Иркутские Кулуары №16

 

Embed or link this publication

Description

Иркутские Кулуары №16

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2

ÉƼ½È¾¸ÅÀ½ ÉÊÈ ÉÊÈ  ÉÊÈ ÉÊÈ  ÉÊÈ ÉÊÈ  ÉÊÈ ÉÊÈ ÉÊÈ ÉÊÈ 

[close]

p. 3

ÉÊÈ Þ  ÉÊÈ      ÉÊÈ ÉÊÈ ÉÊÈ  Þ   ÉÊÈ   Þ Þ Þ ÉÊÈ  Þ Þ ÉÊÈ  ÞÞ Þ Þ

[close]

p. 4

ÆÊȽ¼¸ÂÊÆȸ Ê»¾½ÌÃËÇÅÌ¿¾ʹÅÇÅÌ ËÇÄÕÃÇÊ ÁÀ»É¹Ò¾ÆÁØÅÁ £ ËÇÅÌ ÐËÇ ¡É† ÃÌËÊý¾¼É¹½ÁÉ̾ËÁƾ½¹Ä¾ÃËÇË ½¾ÆÕ ÃǼ½¹Ê˹ƾËÆÇÊÁËÕ¼ÇɽǾ ÁÅØ„¨ÇʾÄÇüÇÉǽÊÃǼÇËÁȹ” ¡»Ê‘¦¾¼Çɽ¾¾ ¦¾Ë ¹ ÐËÇ ›ÇË »ÃÄ×ÐÁ˾ ˾ľ»ÁÀÇÉ ¨É¾ÀÁ½¾ÆË ÊËɹÆÔ ÅÁËÉÁ ¥¾½»¾½¾» ÈÇʾËÁÄ «ÇÅÊà Á ËÇÄùÆÌÄ ɾÐÕ › ƾ ºÔÄÇ ÅÆǼÇ о¼Ç ÆÇ ƹÁºÇľ¾ ÁÆ˾ɾÊÆÔÅ sËÇ ÐËÇ À»ÌйĹ Çƹ ÁÀ ÌÊË ÅÁËÉÁØ ¥¾½»¾½¾»¹ ÃǼ½¹À¹¾¼ÇÊÈÁÆÇÂÃɹÊÇ»¹ÄÇÊÕ ƹÊ˾ƾ„«ÇÅÊÃsÊË̽¾ÆоÊùØ ÊËÇÄÁϹ ªÁºÁÉÁ” £É¹ÊÇ»¹ÄÇÊÕ º¾À »ÇÊÃÄÁϹ˾ÄÕÆǼÇ Àƹù ËÇ ¾ÊËÕ º¾À ¹ÈÄÇź¹ ¹ ùÆËÇ ºÌ½† ÆÁÐÆÇÁ¾Ê˾ÊË»¾ÆÆÇ › ºÔËÆÇÊËÕ Ê»Ç× ˾ľ»ÁÀÁ† ÇÆÒÁÃÇÅØËÉ̽ÁÄÊØƹоËÔɾÎ »ÁÀÁ˹Î » ¡ÉÃÌËÊà ȾɻÔÎ ÄÁÏ ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¹ ƹ œÇɺ¹Ð¾»¾ žÄՆ ÏÁƾ Á ½»¹¿½Ô ƹ ¨ÌËÁƾ s Á ÀÆ¹× ÐËÇ ù¿½¹Ø žÄÇÐÕ ÖËÁÎ »ÁÀÁËÇ» ÌË»¾É¿½¹¾ËÊØ ƹ ʹÅÇÅ »ÔÊÇÃÇÅ ÌÉǻƾ ™ ɹÀ ˹à ËÇ ÈÇÄÌй¾ËÊØ ÐËÇ ˾ÀÁÊ „«ÇÅÊà s ÊË̽¾ÆоÊùØ ÊËÇÄÁϹ ªÁºÁ† ÉÁ”ÇËÆÔƾÌË»¾É¿½¾ÆÁÈÉÁÆØË ƹ»¾ÉÎ̦¾„¡ÉÃÌËÊÃsÊË̽¾Æ† оÊùØÊËÇÄÁϹ”Á˽ ¹ÁžÆÆÇ «ÇÅÊà ™ ¡ÉÃÌËÊà ËǼ½¹ ÐËÇ ®É¾ÆÊǺ¹ÐÁ ¥Ô¿˹ýÇļÇ»ÇÈÁÄÁ ÐËÇ ¡ÉÃÌËÊà s Á ʹÅÔ ÊË̽¾Æоʆ ÃÁ  Á ʹÅÔ ǺɹÀÇ»¹ÆÆÔ  Á ʹÅÔ  ‘ÈÖÉÖÊÖËÖ ÁÆ˾ÄÄÁ¼¾Æ† ËÆÔ ¼ÇÉǽ ªÁºÁÉÁ ¥Ô À¹Ã¹† ËÔ»¹ÄÁ ¼Ä¹À¹ Á ÈɾÀÉÁ˾ÄÕÆÇ Ͼ½ÁÄÁоɾÀ¼ÌºÌ оɾÀËÕÍÌÁ ÍÁ†ÍÁ†ÍÁ »Ê¾ ÖËÁ ÅÇ»¾ËÇÆÆÔ¾ À¹¼ÇÄÇ»ÃÁ «ÇÅÊà £É¹ÊÆÇØÉÊà £¾Å¾ÉÇ»Çc ÉØ ÐËÇÄÁ ŸÌÉƹÄ„¡ÉÃÌËÊÃÁ¾ÃÌÄ̹† ÉԔ »ÔÊËÌȹ¾Ë Ê ÁÆÁÏÁ¹ËÁ»Ç À¹ÃɾÈÁËÕÁÌË»¾É½ÁËÕƹ»ÔÊdž йÂѾÅÌÉǻƾÎÇËغÔËÇÀ»¹† ÆÁ¾ ˾ȾÉÕ ÃÇËÇÉǾ ÁÉÃÌËØƾ ËÇ¿¾ ʹÅÁ ÈÉÁ½ÌŹÄÁ ʻǾÅÌ ¼ÇÉÇ½Ì ÆÇ ÃÇËÇÉǾ º¾ÀÌÊÄÇ»† ÆÇ ½ÇÄ¿ÆÇ ÈÉÁƹ½Ä¾¿¹ËÕ Áʆ ÃÄ×ÐÁ˾ÄÕÆÇ ¾ÅÌ ¨É¹»½¹ ÅÔ Èɾ½Ä¹¼¹¾Å ½Çº¹»ÁËÕ Ã ÖËÇÅÌ À»¹ÆÁ× ǽÆÇ ÃÉÇÎÇËÌľÐÆǾ ÊÄÇ»¾Ð¾ÐÃÇ ÐËǺÔ ƹÀÔ»¹ËÕÊØ ÇÃÇÆй˾ÄÕÆÇÈɹ»ÁÄÕÆÇ„¡É† ÃÌËÊÃsÊËÇÄÁϹ›ªž¸›ÇÊËÇІ ÆÇ ªÁºÁÉÁ” ™ £¹ÃÇ»Ç ¡ ÈÌÊËջʾÇÊ˹ÄÕÆÔ¾ÊÁºÁÉÊÃÁ¾ ¼ÇÉǽ¹ʽÇÎÆÌËÇËÀ¹»ÁÊËÁ¡ÄÁ „ʽÇÎÆÌ˔ÈÁѾËÊØоɾÀ„À” Ÿ¼È¸ºÉʺËÁʽ ªÇÐÁÆÁĻоɹ¹Æ¾Ã½ÇË«¹ÃÇÂc Ÿ¾ÆÒÁƹÈɾ½ÓØ»ÄؾËÅ̆ ¿ÁÃÌ s›¹ÅÇËƹÊËÇÄÕÃÇǽÆÇƹ½Ç ¥Ì¿ÁûÇÀɹ¿¹¾Ë s¦¾¦¾ǽÆǝ»¹ s™ÐËÇ»ËÇÉǾ s «Ç ¿¾ ʹÅǾ ËÇÄÕÃÇ Ê ÁÀ† »É¹Ò¾ÆÁØÅÁ ›ÇË ˹à ÈÉÁÀƹ×ÊÕ Á Ø s Ç оźÔÆÁ¼Ç»ÇÉÁÄ ǺØÀ¹Ë¾ÄÕÆÇ »ÆÉÊÔÅÆĽȸ 

