Иркутские Кулуары №10

 

Embed or link this publication

Description

Иркутские Кулуары №10

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2

ÉƼ½È¾¸ÅÀ½ ÉÊÈ  ÉÊÈ ÉÊÈ ÉÊÈ ÉÊÈ  ÉÊÈ ÉÊÈ  ÉÊÈ  ÉÊÈ ÉÊÈ ÉÊÈ ÉÊÈ  ÉÊÈ 

[close]

p. 3

ÉÊÈ Þ  ÉÊÈ     ÉÊÈ ÉÊÈ   Þ    ÉÊÈ Þ Þ Þ Þ ÉÊÈ ÞÞ Þ Þ Þ 

[close]

p. 4

ÆÊȽ¼¸ÂÊÆȸ ¼Ç½Ì˹ÃǽÇļÇ sÀÁÅԥdž ¿¾Ë ºÔËÕ ùÆËÇ ÈÇ»ÄÁØÄÁ ÖËÁ ½ÌɹÏÃÁ¾ ɹÀ¼Ç»ÇÉÔ Ç ËÇÅ ÐËÇ É̺ÄÕ ǺØÀ¹Ë¾ÄÕÆÇ ½ÇÄ¿¾Æ ÉÌΆ ÆÌËÕ Á ÉÌÎÆÌËÕ ƾÈɾžÆÆÇ Ê Ì¿¹Ê¹×ÒÁżÉÇÎÇËÇÅÁÈÇÊľ½Ê† Ë»ÁØÅÁ ½ÄØ Æ¹Ê ÈÉÇÊËÔÎ ÊžɆ ËÆÔÎ ™ ÅÇ¿¾Ë »Ê¾ ½¾ÄÇ » ËÇÅ ÐËÇ ƹÊËÌÈÁĹ ÁžÆÆÇ »¾Êƹ Á ƹÊËÌÈÁĹ ËÌÈÇ »¾ÊÇÅÇ ÀÉÁÅÇ ªÇ»Ê¾ÅÁÇо»Á½ÆÇ»Ô˾ù×ÒÁ† ÅÁƹÌÄÁÏÔÈÇÊľ½ÊË»ÁØÅÁc §½Æ¹ÃÇ ÈÇɹÊÃÁÆÌ» ÅÇÀ¼¹† ÅÁ Ø˹ÃÁƾ»ÇÊÃÄÁÃÆÌÄÆÁо† ¼ÇÆÁÇËÇÉ¿¾ÊË»¾ÃɾÊËÕØÆÁƹ ÆÁ ÊÇÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇ ÇËÇÉ¿¾ÊË»¾ »¾ÊÆÔ § ËÇÉ¿¾ÊË»¾ º¹ÆÃÁÉÇ» ʾ¼Ç½ÆØ Ã̽¹ ÌžÊËƾ¾ ƹ ÅÇ »À¼Äؽ »ÇÊÃÄÁϹËÕ Ì ÆÁÎ ½¹¿¾ ƾ »¾Êƹ s ľËÇ § ËÇÉ¿¾ÊË»¾ ÉÁ˾ÂľÉÇ» ÈÉǽ¹»ÏÇ»ÃÇĺ¹ÊÔ Á ½É̼ÁÎ ÈÉǽÌÃËÇ» ËÇ¿¾ »Çʆ ÃÄÁÃÆÌËÕÅÇ¿ÆÇÊ̽ØÈÇƾÃdž ËÇÉÔÅϾƹŠÈɾ½ÈÇĹ¼¹×ÒÁÅ Ê»¾ÉÎÈÉÁºÔÄÕ ˹Å ¹Æ¹ÄǼÁÐÆÇ ɹ½ÇÊËÆÇ »Ê¾ › ÈÇÉؽþ ÈÇÎdž ¿¾ Ê ƹÊËÉǾÆÁ¾Å Á Ì ÅÆǼÁÎ ½É̼ÁÎȾÉϾ» ÊÁ½ØÒÁÎÁÊËÇ؆ ÒÁÎƹËÇÅ ÐËÇÃÄÁ¾Æ˻ʾɹ»† ÆÇ »ÇÀÕžË ËÇ ÐËÇ ¾ÅÌ ÈÇÀ¹É¾À ƾǺÎǽÁÅÇ s ÆÁÃ̽¹ Ê»ÇÄÇÐÕ Ö½¹Ã¹Ø ƾ½¾Æ¾ËÊØ ¡ÃÇƾÐÆÇ ŹÄÇÃËÇÀ¹½ÌÅԆ »¹¾ËÊØƹ½˾ŠÐËÇÊÌÅŹÉƹØÀ¹† ½ÇÄ¿¾ÆÆÇÊËÕÈÇÀ¹ÉÈĹ˾»ÊËɹƾ ɹÊË¾Ë Á » ¡ÉÃÌËÊÃÇ ǺĹÊËÁ ƹÈÉÁÅ¾É Çƹ »ÔÉÇÊĹ À¹ ;»† ɹÄÕƹ ¦Ì ËǾÊËÕÃÄÁ¾ÆË »½É̼ÅÇ¿¾ËÊоÊËÕ ÐËǾÅÌÈÇÀ¹† ɾÀ ƾǺÎǽÁÅÔ ÖľžÆ˹ÉÆÔ¾c »ÁÄÔ ¡ÄÁ ½ÇÈÌÊËÁÅ ËÇÈÇÉÔ ¡ÄÁ ÁÆÔ¾ ùÃÁ¾ ÃÇÄ×Ò¾†É¾¿Ì† ÒÁ¾ Èɾ½Å¾ËÔ ¡ ÐËÇ Á½¾¹ÄÕÆǾ žÊËÇÌÈÇËɾºÄ¾ÆÁØÖËÁÎÈɾ½Å¾† ËÇ» s À¹½ÆÁÏÔ ËÇȆžƾ½¿¾ÉÇ» ¨É¹ÃËÁоÊÃÁ ÆÁÃËÇ Ǻ ÖËÇÅ ƾ À¹½ÌÅÔ»¹¾ËÊبÇоÅ̆ËÇc £¹ÃÈÇĹ¼¹¾Ë¾ ÈÇоÅÌ Ÿ¼È¸ºÉʺËÁʽ s ›¾Êƹ £É¾ÊËÕØÆÁÆ ËÇÉ¿¾Êˆ »Ì¾Ës»ÇË˹ÃÎÇ˾ÄÇÊÕÅƾ»Çʆ ÃÄÁÃÆÌËÕ ÃǼ½¹ Ø ƹÐÁƹÄ ÈÁ† ʹËÕ ÖËÌ ɾ½¹ÃËÇÉÊÃÌ× ÃÇÄÇÆÃÌ ¡ʹÅƾÀÆ¹× ÈÇоÅÌÎÇ˾ÄÇÊÕ ¥Ç¿¾ËºÔËÕ ˹ûʾ¼½¹ÎÇоËÊØ »ÇÊÃÄÁÃÆÌËÕ ÈÇÊľ ½ÇļÇ s Á ÈÇоÅ̆ËÇ ùà ɹÀ » ÆÔƾÑƾÅ »ÆÉÊÔÅÆĽȸ 

