กลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทบุหรี่

 

Embed or link this publication

Description

กลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทบุหรี่

Popular Pages


p. 1

กลยุทธ์ ทางการตลาดของบริษัทบุหรี่ ในการหลบหลีกกฎหมายห้ ามโฆษณาบุหรี่ ประเทศไทย มีกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 ที่มีสาระสาคัญ ประการหนึง ่ คือ การห้ ามโฆษณาและส่งเสริ มการขายทุกรู ปแบบ โดยความหมายของการ โฆษณาตาม พ .ร.บ. ฉบับนี ้ คือ “การกระทาไม่วา ่ โดยวิธีใด ๆ ให้ ประชาชนเห็น ได้ ยินหรื อทราบข้ อความเพื่อประโยชน์ทางการค้ า ” ในมาตรา 8 ของ พ.ร.บ.ฉบับนี ้ ระบุวา ่ “ห้ ามให้ ผ้ ใ ู ดโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบในสิ่งพิมพ์ ทางวิทยุ กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรื อสิ่งอื่นใดที่ใช้ เป็ นการโฆษณาได้ ” จากการสารวจของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สบ ู บุหรี่ พบว่า บริ ษัทบุหรี่ ได้ ใช้ กลยุทธ์ทางการตลาดที่ หลบเลี่ยงกฎหมายหลายอย่างเพื่อให้ เข้ าถึงผู้บริ โภค โดยกลยุทธ์สาคัญของบริ ษัทบุหรี่ ในการหลบเลี่ยงกฎหมายห้ ามโฆษณาบุหรี่ ในประเทศไทยมีดง ั นี ้ 1.การโฆษณา ณ จุดขาย การโฆษณา ณ จุดขาย ได้ แก่ สื่อต่าง ๆ ที่อยู่ ณ จุดขาย เช่น ป ้ าย ธงราว สติกเกอร์ ตู้หรื อชันวาง ้ สินค้ าที่ผลิตขึ ้นมาเฉพาะสินค้ าชนิดนัน ้ จากงานวิจย ั เรื่ องการโฆษณาบุหรี่ ณ จุดขาย โดย รศ.ดร.วสันต์ ศิลปสุวรรณ และคณะ เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2543 โดยวิธีวิจย ั เชิงสารวจ เก็บข้ อมูลจากร้ านจาหน่ายบุหรี่ พบว่า ลักษณะของการโฆษณา ณ จุดขาย มีลก ั ษณะต่าง ๆ ดังนี ้ 1. ตู้มีสีสน ั และโลโก้ เดียวกับซองบุหรี่ 2. ตู้ขนาดใหญ่มีสีสน ั และโลโก้ เดียวกับซองบุหรี่ และสามารถวางสินค้ าอื่นได้ 3. วางกล่อง / ซองบรรจุซองบุหรี่ ไว้ ด้านหน้ าร้ าน 4. ตู้ขายบุหรี่ ขนาดเล็กมีป ้ ายราคาติดที่ต้ ู 5. มีภาพที่สื่อถึงยี่ห้อบุหรี่ ติดที่หน้ าร้ าน นอกจากนี ้ พบว่า บุหรี่ ยี่ห้อมาร์ ลโบโรมีการโฆษณา ณ จุดขาย มีความถี่สง ู ที่สด ุ ในทุก ๆ ด้ าน และจาก การสารวจในกลุม ่ ประชาชนที่สบ ู บุหรี่ ต่างประเทศจะนิยมสูบบุหรี่ ยี่ห้อแอลแอนด์เอ็ม และมาร์ ลโบโร ตามลาดับ ซึง ่ ทังสองยี ้ ่ห้อผลิตจากบริ ษัทค้ าบุหรี่ เดียวกัน 2. กลยุทธ์ ด้านราคา เป็ นกลยุทธ์สาคัญที่บริ ษัทบุหรี่ ตา ่ งประเทศใช้ เพื่อบุกเบิกตลาดในประเทศไทย ทังนี ้ ้เพราะ