[close]

p. 5

 Ä½ÅÅÆÁ»ÆÈÆÉÂÆÇ °ËÇ ÅÔ Àƹ¾Å Ç ÆÁÎ §º ™Æ† ËÇƾ š¸ÉÀÃÔ½ºÀϽ ¨ÆĸÅƺ½ Á ©½È»½½š¸ÉÀÃÔ½ºÀϽ©½È½¹† ȽÅÅÀÂƺ½ £Ç¾†ÐËÇc™½ÇÊ˹† ËÇÐÆÇ ÄÁ ÖËǼÇ ÃǾ†Ð¾¼Ç ½ÄØ ËÇ¼Ç ÐËǺÔÇÊÇÀƹÆÆǻԺɹËÕ ¼É¹½ÇƹйÄÕÆÁù Á ƾ ÃÌʹËÕ ʾº¾ ÄÇÃËÁ ÈÇËÇÅ ¸ ƾ ƹž† ɾƹ À¹Ä¾À¹ËÕ » ÁÎ ¼ÇÉÇÊÃÇÈÔ ÊÄÁÑÃÇÅ ¼Ä̺ÇÃÇ » ÃÇÆϾ ÃÇÆÏÇ» ÊÌÒ¾ÊË»Ì×ËÖËÁоÊÃÁ¾ ǼɹÆÁоÆÁØ ƾÈÇÀ»ÇÄØ×ÒÁ¾ ɹÀ¼Ä¹Ñ¹ËÕÁÆËÁÅÆÔ¾ÊËÇÉÇÆÔ ¼ÇÉÇÊÃÇȹ ùƽÁ½¹ËÇ» ¥¾ÆØ ÁÆ˾ɾÊÌ¾Ë ÐËÇ ¼Ç»ÇÉØË ÃÇʆ ÅǼɹÅÅÔ » ÇËÆÇѾÆÁÁ ÄÁІ ÆÇÊËÆÔÎ ùоÊË» ÖËÁÎ Ä×½¾Â ÇÄ¿ÆÔ ¿¾ ÅÔ ÀƹËÕ ƹÑÁÎ ¼¾ÉǾ» » ÄÁÏÇ «¾Å ºÇľ¾ ¾ÊÄÁ ǽÆÇ ÁÀ ÖËÁÎ ÄÁÏ ÊǺÁɹ¾ËÊØ Ê˹ËÕÄÁÏÇÅƹѾ¼Ç¼ÇÉǽ¹ žÊÄÁ оÊËÆÇ ËÇ ¹ÊËÉÇÄdž ¼ÁØ ÆÁÃǼÇ ƾ ÈÉǼɹÅÅÁÉÌ¾Ë ÆÁ à оÅÌ ƾ ÈÉÁÆÌ¿½¹¾Ë ¶ËÇ »¾ÄÁùØ ƹÌù Á ËÇ ÐËÇ ¾¾ ƾ† Èɹ»ÁÄÕÆÇ ÁÊÈÇÄÕÀÌ×Ë ¾Ò¾ ƾ ½ÇùÀÔ»¹¾Ë ¾¾ º¾ÊÈÇľÀÆÇÊËÕ ªÅ¾ÄÔÅ ÌÅÆÔÅ ÊÈÇÊǺÆÔÅ »ÀØËÕ ƹ ʾºØ ÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇÊËÕ À¹ Ê»Ç× Ê̽պÌ Á Ê̽պÔ ÇÃÉ̆ ¿¹×ÒÁÎ Çƹ ɹÊÃÉÔ»¹¾Ë »¹ÉÁ† ¹ÆËÔ ɹÀ»ÁËÁØ ÊǺÔËÁ Á ½¹¾Ë »ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÕ »ÔºÇɹ ¨É¾½Êù† À¹ÆÁÂÇËÖËÇÂƹÌÃÁйҾ»Ê¾¼Ç ËɾºÌ×Ë Ä×½Á ƾÀɾÄÔ¾ Á º¾À† »ÇÄÕÆÔ¾ ÊËɾÅØÒÁ¾ÊØ Ã ËÇÅÌ ÐËǺÔ »ÔºÇÉ ÃËdžËÇ ʽ¾Ä¹Ä À¹ ÆÁÎ › ÀƹÆÁÁ Ç ʾº¾ »ÇǺҾ »¾½Õ ÃÉǾËÊØ ºÇÄÕѹØ ½ÇÄØ ¼Ç† ɾÐÁ ƾÅÆǼÁ¾ÊÈÇÊǺÆÔ¾¾»Ô† ½¾É¿¹ËÕ¦ÇƹÑÁ¼¾ÉÇÁùÃɹÀ ÈÇĹ¼¹× ÊÈÇÊǺÆÔ ÄØ ƹйĹ ɹÊÊÅÇËÉÁÅ ùÃƹƾºÇÊÃÄÇƾÊËÇØÄÁÀ»¾À† ½Ô»ÅÇžÆËÈÇػľÆÁØƹÊ»¾Ë ƹѾ¼Ç À¾ÅÄØù ƾº¾ÀÔÀ»¾Ê† ËÆǼÇ ÈÇÄÁËÁù ÊÈÇÉËÊžƹ ºÇÉϹ À¹ Á½¾¹ÄÕÆǾ ÅÁÉÇÌʈ ÉÇÂÊË»Ç ˜ÅÊÆŸ š¸ÉÀÃÔ½ºÀ† ϸ ¨ÆĸÅƺ¸ §Æ ÉǽÁÄÊØ ÈÇ Áž×ÒÁÅÊØ Ì ƹÊ ½¹ÆÆÔÅ  ÆÇغÉØ ¼Ç½¹ ®ÇËØ ÖËÇ ƾ ¾½ÁÆÊË»¾ÆƹØ ½¹Ë¹ ¾¼Ç ÉÇ¿½¾† ÆÁØ » ƾÃÇËÇÉÔÎ ÁÊËÇÐÆÁùÎ »ÊËɾй¾ËÊØ ½¾ÆÕ ÇÃËغÉØ ¼Ç½¹ ¦Ç ʹÅ ™ÆËÇÆ ›¹† ÊÁÄÕ¾»ÁÐ ÈÇÀÁÏÁÇÆÁÉ̾Ë ʾºØ ÉÇ¿½¾ÆÆÔÅ » ÆÇغɾ ªÃ¹¿¾Å оÊËÆÇ Ì ƹÊ ƾË ÇÊÆÇ»¹ÆÁ ¾ÅÌ ƾ »¾ÉÁËÕ ¡ ËǼ½¹ ÈÇÄ̆ й¾ËÊØ ÐËÇ ªÇÄÆϾ » ÅÇžÆË ¾¼Ç ÉÇ¿½¾ÆÁØ ƹÎǽÁÄÇÊÕ » Àƹþ ªËɾÄÕϹ ªÇÀ»¾À½Á× ªËɾÄÕϹ ÈÉÁÊÌÒÁ ùоÊË»¹ ÊËÁÎÁÁ ǼÆØ ÃÇËÇɹØ ƹ½¾Ä؆ ¾Ë оÄÇ»¾Ã¹ ÌÊËɾÅľÆÆÇÊËÕ× Ã Á½¾¹Ä¹Å ¼ÇËÇ»ÆÇÊËÕ× ºÁËՆ ÊØ À¹ ÖËÁ Á½¾¹ÄÔ »ÇÈÄÇÒ¹ËÕ ÁÎ » ɾ¹ÄÕÆÌ× ¿ÁÀÆÕ ¤×½Á ÖËǼÇ ËÁȹ ÊËɾÅØÊÕ Ã ºÄ¹¼Ç† ÉǽÆÔÅ ½¹Ä¾ÃÁÅ ϾÄØÅ йÊËÇ ɹ»ÆǽÌÑÆÔ Ã ƹÊËÇØÒ¾ÅÌ ÅÇžÆËÌ¡¾ÊÄÁÁÅƾ̽¹¾ËÊØ ɾ¹ÄÁÀÇ»¹ËÕ ʾºØ » ºÇÉÕº¾ ÁÎ º¾À̽¾É¿ÆÇËØƾËÈÌ˾ѾÊ˻dž »¹ËÕ Á ÍÁÄÇÊÇÍÊ˻ǻ¹ËÕ ¡Å ƾǺÎǽÁŹ ɾ¼ÌÄØÉƹØ Êžƹ ÊǺÔËÁÂÆǼÇ ÈĹƹ ¹ÃËÁ»Æ¹Ø »Æ¾ÑÆØؽ¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÕ ÐËÇƾ† ɾ½ÃÇƹÆÇÊÁËÌҾɺÁλÆ̈ ɾÆƾ¿ÁÀÆÁ ªÇÄÆϾ©½È»½×š¸ÉÀÃÔ½ºÀ† ϸ©½È½¹È½ÅÅÀÂƺ¸ ÉǽÁ»Ñ¾† ¼ÇÊØ;»É¹Äؼǽ¹ ɹʆ ÈÇÄÇ¿ÁÄÇÊÕ » Àƹþ ›Ç½ÇÄ¾Ø ÃÇËÇÉÔÂƹÎǽÁËÊØÈǽÈÇÃÉdž »Á˾ÄÕÊË»ÇÅ ÊËÁÎÁÁ »ÇÀ½Ìι ¤×½Á ÖËǼÇ Àƹù ºÔ»¹×Ë Èdž »¾ÉÎÆÇÊËÆÔÅÁ ÇËÊËɹƾÆÆԆ ÅÁ ÇËɾѾÆÆÔÅÁÁÎÇÄǽÆԆ ÅÁ ¡Î ÅǼÌË ƾ ËÉǼ¹ËÕ ºÇÄÕ Á ÊËɹ½¹ÆÁØ ½É̼ÁÎ Ä×½¾Â žÊÄÁ ÃÇƾÐÆÇ Ö¼ÇÁÀÅ ºÌ½¾Ë ÇÊ˹»¹ËÕÊØ ½ÇÅÁƹÆËÇ ÄÁІ ÆÇÊËÁ¦Çƾ»Ê¾˹ÃÀ¹ÈÌÒ¾ÆÇ Êɾ½Á›Ç½Çľ¾»»ÊËɾй×ËÊØÁ ˾ ÃËÇÊÅǼÈÇ¿¾É˻ǻ¹ËÕʻdž ÁÅ ÃÇÅÍÇÉËÇÅ ɹ½Á ½É̼ÁÎ ¶ËÇ ¼ÌŹÆÁÊËÔ Á ¹ÄÕËÉÌÁÊËÔ 

