หนังสือรับความรอด Receive Salvation (in Thai)

 

Embed or link this publication

Description

The book makes it REALLY EASY for anybody — who hasn't got any background at all in God — to understand the good news of Jesus.

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2[close]

p. 3

¢°™ƒ¦± ¢¬“ ĀĄøďíćöŢèĐøăďñææćìąêŢđĀďíĀöŢďçĀöŢďòĀöŢ

[close]

p. 4

ÙĆēüúèĀÖùĆüİòĀéÓöāðòüãı ISBN 978-616-348-438-3 éòòâāçăÐāòüĀôċéăòŞäČôÿċíââăèāæŞčüċéüòŞãüòŞċîüòŞ ċלāÑüÖôăÑùăæçăėċíââăèāæŞčüċéüòŞãüòŞċîüòŞ íăðíŞÓòĀĔÖæĄēðÐòāÓð ×Ęāèöèúèśāúèśā íăðíŞæĄēéòăøĀæċöĄñÖíăÖÓŞíòăĔèäăĔÖċÙĄñÖĎúðŚêòÿċæ÷ďæñ ÑśüÓöāðĎèúèĀÖùĆüíòÿÓĀðïĄò Ş ðā×āÐíòÿÓòăùäçòòðÓĀðïĄòŞ òĈêïāíĎèúèśāċêŢèÑüÖéòòâāçăÐāòòĈêïāíĎèúèśāďãś ×āÐ'SFF%JHJUBM1IPUPTOFUùŚöèòĈêïāíæĄēċúôĆüæĀĔÖúðãďãśðā×āÐ 4IVUUFSTUPDLDPN òāÓāéāæ

[close]

p. 5

 ÑüéÓćâíŚüĎè×ăäöăÜÜāâæĄēČùèãĄÑüÖċòā ďüöāè č×ýĀèèāè òĄċéÓÓā ×āÐ ÓĈċéüòŞ íĄãĄ êòÿċæ÷üüùċäòċôĄñ íòśüðæĀĔÖÓòüéÓòĀöÑüÖċÑā čãñċØíāÿüñŚāÖñăēÖ ċüãöāòŞã ùĘāúòĀéÐāòÙŚöñċúôĆüČôÿÐĘāôĀÖĎ×ĎèÐāò×ĀãæĘāúèĀÖùĆüċôŚðèĄĔ ÑüÑüéÓćâíĄēČêŘö öĀèæèĄñŞ ùćöòòâéĘāòćÖ æĄēďãśČêô ×āÐúèĀÖùĆüïāøāüĀÖÐóøČôÿíĄČ ē üŝö ùĘāòöñċæíðĀÖÐò íĄè ē āñ éćøéāùćöòòâčùïâ Čôÿñā ùèçñāČÐśööòòâòĀäèŞ æĄēÙŚöñ üŚāèċòĄñéċòĄñÖċèĆĔüúāĎúśùðéĈò⪠ ÑüÑüéÓćâíĄēèśüÖÓèďæñĎèíòÿċñÚĈÓòăùäŞ æŚāèÓĆü ÑüÖÑöĀÜæĄēðĄÓŚā×āÐãăèČãèäÿöĀèüüÐ ċöôāÑüÖæŚāèæĄēċ×ăãלā ďãśðāåąÖČôśö

[close]

p. 6

ÓĘāèĘā           ùāòéĀÜ ÐāòüüÐČééČôÿëĈśüüÐČéé æŚüďüċùĄñúòĆüďÐŚæüã  ĎèêßðÐāô  æĘāďððèćøñŞ×ąÖíăċ÷ø íòÿċלāďðŚĎÙŚ÷āùèā  ďðŚĎÙŚäśèČüêċêőŤôäśèúèąēÖ ĎéðÿċãĆēü  èāñíôëĈśČêòíĀÐäòŞ  ċòāďãśêòÿäĈČôśöb  Čééäòö×ùüéÓèãĄ  ØĀèãĄÐöŚāċÑā  ðĀèùĘāċòĒ×Čôśöb æĘāďðåąÖċêŢèíòÿüÖÓŞ ÐāòċÐăãĎúðŚĎè×ăäöăÜÜāâ ×ÖċêôĄēñèĎ×ÑüÖÓćâ  åĈÐäòąÖČôÿåĈÐìŠÖòŚöðÐĀéíòÿüÖÓŞ îŔŤèÑąĔèðāÐĀéíòÿüÖÓŞ  æĘāďðåąÖäśüÖċêŢèôăĔè ÓöāðÓăãċúĒèæśāñċôŚð  éæùòćê  òāñôÿċüĄñãÐāòäăãäŚü  1  37    118 133   187  

