Collaborators - Merav Shinn Ben-alon & Ram Samocha

 

Embed or link this publication

Description

Exhibition Catalog, 2003, Ein Harod Museum of Art, Israel

Popular Pages


p. 1

COLLABORATORS MERAV SHINN BEN ALON RAM SAMOCHA

[close]

p. 2

Drawing - Permanent Intermediacy. I began my journey to curate an exhibition based entirely on drawings exactly one year ago. In September 1998 I visited a drawing exhibition of 40 different British artists that took place in London. The exhibition, that included many participants and works, seemed like a big fairground, of which only a small number of pieces remained in my mind. The main feeling that transpired following my visit to that exhibition was that of longing to more frequently see illustrated works. I tried to remember when I last saw an exhibition based entirely on contemporary Israeli The main feeling that transpired following my visit to that exhibition was that of longing to more frequently see illustrated works. I tried to remember when I last saw an exhibition based entirely on contemporary ≤∞∞≥†È‡Ó≠ı¯Ó†Ø†„¯Á†ÔÈÚ†¨˙ÂӇφÔÎ˘Ó ¯Â‡†¯·†‰ÈÏ‚†≠†˙È˘‡¯†˙¯ˆÂ‡Â†˙ωÓ ÔÂχ†Ô·†ÔÈ˘†·¯Ó†‰ÎÂÓ̯҆†∫‚ÂÏ˘†‰Î¯Ú˙ Âφ‰„†ÈÊÂÒ†∫Ì‚¯˙†Ø†‡Â‰˘Ó†‰¯Â‡†∫˙ÈÂ˘Ï†‰ÎÈ¯Ú ÔÂÏËÓ†„‰Â‡†¨ÈÁ†È·‡†∫ÏÏÁ†ÈÓÂÏȈ ÈÁ†È·‡†¨‰Î¯·†Ì¯†¨·ÂË·†Ô¯˘†∫˙„·چÈÓÂÏȈ ‡Â‰˘Ó†ÒÂÙ„†∫‰ÒÙ„‰†Ø†˜Ù‡†¨‡¯ÈÙ˘†∫˙Â˜È¯Ò ÈÏËφ¨Ô‡ÊÂÓ‰†˙ˆφ¨†¯Â‡†¯·†‰Èςφ˙„‰φÌȈ¯†ÂÁ‡ ·‡Ê†¯Â‚†Èςφ‰„Â˙†¨ÍÂ„†˙ȯȇφ¨ÈÁ†È·‡†¨Ì„‡‰†ËÂÁ‰†ÏÚ ¨ÌÈÓÂÏȈ·†‰¯ÊÚ‰†ÏÚ ÆÂÏ˘†˙ÂÁÙ˘Óφ‰Ï„‚†‰·‰‡·†˘„˜ÂÓ†‰Ê†‚ÂÏ˘ ˙¯ÂÓ˘†˙ÂÈÂÎʉ†ÏΆ††††††††††††††††

[close]

p. 3[close]

p. 4[close]

p. 5

„·†ÏÚ†ÔÓ˘†¨±ππ∑†¨¯Â·Ë†·¯Ó Merav Navel, 25x25, oil on canvas Ram Wheel, 55x60x10, Silicon cast Ô˜ÏÈÒ†˙˜ÈˆÈ†¨±ππ∑†¨Ï‚Ï‚†Ì¯

[close]

p. 6[close]

p. 7[close]

p. 8

Ram Scarring, 29x21, Executed with tissue ˙È‚¯Â¯ÈΆ‰ËˆÈÙ†˙ÂÚˆÓ‡·†ÚˆÂ·†¨≤∞∞≤†¨˜ÂÏȈ†Ì¯

