Renningers Antiques Guide

 

Embed or link this publication

Description

newspaper

Popular Pages


p. 1

&HOHEUDWLQJ 2XU WK $XWKRU·V $VLGH $FD GHPLF DQG VFLHQWLÀF UHVHDUFK LQWR WKH DQWLTXHV DQG FROOHFW LEOHV WUDGH LV PLQLPDO 7KHUH DUH D IHZ VWXGLHV RQ WKH SV\ FKRORJ\ RI FROOHFWLQJ EXW WKDW LV DERXW LW +RZHYHU WKLV GRHV QRW PHDQ WKDW WKH DQWLTXHV DQG FROOHFWLEOHV WUDGH FDQQRW OHDUQ DQG ERUURZ IURP WKH DFDGHP LF DQG VFLHQWLÀF FRPPXQLW\ , FRQWLQXDOO\ VHDUFK IRU UH VHDUFK DQG RWKHU VWXGLHV WKDW DUH DSSOLFDEOH 5RXWOHGJH·V ZRUN RQ WKH SV\FKRORJ\ RI QRVWDOJLD LV DQ H[DPSOH@ ,Q KLV DUWLFOH 5RXWOHGJH QRWHV WKDW SULRU WR WKH ODWHU SDUW RI WKH WK FHQWXU\ QRV WDOJLD ZDV YLHZHG DV KDYLQJ D QHJDWLYH LPSDFW RQ WKH KXPDQ SV\FKH 3V\FKRORJLVWV DQG WKH PHGLFDO SURIHVVLRQ FODVVLÀHG QRVWDOJLD DV D PHQWDO GLVRU GHU FORVHO\ UHODWHG WR GHSUHV VLRQ (FRQRPLVWV DUJXHG WKDW LW GHWHUUHG LQGLYLGXDOV ´IURP OLYLQJ LQ WKH SUHVHQW DQG LQ YHVWLQJ LQ WKH IXWXUHµ 5HFHQW VWXGLHV LQ WKH ÀHOG RI HPSLULFDO SV\FKRORJ\ DQG UHVHDUFK KDV UHVXOWHG LQ YLHZ LQJ QRVWDOJLD LQ D PRUH SRVL WLYH OLJKW 'DWD WKDW HOXVLYH EORFN RI LQIRUPDWLRQ VR EDGO\ PLVVLQJ IURP DQWLTXHV DQG FROOHFWLEOHV UHVHDUFK VKRZV ´QRVWDOJLD DFWLYDWHV D QXPEHU RI SRVLWLYH VWDWHV 6SHFLÀFDO Continued on page 6 72 6+2:6 6+236 $17,48()/($ 0$5.(76 $1' $8&7,216 ‡ 5($' 86 21/,1( 9ROXPH 1XPEHU Nostalgia Value: A 21st Century Perspective %\ +DUU\ / 5LQNHU UHIHUULQJ D VLPSOH UDWKHU WKDQ D FRPSOH[ DS SURDFK WR XQGHUVWDQG LQJ YDOXH LQ WKH DQWLTXHV DQG FROOHFWLEOHV WUDGH , GLYLGH DQ WLTXHV DQG FROOHFWLEOHV YDOXH LQWR IRXU SULPDU\ FRPSRQHQWV ² FROOHFWRU GHFRUDWLQJFRQYHU VDWLRQ UHXVH DQG IDPLO\ $V D UHVXOW , LQFOXGH QRVWDOJLD YDOXH DV D VXEFDWHJRU\ ZLWKLQ GHFRUDWLQJFRQYHUVDWLRQ YDO XH )RU WKH SDVW VHYHUDO \HDUV , KDYH TXHVWLRQHG ZKHWKHU WKLV UHPDLQV WKH FRUUHFW DSSURDFK RU LI QRVWDOJLD YDOXH QHHGV WR EH HOHYDWHG IURP D VHFRQGDU\ WR D PDMRU YDOXH IDFWRU 1RVWDOJLD YDOXH JUHZ LQ LPSRUWDQFH IROORZLQJ )DPLOLHV JUHZ FORVHU VWD\LQJ KRPH DQG VHHNLQJ ´FRPIRUWµ DFWLYLWLHV ,QGLYLGXDOV ORRNHG WR WKH SDVW WR ÀQG PHPRULHV DQG REMHFWV WKDW ZHUH ZDUP IX]]\ DQG SRVLWLYH $QWLTXHV DQG FROOHFWLEOHV VDOH YHQXHV VDZ DQ LQFUHDVH LQ DWWHQGDQFH DQG SXUFKDVHV )RU WKH QH[W VL[ \HDUV LW DSSHDUHG DV WKRXJK WKH DQWLTXHV DQG FROOHFWLEOH PDUNHW ZDV EDFN RQ WUDFN ,QWHUHVW LQ ´ROGHUµ WKLQJV ZDV 3 This Rookwood tile featuring a dark blue rook on a branch was used for advertising by the famous Rookwood Pottery of Cincinnati about 1915. One sold at auction in Cincinnati for $5,250. Rookwood Art Pottery 5 %\ 7HUU\ .RYHO RRNZRRG SRWWHU\ SUREDEO\ LV WKH PRVW IDPRXV RI WKH DUW SRW WHULHV PDGH LQ WKH 8QLWHG 6WDWHV LQ WKH ODWH WK DQG WK FHQWXULHV ,W ZDV VWDUWHG E\ 0DULD /RQJZRUWK 1LFKROV RI &LQFLQQDWL LQ WKH ÀUVW RI PDQ\ DUW SRWWHULHV IRXQGHG E\ ZRPHQ 6KH VDZ VRPH )UHQFK +DYLODQG SRWWHU\ DW WKH &HQWHQQLDO ([KLEL WLRQ DQG DIWHU H[SHULPHQWLQJ VKH ZDV DEOH WR PDNH SRWWHU\ ZLWK VLPLODU GHFRUDWLRQV ,Q VKH VWDUWHG WKH 5RRN ZRRG SRWWHU\ ZKHUH WKH\ PDGH ZKLWH JUDQLWHZDUH DQG \HOORZ FOD\ SLHFHV %\ WKH QH[W \HDU WKH\ ZHUH PDN LQJ YDVHV ZLWK XQGHUJOD]H EOXH RU EURZQ SULQWV VRPH ZLWK -DSDQHVH LQVSLUHG GH VLJQV $ IHZ \HDUV ODWHU WKH PDLQ SURGXFW KDG ´VWDQGDUG JOD]Hµ D PRUH HYHQVKDGHG JOD]H 5RRNZRRG XVHG PDQ\ JOD]HV GHFRUDWLQJ WHFKQLTXHV DQG GHVLJQV EHIRUH LW ZHQW EDQNUXSW LQ DQG LW KDV EHHQ ERXJKW DQG VROG VHYHUDO WLPHV VLQFH WKHQ 7KH FRP SDQ\ QRZ PDNHV QHZ LWHPV DUFKLWHFWXUDO WLOHV DQG DUW SRW WHU\ 7KH EHVW RI 5RRNZRRG VHOOV IRU KLJK SULFHV PRGHUQ SLHFHV IRU YHU\ OLWWOH %XW WKH FRPSDQ\ KDV DOZD\V PDUNHG SLHFHV ZLWK PDUNV WKDW FDQ EH GDWHG 7KH PRVW IDPRXV LV WKH 53 PDUN ZLWK ÁDPHV $IWHU 5RPDQ QXPHU DOV ZHUH DGGHG WKDW JLYH WKH \HDU RI PDQXIDFWXUH 2QH XQXVXDO 5RRNZRRG SLHFH WKDW FROOHFWRUV OLNH LV WKH DG YHUWLVLQJ WLOH PDGH LQ ,W ZDV JLYHQ WR VWRUHV WKDW KDG 5RRNZRRG SRWWHU\ LQ WKH JLIWZDUH VHFWLRQ 7RGD\ WKH LQFKE\LQFK WLOH SLFWXU LQJ D ELUG FDOOHG D 5RRN VHOOV IRU PRUH WKDQ Sat. Aug. 16 10-6 • Appraisals 10-5pm 40+ Antiques Dealers ETHNIC FOOD, BEER TENT, MUSIC, ETC. ANTIQUES IN THE PARK Carbondale Pioneer Nights Presents GPS: 7 Park Place, Carbondale, PA 18047 FREE ADMISSION Events 570-960-2754 570-785-5960 rosal@nep.net ROS-AL Sun. Sept. 7 10-5 • Appraisals 75+ Dealers WINE TASTING, FOOD, BEER TENT, ETC. Adm. $6. w/ad $5.50 (one coupon per person) CREEKSIDE GROVE Fall Annual Arts & Antiques GPS: 3881 State Rt. 374, Nicholson, PA 18446 WANTED: DEALERS INSIDE & OUT! YWbbdemŠ…ˆ{‰{ˆŒ{‰†wy{|…ˆ…‹ˆ\ˆ{yˆwy{ˆY‚w‰‰yi~…„`‹‚7 Next Shows: July 31st–August 3rd & September 4th–7th \ˆ{{mC\©^}~Cj{y~i{y‹ˆŠ©\ˆ{{Y‹‰Š…ƒ{ˆfwˆ„}©]ˆ{wŠ\……z©Z…}‰W‚‚…{z AT THE METROLINA EXPO IN CHARLOTTE, NC: 7100 Statesville Rd. | 704.714.7909 | ICAshows.com j~{bwˆ}{‰ŠW„Š‡‹{‰i~…„ Š~{Ywˆ…‚„w‰7 Kutztown, PA Extravaganza: April 24-26; June 26-28; Sept. 25-27, 2014 Kutztown, PA SEPT. 25-26-27 Extravaganza MT. DORA, FL Antique Fair: Aug 16-17, 2014; Sept. 20-21, 2014

