Ställnings-Aktuellt 1/2014

 

Embed or link this publication

Description

Ställnings-Aktuellt 1/2014

Popular Pages


p. 1

aktuellt STÄLLNINGS 2014 1 INFORMATION FRÅN STÄLLNINGSENTREPRENÖRERNA TEMA Nya föreskrifter om ställningar AFS 2013:4 Utbildningsaktiveter vinter och vår ENKÄT. Hur tror du att ni kommer att påverkas av de nya föreskrifterna?

[close]

p. 2

ORDFÖRANDE HAR ORDET Hej alla läsare! Tiden går fort ytterligare en årsstämma har varit, tack för förtroendet att vara STIBS ordförande även under detta år. Tyvärr hade jag ingen möjlighet att närvara denna gång som slog deltagarrekord alla kategorier både i antal närvarande personer och i antal representerade företag. Otroligt roligt att vara en del av denna bransch som växer så det knakar och få vara med när branschföreningen fortsätter att utvecklas i Positiv anda. Det har varit ett jättestort intresse för STIBS alla utbildningar under året och det verkar som att det kommer att fortsätta på det viset under hösten kommer det att introduceras en ny utbildning i form av väderskyddsutbildning titta gärna in på www.stib.a.se Där ni ser aktuella kommande kursprogam. Vi har en mycket spännande framtid framför oss med att den nya AFSEN 2013:4 f.r.o.m 1 Juli skall träda i kraft vi är nog många som är nyfikna på hur stor genomslagskraft detta kommer att få , det märks som sagt att det är väldigt stort tryck på efterfrågan på utbildningarna. Jag hoppas nu även att vi alla kan njuta av lite sommarledighet och ladda batterierna då vi i ställningsbranschen ofta har en lite ryckig arbetsbelastning med enorma toppar och även dalar då det är lite för lite att göra. Jag tror att vi alla känner av att det är sällan ”lagom”. Här i denna spalt tror jag snart att jag vid varje gång jag fått tillfälle försökt att påminna er om att det finns väldigt många medlemsföretag som inte ansökt om STIB auktorisation vi är i dag 110 medlemsföretag i STIB varav 34 är Auktoriserade, väldigt många av er uppfyller de krav som auktorisationsnämden ställer för att bli auktoriserade, så återigen kontakta kansliet för att få ansökningshandlingar. Våra kunder vill ha flera auktoriserade företag. Med Bästa hälsningar Daniel Asp 4 6 INNEHÅLL Ordförande har ordet 2 Årsstämman 4 Nya regler för ställningar 6 Nya föreskrifter om ställningar 8 Förtydligande och tolkningar av nya föreskrifterna 12 Enkät 17 Inplanerade kurser 18 Lösning korsord 1/2013 29 Korsord 31 Ställningsaktuellt Ansvarig utgivare: Daniel Asp REDAKTIONEN Ingela Stjernberg, Håkan Carlsson, Fredric Weinö Annonsering, Annonsmaterial, samt manuskript avsedda för publicering i tidning sändes under adress: Ställnings-Aktuellt Tel: 0456-33 30 95 Gesällvägen 2 294 77 SÖLVESBORG E-post: info@stib.a.se STIB på internet: www.stib.a.se Produktion/Tryck: Holmbergs i Malmö AB Tel: 040-660 66 00 Tidningen skickas till medlemsföretagen för distribution 2 STÄLLNINGSAKTUELLT

[close]

p. 3

STÄLLNINGSAKTUELLT 3

[close]

p. 4

STYRELSE, REVISORER OCH VALNÄMND 2014 Ordförande Ledamot Vice ordförande Ledamot Kassör Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Revisor Revisorsuppleant Valnämnd Ledamot Ledamot Suppleant Daniel Asp Anders Strömbäck Rolf Strindberg Fredric Weinö Hans J Petterson Christian Andersson Ulf Larsson Mattias Dahlgren Sven Le Vau Jens Sjöberg Carl-Göran Grönvik Peter Bergström Robert Kalsås Alf Samuelsson Peter Larsen 4 STÄLLNINGSAKTUELLT

