Правилник за организиране дистанционна форма на обучение

 

Embed or link this publication

Description

МУ- Варна

Popular Pages


p. 1

ПРАВИЛНИК за организиране на дистанционна форма на обучение в Медицински университет – Варна гр.Варна, 2014 г.

[close]

p. 2

1 РАЗДЕЛ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Този правилник регламентира реда, условията и начините на въвеждане, прилагане, провеждане и финансиране на дистанционната форма на обучение в Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов“– Варна. (2) Правилникът има за цел да създаде условия и реални възможности за въвеждане и прилагане на дистанционната форма на обучение в МУ-Варна, там където е възможно, в зависимост от степента й на допустимо приложение при обучението по дисциплини, образователни степени, специалности, специализации и курсове за придобиване на допълнителна квалификация. Чл. 2. (1) Дистанционната форма на обучение е организация на учебния процес, при която обучаваният и преподавателят са разделени по местоположение, но не непременно и по време, като създадената дистанция се компенсира с технически и технологични средства (аудио, видео, информационни и комуникационни технологии и средства). (2) Дистанционната форма на обучение (ДФО) е равнопоставена на редовната форма на обучение по отношение съдържанието на учебния план, придобивания брой образователни кредити, диплома за завършена образователно-квалификационна степен (ОКС), диплома за придобиване на образователна и научна степен (ОНС) и свидетелство за професионална квалификация. (3) Цялостна дистанционна форма на обучение е тази, при която се реализира съотношение 70% дистанционно и не повече от 30% присъствено обучение от общата аудиторна заетост, предвидена за редовната форма на обучение по дадена специалност. Тя се прилага в университетското образование по специалности. (4) Електронно базирано обучение може да се прилага и като допълваща форма при редовното обучение. (5) В случаите, когато ДФО се прилага за целите на здравно-просветната и здравнопрофилактичната дейност - чрез дистанционните технологии се реализира свободна форма на дистанционно обучение, редът, условията и начините за разработването и прилагането на която се определят с този Правилник. (6) В случаите, когато ДФО се прилага за целите на следдипломната квалификация, продължаващото обучение, или за специализирана, кандидатстудентска или езикова подготовка - чрез дистанционните технологии се реализира свободна форма на дистанционно обучение, редът, условията и начините за разработването и прилагането на която се определят с този Правилник. РАЗДЕЛ ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ В МУ-ВАРНА Чл. 3. (1) Дейността по планирането и организацията на дистанционната форма на обучение се реализира чрез специално създадено обслужващо звено в университета – Център за дистанционно обучение (ЦДО). (2) ЦДО осъществява методическо ръководство и подпомага развиването и внедряването на тази форма на обучение в Университета. Чл. 4. (1) Центърът за дистанционно обучение се създава с решение на Академичния съвет (АС). Съставът на ЦДО се назначава от Ректора по предложение на Заместник-ректора по учебната дейност. (2) Съставът на ЦДО включва: 1. Директор – назначен от Ректора по предложение на Зам.-ректора по учебната дейност.

[close]