[close]

p. 6

ÆÇÊÁ˾ÄÁȾɾ½Ç»ÔλÀ¼Äؽǻ ÆÇ»¹ËÇÉÊÃÁÎÁ½¾Â¤ÌÐÑÁ¾›Ç† ½ÇľÁƾËɹËØËÊÁÄÔƹºÇÉՆ ºÌ Ê »¾ËÉØÆÔÅÁ žÄÕÆÁϹÅÁ ¹ ÈÔ˹×ËÊØ ÇÊÅÔÊÄÁËÕ ÌÉÇÃÁ ɾ¹ÄÕÆÇ ¿ÁÀÆÁ ÁÀ»Ä¾ÐÕ ÁÀ ÆÁÎÇÈÔ˽Äغ̽ÌÒ¾¼Ç ¨Ç Ê»ÇÁÅ ùоÊË»¹Å Á ªËÉ¾Ä¾Ï Á ›Ç½ÇľÂ ÇËÆÇÊ؈ ÊØÃÅÌ¿ÊÃÁÅÀƹùÅÀǽÁ¹Ã¹ ÀƹùÅ ¸ÆÕ Ã ÆÁÅ ÈÉÁƹ½Ä¾† ¿¹Ë »Ê¾ ÀƹÃÁ ÊËÁÎÁ ǼÆØ Á »ÇÀ½Ìι ÃÇËÇÉÔ¾¹ÃËÁ»ÆÔÅÁ ½¾ÂÊË»ÁØÅÁÊÈÇÊǺÆÔ»ÆÇÊÁËÕ » ¿ÁÀÆÕ Ä×½¾Â ÇÊØÀ¹¾ÅÔ¾ Ⱦ† ɾžÆÔ ¡Å Ê»ÇÂÊË»¾Æƹ ƹ† ½¾¿½¹ƹÄÌÐѾ¾ÁÇËÊÌËÊË»Á¾ ȾÊÊÁÅÁÀŹ ¨É¹»½¹ Ⱦɾž† ÆÔ ÃÇËÇÉÔ¾ ÇÆÁ »Æ¾½ÉØ×Ë ÅǼÌË Á½ËÁ ƹÊÁÄÕÊË»¾ÆÆÔÅ ÈÌ˾Š ¹ ÈÇÊľ½ÊË»ÁØ ÁÎ Ådž ¼ÌË ºÔËÕ ɹÀÉÌÑÁ˾ÄÕÆÔÅÁ £ÉÇž ËÇ¼Ç ùà ªËɾÄÕÏÌ ˹ÃÁ›Ç½Çľ×ÈÇÁÎÀ»¾À½ÆÇ ÈÉÁÉǽ¾ Ê»ÇÂÊË»¾ÆÆÇ ɹÊÈԆ ÄØËÕÊØ™ÐËǺÔ»ÔÂËÁÁÀ†Èǽ »ÄÁØÆÁØ ÊËÁÎÁ s оÄÇ»¾Ã »¾½Õ Áž¾Ë ʻǺǽÌ »ÔºÇɹ Á ªËÉ¾Ä¾Ï Á ›Ç½ÇľÂ йÊËÕ ʻǾ¼Çƾ½×¿ÁÆÆǼÇÈÇ˾ÆÏÁ† ¹Ä¹ÅǼÌËÁ½ÇÄ¿ÆÔÁÊÈÇÄÕÀdž »¹ËÕ ½ÄØ ɹºÇËÔ ƹ½ ÊǺÇ Á Ê»ÇÁÅιɹÃ˾ÉÇÅ ¦¹½Ç ÊùÀ¹ËÕ ÐËÇ Ì ©½È»½× ©½È½¹È½ÅÅÀÂƺ¸ÀƹÃ›Ç½ÇľØ ¹ÃϾÆËÁÉÇ»¹Æ »ƾÅƹÎǽÁËÊØ †ÂÃÇÅÈÇƾÆ˼ÇÉÇÊÃÇȹ£Édž ž ªÇÄÆϹ ·ÈÁË¾É ›¾Æ¾É¹ ª¹ËÌÉÆ ¥¾ÉÃÌÉÁ Á ÆÁÊÎǽ؆ ÒÁÂÌÀ¾ÄsÌÀ¾ÄÈÉÇÑÄÇ¼Ç ƹ† ÄÁÐÁ¾ ÃÇËÇÉǼÇ ÁžÆÆÇ » ÖËÇÅ žÊ˾¼ÇÉÇÊÃÇȹ¼Ç»ÇÉÁËÇËÇÅ ÐËǽÌѹª¾É¼¾Øʽ¾ËÊÃÁÎÈÇÉ Ì¿¾ ƹɹºÇ˹Ĺ ùоÊË»¹ ËÇ¿¾ Ê»ÇÂÊË»¾ÆÆÔ¾ ÀƹÃÌ ›Ç½ÇľØ ÊÈÇÊǺÆÇÊËÕ »À¹ÁÅǽ¾ÂÊ˻dž »¹ËÕÊÄ×½ÕÅÁɹÀÆÔÎÊÇÏÁ¹ÄՆ ÆÔÎ ÌÉǻƾ  ÈÇÆÁŹËÕ ÁÎÈÇËɾºÆÇÊËÁ ¬ ˜ÅÊÆŸ ¨ÆĸÅƺ¸ » Àƹ† þ ›Ç½ÇľØ ƹÎǽØËÊØ ¤Ìƹ Á »ÇÊÎǽØÒÁ ÌÀ¾Ä s ÌÀ¾Ä ºÌ½Ì† Ò¾¼Ç ÃÇËÇÉÔ ÌùÀÔ»¹¾Ë ƹ ƾǺÎǽÁÅÇÊËÕ оÄÇ»¾ÃÌ ÖËǼÇ ¼ÇÉÇÊÃÇȹÌžËÕ ÇÊ˹»¹ØÊÕÄÁ† ½¾ÉÇÅ ƾ ÈǽÅÁƹËÕ Èǽ ʾºØ ½É̼ÁÎ »Á½¾ËÕ » ÆÁÎ ƾ º¾À† ÄÁÃÌ× ŹÊÊÌ ÃÇËÇÉÇ ÅÇ¿ÆÇ ŹÆÁÈÌÄÁÉÇ»¹ËÕ ¹ ÊÇǺҾÊË»Ç ÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÇÊ˾™ª¾É¼¾× Ì ÃÇËÇÉǼÇ »ÇÊÎǽØÒÁ ÌÀ¾Ä ɹÊÈÇÄÇ¿¾Æ » ÈÉÇËÁ»ÇÈÇÄÇ¿† ÆÇÅ ›Ç½Çľ× Àƹþ ¤Õ»¹ ¼½¾ Ì ™ÆËÇƹ ƹÎǽÁËÊØ ùà ɹÀ ÌÀ¾Ä ÈÉÇÑÄÇ¼Ç ÆÌ¿ÆÇ ÌžËÕ » Ä׺ÇÅ ÃÇÄľÃËÁ»¾ ÇÊ˹»¹ËÕÊØ ʹÅÁÅ ÊǺÇ  ƾ ºÇØËÕÊØ ºÔËÕ ÄÁ½¾ÉÇÅ »ÔÀÔ»¹ËÕ „ǼÇÆÕ ƹ ʾºØ” ùà ÖËǼÇ ËɾºÌ¾Ë ÅÁʆ ÊÁØÌÀĹ»Ç¤Õ»¾ ƹÎǽØÒ¾ÅÊØ Èǽ»ÄÁØÆÁ¾ÅÊËÁÎÁÁǼÆتÁ† Ë̹ÏÁØÁÆ˾ɾÊƹ˾ŠÐËÇÌÀÄÔ

[close]