[close]

p. 5

ÅRSSTÄMMAN 2014 Stadgeenliga delen Vid stämmans stadgeenliga del där endast medlemsföretagens representanter deltar, är valet av de olika funktionerna för föreningens verksamhet en väsentlig del av dagordningen. Till ordförande för ny period valdes enhälligt Daniel Asp som därmed går in på sitt fjärde år som föreningens ordförande. Ordinarie styrelseledamöter med ett år kvar på sin mandatperiod är Rolf Strindberg, Christian Andersson och Ulf Larsson. Till ordinarie styrelseledamöter för en period av två år omvaldes Hans J Pettersson och Fredric Weinö. I föreningens stadgar ges det utrymme för totalt 7 ordinarie styrelseledamöter och med anledning av föreningens expansion hade därför valnämnden lagt förslag på nyval för ytterligare 2 ledamöter, och till ordinarie styrelseledamöter för en period av två år invaldes Anders Strömbäck och Mattias Dahlgren. Till styrelsesuppleanter valdes Jens Sjöberg och Sven Le Vau och till revisorsuppdraget omvaldes Carl-Göran Grönvik som ordinarie och Peter Bergström som suppleant. – den mest välbesökta genom tiderna Ställningsentreprenörernas årsstämma som var den 28:e i ordningen blev den mest välbesökta genom tiderna, inte mindre än 158 deltagare från hela 57 medlemsföretag hade hörsammat kallelsen och till stämmans öppna del anslöt ytterligare ett 20 talet deltagare från leverantörsledet. Bland inbjudna gäster sågs hedersordförande Kent Vadelius och hedersledamot Harry Walther, och det är alltid trevligt när inbjudna gäster deltar. och ett flertal frågor som inkommit till kansliet hade sammanställts, för att besvara dessa hade Åke Norelius från Arbetsmiljöverket och Christian Lönnström från Arbetsmiljöinspektionen inbjudits. Du kan ta del av frågorna och svaren i en samanställning längre bak i tidningen. Efter denna punkt och en kortare bensträckare var det dags att ta del av Tina Thörners föreläsning ”ledarskap utan gränser” i högt tempo och med glimten i ögat fick vi följa hennes karriär, en resa på hjul, på vatten och i luften och där hennes ledarskap fokuserat på ett välmående och fungerande team med inställningen att inget är omöjligt. Stämmans öppna del Med anledning av nya föreskrifterna om ställningar som träder i kraft den 1 juli 2014 var dessa ett givet inslag i programmet. Stort utrymme gavs för denna punkt Avslutningsvis återstod den traditionsenliga stämmomiddagen där kollegor och leverantörer ges möjlighet att i glada vänners lag avnjuta god mat och dryck. STÄLLNINGSAKTUELLT 5

[close]

p. 6

Nya regler för ställningar Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter för ställningar börjar gälla den 1/7-2014. Syftet har varit att förtydliga och modernisera, med målet att få ner olycksantalen och förbättra arbetsmiljön. – Olycksantalet per år har minskat ordentligt från 80-talet fram till för ungefär tio år sedan, men sedan dess har antalet olyckor legat ungefär stilla, och det vill vi gärna ha ned lite till. Föreskrifterna som gäller nu trädde i kraft 1991 och är lite omoderna och i många fall inaktuella – utvecklingen går ju framåt hela tiden. Dessutom är de svåröverskådliga, säger Åke Norelius, Arbetsmiljöverkets projektledare för föreskriftsarbetet. De nya föreskrifterna innehåller många skillnader, men en av de största, menar Åke Norelius, är att tillämpningsområdet är ändrat. Nu omfattas även ställningar som används som skydd mot fall vid takarbete och väderskydd. Bland annat ställs särskilda krav på att man måste ta hänsyn till de laster som uppstår av att båda konstruktionerna sitter ihop, ställning och väderskydd, och de måste beräknas som om de vore samma enhet. – Man behöver även ha utbildning för att bygga väderskydd. Men det kommer inte att träda i kraft förrän 1/1-2016. Och det är för att man ska hinna utbilda dem som bygger, berättar Åke Norelius. Nytt är också införandet av sanktionsavgifter, exempelvis när utbildningsnivån är för låg. Arbetsgivare som inte kan visa att deras arbetstagare har den utbildning som krävs får betala 5.000 – 20.000 kronor per arbetstagare som saknar utbildning. Prisnivåerna varierar beroende på vilken utbildning som saknas. – Det här följer en ändring i arbetsmiljölagen som kommer att träda i kraft 1/7 i år. Vilket innebär att våra föreskrifter kommer att vara direkt straffsanktionerade. Som det är nu, om man låter någon bygga ställningar som inte har utbildning för det, så är det inte straffbart. Men nu blir det belagt med sanktionsavgift, som inte är ett straff, utan en avgift. Man behöver inte blanda in polis och domstol, säger Åke Norelius. Förutom nyheterna i de nya föreskrifterna handlar det mycket om att de ska vara tydliga att överskåda, och därför är upplägget helt nytt. Tidigare har föreskrifterna och de allmänna råden varit för sig, men nu kommer de efter varandra. Och de är indelade i olika avsnitt med tanken att det ska bli lättare att se vilka an6 STÄLLNINGSAKTUELLT svarssubjekt (den som bär ansvar) just det avsnittet riktar sig till. Även innehållet i sig är tydligare och lämnar mindre utrymme för missförstånd och egna tolkningar. Ett exempel är att det nu står att arbetsplan ska fästas mekaniskt i underlaget. – Det gällde egentligen även tidigare. Det stod att de inte ska monteras på ett sätt så att de oavsiktligen kan komma ur sitt läge. Det tycker jag man kunde tolka som att de ska vara fastsatta, men det gjorde man inte. Ett annat förtydligande handlar om att skydda sig från fall, vilket är viktigt eftersom många har slarvat med det och fall är den vanligaste olycksorsaken. – Ofta har man inte varit skyddad från fall över huvud taget när man har monterat ställningar. Det har varit lite otydligt i den gamla föreskriften att man ska vara skyddad, men här står det, berättar Åke Norelius. Text: Daniel Pernikliski Viktiga skillnader: • Mer lättöverskådlig • Tydligare vilket ansvarssubjekt olika paragrafer riktar sig till • Även väderskydd och ställningar som används som skydd mot fall vid takarbete innefattas • Krav på 32 timmars tilläggsutbildning för väderskydd. Gäller fr.o.m. 1/1-2016 • Plank ska okas (tidigare bara allmänt råd) och enskilda arbetsplan ska fästas mekaniskt i underlaget • Ställningar som inte granskats i en typkontroll får inte hyras ut. Gäller fr.o.m. 1/1-2016