p. 3

2 2. научно-преподавателски състав, определен в съответствие с изискванията на чл.48 и чл.52 от Закона за висшето образование, назначен от Ректора по предложение на Директора на ЦДО и съгласувано със Зам.-ректора по УД. 3. администратори и технически лица, назначени от Ректора по предложение на Директора на ЦДО и съгласувано със Зам.-ректора по УД, които са отговорни за: а) технологичното и логистичното осигуряване и поддръжка на дейността; б) интерактивната връзка студент-преподавател; в) осигуряване на безпрепятствена комуникация между участниците в ДФО. Чл. 5. (1) Дейностите, свързани с прием и административно обслужване на студенти, специализанти, докторанти, курсисти, които се обучават в дистанционна форма или участват в електронни курсове, се изпълняват от съответните специалисти и експерти към Учебен отдел, деканати, учебна канцелария на Медицинския колеж и филиала, Отдел СДО, Научен отдел. (2) Дейностите, свързани с провеждането на контролните и изпитни тестове и другите форми на електронно изпитване, самообучение и самоконтрол , се изпълняват от звеното, извършващо обучението; (3) Дейностите, свързани с разполагане на учебните материали и учебната документация в специализираните сървъри с образователни и административни масиви на ЦДО, с поддръжката на техническите средства за реализиране на ДФО и с техническа поддръжка и попълване на сървърите с образователни и административни масиви - се изпълняват от ИТ специалисти от Отдела за информационно осигуряване и технологии. (4) Всяко учебно звено определя лице за контакти/отговорник по въпросите на електронното обучение, който си сътрудничи по методически и технически въпроси с ЦДО. Чл. 6. (1) Дистанционната форма на обучение може да се прилага като цялостна, допълваща или като допълнителна електронна или виртуална форма на обучение: 1. при редовното обучение по предклинични и/или клинични дисциплини - по преценка на звеното, извършващо обучението по дисциплината, където спецификата на учебния процес позволява прилагане на ДФО; 2. при обучение по задължителни, свободноизбираеми и факултативни дисциплини; 3. при обучението за придобиване на всички образователно-квалификационни степени; 4. при обучението за придобиване на образователна и научна степен (ОНС) „доктор по”; 5. при курсове за езиково или друго обучение на студенти, преподаватели, служители и външни за университета лица; 6. при обучението за специалност или за повишаване квалификацията на специалисти, завършили висше образование; (2) Дистанционната форма на обучение може да се прилага в здравно-просветната и профилактичната дейност чрез платено обучение по образователен продукт за: 1. консултативни образователни курсове и програми за поведенческо обучение на лица със системни, социално значими и др. заболявания за самоконтрол на състоянието и лечението в извънклинични условия; 2. профилактични образователни курсове и програми за адаптиране на двигателния, хранителния режим и житейските навици съобразно заболяването, теглото и възрастта; 3. здравно профилактични и здравно образователни курсове и програми за учащи се в началния и среден курс на обучение. 4. консултативни образователни курсове за управление в сферата на здравеоопазването . Чл. 7. (1) Предложения за създаване и разкриването на цялостна ДФО се прави от основното звено с решение на Факултетния съвет, съответно Съвета на Департамента, Медицинския колеж и Филиала.

[close]

p. 4

3 (2) Предложения за прилагане на ДФО при курсове за следипломно и продължаващо обучение се правят ежегодно от обучаващото звено пред Зам.-ректора по кариерно развитие, научно-изследователска дейност и СДО, който преценява и дава ход на предложението. (3) Предложения за разкриване на дистанционни профилактични, консултативни, здравно образователни, управленски и квалификационни курсове и програми се правят от основните звена чрез Зам. ректора по кариерно развитие, научно-изследователска дейност и СДО, който преценява и дава ход на предложението. (4) Предложенията по алинея 1, 2 и 3 се внасят от Ректора за разглеждане и решаване от АС. (5) Електронните курсове за допълващо или допълнително обучение се разкриват с решение на Съвета на основното звено по предложение на ръководителя на катедра / УНС. (6) Предложения за прекратяване на прилагана ДФО, разкрита по ал.1, 2 и 3 се решават от АС. Чл. 8. Предложението за създаване и разкриване на процедура за ДФО трябва да съдържа: 1. кратко описание и анотация за подготвените електронни курсове, електронни интерактивни учебни материали и други електронни учебни помагала; 2. кратко описание и мостри на подготвените електронни форми на материалите за учебната документация, за студентското състояние и за преподавателите по дистанционната форма на обучение; 3. В случаите, когато се предвижда заплащане на такса за обучение, се прилага финансовоикономическа обосновка за: а) начина на финансиране на предлаганата дистанционна форма на обучение; б) най-малкия брой лица в учебна група, при който приходите покриват разходите; в) размера на разходите за дистанционно обучение на един обучаем; г) размера на предлаганата административна такса при кандидатстване за дистанционна форма на обучение; д) размера на сумата, която следва да бъде заплатена от обучаемия за времето на обучение; е) начина и размера на заплащане на преподавателите /обучаващите. Чл. 9. (1) Обучаващото звено, което предлага ДФО е отговорно за учебно-методичното осигуряване на учебния процес. (2) Съгласувано и съвместно с ЦДО, звеното организира подготовката и издаването на електронните учебни материали и ресурси за подготовка и самоподготовка, предназначени за дадена ДФО. (3) Звеното, предложило ДФО, определя координатор (програмен или курсов администратор) за курса или програмата. (4) ЦДО организира: 1. обучение и подготовка на програмните (курсови) администратори, координаторите или отговорниците в звената във връзка с прилагането на ДФО; 2. запознаване на обучаемите с особеностите на ДФО и начина за работа с платформата за електронно обучение; 3. периодични обучения на преподавателите за работа с платформата за електронно обучение и за създаване на електронни и мултимедийни образователни материали. 4. Поддържа форуми за преподаватели и студенти по въпросите на електронното обучение и осигурява помощ при възникване на трудности. (5) Документацията на дистанционно обучаваните по дисциплини и в образователно квалификационни степени се води и съхранява в съответните факултети/колеж; документите на обучаваните в следдипломна квалификация или в научно-образователна степен „доктор“ се водят и съхраняват в съответното университетско звено (Отдел СДО или Научен отдел). Електронни

