Иркутские Кулуары №15

 

Embed or link this publication

Description

Иркутские Кулуары №15

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2

ÉƼ½È¾¸ÅÀ½ ÉÊÈ ÉÊÈ  ÉÊÈ  ÉÊÈ  ÉÊÈ ÉÊÈ ÉÊÈ ÉÊÈ ÉÊÈ ÉÊÈ ÉÊÈ  ÉÊÈ ÉÊÈ ÉÊÈ  

[close]

p. 3

 ÉÊÈ ÉÊÈ        ÉÊÈ ÉÊÈ ÉÊÈ ÉÊÈ       ÉÊÈ 

[close]

p. 4

ÆÊȽ¼¸ÂÊÆȸ »ÔÉÇÊĹ ÇÍÁÏÁ¹ÄÕƹØ º¾ÀɹºÇ† ËÁϹ «¹Ã»˾ο¾±Ë¹Ë¹ÎÊ ÄÁÑÆÁÅľËÊÇÃɹҹ×ËsÁÈÉÁ Êȹ½¹Î ÁÈÉÁÈǽӾŹÎÖÃÇÆÇÅÁ† ÃÁsÁÆÁо¼Ç¿Á»ÌË Îľº¿Ì×Ë ¡ ƾÎÁÄÇ Ê̽Ø ÈÇ »Ê¾ÅÌ ¿Ì×Ë ¾ÊÄÁ »¾ÊÕ ÅÁÉ ÇÉÁ¾ÆËÁÉ̾ËÊØ ƹ ËÇ ùÃÇÆÁ¿Ì×Ë™º¾ÀɹºÇËÁϹ ˹Å Á »Ç»Ê¾ žÊÄÁ ºÔ Ì ƹÊ ˹ùغÔĹ ËǼ½¹ÈÉØÅÇƾÀÆ¹× ÐËÇÊÄÌÐÁÄÇÊÕºÔc ®ÇËØ ËÇ¿¾ s ÐËÇ ºÔ ÊÄÌÐÁ† ÄÇÊÕ ¡ ùÃǾ à ƹÅ ÇËÆÇѾÆÁ¾ Áž×Ë ÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔ¾ ½¹ÆÆÔ¾ ÇÍÁÏÁ¹ÄÕƹØ ¿ÁÀÆÕ  ¹ÉÈĹËÔ »ÇÆ À¹½¾É¿Á»¹×Ë ÈɹÃËÁоÊÃÁ »¾À½¾Á»Ê×½Ì ¹ϾÆÔƹ¼Ç»Ø¿Á ØÀÔà ɹÊËÌË ùà ÊÌŹÊѾ½ÑÁ¾ Á » ÌÊ ÈÉÁ ÖËÇÅ ƾ ½Ì×Ë ¦Á » ¼Ç»Ø¿Á ÌÊ ÆÁ » о ¾Ò¾ ™ ƹ ØÂϹ Ê¹Î¹É ÎľºÇºÌÄÇÐÆÔ¾ Ådž ÄÇÐÆÔ¾ ÃÉÌÈÔ ÊȾÏÁÁ ÍÉÌÃËԆ Ç»ÇÒÁ ¹ÄÃǼÇÄÕÁ˹ý¹Ä¾¾ϾÆÔ ƾÈÉÇÊËÇɹÊËÌË ¹sùÆËǽ¹¿¾ ÈÉÁ»À»ÁÀ¼Á»¹ØÇË̽ǻÇÄÕÊË»ÁØ šÌû¹ÄÕÆÇ »Ð¾É¹ ƹÈÉÁÅ¾É ÌÀÆ¹Ä ÐËÇ ÊËÇÄÕ Ä׺ÁÅǾ ÅÆÇ ÅÇÄÇÃÇ„±¹½ÉÁÆÊÃǾ”ƹÇÈËdž »ÔÎ ÉÔÆùÎ ÈÉǽ¹¾ËÊØ ½ÄØ ʻdž ÁÎ ÈÇ É̺ľÂ À¹ º¹ÆÃÌ s ÈÇ ʾº¾ÊËÇÁÅÇÊËÁ ˹à ÊùÀ¹ËÕ ¡ »ÖËÌϾÆÌÌ¿¾À¹ÄÇ¿¾ÆǻʑÇË ÊËÇÁÅÇÊËÁÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹ÁȾɾ† »ÇÀÃÁ½ÇÀ¹ÉÈĹËÔÁƹÄǼǻ¦Ç ½ÄØ »Ê¾Î ÇÊ˹ÄÕÆÔΆËÇ ÈÉǽ¹† ×ËÖËÇÅÇÄÇÃÇÈÇÉ̺ľÂ«Ç ºÁÑÕÈÉÁºÔÄÕÊÇÊ˹»ÄؾË ¦¹ ÁÃÇÅ  ¹È¹½¾ ÆÁ ǽÁÆ ºÌɆ ¿Ì ƾ ÈÇÀ»ÇÄÁË ʾº¾ À¹ÄÇ¿ÁËÕ ˹ÃÌ× ÈÉÁºÔÄÕ s ɹÀÇÉÁËÊØ à оÉËǻǠŹ˾ÉÁ ¦ÁÃËÇ Ì ƾ¼Ç ÆÁо¼ÇƾÃÌÈÁË ™ÅÔÈÇÃÌȹ¾Å Æ¹ÐÁË ¾ÊËÕÌ ƹʽ¾ÆÕ¼Á¡ÄÁ ƹÎ̽ÇÂÃÇÆ¾Ï ¾ÊËÕ ¿¾Ä¹ÆÁ¾ Èǽ½¾É¿Á»¹ËÕ ʾºØ ÁƹÑÁκÌɿ̾»»ËÇÅÊÇÊËÇØÆÁÁ »ùÃÇÅÈɾºÔ»¹ÄÁ»Ê¾ÅÔ½ÇÃÉÁ† ÀÁʹ¡ Êľ½Ç»¹Ë¾ÄÕÆÇ ÆÁо¼Ç†ËÇ ÇÆ ƹÊ ƾ À¹Ê˹»ÁÄ ¡ ÆÁоÅÌ ƾ ƹÌÐÁÄ ¾ÊÄÁÌ¿ÈdžоÊËÆÇÅÌ£ËÇ ÁÀ ƹÊ ÎÇËÕ ÐËdžÆÁºÌ½Õ À¹ »É¾ÅØ ÃÉÁÀÁʹ ÈÇÆØÄ ÆǻǼÇ s ÁÀ ËÇ¼Ç о¼ÇɹÆÕѾƾÈÇÆÁÅ¹Ä ¦Ì »ÇË ÃËÇ ¦Ì ÎÇËÕÐËdžÆÁºÌ½Õ «¾ ÃËÇ »Ç¾»¹Ä ÈÉÁÀƹ×ËÊØ ÐËǺÔ»Ô¿ÁËÕ ƹ½Ç»¾ÊËÁʾºØƾ ˹à ùÃÎÇоËÊØ ùÃÈÉÁ»Ôà ¹˹à ùà ½ÁÃËÌ×Ë ǺÊËÇØ˾ÄÕÊË»¹ ™ ʾºØƹ½ÇžÆØËÕÁ½¹¿¾ÄÇŹËÕc ¨Ç½ÔžÅ ºÇùÄÔ ËǼ½¹ ±ÇºƾºÔÄÇ»ÇÂÆÔ  ¹ËÇ ÑǺ »Ê¾¼½¹ ùüÉÁÏϹ Ÿ¼È¸ºÉʺËÁʽ ™ºÊÇÄ×ËÆÇ ƾ ÊǼĹʾÆ Ê ˾ÅÁ ÃËÇÌË»¾É¿½¹¾Ë„ŸÁËÕÅÔÊ˹† ÄÁ ÎÌ¿¾” ¡ Ê ˾ÅÁ ÇÊǺ¾ÆÆÇ ÃËÇ ÌË»¾É¿½¹¾Ë „£ÉÁÀÁÊ À¹† Ê˹»ÁÄƹÊc”¡½¹¿¾ƾ»¹¿ÆÇ о¼Ç ÁžÆÆÇ ÇÆ ƹÊ À¹Ê˹»ÁÄ ¦ÁÍÁ¼¹¿¾ÈǽǺÆǼÇ œ½¾ ½ÇùÀ¹Ë¾ÄÕÊË»¹ ÐËÇ ÅÔ ½¾ÂÊË»Á˾ÄÕÆÇÊ˹ÄÁ¿ÁËÕÎÌ¿¾ œ½¾ ÇÆÁ » БÅ À¹ÃÄ×й×ËÊØ › ËÇÅ ÐËÇ ÃǼdžËÇ ÊÇÃɹËÁÄÁ Á »ÆÉÊÔÅÆĽȸ 

[close]

p. 5

›ÆºÆÈ×ÑÀ½ÀĽŸ 

[close]

