁ¡∑’Ë  √â“ß·π«√à«¡‡™◊Õ Ë ¡‚¬ßÕÿμ “À°√√¡∫ÿÀ√’‡Ë ¢â“°—∫·π«§‘¥°“√¡Õߪí≠À“‡¬“«™π Ÿ∫∫ÿÀ√’„ Ë π¡‘μ∑ ‘ ° ’Ë «â“ߢ÷π È ·≈– ¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥´—∫´âÕπ¬‘Ëߢ÷È𠇙àπ ·π«§‘¥∑’ˇ°’ˬ«°—∫¢âÕ∫°æ√àÕߢÕßæàÕ·¡à∑’ˉ¡à “¡“√∂∂à«ß¥ÿ≈°—∫ Õ‘∑∏‘æ≈¢Õß°≈ÿࡇæ◊ËÕπ‰¥â ∑”ß“π√à«¡¡◊Õ°—π·≈–ºà“ππ—°«‘™“™’æ¥â“π°“√ ß‡§√“–À凥Á°·≈–‡¬“«™π√«¡∑—ß È π—°°“√»÷°…“∑’‡Ë ªìπ∑’¬ Ë Õ¡√—∫ ‡æ◊Ëՙ૬°—π·°â‰¢ ùªí≠À“û ¥—ß°≈à“« ¬—« Ë „Àâ°≈ÿ¡ à æ≈—ßμàÕμâ“π°“√ Ÿ∫∫ÿÀ√’Õ Ë Õ°¡“°«‘æ“°…å«® ‘ “√≥姫“¡æ¬“¬“¡¢Õß∫√‘…∑ — ∫ÿÀ√’„ Ë π°“√ªÑÕߪ√“¡ ‡¬“«™π‰¡à„Àâ Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë ·≈â«¥÷ߧ«“¡ π„®¢Õß ◊ËÕ¡«≈™π‰ª∑’Ë·π«§‘¥·≈–°“√°√–∑”·∫∫ ÿ¥¢—È«¢Õßπ—° μàÕμâ“π∫ÿÀ√’ˇÀ≈à“π’È ‡μ√’¬¡μÕ∫‚μâ·≈– ≈“¬ª√–‡¥Áπ‚μâ·¬âß∑’Ë¡’πÈ”Àπ—°¡“°∑’Ë ÿ¥¢ÕßΩÉ“¬μàÕμâ“π∫ÿÀ√’Ë  √â“ß¿“æ°“√√—∫√Ÿ« â“ à ‚§√ß°“√¥—ß°≈à“« °”≈—ߢ¬“¬μ—«·≈–‰¥â√—∫°“√μÕ∫√—∫Õ¬à“ߥ’ ‚¥¬ à߇ √‘¡„À₧√ß°“√ ¢π“¥‡≈Á°„π√–¥—∫∑âÕß∂‘Ëπ‰¥â·æ√ࢬ“¬®”π«πÕÕ°‰ª ·≈– √â“ß‚§√ß°“√√à«¡∑’ˇÀ¡“– ¡°—∫æ—π∏¡‘μ√„π Õÿμ “À°√√¡∫ÿÀ√’˥⫬°—𠧫√À≈’°‡≈’ˬ߰“√μâÕßæ÷Ëßæ‘ßÕߧå°√æ—π∏¡‘μ√„¥‡æ’¬ßÕߧå°√‡¥’¬«... ■ ■ ■ ■ ■ ¢≥–‡¥’ ¬ «°— π ‡Õ° “√≈— ∫ ¢Õß∫√‘ …— ∑ øî≈≈‘ª ¡Õ√å√‘  ©∫—∫Àπ÷Ëß∑’ˇ¢’¬π¢÷Èπ ‡¡◊ËÕªï 2534 · ¥ß„Àâ‡ÀÁπÕ¬à“ß™—¥‡®π«à“ ‚§√ß°“√ªÑÕß°—π‰¡à„Àâ ‡¬“«™π Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë∑’Ë∫√‘…—∑∫ÿÀ√’Ë√‘‡√‘Ë¡¢÷Èππ—È𠇪ìπ‡æ’¬ß °≈¬ÿ∑∏å°“√ª√–™“ —¡æ—π∏å√Ÿª·∫∫Àπ÷Ëß „π‡Õ° “√ π—Èπ√–∫ÿ«à“ 8 9 Author unknown. Discussion paper [confidencial report; source: public affaire files, Susan Stuntz], Tobacco Institute, January 29, 1991. Bates no.TIMN0164422/4424. Available at http:// www.tobaccoinstitute.com. Accessed December 11, 2001. Slavit JJ. TI youth initiative. Phillip Morris, February 12, 1991. Bates No. 2500082629. Available at: http://www.pmdocs.com. Accesses December 11, 2001 ç ¥— ™ 𠂧√ß°“√ª ’ ∑’Ë ® – „ ™â μ— ¥  ‘ π § « “ Õ Ñ ß°π ¡  ” ‡ √Á ® ¢ — ‰¡„ àÀ Õß 1.°“√ ‡â ¬“«™π ∫ Ÿ ∫À ÿ √ Ë ’ π ‰ È ’   ¥ “¡“√∂  · â 9 °ÆÀ¡“¬ °—¥°—Èπ°“ °à μà“ßÊ √ÕÕ° ∑’Ë  ¢“¬·≈–° ® ‘ °√√¡°“ √â“ߢâÕ®”°—¥„π° “√ 2 . ° “ √μ≈“¥¢Õß π ‘ § “ â ¢ Õ߇√“ √ÕÕ ª√–‚¬™π å·°à∫√‘…—∑ ° ° Æ À ¡ “ ¬ ∑’Ë ‡ ª ∫ ìπ 3.°√– ÿÀ√’Ë ·    π ¢÷È π ® “ ° ° ≈ÿà ¡ ∏ÿ √ °‘ ® —∫ πÿπ∑’ˇ¢â¡·¢Áß ¬‘Ëß ·≈–Õߧ å°√μà“ß Ê ° ≈ÿà ¡ ºŸâ ª ° § √ Õ ß § √Ÿ é