[close]

p. 7

STÄLLNINGSAKTUELLT 7

[close]

p. 8

Nya föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4 Ställningar träder i kraft den 1 juli 2014, med undantag av: 11 §, som innebär ett förbud att upplåta (hyra ut) ställningar som aldrig typkontrollerats. 47 §, vad gäller utbildning för att uppföra/montera ned väderskydd. Dessa två träder i kraft den 1 januari 2016. Indelningav föreskrifterna – avsnitt med underrubriker Syfte, tillämpningsområde och definitioner (riktar sig till alla) 1 § anger syftet med föreskrifterna. 2 § anger vad (vilka tekniska anordningar) som föreskrifterna gäller för resp. inte gäller för. 3 § anger vilka de gäller för – vissa aktörer är, helt eller delvis, undantagna från hela eller delar av föreskrifterna – t.ex. vid utbildning, för Försvarsmakten samt egenföretagare. 4 § anger betydelser av ord som t.ex. arbetsplan, komponent, koppling m.m. Föreskrifternas utformning • Föreskrifterna är utformade enligt ”nya” metoden, dvs. de allmänna råden kommer direkt efter föreskrifttexten. • Totalt sett 75 § och fyra bilagor, men är trots detta mindre än föregående föreskrift, främst för att råden är kortare. • En vägledning för tillämpning ska tas fram. • Gott om rubriker och underrubriker för större tydlighet. Det finns fyra huvudavsnitt, som (i huvudsak) vänder sig till ett ansvarssubjekt. • Huvudavsnittet inleds med en upplysningsparagraf. • Som helhet har Arbetsmiljöverket lagt ner mycket arbete på att göra föreskrifterna tydliga och lättförståeliga. Produktkrav för ställningar och väderskydd 5 – 22 §§ – materialkrav, typkontroll, märkning, instruktioner (riktar sig till tillverkare, importörer och leverantörer, delvis även till den som överlåter eller upplåter ställningar samt till den som typkontrollerar ställningar m.m.) Planering och utformning av ställningar och väderskydd 23 – 44 §§ – planering, utformning, dimensionering (riktar sig till den som uppför/”installerar” ställningar – ställningsentreprenörer och före­ tag som själva bygger ställningar, samt delvis till den som använder ställningar, och byggarbetsmiljösamordnare). Här återfinns det man ska göra innan man börjar uppföra en ställning. Tillämpningsområde Följande ska omfattas (oförändrat): • Ställningar som används som arbetsplats. • Ställningar som används som tillträdesled. Dessutom omfattas följande nya områden: • Väderskydd. • Ställningar som används som skydd mot fall vid takarbete. • Ställningar som används som skyddstak. Följande omfattas (även fortsättningsvis) inte: Scener, läktare, konstruktioner för mässor, nöjesanläggningar, skyltställ m.m. Stämp- och understöttningskonstruktioner omfattas heller inte. Uppförande och nedmontering av ställningar och väderskydd 45 – 57 §§ – arbetsledning, kunskaper, avgränsning, kontroll, fallskydd, ergonomi, överlämning (riktar sig till den som upplåter ställningar samt till den som uppför/”installerar” ställningar, och delvis till den som ska använda ställningar) Användning av ställningar och väderskydd 58 – 74 §§ – undersökning m.m., bärförmåga, ergonomi, last-transportuppläggning m.m. (riktar sig till den som använder ställningar) Bestämmelser om sanktionsavgifter 75 § – sanktionsavgifter finns på två områden, nämligen: • 10 §: Den som saluför icke typkontrollerade ställningar (2000:-/ komponent men maximalt 100 000:- för varje tillfälle. • 47 §: Den arbetsgivare som inte kan visa utbildningsbevis för de som uppför/monterar ner ställningar (5000– 20000:-/arbetstagare beroende på vilken utbildning som krävs för den aktuella uppgiften). OBS! Det kan hända att två sanktionsavgifter faller ut för samma arbetstagare. 8 STÄLLNINGSAKTUELLT