p. 7

ÖËÁÎÄ×½¾Â»À¹ÁÅÆÇȾɾʾù† ×ËÊØ ÀƹÐÁË ÇÆÁ ÅǼÌË ½É̼ ½É̼¹ ½ÇÈÇÄÆØËÕ ÈÄǽÇË»ÇÉÆÇ ɹºÇ˹ػžÊ˾ ÅǼÌËÅÆǼÇÅÌ ½É̼ Ì ½É̼¹ ƹÌÐÁËÕÊØ žÊÄÁ ÃÇƾÐÆÇ À¹ÎÇËØË › ÃÇÊÅǼɹÅž ª¾É¼¾Ø ùà Á » ÃÇÊÅǼɹÅž ™ÆËÇƹ ÈÉÁÊÌËÊË»Ì×Ë ÊËɾÄÕÏÇ»ÊÃÁ¾ ùоÊË»¹ ÈÇËÇÅÌ ÐËÇ » Àƹþ ªËɾÄÕϹ Ì ª¾É¾ºÉ¾ÆÆÁÃÇ»¹ ƹÎǽÁËÊØ ¤Ìƹ ¶ËÇ ¾Ò¾ ǽÆÇ ÁÀÀƹÃÇ»ÔÎÊǻȹ½¾ÆÁÂÁμdž ÉÇÊÃÇÈÇ» ÃÇËÇÉǾ »ÊËɾй¾ËÊØ » ¹ÊËÉÇÄǼÁоÊÃÇ ÈɹÃËÁþ ½ÇÊ˹ËÇÐÆÇɾ½ÃÇ˹Š¼½¾Ì©Ç† ŹÆÇ»¹ªÇÄÆϾ ̪¾É¾ºÉ¾ÆÆÁ† ÃÇ»¹ s ¤Ìƹ ¡ ƹǺÇÉÇË ˹Š ¼½¾ » ÃÇÊÅǼɹÅž ɹÊÈÇÄÇ¿¾† ÆÇ ªÇÄÆϾ ª¾É¾ºÉ¾ÆÆÁÃÇ»¹ ƹÎǽÁËÊØÁ¤Ìƹ©ÇŹÆÇ»¹«Ç ¾ÊËÕ ¼ÇÉÇÊÃÇÈÔ ¼Ç»ÇÉØË Ç ËÇÅ ÐËÇ ÖËÁ Ä×½Á ½ÇÈÇÄÆØ×Ë ½É̼ ½É̼¹›Å¾Ê˾ÇÆÁÅǼÌË»Á½¾ËÕ ÊÁË̹ÏÁ× ÄÌÐѾ ϾÄÇÊËƾ¾  À¹»¾ÉѾÆƾ¾ оÅ ÈÇ ǽÆÇÅÌ ªÌ½Ø ÈÇ »Ê¾ÅÌ Ê̽պ¹ ÊËÇÄÆ ÆÌĹÖËÁÎÄ×½¾ÂƾÊÈÉÇÊ˹ ¹† оŠ›ÇËÁÈÇÊÅÇËÉÁÅ ™ ÈÇËÇÅ »Ô À¹Å¾ËÁÄÁ ÐËÇ ©ÇŹÆÇ» Á ª¾É¾ºÉ¾ÆÆÁÃÇ» Èdž ÎÇ¿Á½É̼ƹ½É̼¹ùúɹËÕØ §Ã¹ÀÔ»¹¾ËÊØ ÖËÇÅÌ ËÇ¿¾ ¾ÊËÕ ǺÓØÊƾÆÁ¾ » ÁÎ ¼ÇÉÇÊÃÇȹÎ ¨Ä¹Æ¾Ë¹ ¥¹ÉÊ ÇË»¾Ð¹×Ò¹Ø À¹ »Æ¾ÑÆÁ ǺɹÀ ÅÌ¿ÐÁÆÔ À¹ »Çľ»Ô¾ ÌÊËɾÅľÆÁØ s Èɾ† Ë»ÇɾÆÁ¾ » ¿ÁÀÆÕ ÈĹÆÇ» Ź† ˾ÉÁ¹ÄÁÀ¹ÏÁ×Á½¾Â ǽÁƹÃÇ»Ç ɹÊÈÇÄÇ¿¾Æ¹ Ì ƹÑÁÎ ¼¾ÉǾ» » †††Å ¼É¹½Ìʾ £ÇÀ¾ÉǼ¹ £ÇÀ¾ÉǼ ƹ½¾ÄؾË ˹ÃÁÎ Ä×½¾Â Çɼ¹ÆÁÀ¹ËÇÉÊÃÁÅÁ ùоÊË»¹† ÅÁ ¹ÊþËÁÀÅÇÅ ÊÈÇÊǺÆÇÊËÕ× ÊÁÊ˾ŹËÁÀÁÉÇ»¹ËÕ ÃÇÆËÉdž ÄÁÉÇ»¹ËÕ Ê»ÇÁ ÐÌ»ÊË»¹ ÅÇËÁ† »ÁÉ̾Ë ½»Á¿¾ÆÁ¾ à ϾÄÁ ½¹¾Ë »ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÕ ÈÇÄÌоÆÁØ ÉÌÃǻǽØÒÁÎ ½ÇÄ¿ÆÇÊ˾ ¨ÉÁÊÇÈÇÊ˹»Ä¾ÆÁÁ¼ÇÉÇÊÃÇÈÇ» »ÔØÊÆؾËÊØ ÐËÇ ¥¹ÉÊÔ ƹÑÁÎ ùƽÁ½¹ËÇ»ƹÎǽØËÊØ»ÊǾ½Á† ƾÆÁÁ ÐËÇ ½¹¾Ë Ä×½ØÅ ÊÎÇ¿Á¾ ùоÊË»¹ ÃÇËÇÉÔ¾ÅÔÇËžй¾Å »ÁÀ̹ÄÕÆÇ Á ÇÒÌÒ¹¾Å ÁÆËÌÁ† ËÁ»ÆÇ ¨ÉÁËÇÅ ƾ ƹ½Ç À¹ºÔ† »¹ËÕ ÐËÇ ÁÎ ǺӾ½ÁÆؾË ǽÆÇ ƹ ½»ÇÁÎ ÇËоÊË»Ç s ÇÆÁ Ǻ¹ ›¹ÊÁÄÕ¾»ÁÐÁ ›¹ÊÁÄÁ  º¹ÀÁ† ÄÁà s ÖËÇ ¿¾ „ϹÉՔ „ϹÉʆ Ë»¾ÆÆÔ” ¡ ÈÇËÇÅÃÁ ϹÉØ ËÇ¿¾ ÅǼÌË ϹÉÊ˻ǻ¹ËÕ s Ì ÆÁÎ ÖËÇ » ÃÉÇ»Á ™ ͹ÅÁÄÁÁ §ºÉ¹ËÁ˾ »ÆÁŹÆÁ¾ ËÇ¿¾ »ÈÇÄƾ ϹÉÊÃÁ¾ s ¨ÆĸÅƺ Á ©½È½¹È½ÅÅÀÂƺ ¨ÇÎÇ¿¾ ƹÅ Ê »¹ÅÁ » Ä׺ÇÅ ÊÄÌй¾ ÈÇ»¾† À¾Ë žÊÄÁ ÃÇƾÐÆÇ ÅÔ ÖËǼÇ À¹ÊÄÌ¿Á»¹¾Å ª¹ËÌÉÆ ÈĹƾ˹ÊÌ½ÕºÔ ùɆ ÅÔ ÊǺÔËÁ  ʾÂйÊ ƹÎǽÁËÊØ »ËÉÁƾs¹ÖËǺĹ¼ÇÈÉÁØËÆÔÂ

[close]

p. 8

p ¦ÅÀÄÆ»ËÊ ¼ÈË»¼ÈË»¸¼Æ† ÇÆÃÅ×ÊÔ ÇÃƼƆ ʺÆÈÅÆȸ¹Æʸ× ºÄ½Éʽ ÄÆ»ËÊ ÄÅÆ»ÆÄ˼ÈË»Ë ¼ÈË»¸ŸËÏÀÊԆ ÉםÉÃÀ ÂÆŽφ ÅÆ ¿¸ÍÆÊ×Ê ¹ÊȾÃËsÃ¥¹ÉʹÅƹÑÁÎ ÈÇÄÁËÁÃÇ» ËÇ ¾ÊËÕ ºÄ¹† ¼Ç»ÇÄÁËÁËÇÅÌ Á½É̼dž ÅÌ»»ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÁÈÇÀÁ† ËÁ»ÆÔÎȾɾžÆ¦Çƾ »Ê¾¼½¹ ËÇ ÈÇÀÁËÁ»ÆǾ ÐËÇ ½¹¾Ë ƹÅ Ê̽պ¹ »Á½ÁËÊØ ƹÅ ˹ÃÇ»ÔÅ ¹¿¾ ÈÉÇÁ¼ÉÔÑ ºÔ† »¹¾Ë ºÇľ¾ ÈÇľÀÆÔÅ ½ÄØ оÄÇ»¾Ã¹ оÅ »ÔÁ¼ÉÔÑ ÈÇËÇÅÌÐËÇÅÇ¿¾Ë»ÔÀ»¹ËÕÉÇÊË »ÆÌËɾÆÆÁÎ ÊÁÄ ÈÇÀ»ÇÄÁËÕ ɾ† ¹ÄÁÀÇ»¹ËÕ ÈÇ˾ÆÏÁ¹Ä ª¹ËÌÉÆ ÁÊÈÔËÔ»¹¾ËƹÊƹÊÈÇÊǺÆÇÊËÕ ºÔËÕ¼ÇËÇ»ÔÅÁÃƾÈɾ½ÊùÀ̾† ÅÔÅÈÇ»ÇÉÇ˹ÅÊ̽պÔ ™ ÌÈɹ»Á˾ÄÕ ÍÇÉËÌÆÔ ·ÈÁ˾ÉÌ¿¾Èǽ͹ÉËÁĪ¾É¾º† ɾÆÆÁÃÇ»Ì ˹à ùà » ÈÉÇÑÄÇÅ ¼Ç½Ì ·ÈÁ˾É ƹÎǽÁÄÊØ » Àƹ† þ›Ç½ÇÄ¾Ø »ÊǾ½ÁƾÆÁÁÊʹ† ÅÇ ¹ÃËÁ»ÆÇ ËÇÐÃÇ ÃÇÊÅǼ† ɹÅÅÔ ª¾É¼¾Ø ›¹ÊÁÄÕ¾»Áй ¦Ì Á Èɹ»½¹ s ¾¼Ç »Ô½»ÁÆÌÄÁ ÁÀ¼Ä̺ÁÆÃÁ ÈÇÊ˹»ÁÄÁÌÉÌÄØ ǺĹÊËÆǼÇ ϾÆËɹ £Ê˹ËÁ Ì ƹѾ¼Ç ¼Ìº¾ÉƹËÇɹ ÅÁËÉÁØ ¥¾À¾ÆϾ»¹ªÇÄÆϾɹÊÈÇÄÇ¿¾† ÆÇ»Àƹþ¤Õ»¹ ƹ»ÇÊÎǽØҾŠÌÀľ ª¾É¾ºÉ¾ÆÆÁÃÇ»¹ ¥Ô »Á† ½ÁÅ ÐËÇ ÁžÆÆÇ ¥¾À¾ÆϾ» À¹† žËÁÄÖËǼÇоÄÇ»¾Ã¹ÁÇϾÆÁÄ ¾¼Ç ÈÇ˾ÆÏÁ¹Ä ™ ©ÇŹÆÇ» ʹÅ ÈÇÐÌ»Ê˻ǻ¹Ä » ʾº¾ ÊÁÄÔ Á Èǽ½¾É¿ÃÌ Ä׆ ½¾Â š¾À ·ÈÁ˾ɹ À½¾ÊÕ ËÇ¿¾ƾǺÇÑÄÇÊÕ › ɾÀÌÄÕ˹˾ À»¾À½† ÆǼÇ ¹Æ¹ÄÁÀ¹ »ÔØÊÆÁ† ÄÇÊÕ ÐËÇ Ǻ¾ ÄÁÐÆÇÊËÁ ÀɾÄÔ¾Á¼ÇËÇ»ÔÈÉÇÂËÁ ÁÊÈÔ˹ÆÁØ ÍÇÉËÌÆÇ ¦ÇÁÊËÁÆÆÌ×Å̽ÉÇÊËÕ ÇÆÁºÔÈÉÇØ»ÁÄÁ ¾ÊÄÁ ºÊǼĹÊÁÄÁÊÕƾÃÇƆ ÃÌÉÁÉÇ»¹ËÕ ½É̼ Ê ½É̼ÇÅ ƾ »Ç¾»¹ËÕ Á ƾ ÊÇȾÉÆÁйËÕ »ÔºÉ¹ÊÔ»¹Ø ƾÅÔʆ ÄÁÅÔ¾ ½¾ÆÕ¼Á Á Èǽ† ÃÄ×йØ »Ê¾»ÇÀÅÇ¿ÆÔ¾ ɾÊÌÉÊÔ ƹ ̺¾¿½¾ÆÁ¾ ÁÀºÁɹ† ˾ľÂ ù¿½Ô » ʻǾ Èɹ»Ç˾ ™ ¾ÊÄÁ º ÊÅǼÄÁ ½É̼ Ê ½É̼ÇÅ ÊÇËÉ̽ÆÁйËÕ ¡ ÃÊ˹ËÁ ƹŠ ÁÉÃÌËØƹŠ ÇË ÖËǼÇ ºÔĹ ºÔ ËÇÄÕÃÇÈÇÄÕÀ¹ 