p. 6

s¥ËËË ÊÓ Ÿº½ÈÅƽ ÉϸɆ ÊÃÀº¸× © ʸÂÆÁ†ÊÆ ̸ÄÀÃÀ† ½Ás¿¸ºÀÉÊÃÀºÆÊ×ÅËÊÃÖ¼À s ¢ÆŽÏÅÆ ÉϸÉÊÃÀº¸× sÇË»¾Ð¹¾Ë«¹ÆØÁÆÁÊÃÇÄÕÃÇƾ ÃÉÁ»Á˽ÌÑÇ › ¾‘ ¿ÁÀÆÁ »Ê‘ ÈÉÇÁÊÎǽÁË ÈÇ ŹÃÊÁÅÌÅÌ žÊÄÁ ºÇÄÕÆÁϹ ËÇ ǺØÀ¹Ë¾ÄÕÆÇ ɾ¹ÆÁŹÏÁØ žÊÄÁ ¹»¹ÉÁØ ËÇ ƾÈɾžÆÆÇ ÄǺǻǾ ÊËÇÄÃÆÇ»¾ÆÁ¾ žÊÄÁ ½ÉÌ¿º¹ ÆÇ ƾÁÀº¾¿ÆÇ Èɾ½¹† ˾ÄÕÊ˻ǙùÃÁƹо sŸ¸ÊÆןËÏÀøÉÔÇÈÆѸÊÔ ªÈ˼ÅÆ ÅÆ ¸Â»ÆºÆÈÀÊ›ÆÉÇÆ¼Ô ÇÆÉÀøÄŸÐÀÄÀ¼¸ÊÉ× ÅÆ»† ¼¸ ÍÆϽÊÉ× ¿½ÄÃÖ »ÈÓ¿ÊÔ ¯½É† ÊÅÆ ¥Æ ÊÓ ϽÃƺ½Â ÊÓ ¼Æþ½Å ÕÊÆǽȽ¾ÀÊÔ ǽȽŽÉÊÀ©¸Äƽ ÀÅʽȽÉÅƽ ÇÆÉý ǽȽ¾ÀÊÆ»Æ ºÉ½»¼¸ Ï˺Éʺ˽ÐÔ ÅƺÓÁ ºÀ† ÊÆ ¦ÑËѽÅÀ× ¹Æý½ ÏÀÉÊÓ½ À ¹Æý½ »Ã˹ÆÂÀ½ œËи º½¼Ô s ϸÉÊÀϸ ɺ½Êø× ªÓ ¼ÆÆ ¾½ÅÇÈÆѸÊÔ ¼Æþ½ÅÇÆÅÀĸÊÔ s ʸ ¾ÀÊÔ »Æȸ¿¼Æ ÀÅʽȽɆ ŽÁ ϽÄ ÉÂÆĸÊÔÉ× º ¾Éʆ ÂÀÁ ϐÈÅÓÁ ÂÆÄÆ À ¾ÀÊÔ º ƼÀÅÆÏÂË · Ž ʸÂÆÁ ϽÃƺ½Â §Æ¹ Ê ½¾† ËÊË»¹ žÐ˹Ĺ Ê˹ËÕ ¹ÃËÉÁÊÇ  ÈÇËÇÅÌ ÐËÇ ¹Ã† ˑÉÊÃÁÅ ½¹ÉÇÅ Ø»ÆÇ ƾ Ǻ½¾Ä¾† ƹ¡ÐÌËÕºÔÄÇƾÊ˹Ĺ sšýÊ×ÇÆÐøŸÕ¿¸† ĽÅÓ º Ÿн ʽ¸ÊȸÃÔÅƽ ËÏÀ† ÃÀѽ ˜ º ÊÆÊ »Æ¼ º ÇÈÀÄÅÆÁ ÂÆÄÀÉÉÀÀ¹ÓÃÀÉǽÎÀ¸ÃÀÉÊÓÀ¿ ¤ÆÉÂºÓ ¸¾½ÊÉ× À¿ ±ËÂÀņ ÉÂÆ»Æ ÊÆÏÅÆ Ž ÇÆÄÅÖ ¢Æ»¼¸ ×ÏÀʸøÄÆÅÆÃÆ»¢¸Ê½ÈÀÅÓÀ¿ „›Èƿӓ À¿Æ¹È¸¾¸Ã¸ ¸ÂÆŸ Ÿ¹½È½»ËÇÈÀÏÀʸ½Ê ËĽÅ×ÆÊ ÉÊȸ͸ ÇƼƻÅËÃÀÉÔ ÂÆýÅÀ × ËǸø šÉ½ Ÿº½ÈÅƽ ÇƼˆ ĸÃÀ ŸÉÂÆÃÔÂÆ ¼½ºÆϸ ºÆÐø º ƹȸ¿ ˜ Ë ĽÅ× ÆÊ ºÆÃŽÅÀ× À ÉпÓ ÃÀ† ÃÀÉÔ À ÈËÂÀ ¼Èƾ¸ÃÀ ÅÆ ¹ÓÃÆ ÕÊÆ ŸÉÊÆÃÔÂÆ ½ÉʽÉʺ½ÅÅÆ ÏÊÆ ĽÅ× ÇÈÀÅ×ÃÀšÆÊÕÊÆÉϸɆ ÊÔ½s׹˼˸ÈÊÀÉÊÂÆÁ ¥Æ ¼Æĸ ¹Óà ¾½ÉÊƆ ÂÀÁ ɸż¸Ã ĽÅ× ÅÀ º ¸Âƽ ʽ¸ÊȸÃÔÅƽ ÅÀº¸ÂËÖ¤ÆɺËŽ ÇËÉÊÀÃÀ §¸Ç¸ ºÆƹ† ѽ ÍÆʽà ÏÊƹ × Éʸ† ø¸¼ºÆ¸ÊÆÄ ™ «¹ Æ Ø Ê Ë ¹ Ä ¹ ;¾Â ¹ ʹÅÇ ƹ† ÊËÇØҾ ÈÇÊľ ǺҾ† ÆÁØ Ê ƾÂ Ì Ä×½¾Â ƾ Ë Ç Ä Õ Ã Ç Æ ¹ Ê Ë É Ç ¾ Æ Á ¾ ÌÄÌÐѹ¾ËÊØ »ÊØ¿ÁÀÆÕ žÆؾË Ê»Ç× ÇÃɹÊÃÌ ›ºÇľ¾ØÉÃÌ× ÈÇÆ؈ ÆÇ ÊËÇÉÇÆÌ s ŸÅ¸½ÐÔ ÄÆÀ ËÏÀʽÃ× ª¸ÊÔן ¨ÆÆ ý¼½È À ¦ÂɸŸ £Ó† ɽÅÂÆ ƹÒ×ÉÅÀÃÀ ÄŽ Ž ÊÆÃÔÂÆ ¸¿Ó ÇÈÆ̽Ɇ ÉÀÀ˜ËÉǽ͸ʺƽÁ ¸ÈÔ½ÈÓ¿¸ºÀÉÀʺ½¼ÔÆÊ ÊÆ»Æ É ½Ä ÊÓ ŸÏÀŸ† ½ÐÔ É ½Ä ÇÈÆÍƼÀÐÔ ǽȺӽ ÉÊËǽÅÀ ÕÊÆÁ ýÉÊÅÀÎÓ ª¸Â ºÆÊ É ɸÄÆ»Æ ǽȺƻÆ ɺƽ»Æ ÊÈ˼ƺƻÆ ϸɸ × ¿Å¸Ã¸ ÏÊƻøºÅƽºÇÈÆ̽ÉÉÀÀ Ž ËÉǽÍ À Ž ¼½ÅÔ»À §ÈÆ̽ÉÉÀÖ Ÿ¼Æ Ãֆ ¹ÀÊÔ   Ž ÇÈÆÉÊÆ ÃÖ¹ÀÊÔ ¸ ¹ÓÊÔ ÇÆÃÅÆÉÊÔÖ ½Á ÇÆ»ÃƆ ѐÅÅÆÁ ªÆ»¼¸ ÕÊÆ ÇÆÄÆ»¸½Ê ʺÆÈϽÉÂÀ ÄÓÉÃÀÊÔ ʺÆȆ ϽÉÂÀ ÇƼÍƼÀÊÔ Â ȽнÅÀÖ ¿¸¼¸Ï ©ÊÀȸÖÊÉ× ¸Ä¹ÀÎÀÀ ÉÊÀȸ½ÊÉ× ÊÆ ÏÊÆ ¸ɸ½ÊÉ× ¿¸È¸¹¸ÊÓº¸ÅÀ× ¼½Å½»   ʺÆ× ȸ¹ÆʸÉʸÅƺÀÊÉ׺ƿ¼ËÍÆÄ ÂÆÊÆÈÓÄÊÓ¼ÓÐÀÐÔ ÊÓŽ ÇÈÆÉÊÆ À¼ÐÔ ÊÓ ¹½¾ÀÐÔ ÊÓ ýÊÀÐÔ Ÿ ȸ¹ÆÊË  ÅÆ»¼¸ Ž ºÀ¼ÀÐÔ ¼ÆûÆ ɺÆÀÍ ÂÃÀ† ½ÅÊƺ ŸÏÀŸ½ÐÔ ¿¸ ÅÀÍ ǽ† Ƚ¾Àº¸ÊÔ ¿ºÆÅÀÐÔ ÀÄ   Ž ÇÆÊÆÄË ÏÊÆʽ¹½¼½ÅÔ»ÀÅ˾† ÅÓ ¸ ÇÆÊÆÄË ÏÊÆ ÊÓ ƹ׿¸Å ÇÆÄÆÏÔϽÃƺ½ÂË «¹ËÕØƹªÐ¹ÊËƹØsÊËÁÄÁÊË §Æ¹ À¹ÃÇÆÐÁĹ ½»¾ ›¾ÄÁÃǺÉÁ† ˹ÆÊÃÁ¾ÑÃÇÄÔs7JEBM4BTTPOÁ .BIPHPOJ û¹ÄÁÍÁùÏÁØ ÃÇËdž ÉÌ×Çƹ˹ÅÈÇÄÌÐÁĹ ÈÇÀ»ÇÄ؆ ¾Ë¾ÂÍÇÉÅÁÉÇ»¹ËÕÊǺÊË»¾ÆÆÌ× ÅǽÌ s ÁÀǺɾ˹ËÕ ÊËÉÁ¿ÃÁ Èɾ½Ä¹¼¹ËÕ ÃÄÁ¾Æ˹Å ʻǠ ¹»† ËÇÉÊÃÁÂÊËÁÄÕ»ÈÉÁБÊþ ÈÇÆ ɹÊþ»ÇÄÇÊ ǽ¾¿½¾ s ¢¸¾¼ÓÁ ϽÃƺ½Â Âȸ† ÉÀº ÊÆÃÔÂÆ Ž ¸¾¼ÓÁ ƹ ÕÊÆÄ ¼Æ»¸¼Óº¸½ÊÉ×   ¿¸¼¸Ï¸ ÉÊÀÃÀÉʸ Ž º ÊÆÄ ÏÊƹÓ À¿† ĽÅÀÊÔϽÃƺ½Â¸˜ºÊÆÄ ÏÊƆ ¹ÓÇƸ¿¸ÊÔ½»Æ½ÉʽÉʺ½ÅÅËÖ ÂȸÉÆÊË ºÓʸÑÀÊÔ ½ ŸÈ˾Ë Ÿ¼½ÉԻøºÅƽºÉÀ¸ϽÉʺÆ ºÆÃÆÉ À κ½Ê »Ã¸¿ κ½Ê ÃÀθ º¸¾Å¸ ÂÆÄÇýÂÎÀ× ÌÀ»ËÈÓ À ¼¸¾½ ÇÈÆ̽ÉÉÀÆŸÃÔŸ× ÇÈÀ† Ÿ¼Ã½¾ÅÆÉÊÔ ϽÃƺ½Â¸ ªÆÊ ƹȸ¿ ÂÆÊÆÈÓÁ×¼Ã׎»ÆÉƆ 

[close]