[close]

p. 2

 %DUQHJDW /LJKW 1 ([SR &HQWHUV $WODQWD *$ &LGHU +RXVH 6KRZ )LHOG %RXFNYLOOH 1< &RQYHQWLRQ &HQWHU 9LUJLQLD %HDFK 9$ 6WUHHWV RI 6RPHUVHW 6RPHUVHW 3$ )DUP +RPH &HQWHU /DQFDVWHU 3$«+XQW)LVK 9LOODJH %RXFNYLOOH 1< $PHULFDQ /HJLRQ 3RVW 6DOHP 9$ $QWLTXHV-HZHOU\ /DNHZRRG &XPPLQJ *$ $QWLTXHV LQ WKH 3DUN 5HQQLQJHUV $QWLTXH *XLGH &DUERQGDOH 3$ :DUUHQ &RXQW\ )DLUJURXQGV 3KLOOLSVEXUJ 1 &ODUN &QW\ )DLUJURXQGV 6SULQJÀHOG 2+ 'RZQWRZQ 6WUHHWV /LJRQLHU 3$ .LPPHO &HQWHU 3KLOD 3$ 7RZQ &HQWHU 1HZ %HUOLQ 3$ /LWLW] 6SULQJV 3DUN /LWLW] 3$ ;/ &HQWHU +DUWIRUG &7 $GY3DSHU 6WRUPYLOOH 1< -XO\  $XJXVW  %DUQHJDW /LJKW 1 :\QGKDP +XQW 9DOOH\ 0' 5HQQLQJHUV .XW]WRZQ 3$« 5DGLR 0HHW /DNHZRRG &XPPLQJ *$ +DUPRQ\ 0XVHXP %DUQ $QQH[ +DUPRQ\ 3$ )DLUJURXQGV *DLWKHUVEXUJ 0'« 'ROO«&DQFHOOHG 2FW +Z\ :DUUHQWRQ 7; 5HQQLQJHUV ([WUDYDJDQ]D .XW]WRZQ 3$ /LEHUW\ )HVWLYDO 3LNH )DUP 5G 6WDOH\ 1& ([SR &HQWHU 0HP +DOO (DVW an] -! Zmkaf]kk \Yqk 9\n]jlak]jk Hj]kk J]d]Yk]k2 Kap .! Zmkaf]kk \Yqk TIP: Rearrange your furniture so valuable silver or paintings can’t be seen from the street. NEW JEWELRY DEALERS WELCOME! For Info: 540-982-2554 or sarabrooks60@gmail.com www.gjbchapter.org