[close]

p. 7

1 øĽĦčĽĦ úèĀ Ö ùĆ ü ċôŚ ð èĄĔ ď ðŚ Ď ÙŚ ċ òĆē ü ÖæĄē ċ ÐĄē ñ öÐĀ é Ðāòíąē Ö íāäĀ ö ċüÖ úòĆüċòĆēüÖ÷āùèā ċöôāæĄēÓèæĀēöđďêċúĒèÙĆēüċòĆēüÖÑüÖúèĀÖùĆüċôŚðèĄĔðĀÐ×ÿ ðĄÓā Ę åāðöŚāİèĄċ ē êŢèúèĀÖùĆüċÐĄñ ē öÐĀéÐāòíąÖ ē íāäĀöċüÖüĄÐċôŚðúèąÖ ē ĎÙŚďúð ıċêôŚāðĀèďðŚĎÙŚċÙŚèèĀĔèċíòāÿ úèĀ Ö ùĆ ü ċôŚ ð èĄĔ ď ðŚ ď ãś é üÐÐĀ é Óć â öŚ ā ÓćâÓöò×ÿæĘ āüÿďòċíĆēüÙŚöñäĀö ÑüÖÓćâċüÖ ÓćâÓÖíñāñāðæĄē×ÿÙŚöñ äĀöÑüÖÓć â ċüÖðāČôś ö äāð úôĀ Ð êÞă éĀ äă æ āÖ÷āùèāÚąē Ö ÐôŚāöďöśöŚā İæĘāãĄ×ÿďãśãĄ æĘ ā ÙĀē ö ×ÿďãś ÙĀē ö ÐāòæĄē × ÿ ďãśòĀéùăēÖãĄđèĀĔè äśüÖæĘā äāðúôĀ Ð êÞă éĀ äă ċ úôŚ ā èĄĔ úśāðÕŚāùĀäöŞ úśāðôĀÐæòĀíñŞ úśāðíĈãčÐúÐ úśāðêòÿíóäăëăã ĎèÐāðČôÿüĆēèđåśāÓćâæĘāãĄÓćâ×ÿďãśòĀéíòČäŚåśāÓćâæĘāÙĀēö Óćâ×ÿďãśòĀéÓĘāùāêČÙŚÖı

[close]