p. 7

¿¼¸Ö ¼Æþ½Å ½ÄË ÇÆÄÆ»¸ÊÔ Ƚ¸ÃÀ¿ÆºÓº¸ÊÔɽ¹× ¸ŽÇȽ† Ç×ÊÉʺƺ¸ÊÔÕÊÆÄË ª¹Å¹ «¹ËÕØƹ ÇоÆÕ ½Áƹ† ÅÁÐƹØ ½¾»ÌÑù ¤×ºÁ˾ÄՆ ÆÁϹȾËÕsÆÌžÉÇÄǼÁоÊÃÁ¾ ˾ÊËÔ ÊÇǺҹ×Ë ÐËÇ ¾Â ÆÌ¿† ÆÇ ɹÀ»Á»¹ËÕ Ê»ÇÁ ˹ĹÆËÔ Çƹ Á ɹÀ»Á»¹¾Ë  ¹ÈÁʹĹÊÕ » ÎÇÉ „£¹ÄÁÆù” » £ÌºÔѾ»† ÊÃÇÅ ɹÂÇƾ ¾‘ º¾ÉÌË À¹È¾»¹† ÄÇ «¹ÆϾ»¹ËÕ ËÇ¿¾ ÅÇ¿¾Ë ½Ç Ìȹ½Ì £¹Ã†ËÇ » «ÌÉÏÁÁ ÈÇ̆ йÊ˻ǻ¹Ä¹ » ˹ÆϾ»¹ÄÕÆÇÅ ŹɹÍÇƾ  йʹ ƹ ÅÇÃÉÇÅ ȾÊþ ½¹¿¾ ÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÔ ƾ »Ô½¾É¿Á»¹ÄÁ ¹ ¾Â ¹ÈÄǽÁ† ÉÇ»¹Ä »¾ÊÕ ÈÄØ¿ ž‘ ÈÊÁÎÇÄdž ¼ÁоÊÃÁ »ÇÀɹÊË s Çƹ ÁÆ˾† ɾÊÇ»¹Ä¹ÊÕ s ľË £Ê˹ËÁ Ç ÈÊÁÎÇÄǼÁÁ «¹ÆØ À¹Ã¹ÆÐÁ»¹¾Ë ÈÊÁÎÇÄǼÁоÊÃÁ ͹ÃÌÄÕ˾Ë ¡œ¬ ÈÇÄÌÐÁË ½ÁÈÄÇÅ ÈÊÁ† ÎÇÄǼ¹ Á ÈɾÈǽ¹»¹Ë¾ÄØ ÈÊÁ† ÎÇÄǼÁÁ ¨É¹»½¹ ʹÅ ÈÇ ʾº¾ ½ÁÈÄÇž‘»ÉؽÄÁÁÆ˾ɾÊ̾Ë ™ »ÇË »ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÕ ÁÀÌйËÕ Ä×½¾Â ǺÓØÊÆØËÕÁÎÈÇÊËÌÈÃÁ ƾ ËÇÄÕÃÇ ÁÆËÌÁËÁ»ÆÇ ÆÇ Á Ê ƹÌÐÆÇÂËÇÐÃÁÀɾÆÁØ ÈÉÁž† ÆØËÕ » ʻǾ Ä׺ÁÅÇ ɹºÇ˾ ƹÌÐÆÔ ÈǽÎǽ s ÖËÇ ¾Â ùà ɹÀÁÆÌ¿ÆÇ s ©Ï¸ÉÊÔ½ ÊÆÏÅÆ Ž º ¼½ÅÔ»¸Í œ½† ÅÔ»À ¼½Ã¸ÖÊ Ͻ† Ãƺ½Â¸ ÉÃÀÐÂÆÄ ɽÈԐ¿ÅÓÄ ÉʸÈ×Ê ½»Æ©Ï¸ÉÊÔ½sÕÊÆ ÂÆ»¼¸ ÊÓ ɺƹƆ ¼½Å ©ºÆ¹Æ¼½Å ËÏÀÊÔÉ× ɺƹƆ ¼½ÅĽÏʸÊÔ › Ç Ë † » Ç Ë  ÁÆ˾ɾÊÆÇ ƹ† ÊÃÇÄÕÃÇ Êйʈ ÄÁ»Ô оÄÇ»¾Ã ÊÈÇÊǺ¾ÆžÐ˹ËÕ ›¾½ÕÊйÊËÕ¾sÖËÇ » ùÃdžËÇ Ê˾Ⱦ† ÆÁ Èɾ½¾Ä žÐ˹† ÆÁ¡ÄÁÆ¾Ë s ŸÅ¸½ÐÔ × ˾½ ýÊ ĽÏʸÖ Æ ɺƆ ½Á ÉÊ˼ÀÀ ÉÊ˼ÀÀ ª¸ÊÔ×ÅÓ ©Ï¸ÉÊÅÆÁ ªÆÏŽ½ ĽÏʸÖ ƹ ÕÊÆÄ ¿Å¸ÏÀʽÃԆ ÅÆ ¼ÆÃÔн ÅÆ ɽÁϸÉ ÄÆÀ ĽÏÊÓ ºÉ ÂÆÅÂȽÊŽ½ º »ÆÃƺ½ÀŸ¹Ëĸ»½ÆÌÆȆ ÄÃ×ÖÊÉ× ¤Å½ ÍÆϽÊÉ× ƹËϸÊÔ ÖÅÆнÁ ¼½ºËн  ¸ Äƾ½Ê À Ê½Í ÂÊÆ ÇÆÉʸÈн º Æ¹Ñ½Ä ºÉ½Í ¾½Ã¸ÖÑÀÍ ŸÁ† ÊÀ ɽ¹× º ǸÈÀÂĸ† ͽÈÉÂÆÄ ÀÉÂËÉÉʺ½ º ÉÊÀÃÀÉÊÀ½ º ÄƼ½† ÃÀÈƺ¸ÅÀÀ Ƽ½¾¼Ó  ÆÉÅƺ¸Ä ĸÉʽÈÉʺ¸ ÉÇÆÉƹÅÆÉÊÀ ÍÆÈÆÐÆ ¸ϽÉʺ½ÅÅÆ ºÓ»Ã×¼½ÊÔ ÀËĽÊÔÂȸÉÀºÓÄÀɼ½† øÊÔ ¼ÈË»ÀÍ ªÆ ½ÉÊÔ ɸÄ ɽ¹½ ÉÊÀÃÀÉÊ À ¼Ã×¼ÈË»ÀÍsÉÊÀ† ÃÀÉÊ«ŸÉº È† ÂËÊɽ ÉÊÆÃÔÂÆ ÂøÉÉÅÓÍ ÉǽÎÀ† ¸ÃÀÉÊƺ ÂÆÊƆ ÈÓÍÄƾÅÆʸÂÀÄ ƹÑÀļ½ÃÆÄƹ҆ ½¼ÀÅÀÊÔ ™ žÐ˹ Ö˹ À¹† ÉǽÁĹÊÕÈÇÊľËÇ¼Ç ùà » „ªËɹ† ËÇÊ;ɾ”ÑÌÅÆÇ ÌÊȾÑÆÇ » ¼Ç½Ì ÈÉÇёÄ ¾‘ º¾Æ¾ÍÁÊ šÔÄÁ Åǽ¾ÄÁ ÈÇÐËÁоÄÇ»¾Ã ÊÈÉÁ† БÊùÅÁ »ǺɹÀ¹Î«Ç¼½¹ ƹ»¾É† ÆǾ «¹ÆØÈÇÆØĹ ÐËÇùÃŹÊ˾É Çƹ Ì¿¾ ¾ÊËÕ ¡ ÐËÇ ÅÇ¿¾Ë ½¾† ÄÁËÕÊØ Ê ½É̼ÁÅÁ š¾Æ¾ÍÁÊ ËÇË ƹÀÔ»¹ÄÊØ„›Ê‘sɹ½ÁÄ׺»Á” s µÊÆ ºÆƹѽ ÄÆ× ÉËц ÅÆÉÊÔ ÄƐ ¾À¿Å½ÅÅƽ ÂȽ¼Æ „šÉ s ȸ¼À ÃÖ¹ºÀ“ s À¹¼¹† ½ÇÐÆÇÌÄÔº¹¾ËÊØ«¹ËÕØƹªÐ¹Ê† ËƹØ¡ØÇËБËÄÁ»ÇÈÇÆÁÅ¹× ÐËÇ Çƹ Á »Èɹ»½Ì ƾ ÄÌù»ÁË §Æ¹ ¿Á»‘Ë » ÊǼĹÊÁÁ ª ÇÆ ÉÌ¿¹×ÒÁÅ ÅÁÉÇÅ » ÊǼĹÊÁÁ ÊÄ×½ÕÅÁ ºÄÁÀÃÁÅÁÁ½¹Ä‘ÃÁ† ÅÁ » ÊǼĹÊÁÁ Ê ʹÅÇ ÊǺÇ Á ÊÇ ʻǾ ͹ÅÁÄÁ¾Â ùÃdž ËÇ ƹÊËÇÄÕÃÇ ƾÀ½¾Ñƾ  ÐËÇ ÅÆǼÁ¾ÈÉÁÆÁŹ×˾‘À¹Èʾ»† ½ÇÆÁÅ ªÐ¹ÊËÕ¾ s ¾ÊËÕ ¦¹½Ç ËÇÄÕÃÇÀ¹ÎÇ˾ËÕºÔËÕÊйÊËÄÁ† »ÔÅÁ¹»¹Â˾À¹ÎÇËÁÅ 

[close]

p. 8

™¸ÉÅ× §Æº½ÃÆÉÔºýÉËʸŸнÄs §ÆºÆÇÈÆɸÄÆϽÅÔº¸¾ÅÓÄ ¯ÊƸɸ½ÄÆ¿¸¹ÆÊs ¢ÆÅÉËÃÔʸÎÀÖº½¼½Ê ©Ê¸ÈÓÁ£ÆÉÔsÄ˼ȽÎÀ¼Æ¸ ©ɽÂȽʸÈнÖs©ÆÈÆÂÆÁ ¯ËÊÔŽʸÂÇÆÐÃƾÀÊԐs ¥¸ÇÈÀÄÀ¼½Ê¿º½ÈԐ §½ÈºÆÁºÉÇÀɽÅÓÅϽ¨ÓÉÔ „¦Ä˼ȽÁÐÀÁ ÇƼ½ÃÀÉÔ ¤Ë¼ÈÆÉÊÔÖ¢¸Â¾ÀÊÔ ÂÆ»¼¸ ©ŸÉ¼½ÈËʺÊÈÀ¼ÆÈÆ»¸ «º½ÃÀÏÀÃÀŸÃÆ»À ©ÃƺÅÆÄÓŽ¿º½ÈÀs¹Æ»À  ÇÀʸ½ÄÉ׎ÂʸÈÆÄ œ¸ÅÅÓĹ½¿ºÆ¿Ä½¿¼ÅÆs¼¸ÈÆÄ ·º¸¿ÅËɼ¸Ö¼º½ÊȽÊÀ ›ÆÃƼ¸ÖʆÇøÏËʼ½ÊÀc“ „¥½ÉƿŸʽÃÔÅÆÊÓ ¨ÓÉÔ ¥¸ɺÆÖÂýº½Ñ½ÐÔ¾ÀÉÊÔs ¦Ï½ÅÔÉÊÈÆ»ÆÄÆúÀãÆÉÔs žÀÊԟĺÂÈÀ¿Àɼƺ½ÃÆÉÔ £½ÉËÇÃÆÍÆsºÆÊÏÊƺ¸¾ÅÆ ¦ÊÊÆ»ÆÀ¼Æþ½Å¸¾¼ÓÁ §ÆÇÆÉÊÀÊÔÉ׹ȽÅÅÓÄʽÃÆÄ ¯ÊƹÓ£½ÉËŽÇÃÆͽÃÆ“ „¦Ä˼ȽÁÐÀÁ s¢ÈÆʺ¿¼ÆÍÅËà s ¯ÊÆÄŽ¼½Ã¸ÊÔ ¢¸È¸Ëà ©ÆÂȸÊÀä½¼º½¼ÔÉËÈƺÓÁ ©Ê¸ºÂËÉÊÆÈƾ¸ÅÆÏÅÆ»Æ ·ÉʸȸÃÉ× ×ÉÃ˾Àà Ÿ¸ÅÆÏÅÓÄÇÆÂƽĹ¼Àà Ÿ¸ºÉ½»ÆÃÀÐÔ»ÆÈÉÊÔÆȽÍƺc ¨½¹×ÊÀиÄŽ¼ÆÉĽ͸  Ä ÇÈƸ¿ÅÀÂ¸Ä ÆȽÍÀs ­ÆÊÔ¸ÂÀ½†ÊÆËʽÍÀc“ „µÂÊÓ ¹¸Ê½ÅÔ¸ ¿¸»ÅËà s ›Å½ºÅÆɺ½ÈÍË£ÆÉÔº¿»Ã×ÅËÃs œ¸¸ÂÀ½¾ÊËÊËʽÍÀ šÕÊÀÂÈÀ¿ÀÉÅÓ½º½ÍÀ œ½Ê¸ÄŸ¼Æ¹ÅƺÅËÐÀÊÔ ¢¸ÂÇÈÀÉʸÃƺÂÈÀ¿ÀɾÀÊÔ ˜¤½¼º½¼ÔsÆÅÇȸº ÂÆŽÏÅÆ ©Ê¸ºÆÂĽÅÔнs£½ÉËý»Ï½“ §Ã¸Ï½Ê¹½Ã¸×Ÿ¸ÁÏÀ͸ „¤Ë¼ÈÓÁ£ÆÉÔ ÄŽÊƾ½ÃÀÍÆ ¤Ë¾ʽǽÈÔŸÊȐÍȸ¹ÆÊ¸Í §¸Ð½Ê¼¸¾½ÇÆÉ˹¹ÆÊ¸Ä «ÉʸÊ Ž¿¸Ä½Ï¸½Ê ™È¸ÏÅÓÁ¼ÆûŽºÓÇÆÃÅ׽ʓ „ŸÈ×ÊÓ »ÃËǸן¸ÁÏÀ͸ §Æ¼ÅÀĸ½ÐÔÊËÊÐËÄÀÍË œÆûÉËÇÈ˾½ÉÂÀÁsÆÅÊƾ½ §È½¾ÅÀĺÂÈÀ¿ÀɹÓÊÔŽÄƾ½Ê ¥Ë¸ÂÆÁ ÇÈÆÉÊÀʽ ɽÂÉ ¢ÆÃÔ¹Æý½ÊÄÀÃÓÁ£½É “

[close]

p. 9

„«ĽÅ×ʸÂÆÁºÆÇÈÆÉ s ¨Æ¹ÂÆÄÆúÀëÊÂÆÅÆÉs µÊÆÊÂÈÀ¿ÀÉcÆŸÂƺ ©ÂÆÃÔÂÆËŽ»ÆÈƻƺ ÉÊÔÃÀͺÆÉÊ ÂÃÓÂÀ ÂÆÇÓʸ ™ÆÈƼ¸ÊÓÁÀÃÀ¹ÈÀÊÓÁ ¢ËϽÈ׺¸×ÃÀнÈÉÊÔ ¯ÊÆŸ˾ÀÅÃÖ¹ÀʽÉÊÔ £Ö¹ÆÇÓÊÉʺÆĸ½Ês¾ËÊÔ ­ÆÊԻø¿ÆÏÂÆĹӺ¿»Ã×ÅËÊÔ ¢ÈÀ¿ÀÉsÆÅ ÇÈÆÉÊÀʽ »¼½ “ „›¼½ sºÆÉÂÃÀÂÅËãÆÉÔ sšŸœ šÓ»Ã¸¿¸†ÊÆ ¹ÃÀÅ ÇÈÆÊÈÀʽ šÓºÆÂÈË»†ÊÆÇÆÉÄÆÊÈÀʽ“ cŸº½ÈÀ¼È˾ÅÆÆ»Ã×¼½ÃÀÉÔ ©Å½»ý¾ÀÊs¸¸×ÇȽýÉÊÔ £½ÉÐËÄÀÊsƹÓÏÅÓÁÃ½É ¥ÀÉÊȸÐÀÃÆ ÅÀÏ˼½É ™½ÃÂÀÇÈÓ»¸ÖÊÇƺ½ÊÂ¸Ä ÃÆÏÂÀÉÊÆ×ÊÉÊÆýÊÂÀ ¥¸Ä½Â¸ÖʥƺÓÁ»Æ¼ «¾ËɸÄÓÍ˺ÆÈÆÊc „šÀ¼ÅÆ ¿È½ÅÀ½ÇƼºÆ¼Àʓ s Ÿº½ÈÀ¼ËĸÖÊ ÆʺƼ×Ê šÉÊÆÈÆÅËÉÄËѐÅÅÓÁº¿»Ã×¼ ¥½È¸¿¹ÆÈÏÀºÆʺ½È¼×Ê „šÀ¼ÀÄÂÈÀ¿ÀÉšɸÄÆļ½Ã½s §Æ¼¹½È¿ÆÁÀÇƼ½ÃÔÖ ¦ÅsÇƺÉּ˦É׿¸½Ä §ÆÅÀĸ½Ä§ÈÀÅÀĸ½Äc“ cªËʹӟ¼ÆÆÄÆȸÃÀs ¤½ÉʸŽÊ˾½º¾ËÈŸý µÂÆÅÆÄÀÄ º¸ÐËĸÊÔ ¢ÈÀ¿ÀÉsŸ¼Æ¾ÇÆÅÀĸÊÔ 