[close]

p. 5

4 форми от гореспоменатата документация задължително се изпращат и завеждат в регистъра на ЦДО. РАЗДЕЛ ІІІ. ФИНАНСИРАНЕ НА ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ Чл. 10.(1) Дистанционното обучение се финансира от бюджета на МУ – Варна. (2) В случаите, когато се предвижда заплащане на такси за кандидатстване, записване и обучение, техният размер се определя от Академичния съвет по предложение на обучаващото звено. (3) Показателите, които се отчитат при определяне на себестойността на учебните програми за всички образователно-квалификационни и образователни и научни степени са: 1. подготовка на учебните помагала; 2. възнаграждения на преподавателите; 3. текущи проверки и изпити; 4. администриране на програмата; 5. оборудване и комуникации 6. очакван брой обучаващи се за учебна година; 7. очаквана продължителност на действие на учебна програма; 8. непреки разходи; 9. други непредвидени разходи. РАЗДЕЛ ІV. КАНДИДАТСТВАНЕ, ПРИЕМ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС Чл. 11. (1) Необходимите за кандидатстване и записване образци, формуляри и други форми се изтеглят от сайта на МУ-Варна, които е с адрес: www.mu-varna.bg. (2) При записването си в университета, редовните студенти , получават потребителско име и парола за свободен достъп до електронните ресурси, актуални за тях. (3) Записването на редовните студенти, ползващи електронно допълващо обучение по дисциплините по учебния им план, се осъществява от учебното звено, водещо курса (катедра/УНС) . (4) Необходимите за обучението учебни материали, учебни планове и разписания, за които се допуска това, се изтеглят от сайта на ЦДО/ МУ-Варна. Чл. 12. (1) Всички създадени и разкрити здравно-просветни и здравно профилактични образователни курсове и програми по чл. 6, ал.2, т. 1, 2 и 3 от настоящия Правилник, се обявяват в сайта на МУ-Варна. При обявяването се посочва телефон и електронен адрес, на които кандидатите за включване в обявените курсове или програми могат да заявят желанието си. (2) При първоначално стартиране на курсовете и програмите по ал. 1, Ректорът може да обявява безплатното им или промоционално провеждане, с цел популяризиране на обявените образователни програми и курсове. (3) Записването в курса или програмата става в ЦДО срещу представен документ за платена такса за кандидатстване и записване по сметка на МУ-Варна, ако за здравнопрофилактичната или здравно-образователната програма или курс се предвижда такова заплащане. 1. При записването за обучаемия се попълва електронна регистрационна форма, съдържаща трите имена, рождената дата, адрес и телефон за връзка, e-mail, данни за заболяването, ако има такова или мотивите за включването в програмата или ползване на