[close]

p. 2

- บุหรี่ ของโรงงานยาสูบ ซึง ่ ผูกขาดตลาดในประเทศไทยมาตลอด มีราคาขายต่ากว่า - การผลักดันขององค์กรรณรงค์ไม่สบ ู บุหรี่ ให้ การขึ ้นภาษี สรรพสามิตเป็ นส่วนหนึง ่ ของการบริ โภค ยาสูบ และปั จจุบน ั ที่อต ั ราร้ อยละ 75 ซึง ่ มีผลให้ ต้นทุนของสินค้ าชนิดนี ้สูงขึ ้น อย่างไรก็ตามแม้ จะถูกกดดันด้ วยข้ อจากัดดังกล่าว แต่บริ ษัทบุหรี่ ตา ่ งประเทศก็ส ามารถขยายส่วนแบ่ง ทางการตลาดได้ ในระดับหนึง ่ โดยการไม่ขึ ้นราคาบุหรี่ แม้ จะมีการขึ ้นภาษี สรรพสามิต เพื่อตรึงราคาไว้ และยอม ขาดทุนกาไร 3. การเผยแพร่ ของสินค้ าอื่น ๆ ที่มโ ี ลโก้ ย่ ห ี ้ อเดียวกับบุหรี่ นอกจากสินค้ าที่ผลิตจากบริ ษัทบุหรี่ เอง เพื่อแจกจ่ายให้ แก่ร้านขายบุหรี่ เช่น นาฬิกา ปฏิทิน และไฟ แช็ค ซึง ่ มีโลโก้ ยี่ห้อบุหรี่ ติดอยู่แล้ ว จากการสารวจยังพบสินค้ าประเภทอื่น ๆ ที่มีโลโก้ ยี่ห้อบุหรี่ ติดที่ตว ั สินค้ า หรื อ เป็ นสินค้ าที่ใช้ ชื่อยี่ห้อเดียวกับยี่ห้อบุหรี่ วางจาหน่ายตามสถานที่ตาม เช่น บริ เวณอนุสาวรี ย์ชย ั สมรภูมิ ตลาดนัด สวนจตุจก ั ร ชันใต้ ้ ดินเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้ าว และตลาดนัดตามสถานที่ราชการต่าง ๆ สินค้ าที่มีโลโกบุหรี่ ปรากฏอยู่อย่างแพร่ หลาย ได้ แก่ หน้ ากากโทรศัพท์มือถือ เข็มขัด พวงกุญแจ ถุง เท้ า กล่องใส่บห ุ รี่ เป็ นต้ น แม้ จะยังไม่สามารถพิสจ ู น์สน ิ ค้ าเหล่านี ้ ผลิตโดยบริ ษัทบุหรี่ เอง หรื อบริ ษัทบุหรี่ มีสว ่ นรู้ เห็นในการผลิต หรื อไม่ก็ตาม สินค้ าเหล่านี ้ก็มีการจาหน่ายแบบแพร่ หลายและเป็ นที่นิยม เนื่องจากเป็ นสินค้ าสาหรับกลุม ่ วัยรุ่ น ที่ราคาไม่แพง นอกจากนี ้ยังสร้ างความรู้ สก ึ เท่ ทันสมัย เนื่องจากเป็ นยี่ห้อบุหรี่ ตา ่ งประเทศ ข้ อสังเกต แม้ จะเป็ นการกระทาที่ละเมิดลิขสิทธิ์ แต่บริ ษัทผู้ผลิตบุหรี่ ซง ึ่ เป็ นเจ้ าของลิขสิทธิ์โลโก้ ยี่ห้อบุหรี่ ที่ถก ู นามาใช้ ผลิตเป็ นสินค้ าอื่น ๆ ไม่เคยมีการดาเนินการฟ ้ องร้ องกับผู้ผลิตสินค้ าเลียนแบบเหล่านี ้เลย 4. กิจกรรมสร้ างภาพพจน์ 4.1 การสนับสนุนกิจกรรมด้ านศิลปะ วัฒนธรรม และสังคม รวมทัง ้ การบริจาคเงินแก่ องค์ กรการกุศล ได้ แก่  การประกวดศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่ งประเทศไทยและการประกวดศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่ ง อาเซี่ยน โดยบริษัท ฟิ ลลิป มอร์ ริส การประกวดศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย เป็ นการจัดการประกวดศิลปกรรมเพื่อ คัดเลือกผลงานที่เข้ ารอบ 30 ชิ ้นจัดแสดงเป็ นนิทรรศการและนาผลงานชนะเลิศ 5 อันดับแรกส่ง เข้ าประกวดร่ วมกับผลงานจากประเทศสมาชิกอาเซียนทัง ้ 8 ประเทศ เพื่อชิงชนะเลิศในระดับ อาเซียน โดยมีการเวียนกันจัดการประกวดในระดับอาเซียนในหมูป ่ ระเทศสมาชิกทัง ้ 8 ประเทศ การประกวดนี ้จัดขึ ้นครัง ้ แรกที่ในปี 2537 ปั จจุบน ั จัดเป็ นปี ที่ 8 โดยมีหน่วยงานศิลปทังภาครั ้ ฐ และเอกชนเข้ าร่ วมเป็ นองค์กรร่ วมจัดทุกครัง ้ และได้ รับความสนใจจากนักศึกษาด้ านศิลปอย่าง กว้ างขวาง มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สบ ู บุหรี่ โทร. 0-2278-1828-9 1

[close]

p. 3

ทัง ้ นีบ ้ ริษัทบุหรี่ ได้ จัดให้ มีกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ได้ แก่ - การจัดการแถลงข่าวการจัดการประกวด และการแถลงข่าวผลการประกวด - การจัดนิทรรศการแสดงผลการประกวดและการมอบรางวัล - การลงข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครผลงานทางหนังสือพิมพ์ - การจัดทาโปสเตอร์ และแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์ตามสถานศึกษาต่าง ๆ  การบริจาคเงินแก่ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน เพื่อช่ วยผู้ประสบภัยนา ้ ท่ วมที่จังหวัด สุโขทัยและจังหวัดเพชรบูรณ์ จานวน 1 ล้ านบาท การประชาสัมพันธ์ ได้ แก่ - ภาพข่าวประสัมพันธ์การมอบเงินแก่ คุณมีชย ั วีระไวทยะ นายกสมาคมพัฒนาประชากร ไทย ทางหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2544  โครงการร่ วมกันรั กษาแสนแสบให้ สดใส โดย บริษัทบริตช ิ อเมริกัน โทแบคโค (ประเทศไทย) จากัด เป็ นกิจกรรมที่บริ ษัทเนชัน ่ กรุ๊ ปริ เริ่ มขึ ้น เพื่อหาทุนให้ กบ ั โครงการคนรักคลองของ กทม. โดย เนชัน ่ กรุ๊ ป รับผิดชอบเฉพาะคลองแสนแสบ (23 กิโลเมตร) โดยมีสปอนเซอร์ ร่วมคือ บริ ษัทบริ ติช อเมริ กน ั โทแบคโค สิงค์โปร์ เป็ นสปอนเซอร์ ร่วมรายใหญ่ที่สด ุ (แต่ในโฆษณาใช้ ชื่อบริ ติชอเมริ กน ั โทแบคโค ไทยแลนด์), เนชัน ่ กรุ๊ ป เทสโกโลตัส และบริ ษัทวีนิไทย จากัด (มหาชน) (สปอนเซอร์ ย่อยรายละ 300,000 บาท) โดยได้ มีการมอบเงินดังกล่าวในงาน “คนรักคลอง” ที่ กทม. จัด ขึ ้นที่สวนสันติชย ั ปราการ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2544 โดยนายสมัคร สุนทรเวช ผู้วา ่ กทม. เป็ นผู้รับมอบจากผู้แทนทัง ้ 4 บริ ษัท การประชาสัมพันธ์ ได้ แก่ - จัดทาแผ่นไวนิลชื่อโครงการพร้ อมโลโกของผู้สนับสนุน ขนาด 0.8 x 1.8 ม. เพื่อติดที่ท่าเรื อ ทุกท่า ตลอดคลองแสนแสบ จานวน 10 จุด ตังแต่ ้ เดือนกันยายนถึงปั จจุบน ั - การประชาสัมพันธ์ทาง โทรทัศน์ช่อง UBC 8 และวิทยุ FM. 90.5 - ภาพโฆษณาลงหนังสือพิมพ์ เดอะเนชัน ่ และกรุ งเทพธุรกิจ ตังแต่ ้ เริ่ มโครงการคือวันที่ 4 –19 กันยายน 44 (โดยโฆษณาที่ลงทางหนังสือพิมพ์มีทงหมด ั้ 4 แบบ และลงขนาดครึ่งหน้ า หนังสือพิมพ์ สี ขาว – ดา มีทงแบบข้ ั้ อความภาษาไทยและข้ อความภาษาอังกฤษ - ภาพข่าวประชาสัมพันธ์การมอบเงินเผยแพร่ ทางหนังสือพิมพ์กรุ งเทพธุรกิจ และเดอะเนชัน ่ ใน วันที่ 28 กันยายน 44  การสนับสนุนกิจกรรมขององค์ กรต่ างๆ โดยโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา โรงงานยาสูบได้ ให้ การสนับสนุนกิจกรรมบันเทิงและศิลปวัฒนธรรมต่างๆ รวมทังจั ้ ดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้ างภาพพจน์ ได้ แก่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สบ ู บุหรี่ โทร. 0-2278-1828-9 2