[close]

p. 10[close]

p. 11

šÆÇÈÆɽμÅ×   „©ÆÉÊÆ×ÅÀ½ƹøÉÊÅƻƹּ¾½† ʸ ÇȽ¾¼½ ºÉ½»Æ ÇÆ ƹҽÄË »Æ† É˼¸ÈÉʺ½ÅÅÆ»Æ ¼Æû¸ ׺Ã×½ÊÉ× Ë»Èƾ¸ÖÑÀÄ ¼Ã× ÕÂÆÅÆÄÀÂÀ À ǽÈÉǽÂÊÀº ȸ¿ºÀÊÀ× Ƚ»ÀÆŸ“ ¶ËÌ ιɹÃ˾ÉÁÊËÁÃÌ ¼Ìº¾ÉƹËÇÉ ¡ÉÃÌËÊÃÇÂǺĹÊËÁÅÁËÉÁÂ¥¾† À¾ÆϾ» ½¹Ä ÇÃËغÉØ ¼Ç½¹ »ÔÊËÌȹØȾɾ½½¾ÈÌ˹˹ÅÁ ¹Ãdž Æǽ¹Ë¾ÄÕÆǼÇ ÊǺɹÆÁØ œÄ¹»¹ ɾ¼ÁÇƹ ÈǽоÉÃÆÌÄ ÐËÇ ÊËÉÇÁÄ ÍɹÀÌ»À»¾Ñ¾ÆÆÇ ÁÈÇ»ËÇÉÁÄ „«† »ÈƆ¾¸†Ö†ÑÀÄ“ ¦Áо¼Ç ʾº¾ s ʽ¾É¿¹ÆƹØ ÍÇÉÅÌÄÁÉÇ»ÇÐù£¹ÃÁÅÁ¿¾ËǼ½¹ ÊÄÇ»¹ÅÁ ÇϾÆÁ»¹ËÕ ÊÌÅÅÌ ƹÃÇȆ ľÆÆǼÇ ǺĹÊËÕ× ½Çļ¹ ¾ÊÄÁ ½¹ËÕ ÖÅÇÏÁØÅ»ÇÄ× ªÇºÊË»¾ÆÆÇ ½ÁƹÅÁù ÉÇÊ˹ ¼ÇʽÇļ¹ Ê˹ÆÇ»ÁËÊØ ÈÇÆØËÆÇ  ¾ÊÄÁ »À¼ÄØÆÌËÕ ƹ ¾¼Ç ¼É¹ÍÁоÊÃǾ ÁÀǺ† ɹ¿¾ÆÁ¾Ç˺¾ÀŹÄǼÇ ÅÁÄÄÁ¹É† ½Ç»É̺ľÂ»†Å½ÇÈĹÆÁÉ̾ÅÔÎ ƹƹйÄdž¼Ç„ÄØɽǻ”„ÄØÅÇ»”¤ÁÑÕ ǽÁÆÊËÇĺÁÃÀ½¾ÊÕ ÇÆÈÉÁÎǽÁËÊØƹÀ¹Ã¹ÆÐÁ»¹† ×ÒÁÂÊØ œÇ½ Ÿ¾ÄËǼÇ šÔù ÆÁ¿¾ ºÄÁ¿¹ÂѾ¼Ç ÊÇʾ½¹Êľ»¹žÊÄÁºÔƾÇÆ ËǽÁ¹¼É¹ÅŹ»ÈÇÄƾ ÊÇÑĹºÔÀ¹À¹É̺ÃÁƹ½»¾ÉÆÇÅÃÇÊØþ ÃÇËÇÉÔ¾ Ä׺ØÒÁ¾ÉǽÁ˾ÄÁ½¾Ä¹×Ëƹ½ŹÃÌÑÃÇÂɹÊË̆ Ò¾¼Çй½¹»ù¿½Ô½¾ÆÕ¾¼ÇÉÇ¿½¾ÆÁبÇÊÅLj ÉÁ˾ÊÃÇÄÕÃÇƹѾÅÌ„ŹÄÔÑ̔ ¦Ç ¼É¹ÍÁÃÁ ÃÇƾÐÆÇ ƾ ǺÓØÊÆØ×Ë ùà ÅÔ ½ÇùËÁÄÁÊÕ ½Ç ¿ÁÀÆÁ ˹ÃÇ ™ ùËÁÄÁÊÕ ž¿½Ì ˾Š ½ÇļÇ › ½ÇÃÌžÆ˾ Èǽ ƹÀ»¹ÆÁ¾Å „œÇÊ̆ ½¹ÉÊË»¾ÆƹؽÇļǻ¹ØÃÆÁ¼¹¡ÉÃÌËÊÃÇÂǺĹÊËÁ” ƾ½ÇÁÅù À¹ ¨ÉÁ¹Æ¼¹ÉվŠÐÁÊÄÁËÊØ ¹¿ Ê  ¼Ç½¹¦¾ºÇÄÕÑ¹Ø Èɹ»½¹ s ÅÄÆÁÈÉÇϾÆ˹ÅÁ ƾ ǺɾžƾÆÆ¹Ø ÆÇ »Ê¾ ¿¾ŸÁ˾ÄÁ¨ÉÁ¹Æ¼¹ÉÕØ À¹ºÔÄÁ ˹ÃǾ ÊÄÇ»ÇÊdž о˹ÆÁ¾ ùÄÈÉÇÍÁÏÁË ǺĹÊËÆǼÇ º×½¿¾Ë¹” ¦Ç »É¾Å¾Æ¹ ÃǼ½¹ ÇÆÇ À»ÌйÄÇ ºÔÄÁ ¨É¹»½¹ ÄÁÑÕ ½»¹¿½Ô ÈÇÊľ ½¾ÍÇÄ˹ ƹѹ ǺĹÊËÕ » †Å Á †Å ÈÇ ɹÊÎǽ¹Å ÌÃĹ½Ô»¹† ĹÊÕ » »ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÁ ɾ¼ÁÇƹÄÕÆÇ ùÀÆÔ Á½¹¿¾ÇÊ˹»ÄØĹÃǾ† ÐËÇƹоÉÆÔ½¾ÆÕ ›É¾Å¾Æ¹ ÖËÇ ºÔÄÁ šÇÉÁʹ œÇ»ÇÉÁƹ §Æ » ȾɻÔ ʻÇ ÊÉÇà ƹ ÈÇÊËÌ ¼Ìº¾ÉƹËÇɹ ºÔÄ ÈÉÇÊËÇ ƾÈɾÃÄÇÆ¾Æ ÃǼ½¹ɾÐÕÀ¹ÎǽÁĹǺ׽¿¾ËÆÔÎËɹ˹ΛËÇÅ ÐÁÊľsÃǼ½¹ɾÐÕÀ¹ÎǽÁĹÇ˹ÃƹÀÔ»¹¾ÅÔÎ „ÆÇ¿ÁÃÇ»ÊÃÁΔš×½¿¾ËÆÁÃÁÊÇÊ˹¿¾ÅÀƹ×Ë ÐËÇÖËÇ˹ÃǾ¨É¾½Ñ¾ÊË»¾ÆÆÁÜǻÇÉÁƹsȾɆ »Ô¼̺¾ÉƹËÇÉ¡ÉÃÌËÊÃÇÂǺĹÊËÁ·ÉÁ¦dž ¿ÁÃÇ»s»¼Ç½Ì»»¾Äƹ˾ÉÉÁËÇÉÁÁǺĹʆ ËÁ†ÈÉÇϾÆËÆÌ×ƹ½º¹»ÃÌÃÀ¹É¹ºÇËÆÇÂÈĹ˾ ž½ÁÃÇ» ÌÐÁ˾ľ ɹºÇËÆÁÃÇ»ÃÌÄÕËÌÉÔÁ˽ £ÇÄľ¼Á·ÉÁØ™ºÉ¹ÅÇ»ÁйÈÇÊËÇØÆÆÇÌÈɾù† ÄÁ¾¼Ç ÅÇÄ ÖËÁ»ÔÈĹËÔÊÄÁÑÃÇÅɹÀÇÉÁ˾ÄՆ ÆÔ ½ÄØ ùÀÆÔ ¦Ç¿ÁÃÇ» ½ÇļÇ Ç˺Á»¹Ä ¹Ë¹ÃÁ ÆÇ » ÃÇÆϾ ÃÇÆÏÇ» ÈÇѾÄ ƹ ÃÇÅÈÉÇÅÁÊÊ Çʆ

[close]