[close]

p. 3

-XO\  $XJXVW  5HQQLQJHUV $QWLTXH *XLGH 45th Lancaster Hunting & Fishing Event August 9 KH WK /DQFDVWHU +XQW LQJ )LVKLQJ 6KRZ ZLOO EH KHOG DW WKH /DQ FDVWHU )DUP +RPH &HQWHU $UFDGLD 5RDG /DQFDVWHU 3$ 'LUHFWLRQV WXUQ EHWZHHQ -RQHV +RQGD &DU /RWV RQ 6HUYLFH 5G )ROORZ 6LJQV $SSUR[LPDWHO\ FROOHF WRUV DQG GHDOHUV ZLOO KDYH IRU GLVSOD\ DQG VDOH VRPH RI WKH IROORZLQJ LWHPV DQWLTXH KXQW LQJ DQG ÀVKLQJ OLFHQVHV VKHOO ER[HV ROG OXUHV SOXJV UHHOV 7 GHFR\V ÀVKLQJ URGV ERRNV JDPH SRVWHUV NQLYHV JXQV WUDSV SLFWXUHV SDWFKHV DQG UH ODWHG KXQWLQJ DQG ÀVKLQJ LWHPV &ROOHFWRUV DQG GHDOHUV IURP 2KLR 1HZ

[close]

p. 4

 5HQQLQJHUV $QWLTXH *XLGH -XO\  $XJXVW  Scrapping up the Past: A View of the Nineteenth Century through Craft %\ -HVVLFD 0XQGD\0F*HH KH DPRXQW RI QHZV DQG SLFWXUHV EHLQJ SULQWHG DQG GLVWULEXW HG LQ WKH QLQHWHHQWK FHQWXU\ OHG WR D JUHDW EUHDGWK DQG GHSWK RI FROOHFWLQJ DFURVV HFRQRPLF FODVVHV SURIHV VLRQV ORFDOLWLHV DQG EHOLHIV 7KH GLVFRYHU\ RI OLWKRJUD SK\ DQG WKH LQYHQWLRQ RI WKH VWHDPGULYHQ SULQWLQJ SUHVV FRXSOHG ZLWK D ZLGH DYDLO DELOLW\ RI SDSHU SURSHOOHG WKH IRUWKFRPLQJ REVHVVLRQ ZLWK QHZV DQG SLFWXUHV ,Q DQ HIIRUW WR VWD\ LQIRUPHG RQ VFLHQWLÀF DGYDQFHV QHLJK ERUKRRG JRVVLS HPHUJLQJ WUHQGV DQG WKH ODWHVW QHZV IURP RWKHU FRXQWULHV H[FHV VLYH DWWHQWLRQ ZDV SDLG WR SULQWV DQG FOLSSLQJV RI DOO VRUWV (YHQ DGYHUWLVHPHQWV ZHUH VDYHG DQG XVHG ODWHU DV GHFRUDWLRQ LQ WKH KRPH RU DGGHG WR D VFUDSERRN ZLWK RWKHU VLPLODU FOLSSLQJV 7KH PRVW VXFFHVVIXO PDUNHWHUV FDXJKW RQ TXLFNO\ WR WKH FRO OHFWLRQ FUD]H DQG SURGXFHG WUDGLQJ FDUGV WKDW XUJHG EX\ HUV WR FROOHFW HYHU\ FDUG LQ WKH VHW 2QH RI WKH SURXGHVW ZD\V IRU D IDPLO\ WR GLVSOD\ WKHLU FROOHFWLRQ ZDV RQ D IROGLQJ VFUHHQ 6FUDS VFUHHQV DUH LQ WULJXLQJ DV WKH\ UHÁHFW YRO XPHV RI WKH PRVW GLYHUJHQW WDVWHV DQG LQWHUHVWV RI WKH WLPH 3LFWXUHV XVHG RQ VFUHHQV RIWHQ GHSLFWHG WKH OLIHVW\OHV RI KLJK FODVV VRFLHW\ 7KLV UHYHDOV D URPDQWLF QRWLRQ WKDW DSSHDOHG WR WKRVH RI OHVVHU ZHDOWK OLY LQJ ZLWKLQ D GLIIHUHQW FODVV :KLOH DW 7KH 6FRWW $QWLTXHV 0DUNHWV LQ $WODQWD *HRUJLD , ZDV IRUWXQDWH HQRXJK WR FRPH DFURVV D IHZ SULPH H[DPSOHV RI VFUHHQ GHFRUDWLQJ IURP WKH QLQHWHHQWK FHQWXU\ 8SRQ LQLWLDO H[DPLQDWLRQ WKH ÀUVW VFUHHQ , SKRWRJUDSKHG 7 PHUHO\ VHHPHG WR UHÁHFW WKH FRGH RI GUHVV WKDW ZDV WKHQ VR SRSXODU +RZHYHU XSRQ FORVHU LQVSHFWLRQ DQG VRPH UHVHDUFK , FDPH WR ÀQG WKDW D IHZ RI WKH SULQWV ZHUH DFWX DOO\ RI WKH IDPRXV DQG WKH UH YHUHG HOLWH GXULQJ WKH ODWHU SDUW RI WKH FHQWXU\ )RU LQVWDQFH %ULWLVK H[SORUHU 6LU +HQU\ 0RUWRQ 6WDQOH\ HDUQHG KLP VHOI WRS VSDFH LQ D FROODJH RI RWKHU SURPLQHQW ÀJXUHV WKDW ZHUH DFNQRZOHGJHG 6WDQOH\ ZDV D :HOVKERUQ $PHUL FDQ WKDW VHUYHG RQ ERWK VLGHV LQ WKH $PHULFDQ &LYLO :DU (YHQWXDOO\ KH ZRUNHG IRU WKH 1HZ OP[L )S\L 1<3@ +0:73(@ :\TTLY =HJH[PVU (SS P[LTZ VU KPZWSH` HYL MVY ZHSL

