İslâm'da Kadının Konumu

 

Embed or link this publication

Description

Mücahede Yayınları

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2[close]

p. 3[close]

p. 4

Ýslâm’da Kadýnýn Konumu Ramazan Yýlmaz Yayýn Yönetmeni Murat Eyin Dizgi ve Redaksiyon Nermin Çevik Kapak Tasarým ve Mizanpaj Murat Eyin Birinci Baský Aðustos 2010 Ankara Mücâhede Yayýnlarý www.mucahede.com mucahede@mucahede.com

[close]

p. 5

Ramazan Yýlmaz ÝSLÂM’DA KADININ KONUMU Mücâhede Yayýnlarý 7

[close]

p. 6[close]

p. 7

Peygamberlere, büyük önderlere annelik yapan, annelik sýfatýyla çocuklarýna cenneti kazandýran, erkeðiyle hayatý paylaþan, saðlýklý nesillerin yetiþmesinde en büyük rolü üstlenen vakar ve onuru ile toplumsal yaþamda birer abide olan kadýnlara !...

[close]

p. 8[close]

p. 9

Takdim 13 Önsöz 21 Bölüm I Beþeri Din ve Ýdeolojilerde Kadýn 29 Tarih Sürecindeki Toplumlarda Kadýn 31 Hint Kültüründe Kadýn 32 Eski Ýran Toplumunda Kadýn 34 Eski Arap Toplumunda Kadýn 34 Eski Yunan ve Roma Toplumlarýnda Kadýn 35 Beþeri Ýdeolojilerde Kadýnýn Konumu 36 Kapitalist Sistemde Kadýn 37 Marksizimde Kadýn 38 Feminizmin Kadýna Bakýþý 38 Bölüm II Tahrif Edilmiþ Ýlahi Dinlerde Kadýn 45 Yahudilikte Kadýn 46 Hristiyanlýktan Önce Kadýn 46 Hristiyanlýkta Kadýn 47 Geleneksel Kültürde Kadýn 49 7

[close]

p. 10

Bölüm III Ýslâm’da Kadýnýn Konumu 55 Ýslam Kadýný Yüceltmiþtir 57 Ýslamda Kadýn Erkek Eþittir 59 Yaratýlýþta Eþitlik 59 Sosyal Hayatta Eþitlik 63 Ekonomik Durum 69 Aile Ýçinde Kadýn Erkek Eþittir 72 Ýslamda Örtünme Konusu 83 Baþörtüsü 86 Kadýnýn Þahitliði Konusu 88 Bölüm IV Ýslam’da Evlilik 97 Nikâhta Denklik 102 Ýslami Olmayan Evlilikler Hüsrandýr 104 Ýslami Bir Nikahta Aranan Þartlar 109 Evlenecek Kiþinin Müslüman Olmasý 109 Evlenmede Mehir 118 Ýcap-Kabul 120 Nikahta Þahitlerin Bulunmasý 121 Ýmam Nikâhý 124 Mut’a Nikâhý 130 Bölüm V Ýslam’da Boþanma 141 Boþanmada Ölçü 144 Boþanmanýn Nedenleri 146 Boþanma Süreci 151 Boþanmada Þahidin Gerekliliði 154 Bid’at Üzere Olan Boþanma 155 8

[close]

p. 11

Boþanmanýn Geçerliliði 157 Kadýnýn Boþanma Hakký 161 Bölüm VI Kadýnlarýn Muayyen Hallerindeki Ýbadetleri 169 Bölüm VII Ailede Þiddet ve Ýslamda Aile Hayatý 181 Aile Ýçi Þiddet 183 Þiddet Türleri 185 Þiddet Uygulayýcýlarýnýn Eðitim Düzeyleri 187 Þiddet Uygulamasýnda Kadýn-Erkek Oraný 188 Eþler Arasýndaki Ýliþkileri Etkileyen Faktörler 190 Ýslâm’da Aile Yapýsý ve Müslüman Eþler Arasýndaki Ýliþkiler 201 Müslüman Eþlerin Birbirlerine Karþý Hukuku 201 9

[close]

p. 12[close]

p. 13

takdim

[close]

p. 14[close]

p. 15

B ugün, gerek kendilerini müslüman olarak tanýtanlar, gerekse müslümanlarýn dýþýnda kalan kimseler, Ýslâmi esaslarý Kur’an’dan ve Peygamberi örneklikten almadýklarý için Ýslâm hakkýnda söyleyip yazdýklarý ya da yaþadýklarý her þey Ýslâmi prensiplere ters düþmektedir. Müslümanlar dýþýnda kalan kimselerin, tamamen cahili bir mantýkla Ýslâm’a ve müslümanlara karþý sürdürdükleri söylem ve mücadelelerine karþýlýk müslüman cephe, Kur’an’dan ve Peygamberi örneklikten hareket edecekleri yerde çoðu kez Ýslâm’a aykýrý bir þekilde bid’at ve hurafelere bulanmýþ bir din anlayýþýyla cevaplar vermektedirler. Bu ise Ýslâm dýþý güçleri tatmin etmemekte ve bu Ýslâm dýþý güçler saldýrýlarýna devam etmektedirler. Kur’ani Mücâhede olarak biz, her konuda ve her alanda olduðu gibi bu konuda da vahyi esaslardan ve Peygamberi örneklikten hareket edecek, tüm eleþtiri ve cevaplarýmýzý bu esastan yola çýkarak yapacaðýz inþâAllah. Ýnsan hayatýný ilgilendiren herhangi bir konunun, Ýslâm nokta-i nazarýnda ne olduðunu, nasýl çözümleneceðini öðrenebilmenin yegâne yolu, Ýslâm’ýn temel kaynaðý olan Kur’an-ý Kerim’e ve bu yüce Kitabýn örnek uygulayýcýsý, biricik önder Hz. Muhammed(as)’ýn pratik hayatý olan sünnetine bakmaktýr. Ýnsan ancak bundan sonra o konu hakkýnda saðlýklý bilgi elde edebilir ve ancak böylelikle o konunun Ýslâm’daki yeri hakkýnda bir iddiada bulunabilir. 13

[close]

Comments

no comments yet