[close]

p. 9

en sammanfattning Fyra bilagor (som alla – i huvudsak – är föreskriftstext) Bilaga 1 – Produktkrav för prefabricerade ställningar och kopplingar – Här finns exklusiv hänvisning till standard, men med diverse tillägg (t.ex. att trappor ska finnas till fasadställningssystem och att enbart klass B-kopplingar ska kunna levereras) NYHETER och förändringar i föreskriften Typkontroll – krav på efterkontroll, hänvisning till EN-standard, tydligare vilka produktkrav som gäller. En bakre gräns för gamla ställningar har införts – för att upplåta (t.ex. hyra ut) dem krävs att de är typkontrollerade (räcker inte med typgodkännande enligt äldre regler) – träder i kraft 1 januari 2016. Utbildning för att uppföra ställningar m.m. – bilaga 5 i föregående föreskrift görs till föreskrift och väderskydd (träder i kraft 1 januari 2015) omfattas av utbildningskraven. Planering och kontroll – tydligare krav på kontroll och dokumentation vid överlämning. Skydd mot fall vid uppförande m.m. – fallskydd krävs (räcke som redan finns på plats, temporärt räcke eller personlig skyddsutrustning). Ergonomi – lättare material, uppläggning nära byggplatsen, maskinella lyft, tillträdesleder i tidigt skede. Ställningslag/Arbetsplan – plattformar, trall m.m. ska vara kompletta och mekaniskt infästade så att de inte kan glida eller lyftas, motverka snubbelrisker. ”Övergripande” kontroll och beskrivning av vad BAS-U ska göra. Tydligare krav och mer råd om dimensionering/dimensioneringshandlingar: a) Överensstämmelse med typkontrollintyg/typfall, b) Typkontrollintyg/typfall med kompletterande beräkningar, c) fullständiga dimensioneringshandlingar (även här hänvisning till EN standard). Upplastning/uppläggning av material – tydligare krav. Särskilda krav/råd vid användning av rullställningar/hantverkarställningar Bilaga 2 – Innehåll i typkontrollintyg – Typkontrollintyg ska vara på svenska och vara utfärdat av ett organ som är ackrediterat för att certifiera sådana produkter. Vidare ska det framgå vem som är tillverkare och leverantör och uppgifter om utformning av ställning, belastning, upplagsreaktioner m.m. Bilaga 3 – Utbildning – Här finns beskrivning av vad utbildning ska innehålla – vissa skillnader mot bilaga 5 i föregående föreskrift. Utbildningens namn GRUNDUTBILDNING Särskild information om hantverkarställningar Ingen sanktionsavgift Särskild information om rullställningar Sanktionsavgift 5 000:Allmän utbildning om ställningar Sanktionsavgift 10 000:Särskild utbildning om ställningar Sanktionsavgift 20 000:Tilläggsutbildning om väderskydd Sanktionsavgift 10 000:Tilläggsutbildning om speciella ställnings­ AFS 2013:4 konstruktioner Sanktionsavgift 10 000:Bilaga 4 – Utformning av trall Krävs Krävs inte För dem som, i begränsad omfattning, utför arbete med hantverkarställningar och rullställningar med högst 5 m till arbetsplan och där utformningen framgår av en generell monteringsinstruktion. För dem som utför arbete med ställningar med högst 9 m (fyra bomlagshöjder) till arbetsplan och där utformningen framgår av en generell monterings­ instruktion. För dem som utför arbete med ställningar vars slutliga höjd överstiger 9 m eller mer komplicerade ställningar än de som nämns ovan. Krävs inte För dem som, i begränsad omfattning, utför arbete med ställningar med högst 2 m till arbetsplan och där utformningen framgår av en generell monteringsinstruktion. Utbildningsbevis Avsedd för AFS 2013:4 Krävs Bilaga 4 – Utformning av trall Trall som är utformad nedan behöver inte typkontrolleras. Krävs För dem somenligt utför arbete med väderskydd oberoende av dessenligt höjd och Virke ska väljas 9 upplagssätt. §. För denna tilläggsutbildning behövs ”Särskild utbildning omställningar” som grund. Krävs För dem som utför arbete med speciella ställningskonstruktioner som inte täcks av ”Särskild utbildning om ställningar”. För denna tilläggsutbildning behövs ”Allmän utbildning omställningar” som grund. Trall som är utformad enligt nedan behöver inte typkontrolleras. 4 – enligt Utformning VirkeBilaga ska väljas 9 §. av trall – Om trallen utformas enligt skissen i bilagan så behöver Väderskydd Väderskydd ska dimensioneras för en kombination av följande laster: Snölast (motsvarande minst den snö som kan falla på 7 dagar – 50 årsvärdet) – i rådet finns ett värde (0,6 kN/m²) som (i brist på exakt värde) kan användas. OBS! Detta förutsätter snöröjning så att snölasten inte blir för stor! Vindlast enligt regler för permanenta byggnader (reduktion med max 30 %). Personlast (två punktlaster om 1,2 kN – värdet kommer från byggföreskrifterna). Ställning och väderskydd ska dimensioneras som en samverkande enhet. Det ska finnas tillträdesled till taket, och skydd mot fall om man behöver gå upp på taket. Normalt en fri höjd av 2,10 m under väderskyddet, om man behöver arbeta där. STÄLLNINGSAKTUELLT 9 den inte typkontrolleras. All annan trall måste typkontrolleras.