p. 12

˹»ÁÄ †ÈÉÇϾÆËÆÌ× ½ÇÈĹËÌ Á ÄÁÑÕ ˾Å º×½¿¾ËÆÁùŠ ËÉ̽ ÃÇËÇÉÔÎ ËØƾË ƹ ÇϾÆÃÌ „»ÔÊÇÃÇùоÊË»¾ÆÆÔ” ¦Ç »ÔÊÇÃÇùоÊË»¾ÆÆÔÅ ÇоÆÕ ºÔÊËÉÇ ºÔÄ ÈÉÁÀƹÆËÉ̽ÈɹÃËÁоÊÃÁ»Ê¾Îº×½¿¾Ë† ÆÁÃÇ»sùÆËÇÁÎƹ½ÇºÔÄÇ̽¾É¿¹ËÕÇË ¿¾Ä¹ÆÁØÀ¹É¹ºÇ˹ËջƾÑÃÇÄÁºÇÄÕÆÁÏ ¡c »Ä¹ÊËØÅ ɾ¼ÁÇƹ ÈÉÁÑÄÇÊÕ ľÀËÕ » ½ÇļÁ ÃÇËÇÉÔ¾ »ÊÃÇɾ À¹ÑùÄÁÄÁ À¹ † ÈÉÇϾÆËÆÌ× ÇËžËÃÌ ÊǺÊË»¾ÆÆÔÎ ½ÇÎdž ½Ç»º×½¿¾Ë¹¨ÉÁ¹Æ¼¹ÉÕØ «¹Ã»ÇË»†ÅœÇ»ÇÉÁÆ ÊžÆÁ»¦Ç¿Á† ÃÇ»¹ ÇËžÆÁÄ ƹ½º¹»ÃÁ ÁžÆÁ ÖÃʆ¼Ìº¾É† ƹËÇɹ¦¾ÈǺÇØÄÊØÈÇÂËÁƹƾÈÇÈÌÄØɆ ÆÔ¾ žÉÔ ªÄÇ»Ç „ÈÇÈÌÄÁÀµÅ” ÁžÆÆÇ ˹à Ê ÅؼÃÁÅ ÀƹÃÇÅ ÈÉÁ ÈÉÇÁÀÆÇѾÆÁÁ ºÔÄÇ ǽÆÁÅ ÁÀ ʹÅÔÎ É̼¹Ë¾ÄÕÆÔÎ » ¾¼Ç ľÃÊÁÃÇƾ §½ÆÇ ÌÈÇÅÁƹÆÁ¾ Ç „ÆÇ¿ÁÃÇ»† ÊÃÁΔ ½¾ÂÊ˻ǻ¹ÄÇ ƹ ÆǻǼÇ ¼Ìº¾ÉƹËÇɹ ùÃÃɹÊƹØËÉØÈùƹºÔù s ¯ÊÆ ʸÂƽ „ÅƾÀÂƺÉÂÀ½“ s ÌÊÁÄÁ»¹Ä ½¾ÏÁº¾ÄÔ š™œ ƹ »ÊËɾйÎ Ê ÌÐÁ˾ÄØÅÁ Á »É¹† йÅÁ »Ç »É¾ÅØ Ê»ÇÁÎ ÈǾÀ½Çà ÈÇ ˾ÉÉÁËÇÉÁØÅ ǺĹÊËÁs¥Æ¾ÀÂƺÏÊÆ À¿ɺƽ»Æ¸ÈĸŸÀÍ ÇøÊÀà µÊƼ½ÅÔ»ÀƹøÉÊÅƻƹּ¾½Ê¸ ¸Ž ÅƾÀÂƺÉÂÀ½­ÆÊÀʽÀÍÉÆÍȸÅÀÊÔ œ¸º¸Áʽ ªÆÃÔÂÆÊÆ»¼¸¿¸¹Ë¼ÔʽÆÊÆÄ ÏÊƹÓ½¾½Ä½É×φ ÅƺƺȽÄ×sÇ×ÊÆ»ÆÀ¼º¸¼Î¸ÊÆ»ÆsÇÆÃËϸÊÔ ¿¸ÈÇøÊË   ÆÊÇËÉÂÅÓ½ ºÆºÈ½Ä× Ž ÉÄƾ½Ä ºÓÇøÏÀº¸ÊÔ ¦¹½ÇÊùÀ¹ËÕ ¹É¼ÌžÆË ÖËÇË » ºÇÄÕÑÁÆÊË»¾ ÊÄÌй¾» ɹºÇ˹Ä º¾ÀÇËùÀ† ÆǤ׽ÁÊǼĹѹÄÁÊÕÇËùÀ¹ËÕÊØÇËƹ½º¹»Çà ÄÁÑÕ ºÔ ƾ ¿½¹ËÕ ƾÁÀ»¾ÊËÆÇ ÊÃÇÄÕÃÇ ÇÊÆÇ»† ÆǼÇ ¿¹ÄÇ»¹ÆÁØ ™ Ì¿ ÈÇÊľ½Ç»¹»ÑÁ À¹Ë¾Å ½¾ÍÇÄË ùÀ¹ÄÇÊÕ »ÇǺҾ ƹ»Ê¾¼½¹ ƹÌÐÁË ƹÊ ¿ÁËÕ ÈÇ Êɾ½ÊË»¹Å › †Å ¼Ç½Ì šÇÉÁÊ œÇ»Ç† ÉÁÆÊùÀ¹ÄÈÇÖËÇÅÌÈǻǽÌ s¯ÊƹÓ˼½È¾¸ÊÔÉ×Æʼ½ÌÆÃʸ ÄÓº¿×† ÃÀ¿¸ÇÈÀÅÎÀÇ ºÆÊÃÀÏÀ½ÆʤÆÉÂºÓ ¢¸¿¸ÅÀ ¦Äɸ À ÄÅÆ»ÀÍ ¼ÈË»ÀÍ Ƚ»ÀÆÅƺ ÇøÊÀÊÔ ÇÆ ºÉ½Ä ƹ׿¸Ê½ÃÔÉʺ¸Ä ƹøÉÊÀ  Ä½ÅÅÆ º ÕÊÆÊ ÉÃƾÅÓÁ ǽÈÀƼ ÌÆÈÄÀÈƺ¸ÃÉ× ÂȽ¼ÀÊ ¼Æº½† ÈÀ× Â  ÈÂËÊÉÂÆÁ ƹøÉÊÀ µÊ¸ Ÿи ÇÈÀÅÎÀ† ÇÀ¸ÃÔŸ× ÇÆ¿ÀÎÀ× ƹ½ÉǽÏÀø ¹ÓÉÊÈÓÁ ÈÆÉÊ ȽÁÊÀÅ»¸Çøʽ¾½ÉÇÆÉƹÅÆÉÊÀȽ»ÀÆŸ ¬ÈÇÅØÆÌËÔ šÇÉÁÊÇÅ ™Ä¾ÃʹƽÉÇ»ÁоÅ ɾÂËÁƼ ÇÈɾ½¾ÄؾË ÃÇÅȹÆÁØ 4UBOEBSE 1PPSoTsÇÊÆÇ»ÆÇÂÇϾÆÒÁÃÈĹ˾¿¾ÊÈÇÊǺÆÇʆ ËÁÀ¹¾ÅÒÁÃÇ»ƹÅÁÉÇ»ÇÅÃɾ½ÁËÆÇÅÉÔÆþ› ¼Ç½Ì ǺĹÊËÕ »ÔÑĹ ÁÀ оÉÆǼÇ ÊÈÁÊù ½ÇÄ¿ÆÁÃÇ» Ì ÃÇËÇÉÔÎ ÃɹÂƾ ÆÁÀÃǾ ƹÄÁ† ÐÁ¾ ÄÁûÁ½ÆÔÎ ¹ÃËÁ»Ç» ©¾ÂËÁƼ ¨ÉÁ¹Æ¼¹ÉÕØ ȾɾÊÃÇÐÁÄ ÊɹÀÌ оɾÀ ÊËÌȾÆÕÃÌ „Ê˹ºÁÄՆ ÆÔ” Á Ê˹Ä „ÈÇÀÁËÁ»ÆÔŔ ¶ÃÊȾÉËÔ ÈÇÑÄÁ ƹ ÖËÇ ƾÊÅÇËÉØ ƹ ËÇ ÐËÇ ½¹»Ä¾ÆÁ¾ ¼ÇʽÇļ¹ ƹǺĹÊËÆǺ׽¿¾Ë»Ê¾¾Ò¾ºÔÄǽÇÊ˹ËÇÐÆÇ »ÔÊÇÃÁÅ s Ê»ÔѾ ÇË ½ÇÎǽÆÇ º¹ÀÔ ›ÇË ËÇÄÕÃÇ ÇÊǺÔÎ ½Á»Á½¾Æ½Ç» ÇË »ÔÊÇÃǼÇ ɾ† ËÁƼ¹ ¡ÉÃÌËÊùØ ǺĹÊËÕ ˹à Á ƾ ÈÇÄÌÐÁĹ ¨ÇËÇÅÌÐËÇǽÆÁÌÊÁÄÁ؜ǻÇÉÁƹºÔÄÁȾɾ† оÉÃÆÌËÔc ½É̼ÁÅÁ ÄØ ÈÉÁ»Ä¾Ð¾ÆÁØ ÁÆ»¾Ê† ËÁÏÁ ùÃÁÀ»¾ÊËÆÇ ƾ½ÇÊ˹ËÇÐÆǼÇÄǼÇɾ† ËÁƼ¹¦Ì¿ÆÔ¾Ò¾ÈÇÄÁËÁоÊùØÊ˹ºÁÄÕÆÇÊËÕ »ÆÌËÉÁ ɾ¼ÁÇƹ Á ÊÁÅȹËÁØ Ã ƾÅÌ ;½¾É¹ÄՆ ÆÔÎ »Ä¹Ê˾ ¡ À½¾ÊÕ šÇÉÁÊ ™Ä¾ÃʹƽÉÇ»ÁÐ ÇùÀ¹ÄÊØƾƹ»ÔÊÇ˾ÈÇÄÇ¿¾ÆÁØ 

[close]

