Pencapaian Piagam Pelanggan jul-dis 2013

 

Embed or link this publication

Description

jul-dis 2013

Popular Pages


p. 1

LAPORAN PENCAPAIAN OBJEKTIF KUALITI/PIAGAM PELANGGAN JABATAN/BAHAGIAN/UNIT JUL-DIS 2013 JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN BIL PIAGAM PELANGGAN Pencapaian HRMIS melebihi 90% dalam tempoh sebulan selepas perlaksanaan setiap modul Setiap warga kerja menghadiri latihan tidak kurang 7 hari setahun. Perlaksanaan tidak kurang 5 program integriti setahun Mesyuarat MBJ dan Mesyuarat Keutuhan Pengurusan diadakan setiap 4 bulan sekali. Kenderaan diselenggara sekurang-kurangnya sekali bagi penggunaan tidak melebihi 5,000 km / 10,000 km atau bagi tempoh 3 bulan / 6 bulan sekali mana yang terdahulu. Pengiraan stok diadakan setiap 3 bulan sekali. Perakuan untuk kenaikan gaji diuruskan tidak lewat daripada dua bulan selepas tarikh pergerakan gaji. JULAI OGOS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DISEMBER 1. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2. 77% 77% 77% 89% 89% 89% 3. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4. - - 100% - 100% 100% 5. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 6. - - 100% - - 100% 7. 100% 100% 100% 100% 100% 100% JABATAN KEWANGAN BIL PIAGAM PELANGGAN Memastikan Penyata Kewangan bagi tahun berakhir 31 Disember setiap tahun dikemukakan kepada Jabatan Audit Negara selewat-lewatnya pada 31 Mac tahun berikutnya. Memastikan proses pembayaran kepada kontraktor dan pembekal dibayar dalam tempoh 3 hari selepas dokumen lengkap diterima di Jabatan Kewangan JULAI OGOS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DISEMBER 1. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2. 77% 77% 77% 89% 89% 89%

[close]

p. 2

JABATAN KEWANGAN BIL PIAGAM PELANGGAN Memastikan pesanan tempatan dikeluarkan dalam tempoh 3 hari selepas dokumen lengkap diterima dan diluluskan. Memastikan proses pembayaran kepada kontraktor dan pembekal dibayar dalam tempoh 3 hari selepas dokumen lengkap diterima di Jabatan Kewangan. Memastikan pesanan tempatan dikeluarkan dalam tempoh 3 hari selepas dokumen lengkap diterima dan diluluskan. Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan & Akaun dilaksanakan setiap 3 bulan sekali Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Alih Kerajaan dilaksanakan setiap 3 bulan sekali Surat Kuasa dikeluarkan kepada warga kerja mengikut Arahan Perbendaharaan iaitu tidak melebihi 2 minggu dari tempoh arahan kerja. Menukar kod kombinasi peti besi mengikut Arahan Perbendaharaan iaitu setiap 6 bulan sekali. JULAI OGOS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DISEMBER 3. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 5. 91.3% 90.8% 91% 90.23% 89.78% 90.64% 6. 75% - - 100% - - 7. 75% - - 100% - - 8. - - 100% - - - 9. 100% - - - BAHAGIAN KEBERSIHAN BIL PIAGAM PELANGGAN Memantau kerja-kerja kebersihan, pemotongan rumput, pembersihan parit, mengutip dan mengangkat sampah yang dilakukan oleh pihak kontraktor yang dilantik oleh SWM dan PPSPPA di semua kawasan perumahan, perindustrian dan perkedaian di bawah pentadbiran MPPG. Menggerakkan Pasukan Tindakan Khas (PTK) bagi kerjakerja 'ad-hoc' dan kerja-kerja gotong royong JULAI OGOS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DISEMBER 1. 97.5% 98% 97.5% 98% 98% 97.5% 2. 100% 100% 100% 100% 100% 100%