[close]

p. 9[close]

p. 10

ÉÊÔÄŽÅÀ½ šÇÄÕÑÁÆÊË»Ç ÁÀ ˾Π Ê þÅ » ÈÇÊľ½Æ¾¾ »É¾ÅØ ÈÉÁÎǽÁÄÇÊÕ ǺҹËÕÊØ ¹»ËÇÉÌ ÖËǼÇ Ź˾ÉÁ¹† Ĺ ÊÎǽØËÊØ »Ç ÅƾÆÁÁ ÃËÇ ºÔ ÆÁ ÈǺ¾½ÁÄ ƹ Èɾ½ÊËÇØÒÁλԺÇɹΠ¡ÉÃÌËÊÃÌÇËÖËǼǺ̽¾Ë ÆÁ ¿¹ÉÃÇ ÆÁ ÎÇÄǽÆÇ «ÇÐƾ¾ ÆÁ ¿¹Éо ÆÁ Îdž Äǽƾ¾¤×ºÇÂÁÀÆÔƾÑÆÁÎùƽÁ½¹ËÇ»»ÅÖÉÔ ¼ÇÉǽÌc£¹ÃºÔÖËÇÊùÀ¹ËÕ °ËÇžÉË»ÇÅÌÈÉÁ† ȹÉÃÁs¼É̺Ç°ËÇ»ÄǺ ÐËÇÈÇĺÌsƾËÇÐÆÇ ™»ÇËÈɹ»ÁÄÕÆÇ ƹ»¾ÉÆǾ ºÔÄǺÔÊùÀ¹ËÕ˹à „§½ÁÆ ÁÀ ùƽÁ½¹ËÇ» s ÖËÇ ƹйÄÇ ÊžÉËÁ ½ÄØ ¡ÉÃÌËÊù ¹»ËÇÉÇÂsÃÇƾÏ¿ÁÀÆÁ”£¹Ã»¹Å˹† ùØÍÇÉÅÌÄÁÉǻù ¤ÁÐÆÇ Ø Ê ÖËÁÅ ÊǼĹʾÆ ƹ »Ê¾c Æ¾Ë ƾ ƹ ÊËÇÈÉÇϾÆËÇ»¦¹ùÃǾ†ÆÁºÌ½ÕÁÆǾÃÇÄÁоÊË»Ç ÈÉÇϾÆËÇ»¨ÇËÇÅÌÐËǽ¾ÊØËÕÈÉÇϾÆËÇ» ƹÈÉÁ† Å¾É ƹ½Ç Ç˽¹»¹ËÕ ƹ ËÇ ÐËÇ Ä×½Á »Ê¾ Ë̽Ôņ Ê̽ÔÅ ɹÀÆÔ¾ Á »Ê¾ Ë̽ÔņÊ̽ÔÅ ÈdžɹÀÆÇÅÌ ÈÇ˾×Ë Á žÉÀÆÌË s ÈÉÁ ɹÀÆÔÎ ˾ÅȾɹËÌɹÎ šÔ»¹¾Ë ½¹¿¾ ÐËÇ ǽÆÇÅÌ ºÄÁÆ Á ÆÇÄÕ s ÎÇÄǽ† ÉÔ¼¹½ÁÃ¹Ø ¹½É̼ÇÅÌÖËÇ¿¹ÉÁÒ¹†¹†¹†¹ ™¾Ò¾»Ê¾¼½¹ƹ½ÇÃĹÊËÕÐËdžÆÁºÌ½Õƹ¹»ÇÊÕ ¨ÉÇϾÆËÇ»ÊÃÇÄÕÃdžÆÁºÌ½Õ ÆÇǺØÀ¹Ë¾ÄÕÆÇÅÆdž ¼Ç ¦¹ Ð̽Ç ¦¹ ËÇ ÐËÇ ÈǺ¾½Á»ÑÁ ùƽÁ½¹Ë »ÇÀ՞˽¹ÁÁÀžÆÁËÊØ»ǽÆÇйÊÕ¾s»ÇÀ՞˽¹ Á ÄÁÑÁËÊØ »½É̼ »ÉÇ¿½¾ÆÆÔÎ Á ºÄ¹¼ÇÈÉÁǺɾ† ˾ÆÆÔÎƾ½ÇÊ˹ËÃÇ»™»ÇÊÕ ÆÔÅ͹»ÇÉÁËÇÅÈɾ½»ÔºÇÉÆǼÇÆÃÁ ÈÇËÇÅÌÐËÇ ÊÇо˹ĺÔÈÄ×ÊÔǺÇÁΙÅÁÆÌÊÔ ™ÅÁÆÌÊÇ» »¾½ÕÌÆÁÎƾË£¹ÃÅƾÃËdžËǼǻÇÉÁÄƾ½¹»ÆÇ ±ÌËÁÄ ƹ»¾ÉÆǾ ¦Ç Ê ½É̼Ç ÊËÇÉÇÆÔ ɹÀ»¾ ÅÇ¿ÆÇ ÊÐÁ˹ËÕ ÈÇÄÆÇϾÆÆÔÅÅÁÆÌÊÇŽÄØʾ¼Ç½ÆØÑƾ¼Ç¡ÉÃ̈ ÊùºÉ¹ËйÆÁƹÁÍÖÖʺÖÑÆÁùª¾É¾ºÉ¾ÆÆÁÃÇ»¹ ÌÅ̽ÉÁ»Ñ¾¼ÇÊØ Ì ʾºØ » ¼ÇÉǽ¾ ùÆËÇ ½Ç¼Ç»Ç† ÉÁËÕÊØÊ„©ÌʹÄÇŔÁº¹Æ½×ùÅÁÁƹÀƹоÆÆǼÇ ÈÇÃÇÉØËÕ ƹÑ ¼ÇÉǽ ʹÅÁÅ ¼Ìº¾ÉƹËÇÉÇÅ ¨Çʆ ÄÌѹÂ˾ ÅÆǼÁÎ ÁÀ ˾Î ¼ÇÉÇ¿¹Æ ÃËÇ ÈÔ˹¾ËÊØ ¹ºÊËɹ¼ÁÉÇ»¹ËÕÊØÁÁÊÃɾÆƾÈÇÆØËÕ ÐËÇÃоÅÌ p  ÈÂËÊÉÂÀ½ÕÃÀÊÓ¼¸ºÅÆÅ˾† ¼¸ÖÊÉ׺ÍÆÈÆнÁºÉÊÈ×ɽ §ÆÊÆÄËÏÊÆÆÅÀʸÂÀ½„͸ÈÈÀ† ½ÈӓŸ½ÃÀ ÏÊÆ¿¸ÉƹÉʺ½Å† ÅÓÄÀѽ¸ÄÀÉÆɽ¼½ÁÇÆýÉʆ ÅÀÏÅÆÁÂýʽŽºÉÆÉÊÆ×ÅÀÀ ȸ¿»Ã×¼½ÊÔ œÄØÆÌ»ƹª¾É¼¾Øª¾É¾ºÉ¾ÆÆÁÃÇ»¹Á™ÆËÇƹ©Ç† ŹÆÇ»¹ Ø ƹÈÉÁÅ¾É ÊɹÀÌ ÊùÀ¹Ä „§ ¹ ÇÆÁ ÈÇÎÇ¿ÁùÔ¡ÈÇÈÉÇÊÁÄÎ̽ǿÆÁùÊǻžÊËÁËÕ ÁÎ ÍÇËÇÈÇÉËɾËÔ ¡ ËÇË ÊǻžÊËÁÄ ¡ ÈÇÄÌÐÁ† ÄÇÊÕcÄÁÏÇ™ÆËÇƹ›¹ÊÁÄÕ¾»Áйª¾É¾ºÉ¾ÆÆÁÃdž »¹sËÇ¼Ç ÃËÇ » ÆÔƾÑƾ ÊÁË̹ÏÁÁ ºÔÄ ºÔ Ø»† «¹Ã»ÇËÖËÁÅÆǼÁ¾̺¾¿½¾ÆÔ ÐËÇÁÉÃÌËÊÃÁ¾ÖÄÁ† ËÔ ½¹»ÆÇ ÆÌ¿½¹×ËÊØ » ÎÇÉÇѾ ¾ÊÄÁ ƾ ÈÇÉþ ÉÇÀ¼¹ÅÁ ÈÇ À¹½ÆÁϾ ËÇ ËÇÐÆÇ »Ç »ÊËÉØÊþ ¡ÄÁ ÎÇËغԻÌØÀ»Ä¾ÆÁÁʹÅÇÄ׺ÁØÁÈÇÆ˹¨ÇËÇÅÌ ÐËÇÇÆÁ˹ÃÁ¾„ιÉÉÁ¾ÉԔƹ¾ÄÁ ÐËÇÀ¹ÊǺÊË»¾Æ† ÆÔÅÁҾùÅÁÊÇʾ½¾ÂÈÇľÊËÆÁÐÆÇÂÃľËþƾ» ÊÇÊËÇØÆÁÁɹÀ¼Äؽ¾ËÕ °¾Å Êù¿Á˾ ÃÇÆÃɾËÆÔÅ šÉ¹ËÊà ˹à ̿ ÇÃÇÆй˾ÄÕÆÇÎÌ¿¾¡ÉÃÌËÊù ¹ ¥¹ÉÁǤ¹ÆϹ Á3PMMJIH4UPOFTƹʾ»¾É¾¨ÉÁ¹Æ¼¹ÉÕØƾºÔ»¹ÄÁ ÁÖËÇÊ»Ø˹ØÈɹ»½¹¦ÇƾºÔ»¹ÄÁÇÆÁÁÊËÇÄÁ† Ͼ ›ÇÊËÇÐÆÇ ªÁºÁÉÁ ¾ÊÄÁ ÃËÇ À¹ºÔÄ ¹ Á À¹†