p. 13

£ÃÇÆÏÌȾɻǼǼ̺¾ÉƹËÇÉÊÃǼÇÊÉÇùš™œ ȾɾÊÊÇÉÁÄÊØ ÊÇ ÅÆǼÁÅÁ ÁÀ ˾Π ÃËÇ Èǽ½¾† É¿Á»¹Ä¾¼Çƹ»ÔºÇɹλ¼Ç½Ì§ºÄ¹ÊËÆÇ ȹÉĹžÆËɹÊÃÇÄÇÄÊØƹ½»¹Ĺ¼¾ÉØÈÉǼ̺¾É† ƹËÇÉÊÃÁÂÁÇÈÈÇÀÁÏÁÇÆÆÔ›ǼĹ»¾»ËÇÉǼÇ ÇùÀ¹ÄÊØÊÈÁþÉ ª›ÁÃËÇÉšÇÉÇ»ÊÃÁ¡ÈÉÁ† ÆØËÁ¾À¹ÃÇÆÇ» »ËÇÅÐÁÊľº×½¿¾ËÆÔÎ ÈÇÊÌËÁ Èɾ»É¹ËÁÄÇÊÕ»ÈÇÄÁËÁоÊÃÁ¾Á¼ÉÔÊÇË˾ÆÃÇÅ ÈɾÊÄÇ»ÌËǼÇ„ÈÇÈÌÄÁÀµÅ¹”c ¨É¹»½¹ ÈÇÊľ»ÔºÇÉÇ»»†Å ÃǼ½¹œÇ»Ç† ÉÁÆ ÈÌÊËÕ Á Ê ËÉ̽ÇÅ ÆÇ ÈÉǽÄÁÄ Ê»ÇÁ ÈÇÄÆdž ÅÇÐÁØÁ½ÇºÁÄÊØÊžҾÆÁØšÇÉÇ»ÊÃǼÇÊÈÇÊ˹ Èɾ½Ê¾½¹Ë¾ÄØ ¹ÃÊǺɹÆÁØ ÅÆǼÁÅ»½É̼ÈÇù† À¹ÄÇÊÕ„›Ê‘sÃÇƾÏ»ÇÂƾ”¨Çɹ ÈÇɹÌÈɹ»† ľÆоÊÃÁÅÖÄÁ˹ŽÉÌ¿ÆǺɹËÕÊØÀ¹ËØ¿¾ÄÔ ¼ÉÌÀÈǽƹÀ»¹ÆÁ¾Å„š×½¿¾Ë¡ÉÃÌËÊÃÇÂǺĹʆ ËÁ” ÐËǺÔ ½ÇºÁËÕÊØ ƹÃÇÆ¾Ï ɾÑÁ˾ÄÕÆǼÇ ȾɾÄÇŹ»ÍÁƹÆÊÇ»ÇÅÈÇÄÇ¿¾ÆÁÁɾ¼ÁÇƹ¦Ç ƾË̈ËǺÔÄǦǻÔÂÊÈÁþɪ¾É¼¾Â±ÁÑÃÁÆ »ÊÃÇɾ Ê˹Ä ½¾ÅÇÆÊËÉÁÉÇ»¹ËÕ ʹÅÇÊËÇØ˾ÄՆ ÆÇÊËÕ ¹š™œɹÀÉ̼¹ÄÊØÁÊÆÁÅ ›À¹ÁÅÇÇËÆÇѾÆÁØÊ;½¾É¹ÄÕÆÔÅϾÆËÉÇÅ ˹ÿ¾ ƾ ÇËƾʾÑÕ Ã ½ÇÊËÁ¿¾ÆÁØÅ œÇ»ÇÉÁƹ › ¥ÇÊû¾ ¾¼Ç ÅؼÃÇ »Ôɹ¿¹ØÊÕ ˾ÉȾÄÁ ¨ÇÖËÇÅÌ ¨ÉÁ¹Æ¼¹ÉÕ× ÇÊǺÇ ƾ ÈÉÁÎǽÁÄÇÊÕ ¿½¹ËÕÈÇÅÇÒÁÁÀÊËÇÄÁÏÔªÃÇɾ¾ƹǺÇÉÇË ½¾ÄÇƾÌÃÄÇÆÆÇÑÄÇÃÊ˹ºÁÄÕÆÇÅ̺׽¿¾Ë† ÆÇÅ̽¾ÍÁÏÁËÌ ¨Ç¼¹Ñ¹¾ËÊØÇÆ»ÇÊÆÇ»ÆÇÅÀ¹ÊоË˹ÃƹÀԆ »¹¾ÅÔλÆÌËɾÆÆÁÎÀ¹ÂÅÇ»sÃǼ½¹ɾ¼ÁÇƹÄՆ ƹØ »Ä¹ÊËÕ »ÔÈÌÊù¾Ë ǺĹÊËÆÔ¾ ǺÄÁ¼¹ÏÁÁ s§§¡ƾÊÃÇÄÕÃÇľËƹÊÖËÁÀ¹ÂÅÔ»ÔÉÌй† ÄÁ ÈÇÃÉÔ»¹ØÁÆǼ½¹»ÊËÉÌÃËÌɾ¼ÇʽÇļ¹ ¨Ä×ʺ׽¿¾ËÆÔ¾ÊÊÌ½Ô ÈÄ×ʺ¹ÆÃÇ»ÊÃÁ¾Ãɾ† ½ÁËÔ ¡ »Ê¾†Ë¹ÃÁ à ƹйÄÌ †¼Ç ǺĹÊËÕ ƹ† ºÉ¹Ä¹½ÇļǻƹÅÄɽÉ̺ľ ÐËÇÊÇÊ˹»ÄØÄÇ ÇË ½ÇÎǽǻ º×½¿¾Ë¹ ¨Ç ž¿½ÌƹÉǽÆÔÅ Ê˹ƽ¹É˹Š ÃÇƾÐÆÇ ƾ šÇ¼ »¾ÊËÕ ùà ÅÆǼÇ ¦ÇƾŹÄÇ¡4UBOEBSE1PPSoT ƹÈÉÁÅ¾É ËÌË ¿¾ÇÈØËÕÈÇÆÁÀÁĹƹÑÃɾ½ÁËÆÔÂɾÂËÁƼ ™»†ÅÈɾÀÁ½¾ÆË©ÇÊÊÁÁ›Ä¹½ÁÅÁɨÌËÁÆ ÈÇžÆØÄ Èɹ»ÁĹ Á¼ÉÔ s ʹÅ Ê˹Ä Èɾ½Ä¹¼¹ËÕ ùƽÁ½¹ËÌÉÔ ƹ ½ÇÄ¿ÆÇÊËÁ ¼Ä¹» Ê̺ӾÃËÇ» ­¾½¾É¹ÏÁÁ ­Á¼Ìɹ ƹйÄÕÆÁù ›ÇÊËÇÐÆdž ªÁºÁÉÊÃÇ ¿¾Ä¾ÀÆÇ ½ÇÉǼÁ ™Ä¾Ãʹƽɹ «Á† ѹÆÁƹ Ê˹Ĺ ÈÇÄÆÇ ƾǿÁ½¹ÆÆÇÊËÕ× ½ÄØ žÊËÆÇÂÖÄÁËÔ œÇ»ÇÉØË ¨ÌËÁÆÌ ÈÇÆɹ»ÁÄÇÊÕ ùà ÖËÇË ÅÇÄǽÇ ƹ ËÇË ÅÇžÆË «ÁѹÆÁÆÌ ºÔÄÇ Ä¾Ë ÊÈÇÉËÁ»ÆǼÇ ˾ÄÇÊÄÇ¿¾ÆÁØ ¿¾Ä¾ÀÆǽdž ÉÇ¿ÆÁà ÈÇÀ½ÇÉÇ»¹ÄÊØ Ê ÆÁÅ À¹ ÉÌÃÌ Ĺ½ÇÆÕ ÃɾÈÃ¹Ø ƾ ÈÇËÆ¹Ø Èǽ¹Æ¹ º¾À ÈǽǺÇÊËɹʆ ËÁØ„«¹ÃÇÂÁÆÌ¿¾Æ ÐËǺÔɹÀ† ¼É¾ÊËÁ ¹»¼Á¾»Ô ÃÇÆ×ÑÆÁ » ÖËÇ ÁÀ½¾É¼¹ÆÆÇ ÈÇÄÁËÁоÊÃÁÅÁ ½ÉØÀ¼¹ÅÁ Á ÃÇÉÈÇɹËÁ»ÆÔÅÁ ɹÀºÇÉùÅÁ ǺĹÊËÁ ¡ ƹ ʹºÇ˹¿¾ ǺӾ½Áƾ† ÆÁØ Ê ¬ÊËՆ§É½ÔÆÊÃÁÅ ÇÃÉ̼ÇÅ ÇÆ ÈÇÊ˹»ÁË ÃɾÊ˔ s˹à ƹ»¾ÉÆǾ ÅǼÅÔÊÄÁËÕ››¨ ¼Ä؆ ½Ø»ÊžÄÔ¾¼Ä¹À¹оÄÇ»¾Ã¹ ÃÇËÇÉǼÇ»ÖËǻɾ† ÅØ Èɾ½Ê˹»ÄØÄ ¼Ä¹»¾ ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¹ ÈɾÀÁ½¾ÆË §™§„©ÇÊÊÁÂÊÃÁ¾¿¾Ä¾ÀÆÔ¾½ÇÉǼÁ”›Ä¹½ÁÅÁÉ ¸ÃÌÆÁÆʾÆËغÉؼǽ¹ ¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÆǾ ÊǺɹÆÁ¾ ÌË»¾É½ÁÄÇ ™Ä¾Ãʹƽɹ «ÁѹÆÁƹ » ½ÇÄ¿ÆÇÊËÁ¼Ìº¾ÉƹËÇɹ¡ÉÃÌËÊÃÇÂǺĹÊËÁ £ ÆÇغÉ× ËǼÇ ¼Ç½¹ ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔ ½Çļ ǺĹÊËÁ ÁÊÐÁÊÄØÄÊØ  ÅÄɽ É̺ľÂ Á ÊÇÊ˹»† ÄØÄ ÇË Ç¿Á½¹¾ÅÔÎ ½ÇÎǽǻ ¦Ç ÖÃÊȾÉËԆ ¹Æ¹ÄÁËÁÃÁÁ½¾ÈÌ˹ËÔ ªÌ¿¾ºÁÄÁËɾ»Ç¼ÌÈÇ ÈǻǽÌ Ãɾ½ÁËÇÉÊÃÇ À¹½ÇÄ¿¾ÆÆÇÊËÁ ÃÇËÇÉÌ× »˾оÆÁ¾ËɾÎÈɾ½Ô½ÌÒÁÎľËƹÃÇÈÁÄÁÅÌÆÁ† ÏÁȹÄÕÆÔ¾ ǺɹÀÇ»¹ÆÁØ ¤Õ»ÁÆÌ× ¾¾ ½ÇÄ× Êdž Ê˹»ÄØÄÁƹÐÁÊľÆÁØƹÀ¹É¹ºÇËÆÌ×ÈĹȨ̈ÆÁ Èɾ½Æ¹ÀƹйÄÁÊÕ½ÄØÈÇÊËÌÈľÆÁØ»ɹÀÄÁÐÆÔ¾ ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÔ¾ ÍÇÆ½Ô » ËÇÅ ÐÁÊľ ȾÆÊÁÇÆÆÔ „£É¾½ÁËÇÉù” »ÔÉÇÊĹ ½Ç  ÅÄɽ É̺ľ  Á Ç˻ľùËÕ Êɾ½ÊË»¹ ƹ ½ÇÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆÔ¾ ÊÊ̽Ô ˾ÉÉÁËÇÉÁØÅ ÈÉÁÎǽÁËÊØ » ÈǽǺÆÔÎ ÊÄÌйØÎ ÁÀǺĹÊËÆǼǺ׽¿¾Ë¹

[close]