[close]

p. 9

¯ÈÈ†ÏÚ†ÂÈ„†¨±ππ∑†¨˙¯ÂÁ˘†ÌȈȷ†ÈÓÂ˘È¯†Ì¯ Ram Black Eggs Drawings, 15x21, Ink on

[close]

p. 10[close]

p. 11[close]

p. 12

¨®≤∞∞∞©†¢‰„ȯن˙ίÚ˙†≠†˙ÂÁ¯˜¢Ï†Ì‚†Í˙‡†Ïȷ‰†‰Ê††† Æ¢ÈÓÂ˘È¯†ıˆÈÙ¢††È¯Á‡†‰˘ ˘˘†È˙„·Ú†È˙¯‚†‰·˘†‰¯È„‰†˙‡†È˙·ÊÚ†ÔÓʆÂ˙‡·††††† Æ„È˙ÚφÈ˙˘‡†ÌÚ†¯Â‚φÈ˙¯·Ú†ÌÈ˘ ÏÏÁφ˘„ÂÁ†Í˘Ó·†‰˙‡†ÍÂىφ‰¯È„‰Ó†„¯ÙȉφÈ˙ËÏÁ‰ Æ¢„·Ï†˙ÂȉϢӆ‰„ȯن˙ίÚ˙†‰˙ȉ†ÂʆƉ‚ˆ˙ Æ¢˙ÂÁ¯˜¢†‰¯„Ò‰†˙‡†˙‚ˆ‰†Âʉ†‰Î¯Ú˙·††† øÌȯÂȈ†˙¯„Ò†Âʆ¨Í˙ÈÁ·Ó È˙‚ˆ‰˘†¨¢ÌȯÈÚ˘†ÌÈÓÂ˘È¯¢†‰¯„ÒÏ†Í˘Ó‰†˙„·چÂχ††††† Æ¢ÈÓÂ˘È¯†ıˆÈÙ¢†‰Î¯Ú˙· ¢ÔÂÎ¢†‰Ó†¯¯·Ï†È˙˘˜È·†˙Â¢†˙¯ÂËҘ˷†˘ÂÓÈ˘†Í¯„ ÆÈ‡Ï†¨Û‚φ¯˘˜·†¢¯ÂÒ‡¢Â†¯˙ÂÓ¢†‰Ó†¨¢ÔÂÎ†‡Ï¢Â Æ˙Á‡†‰Âڷ†˙Ú·†ÌÈÁ„†ÌÈ΢ÂÓ†ÌÈÈ˙ÂÊÁ†ÌÈÙ¯ˆ†È˙¯ˆÈ ˜ÂÒÈÚ‰†˙‡†ÍÈ˘ÓÓ†È‡˘†È˙·˘Á†‰¯„Ò‰†˙‡†È˙ÏÁ˙‰˘Î ·ÈίӉ˘†È˙·‰†„‡ӆ¯‰Ó†Ï·‡†¨ÈÂÒÈ熨¯ÈÚ˘· ¨˙ÂÁ¯˜˙‰‰†‡˜Â„†‡Â‰†‰Ê‰†¯˘˜‰·†È˙‡†ÔÈÈÚÓ˘ Ï·‡†¨ÔÓ˘†È¯ÂȈ†˙¯„Ò†‡È‰†¢˙ÂÁ¯˜¢†Æ˙ÂÚȂى†‰ÙÈ˘Á‰ ÆÌÂ˘È¯·†˜ÙÒ†‡Ïφ¯·Â„Ó†‰Ù˘‰†˙ÈÁ·Ó ø¯ÂȈ‰Ó†ÍÏ˘†‰„ȯى†˙ίÚ˙†Âʆ†† ¯·ÚӉ†¢˙ÂÁ¯˜¢†È¯Á‡†Æ¯ÂȈ‰†˙¯‚ÒÓÓ†„¯Ù†È‡††††† ¯È˜‰†ÏΆÏÚ†¯ÈÈ†Á˙ÂÓ†ÈÓˆÚ†˙‡†È˙‡ˆÓ†¨˘„Á‰†ÂÈ„ÂËÒÏ ¨ÌÈ„ÓÓ†ÈÏ„‚†ÌÈÓÂ˘È¯†ÌÁÙ†ËÈÙ¯‚†˙¯ÊÚ·†¯ˆÂÈ Æ˙ȯÂȈ†·Ï†˙Ó¢˙†¯·„†Ï˘†ÂÙÂÒ·†ÈÓӆ¢¯„˘ øÈÂÓÈ„‰†ÔÈÈ„Ú†ÆÂÈ˘ÎÚ†Í˙‡†ÏÈ·ÂÓ†‰Ó††† ƉÏÂÚÙ‰†È˙‡†˙ÈÈÚÓ†Ú‚¯Î†ÆÌÈÙ·†‡ˆÓ†¯·Î†ÈÂÓÈ„‰††††† ¨Í¯„†Ï˘†ÌÈÈÒÈÒ·†‰Ú·‰†ÈÓÈÒ†¯Á‡†Í˘Ó˙Ó†˘ÂÙÈÁ·†È‡ ÈÂÓÈ„‰Â†˙ÈÎÓ≠˙ÈÊÈÙ†‰ÚÂ˙Ó†ÏÈÁ˙Ó†È‡†Æ‰ÈÈ·Â†¯˘˜ ÆÍÒÓ‰†Â‡†¯È˜‰†¨¯ÈÈ‰†ÏÚ†˙¯·Ëˆ‰‰†ÍÂ˙Ó†‰ÏÂÚ ±≥Ʊ≤Æ∞≤†¨˙ËϘÂÓ†‰ÁÈ˘†ÍÂ˙Ó ¨ÍÏ˘†‰¯Èȯ˜·†˙ÈÙ˙‰†Ú‚¯†ÏÚ†ÚÈ·ˆ‰Ï†ÏÂÎȆ‰˙‡††† øÍ˙ÈÁ·Ó ˙ÂÎÁφÍȯˆ†‡Ï†È‡˘†È˙·‰†Â·˘†Ú‚¯‰†‰Ê˘†·˘ÂÁ†È‡††††† ÆÈÏÈ·˘·†‰˘ÚȆ¯Á‡†Â‰˘ÈÓ˘ ¢ÈÓÂ˘È¯†ıˆÈÙ¢†‰Î¯Ú˙‰†˙‡†¯Âˆ‡Ï†ÌÂÊÈφÈ˙ËÏÁ‰†Ê‡ Æ®±πππ©†·È·‡†Ï˙·†‰ÁÓÂÓ‰†‰È¯Ï‚· Ô„ÂÏφÍÏ˘†‰ÚÈÒφ¯Â˘˜†˙¯ˆÂ‡·†˜ÂÒÚφÍÏ˘†Ôˆ¯‰††† ø‰Ù˜˙†‰˙‡· Ô„ÂÏ·†È˙˘‚Ù˘†˙È·ÈÒËȇ‰†˙È˙ÂÓ‡‰†˙ÂÏÈÚÙ‰††††† Æ˙¯ˆÂ‡Ï†‰¯ÈˆÈφ¯˘˜·†˙Âȉ˙†˙·˘Áӆȷ†‰¯¯ÂÚ ÌÈÓÂÁ˙·†Ì‚†ÈÓˆÚ†˙‡†‡Ë·Ï†ÛÁ„‰†È·†˜ÊÁ˙‰†‰‚¯„‰· ıˆÈÙ¢†˙‡†¯Âˆ‡Ï†È˙ËÏÁ‰†ÆÂÈ„ÂËÒ·†‰ÈÈ˘ÚφÌÈÓÈÏ˘Ó‰ È„ÂÁÈȆ‰¯ÈˆÈ†ÍÈω˙†ı¯‡·†ÌÈȘ˙Ó˘†‰ÚȄȆÍÂ˙Ó†¢ÈÓÂ˘È¯ Ɖ‚ˆ˙φ‰ÙÈ˘Áφʇ†„Ú†‰Îʆ‡Ï˘†¨ÌÂ˘È¯‰†ÌÂÁ˙· ÂÈχ†È˙‡ˆÈ˘†ÚÒÓ†‰È‰†‰Ê†ÆÁˢ‰Ó†Á„ӆÈ‡˘†È˙˘‚¯‰ È˙˘ÙÈÁ†ÆÂÈ„ÂËÒ·†‰ÈÈ˘Ú‰†˙ÈÁ·Ó†˙„Ȅ·†Ï˘†‰˘‚¯‰†ÍÂ˙Ó ÆÚ‚Ó·†Ì˙‡†‡Â·Ï†‰ˆÂ¯†˙Ó‡·†È‡˘†ÌÈ˘‡†¨Ë·ÓφÌÈÙ˙¢ ƉίÚ˙‰†ÈÙ˙˙˘Óӆτ‚†˜ÏÁ†ÌÚ†¯˘˜·†È‡†ÌÂȉ†„Ú ‡Â‰†¯ˆÂ‡‰˘†ÔÂÎ†Ì‡‰†¨‰Ï‡˘‰†Ê‡†‰˙ÏÚ˘†˙¯ÎÂʆÈ‡††† ƉίÚ˙·†Û˙˙˘Ó≠ÔÓ‡†Ì‚ ÌÈ˘ÂÙÈÁ‰†¨˙Âχ˘‰†‰˙ȉ†‰Î¯Ú˙φ‡ˆÂÓ‰†˙„˜††††† ÆÈÏ˘†‰¯ÈˆÈ‰†ÍÈω˙·†È˙¯·Ú˘†ÌÈÎÈω˙‰Â „‡ӆ˘È‚¯Ó†È˙Èȉ†ıÂÁ·†ÈÓˆÚ†˙‡†¯È‡˘‰Ï†¯Á·†È˙Èȉ†Ì‡ ƯӯÂÓÓ ø·Âˆ„·Ú†‰Ê†„·ÚÈ„·Â††† ˙ÂÏÈÚى†ÔӇΆ˙ÂÏÈÚÙ‰†ÔÈ·†¯Â·ÈÁ‰˘†È˙‡†„ÓÈφ‰Ê††††† Ư˙ÂÈ·†˙˜È„Ӊ†‰¯Âˆ·†ÈÓˆÚ†˙‡†ÚÈ·‰Ï†Èφ¯˘Ù‡Ó†¯ˆÂ‡Î ÔÓÊ·†ÂÈ„ÂËÒ‰Ó†˙‡ˆÏ†˙ÂÎȯˆ†˙„·ډ˘†Èφ¯È‰·‰†‰Ê Ï˘†‰‚ˆ˙φ·ÂÁ¯Ï†Ô˙‡†‡ÈˆÂ‰Ï†¯Ó‡†‰Ê†Ì‡†ÂÏÈÙ‡†¨˙Ó‡ ƉÙÈ˘ÁφÂÎʆÌÈÈÁ†ÂÈÁ†Ô‰˘†˙ڄφȄΆ˙ÂÚ˘†‰ÓÎ