[close]

p. 5

-XO\  $XJXVW  Z 1HDUJHU / UHD $ &RQ $LU GLWL RQ 5HQQLQJHUV $QWLTXH *XLGH HG 45th ANTIQUE SATURDAY, August 9th, 2014 - 9:00 AM -1:00 PM F]pl DYf[Ykl]j K`go % KYlmj\Yq$ EYj[` /$ *()- THE GOLD POST :KHUH WKH 'HDOHUV 6FUDS GPSNFSMZ 4 4 $PJOT 5HQQLQJHU·V %RRWK $ 6XQGD\ 2QO\ "MXBZT #VZJOH t (PME 4JMWFS t (PME 'JMMFE $PJOT t %JBNPOET 6WHYH &DURO /DUU\ HPDLO FDUROV#VWXIIQVXFKFRP )HHO IUHH WR FDOO $Q\WLPH 5(11,1*(5·6 $'$0672:1 681'$<6 $0 30 "OUJRVFT $GDPVWRZQ 3$ 6KXSS·V *URYH $PMMFDUJCMFT .BSLFU t 0QFO 4BU 4VO "QS0DU t 3BJO PS 4IJOF 7+(0( :((. 6&+('8/( BEAD & PEARL RESTINGING SPECIAL PRICE WITH THIS AD &RQWDFW XV IRU DQ\ 6SHFLDO 6XEMHFW 5HODWHG WR $GYHUWLVLQJ ,QGXVWU\ $XJ 'ROOV %HDUV 7R\V *DPHV $XJ 1DWLYH $PHULFDQ (WKLF )RRG )HVW $XJ &KLQD *ODVVZDUH 6LOYHU 6HSW  +RPHFRPLQJ ([WUDYDJDQ]D 3$ 73. , WR H[LW WXUQ ULJKW RQ UW 1 WKHQ ULJKW RQ UW 6 *R PLOH WR *URYH RQ OHIW 6KXSSV#GHMD]]GFRP 6KXSSV*URYHFRP *36 :LOORZ 6W 5HLQROGV 3$ (DUO\ EX\HUV IRU 6SULQJ 2SHQLQJ $OO ([WUDYDJDQ]DV %ULQJ RQH JXHVW )5(( ZLWK HDFK SDLG DGPLVVLRQ *DWH )HH 'XULQJ (DUO\ %X\HUV 2QO\

[close]