p. 14

ªÁË̹ÏÁØ ƹÈÇÅÁƹĹ ÖÈÁÀǽ ÁÀ ÁÀ»¾ÊËÆdž ¼Ç ÅÌÄÕËÍÁÄÕŹ £ÉÇÃǽÁÄ œ¾Æ¹ Á °¾ºÌɹÑù Á½ÌË ÈÇ ÑȹĹÅ ©¾ÈËÁÄÁØ ǺÄÁ»¹ØÊÕ ÈÇËÇÅ ˹ÒÁËоÅǽ¹ÆÔÁº¹ÌÄÔ ¹„ƾÁÀ»¾ÊËÆÔÂƹÌþ À»¾ÉՔ ÁÆ˾ɾÊ̾ËÊØ ƾ ËØ¿¾ÄÇ ÄÁ ½É̼Ì „¦Ì ùà ˾º¾ ÊùÀ¹ËÕ °¾ºÌɹÑù §Ð¾ÆÕ ËØ¿¾Äǔ sÈÉÁÀƹ¾ËÊØ£ÉÇÃǽÁÄ„œ¾Æ¹ ¹½¹»¹ÂØ»ÇÀÕÅÌ »¾ÒÁ ¹ËÔÈÇƾʾÑÕžÆØ ” ›ƹѾÅÊÄÌй¾¹ºÊÌɽ¼ÉÇÀÁÄǺ¾ÉÆÌËÕÊؽÄØ ¨ÉÁ¹Æ¼¹ÉÕØ ÃÇÄĹÈÊÇÅ »¾½Õ ƹ Ѿ¾ Ì ǺĹÊËÁ ÈÇ»ÁÊƾǽÁÆ„оºÌɹÑù” ¹sÈÇÐÁÊÄ̹½† ÅÁÆÁÊËɹËÁ»ÆÔÎ ˾ÉÉÁËÇÉÁ ¹ ¾Ò¾ ƹžËÁÄÊØ ɾ;ɾƽÌÅÈÇǺӾ½ÁƾÆÁ×ʬÊËՆ§É½ÔÆÊÃÁÅ šÌÉØËÊÃÁÅ ¹»ËÇÆÇÅÆÔÅ ÇÃÉ̼ÇÅ ÃÇËÇÉÔ ƹ ½ÇËÁÉÇ»¹ÄÊØÁÀ;½¾É¹ÄÕÆǼÇϾÆËɹ¥ÇÊÆ »¹½¹»ÆÇžÐ˹ĹÇËÇÉ»¹ËÕ¬§š™§ÇËʻǾÂËÁËՆ ÃÁ ¡½¾Ø ǺӾ½ÁƾÆÁØ ɹÀÌž¾ËÊØ Èǽ¹»¹Ä¹ÊÕ Èǽ ÊÇÌÊÇÅ ÈÇ»ÔѾÆÁØ ¿ÁÀƾÆÆǼÇ ÌÉÇ»ÆØ ÖÃdž ÆÇÅÁоÊÃÁ ÊĹºÇ¼Ç ɾ¼ÁÇƹ » ɾÀÌÄÕ˹˾ ÈÉÁÊdž ¾½ÁƾÆÁØ ¾¼Ç à ºÇľ¾ ÊÁÄÕÆÇÅÌ £É¾ÅÄÕ ƹ½¹»¹Ä Ǻ¾Ò¹ÆÁ ǺÇÁÅ ÌйÊËÆÁùÅ ǺӾ½ÁÆÁ˾ÄÕÆǼÇ ÈÉÇϾÊʹ ÐËÇƾÇÊ˹»ÁËÁκ¾ÀÈÇÅÇÒÁÁÀ¹ÊÔȆ ľËÈǽ¹ÉùÅÁ»»Á½¾Èɾ;ɾÆÏÁÂs»ɹÀÌÅÆÔÎ Èɾ½¾Ä¹Î¡ »ǺҾņËÇ ˹ÃÇÆÇÁÊÄÌÐÁÄÇÊÕ¦Ç ÊǻʾÅ ƾ » ˾Î ɹÀÌÅÆÔÎ Èɾ½¾Ä¹Î Ç ÃÇËÇÉÔÎ žÐ˹ÄÁÁÉÃÌËØƾÁÌÊËՆÇɽÔÆÏÔ ¦¹½Ç ÈǽоÉÃÆÌËÕ ÐËÇ » ËÇ »É¾ÅØ ¡ÉÃÌËʆ ùØ ǺĹÊËÕ »Å¾Ê˾ ÊÇ »Ê¾Â ÊËɹÆÇ ÁÊÈÔËÔ»¹† Ĺ ÖÃÇÆÇÅÁоÊÃÁ ÈǽӾÅ  ¹ s ¼Ç½Ô ɾ¼ÁÇÆ »½»Ç¾ Ì»¾ÄÁÐÁÄ ½ÇÎǽÆÌ× йÊËÕ ʻǾ¼Ç p Á±¾Ä¾ÎÇ» ÇËÃ̽¹½ÇÊû¾É¹£ÁÉÇ»¹ÅÇ¿ÆǽÇņ йËÕÊØÀ¹ÅÁÆÌËƹÊÃÇÉÇÊËÆÇÅËɹŻ¹¾ Ÿ¾Ä¾ÀÆǽÇÉÇ¿ÆÁà ÈÉÁ»ÔÃÑÁ à º¾ÊÈɾ† ÃÇÊÄÇ»ÆÇÅÌÈǽÐÁƾÆÁ×ÁÈǽÐÁÆؾÅÇÊËÁ «™œ ùÀ¹ÄÇÊÕ оËÃÇ Êľ½Ç»¹Ä ƹžоÆÆÔÅ ÃÌÉÊÇÅ ùÃËÇ»¹ÉÆØÃÈÇɾÄÕʹŧ½ÁÆÄÁÑÕ ÈÇ¿¹ÄÌ  ɹÀÇÊ˹ÆÇ»ÁÄÊØÇÆȾɾ½ÊËɾÄÃÇ Ⱦɾ»¾½¾Æ† ÆÇ „ÊÁÄÕÆÔÅÁ ÅÁɹ ʾ¼Ç” » ÆÌ¿ÆÇÅ ½ÄØ ʾºØ ƹÈɹ»Ä¾ÆÁÁ s ÃǼ½¹ ƾ ÈǺÇØÄÊØ »Ê˹ËÕ ƹ ÊËÇÉÇÆÌËÔÊØÐÄ×½¾Â ÃÇËÇÉÔ¾ÈÔ˹ÄÁÊÕÇË»¾Ê† ËÁƾÍ˾ËÉ̺ÌëÁÎÇÅÌÇþ¹ÆÌÈǽ¹ÄÕѾÇ˺¾† ɾ¼Ç» š¹ÂùĹ ªÉ¹ºÇ˹ÄÇ ¡ ¾ÊÄÁ Ì¿ ʹÅ Èɾ† ÀÁ½¾ÆËÈÉÁÊÄÌÑÁ»¹¾ËÊØþ¼ÇÅƾÆÁ× ËÇÀ¹Ð¾Å ¼Ìº¾ÉƹËÇÉÌÊ×Ê×ùËÕÊØÊþņÄÁºÇ»ɾ¼ÁÇƾ ¡ÇÆƾÊ×Ê×ùÄÊØ £ÇÆÍÉÇÆ˹ÏÁØ ¼Ìº¾ÉƹËÇɹ Ê ǺĹÊËÆÔÅ ȹÉĹžÆËÇÅ ùà » ¼Ç»ÇÉÁÆÊÃÁ¾ ¼Ç½Ô »ÔÄÁ† ĹÊÕ»ƾÃǾÊÇɾ»ÆÇ»¹ÆÁ¾sÃËǺÇÄÕѾ»Ô½¹ÊË ƹ†¼Çɹ À¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÆÔÎ ÁÆÁÏÁ¹ËÁ» ÊÇÏÁ¹ÄՆ ÆÇÂƹÈɹ»Ä¾ÆÆÇÊËÁš×½¿¾ËƹÊËÇÄÕÃÇƹÈÇĆ ÆÁÄÊØ ÈǽǺÆÔÅÁ ǺØÀ¹Ë¾ÄÕÊË»¹ÅÁ ÐËÇ ÇÆÁ » ÊËÉÌÃËÌɾɹÊÎǽǻÊ˹ÄÁ¼Ä¹»¾ÆÊË»Ì×ÒÁÅÁ› ÈÉǾÃ˾ ÍÁƹÆÊǻǼÇ À¹ÃÇƹ ƹ ¼Ç½ ºÇÄՆ ѾÈɾ½Ä¹¼¹ÄÇÊÕÈÇËɹËÁËÕƹ„ÊÇÏÁ¹ÄÃ̔ ªÈÇÀÁÏÁÁÆÔƾÑÆÁÎÃÉÁÀÁÊÆÔνƾÂÅÔÑÁ† ùÉÆÇ ËǼ½¹ ¿ÁÄÁ ™½ÅÁÆÁÊËɹÏÁØ «ÁѹÆÁƹ »Ô»¾Ä¹ ½ÇļǻÌ× ƹ¼ÉÌÀÃÌ ƹ ǺĹÊËÆÌ× ùÀ† ÆÌ À¹ ÇȹÊÆÌ× оÉËÌ » ¡ Ì¿¾ ƾ Ǻɹҹ† Ĺ »ÆÁŹÆÁ¾ ƹ Ëɾ»Ç¿ÆÔ¾ ÊÁ¼Æ¹ÄÔ ÃɹÊÆÇ ĹÅÈÇÐÃÁÇËÇÅ ÐËÇÖËÇËÃɾÆÅÇ¿¾ËÈÉÁ»¾ÊËÁ à ʻ¹ÄÁ»¹ÆÁ× » ÑËÇÈÇÉ ¨ÉÁ ɹÊÊÅÇËɾÆÁÁ º×½¿¾Ë¹† ˜¹ÉËȼ»ÈÆ¿ÀÃƹ½ÈÅËÊÔÉ×¼ÃקÈÀ¸Å»¸ÈÔ× ½ÁɾÃËÇÉ ǺĹÊËÆǼÇ ½¾È¹É˹† ÂÆÃøÇÉÆÄ º½¼ÔŸн½ËƹøÉÊÀÇƺÀÉŽ žÆ˹ ÍÁƹÆÊÇ» ¡ÉÁƹ šÇƽ¹† ɾ»¹»ÇÁÅØÈÇÃÉÔËÁؽ¾ÍÁÏÁ˹ ƼÀÅ„Ͻ¹Ëȸи“ ¸tÇÆÏÀÉÃ˸¼ÄÀ† ÈÇÈÉÇÊÁĹ ÌË»¾É½ÁËÕ Ãɾ½ÁËÔ ÅÀÉÊȸÊÀºÅÓÍʽÈÈÀÊÆÈÀÁ ÃÇÅžÉоÊÃÁÎ º¹ÆÃÇ» » ÊÌÅž º×½¿¾Ë¹ ¦Ç ½Çļ ËÇ¿¾ ÉÇÊ ©ÇÊÄÇ Á ¾¼Ç ǺÊÄ̆ ÅÄɽÉ̺ľÂÈÄ×Ê»ÔÈÌÊËÁËÕ§§ºÇÄÕѾ ¿Á»¹ÆÁ¾ ™½ÅÁÆÁÊËɹÏÁØ «ÁѹÆÁƹ ƹ½¾ØĹÊÕ оÅƹÅÄɽ ¹ǺӾżÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆǼǽÇļ¹ ÐËÇ »ÃĹ½Ô»¹Ø½¾ÆÕ¼Á»ÁÆÍɹÊËÉÌÃËÌÉÆÔ¾ÈÉdž ÇËÈÌÊËÁËÕ ½Ç ÇËžËÃÁ Èɾ»Ôѹ×Ҿ  ÅÄɽ ¾ÃËÔ ÈÉÁ»Ä¾Ð¾Ë»¨ÉÁ¹Æ¼¹ÉÕ¾ÅÆǼÇÐÁÊľÆÆÔÎ ¡ ÖËÁ ÏÁÍÉÔ ÈÉÁÆØÄÁ ™ ÊÈÁþÉ  ª ›ÁÃËÇÉ ÁÆ»¾ÊËÇÉÇ» ¹˾»Ô»¾½ÌËÖÃÇÆÇÅÁÃÌǺĹÊËÁƹ £É̼ÄÇ» ÃÇÆÊ˹ËÁÉÇ»¹Ä „¶ËÇË º×½¿¾Ë ʽ¾Ä¹Æ ÌÉÇ»¾ÆÕ ʹÅÔÎ ÌÊȾÑÆÔÎ ɾ¼ÁÇÆÇ» ùà ÅÁÆÁ† ÄÌÐѾ оÅÈÉÇÑÄǼǽÆÁ” ™º×½¿¾ËÈÇÈÉÇÊË̺ÔÄÊÇÉÁ¾ÆËÁÉÇ»¹Æ„ƹ ÅÌÅ ªÁºÁÉÊÃǼÇ ;½¾É¹ÄÕÆǼÇ ÇÃÉ̼¹ ™ ÃǼ½¹ ½ÇÎǽÔ»ÔÉ»ÌËÊػȾɾ½ɹÊÎǽǻ ½ÇļǻÌ×ƹ† ÈÉǾ½¹ÆÁ¾”¡ƾÅÆǼÁν¾ÈÌ˹ËÇ»ÖËÇÈ̼¹ÄÇ ¼ÉÌÀÃÌ̽¹ÊËÊØÊËÉØÎÆÌËÕ ùÃÈÔÄÁÆÃÌÊĹÏù† ±¾Ä ÈÇÊľ½ÆÁ ¼Ç½ ɹºÇËÔ ÁÎ ÊÇÀÔ»¹ Á ÁÅ » ƹÈÁ½¿¹Ã¹„™¼ÄÇžɹÏÁؔ „ÍÇÉʹÂËԔ „ÃĹʆ ¼Ä¹À¹ÎÁÀºÁɹ˾ľÂÆÌ¿ÆǺÔÄǻԼÄؽ¾ËÕùà ˾ÉԔsÖËÁÀ¹ÅÇÉÊÃÁ¾ÊÄÇ»¹»ºÁ»¹ÄÁÊÕ»¼ÇÄÇ»Ô ÅÇ¿ÆÇÄÌÐѾ¡ɹÀ»¾ÉÆÌĹÊÕÇоɾ½Æ¹ØÈÇù† ¿Á˾ľÂǺĹÊËÁ¥ÔÌ¿¾ÊȹÄÁÁ»Á½¾ÄÁ ùû À¹Ë¾ÄÕƹØ »ÇÂÆÌÑù ¡ÄÁ ÈÇùÀÌÑù £Ç¼½¹ ÆǻǏÖÉÇÈÇÉËÌʹ½ØËÊØ„šÇÁƼÁ”ÊǻʾÎÃÇƆ ȹÉĹžÆË Á ¼Ìº¾ÉƹËÇÉ ƹйÄÁ ½¾ÄÁËÕ  ÏÇ»ÅÁɹ ÁÆÇÊËɹÆÆÔÎËÌÉÁÊËÇ»ÊË̼ÇƹºÁËԆ ÅÄÆÉ̺ľÂÇËÈÉǽ¹¿ÁйÊËÁǺĹÊËÆǼÇȹþ† ÅÁÃÇѾÄÕùÅÁƹÌÄÁϹΡÉÃÌËÊù¾½»¹ÄÁƾ ˹¹ÃÏÁ§™§„›¾ÉÎƾÐÇÆÊÃƾÍ˾¼¹À” ¾ÆÕ¼Á ºÇÄÕѾ оÅ ¹ºÇÉÁ¼¾ÆÇ» ʹÅ ǺĹÊËÆÇ ϾÆËÉ ÖËÁ»ùоÊË»¾½ÇºÉÇ»ÇÄÕÆÔÎÈÇ¿¾É˻ǻ¹ÆÁÂÇË Ê˹ļÇÉǽÇņÅÁÄÄÁÇÆÆÁÃÇÅ ÈǼÄÇËÁ»™Æ¼¹ÉÊà ½É̼ÇÂǹÇÑÃÁs›ÇÊËÇÐÆdžªÁºÁÉÊÃǼ¹ÀǻǠ