[close]

p. 13

ÆÔ·˙Óφ˙¯¯·†¯˙ÂÈ†Â˘Ú†‡Ï†˙„·ډ†¨˙‡Ê†Ï熆† ¨˙ÈÓÂÒ¯ÈÙ†˙ÈÙ¯‚†‰Ù˘·†˘ÂÓÈ˘‰†˙¯ÓφƇφÏÏ熆††† ÌÈÚ‚¯†‰ÓΆ„ÂÚ†‰Ùˆ‰Ó†˙¢˜·Ó†˙ÂÓÙÂÓ†˙„·ډ Æ˙ÂÒÁÈÈ˙‰Â†‰˜È„·†Ï˘ ÌÈÚÈ‚Ó†‰ÙȇӆÆÍÈω˙‰†ÏÚ†Í˙‡†Ï‡˘Ï†‰ˆÂ¯†È‡††† ø‰¯„ÒφÌÈÎÙ‰†Ì‰†Íȇ†ÌÈÈÂÓÈ„‰ Íȯˆ†È˙Èȉ†¨˙‚Ó†‰Î¯‡†ÌÈ„ÂÓÈφ˙Ù˜˙†È¯Á‡††††† ˙ÈÓˆÚ†„ÂÓÈφ˙¯‚ÒÓ†ÂÓÓ†Ò¯Ù˙‰Ï†Úˆ˜Ó†‡ÂˆÓÏ ÆÁ˙Ù˙‰Ï†ÍÈ˘Ó‰Ï†Èφ¯˘Ù‡˙˘ ÌÂÒ¯Ù†„¯˘Ó·†Úˆȷ†˙„·ÚφÏÈ·˜Ó·†ËÚÓΆÈ˙Ú‚‰†ÍÎ ÆÔÂ˙ÈÚ·†·ÂˆÈÚ†˙ÂÓ‡†ÏÚ†‰·È˙ÎÏ ÆÂÈ„ÂËÒ·†‰„·ڷ†˙·¯†ÈÏÚ†ÂÚÈÙ˘‰†ÂÏω†Ìȯ·„‰†È˘ ¨®±ππ≥≠±ππ∏©†Âʆ‰Ù˜˙·†Â˘Ú˘†˙„·Úφ˙ÂÂÈÚ¯‰ È·ÈÒËȇ†Û„ل†ÍÂ˙Ó†ÂÏÚ†¨¢˙˜ÏÁ‰¢†ÈÙ·†˙ÂÂÎÓ˘ ÌÈÈÂÓÈ„††È˙ˆÓȇ†Ì˘Ó†Æ˜·≠ß‚Óȇ†È¯ÙÒ†ÌÂÒ¯Ù†˙¯·ÂÁ· ¨ÌȈȷ†¨ÌÈȄȆ¨˙Ï·¯Î¨¯Â˙ÙΨÌÁφ¨‰‡¯Ó†¨Ô¯ÊÓ†ÂÓÎ Æ„ÂÚ†ÌÈÓÙ˘†¨Ìȯ„Π‰˘Ú†ÈÂÓÈ„†ÏΆÆ˙È˙¯„Ò†‰·È˘Á†‰˙ȉ†‡Ï†ÌÓˆÚ†ÌȯÂȈ· ÆÂÓˆÚ†ÈÙ· Ɖ¯„Ò†ÏÚ†È˙„·Ú†„ÈÓ˙†ÌÈÓÂ˘È¯·†˙‡Ê†˙ÓÂÚÏ øÍ˙‡†Â˜ÈÒÚ‰˘†Ìȇ˘Â‰†‰Ó††† ÆҘҷ†˙‰ʷ†ÌÈ¯Â˘˜‰†Ìȇ˘Â†¯˜ÈÚ·††††† ¨˙Âȯ·‚·†˙Â¯Â˘˜‰†˙ÂÓ‚ÈËÒ†˙ÂÓÎÒÂÓ†¯¯·Ï†È˙˘˜È· Ï˘†Ì¯Â˜Ó†‰Ó†˜Â„·Ï†ÌÈÒÁÈφ¯˘˜·†˙Âχ˘†Ï‡˘Ï ÆÌÈÓÈÂÒÓ†ÌÈ„ÁÙ Ïچ̂†¯·„φÈ˙ÈÒÈ†¯˙ÂȆ˙¯Á‡Ӊ†˙„·ډ†Í¯„ ÆÈ˙ÁÙ˘Ó‰Â†È‚Âʉ†‡˙‰†Ï˘†Â˙ÂÚÈ‚Ù†Â˙·ίÂÓ ø˙„·Úφ˙˙˘†˙ÂÓ˘‰†Ï˘†„ȘÙ˙‰†‰Ó††† ·¯˜Ï†ÌÈÏÂÎȆ̉˘†È˙·‰†Æ¯˙ÂȆ¯Á‡ӆÂÚÈ‚‰†˙ÂÓ˘‰††††† Æ˙„·Úφ˙˙φ¯Á·†È‡˘†˘Â¯ÈÙφ‰Ùˆ‰†˙‡ ø¯ÈȈφ˙ÏÁ˙‰†È˙Ó††††·¯Ó ÔÂÎÈ˙φÈ˙Ï·˜˙‰†‡Ï†ÆÔÂÏ˘Î†ÍÂ˙Ó†¯ÂȈφÈ˙Ú‚‰††††††Ì¯ È˙Ú‚‰†ÍΆƯÁ‡†¯ÙÒ†˙È·†˘ÙÁφÈ˙ˆÏ‡†È˙¯˜ÂȆÈÂÈÚ Æ˙È˘ÂÓÈ˘†˙ÂÓ‡φ‰Ó‚Ó·†ÈÚˆ˜Ó†ÔÂÎÈ˙Ï