p. 6

 5HQQLQJHUV $QWLTXH *XLGH -XO\  $XJXVW  Nostalgia Value: A 21st Century Perspective continued from page 1 O\ QRVWDOJLD LQFUHDVHV SRVL WLYH PRRG VHOIHVWHHP IHHO LQJV RI VRFLDO FRQQHFWHGQHVV DQG SHUFHSWLRQV RI PHDQLQJ LQ OLIHµ >$XWKRU·V $VLGH 7KH DQWLTXHV DQG FROOHFWLEOHV WUDGH VHOOV ZRQGHU VWRULHV DQG PHPRULHV 0HPRU\ DQG QRVWDOJLD DUH FORVHO\ UHODWHG@ 5XWOHGJH FRQWLQXHV ´6WXG LHV VKRZ WKDW QRVWDOJLF PHPR ULHV DUH IRFXVHG RQ SHUVRQ DOO\ WUHDVXUHG OLIH H[SHULHQFHV :KHQ SHRSOH HQJDJH LQ QRVWDO JLD WKH\ EULQJ WR PLQG SDVW H[ SHULHQFHV WKDW WKH\ ÀQG PHDQ LQJIXO«)LQDOO\ QRVWDOJLF PHPRULHV DUH KDSS\ PHPRULHV RU DW OHDVW PHPRULHV WKDW KDYH KDSS\ HQGLQJV 6R QRVWDOJLD LV JRRG IRU SHRSOH EHFDXVH QRV WDOJLF UHÁHFWLRQ DOORZV WKHP WR UHYLVLW FKHULVKHG H[SHULHQFHV IURP WKH SDVW VKDUHG ZLWK IULHQGV DQG IDPLO\µ 5RXWOHGJH SRVHV WKH TXHV WLRQ ´:KDW PDNHV SHRSOH QRV WDOJLF"µ +H DQVZHUV LW ZLWK ´1RVWDOJLD KDV D ZLGH UDQJH RI WULJJHUV )DPLOLDU VPHOOV PX VLF DQG FRQQHFWLRQ ZLWK ROG IULHQGV RQ )DFHERRN FDQ DF WLYDWH QRVWDOJLDµ :KLOH KH LV FRUUHFW KH KDV IDLOHG WR LQFOXGH WKH RQH WKLQJ WKDW SURGXFHV PRUH PHPRULHV WKDQ DQ\ RWK HU³REMHFWV IURP WKH SDVW , ZRXOG YHU\ PXFK OLNH WR WDNH 5RXWOHGJH RQ D YLVLW WR DQ DQWLTXHV DQG FROOHFWLEOHV ÁHD PDUNHW PDOO VKRS RU VKRZ WR REVHUYH WKH FXVWRPHUV ZDONLQJ The 48th Antique & Collectible Show 6DW $XJXVW  Lititz Springs Park Lititz, PA 6DWXUGD\ DPSP )5(( $'0,66,21 -VVK =LUKVYZ VU :P[L -JUJU[ 4QSJOHT 1BSL JT B QSJWBUF QBSL PWFSTFFO CZ UIF DIVSDIFT PG -JUJU[ BOE TVTUBJOFE CZ EPOBUJPOT GVOESBJTJOH WKH DLVOHV 7KH JRDO LV WR ZDWFK WKH FXVWRPHUV· IDFLDO UHDF WLRQV DQG ERG\ ODQJXDJH ZKHQ WKH\ HQFRXQWHU DQ REMHFW WKDW WULJJHUV D QRVWDOJLF PHPRU\ 7KH IDFH H[SUHVVHV ZRQGHU ORYH FRPIRUW IDVFLQDWLRQ DQG PRUH 7KLV PRPHQWDU\ OLQN ZLWK WKH SDVW SURGXFHV D VPLOH DQG HYHQ DQ RFFDVLRQDO WHDU +LVWRULFDOO\ QRVWDOJLF PHPRU\ SOD\HG D FULWLFDO UROH LQ VDYLQJ REMHFWV IURP WKH SDVW :KHQ LQGLYLGXDOV GLHG PDQ\ RI WKHLU SRVVHVVLRQV ZHUH GLVWULEXWHG DPRQJ IDPLO\ PHPEHUV :KLOH VRPH ZHUH DFTXLUHG IRU WKHLU XVHIXOQHVV PRVW ZHUH VDYHG EHFDXVH RI WKH IDPLO\ PHPRULHV DWWDFKHG WR WKHP 2YHU WKH \HDUV , KDYH DS SUDLVHG DQG PDQDJHG WKH GLV SHUVDO RI GR]HQV RI HVWDWHV WKDW FRQWDLQHG PDWHULDO KDQGHG 44th Annual Somerset Antique Show On The Streets of Somerset, PA Saturday, August 9, 2014 Show 8 am to 4 pm - Rain or Shine! FREE ADMISSION Over 100 Dealers displaying quality antiques and collectibles • Free Parking in County Parking Garage on E. Catherine St. Food Vendors, No Pets Please, Space Available Exit 110 of PA Turnpike, Somerset Sponsored by the Somerset County Chamber of Commerce & Somerset Trust Company 814-445-6431 or info@somersetcountychamber.com ,QWHUHVWHG YHQGRUV FRQWDFW 0LOOLH (E\ CZ "VHVTU UI MLPHE\#GH]D]]GFRP GRZQ IURP JUHDWJUDQGSDU HQWV JUDQGSDUHQWV DQG SDUHQWV DV ZHOO DV DXQWV XQFOHV JUHDW DXQWV JUHDW XQFOHV DQG IDPLO\ IULHQGV 0DQ\ RI WKH KRPHV KDG UXQ RXW RI VSDFH IRU IDP LO\ WUHDVXUHV ORQJ EHIRUH WKH PRVW UHFHQW DFTXLVLWLRQ KDG EHHQ VTXHH]HG LQWR WKH PL[ $V D 3HQQV\OYDQLD *HUPDQ , JUHZ XS LQ DQ ´LW LV WRR JRRG WR WKURZ RXWµ FXOWXUH ,Q WKH FRXUVH RI ZULWLQJ WKLV FROXPQ , EHJDQ WKLQNLQJ DERXW WKH IDPLO\ WKLQJV WKDW , RZQ³P\ JUDQGJUDQGSDUHQWV .QREOH·V 9LFWRULDQ FRWWDJH EHGURRP VXLWH WKH 'HSUHV VLRQ JODVV GLVKHV WKDW JUDFHG WKH GLQLQJ URRP FXSERDUG RI *UDQGPD DQG 3RS3RS 3URVVHU ZKHQ WKH\ OLYHG DW +LJK 6WUHHW LQ %HWKOHKHP 3HQQV\O YDQLD DQG WKH +HQU\ ORQJULÁH WKDW GHVFHQGHG WKURXJK WKH %UHZHQ IDPLO\ IURP 3ODLQ ÀHOG 7RZQVKLS 1RUWKDPSWRQ &RXQW\ 3HQQV\OYDQLD 7KH OLVW LV HQGOHVV³VL[ RI WKH HLJKW IDPLO\ %LEOHV IURP P\ PD MRU EORRGOLQHV DQG KXQGUHGV RI SKRWRJUDSKLF LPDJHV DQG RWKHU HSKHPHUD :KHQ DGGLQJ P\ FROOHFWLRQV RI +HOOHUWRZQ >3$@ PHPRUDELOLD P\ FKLOG KRRG JURZLQJ XS PHPRULHV 3HQQV\OYDQLD *HUPDQ DUWL IDFWV P\ FXOWXUDO KHULWDJH DQG P\ SHUVRQDO LWHPV MXVW LQ FDVH , ZRXOG EH SUHVLGHQW VRPHGD\ DQG FRXOG PDNH D NLOOLQJ VHOOLQJ WKHP WR WKH OLVW WKH QXPEHU RI REMHFWV LV RYHU 7KH VDG WUXWK LV WKDW P\ FKLO GUHQ JUDQGFKLOGUHQ DQG FRXV LQV DQG WKHLU IDPLOLHV KDYH OLWWOH LQWHUHVW LQ DQ\ RI WKHVH PDWHUL DOV 7KHVH DUH P\ DQG QRW WKHLU QRVWDOJLF PHPRULHV , GR QRW ZLVK WR LPSO\ WKDW P\ FKLOGUHQ JUDQGFKLOGUHQ continued on page 7