[close]

p. 11

оÅ ÁÅ ºÔ»¹ËÕ » ÖËÁÎ žÊ˹Π ¾ÊÄÁ À½¾ÊÕ »Ê¾ Èɾ½ÈÇÐÁ˹×Ë ÃĹʆ ÊÆÇÂÇȾɾÁÇȾɾË˾ йÎÇËÇÐÆÔ ½¿¹À ¹ ÉÇÆƆÉÇÄÄÌ s ѹц ÄÔà ª ÌоËÇÅ ǽÁ† ƹÃÇ»Ç ÈÄÇÎǼÇ »ÃÌʹ Á À¹ÊÁÄÕØ ÃÇÆϾÈË̆ ¹ÄÕÆÇ ʾÉÔÎ Ä×½¾Â šÉ¹ËÊÃÁ¡ÉÃÌËÊÃsùà ÉǽÆÔ¾ºÉ¹ËÁʾÊËɹ£¹Ã½»¹ÌιǽÆǼÇÄÇ»Ô ½¹ÁËÇÊËÉÁ¿¾ÆÇ«¹ÃÐËÇƾºÇÁÊÕ ȹÉÆؼÁª¾† ɾºÉ¾ÆÆÁÃÇ»ƹÌÐÁËÊØÎǽÁËÕƹº¹ÄÕÆÔ¾˹ÆÏÔ Á À¾»¹ËÕ ˹Š ÈÇÃ̽¹ ¿¾Æ¹ ǺÊÌ¿½¹¾Ë ÈĹËÕ¾ » ÊËɹÀ¹Î Ì ›¾ÉÃÁ ¡ ºÔÊËÉÇ Ê˹ƾË ʹÅÔÅ ÐËÇ ÆÁ ƹ¾ÊËÕÆÇÉŹÄÕÆÔÅÁÉÃÌËØÆÁÆÇÅ ¦¾Ë ½¾ÂÊË»Á˾ÄÕÆÇs¹оÅÅÔ½ÇùÀ¹ÄÁ ÐËÇ ƹÅÁ ƾ ÅÇ¿¾Ë ÌÈɹ»ÄØËÕ ºÉ¹ËйÆÁÆ °¾Å ȹɆ ½ÇÆ «¾Å ÐËÇÃǼ½¹†ËÇÈÇξÉÁÄÁ›Ê¾ÉÇÊÊÁÂÊÃÁ ;ÊËÁ»¹ÄÕ ȹÆËÇÅÁÅÔ „¥ÁÅÇľ˔ ›Éؽ ÄÁ «¾Å ÐËÇÀ¹ÃÉÔÄÁʹÅÌ×ÇÊËÉÌ×ÁɹÀ¼Ç»ÇÉÐÁ»Ì× ˾ľÃÇÅȹÆÁ× „œÇÉǽ”  ªÇÅƾ»¹×ÊÕ «¾Å ÐËÇ »Ô½¹»ÁÄÁ ùÃÄ׺Ø˼ǻÇÉÁËÕÍÌÆÃÏÁÇƾÉÔ ›Ø† оÊĹ»¹ £ÇÃÇÉÁƹ ›¹Ä¾ÉÁØ ±¾»Ð¾ÆÃÇ Á ÅÆǼÁÎ ½É̼ÁÎ˹ĹÆËÄÁ»ÔÎÄ×½¾Â §ÂÄÁ™о¼ÇËǼ½¹ ¼ÌºÌ ÃÉÁ»ÁËÕ ›Ô˹ÄÃÁ»¹ËÕ »À¹Ñ¾Â À¹ÃÉÔ»¹ËÕ Á ÈÇξÉÁ»¹ËÕ ÅÔ ÊÈÇÃÇÂƾÆÕÃÇ ÊÅÇ¿¾Å ÈÉǽÇĆ ¿¹ËÕÁÈÉÁª¾É¾ºÉ¾Æ† ÆÁÃÇ»¾ ¡ ÈÉÁ Ä׺ÇÅ ½É̼ÇÅ ÅÖɾ ¨Ä×ʆ ÅÁÆÌÊ ùüǻÇÉÁËÊØ ¡ » ÃÌÄ̹ɹÎ ɾ† ¼ÁÇƹÄÕÆÇ »Ä¹ÊËÁ ʾÂйÊÆÁÃËÇƾÊÃÉԆ »¹¾Ë ÐËÇ ª¾É¼¾Â ›¹† ÊÁÄÕ¾»ÁÐ ÈÇØ»ÁÄÊØ ùà ùƽÁ½¹Ë » ÅÖÉÔ ÊǻʾÅ ƾ ÈÇËÇÅÌ ÐËÇ ÇÆ ž¼¹Å¹Ê˾É ¼ÇÉǽÊÃǼÇ ÎÇÀØÂÊ˻ǻ¹ÆÁØ Á Ê̆ ȾÉžÆ Ìɺ¹ÆÁÊËÁоÊÃǼÇ Ãɾ¹ËÁ»¹ §ËÃÉÇ»¾ÆÆÇ ÈÉÁÀƹ×Ë ÐËÇ ÇÆ ÈÇØ»ÁÄÊØ ÁÊÃÄ×ÐÁ˾ÄÕÆÇ ÈÇËdž ÅÌ ÐËÇ ÁÉÃÌËÊÃÁ¾ ÖÄÁËÔ Ê»Ç× ½ÇÊËÇÂÆÌ× ùƽÁ† ½¹ËÌÉÌƾÈɾ½ÄÇ¿ÁÄÁsÃÇÆÊÇÄÁ½ÁÉÇ»¹ÆÆÌ× ˹à ÊùÀ¹ËÕ ¦¾ ËÇ ÐËǺÔ ƾË ¾¾ ½ÇÊËÇÂÆÇ  ¹ ÈÉÇÊËÇ ÃÇÆÊÇÄÁ½ÁÉÇ»¹ËÕÊØ ÖÄÁËÔ ƾ ÊÅǼÄÁ ¡ÄÁ ƾ À¹† ÎÇ˾ÄÁ¨ÉÇËÁ»ù¿½ÇÂÁÀ½ÇÊËÇÂÆÔÎùƽÁ½¹ËÌÉ ù˾¼ÇÉÁÐÆÇ»ÔÊùÀÔ»¹ÄÁÊÕcƾžƾ¾½ÇÊËÇÂÆÔ¾ Ä×½Á›½ÉÔÀ¼»ÔÊùÀ¹ÄÁÊÕ ÊȾÆÇÂÌÉ˹¨ÇÖËÇÅÌ »Ê¾ÅÁż̺¾ÉƹËÇÉÈɾ½ÈÇоÄËÇ¼Ç ƹÃǼǼÉØÀÁ ÄÁÄÁžÆÕѾƹËÇËÅÇžÆË£¹Ã»É¾»Æ¾Â©ÌÊÁ ÃǼ½¹†ËÇÈÉÁ¼Ä¹ÊÁÄÁƹËÉÇÆ»¹Éؼ¹sÄÁÑÕºÔƾ ÁÀžÊËÆÇÂÃÆØ¿¾ÊÃÇÂËÌÊÇ»ÃÁ¨ÇÄÌÐÁ˾ÁɹÊÈÁ† ÑÁ˾ÊÕ™ÅÁÆէ ËǾÊËÕ½¹À½É¹»Ê˻̾Ë p ˜ÅÊÆÅš¸ÉÀÃÔ½ºÀÏ©½È½¹È½Å† ÅÀÂƺtÊÆÊ ÂÊƺÅÓŽÐŽÁ ÉÀÊ˸ÎÀÀ¹ÓùÓ׺ÅÓÄ̸† ºÆÈÀÊÆÄÇȽ¼ºÓ¹ÆÈÅÆÁ»ÆÅÂÀ ÇÆÊÆÄËÏÊÆÉÆϽʸùÓÇÃÖÉÓ ƹÆÀ͘ÄÀÅËÉÓ ˜ÄÀÅËÉƺ º½¼ÔËÅÀÍŽÊ ™ оÅ ÎÌ¿¾ ©ÇŹÆÇ» ËǼ½¹ °¾Å ÇÆ ÎÌ¿¾ » ÈÉÁ† ÆÏÁȾ «¾Å йÊËÇ ¼Ç»ÇÉØË ÐËÇ Ì ƾ¼Ç ÈÇÉËɾË ªË¹ÄÁƹ»ÁÊÁË»ùºÁƾ˾™ÃËÇ ÁÀ»ÁÆÁ˾ Ìƾ¼Ç ½ÇÄ¿¾Æ»ÁʾËÕs™ÄĹ¨Ì¼¹Ð¾»¹ ¡ÄÁÃÉÇ»¹»Ô оÃÁÊË À¾É¿ÁÆÊÃÁ  ¡ÄÁ »ÇË ¾Ò¾ ʹ½ÁÊËÔ ÁÀ ¦£› ž¿Ç» Á ¸¼Ç½¹ ¡ÄÁ ÃËÇ »ÇǺҾ °¾¼Ç ÅÔ ˹à ̿ À¹ÏÁÃÄÁ»¹¾ÅÊØ ƹ Ê˹ÄÁÆÁÀž ©ÇŹ† ÆÇ»¹ ÈÉÁËÇÅÐËÇù¿½ÔÂËɾËÁ¿Á˾ÄÕÊËɹÆÔ ÊÐÁ˹¾Ë ¡ÇÊÁ͹ ›ÁÊʹÉÁÇÆÇ»Áй »¾ÄÁÃÁÅ ¼ÇÊ̆ ½¹ÉÊË»¾ÆÆÔÅ ½¾Ø˾ľŠ ¬º¾¿½¾Æ ÐËÇ ÈÇÄÇ»Áƹ