p. 8

2 ėĥĎøěĦĕėġĈ èĀē è ÓĆ ü ùăē Ö æĄē Ó èæĀĔ Ö úôāñ×ÿéüÐÓć â Ďèðć ð ðüÖÑüÖ ÷āùèāÓćâ×ÿòĈśùąÐÓćśèċÓñÐĀéÐāòùüèĎèôĀÐøâÿèĄĔ ČäŚĎèúèĀÖùĆüċôŚðèĄĔ×ÿďðŚùüèÓćâċÐĄēñöÐĀé÷āùèāċíăēð ċÑśāďêüĄÐċòā×ÿďðŚĎúśúôĀÐêÞăéĀäăČÐŚÓćâ ČäŚċòāðĄÑŚāöãĄðāéüÐ ÓćâČæèċòā×ÿíĈãĎèöăçæ Ą Č ēĄ äÐäŚāÖüüÐďêċòā×ÿíĈãåąÖÓèđúèąÖ ē īíòÿċñÚĈÓòăùäŞ ďãśæòÖÐòÿæĘāĎúśÐĀéÓćâùĘāċòĒ×ČôśöČôÿÓćâ ùāðāòåòĀéëôêòÿčñÙèŞ×āÐÐāòÐòÿæĘāèĀĔèďãśüñŚāÖďò Óćâüā××ÿíĈãöŚāİíòÿċñÚĈÓòăùäŞ îŠÖ ãĈČôśöċúðĆüèÐĀéċêŢè÷āùèāı ĎÙŚ èĀēèÓĆü ùăēÖæĄēÓèðĀÐ×ÿÓăãċÙŚèèĀè Ĕ ċùðü ČäŚðè Ā ďðŚċêŢèÓöāð×òăÖċôñ íòÿüÖÓŞďðŚďãśðĄ üÿďòċôñæĄēĎúśêÞăéĀäăċÙŚèċãĄñöÐĀé÷āùèā äŚüďêèĄĔÓĆüċòĆēüÖòāöæĄēċêŢèäĀöüñŚāÖúèąēÖÑüÖ ÓöāðúðāñèĄĔ …IJďėĈþŕěĖýĥčĈŖěĖy ÓĈċéüòŞ îŒãĄ ċêŢèùåāèæĄēđ æĘāÐāòÑćã ċ×āÿúāíôüñæĄēĎúÜŚČúŚÖúèąēÖüñĈŚÐôāÖêòÿċæ÷ üüùċäòċôĄññŚāèçćòÐă×åĈÐôśüðòüéãśöñæćŚÖúÜśā ČúŚÖÐāòÑćãċ×āÿÚąÖ ē ðĄúôćðċêŢè×ĘāèöèðāÐêòÿðāâ ùüÖČùèúôćðČäŚôÿúôćððĄÓöāðÐöśāÖ êòÿðāâ ċðäò ðĄÓöāðôąÐðāÐÐöŚā ċðäò ĎèÙŚöÖ úôāñđêŒðāèĄĔðĄÓè

[close]

p. 9

øĽĦčĽĦ 3 úôāñòśüñÓèæĄď ē ãśòé Ā üćéä Ā ċă úäćäÐôÖďêĎèúôćðċúôŚāèĄ Ĕ æĘāĎúśÐòÿãĈÐ ČôÿúôĀÖúĀÐČôÿðĄüĄÐúôāñđ ÓèďãśċùĄñÙĄöăäďê ùððć äă öŚ ā ðĄ Ù āñÓèúèąē Ö ďãś äÐôÖďêĎèúôćðċÙŚèċãĄñöÐĀèèĄĔ ÙĀö ē ÑâÿúèąÖ ē ċÑāíñāñāð æĄē × ÿúāæāÖüüÐðā×āÐ úôćðãśöñäĀöċüÖ üñŚāÖ ċÖĄñéđČäŚďðŚðĄúèæāÖĎãæĄē ċÑā×ÿüüÐ×āÐúôćðãśöñäĀöċüÖċíòāÿúôćðôąÐċÐăè ďêãĀÖèĀĔèċÑā׹ÖċòăēðäÿčÐèİčêòãÙŚöñØĀèãśöñĎÓòÐĒďãśÙŚöñ ØĀèæĄbıČôÿČôśöðĄÙāñÓèúèąēÖīèāñċüëŚāèðāċÑāÐśðôÖďê æĄēúôćðČôśö

[close]