[close]

p. 3

BAHAGIAN PELESENAN BIL PIAGAM PELANGGAN Notis pemberitahuan lesen dikeluarkan tidak lewat 3 bulan sebelum tamat tempoh sah laku lesen Kelulusan permohonan lesen yang telah lengkap dalam tempoh 1 jam JULAI OGOS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DISEMBER 1. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2. 100% 100% 100% 100% 100% 100% BAHAGIAN ALAM SEKITAR BIL PIAGAM PELANGGAN Melakukan ‘sampling’ ke atas 20 batang sungai di kawasan Pasir Gudang sekurangkurangnya sebulan sekali. Melakukan pengawasan udara menggunakan alat HVS PM-10 di bumbung KPBPG sekurangkurangnya 5 kali sebulan. Membuat program pencambahan EM dan sekurang-kurangnya 50% EM tersebut boleh digunakan Memastikan pemeriksaan kilang-kilang yang berisiko tinggi dijalankan sekurangkurangnya sekali dalam tempoh 6 bulan. Membuat rondaan di kawasan kilang untuk pemantauan pencemaran air dan udara waktu siang dan malam. Memastikan program-program seminar alam sekitar dan keselamatan industri dilaksanakan JULAI OGOS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DISEMBER 1. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 5. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 6. 100% - - - - 100% BAHAGIAN KESIHATAN BIL PIAGAM PELANGGAN Memastikan penyemburan kabus dilakukan dalam tempoh 48 jam dari jadual yang ditentukan oleh Pejabat Kesihatan Daerah Johor Bahru. Mengadakan penerangan tentang kaedah penggredan premis makanan dan tandas awam kepada pelesenan sekurang-kurangnya 3 kali setahun. JULAI OGOS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DISEMBER 1. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2. - 100% 100% 100% - 100%

[close]

p. 4

BAHAGIAN KESIHATAN BIL PIAGAM PELANGGAN Mengadakan pemeriksaan terhadap hotel dan restoran kelas 1, 4 bulan sekali. Sekurang-kurangnya 50% daripada hotel dan restoran kelas 1 mencapai tidak kurang 90% markah penggredan. Mengadakan lawatan ke semua tandas awam sebanyak 2 kali dalam masa setahun dan 5% daripadanya mencapai 4 & 5 bintang. JULAI OGOS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DISEMBER 3. - - 100% 100% - - 4. - 100% 100% 100% - - JABATAN LANDSKAP BIL PIAGAM PELANGGAN Prestasi kerja penyelenggaraan landskap dengan sasaran 90% perlaksanaan kerja Program tanaman pokok teduhan dengan sasaran 9000 pokok setahun. Tindakan pemeriksaan ke atas kerosakan taman permainan kanak-kanak sebulan sekali. Tindakan Pembaikan Kecil dilaksanakan selewat-lewatnya sebulan dari tarikh aduan / penemuan. Tindakan Pembaikan Utama dilaksanakan setahun sekali. Melaksanakan sekurangkurangnya 5 projek pengindahan dan pembangunan landskap Pemajuan pelan kelulusan ke OSC, sebanyak 95% permohonan diselesaikan dalam tempoh 2 minggu 100% permohonan tempahan hiasan dilaksanakan mengikut jadual. Memastikan pertandingan landskap diadakan setahun sekali. JULAI OGOS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DISEMBER 1. 95% 94% 91% 92% 95% 96% 2. 104% 101% 105% 115% 115% 132% 3. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 5. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 6. 100% 100% 100% - 100% - 7. - - - - 100% 100% 8. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 9. - - - 70% 80% 100%

[close]

p. 5

JABATAN LANDSKAP BIL PIAGAM PELANGGAN Memastikan jalinan kerjasama dengan pihak luar berhubung landskap dan mencapai standard kebangsaan. Penambahan sekurangkurangnya 1 Taman Komuniti setiap tahun. JULAI OGOS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DISEMBER 10. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 11. - - - 60% 80% 100% JABATAN PERANCANG BANDAR BIL PIAGAM PELANGGAN Menyiapkan minit mesyuarat OSC dalam tempoh 3 hari bekerja dan mengedarkan dalam masa 7 hari dari tarikh Mesyuarat Jawatankuasa OSC. Menyelaras kertas Perakuan Kebenaran Merancang selepas tempoh matang 30 hari untuk dibawa bagi pertimbangan Jawatankuasa OSC. Menyediakan ulasan berkaitan permohonan tanah, permohonan penduduk dalam tempoh 14 hari bagi tempoh jabatan membuat ulasan sebelum diperakukan oleh Pengurusan Atasan. Menyelaras dan mempercepatkan proses permohonan dan memberi kelulusan cadangan pemajuan dalam tempoh yang ditetapkan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. JULAI OGOS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DISEMBER 1. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3. 100% 100% 100% 90% 100% 100% 4. 90.67% 89.4% 91.5% 92.04% 92.91% 93.53%

[close]

p. 6

JABATAN KEJURUTERAAN BIL PIAGAM PELANGGAN Memastikan semua aduan yang diterima diberikan maklumbalas dalam masa 3 hari kepada Bahagian Korporat. Memastikan kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan dilaksanakan di dalam tempoh 3 hari dari tarikh perintah kerja dikeluarkan. Memberi ulasan teknikal bagi pelan bangunan / Pelan Serentak / Pelan kebenaran dan merancang dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan memograf dari Unit OSC. Memastikan perbelanjaan kerja-kerja penyelenggaraan mengikut peruntukan yang telah ditetapkan di dalam bajet. Memproses tuntutan bayaran kontraktor yang telah lengkap dalam tempoh 14 hari dari tempoh tuntutan diterima. . JULAI OGOS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DISEMBER 1. 94% 94% 94% 98% 94% 93% 2. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 5. 100% 100% 100% 94.4% 100% 100% JABATAN BANGUNAN BIL PIAGAM PELANGGAN Lawatan berkala pembangunan sekurang-kurangnya sebulan. kawalan diadakan 4 kali JULAI OGOS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DISEMBER 1. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2. Tindakan pembaikan bagi semua aduan diselesaikan dalam tempoh 3 hari dari tarikh pelaksanaan.. Kelulusan pelan ubahan tambahan rumah kediaman dalam tempoh 30 hari dari tarikh penerimaan permohonan lengkap. Memastikan pelan yang telah diluluskan dalam Mesyuarat OSC dengan status lulus bersyarat perlu mendapat maklum balas daripada orang yang mengemukakan (PSP) dalam tempoh 14 hari.. Sokongan Sijil Perakuan Siap dan Pematuhan (CCC) dalam tempoh tidak lebih 14 hari selepas Borang E/G1-G21 diterima.. 82% 82% 79% 79% 84% 88% 3. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 5. 100% 100% 100% 100% 100% 100%

[close]

p. 7

BAHAGIAN PENILAIAN Bi l PIAGAM PELANGGAN Kutipan cukai harta semasa mencapai atau melebihi sekurangkurangnya 90%. Kenaikan tuntutan cukai harta sebanyak RM 500,000 setahun. Kerja-kerja Penilaian dilaksanakan di dalam tempoh 6 bulan selepas CCC/CFO Kerja Penilaian bagi kes tambahan / bangunan roboh sempadan / tukar syarat dilaksanakan dalam tempoh dari tarikh dokumen lengkap di Bahagian Penilaian ubahan / pecah / akan 6 bulan diterima JULAI OGOS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DISEMBER 1 67.43% 85.26% 87.21% 88.12% 89.36% 90.77% 2 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3 100% - - 100% 100% - 4 - 100% - 100% - - 5 Notis Pemberitahuan mengenai Pindaan Senarai Nilaian dikeluarkan dalam tempoh 14 hari selepas penilaian disahkan di dalam Mesyuarat Penuh. 100% 100% 100% 100% 100% - BAHAGIAN PENGURUSAN HARTA Bil 1 PIAGAM PELANGGAN Memastikan kutipan sewa semasa tidak kurang dari 75%. Memastikan kependudukan penyewa secara keseluruhan bagi bangunan yang disewakan tidak kurang dari 80%. Jawapan bagi permohonan rumah sewa MPPG diberi maklumbalas dalam tempoh 14 hari dari tarikh permohonan diterima. JUL 123.15% OGS 78.5% SEPT 96.19% OKT 106.07% NOV 101.29% DIS 101.74% 2 81% 81% 82% 82% 82% 82% 3 100% 100% 100% 100% 100% 100% BAHAGIAN PESURUHJAYA BANGUNAN Bil PIAGAM PELANGGAN Mengeluarkan Sijil Perakuan Penubuhan Badan Pengurusan Bersama (Joint Management Body – JMB) JUL OGS SEPT OKT NOV DIS 1 - - - - - - 2 Notis Peringatan membayar Caj Penyenggaraan akan dikeluarkan dalam tempoh 14 hari dari tarikh permohonan oleh JMB/MC diterima oleh unit COB. 100% 0% 100% 0% 0% 0%