[close]

p. 10

Ökad säkerhet och höjd status För inte så länge sedan räknades byggställningar som en riskfylld och osäker arbetsplats. Under 80-talet skedde i snitt 1000 arbetsplatsolyckor per år i Sverige. Myndighetskrav och egenkontroller var bristfälliga, utan ordentliga krav blev kvaliteten tveksam och säkerheten bristfällig. Baserat på en önskan om att förbättra säkerhet, kvalitet och status inom branschen, gick ett antal seriösa ställnings­ entreprenörer samman och bildade STIB år 1986. Idag sker i snitt 200 olyckor per år. Vi har som målsättning att medverka till denna positiva utveckling.

[close]

p. 11

PERI UP Rosett Flex Flexibel Metriska modulmått för PERI UP Rosett Flex optimal anpassning. Flexibel Säker Metriska Perforerad halkfri inplank- modulmått för optimal anpassning. ning med integrerad låsning. Allt för att skapa Säker en hög nivå av säkerhet. Perforerad halkfri inplankning med integrerad Snabb Allt för att skapa Lätt att montera låsning. på en hög nivå av säkerhet. grund av den låga egenvikten på komponenterna Snabb och den självlåsande Lätt att montera på ”gravitationslåsningen“ grund av den låga egenpå balkinfästningarna vikten på komponenterna och den självlåsande ”gravitationslåsningen“ på balkinfästningarna Balkbeslag med enkla eller dubbla balkfästen. Balkbeslag med spirskarv - med eller utan dubbla balkfästen. PERI UP Rosett Flex Maximalt flexibel och säker med ett PERI UP Rosett Flex minimum av monteringsarbete Maximalt flexibel och säker med ett minimum av monteringsarbete PERI UP Rosett Flex broschyrer Handbook 2014 Beställ Ert exemplar utan kostnad: Fax (0)35.1746 -78 · www.peri.de/order PERI UP Rosett Flex broschyrer Handbook 2014 Beställ Ert exemplar utan kostnad: Fax (0)35.1746 -78 · www.peri.de/order Balkbeslag med enkla eller dubbla balkfästen. Balkbeslag med spirskarv - med eller utan dubbla balkfästen. Form Ställning Teknik Form www.periform.se Ställning Teknik www.periform.se SE PERI 13.165 STÄLLNINGSAKTUELLT 11