[close]

p. 6

5 програмата, наименованието и вида на курса или образователната програма както и ръководителя на курса или програмата. 2. Когато ползвател е министерство, ведомство, фирма или учебно заведение се изготвя и попълва съответна електронна регистрационна форма съдържаща информация за наименованието на ползвателя и неговия ръководител и всички други данни по т. 1. (4) На записалите се в курса или програмата за обучение кандидати се предоставят на дигитален носител необходимите за курса или програмата допълнителни учебни материали, планове, разписания и електронни форми (анкетни и контролни листове, форми за входящи тестове и др.), които не се изтеглят от сайта на МУ-Варна, но са предвидени в учебния планпрограма. На включения в обучението се предоставя e-mail за интерактивна връзка и персонален код за достъп до Уеб базираната програма и форума, ако курсът или програмата предвижда това. Чл. 13. (1) Създадените по чл. 6, ал. 2, т. 3 от този Правилник и обявени по реда на чл. 12, ал. 1 образователни курсове и програми за учащи се се предоставят за ползване от МОН или отделни начални и средни учебни заведения чрез писмено заявено желание адресирано до Ректора на МУ -Варна. (2) В случаите по ал.1 Ректорът може да сключва договори и за изработване и предоставяне на целеви здравно профилактични и здравно образователни програми с отделни училища, фирми, предприятия, МЗ, МОН и др. (3) Ползването на образователния продукт за учащи се става по договор чрез предоставяне на учебни материали , код за отдалечен достъп чрез интернет до съответната Уеб базирана програма и нейния форум и e-mail за интерактивна връзка след извършен превод по сметката на МУ-Варна на определената такса. (4) Ползвателят подписва декларация, че няма да копира, разпространява или предоставя образователния продукт без съгласието на МУ -Варна на трети лица или страни, които не са упоменати като ползватели при сключването на договора. Чл. 14. (1) Дистанционна форма на обучение по една или повече дисциплини се организира съгласно този Правилник и в съответствие със ЗВО и НДИОДФОВУ, ДВ. бр. 99/09.11.2004 г. (2) Записването за ДФО по дисциплината или дисциплините в случаите на чл. 5, ал. 1, от този Правилник става в звеното предложило, организирало и прилагащо тази форма на обучение. Чл. 15. (1) Студентите от МУ-Варна, които имат право по време на следването си да се обучават по втора специалност (чл. 42, ал. 9, т. 1 и чл. 70, ал. 1, т. 3 от ЗВО) могат да се обучават и дистанционно, ако има разкрита от АС и обявена в учебните планове и такава форма на обучение по специалността. (2) Дистанционно обучение по втора специалност може да се осъществява паралелно с обучението по основната специалност. Таксите за обучение по втора специалност се определят ежегодно от АС в съответствие с Наредбата на Министерския съвет за таксите за обучение, ако в решението си за разкриване на ДФО по втората специалност АС е определил заплащането на такса и за редовното обучение по втората специалност. Чл. 16. (1) В случаите, когато Академичният съвет на МУ-Варна е разкрил и приел за приложение дистанционна форма за обучение на редовни студенти за придобиване на образователно квалификационна степен (ОКС) „бакалавър” или „магистър” и за докторанти в образователната и научна степен (ОНС) „доктор по”, приемането на студентите и докторантите в дистанционната форма на обучение се извършва в рамките на утвърдения от АС брой редовни студенти. В този случай, на студентите се осигурява право на избор в съответствие с чл. 41, ал. 2 и чл. 44а, ал. 2 от ЗВО. (2) Въвеждането на ДФО при разкрита нова специалност става по условията на ал.1.

