Miljöpartiet de gröna Boden

 

Embed or link this publication

Description

Miljöpartiet de gröna Bodens valmanifest 2014

Popular Pages


p. 1

GRÖNT VAL i n a m T S E F 2014-2018 i BODEN

[close]

p. 2

vi vill göra En långsiktig satsning på LIVET – för våra barn och barnbarns skull. Det krävs kraftfulla åtgärder för att rädda klimatet och minska utslagningen av den biologiska mångfalden. Det innebär att vi snabbt måste minska koldioxidutsläppen. Kommunen skall leda arbetet för omställning till ett ekologiskt långsiktigt hållbart samhälle när det gäller Miljö, Energi, Ekonomi, Hälsa och Sociala relationer. MILJÖGRÖNA ARBETEN • • • • Minska ungdomsarbetslösheten Minska arbetslösheten för funktionshindrade. Införa ett öppet Wi-fi nät i kommunen - fritt att använda. Ha ett system som liknas vid “Friår”.
 Skillnaden är att det kopplas till att starta och driva företag med stark miljöfokus.
Vi kallar det ”Grönt år”. Få fler företagsetableringar på
 landsbygden med ”Grönt år”. Utbyggnad av förnyelsebar energi, tex soleenergi och vindkraft. Sträva efter ökad anställningstrygghet. Arbeta för att minska arbetslösheten. MILJÖGRÖN FRITID & KULTUR • • • • • • Säkerställa
tillgång till bad och
 simundervisning. Alla har rätt till kultur.
 Inför fri entre för barn och ungdomar upp till 20 år på museer. Försvarsmuseet energieffektiviseras med
egen solenergi och vindkraft. Havremagasinet ska vara
Bodens kulturcentrum Investera i Pagla stadion med säkra vägöverfarter eller tunnlar, utöka belysningsslingorna och införa smarta miljövänliga lampor och styrsystem. Stärka lokala föreningars möjlighet att arrangera stora samlingar, tävlingar, mästerskap genom att aktivt hjälpa med exempelvis smart marknadsföring. Höja lokalt aktivitetsstöd till deltagare upp till 25 års ålder liksom Idrottsförbundet har infört 2014. • • • • • MILJÖGRÖN SKOLA • Införa ”Pedagogiska måltider” i skolan. Dvs skolpersonal äter gratis tillsammans med eleverna på betald tid. Vi behöver öka lärartätheten,
minska barngrupperna och öka den
schemalagda undervisningstiden. Värna mångfalden av skolor, pedagogik och utbildningsinriktningar. Stärka elevdemokratin, elevhälsovården och stärka den psykiska hälsan. Förbättra skolan, tidigare insatser för de som har problem, ge lärarna andra förutsättningar. Säkerställa en kemikaliefri förskola och skola. • • • • • • MILJÖGRÖN KOMMUNIKATION • Återinföra gratis buss för barn och ungdomar upp till 20 år och gå ytterligare ett steg till att gälla alla bodensare. Bygga ut gång- och cykelbanor med
restmaterial. Prioriterad är sträckan Boden - Sunderby sjukhus Bygg Norrbotniabanan NU! • •

[close]

p. 3

MILJÖGRÖN MAT • • • • • Göra det enklare att producera och laga
riktigt god mat till våra
äldre, till sjuka och till barn i skolan. Öka kvaliteten på maten genom att erbjuda säsongsanpassad ekologisk, lokal- och närproducerad mat. Öka andelen lokal-, närproducerad,
 ekologisk mat (KRAV) i upphandlingar. Att vi ska vara en kommun fri från
GMO (genmod. organismer).
 Ställa krav på mindre kemikalier i livsmedel. • • • • • Ökade resurser till kvinnojourernas
arbete för kvinnofrid. Barn som bevittnat våld i hemmet
 ska betraktas som brottsoffer. Införa
nolltolerans mot alla former av
diskriminering. Otillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska i lag klassas som diskriminering. Jämlikhet och egenmakt till
 funktionshindrade ETT MILJÖGRÖNt BODEN • • Uranfritt Boden även i framtiden. Ersätta omodern kärnkraft och fossila bränslen med vindkraft, bio-bränslen,
vågkraft, solenergi och
energieffektivisering. Omställning till el-, el-hybrid eller biogasdrift på fordon. Laddstation för elbilar i centrala Boden. Energieffektivisera anläggningar med alternativa energikällor som
 solfångare för el och varmvatten och
vindkraft för elförsörjningen. Investera i ombyggnation som leder till minskad energianvändning. Fortsatt kommunägt BEAB. Införa
kriterier för etisk upphandling Krafttag mot alkohol, droger och narkotikaanvändningen. Återinföra Folkhälsorådet Testa 6-timmars arbete på ett äldreboende för att göra en utvärdering. MILJÖGRÖN INTEGRATION • • • • • • • Bekämpa alla former av främlingsfientlighet
och främja solidaritet mellan folkgrupper. Starta en antidiskrimineringsbyrå. Arbeta för HBT-personers rättigheter. HBT-certifiera skolan. Arbetet mot hatbrott ska intensifieras. Alla människor ska ha
möjlighet till full delaktighet. Förebyggande åtgärder mot tvångsäktenskap, könsstympning
och förtryck. • • • • • • • • • MILJÖGRÖN ÄLDREOMSORG • • • • • • • • Minska den psykiska ohälsan och
förbättra vården av våra äldre. Minska den felaktiga läkemedelsanvändningen. Mer fallförebyggande arbete.
 Förbättra mathållningen för de äldre. Friskvård för de äldre. Utbildning för anhörigvårdare. Tillagningskök i våra äldreboenden. Öka andelen demensboenden. MILJÖGRÖN LANDSBYGD • • • Kommunen skall öka andelen närproducerade och kravmärkta produkter i inköp och konsumtion. Se över bygdemedlens användning. Prioritera ”Gröna arbeten” = långsiktigt hållbara arbeten. MILJÖGRÖN JÄMSTÄLLDHET • Minst 40% av besatta poster
i de offentliga bolagens styrelser ska vara av andra könet.

[close]

p. 4

Kom ihåg att X:a din favorit på valsedeln! (Gäller även nr 1 om personen ska få din röst) VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Catarina Ask, psykiatrisjuksköterska Gösta Eriksson, konsult Agneta Granström, universitetslärare Mats Nordström, hantverkare Pirjo Rönnkvist, mentalskötare Johan Johansson, yrkeschaufför Ida Ask, personlig assistent Håkan Andersson, egenföretagare Ylva Isaksson, konstnär, undersköterska Matts Engvall, distriktsläkare Caroline Lindqvist Gösta Åhl, pensionerad socialarbetare Ingbritt Päiviö Vahlberg, pensionär Sven Granström, skogsägare Ingegerd Sundvall, konstnär Gert Rutström, pensionerad lärare Hjördis Lindström, socionom, pianostämmare Ann Carlberg, kreatör Maj-Britt Wahlberg, pensionerad sjuksköterska Hans Vahlberg, pensionär 0055 BODEN 07935 F ö l j o s s på b o d e n . m p. s e & facebook Miljöpartiet de Gröna Boden Hellgrensgatan 4, 96134 BODEN

[close]

Comments

no comments yet