[close]

p. 12

Förtydligande och tolkningar Trots att nya föreskrifterna blivit tydligare och mer lättförståeliga finns där delar som behöver ytterligare förtydligande. Arbetsmiljöverket deltog därför vid ställningsentreprenörernas årsstämma för att svara på frågor som inkommit till föreningens kansli och i följande samanställning kan du ta del av dessa frågor och svar. Materialkrav 7 § Ett certifieringsorgan ska minst en gång per år kontrollera att en produkt överensstämmer med det typkontrollerade exemplaret. Kontrollen ska ske genom stickprov. Resultatet av kontrollen ska dokumenteras i en rapport. Fråga: Vem ansvarar för att kontrollen sker? Svar: En rör- och kopplingsställning har ingen tillverkare – den ”tillverkas” varje gång den uppförs. Typfallen anger hur den ska utformas, exakt hur man ska uppföra den anges inte men kraven för skyddsåtgärder gäller ändå. Fråga: Vad gäller för nät som monteras som skydd mot nedfall av material, ska detta dimensioneras likvärdigt räcke? Planering 25 § Innan arbete med att uppföra en ställning påbörjas, ska en plan upprättas för hur uppförande, användning och nedmontering ska ske på ett säkert sätt. Om ett väderskydd ingår i konstruktionen ska även det omfattas av planen. Planen ska upprättas av en person som har goda kunskaper om och erfarenhet av arbete med ställningar. Fråga: Hur verifierar man goda kunskaper och erfarenhet av arbete med ställningar? Svar: Certifieringsorganet ansvarar för att detta görs. Man måste dock även känna till att tillverkaren/importören/leverantören drabbas om det inte görs – då får produkten inte tillhandahållas på marknaden eller ställas ut till försäljning (10 §). Det gäller alltså att se till att det inte glöms bort. Denna kontroll gäller för typkontroll som görs efter 2014-07-01. Svar: Nej då gäller SS-EN 12811-4 (skyddstak), dvs. om det är monterat lägre ner. Krav på inklädnad av räcken/bomlag för att fånga upp föremål, material mm. som annars kan falla ner saknas i föreskrifterna, men inklädnad bör vara sådan att material inte faller igenom – exakt hur beror på vilket material det handlar om. Om det handlar om ställningar som ska skydda mot fall av person från t.ex. ett tak, så behöver ställningen (och räcket) uppfylla kraven i SS-EN 13374:2013. Det finns såväl krav på täthet i räcket som hållfasthet. Tillträde 32 § Trappor och landgångar ska ha tillräcklig bredd och lämplig lutning. Fråga: I AFS 1990:12 fanns exempel på lämplig lutning för landgångar, vad är en lämplig lutning? Typkontroll 10 § Prefabricerade ställningar, komponenter till prefabricerade ställningar och kopplingar får tillhandahållas på marknaden eller ställas ut till försäljning endast om de omfattas av gällande typkontrollintyg och kontrollen enligt 17 § är utförd. Fråga: Varför omfattas inte väderskydd av typkontrollintyg? Svar: Det går knappt att verifiera på ett ”standardiserat” sätt – den som upprättar planen måste själv veta att han är kompetent. Han måste dock vara kunnig i de moment som ska omfattas av planen. Skydd mot fall och ras 28 § På delar av ställningen som varken används för arbete eller som tillträdesled kan fotlist utelämnas. Fotlist behövs normalt inte heller i trapplöp. Fråga: Många trappor monteras som vidstående torn till ställningar och där arbetsplankomponenter används som tillträdesled till nästa trapplöp. Ska fotlist monteras i dessa torn? Svar: Vi ska skriva lite om detta i vägledningen, och dessutom finns samma figur i byggföreskriften (rådet till 39-41 §§), och samma lutningar är fortfarande lämpliga. 32 § Allmänna råd: Regler om tillträdesoch förbindelseleder finns även i föreskrifterna om byggnads- och anläggningsarbete i Arbetsmiljöverkets författningssamling. Fråga: I AFS 1999:03 Byggnads- och anläggningsarbete kan man i 39 § läsa följande, ”Förbindelseled till högre eller lägre plan skall normalt utgöras av trappa eller ramp. Om nivåskillnaden mellan två plan är mer än 10 meter och detta medför att arbetstagarna måste gå mycket i trappor skall utöver trappor finnas tillgång till hiss” När bör det finnas tillgång till hiss i samband med ställningar? Svar: Väderskydd är inte en produkt på samma sätt som stege, ett ställningssystem eller en koppling. Den standard som är under utarbetning är inte en produktstandard utan en utförandestandard. Instriuktioner 22 § Till en typkontrollerad produkt ska det finnas instruktioner på svenska för uppförande, användning, nedmontering och skötsel. Allmänna råd: Det är viktigt att det framgår tydligt hur uppförande, ändring och nedmontering ska utföras så att riskerna för fall minimeras, till exempel var personlig skyddsutrustning ska förankras (om tillämpligt). Fråga: Vad gäller för rör- och kopplingsställningar angående instruktioner för uppförande, ändring och nedmontering och hur detta ska utföras så att riskerna för fall minimeras? 12 STÄLLNINGSAKTUELLT Svar: Det behövs i trapptornets ”gavlar”, dvs. i sidorna som är i trappans förlängning. Det behövs även på de plattformar som ligger på motstående sida om trapplöpen, om den inte är i samma nivå som ett bomlag. 30 § Allmänna råd: En angränsande konstruktion kan till exempel vara taket på en byggnad. Vid en lutning av 0–10° hos arbetsytan på den angränsande konstruktionen är tvåledigt räcke med fotlist tillräckligt, vid 10–30° behöver räcket vara tätare, och vid mer än 30° behövs det normalt ett nät eller något annat som fyller samma funktion. Svar: Vid samma tillfälle som ovan och förhållandena är sådana att hiss behövs – dvs. hur länge pågår arbetet, hur många är verksamma, vilken typ av arbete är det m.m. Något mer exakt svar om när det behövs går det inte att ge.