p. 10

4 ėĥĎøěĦĕėġĈ äÿčÐèôÖďêúāÙāñæĄēüñĈŚÑśāÖôŚāÖöŚā İċýś Óćâ ÓćâÓöò×ÿòÿöĀÖ ĎúśðāÐÐöŚāèĄð Ĕè Ā ċêŢèÓöāðëăãÑüÖÓćâæĄÓ ēâ ć äÐôÖďê×ÖúāæāÖÑąè Ĕ ðāċüÖċåüÿıÙāñæĄēüñĈŚĎèúôćðÐĒñĀÖÓÖäăãüñĈŚ ďðŚöŚā×ÿíñāñāð ċæŚāĎãÐĒäāðċÑāÐĒďðŚùāðāòåÙŚöñċúôĆüäĀöċüÖĎúśüüÐðā×āÐ úôćðďãś ċíòāÿØÿèĀĔè ÓĘāČèÿèĘāÑüÖèāñċüæĀĔÖúðã׹ÖďðŚðĄ êòÿčñÙèŞÐĀéäĀöċÑāċôñ äŚüðāðĄÙāñÓèæĄù ē üÖīèāñéĄðāåąÖæĄê ē āÐúôćðČôśöðüÖ ôÖďêċÑāòĈã ś ö Ąā Ś ÙāñæĄü ē ñĈÑ Śā ś ÖôŚāÖďðŚðč Ą üÐāùæĄ× ē ÿÑąè Ĕ ×āÐúôćðďãś ãśöñäĀöċÑāċüÖãĀÖèĀĔèċÑā׹ÖêŒèôÖďêüñŚāÖòöãċòĒöČôÿíĈãÐĀé ÙāñÓèèĀĔèöŚāİüñŚāöăäÐÐĀÖöôċôñØĀèÐĘāôĀÖôÖðāÙŚöñÙĄöăäÓćâ ċíĄñÖČäŚÓćâċüĆĔüððĆüðāúāØĀèØĀè×ÿÙŚöñÓćâıČôÿċðĆēüċÑāďê åąÖÙāñ

[close]

p. 11

øĽĦčĽĦ 5 ÓèèĀĔè ċÑāÐĒÓöśāČÑèÑüÖÙāñÓèèĀĔèæĄēñĆēèüüÐďêČôśöãąÖÑąĔè ČôÿíāüüÐðā×āÐúôćðďãśüñŚāÖêôüãïĀñ ĎèùåāèÐāòâŞèĄĔĎèùüÖÓèèĄĔĎÓòÓĆüëĈśæĄēùāðāòåÙŚöñ ċúôĆüÙāñĎèúôćðďãś ÓćâÓÖäüéöŚā İČèŚèüè ðĄċíĄñÖèāñéĄ ċæŚāèĀĔè ċÑāďðŚċíĄñÖČäŚéüÐĎúśÙāñÓèèĀĔèæĘāüñŚāÖċãĄñö ČäŚ ċÑāďãśÙŚöñĎúśüüÐðā×āÐúôćðďãśüñŚāÖČæś×òăÖı ãĀÖèĀĔè ÓèæĀĔÖùāðÓèĎèċòĆēüÖèĄĔċêŢèäĀöČæèÑüÖüÿďò ÙāñæĄü ē ñĈĎ Ś èúôćðċêŢèäĀöČæèÑüÖäĀöċòā èāñċüċêŢèäĀöČæè ÑüÖêòĀÙÜāČúŚÖÐāòÙŚöñċúôĆüäĀöċüÖČôÿ÷āùèā ČôÿèāñéĄ ċêŢèäĀöČæèÑüÖíòÿċñÚĈ õĦėþŕěĖİğęīġĉĥěİġûıęĤĜĦĞčĦõęŕĦěěŕĦ …üûĒĪĸûĒĦĉĥěöġûøĬćİġûy ÐāòíąēÖíāäèċüÖúòĆüëĈśùüè÷āùèā×ÿÐôŚāöÐĀéÓćâöŚā İèĄē ÓĆ ü ùăē Ö æĄē Óć â Óöò×ÿæĘ ā äāðúôĀ Ð êÞăéä Ā ă êòÿÐāòêòÿÐāò ċúôŚāèĄČ Ĕ ôśöùăÖ ē èĄČ Ĕ ôÿùăÖ ē èĀè Ĕ ×ÿ ċÐăãÑąĔèı ČôÿċðĆēüďðŚðĄüÿďò ċÐă ã ÑąĔ è íöÐċÑāÐĒ × ÿÐôŚ ā ö öŚāİðĀèċêŢèÓöāðëăãÑüÖÓćâ æĄÓ ēâ ć ďðŚďãśæā Ę äāðúôĀÐêÞăéĀäă üñŚāÖÓòéåśöèĎèúôĀÐÑśüæĄē Čôÿı