Æ„ÏÈΆÈ˙¯ÈȈ†‡Ï†ÈΆ‰Ê‰†ÔÂÂÈΉ†ÏÚ†È˙·˘Á†‡Ï†Ê‡†„Ú Âȉ˘†ÌÈÓÂÁ˙†Ï˘†ÌˆچÔ‚Óφ†È˙Ù˘Á†ÔÂÎÈ˙· ˙„ÏÂ˙†¨‰˜ÈÓ¯˜†¨ÈÙ¯‚†·ÂˆÈÚ†¨ÌÂ˘È¯†¨¯ÂȈ†∫ÈφÌÈ˘„Á È˙‡†ÔÈÈÚφÂÏÈÁ˙‰˘†‰¯ÈˆÈ†ÈÓÂÁ˙†‰·¯‰†„ÂÚ†¨˙ÂÓ‡‰ ÆÌÈÈ·ÂÈÁ†ÌȘ·„Èن̉·†È˙ϷȘ øÍ˙‡†ÚÈ˙Ù‰†‰Ê††† ‰ˆÂ¯†È‡˘†È˙ڄȆ¯·Î†ÔÂÎÈ˙‰†ÛÂÒ·†ÆÈ˙‡†¯·ÈÁ†‰Ê††††† ‰˙È·‰†ÚÈ‚Ó†È˙Èȉ†È‡·ˆ‰†˙Â¯È˘‰†˙Ù˜˙·†Æ¯ÈȈ†˙ÂÈ‰Ï Æ‰˜ÒÙ‰†‡Ïφ¯ÈȈÓ†¯„Á·†¯‚˙ÒÓ†¨‰˘ÂÏ˘≠ÌÈÈÚ·˘·†ÌÚÙ øχψ··†„ÂÓÏφ˙ÎÏφ˙ËÏÁ‰†Ê‡Â††† ‰·˘†‰Ù˜˙·†Ï‡Ïˆ··†˙ÂӇφ‰˜ÏÁÓφÈ˙Ú‚‰†ÆÔΆ†††† ‰˙ȉ†ÏÚÂÙ·†Ï·‡†¨È„ÂÓÈφ˘ÙÂÁ†Ï˘†‰È‰†¯‰ˆÂÓ‰†ÔÂÂÈΉ Æ˙ÂÁÈ˙Ù†¯ÒÂÁ†Ï˘†‰˘‚¯‰ ˙È˘ÈÏ˘‰†‰˘·†˜¯ÂȆÂÈ·†È˙È˘Ú˘†ÌÈË„ÂËÒ‰†ÈÙÂÏÈÁ ÍÂ˙Ó†¨Ì˘†‡˜Â„†Æȯ·چÌÈÈ˙ÂÚÓ˘Ó†„‡ӆÂȉ†ÌÈ„ÂÓÈÏÏ ÈÓˆÚφ¯¯·Ï†È˙Áψ‰†¨˙ÂÓ‡†È„ÂÓÈÏφ˙È҇Ϙ†¯˙ÂȆ‰˘È‚ ÏÁ‰†˙ȇӈچÈÂËÈ·†Í¯„ΆÌÂ˘È¯·†˘ÂÓÈ˘‰†ÆÈÏ˘†Í¯„‰†˙‡ ÆÈÏ˘†‰„·ڷ†·Â˘Á†Ì˜ӆϷ˜Ï†˘·‚˙‰Ï ¯ÂȈ·†¯˜ÈÚ·†˜ÂÒÚφ˙΢Ӊ†ÌÈ„ÂÓÈω†ÌÂÈÒ·†Ï·‡††† ÆÏÂÒÈÙ·Â ÈφÛÂÁ„˘†ÌÈÓÂÁ˙†È˘†Ì‰†ÏÂÒÈÙ†¯ÂȈ˘†È˙˘‚¯‰††††† Æ̉ÈÈ·†¯·ÁφÈ˙Ȉ¯†Æ̉·†ÏÙËÏ ¨ÌÈÈÙ¯‚†¯˙ÂÈ†Â˘Ú†ÂÎω†ÌȯÂȈ‰†‰Ù˜˙†‰˙‡· ˙·¯†Ú·ˆ†˙·΢†ÌÚ†˙ÂÎȯ‡·†Ì‰ÈÏÚ†È˙„·Ú˘†˙¯ÓÏ Â‡¯†ÌÈÈ„ÓÓ≠˙Ï˙‰†ÌÈ˘Èȷ‡‰†Æ˜ÓÂÚ†˙Â·Ï†ÔÂÈÒÈ ÆÌÈ·ˆÂÚӆ‚ÂφÈÏÓ҆‡†¯Â¯Ó˙†ÈÈÂÓÈ„†ÂÓΆÔÂÂÎÓ·

[close]

p. 14

Ram Hairy Drawing, 28x35, Ink on paper ¯ÈÈ†ÏÚ†ÂÈ„†¨±ππ∏†¨¯ÈÚ˘†ÌÂ˘È¯†Ì¯

[close]

p. 15

ÈÏËÈ‚È„†Ú·ˆ†ÒÙ„‰†¨≤∞∞±†¨ÌȯÙ˙†¨My first hero†·¯Ó Merav My first hero, Stitchs, 00x00, Digital color

[close]

Comments

no comments yet