[close]

p. 12

ÌÈɹ»Ä¾ÆÁØ­ªšÈÇ¡ÉÃÌËÊÃÇÂǺĹÊËÁÈÉÁ½¾É† ¿Á»¹¾ËÊØ ¹Æ¹ÄǼÁÐÆǼÇ ÅƾÆÁØ ¡ ÐËÇ s ÈǽÇÀ† ɾ»¹ËÕÁλËÇÅ ÐËÇÇÆÁÎÇËØËÊ˹ËÕ¥¹É¹Ë¹ÅÁ £Ê˹ËÁ ÈÉÇÑÌƾÈÌ˹ËÕÊǽÆÇÁžÆÆÔÅÁÉÃÌËʆ ÃÁÅÈɾ½Å¾ÊËÕ¾Åc ¡ÈÇËÇÅØÌ»¾É¾ÆsÁÉÃÌËÊùØËÌÊǻùÈÉǼÄdž ËÁË Ä×ºÇ¼Ç ºÌ½Õ ÇÆ ½¹¿¾ ¥¹É¹Ë ©Çº¾ÊÈÕ¾É ÁÄÁ œ¹»ÉÇÑ ¨ÉǼÄÇËÁË Á ÈǼÄÇËÁË ¨ÉÁ »Ê¾Â ʻǾ º¾À½¹ÉÆÇÊËÁÁľÆÁÇƹÌÅ̽ÉؾËÊػǻľÐÕ»ʻǾ ÈÉÇÊËɹÆÊË»Ç Á ÌÃÌ˹ËÕ ˹à ÐËÇ ƾ Ѿ»¾ÄÕƾÑՆ ÊØ »Ê¾ »ÇÃÉ̼ ¡ ƹÁºÇľ¾ ÈÇùÀ¹Ë¾ÄÕÆÇ » ÖËÇÅ ÊÅÔÊľ»Ô¼ÄؽÁËÊÁË̹ÏÁØÊÁÉÃÌËÊÃÁÅÁ͹»¾Ä¹† ÅÁ¬ƹÊÃÇÄÇÊʹÄÕÆÔ¾ǺӾÅÔ»¾ËÎǼÇÁ¹»¹ÉÁ† ÆǼÇ ¿ÁÄÕØ s ǺӾÅÔ ƾ Êɹ»ÆÁÅÔ¾ ÆÁ Ê ùÃÁÅ ½É̼ÁÅ ¼ÇÉǽÇÅ ªÁºÁÉÁ ÆÇ ¡ÉÃÌËÊà Çо»Á½ÆÇ ¼ÇɽÁËÊØÊ»ÇÁÅÁËÉÌÒǺ¹ÅÁ »ÔÊ˹»ÄØØÁÎƾËÉ̆ ÒǺ¹ÅÁ»Ç»Ê¾ ¹ÌÆÁùÄÕÆÔÅÁÊËÇÉÁоÊÃÁÅƹÊľ† ½Á¾Å Èǽ˻¾É¿½¹×ÒÁÅ ƾÈÇ»ËÇÉÁÅÌ× ʹÅÇϾƆ ÆÇÊËÕÊËÇÄÁÏÔ›ÇÊËÇÐÆÇ ªÁºÁÉÁªùÃǼÇȾɾÈ̼̻ʾÖËÇÈÉÇÁÊÎǽÁË ƾ ÅÇ¿¾Ë»ÆØËÆÇǺÓØÊÆÁËÕÆÁÃËǥǿ¾Ë ÊȾɾÈ̼Ì ÇËËÇ¼Ç ÐËÇÖËÌƾÈÇ»ËÇÉÁÅÌ×ʹÅÇϾÆÆÇÊËÕÈǽ† Ë»¾É½ÁËÕ ºÇÄÕѾ ÆÁ ǽƹ ÎɾÆÇ»Áƹ ƾ » ÊÇÊËÇ؆ ÆÁÁ £ÉÇž ËÇ ÃÉÌËØÒ¾ÂÊØ ÎɾÆÇ»ÁÆÔ ÐËÇ ƾ† ÊÃÇÄÕÃǾ˻ÊËɾйĹ¼ÇÊ˾¼ÇÉǽ¹»¹ÖÉÇÈÇÉËÌ ›ÇË Á ™ÆËÇƹ ›¹ÊÁÄÕ¾»Áй ÖÄÁËÔ ƹ»¾ÉÆØù ÈÉǼÄÇËØË Á ÈÉÁÊÈÇÊǺØË Á ºÌ½¾Ë ÇÆ ½ÇÈÌÊËÁÅ ©ÇŹÆÇ» ÅÁÆÌÊ Ê˹ÄÁÆÁÀÅ Á ¿¾Ä¹ÆÁ¾ ľÀËÕ ƹ º¹ÉÉÁù½ÔÈÄ×ÊÃÇÆÍÇÉÅÁÀÅÁÊÇÄÁ½ÆÇÊËջƾ† Ñƾ¼Ç»Á½¹ÁÈÇ»¾½¾ÆÁؚ̽¾Ë†ºÌ½¾Ë Ã̽¹Çƽ¾† ƾËÊبÇÅÆ× ùÃÁźÔěĹ½ÁÅÁɸÃ̺ǻÊÃÁ »ºÔËÆÇÊËÕȾɻǼǽÃÇÅ̼ÇÉǽÊÃÇ»ĹÊËÁsƾ ÀÆ¹Ä Ã̽¹ÉÌÃÁ½¾ËÕ™ùÃÁÅÊ˹ÄоɾÀƾÊÃÇÄՆ ÃÇÄ¾Ë É̼ÁÅsÌ¿ËÇÐÆÇ°ËdžËÇÅÁÆÌÊÇ»¹ÄÇÊÕ ÆÇÐËdžËÇÈÉÁÈÄ×ÊÇ»¹ÄÇÊÕc «¹ÃÐËÇÎÌ¿¾©ÇŹÆÇ»ª¾É¾ºÉ¾ÆÆÁÃÇ»¹ÇÈɾ† ½¾Ä¾ÆÆÇËÇÄÕÃÇ»ǽÆÇÅs»ËÇÅ ÐËǾ¼Ç»ÅÖÉÔ ƾÈɾ½ÄÇ¿Áļ̺¾ÉƹËÇÉ¡ ž¿½ÌÈÉÇÐÁÅ ÖËÇ ½¾ÂÊË»Á˾ÄÕÆÇ ʾÉÕ¾ÀÆǾ „ËÇÄÕÃǔ › ÊÄÌй¾ ÈǺ¾½Ô™ÆËÇƹ›¹ÊÁÄÕ¾»Áй ÆÌоÅоÉË ƾ ÑÌËÁË ÅÁËÉÁ ­¾½ÇÉÇ»ÁÐ ÅÇ¿¾Ë À½ÇÉÇ»ÇǺÁ½¾ËÕÊØƹÁÉÃÌËÊÃÌ×È̺ÄÁÃÌ ÁƹÈÉÇÊËÌ×sÀ¹ËÇ ÐËÇƾÈÇÆØËÄÁ»¹Ø Á ƹ ƾÈÉÇÊËÌ× s À¹ ËÇ ÐËÇ ½¾Æ¾¼ ©ÇŹÆÇ»Ì ½¹Ä¹ ¡ ÅÇ¿¾Ë ÅÁËÉÁ ­¾½ÇÉÇ»ÁÐ Èǽ̆ ŹËÕ„¦ÌÁc ÈÁ†Á†Áà ¿¾»Ô»Ê¾ ºÉ¹ËÏԆ ÁÉÃÌËÏÔ¦ÌÁc”¡À¹Ë¾¾ËÈÉÁÆ̽Á˾ÄÕÆÔ ÊӾŠÆǻǼÇ ÅÖɹ ¡ À¹Ê˹»ÁË p ¯ÊÆÄƾ½Ê Éȸ¹ÆʸÊÔ¿¸šÀ† ÊÆȸ¢ÆżȸÐƺ¸ Ž ¿Å¸ÖªÆ ÏÊÆÇÈÆɆ ÊÆÍÆÈÆÐÀÁÄ˾À tŸº½ÈÅƽ˜Äƾ½Ê ÉÂÆȽ½tÏÊÆÇÆÍƾ ŸšÃ¸¼ÀÄÀȸ·Â˹ƺ† ÉÂÆ»Æ 