[close]

p. 12

6 ėĥĎøěĦĕėġĈ õĦėĒĪĸûĒĦĉčİġûıęĤĜĦĞčĦİčŖčċĩĸĉĥěøĬć ÐāòÙŚöñċúôĆüäĀöċüÖúòĆü÷āùèā×ÿéüÐÓćâċùðüåąÖùăÖ ē æĄēÓćâÓöò×ÿæĘā ČäŚåśāÓćâďðŚùāðāòåæĘāäāðúôĀÐêÞăéĀäăČôÿ ÐÝċÐâàŞäŚāÖđ ďãś ÓćâÐĒ×ÿòĈśùąÐëăã äĘāúèă ČôÿÐôŚāöčæø äĀöċüÖ1 ĒėĤİĖÿĭĉėĥĞěŕĦ …İėĦüĤþŕěĖċŕĦčy ČäŚíòÿċñÚĈďðŚďãśċêŢèċÙŚèèĀè Ĕ íòÿüÖÓŞďðŚďãśċÐĄñ ē öÑśüÖÐĀé ÐāòíąēÖíāäèċüÖúòĆü÷āùèāíòÿèāðİċñÚĈıúðāñÓöāðöŚā ëĈśÙŚöñĎúśòüãëĈśÙŚöñĎúśòüãÓĆüëĈśæĄēÙŚöñÙĄöăäëĈśüĆēè íòÿċñÚĈäòĀùöŕā İċòāðăďãŖðāċíĆēü×ÿíăíāÐøāčôÐ ČäŚ ċòāðāċíĆēüÙŚöñčôÐĎúśòüãı2ãĀÖèĀĔèíòÿċñÚĈďðŚďãśċùãĒ×ðāċíĆēü æĄ× ē ÿäĘāúèăúòĆüÐôŚāöčæøċòāíòÿüÖÓŞċùãĒ×ðāċíĆü ē ÙŚöñċúôĆüċòā íòÿüÖÓŞäòĀùöŚāİéòòãāëĈæ ś æ Ąē ā Ę ÖāèċúèĒã ċúèĆü ē ñČôÿČéÐïāòÿúèĀÐ×Öðāúāċòā Čôÿċòā×ÿĎúśæā Ś èæĀÖ Ĕ úôāñúāñ ċúèĆēüñċêŢèùćÑ×ÖċüāČüÐÑüÖ ċòāČéÐďöś ČôśöċòĄñè×āÐċòā ċíòāÿöŚāċòāùćïāíČôÿĎ×üŚüèèśüð Čôÿ×ăäĎ×æŚāèæĀĔÖúôāñ×ÿďãśíĀÐãśöñ öŚāČüÐÑüÖċòāÐĒíüċúðāÿČôÿïāòÿ ÑüÖċòāÐĒċéāı

[close]