[close]

p. 4

- คอนเสิร์ทเวทีไท ถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ ช่อง 9 อสมท. โดยให้ สถานที่ในการแสดงภายใน - - - - บริ เวณของโรงงานยาสูบ และมีการติดป ้ ายสัญลักษณ์ของโรงงานยาสูบบนเวที เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2544 มหกรรมศิลปะการแสดงดนตรี นานาชาติ ครัง ้ ที่ 3 โดยเป็ นผู้สนับสนุนร่ วมกับองค์กรอื่น ๆ ในการ จัดการแสดงดนตรี ดรามา บัลเล่ต์ แจ๊ ซ ตลอดเดือน กันยายน 2544 โดยมีการ ประชาสัมพันธ์การแสดงนี ้ทางหนังสือพิมพ์และมีโลโกโรงงานยาสูบ การประกวดนางสาวเชียงใหม่ 2545 โดยเป็ นหนึง ่ ในผู้สนับสนุนการประกวด และมีโลโก้ ของ โรงานยาสูบบนเวที การจัดกิจกรรมแม่ดีเป็ นศรี ของชาติ โดยร่ วมกับสมาคมส่งเสริ มเอกลักษณ์ของชาติ ระหว่าง วันที่ 9 – 12 สิงหาคม 2545 ณ เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน มีโลโกโรงงานยาสูบร่ วมกับ ผู้สนับสนุนอืน ่ ๆ บนเวที การจัดโครงการประกวดแผ่นพับ วิธีปฏิบต ั ิเพื่อ “เสริ มสร้ างนิยมไทย ร่ วมใจประหยัด” (เงินตรา ต่างประเทศ) โดยมีการประชาสัมพันธ์ทางนิตยสารวัยรุ่ น a day, summer และแพรว สุดสัปดาห์ และทางเวบไซต์ของโรงงานยาสูบ โดยจัดให้ มีการตัดสินและมอบรางวัลเมื่อวัน อาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2544 ณ โรงหนังเมเจอร์ ซีนีเพลกซ์ รัชโยธิน การร่ วมกับสถานีบริ การน ้ามัน ปตท. จัดทาโครงการ ดับเครื่ องยนต์ มองก่ อนสูบ โดยมี ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันเสาร์ ที่ 15 ธันวาคม 2544 การออกบู๊ทของโรงงานยาสูบในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 18 – 25 สิงหาคม 2545 ที่อิมแพคท์ เมืองทองธานี 4.2 การประชาสัมพันธ์ องค์ กรทางสื่อมวลชน ได้ แก่  การโฆษณาประชาสัมพันธ์ องค์ กรทางหนังสือพิมพ์ ของโรงงานยาสูบ ปี 2544 มีการลงภาพโฆษณาองค์กรในรู ปแบบต่าง ๆ ทางหนังสือพิมพ์มติชน และข่าวสด ปี 2545 มีการลงโฆษณาองค์กรในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก และหลังจบการแข่งขันแล้ ว ทางหน้ า 1 ของหนังสือพิมพ์สยามกีฬา นอกจากนี ้ในช่วงที่มีข่าวเรื่ องการแปรรู ปโรงงานยาสูบก็มีการลงโฆษณาองค์กรขนาดเต็มหน้ า หนังสือพิมพ์ผ้ จ ูด ั การรายวัน  การโฆษณาทางโทรทัศน์ ของโรงงานยาสูบ พบว่ามีการซื ้อเวลาในช่วงละครหลังข่าวของละครเรื่ อง นางมาร ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 และ ออก สปอตโฆษณาของโรงงานยาสูบในประเด็น ความห่วงใยต่อสุขภาพและสนับสนุนให้ ออก กาลังกาย โดยพบการออกอากาศ เมื่อวันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2544 เวลาประมาณ 22.00 น. มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สบ ู บุหรี่ โทร. 0-2278-1828-9 3