[close]

p. 7

-XO\  $XJXVW  5HQQLQJHUV $QWLTXH *XLGH $11281&(0(176 ƵLJŝŶŐ 'ŽůĚ͊ ƵLJĞƌ ĂŶĚ ^ĞůůĞƌ ŽĨ &ŝŶĞ :ĞǁĞůƌLJ ZĞƉĂŝƌ͘ ĞĂĚ ĂŶĚ WĞĂƌů ZĞͲ ƐƚƌŝŶŐŝŶŐ͕ ^ƉĞĐŝĂů WƌŝĐĞ ǁŝƚŚ ƚŚŝƐ ĂĚ͊ DŝŬĞ tŽũĐŝĞĐŚŽǁƐŬŝ͕ ϳϭϳͲϴϱϵͲϮϴϲϰ ϵĂŵ Ͳ ϲƉŵ͘ sŝƐŝƚ ƵƐ Ăƚ ZĞŶŶŝŶŐĞƌ͛Ɛ ĚĂŵƐƚŽǁŶ͕ WĞŶŶƐLJůǀĂŶŝĂ Ͳ ^ƵŶĚĂLJƐ KŶůLJ Ͳ ϳ͗ϯϬ Ăŵ ƚŽ ϰ Ɖŵ͕ ϳϭϳͲϯϯϲͲϳϳϯϱ Ͳ ŽŽƚŚ ηϭ Ͳ ŶĞdžƚ ƚŽ DĂŝŶ KĸĐĞ͘ ; ϮϭͲϭϰͿ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ tĞ ƐƉĞĐŝĂůŝnjĞ ŝŶ &ĂƐŚŝŽŶ WƌŝŶƚƐ Ͳ ŝŶͲ ĐůƵĚŝŶŐ WĞƚĞƌƐŽŶ͛Ɛ 'ŽĚĞLJ͛Ɛ͕ 'ĂnjĞƩĞ ĚƵ ŽŶͲdŽŶ͕ sŽŐƵĞ͕ ,ĂƌƉĞƌƐ ĂŶĚ DKZ͊ ůƐŽ WŽƐƚ ĂƌƐ͕ ZĂŝůƌŽĂĚ DĞŵŽƌĂďŝůŝĂ͕ WŽůŝƟĐĂů ƵƩŽŶƐ͕ ^ŚĞĞƚ DƵƐŝĐ͕ ƵƩŽŶƐ $11281&(0(176 ĂŶĚ ŝŶƐ͕ dŚĞĂƚƌĞ DĞŵŽƌĂďŝůŝĂ͕ &ƌƵŝƚ ĂŶĚ &ůŽǁĞƌ WƌŝŶƚƐ͕ ĞƚĐ͘ ŽŶƚĂĐƚ ƵƐ ĨŽƌ ĂŶLJ ƐƵďũĞĐƚ ƌĞůĂƚĞĚ ƚŽ ĚǀĞƌƟƐŝŶŐ ĂŶĚ /ŶĚƵƐƚƌLJ͘ sŝƐŝƚ ƵƐ Ăƚ 'ǁĞŶ͛Ɛ ŶƟƋƵĞƐ͕ ZĞŶŶŝŶŐĞƌ͛Ɛ ŶƟƋƵĞ DĂƌŬĞƚ͕ ^ƵŶĚĂLJƐ KŶůLJ͕ ĚĂŵƐƚŽǁŶ͕ W ; ϮϭͲϭϰͿ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ tĞ ƐƉĞĐŝĂůŝnjĞ ŝŶ ƚŚĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ŽĨ ŵĂũŽƌ ĐŽŵƉĂŶLJ ĂĚǀĞƌƟƐŝŶŐ ŚŝƐƚŽƌLJ ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚ ƚŚĞ hŶŝƚĞĚ ^ƚĂƚĞƐ͘ 'ǁĞŶ͛Ɛ ŶƟƋƵĞƐ͕ WK Ždž ϵϯϲ͕ ĚĂŵƐƚŽǁŶ͕ W ϭϵϱϬϭ Žƌ ǀŝƐŝƚ ƵƐ Ăƚ ZĞŶŶŝŶŐĞƌ͛Ɛ ŶͲ ƟƋƵĞ DĂƌŬĞƚ Ͳ ^ƵŶĚĂLJƐ KŶůLJ Ͳ ĚĂŵͲ ƐƚŽǁŶ͕ WĞŶŶƐLJůǀĂŶŝĂ͘ ; ϮϭͲϭϰͿ )25 6$/( DĂƌŝůLJŶ DŽŶƌŽĞ ĂůĞŶĚĂƌ ŽŝŶ DĞĚĂůůŝŽŶ ʹ ĚĞƉŝĐƚƐ ŶƵĚĞ DĂƌŝůLJŶ ŽŶ ŽŶĞ ƐŝĚĞ ʹ ϭϵϳϱ ĐĂůĞŶĚĂƌ ŽŶ ŽƚŚĞƌ͘ tĞŝŐŚƚ͗ ϰ͘ϯ Žnj͘ ŝƌĐƵŵͲ ĨĞƌĞŶĐĞ͗ ϮͲϭͬϮ ŝŶ͖͘ ϭͬϰ ŝŶ͘ ƚŚŝĐŬ͘ WĞǁƚĞƌ ĐŽůͲ Žƌ ŵĞƚĂů ĐŽŵƉŽƐŝƟŽŶ͘ tŝůů ŵĂŬĞ ŐƌĞĂƚ ƉĂͲ ƉĞƌǁĞŝŐŚƚĂŶĚĐŽŶǀĞƌƐĂƟŽŶƉŝĞĐĞ͊ ΨϭϬϬŽƌ ĞƐƚ KīĞƌ͘ ŵĂŝů͗ ŚŚŬƚǁŽΛĐŽŵĐĂƐƚ͘ŶĞƚ͘ ;^ϮϭͲϭϰͿ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ dŚĞ ͞tĂƚĞƌŐĂƚĞ 'ĂŶŐ͟ EŝdžŽŶ ƌĂ ŽŵͲ ŵĞŵŽƌĂƟǀĞ ŽŝŶ DĞĚĂůůŝŽŶ͘ ƌŽŶnjĞ ĐŽůŽƌ ŵĞƚĂů ĐŽŵƉŽƐŝƟŽŶ͘ ^ŝnjĞ͗ Ϯ ŝŶ͘ dž ϭ ŝŶ͖ ϭͬϭϲ ŝŶ͘ ƚŚŝĐŬ͘ ĞƉŝĐƚƐ ƌůŝĐŚŵĂŶ͕ ,ĂůĚĞͲ ŵĂŶ͕ ĞĂŶ͕ DŝƚĐŚĞůů͕ >ŝĚĚLJ͕ DĂŐƌƵĚĞƌ͘ ^ƚƌƵĐŬ ϭϵϳϮ͘ ΨϭϬϬ Žƌ ĞƐƚ KīĞƌ͘ ŵĂŝů͗ )25 6$/( ŚŚŬƚǁŽΛĐŽŵĐĂƐƚ͘ŶĞƚ͘ ;^ϮϭͲϭϰͿ :$17(' ƉĂƚĐŚĞƐ ƉƌĞ ϭϵϳϬ͘ EĞůƐŽŶ͕ ϭϬϴ sĞƌͲ ŵŽŶƚ >ĂŶĞ͕ >ĞǀŝƩŽǁŶ͕ ϭϵϬϱϰͲϭϬϮϵ͘ ũĂƉĞƵΛǀĞƌŝnjŽŶ͘ŶĞƚ͘ ;tϳͲϭϰͿ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ƵLJŝŶŐ ůĂƐƐŝĐĂů ZĞĐŽƌĚƐ Θ ŽůůĞĐƟŽŶƐ Ͳ Ăůů ĨŽƌŵĂƚƐ͘ WĂLJŝŶŐ ƵƉ ƚŽ Ψϭ ƉĞƌ >W͘ :ƵůŝƵƐ sŝƚĂůŝ͕ ϲϭϬͲϵϲϲͲϲϮϬϮ͕ ǀŝƚĂůŝΛƉƚĚ͘ ŶĞƚ͘ ;tϭϱͲϭϰͿ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ƌĞLJĞƌƐ /ĐĞ ƌĞĂŵ Ͳ 'ƌŽĐĞƌLJ ƐƚŽƌĞ͕ ƐŽĚĂ ĨŽƵŶƚĂŝŶ ƐŝŐŶ͕ ǁŝƚŚ ƌĞLJĞƌ͛Ɛ ůŽŐŽ Ăƚ ƚŽƉ Θ ƐůŽƚƐ ďĞůŽǁ ĨŽƌ ϭϬ ŇĂǀŽƌƐ͘ Ăƌů 'ŽůĚďĞƌŐ͕ W͘K͘ Ždž ϭϮϬϰ͕ EŽƌƚŚ tĂůĞƐ͕ W ϭϵϰϱϰ͘ WŚŽŶĞ͗ ϮϭϱͲϰϲϰͲϳϲϮϮ͘ ;tϮϭͲϭϰͿ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ :$17(' DŽǀŝĞ WŽƐƚĞƌƐ ĂŶĚ >ŽďďLJ ĂƌĚƐ ǁĂŶƚͲ ĞĚ ϭϵϬϬͲϭϵϲϬ͛Ɛ͘ ^ŵĂůůͬůĂƌŐĞ ĐŽůůĞĐƟŽŶƐ ďŽƵŐŚƚ͘ /ŵŵĞĚŝĂƚĞ ĐĂƐŚ ĂǀĂŝůĂďůĞ͘ ^Ăŵ ^ĂƌŽǁŝƚnj͘ Ϯϰϭ ĞŶƚƌĞ ^ƚ͘ ^ƵŝƚĞ ^&͕ EĞǁ zŽƌŬ͕ Ez ϭϬϬϭϯ͘ ϮϭϮͲϮϮϲͲϮϭϬϮ͘ ;tϱͲϭϱͿ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ tĂŶƚĞĚ͗ sŝŶƚĂŐĞ WŽůŝĐĞ WŚŽƚŽƐ͕ hŶŝͲ ĨŽƌŵƐ͕ ĂĚŐĞƐ͕ WĂƚĐŚĞƐ͕ ĞƚĐ͘ ŽŶĂƟŽŶƐ ĐĐĞƉƚĞĚ͘ Dƌ͘ ŶĚƌĞǁ͕ WŽůŝĐĞ ,ŝƐƚŽƌŝĂŶ ʹ DƵƐĞƵŵ ƵƌĂƚŽƌ͕ WK Ždž ϭ͕ ƌĞŶƚͲ ǁŽŽĚ͕ D ϮϬϳϮϮ͘ ;tϱͲϭϰͿ :$17(' ŶƟƋƵĞ KůĚ 'ƵŶƐ WƵƌĐŚĂƐĞĚ ĞĂƌůLJ &ůŝŶƚůŽĐŬ Žƌ ƉĞƌĐƵƐƐŝŽŶ WĞŶŶƐLJůǀĂŶŝĂ ƌŝŇĞƐ͕ ƉŽǁĚĞƌ ŚŽƌŶƐ͕ ĚŽƵďůĞ ƐŚŽƚŐƵŶƐ͕ ůĞǀĞƌ ĂĐƟŽŶƐ͕ ŵŝůŝƚĂƌLJ ŚĞůŵĞƚƐ͕ ĞĂƌůLJ ŚĂŶĚ ĨŽƌŐĞĚ ďĞĂƌ ƚƌĂƉƐ͘ ,ŽƵƐĞ ĐĂůůƐ ŵĂĚĞ͘ ϲϭϬͲϰϭϳͲϬϵϬϵ͕ WK Ždž ϴϯ͕ EĞǁ dƌŝƉŽůŝ͕ W ϭϴϬϲϲ͖ ďůĂĐŬďĞĂƌϯΛĞŶƚĞƌ͘ ŶĞƚ͘ ;tϱͲϭϱͿ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ŽLJ ^ĐŽƵƚ WĞŶŶƐLJůǀĂŶŝĂ ĂŵƉ WĂƚĐŚͲ ĞƐ͕ ĞƐƉĞĐŝĂůůLJ ĨĞůƚ ŽŶĞƐ͘ KƚŚĞƌ ^ĐŽƵƚ CURRENT PRICES &XUUHQW SULFHV DUH UH FRUGHG IURP DQWLTXHV VKRZV ÁHD PDUNHWV VDOHV DQG DXF WLRQV WKURXJKRXW WKH 8QLWHG 6WDWHV 3ULFHV YDU\ LQ GLIIHU HQW ORFDWLRQV EHFDXVH RI ORFDO HFRQRPLF FRQGLWLRQV %XIIDOR 3RWWHU\ FXS DQG VDXFHU %OXH :LOORZ PDUNHG  )HQWRQ FUXHW &RLQ 'RW FREDOW EOXH UHHGHG KDQGOH LQFKHV $PEHULQD