[close]

p. 7

6 (3) Приемът в дистанционната форма на обучение по ал. 1 и 2 се осъществява съгласно държавните изисквания за приемане на студенти и докторанти. (4) Няма нормативни ограничения за броя на бакалавърските и магистърски програми, по които може да се обучава един студент в дистанционна форма. Чл. 17. Организацията на дистанционното обучение включва: 1. начален курс за работа в условията на дистанционен режим; 2. консултации с преподавателите в началото на всеки учебен курс, включващи изясняване тематиката на курса; 3. определяне формите на работа и самоконтрол и специфичните изисквания за изпита; 4. начините за комуникация с преподавателя и в рамките на групата на обучаваните лица; 5. проследяване на текуща информация за учебния процес; 6. подготовка за всяка учебна дисциплина от учебния план; 7. форма на самоконтрол и самооценка - задачи, упражнения, въпроси, казуси, тестове, есета; 8. текущи консултации по e-mail с преподавателите; 9. комуникация с колеги и преподаватели - e-mail, общ дискусионен форум, дискусионен форум по специалността; 10. крайния контрол (изпит, текуща оценка, защита на курсова задача/проект); 11. форма на дипломиране или сертифициране – държавен изпит (писмен/устен) или защита на дипломна работа, полагане на изпит за сертификат. Чл. 18. (1) Дистанционната форма на обучение в МУ-Варна се организира и провежда въз основа на учебна документация, приета от Академичния съвет по предложение на водещото звено, провеждащо обучението и ЦДО. (2) Учебната документация обхваща определената в чл. 39, ал. 2 от Закона за висшето образование (ЗВО) задължителна учебна документация, както и: 1. списък на екипа, провеждащ и осигуряващ обучението; 2. справочник за организацията на достъпа до информационните ресурси; 3. списък на техническите и комуникационни средства; 4. информация за системата за изпитване и оценяване, включваща средства за контрол и прозрачност на изпитните процедури; 5. системата за контрол на качеството на обучението. (3) Завършилите дистанционната форма на обучение по бакалавърска или магистърска програма се дипломират по реда, възприет в МУ - Варна. Чл. 19. (1) Учебните материали и ресурси за всеки курс или програма за ДФО по дисциплина, образователна степен или специалност, трябва да осигуряват не по-малко от 75% от учебното съдържание на учебната програма за самоподготовка. (2) Материалите и ресурсите се разработват по методика отговаряща на специфичните особености и изисквания на дисциплината, образователната степен (ОС) или специалността. (3) Не по-малко от 70% от учебните материали и ресурсите за самоподготовка трябва да са достъпни на трето и четвърто равнище на технологична осигуреност, съгласно чл.9, ал.2, т.3 и 4 от НДИОДФОВУ. Чл. 20. (1) За всяка програма в дистанционната форма на обучение Ректорът, по предложение на основното звено провеждащо обучението, определя ръководител на програмата. (2) Ръководителят на програма в дистанционната форма: 1. създава необходимата организация за разработване на учебните и всички помощни материали и ги предоставя в ЦДО за публикуване в образователната мрежа на МУ-Варна. 2. подготвя и следи за спазване на разписанията за дистанционните и присъствени занятия през семестъра и графиците по входящия, текущия и крайния контрол.

[close]