[close]

p. 5

 การเป็ นสปอนเซอร์ รายการโทรทัศน์ ได้ แก่ - รายการเมืองไทยรายวัน ทางช่อง 9 อสมท. เวลา 22.00 น. ทุกวัน โดยมี สปอตของ โรงงานยาสูบในรายการ - รายการ ห้ า สี่ สาม สอง หนึง ่ ทางช่อง 5 เวลา 22.00 น. วันจันทร์ โดยมีสปอตคา ขวัญ วัฒนธรรมไทย มีสายใยผูกพัน - รายการฝี ไม้ ลายมือ ทางช่อง 5 เวลา 19.00 น. วันอาทิตย์ โดยมีสปอตของโรงงานยาสูบใน รายการ - รายการเมืองไทยวันนี ้ ทางช่อง 5 เวลา 21.00 น. ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ - รายการข่าวเกาะติดสถานการณ์ ทางสถานีโทรทัศน์ไอทีวี - รายการรัฐบาลหุน ่ ฮอลิเดย์ ทางสถานีโทรทัศน์ไอทีวี ในวันหยุดนักขัตฤกษ์ - รายการ 11 โลกกีฬา ซึง ่ มีการนาเทปการแข่งขันฟุตบอลโลก 2002 มาออกอากาศอีกครัง ้  การสนับสนุนการถ่ ายทอดสดการแข่ งขันกีฬาเอเซียนเกมส์ ครั ง ้ ที่ 14 ทางสถานีโทรทัศน์ รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ช่อง ไอทีวี, ช่อง 5, ช่อง 9 และช่อง 11 5. การรณรงค์ ไม่ ให้ วัยรุ่ นสูบบุหรี่ ในประเทศต่ าง ๆ บริ ษัทบุหรี่ ก็ได้ ดาเนินแผนการรณรงค์กบ ั เยาวชนในหลายรู ปแบบ โดยเข้ าหาและขอความร่ วมมือกับ พ่อ แม่ ครู โรงเรี ยน มหาวิทยาลัย องค์กรด้ านกีฬา ด้ านเยาวชน สาธารณสุข และหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาล แม้ กระทัง ่ กับหน่วยงานปราบยาเสพติด กิจกรรมหลักของบริษัทบุหรี่ ในด้ านนี ้ คือ 5.1จัดทาโครงการร้ านค้ าไม่ ขายบุหรี่ แก่ เด็กอายุต่ากว่ า 18 ปี บริ ษัทบุหรี่ ได้ หยิบประเด็นการไม่ขายบุหรี่ แก่เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี มารณรงค์ในหลายประเทศ เพื่อ แสดงให้ สง ั คมเห็นว่าตนเองมีความรับผิดชอบต่อสังคม ในประเทศก็มีความพยายามทากิจกรรมนี ้ ได้ แก่  การจัดทาสติ๊กเกอร์ งดจาหน่ายบุหรี่ แก่เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี ติดที่ต้ จ ู าหน่ายบุหรี่ มาร์ ลโบโรและ แอลแอนด์เอ็ม โดยบริ ษัทฟิ ลิป มอร์ ริส  การติดข้ อความงดจาหน่ายบุหรี่ แก่เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี ที่ต้ จ ู าหน่ายบุหรี่ ไมลด์เซเว่น ของ บริ ษัท เจแปน โทแบคโค จากัด 5.2 กิจกรรมป ้ องกันเยาวชนจากบุหรี่ บริ ษัทบุหรี่ เขียนไว้ ในเอกสารเผยแพร่ ของเขาว่า ปั ญหาการสูบบุหรี่ ในหมูเ่ ยาวชนเป็ นสิ่งที่เขาให้ ความสาคัญ เขาต้ องการเป็ นส่วนหนึง ่ ของการแก้ ปัญหานี ้ โดยบริ ษัทบุหรี่ หลายบริ ษัท ได้ กาลังทากิจกรรม รณรงค์กบ ั กลุม ่ เยาวชน ร่ วมกับองค์กรต่าง ๆ ในหลายประเทศ เช่น ประเทศบังคลาเทศ ประเทศมาเลเซีย มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สบ ู บุหรี่ โทร. 0-2278-1828-9 4