[close]

p. 13

av nya föreskrifterna Arbetsplan 36 § Ett arbetsplan ska vara så plant som möjligt. Om det finns nivåskillnader ska riskerna för att någon snubblar förebyggas. Allmänna råd: För att underlätta transporter och minska risken för att snubbla är det lämpligt att man lägger en bockad plåt eller en kilformad träklots vid ställningsplankens ändar, om ställningsplanken ligger omlott. Fråga: Innebär skrivelsen ”ska riskerna för att någon snubblar förebyggas” att ändar på ställningsplank som ligger omlott måste åtgärdas med t.ex. bockad plåt eller kilformad träklots eller annan metod? dragstag eller liknande som kan inkräkta något på den fria höjden. Fråga: Kan även avstånd mellan befintlig byggnads nock inkräkta på den fria höjden? Svar: Ja, i någon mån går det att understiga – man behöver inte alltid stå på nocken för att arbeta på den. 42 § Väderskydd kan dimensioneras enligt tillämpliga standarder om lastkraven är uppfyllda. Fråga: Vilka är tillämpliga standarder? Svar: Ja, det är exempel på en sådan dimensionering. Flertalet typkontrollintyg för fasadställningar har en angiven tillåten spirlast, som gör att man kan kontrollera om det går att ta upp last t.ex. från två nivåer. Bilaga 3 - utbildning Fråga: Vad menas med speciella ställningskonstruktioner? Svar: Sådana som inte omfattas av den särskilda utbildningen – t.ex. hängande bryggor från takfot/takkant. Svar: Detta kan man inte svara generellt på – ibland kan det behövas, men inte alltid. Det beror på hur många som arbetar, om man jobbar precis vid den överlappande plankan, hur ofta man passerar spirparen m.m. Plåt/träklots eller liknande behövs dock alltid om man ska kärra material längs ställningen, eller transportera på annat sätt när man inte ser ordentligt framför sig. Om man inte monterar en bockad plåt, en träklots eller något annat som tar bort snubbelrisken så ska kanten på överlappande plank alltid vara rak och ha en plan ovansida. De får heller inte ligga högre (sticka upp) än de underliggande planken, se bilder. Exempel på acceptabel utformning Svar: Just nu finns inga, men när prEN 16508 är klar blir den tillämplig så när som laststorlek, lastplacering och lastkombinationer. Om dessa väljs enligt föreskrifterna kan standarden användas. Kunskaper och kvalifikationer 47 § Allmänna råd: De olika utbildningsnivåerna är minimikrav. För arbetstagare vars huvudsakliga sysselsättning är att uppföra, ändra och montera ned ställningar, behövs oftast längre utbildning. Som exempel på sådan utbildning kan nämnas den som leder till yrkesbevis eller kompetensbevis som ställningsbyggare. Fråga: Många utbildningsgivare kallar sina bevis för yrkes eller kompetensbevis när deltagaren genomgått 80 timmars teoriutbildning, vilka yrkesbevis eller kompetensbevis syftar man på i det allmänna rådet? NYA MEDLEMMAR Hudikställningar AB, Hudiksvall Delete Service AB, Skellefteå Industriservice i Sundsvall AB, Ankarsvik Villaställningar i Väst AB, Bollebygd Bolby Ställning & Maskin AB, Ljusterö FLB-Svedala, Svedala MJ Scaffold AB, Ljusne Skellefteå Industriställningar AB, Bureå Entreprenadställningar i Stockholm AB, Kungsängen Elit Byggnadsställningar AB, Bollnäs JIAB Hyrcenter AB, Luleå Svar: Yrkesbevis från BYN och kompetensbevis från STIB. Särskild utbildning i föreskriftens mening förblir särskild utbildning, oavsett vad utbildningsgivaren skriver i certifikatet. Bärförmåga och stabilitet Exempel på utformning som ej är acceptabel 66 § Arbete på en ställning får utföras endast på en arbetsplansnivå åt gången, om inte ställningen är särskilt dimensionerad för arbete på mer än en nivå. Allmänna råd: De förutsättningar som ligger till grund för typkontrollintyg (för prefabricerade ställningar) och typfall (för rörställningar) gäller endast arbete på en nivå åt gången. Fråga: Anses ställningen vara särskilt dimensionerad om denna omfattas av en spirlastberäkning som påvisar att tillverkarens tillåtna spirlast enligt typkontrollintyg inte överskrids vid arbete på mer än en nivå? Väderskydd 39 § Det ska finnas utrymme så att arbete kan bedrivas under ett väderskydd utan risker för ohälsa och olycksfall. Den fria höjden där arbetstagare behöver vistas ska normalt inte understiga 2,10 m. Allmänna råd: Det kan ibland behövas STÄLLNINGSAKTUELLT 13