[close]

p. 13

ÈÉÇÃÌɹËÌÉÌ ¼ÇÉǽÊÃÌ×½ÌÅÌÁÃǼdžÆÁºÌ½Õ¾Ò¾ ÁÆÁÏÁÁÉÇ»¹ËÕ ùÃÁ¾†ÆÁºÌ½Õ ½¾ÂÊË»ÁØ ÃÇËÇÉÔ¾ ºÔÈÇÅǼÄÁÈÉÁËÌÑÁËÕǺÁ½Ì¡ÄÁƹÎ̽ÇÂÃdž ƾÏÈÇžÆØËÕÅÖɹ»¡ÉÃÌËÊþ ™ ;½¾É¹ÄÕÆÔ¾ »Ä¹ÊËÁ ƾ ÁÊÃÄ×оÆÇ ÈÉÇÊËÇ É¾Ñ¹Ë ÐËÇ¡ÉÃÌËÊÃƾÁÊÈɹ»ÁÅ»¿¾Ä¹ÆÁÁ¿ÁËÕ ÈdžʻǾÅÌ Á ¾¼Ç ÄÌÐѾ »Ê¾¼Ç ÈÇÊÔȹËÕ ½ÌÊËÇÅ s ÈÄÇËÆÔÅÊÄǾŠÊ»ÔÊÇËÔÈËÁÐÕ¾¼ÇÈÇľ˹¥ÁÆÌÊ ½¾ÆÕ¼Áƹ†Ä¾ËÁ¾ ÈÄ×ÊƹÀƹоÆÁ¾¼Ìº¾ÉƹËdž ÉÇÅùÃǼdžÆÁºÌ½ÕºÔ»Ñ¾¼ÇƹйÄÕÆÁùœ¾Æ¾É¹ÄՆ ÆǼÇÑ˹º¹ªËɾÅØȹɹÄľÄÕÆÔÅÁÁÀ»ÁÄÁƹÅÁ ªËɹÑÆÇ Ä׺Ä× ÈÉǼÆÇÀÔ ¦¹ÊËÇÄÕÃÇ Ä׺Ä× ÐËÇ ù¿½Ç¾ ÌËÉÇ Ⱦɾ½ ˾Å ùà ÈǺÉÁËÕÊØ À¹† ÎÇ¿ÌƹÍÇÉÌÅÔÈÇÈÌÄØÉÆÔÎʹÂËÇ»ÁƹÊĹ¿† ½¹×ÊÕ™»½É̼˹Åо¼Ç†ÆÁºÌ½ÕÊÈÉǼÆÇÀÁÉÌ×Ë ˹à ÐËÇ ÅÇ¿ÆÇ Ì¿¾ Á ƾ ºÉÁËÕÊØ ¡ ÈÉǼÆÇÀÁ† ÉÌ×Ë»¾½Õ¨ÇÈÉǼÆÇÀ¹ÅÊÇ»¾ÉѾÆÆÇËÇÐÆÇÈdž º¾½ÁË ª¾É¾ºÉ¾ÆÆÁÃÇ» ÁÄÁ ©ÇŹÆÇ» ¡ÄÁ £ÇƆ ½É¹ÑÇ»¡ÄÁƹÎ̽ÇÂÃÇƾÏ£ÇÉØÃÇ»¹¨ÉØÅÇ ËÇÑÆÁËÇËƹÊĹ¿½¾ÆÁØc ¦ÇʹÅÈÉǼÆÇÀÁÉÇ»¹ËÕƾÄ׺Ä×Áƾ̞ס »ÇËÈÇоÅÌÅƾƾÈÇÆØËÆÇ ƹùÃÇÅÃÉ×ÐþÊÁ½ÁË ÊÇÀƹÆÁ¾ŹÊÊǻǼÇÁÀºÁɹ˾ÄØ™˾ÅºÇľ¾ºÌ½¾Ë ÊÁ½¾ËÕs»¡ÉÃÌËÊþŹÉ˹ʾ¼Ç¼Ç½¹¡ùÃÖËÇË ÃÉ×ÐÇÃÅÇ¿ÆÇÊÈÌÊËÁËÕ ÐËǺÔÊÇÀƹÆÁ¾»ÔÊËɾ† ÄÁÄÇÁÀ¹Ê˹»ÁÄÇÉؽǻǼǼɹ¿½¹ÆÁƹÈÇÐÇȹËÕ  ÈÇÑùƽԺ¹ËÕ » »ÔÎǽÆÇ ½¾ÆÕ Ã̽¹†ËÇ ¨ÉÁËÇÅ ÐËǼɹ¿½¹ÆÁÆÌÖËÇÅ̼Ä̺ÇÃÇÈÇÍÁ¼sÆÌÇоÆÕ ¼Ä̺ÇÃÇsÐËÇ˹ź̽¾ËÁÄÁƾºÌ½¾ËʼÇÉǽÇÅ ©ÁÊÃÆÌÈɾ½ÈÇÄÇ¿ÁËÕÄÁÑÕ»ÇËÐËÇc¦¹ÅÇ Ê̼̺Ç ÄÁÐÆÔ Á º¾ÀÌÊÄÇ»ÆÇ ƾÈɹ»ÁÄÕÆÔ »À¼Äؽ ¾ÊÄÁ©ÇŹÆÇ»Ì̽¹ÊËÊØɹÊÃÉÌËÁËÕÁ½¾×Ç ËÇÅ ÐËÇƹ½ÇÊȹʹËÕ¼ÇÉǽ Á˾ÅʹÅÔÅÈÉÁ»Ä¾ÐÕ ÈÇ»ÔѾÆÆǾ »ÆÁŹÆÁ¾ ÁÀºÁɹ˾ľÂ à ¼ÇÄÇÊÇ»¹† ÆÁ×sÇÆÈǺ¾½Á˨ÌÊËÕÆÇÀ½ÉØ»ÆÇÀ½É× ÆÇÈǺ¾† ½Á˦¾ÊÅÇËÉØƹÀ¹ÃÄÁƹÆÁؾ½ÁÆÇÉÇÊÊÇ»Á»Æ¾† À¹ÈÆÇÈÉÁÅÃÆÌ»ÑÁÎÃÆÁÅÇËйØÆÆÔÎÊƾ½¹»Æ¾¼Ç »É¾Å¾ÆÁÇÈÈÇÀÁÏÁÇƾÉÇ»†ÊÈɹ»¾½ÄÁ»ÇÉÇÊÊÇ» žÊÄÁ ÈÁ¹ÉÒÁùÅ ª¾É¾ºÉ¾ÆÆÁÃÇ»¹ ̽¹ÊËÊØ ɹÊÃÉÌËÁËÕ»ÇǺҾÎÇËÕùÃÌ׆ÆÁºÌ½ÕÁ½¾×»Lj ÆÇѾÆÁÁʻǾ¼ÇÈǽÇȾÐÆǼÇ ¹ÈÇùƾ»Á½ÆÇÁ ƾ ÊÄÔÑÆÇ ÆÁ ǽÆÇ  Á ÊÆÁÀÁËÕ ƹùÄ ÊËɹÊ˾ ÈÇÈǻǽÌÊȹʾÆÁؼÇÉǽ¹ ËÇɾѹ×ÒÁÅÊ˹ƾË ½Ç»¾ÉÁ¾ÁÉÃÌËØÆü̺¾ÉƹËÇÉÌ§Æ ÊÃÇɾ¾»Ê¾¼Ç »ÔÊËÌÈÁË»ÈÇÊľ½ÆÁÂÅÇžÆËÊÈÉÁÀÔ»ÇÅÃÆÁÅ ÈÇǺ¾Ò¹¾Ë À¹ ʾºØ Á À¹ ª¾É¼¾Ø ›¹ÊÁÄÕ¾»Áй s Á ÖËÇÅÇ¿¾ËÊɹºÇ˹ËÕ °ËÇÅÇ¿¾ËÊɹºÇ˹ËÕÀ¹›ÁÃËÇɹ£ÇƽɹÑÇ»¹ ƾÀƹ׬ÄԺùs˹ÃÖËÇÅÁÅÇ ÈdžÅǾĄ̊ÉÁ† оÊùsËÇ¿¾ȹÊ«Ç ÐËÇÈÉÇÊËÇÎÇÉÇÑÁÂÅÌ¿Áà sƹ»¾ÉÆǾ™ÅÇ¿¾Ë ÊÃÇɾ¾sÐËÇÈÇÎÇ¿ƹ›Ä¹† ½ÁÅÁɹ¸Ã̺ǻÊÃÇ¼Ç 

[close]

p. 14

¥¸Ð¸¸ÂÎÀ×   Þ Þ Þ 

[close]

p. 15

«ºÉ½ÍÇÈÀÃÀÏÅÓÍÄÆŸÈÍƺÂÆÈÆÅÓ¹ÓÃÀ Ä½ÖÊÉׯ½ÍÀÏÊ×ÊÀ ȸºÅ×ÖÊÉ× ŸÇÈÀÄ½È ŸÂÆÈÆÅËɺ×Êƻƚ¸Îøº¸ ÂÆÊÆȸ×׺Ã×½ÊÉ× ɸÄÆÁ¼È½ºÅ½ÁϸÉÊÔÖ¯½ÐÉÂÀÍÂÆÈÆýºÉÂÀÍȽ»¸ÃÀÁ¦Å¸¹ÓøÀ¿»ÆÊƺ† ýŸÇÆ¿¸Â¸¿ËÀÄǽȸÊÆȸɺ×ѽÅÅÆÁ¨ÀÄÉÂÆÁÀÄǽÈÀÀ¢¸Èø*7  ¹ÓºÐ½»ÆºɽȽ¼ÀŽ9*7º½Â¸ÂÆÈÆýį½ÍÀÀ ™Æ»½ÄÀÀ À¿ÏÀÉÊƻƿÆÃƆ ʸ ¼È¸»ÆνÅÅÓ͸ĎÁÀ¾½ÄÏË»¸šÓÉÆʸ½½ ºÂÃÖϸ×ÂȽÉÊ  ¼ÆÉÊÀ»¸½ÊɸÅÊÀĽÊÈƺ º½ÉtÇÆÏÊÀ¼º¸ÉÇÆÃƺÀÅÆÁÂÀÃƻȸÄĸ §È½¼ÉʸºÃ׽ʽ ʸ¸×Ê×¾½ÉÊÔŸ»ÆÃƺ½ ÞÞ Þ Þ Þ 

[close]

Comments

no comments yet