[close]

p. 6

ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ประเทศลาว รวมทังการท ้ าสปอตโฆษณาเผยแพร่ ทางเอ็มทีวี ของบริ ษัท เจแปน โท แบคโค จากัด อย่างไรก็ตาม จากเอกสารภายในของ Tobacco Institute เมื่อปี 1982 เองระบุไว้ ชด ั เจน ว่า “โครงการต่อต้ านการสูบบุหรี่ ในกลุม ่ เยาวชนอาจจะช่วยชะลอ หรื อยับยังมาตรการทางกฎหมายในการ ้ ควบคุมอุตสาหกรรมบุหรี่ ” ฉะนันแรงผลั ้ กดันสาคัญที่อยู่เบื ้องหลังโครงการเพื่อเยาวชนทังหลาย ้ จึงมาจาก สาเหตุของความกลัวในแง่ที่กฎหมายจะทาให้ การโฆษณาและส่งเสริ มการขายบุหรี่ โดยตรง เป็ นไปอย่าง ยากลาบากมากขึ ้น ในเอกสารบันทึกช่วยจาของฟิ ลลิป มอร์ ริส ในละตินอเมริ กา เมื่อปี 1994 ได้ บ่งชี ้อย่างชัดเจนเช่น ถึงแรงจูงใจสาคัญของอุตสาหกรรมบุหรี่ ในการริ เริ่ มโครงการเพื่อเยาวชน “เนื่องจากมีแรงกดดันเพิ่มขึ ้นจากกลุม ่ ต่อต้ านบุหรี่ ในละตินอเมริ กา การค้ นหาทางเลือกใหม่ ๆ เพื่อลบภาพพจน์ในทางลบย่อมมีความจาเป็ นมากขึ ้น และเป็ นโอกาสของอุตสาหกรรมบุหรี่ ที่จะสร้ างความเข้ าใจ ในแง่ดีตอ ่ สาธารณะชน ด้ วยโครงการรณรงค์ห้ามการสูบบุหรี่ ในเยาวชน” ข้ อสังเกตอีกประการหนึง ่ ก็คือ การใช้ แผนประชาสัมพันธ์เจาะตลาดวัยรุ่ นนัน ้ มีผลดีทางด้ าน ส่งเสริ มภาพพจน์ของบริ ษัทบุหรี่ เอง และยังสามารถหลีกเลีย ่ งกฎหมายที่วา ่ ด้ วยการห้ ามโฆษณาบุหรี่ ซึง ่ มีอยู่ใน หลายประเทศ รวมทังประเทศไทยด้ ้ วย เพราะทุกครัง ้ ที่มีการร่ วมมือหรื อให้ การอุปถัมภ์กิจกรรมทางวัฒนธรรม บันเทิง ศิลป หรื อกีฬา ชื่อยี่ห้อและโลโก้ ของบริ ษัทบุหรี่ ย่อมจะถูกติดในที่สังเกตเห็นได้ ง่าย มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สบ ู บุหรี่ โทร. 0-2278-1828-9 5

[close]

Comments

no comments yet