[close]

p. 15

ÃÇÅȹÆÁÁ s ÈÇȹÄÁ » À¹ÃÉÇŹ ƾÈǽÃÇÆËÉÇÄՆ ÆǼÇ ¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÆÇÅÌÊǺɹÆÁ×­Çƽ¹„©¹À† »ÁËÁ¾ ¨ÉÁ¹Æ¼¹ÉÕؔ Á ½¾ÈÌ˹ËÔ ÈÇËɾºÇ»¹ÄÁ ȾɾÐÁÊÄÁËÕÖËÁÊɾ½ÊË»¹»ǺĹÊËÆǺ׽¿¾Ë s™¼¹ Ò¹ÊsÇË»¾ËÁļĹ»¹ɾ¼ÁÇƹ s™Î ˹Ãs»ÇÀÅÌËÁÄÁÊÕƹÉǽÆÔ¾ÁÀºÉ¹Æ† ÆÁÃÁ¡˹ÃȾɾÃÉÇÁÄÁ½ÇÎÇ½Ô ÐËÇ»ÃÄ×ÐÁÄÁ »ÆÁλÔѾÌùÀ¹ÆÆÌ×ÊÌÅÅÌ ¨Ç½ ʹÅÔ ¦Ç»Ô ¼Ç½ ™Ä¾ÃʹƽÉ «ÁѹÆÁÆ ʽ¾Ä¹Ä ȹÉĹžÆ˹ÉÁØÅ ÇË»¾ËÆÔ „Èǽ¹ÉÇÔ s ƹÄÇ¿ÁÄƹÁλ¹ÉÁ¹Æ˺׽¿¾Ë¹»¾ËǙ̿¾ÈÇÊľ ÈɹÀ½ÆÁÐÆÔÎùÆÁÃÌĺÔÄÇÈɾǽÇľÆÁ¾ ¹ÃÊǺ† ɹÆÁ¾Å ÖËǼÇ À¹Èɾ˹ »Å¾Ñ¹Ë¾ÄÕÊË»Ç ÈÉÇÃÌɹ† ËÌÉÔ »ÊËɾÐÆÔ¾ ÁÊÃÁ » Ê̽Ô Á ÈÇÊĹÆÁ¾ ÈɾÀÁ† ½¾ÆËÌÊËɹÆÔÀ¹ÈǽÈÁÊÕ×½¾ÈÌ˹ËÇ» ÃÇËÇÉÔ¾ ÈÉÇÊÁÄÁ¼Ä¹»Ì¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¹½ÇÊÉÇÐÆÇÈɾÃɹËÁËÕ ÈÇÄÆÇÅÇÐÁØ ¼Ìº¾ÉƹËÇɹ «ÁѹÆÁƹ ™ ËÌË ¾Ò¾ »ÇÀÆÁÃÄÁ ÃÇÉÉÌÈÏÁÇÆÆÔ¾ Êùƽ¹ÄÔ Ê ÐÁÆÇ»ÆÁ† ùÅÁ ËÁѹÆÁÆÊÃÇ ¹½ÅÁÆÁÊËɹÏÁÁ ªÄÇ»ÇÅ » ʾɾ½Áƾ ¹ÈɾÄØ ¼Ç½¹ ›Ä¹½ÁÅÁÉ ¨ÌËÁÆ Lj Èɹ»ÁÄ«™œ¹»ÇËÊ˹»ÃÌ »¾Éƾ¾ ùüǻÇÉÁÄÇÊÕ» ÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔÎÊÇǺҾÆÁØÎ ÈÉÁÆØľ¾ ªÄ¾½Ì×ҹؼĹ»¹ÖËÇÂÃɾ½ÁËÆÇÂÁÊËÇÉÁÁÈÇÄ̆ ÐÁĹÊÕËÇ¿¾»ÈÇÄƾƹÊÔÒ¾ÆÆÇ ÎÇËØÁÃÇÉÇËÃÇ ››¨ ½¾Ä¾¼ÁÉÇ»¹Ä » ¡ÉÃÌËÊÃÌ× ǺĹÊËÕ ¡¼ÇÉØ žÊÁÈÇ»ÊÃǼÇ » ùоÊË»¾ »É¾Å¾ÆÆÇ ÁÊÈÇÄÆØ×Ò¾† ¼Ç ǺØÀ¹ÆÆÇÊËÁ ¼Ìº¾ÉƹËÇɹ ¡¼ÇÉÕ ¶½Ì¹É½Ç»ÁÐ ÊɹÀÌÈÉÁÀƹÄÊØ ÐËǽÇÖËǼǺԻ¹Ä»¡ÉÃÌËÊÃÇ  ǺĹÊËÁ ÄÁÑÕ ǽƹ¿½Ô ›ÔºÇÉ ȹÄ ƹ ƾ¼Ç ºÄ¹† ¼Ç½¹ÉØÈÉÇ˾ÃÏÁÁª¾É¼¾Ø°¾Å¾ÀÇ»¹s»ÔÎǽϹÁÀ ¨ÉÁ¹Æ¼¹ÉÕØ ¼Ä¹»ÔÃÇÉÈÇɹÏÁÁ„©ÇÊ˾ÎÆÇÄǼÁÁ” Á½¹»Æ¾¼Ç½É̼¹¨ÌËÁƹ¦ÇƾÀƹÆÁ¾ɾ¼ÁÇƹƾ È̼¹ÄÇÆǻǼǼĹ»ÌsÈɾÀÁ½¾ÆËÈÇÊ˹»ÁÄȾɾ½ ÆÁÅ À¹½¹ÐÌ „ƹ»¾ÊËÁ ÈÇÉؽÇà » ǺĹÊËÁ” Á ʽ¾† ĹËÕ ½Ç˹ÏÁÇÆÆÔ ɾ¼ÁÇÆ ½ÇÆÇÉÇÅ ¡ ÃÇƾÐÆÇ »Ô»¾ÊËÁÁÀº×½¿¾ËÆǼÇÃÉÁÀÁʹ ÄØ ƹйĹ ùà Á Êľ½Ç»¹ÄÇ Ç¿Á½¹ËÕ žÊÁ† ÈÇ»ÊÃÁÂÇËÈɹ»ÁÄ»ÇËÊ˹»Ã̽ÁɾÃËÇɹ½¾È¹É† ˹žÆ˹ ÍÁƹÆÊÇ» ¡ÉÁÆÌ šÇƽ¹É¾»Ì › ÃÇÆϾ ŹØ ºÔÄ ƹÃÇÆ¾Ï ÌË»¾É¿½¾Æ ¼Ä¹»ÆÔ ÍÁƹƆ ÊǻԠ½ÇÃÌžÆË ÊǼĹÊÇ»¹ÆÆÔ ½»ÌÅØ »¾Ë»Ø† ÅÁ»Ä¹ÊËÁ°ÁÆÇ»ÆÁùÅÁ½¾ÈÌ˹˹ÅÈÉÁÑÄÇÊÕ ÄÇŹËÕ¼ÇÄÇ»Ôƹ½˾ŠùÃǺ¾ÊȾÐÁËÕ†ÈÉdž ϾÆËÆǾ Ì»¾ÄÁоÆÁ¾ ¿¹ÄÇ»¹ÆÁØ º×½¿¾ËÆÁÃÇ» ÃÇËÇÉǾǺÓØ»ÁěĹ½ÁÅÁɨÌËÁÆÈǽÀ¹Æ¹»¾Ê »ËÇÉǼÇ ÈɾÀÁ½¾ÆËÊÃǼÇ ÊÉÇù ¦¹ ȾɻǾ »É¾† Åؽ¾ÆÕ¼ÁƹÑÄÁ ÆÇÊľ½Ì×Ò¾¾ÈÇÄ̼ǽÁ¾Çʆ ˹»¹ÄÇÊÕÈǽ»ÇÈÉÇÊÇÅ¡ÈǽºÇÄÕÑÁÅ ›ÉÁÇ ¼Ìº¾ÉƹËÇɹ ÈÇ¿¹ÄÌ  ºÇÄÕѾ »Ê¾¼Ç ÇÀ¹½¹ÐÁ»¹Ä¹ ÎÉÇÆÁоÊùØ ƾʺ¹Ä¹ÆÊÁÉÇ»¹Æ† ÆÇÊËպ׽¿¾Ë¹ÇÎǽƹØйÊËÕ¾¿¾¼Ç½ÆÇÌ»¾† ÄÁÐÁ»¹Ä¹ÊÕ ƹ † ÆÇ ½¾ÈÌ˹ËÔ ƾ ÅǼÄÁ ÁÀº¹»ÁËÕÊØÇËÈÉÁ»ÔÐÃÁ»À»¹ÄÁ»¹ËÕƹº×½¿¾Ë ǺĹÊËÁ »Ê¾ ÆǻԾ Á ÆǻԾ ɹÊÎǽÆÔ¾ ǺØÀ¹† ˾ÄÕÊË»¹ ¶ËÇÅÌ ƹ½Ç ºÔÄÇ ÈÇÄÇ¿ÁËÕ ÃÇÆ¾Ï ÈÉÁоÅ ˹à ÐËǺÔ ÊÇÎɹÆÁËÕ ½Ç»¾ÉÁ˾ÄÕÆÔ ËÇÆ » ɹºÇ˾ Ê  ¹ÃÊǺɹÆÁ¾Å › ¹»¼ÌÊ˾ ¡¼ÇÉÕ žÊÁÈÇ»ÊÃÁ ʽ¾Ä¹Ä ȾɻǾ È̺ÄÁÐÆǾ À¹Ø»Ä¾† ÆÁ¾ƹÖËÇËÊоË „¥¸Ä Å˾ÅÆ ɽ»Æ¼Å× Ž ÊÆÃÔÂÆ ¿¸ÅÀĸÊԆ É×Ê½Ä ÏÊÆÆÉÅƺÅËÖĸÉÉ˹ּ¾½Ê¸ºÂø¼Ó† º¸ÊÔºȽнÅÀ½ÉÆÎÀ¸ÃÔÅÓÍÇÈÆ¹Ã½Ä ¿¸¹Óº¸× Æ ÊÆÄ ÏÊÆ ŸÄ Å˾ÅÆ ½Ñ À ÇȽ¼ËÉĸÊÈÀº¸ÊÔ ÕÂÆÅÆÄÀϽÉÂÀÁ ÈÆÉÊ t ÊùÀ¹Ä ÇÆ » ÁÆ˾ɻÕ× ¾¿¾Æ¾½¾ÄÕÆÁÃÌ „£ÇÆÃÌɾÆ˔ t Ÿ¸ ÉϐÊ ÈÆÉʸ ÕÂÆÅÆÄÀÂÀ¹Ë¼½ÊȸÉÊÀºÉÆÉʸÃÔÅƽs„ÉÆÎÀ† ¸Ã¸“ ¼ÆÈÆ»À ÄÆÉÊÓ ÐÂÆÃÓ ¼½ÊÉÂÀ½ ɸ¼Ó ¥¸Ä Å˾ÅÆ ÆÇȽ¼½ÃÀÊÔ ÇÈÀÆÈÀʽÊÓ À ÇÆÅ×ÊÔ ÏÊÆ ǽȺÀÏÅÆ ÏÊÆ ºÊÆÈÀÏÅÆ ¤Ó Ž Äƾ½Ä ÇÈƽ¼¸ÊÔ¹Ö¼¾½Ê“ ¦Ç ÊɹÀÌ ÁÀº¹»ÁËÕÊØ ÇË ÁƾÉÏÁÁ ËØÆ̻Ѿ ¨ÉÁ¹Æ¼¹ÉÕ¾ » ØÅÌ ƾ ̽¹ÄÇÊÕ ™½ÅÁÆÁÊËɹÏÁØ ÈÉÇ»¾Ä¹ ¹ÌÃÏÁÇÆ ÈÇ »ÔºÇÉÌ ¹¼¾Æ˹ ¾Ò¾ ǽÆǼÇ »ÔÈÌÊù§§ƹº¾ÊÈɾϾ½¾ÆËÆÌ×½ÄØɾ¼ÁÇƹ ÊÌÅÅÌ  ÅÄɽ É̺ľÂ ™ ǺӾÅ ¼ÇʽÇļ¹ » ËÇË ÅÇžÆËÊÇÊ˹»ÄØÄÌ¿¾ÅÄɽ¦¹¾¼ÇǺÊÄÌ¿Á† »¹ÆÁ¾ ¹ ˹ÿ¾ ƹ ÈÇÃÉÔËÁ¾ ùÊÊǻǼÇ ɹÀÉÔ»¹ ǺĹÊËÆÇ ùÀÆÔ Á Èɾ½ÈÇĹ¼¹ÄÇÊÕ ƹÈɹ»ÁËÕ ÈÉÁ»Ä¾Ð¾ÆÆÔ¾ɾÊÌÉÊÔ¨ÉǾÃ˺׽¿¾Ë¹ƹ ¼Ç½ ÃÇËÇÉÔºÔļÇËÇ»»ʾÆËغɾ ½ÇÈÌÊÃ¹Ä ÐËÇ ÊÌÅŹ¼ÇʽÇļ¹ÅÇ¿¾ËÌ»¾ÄÁÐÁËÕÊØ½Ç ÅÄɽ É̺ľÂ › ÈÉÇϾÆËÆÇÅ ÇËÆÇѾÆÁÁ à ½ÇÎǽÆÇÂ

[close]

Comments

no comments yet