[close]

p. 8

JABATAN KEMASYARAKATAN BIL PIAGAM PELANGGAN Pelaksanaan perjumpaan antara Jawatankuasa Penduduk melalui Majlis Mesra Rakyat diadakan 2 kali setahun Pelaksanaan Program YDP Turun Padang dilaksanakan sekurang-kurangnya 12 zon setahun Pelaksanaan 4 program utama anjuran MPPG Pelaksanaan sekurangkurangnya 7 acara sukan peringkat Pasir Gudang dan 2 acara peringkat terbuka dijalankan dalam tempoh setahun. Pelaksanaan sekurangkurangnya 10 aktiviti utama PAPG. Pelaksanaan 5 Program Local Agenda 21 Pelaksanaan kehadiran pelajar Kelas Tuisyen Percuma Komuniti Taman Cendana dan Kampung Pasir Putih mencapai sekurang-kurangnya 80% setahun Menyertai program promosi produk pelancongan Pasir Gudang sekurang-kurangnya 2 kali setahun Membuat 7 persembahan jemputan/umum dalam setahun. JULAI OGOS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DISEMBER 1. 50% 50% 50% 50% 50% 100% 2. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3. 75% 75% 75% 75% 75% 75% 4. 28% 28% 43% 71% 71% 100% 5. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 6. 60% 60% 100% 100% 100% 100% 7. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 8. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 9. 85.7% 100% 100% 100% 100% 100%

[close]

p. 9

BAHAGIAN PENGUATKUASA BIL PIAGAM PELANGGAN Menetapkan pengeluaran kompaun RM 500,000 setahun. Memastikan aduan di Bahagian Penguatkuasa diambil tindakan 3 hari dan tindakan susulan 14 hari. Mengadakan operasi penguatkuasaan dan bersepadu bersama agensi kerajaan sekurang-kurangnya 3 kali sebulan Memastikan Latihan Kecemasan Pagema dijalankan sekali dalam setahun. Mengadakan Mesyuarat Pagema 4 kali setahun. Lawatan ke premis-premis yang gagal memperbaharui lesen dilakukan dalam tempoh 3 bulan selepas tamat tempoh sah laku lesen. JULAI OGOS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DISEMBER 1. 100% 50% 100% 100% 100% 100% 2. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3. 100% 68% 100% 100% 67% 100% 4. - - - - - 100% 5. 25% 25% 25% 50% 75% 100% 6. 60% 60% 100% 100% 100% 100% BAHAGIAN PENGURUSAN KONTRAK BIL PIAGAM PELANGGAN Memastikan memo peringatan tamat kontrak dikeluarkan 3 bulan sebelum kepada Jabatan– jabatan berkenaan.. Surat setuju terima dan inden dikeluarkan dalam masa 24 jam daripada tarikh kelulusan Sebutharga/Tawaran Menyediakan laporan sebutharga : - Sebutharga Kurang daripada 30 penyertaan – 7 hari Lebih daripada 30 penyertaan – 14 hari -Tender 30 hari. Memastikan surat setuju terima dikembalikan sebelum tarikh mula kerja Menyediakan dokumen kontrak dalam masa 45 hari dari tarikh mula kerja JULAI OGOS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DISEMBER 1. 100% 100% - 100% 100% 100% 2. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 5. 100% 100% - 100% 100% -