[close]

p. 14

Utbildningsaktiviteter vinter och vår 2014 Utbildningsaktiviteten har som brukligt varit omfattande under första halvåret. Företagsledarkurs, Steg I och II som vänder sig till medlemsföretagens VD, företagsledare, ekonomichefer, platschefer eller motsvarande arrangerades under januari och februari med totalt 26 stycken deltagare. Ställningsbyggarkurs, Allmän utbildning bedrivs av externa godkända utbildningsgivare och med handledare som genomgått STIBs handledarutbildning, Flertalet av dessa utbildningsgivare är medlemsföretag som utbildar den egna personalen under som introduktion i ställningsbyggaryrket. Ställningsbyggarkurs, Särskild utbildning har under vinter och vår haft en ökad efterfrågan och sedan årsskiftet har inte mindre än 150 stycken deltagare utbildats i denna kurs. Kurstid Genomförda 2014 Totalt Antal Antal deltagare deltagare Total tid Ställningsbyggarkurs, Särskild utbildning 80 150 3194 Ställningsbyggarkurs, Särskild utbildning, Validering 40 77 Ställningsbyggarkurs, Uppgradering 16 71 Ställningsbyggarkurs, Steg II 24 72 Ställningsbyggarkurs, Allmän utbildning 16 185 3745 Handledarutbildning, Ställningsbyggarkurs, Allmän utbildning 16 5 62 Arbetsledarkurs 24 68 1 632 Företagsledarkurs, Steg I 40 13 295 Företagsledarkurs, Steg II 40 13 103 Kurs ställningsdimensionering 8 121 968 Totalt antal timmar 255 520 3 080 1 136 1 728 59 920 992 11 800 4 120 340 896  ALUMINIUM TRALL   ALUMINIUM PLANK Till rundbom och U-balk 3,0 m ställningsfack Lastklass 6 595 mm bred 1250 och 1655 mellan balkar 5 trall istället för 6 Svarvaregatan 21, 523 90 Ulricehamn 070-3227105 www.super9.se ALUMINIUM PLANK ALUMINIUM TRALL ALUMINIUM PLATTFORMAR 14 STÄLLNINGSAKTUELLT Super9 AB

[close]

p. 15

SÄKER ENKEL FLEXIBEL PRODUKTIV HAKI – byggnadsställningar och väderskydd för temporära arbetsplatser SÄKER – produktutveckling, kvalitetssäkring och modern produktion ENKEL – ett fåtal grundkomponenter till både ställning och väderskydd FLEXIBEL – teknisk support, utbildning och finansering – om och när ni vill PRODUKTIV – effektiviserar ert dagliga arbete Kontakta oss så berättar vi mer! 044 - 494 00 . 031 - 94 36 20 . 08 - 500 290 45 . 0171- 44 04 00 . 0650 - 59 53 00 . www.HAKI.com STÄLLNINGSAKTUELLT 15

[close]

Comments

no comments yet