ZDWHU SLWFKHU 6SRW 2SWLF VSLUDO ULEV UHHGHG KDQGOH F  LQFKHV &ULEEDJHGRPLQRV JDPH VHW ERQH GRPLQRHV UHG EURZQ FLUFOHV VOLGLQJ ER[WRS ERDUG PDGH E\ SULVRQHU RI ZDU F  LQFKHV &RRNLH MDU EODFN PDPP\ KDQGV RQ KLSV \HOORZ VFDUI ZKLWH DSURQ ]LJ]DJ ERUGHU %UD\WRQ /DJXQD F  LQFKHV &KDONZDUH ÀJXULQH VWDJ UH FOLQLQJ SDLQWHG UHGGLVK EURZQ F  LQFKHV SDLU :DOO EUDFNHW JLOWZRRG VHU SHQWLQH SOXPHFDUYHG &RQ WLQHQWDO F  LQFKHV &KDLU &KDUOHV 5D\ (DPHV \HOORZ ÀEHUJODVV HQDPHOHG VWHHO +HUPDQ 0LOO LV D ÀQDQFLDO RU DQ HPRWLRQDO PHPRU\ ,I QRVWDOJLD LV XVHG WR VHOO REMHFWV LW EHORQJV DV D VXEFDWHJRU\ RI GHFRUDWLQJFRO OHFWLQJ PHPRU\ RU D FDWHJRU\ DOO LWV RZQ , VWLOO IDYRU WKH IRUPHU ,I QRVWDOJLD LV DQ HPR WLRQDO PHPRU\ WKHQ LW QHHGV WR EH PRYHG WR WKH IDPLO\VHQWL PHQWDO FDWHJRU\ D FDWHJRU\ LQ ZKLFK WKH REMHFW PD\ RU PD\ QRW KDYH ÀQDQFLDO YDOXH EXW GRHV KDYH VWURQJ HPRWLRQDO DSSHDO YDOXH , HQG ZLWK DQRWKHU TXRWH IURP WKH 5XWOHGJH DUWLFOH ´1RVWDOJLD LV D KHDOWK\ HPR WLRQ WKDW SURPRWHV ZHOOEHLQJ DQG KHOSV SHRSOH FRSH ZLWK YXOQHUDELOLWLHV DQG LQVHFXUL WLHV 1RVWDOJLD LV QRW DERXW OLYLQJ LQ WKH SDVW LW LV XWLOL]LQJ WKH SDVW WR KHOS ZLWK VWUXJJOHV LQ WKH SUHVHQWµ 1RVWDOJLD PRWLYDWHV HY HU\RQH ZKHWKHU FROOHFWRU GHFRUDWRU RU MXVW D SHUVRQ ZKR HQMR\V DQ RFFDVLRQDO VPLOH ,W LV DQ HPRWLRQ WKDW WKH WUDGH ZRXOG GR ZHOO WR VWUHVV PRUH HU )XUQLWXUH &R V [ LQFKHV 6RXYHQLU SODWHV 'XNH 8QLYHUVLW\ EOXH WUDQVIHUZDUH VFKRRO VFHQH UDLVHG ERUGHU :HGJZRRG  LQFKHV SLHFHV &XWOHU\ ER[ )HGHUDO PD KRJDQ\ VWULQJ LQOD\ VODQW WRS F  [ LQFKHV &RPSDFW )LQDO 1RWH 7KLV LV WKH WKLUG RI D VHULHV RI ÀYH ´5LQNHU RQ &ROOHFWLEOHVµ RIIHULQJ D VW FHQWXU\ SHUVSHFWLYH RQ YDOXHV ZLWKLQ WKH DQWLTXHV DQG FRO OHFWLEOHV WUDGH

[close]

p. 8

 5HQQLQJHUV $QWLTXH *XLGH -XO\  $XJXVW 

[close]

Comments

no comments yet