[close]

p. 11

11 §«√À√◊Õ∑’Ë®–√—∫‡ß‘π À√◊Õ√à«¡¡◊Õ°—∫∫√‘…—∑∫ÿÀ√’Ë „πª√–‡∑»‰∑¬ À≈“¬Õߧå°√À≈߉ª√—∫‡ß‘π·≈–§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ®“°∫√‘…—∑∫ÿÀ√’Ë ¥â«¬§«“¡‰√â ‡¥’¬ß “ ‰¡àμ√–Àπ—°«à“∫√‘…—∑∑’Ë„Àâ§◊Õ∫√‘…—∑¢“¬∫ÿÀ√’Ë∑’Ëπ”‚√§√⓬·≈–§«“¡μ“¬¡“ Ÿà≠“μ‘¡‘μ√¢Õ߇√“ ·≈–‰¡àμ√–Àπ—°«à“‚¥¬·∑â®√‘ß·≈â«∫√‘…—∑∫ÿÀ√’Ë°”≈—ßÕ“»—¬™◊ËÕ‡ ’¬ß¢ÕßÕߧå°√‡À≈à“π—Èπ„π°“√ √â“ß ¿“æ„Àâμ—«‡Õß ¢≥–∑’ËÀ≈“¬Õߧå°√√—∫‡ß‘π¥â«¬‡Àμÿº≈«à“∫√‘…—∑∫ÿÀ√’Ë„Àâ‚¥¬‰¡àÀ«—ߺ≈μÕ∫·∑π ·≈–‰¡à‰¥â‚¶…≥“ª√–™“ —¡æ—π∏嬒ËÀâÕ∫ÿÀ√’Ë·μàª√–°“√„¥ ‚¥¬À≈ߧ‘¥«à“∫√‘…—∑‡À≈à“π’È μâÕß°“√™à«¬‡À≈◊Õ —ߧ¡ ·μà ‡ ªì π ∑’Ë πà “ ¬‘ π ¥’ «à “ À≈“¬Õß§å ° √ ‡™à π °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ ¢ °√–∑√«ß»÷ ° …“∏‘ ° “√  ”π— ° ß“πªÑ Õ ß°— π ·≈–ª√“∫ª√“¡¬“‡ æμ‘ ¥ (ªª .)  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√ª√– “πß“π ·≈– à ß ‡ √‘ ¡ ‡¬“«™π·Àà ß ™“μ‘ ( ¬™.) μà “ ß ªÆ‘‡ ∏∑’Ë®–√—∫‡ß‘π π—∫ πÿπ®“°∫√‘…—∑∫ÿÀ√’Ë ©–π—È π „π∞“π–¢ÕߺŸâ √— ° ‡¬“«™π‰∑¬ ¥â«¬°—π ‰¡à«à“∑à“π§◊Õ §√Ÿ Õ“®“√¬å ‡®â“¢Õß  ∂“π»÷°…“ Àπ૬ߓπ‡Õ°™π Àπ૬ߓπ√—∞ ‰¥â‚ª√¥ª°ªÑÕ߇¬“«™π¢Õ߇√“Õ¬à“ß·∑â®√‘ß ‚¥¬ ‰¡√ à∫ — ‡ßπ ‘  π∫ —  ππ ÿ À√Õ ◊ √∫ — °“√ π∫ ‡¢â“√à«¡„π‚§√ —  ππ ÿ Õª ÿ ∂¡ ß°“√„¥ Ê — ¿å À√Õ ◊ ° — ∫ ∫ ™◊ËÕ„π≈—°…≥– √‘…—∑∫ÿÀ√’Ë ·¡ â «à “ ® – çªÑ ®–Õâ“ß«à“‰¡àμâÕ Õß°—π‡¬“«™π®“°∫ÿÀ√’Ëé · „™â ß°“√„Àâ¡’°“√ª ¡â∫√‘…—∑ √ – ™ “   ¡ — æ π — ∏å„¥Ê °Áμ“¡ ‰¡‡ à °¬ ’Ë «¢Õ â ◊ √« à ¡¡Õ ◊ °∫ ‡ªìπ°“√‡¢â“√à«¡ ß À√Õ — ∫ √… ‘∑ — ∫À ÿ √’Ë ‰¡« °‘®° à“ à ®– °“√°’Ó ∫—π‡∑ √√¡„π°√≥’„¥ Ê °Áμ“¡∑—Èß° “ √ »÷ ° … “ ‘ß »‘≈ª–·≈–« —≤π∏√√¡ ™« à ¬°π — ‡º ¬ · àß ÷ °≈¬∑ ¥”‡ππ ÿ ∏μ ‘ °“√Õ¬Ÿà ·≈– æ√∂ å“ àß ’Ë √… ‘∑ ™ — ∫À „ È ’ À ÿ √‰’Ë ¥â ‡ â ¬“«™πμ√–Àπ Ê ∑∫ æ√âÕ¡°—∫„Àâ¢âÕ ° — ∂ß ÷ °≈¬∑ ¡Ÿ≈¥â“π¿—¬Õ—πμ ÿ ∏‡ å À≈“ à π’È √“¬¢Õß∫ÿÀ√’Ë