p. 8

7 3. съвместно с ЦДО организира предварителната технологична подготовка на новоприети студенти, специализанти, докторанти, курсисти. Чл. 21. (1) Изпитните протоколи се изготвят съобразно действащите в МУ-Варна правила за редовната форма на обучение. (2) Оригиналите на попълнениете писмени протоколи се съхраняват в основното звено, където е записан обучаващият се. Деканатът изпраща копие на изпитните протоколи в ЦДО за въвеждане в регистрационния масив. Чл. 22. (1) Всички въпроси, свързани със статуса на съответния обучаем в дистанционната форма, се решават от съответните звена по реда за редовната форма на обучение. (2) Уверения и академични справки за обучаемите в дистанционната форма се издават от съответните звена по реда за редовната форма на обучение. (3) Дипломите за завършена образователна квалификационна степен или квалификация в дистанционната форма се издават от съответните звена по реда за редовната форма на обучение. Чл. 23. Срокът на обучение по дистанционна форма е с продължителност, определена от Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно квалификационните степени. Чл. 24. За осъществяване на контрол върху подготовката и качеството на обучение всеки студент е длъжен в посочените в учебните графици срокове да изпълни възложените му форми за текущ контрол (тестове, есета, казуси, курсови разработки и др.). Чл. 25. При ДФО изпитите се провеждат в присъствена или електронната форма (при съблюдаване на правила за сигурност), по правилата за редовната форма на обучение в съответното звено, провеждащо обучението. Чл. 26. (1) Записването за всеки следващ период или семестър става след приключване на изпитите от предходния семестър, но не по-късно от 10 дни след началото на новия семестър. Студенти с отложен изпит спазват същия срок за записване. (2) При записване за следващ период или семестър се извършва по правилата за редовна форма на обучение. След приключване на записването организатор учебна дейност от основното звено подава информация в ЦДО за разрешаване на достъп на студента до системата за дистанционно обучение за следващия период или семестър. Чл. 27. (1) Обучението в съответните образователни степени завършва с писмен и устен държавен изпит или със защита на дипломна работа в съответствие с учебния план. (2) Студентите от дистанционната форма на обучение имат равни права и задължения със студентите от редовната форма на обучение по отношение на достъпа до учебната база/библиотека, необходим за обезпечаване на учебния процес. Чл. 28. (1) Преподавателят придобива права на „автор по дисциплина” в програма за дистанционна форма на обучение, след писмено разрешение от Катедрения съвет, подписано от ръководителя на катедрата, което след утвърждаване от Факултетния съвет/ Съвет на колежа/филиала или департамента, представя в ЦДО. (2) Преподавателите, ангажирани в програми за дистанционно и електронно обучение обучение, получават потребителско име, парола и служебен e-mail адрес. Чл. 29. Преподавателите, ангажирани в дистанционните форми на обучение, сключват договор или допълнително споразумение с Ректора, в което са отразени сроковете за предаване на учебните материали, неустойките при неизпълнение на тези срокове и полагащото се възнаграждение. Чл. 30. (1) Преподавателят и асистентът са длъжни системно да осъществяват контакти със студентите в рамките на предвидения хорариум и учебен план чрез електронна поща, форум, разговори и др., както и да отговарят на техните въпроси в определено за целта време. (2) Работата на преподавателите се отчита чрез документи като работни дневници и др. съгласно правилника на университета.

[close]

p. 9

8 (3) При възлагане на учебен курс ЦДО дава методични и технически указания за разработване на образователното съдържание. Чл. 31. (1) При възлагане на учебен курс преподавателят трябва да представи в писмен вид и на електронен носител разработеното образователно съдържание на ръководителя на съответното учебно звено. (2) Публикуването на представените и обработени в ЦДО материали с учебно съдържание става с писмено съгласие на автора. (3) Авторът носи отговорност за учебното съдържание и за неговото актуализиране. (4) Преподавател, на който е възложен или който е подготвил учебен курс има право: 1. да публикува и актуализира изготвените от него учебни материали (лекции, тестове, графици, разписания и др.); 2. да изпраща и получава материали, свързани с процеса на обучение по подготвения от него курс; 3. да получава и да прави справки за текущото учебно състояние на студентите по неговата дисциплина и за учебната си заетост. Чл. 32. Дистанционните студенти и редовните студенти, ползващи електронни образователни ресурси, имат право: 1. на електронен достъп до учебния си план; 2. да се запознават с графика за провеждане на изпити по всички дисциплини за времето или периода на обучение; 3. да преглеждат учебни и помощни материали за всички дисциплини по времето или периода на обучение, намиращи се в образователната база данни на ЦДО; 4. да се запознават и преглеждат собственото си студентско досие и подадените финансови и административни документи, намиращи се в електронен вид на специализираните сървъри на ЦДО; 5. да разглеждат справки за учебното си състояние. РАЗДЕЛ V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ §1. За неуредените в настоящият Правилник случай се прилагат разпоредбите на действащите законови и подзаконови нормативни актове и действащите в МУ-Варна вътрешни правилници, актове и процедури. §2. Настоящият Правилник е приет с Решение на Академичен съвет, Протокол №28 от 13.05.2014г. на основание чл.30, ал.1, т.14 и чл. 42, ал. 10 и 11 от Закона за висшето образование и чл.5 от Наредбата за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища на РБългария, ПМС № 292 от 02.11.2004 г., ДВ, бр. 99 от 09.11.2004 г.

[close]

Comments

no comments yet