Şiddet Terör ve İslâm

 

Embed or link this publication

Description

Mücahede Yayınları

Popular Pages


p. 1

Ramazan Yýlmaz Þiddet Terör ve ^ ÝSLAM M Y Mücâhede Yayýnlarý 6

[close]

p. 2[close]

p. 3[close]

p. 4[close]

p. 5

Mücâhede Yayýnlarý / 6 Dâvet Serisi / 4 Ramazan Yýlmaz Þiddet-Terör ve Ýslâm Redaksiyon Nermin ÇEVÝK Dizgi-Mizanpaj Murat EYÝN Kapak Tasarým Murat EYÝN Birinci Basým Ocak 2004 Baský Yeri Ýstanbul Ýsteme Adresi Ramazan YILMAZ P.K.1249 06047 Ulus/ANKARA Ýnternet Adresi www.mucahede.com Elektronik Posta mucahede@mucahede.com Posta Çeki Hesabý Ramazan Yýlmaz- 888880-ANKARA

[close]

p. 6[close]

p. 7

Ramazan Yý lmaz Þiddet - Terör ve ÝSLÂM Mücâhede Yayýnlarý 6

[close]

p. 8[close]

p. 9

Ýdeolojik sapýklýklarýný insanlýða zulüm ve þiddetle kabul ettirmeye, sömürülerini sürdürmek için terör estirmeye çalýþan devletleþmiþ teröre karþý inançla ve onurla mücâdele eden tüm hak, adalet ve özgürlük taraftarlarýna...

[close]

p. 10[close]

p. 11

Ýçindekiler Takdim ...................................................................................... 13 Önsöz ........................................................................................ 19 BÖLÜM I Terör Örgütleri ........................................................................ 35 BÖLÜM II Ýslâm'ýn Þiddet ve Teröre Bakýþý ............................................. 47 Müslümanlara Saldýran Saldýrganlarýn Durumu ............ 57 BÖLÜM III Zorba Diktatörlere Karþý Peygamberlerin Örnek Davranýþlarý........................................ 75 Hz. Âdem(as) ..................................................................... 77 Hz. Nûh(as) ........................................................................ 83 Hz. Ýbrahim(as) .................................................................. 89 Hz. Yusuf(as) ...................................................................... 98 Hz. Hûd(as) ........................................................................ 104 Hz. Sâlih(as) ....................................................................... 107 Hz. Lût(as) ......................................................................... 111 Hz. Þuayb(as) ...................................................................... 115 Hz. Mûsâ(as) ve Hz. Hârun(as) ........................................ 120 Hz. Îsâ(as) ........................................................................... 134 Hz. Muhammed(as) ........................................................... 137 Kur'ân'da Övülen Dâvetçiler ................................................... 165 Ashâb-ý Uhdud Dâvetçileri ............................................... 167 Ashâb-ý Karyetin Dâvetçileri ............................................ 169 Ashâb-ý Kehf ....................................................................... 174 Sonsöz ........................................................................................ 181 9

[close]

p. 12[close]

p. 13

takdim

[close]

p. 14[close]

p. 15

iddet, baský, fikirleri zorla kabul ettirme ve sömürü için yapýlan savaþlar, insanlýðýn ve insanca yaþamayý þiar edinen insanlarýn utanç duyduklarý iðrenç birer davranýþ, ahlaki deðerlerden uzak birer terör hareketleridir. Ýnsanlýk ilahi mesajdan uzaklaþýp beþeri ideolojilerin hegemonyasý altýna girince, dünya þiddet ve terörle, baský ve zorbalýkla yüzyüze geldi; insanlýk huzur ve güvenden, adalet ve özgürlükten mahrum kaldý; huzursuzluk, adaletsizlik, korku, endiþe, açlýk ve sefalet tüm insanlýðý kara bir að gibi sardý. Ýnsanlýk tarihinde bugüne kadar yapýlan þiddet, baský ve terör olaylarýnýn yüzde sekseni, devlet erkini ellerine geçiren ideolojik teröristler tarafýndan yapýlmýþtýr. Kendi ilkel ideolojilerini zorbalýkla, idareleri altýna aldýklarý halklara benimsetmek, bu halklarýn maddi ve manevi deðerlerini sömürmek için çalýþan, insanlýðýn yüz karasý ideolojik devletler ve sömürgeci güçler, bu konuda fazla bir baþarý elde edemeyince þiddete baþvurmuþlar, mazlum insanlara zulmetmiþler, terör estirmiþlerdir. Emperyalist çýkarlarý ve ideolojik baðnazlýklarý nedeniyle dünyayý kana bulayan terör devletlerine tarih tanýklýk etmektedir. Geçmiþte birçok örnekleri bulunan terör devletlerinin bugün de ayný amaçlarla terör estiren birçok örnekleri vardýr. Ýnsanlýk düþmaný komünist ideolojinin, kendi halklarýna ve dünya halklarýna karþý kullandýðý þiddet ve estirdiði terör nedeniyle, döktüðü kanlarýn bataklýða çevirdiði dünya topraklarý hâlâ Þ 13

[close]

Comments

no comments yet