[close]

p. 12

12 ‡¡◊Ë Õ ª ≈ “ ¬ ªï 2 5 4 3 ∫ √‘ …— ∑ ∫ ‚∑·∫§‚§ μ°≈ √‘ μ‘ ™ Õ ‡¡ √‘ °— π ß∫√® ‘ “§‡ßπ ‘ 3 .8 ≈“ â πªÕπ¥å (ª√– 250 ≈â“π∫“∑ ¡“ )„Àâ¡À“«‘∑¬“ ≈—ππÕμμ‘ß·Œ ≥ ®—¥μ—Èß»Ÿπ¬åπ“π ¡ ‡æ◊ËÕ “™“쑧«“¡√—∫º ‘¥™Õ∫μàÕ —ߧ¡ ∫√‘…—∑ (inter ¢Õß national Ce ntre for Cor Social Respo porate nsibility) π‘μ¬   “ √ ¢ÕßÕß N ew Scientist — °ƒ… ‰¥≈ â ßæ¡ ‘ æ∫ å ∑   ¡ — ¿ “ … ≥å Õß ‡´Õ√å √™ ªî‚μ π—°√–∫“¥ ‘ “√¥ «‘∑¬“™◊ËÕ°âÕß‚≈ ¢ å ° « à “ ç‡ßπ ‘ 3.8 ≈“ â πªÕπ¥π å ’È BAT μÕ ∏√ ÿ °® â ߉¥§ ‘ ¢Õßμπ ∫À â π ◊ ¡“®“° ÿ √∑ Ë’ ° ÿ ¡«π∑¢ Ë ’ “ ¬®–‰¥° 3 ‡æππ’ ¥—ßπ â ”‰√ª√–¡“≥ —ÈπμâÕߢ“¬∫ÿÀ √’Ë„À≥â‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ≈â“π¡«π®÷ß®– 100 ‰¥â‡ß‘π°âÕππ’ȧ ◊π ∫ÿÀ√’ËÀπ÷Ëß≈â“ ∑”„Àâ§π쓬 π¡«π 1 §π ¥—ßπ—Èπ° “√∫√‘®“§§√—Èß §π쓬‡æ‘Ë¡¢÷Èπ π’È®–¡’ Õ’° 100 §πé ®—¥∑”‚¥¬ Tobacco Industries Surveillance Project Southeast Asia Tobacco Control Alliance  π—∫ πÿπ‚¥¬ The Rockefeller Foundation  ”π—°ß“π°Õß∑ÿπ π—∫ πÿπ°“√ √â“߇ √‘¡ ÿ¢¿“æ ¡Ÿ≈π‘∏‘√≥√ߧå‡æ◊ËÕ°“√‰¡à Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë μ‘¥μàÕ¢Õ¢âÕ¡Ÿ≈‡æ‘Ë¡‡μ‘¡‰¥â∑’Ë ¡Ÿ≈π‘∏‘√≥√ߧå‡æ◊ËÕ°“√‰¡à Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë 36/2 ´.ª√–¥‘æ—∑∏å 10 ∂.ª√–¥‘æ—∑∏å ·¢«ß “¡‡ π„π ‡¢μæ≠“‰∑ °√ÿ߇∑æ œ 10400 ‚∑√. 0-2278-1828-9 ‚∑√ “√ 0-2278-1830 www.smokefreezone.or.th E-mail : ashthai2@cscoms.com www.ashthailand.or.th

[close]

Comments

no comments yet