p. 13

øĽĦčĽĦ 7 ČüÐÓĆüďðśÙăĔèúèąēÖæĄēċÙĆēüðčñÖùĀäöŞùüÖäĀöċÑśāãśöñÐĀè ãĀÖèĀĔèðĀè׹ÖùāðāòåČéŚÖċéāèĔĘāúèĀÐÑüÖæĄēéòòæćÐďãś ÐāòæĄē í òÿċñÚĈ æ òÖÙöèċòāĎúś äă ã ùèă æ ÐĀ é íòÿüÖÓŞ ÐĒ ċ íĆē ü íòÿüÖÓŞ ùāðāòåÙŚöñÙĄöăäċòāďãś íòÿüÖÓŞêòāòåèāæĄ× ē ÿČéÐïāòÿÑüÖċòā ĒėĤİĖÿĭĉėĥĞěŕĦ ĈĞčĨċõĥĎİėĦ ČôÿĎúśċòāíéÐĀéÓöāðùÖéČôÿùĀèäăùćÑ …üûĉĨ İėĦüĤþŕěĖċŕĦčy ďãśíÐ Ā ùÖéëŚāèæāÖíòÿüÖÓŞèĀè ē ÓĆüæĘāďð íòÿċñÚĈäòĀùÐĀéëĈśÓèċùðü ČðśÐòÿæĀēÖöĀèèĄ Ĕ İ×ÖðāúāċòāČôÿ äăãùèăæÐĀéċòāÓöāðäśüÖÐāòæĄēČæś×òăÖĎèÙĄöăäÑüÖæŚāèÓĆüċòā ĎúśċòāÙŚöñæŚāèċåăãı éāÖæĄ Óć â ċêŢ è Óèúèąē Ö æĄē äŚ ü ùĈś ü ñĈŚ ÐĀ é êŠ Ü úāùć Ñ ïāí úòĆüéāÖæĄÓćâðĄêŠÜúāæāÖÓòüéÓòĀöúòĆüêŠÜúāÐāòċÖăè éāÖæĄ Óć â òĈś ùą Ð ċ÷òś ā ďðŚ ðĄ Ó öāðùć Ñ ÐĀ é ÙĄ öă ä ÑüÖÓć â Ďè ÑâÿèĄĔú òĆ ü ðĄ é āÖùăēÖ éāÖüñŚ ā Ö æĄēæĘāĎúśÓćâďðŚùāðāòåÓôāñ ÓöāðöăäÐ

[close]

p. 14

8 ėĥĎøěĦĕėġĈ ÐĀÖöôďãś éāÖæĄÓćâďðŚæòāéöŚā×ÿċüāÙèÿÓöāðòĈśùąÐëăãċÐĄēñö ÐĀéùăēÖæĄēÓćâďãśæĘāďêČôśöĎèüãĄäďãś úòĆüÓćâÐĘāôĀÖðüÖúāīČäŚ ďðŚíéċêŖāúðāñæĄēČæś×òăÖĎèÙĄöăä ĕĦėŕěĕİĈĨčċĦûĴďõĥĎİėĦ åśāèĄēÓĆüÓćâ īúòĆüÓćâÐĘāôĀÖċëÙăÜÐĀéêŠÜúāüñĈŚ ðĄ êŠÜúāüĆēèđ üĄÐæĄēÓćâÐĘāôĀÖäŚüùĈśüñĈŚ ðāòŚöðċãăèæāÖďêÐĀé ċòāċåăã ċòā×ÿČùãÖĎúśÓćâæòāéöŚāÓćâùāðāòåíéÐĀéÓöāð ÙŚöñċúôĆüëŚāèæāÖíòÿċñÚĈÓòăùäŞãśöñÐāòäăãùèăæÐĀéíòÿüÖÓŞ ĎċĞėĬď ÐāòíąēÖíāäĀöċüÖČôÿ÷āùèāéüÐÐĀéċòāöŚāċòāÓöò ÙŚöñäĀöÑüÖċòāċüÖČäŚíòÿċñÚĈêòāòåèāĎúśċòāäăãùèăæ ÐĀéíòÿüÖÓŞċíĆēüæĄēíòÿüÖÓŞ×ÿďãśÙŚöñċúôĆüċòāďãś

[close]

p. 15

9 3õĦėġġõıĎĎıęĤĐĭŖġġõıĎĎ …ČėėĕþĦĉĨ=y Óć â ċÓñðüÖÑąĔ è ďêéèæś ü ÖîŖ ā Čôÿíă ÷ öÖÐĀ é Óöāð ùöñÖāðÑüÖċúôŚāãöÖãāöďúð ÓćâċÓñċíŚÖðüÖæĄēãöÖ×ĀèæòŞ ČôÿòĈśùąÐêòÿúôāãĎ×ďúðöŚā ðĀèďêüñĈŚæĄēèĀēèďãśüñŚāÖďò Óćâ ċÓñòĈśùąÐäÐäôąÖÐĀéùăÖ ē äŚāÖđæĄö ē× ăä ă òäòÿÐāòäāÑüÖãöÖüāæăäñŞ ĎèñāðòćÖ Ś üòćâúòĆüñāðüĀùãÖďúð

[close]

Comments

no comments yet