[close]

p. 10

BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT BIL PIAGAM PELANGGAN Memastikan gangguan sistem ICT MPPG diambil tindakan dalam tempoh 24 jam. Memastikan penyelenggaraan komputer dan perkakasan komputer MPPG 3 kali setahun. Memastikan komputer dan perkakasan rosak dibaiki dalam tempoh yang ditetapkan 1-7 hari pembaikan sendiri dan 2-4 minggu pembaikan oleh pembekal. JULAI OGOS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DISEMBER 1. 100% 50% 100% 100% 100% 100% 2. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3. 100% 68% 100% 100% 67% 100% BAHAGIAN KORPORAT DAN PERHUBUNGAN AWAM BIL PIAGAM PELANGGAN Memastikan buku mesyuarat pengurusan diterima kepada ahli jawatankuasa 3 hari sebelum mesyuarat. Akuan penerimaan aduan dibuat dalam tempoh 1 hari bekerja Maklum balas status tindakan aduan pada pengadu dibuat dalam tempoh 14 hari dari tarikh aduan diterima. Memastikan Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan ISO 9001 diadakan sekurang-kurangnya dua kali setahun. Laporan tahunan disiapkan sebelum tahun 2013. 2012 hujung JULAI OGOS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DISEMBER 1. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2. 90.8% 96.8% 92.6% 95% 92.6% 94.7% 3. 89% 95.8% 92.6% 92.8% 92.6% 93.6% 4. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 5. 58% 58% 65% 73.3% 81.6% 90% 6. Memastikan setiap Kumpulan KIK mempersembahkan hasil projek kepada Pengurusan dan perlu ada penyertaan di peringkat negeri atau kebangsaan. Buletin Pasir Gudang/ Wacana diterbitkan pada setiap suku tahun. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7. 50% 50% 50% 50% 75% 100%

[close]

p. 11

UNIT AUDIT DALAM BIL PIAGAM PELANGGAN Melakukan lawatan audit ke atas sektor bahagian sekurangkurangnya lima (5) lawatan setahun. Melakukan susulan lawatan ke atas tindakan pembetulan bagi penemuan audit untuk pembentangan di Mesyuarat J/K Audit MPPG dan Jawatankuasa JKPA. Melakukan pemeriksaan mengejut ke atas wang panjar, kutipan tunai, mesin franking dan kombinasi peti besi 2 kali setahun. Melakukan lawatan audit pematuhan ke atas Indeks Akauntabiliti dan SSR-PBT sebanyak 4 kali setahun Jawatankuasa Audit hendaklah bermesyuarat sekurangkurangnya empat (4) kali setahun Mengeluarkan laporan dua (2) minggu selepas mendapat maklum balas daripada pihak auditi. JULAI OGOS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DISEMBER 1. 60% 80% 100% - - - 2. 100% - - 100% - - 3. 100% - - - - 150% 4. 100% - - - - - 5. 75% - - - - - 6. 100% - - - - - UNIT UNDANG-UNDANG BIL PIAGAM PELANGGAN Memastikan nasihat perundangan kepada jabatanjabatan lain dapat diselesaikan dalam tempoh maksima tujuh (7) hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen dan maklumat lengkap Memastikan notis tuntutan dikeluarkan dalam 24 jam selepas arahan untuk pengeluaran notis diterima. Melengkapkan proses penyediaan kertas pertuduhan, dan saman dalam masa dua (2) hari bekerja selepas mendapat Sanksi daripada Timbalan Pendakwaraya Negeri seterusnya mendaftarkan kes ke mahkamah. JULAI OGOS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DISEMBER 1. 60% 80% 100% - - - 2. 100% - - 100% - - 3. 100% - - - - 150%

[close]

p. 12

UNIT UNDANG-UNDANG BIL PIAGAM PELANGGAN Melengkapkan keseluruhan proses penyediaan atau semakan instrumen dan dokumen perjanjian dalam tempoh maksima tujuh (7) hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen dan maklumat yang lengkap. Melengkapkan deraf terakhir pewartaan undang-undang kecil/ akta/kaedah/ dan lainlain perundangan dalam masa tiga (3) hari bekerja dari tarikh penerimaan deraf pewartaan daripada Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Johor (Cawangan Kerajaan Tempatan) sebelum diteruskan untuk proses pewartaan. JULAI OGOS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DISEMBER 4. - 100% - - 100% - 5. - - - - - -

[close]

Comments

no comments yet