[close]

p. 5

ª½¿ÂÀ 

[close]

p. 6

­ÆÈÆÐÆ ÏÊÆËÅÀÍȸ¿ÅÓ½ÆÊϽÉʺ¸ƼŸ§¸ºÃƺŸ ¼ÈË»¸×¥ÀÂÆø½ºÅ¸  Å¸Ï½¸Â¹ÓÄÓÀÍȸ¿ÃÀϸÃÀ ™È֎ʸt¹ÃÆżÀŸ ˜Å»¸ÈϸŸ tÀÈÂËÊן ¦¹½ŸÏÀŸÃÀɺÆÖÉÇÆÈÊÀºÅËÖ¸ÈÔ½ÈËÉлÂÆÁ¸Êý† ÊÀÂÀ Ëƹ½ÀͽÉÊÔÉʸÈÐÀ½ɐÉÊÈÓ ËƼÅÆÁ£¸ÈÀɸ ˼ÈË»ÆÁ£½Å¸  ɽÁϸÉÀ;À¿ÅÔʽÉÅÆɺ׿¸Å¸ÉÆÉÇÆÈÊÆÄ ÇÈÀϐÄŽÉиÍĸʸÄÀ ¥¸Ê¸ÃÔק¸ºÃƺŸ ¥Æ¾½¹ÄÁ˹ÃǾÁÅØ»оÊËÕ ŹÅÁÆǺ¹ºÌÑÃÁ¡ØƾÄ׺† Ä× ÃǼ½¹žÆØÀÇ»Ì˦¹Ë¹Ñ¾Â s¼É̺ǻ¹ËÇù¿¾ËÊØ›ÇËÃǼ½¹ ¦¹Ë¹ÄÕ¾Âs½É̼Ǿ½¾ÄÇ¥¹Å¹ ÀÇ»‘Ë žÆØ ¦¹Ë¹ ºÄÁÀÃÁ¾ ¦¹† ËÌÄØ À¹ ¼É¹ÆÁϾ ¦¹Ë¹ÄÁ ÈǽÉ̼Á ÁÆǼ½¹ ÀÇ»ÌË ½Çо ™ ¼½¾†ËÇ ¼Ç½¹ ÈÇÄËÇɹ ƹÀ¹½ »Ê¾Î ǼÇÉÇÑÁÄÁ ÆÇ»ÇÊËÕ× » «¹ÁĹƽ¾ ÈÇȹĹ » Ë×ÉÕÅÌ ¦¹Ë¹ÄÕØ ¡»¹ÆÇ»¹ ÁÀ ¡ÉÃÌËʆ ù °ËÇ ËÌË ƹйÄÇÊÕ ¸ » ÖËÇ »É¾ÅØÈǾιĹƹʺÇÉÔ ÊÈÇɆ ËÁ»Æ¹Ø ˑÀù ÅÇØ ù¿¾ËÊØ » ¡ÉÃÌËÊþ ºÔĹ ¥Æ¾ ƹйÄÁ À»ÇÆÁËÕ s ÁÆÍÇÉŹÏÁØ ÈÉdž ÑĹÈÇ˾ľ»Á½¾ÆÁ× »¼¹À¾Ë¹Î ÍÇËǼɹÍÁÁƾË™ÅÇÂÉǽÆÇ ™Æ¼¹ÉÊà ÃǼ½¹ Ø »ÔÊËÌȹ× ƹ ÃÉÌÈÆÔÎ ÊÇɾ»ÆÇ»¹ÆÁØÎ йʆ ËÇ ƹÀÔ»¹×Ë ¡ÉÃÌËÊÃÇÅ ÁÄÁ ¡ÉÃÌËÊÃÇ ǺĹÊËÕ× ¥¹Å¹ À»ÇÆÁË ȹȹÀ»ÇÆÁË ÀƹÃÇÅÔ¾ À»ÇÆØ˨ÉÁ¾À¿¹×ƹÊÇɾ»Ædž »¹ÆÁØ Åƾ¼Ç»ÇÉØË s«ÔÐËÇ Ì¿¾ÇʻǺǽÁĹÊÕ ¸»ƾ½ÇÌžÆÁÁ s §ËÃ̽¹ s Ø » ½ÇÉǼ¾ ƾ Àƹ×ÆÁùÃÁÎÆÇ»ÇÊ˾™žÆØ ÊÆÇ»¹˾ɾºØË s ¹ÄǼ†ËÇÇ˽¹ÄÁ s¹ùÃÇÂÀ¹ÄǼ sËÇÄՆ ÃÇ оɾÀ ËÉǾ ÊÌËÇà ÈÇØ»ÁĹÊÕ ÍÇËǼɹÍÁØ ËǼ½¹ Ì¿¾ Ä×½Á ÈÇÆØÄÁ ÐËÇÖËÇƾÇƹÁƾØ ›ÇǺҾ†ËÇ Ê ÅǾ Àƹž† ÆÁËÇ ˑÀÃÇ ƹÊ ÈÇÀƹÃÇÅÁÄ ÊÈÇÉËÁ»ÆÔ ÈÊÁÎÇÄǼ §Æ ½ÇĆ ¼Ç ǺҹÄÊØ Ê ù¿½Ç ÈÇ Ç˽¾† ÄÕÆÇÊËÁ ÆÇǽƹ¿½Ôƾ»Ô½¾É† ¿¹Ä „£Ç¼½¹ ¿¾ ƹÃÇÆ¾Ï »Ô ÈÇÀƹÃÇÅÁ˾ÊÕ ” Ç ÖËǼÇ ƹÊ йÊËÇ ÈÌ˹ÄÁ ¥Æ¾ ÅǼÄÁ À»Ç† ÆÁËÕ ÁÀ ÊÈÇÉËÃÇÅÁ˾˹ Á ÈÇÀ½† ɹ»ÄØËÕʦ¹Ë¹ÑÁÆÔÅÁ ƾÅÇÁ† ÅÁ ÈǺ¾½¹ÅÁÁ̽Á»ÄØËÕÊØ ÐËÇ Ø Ã̽¹†ËÇ ÊǺÁɹ×ÊÕ ̾À¿¹ËÕ ÎÇËØ ËÇÄÕÃÇ ÐËÇ ÈÉÁ¾Î¹Ä¹ ™ ÈÇÊľ ƹѾ¼Ç Ê ƾ ÀƹÃÇÅÊË»¹ »Ê‘ùÆËÇÌËÉØÊÄÇÊÕ¥ÔȾɾ† Ê˹ÄÁ ÇËÆÇÊÁËÕÊØ ½É̼ à ½É̼Ì ùà ÊÇȾÉÆÁÏÔ ÅÔ Ǻҹ¾ÅÊØ ÌƹÊÎÇÉÇÑÁÂÃÇÆ˹ÃË¡½¹¿¾ » ÊÈÇÉËÃÇÅÁ˾˾ ƹÃÇƾφËÇ À¹Å¾ËÁÄÁ ÐËÇÅÔÁÀɹÀÆÔλ¾† ÊÇ»ÔÎ ù˾¼ÇÉÁ  Ì ƹÊ ɹÀÆÔ¾ »Á½ÔÊÈÇÉ˹ÁɹÀÆÔ¾»ÆÁνdž ÊËÁ¿¾ÆÁØ ¥¸Ê¸ÃÔ×¥ÀÂÆø½ºÅ¸ ®ÇËÕÅÔÁ¼Ç»ÇÉÁÅǽÇÊËÁ† ¿¾ÆÁØÎ ÆÇ ˾ȾÉÕ Ø ̺¾¿½¾Æ¹ ÐËÇƾƹ½Ç¿¾ÆÒÁƾÀ¹ÆÁŹËՆ ÊØ ¾½ÁÆǺÇÉÊË»¹ÅÁ ¹¿¾ ƹ† »¾ÉÆǾ Ñ˹Ƽ¹ ½ÄØ ιɹÃ˾ɹ žƾ¾ ÇȹÊƹ оÅ ¾½ÁÆǺÇÉʆ Ë»¹ ¡ ɹÀ¼Ç»ÇÉ ƾ Ç ÍÁ¼Ìɾ «ÎÖûÇƽÇ s ÊÃÇÉÇÊËÆdžÊÁÄdž »Ç»Á½ÊÈÇÉ˹ ÍÁ¼ÌÉÌƾÌÉdž ½Ì¾Ë ¹ ÊÃÇɾ¾ ½¾Ä¹¾Ë¼¹ÉÅÇÆÁІ ÆÇ ™ »ÇË ιɹÃ˾É ®¹É¹Ã˾É ÈÇÉËÁËÊØ ÊÁÄÕÆÇ žÊÄÁ Ø ÈÇʆ ËÇØÆÆÇÊÄ×½ÕÅÁºÇÉÇĹÊÕ ƹ† ÎǽÁĹÊÕ » ÈÉÇËÁ»ÇÊËÇØÆÁÁ ƹ ËɾÆÁÉǻùÎ Á ÊÇɾ»ÆÇ»¹ÆÁØÎ ËÇƹÐÁƹĹÖËÁÇËÆÇѾÆÁØȾ† ɾÆÇÊÁËÕÁƹ¿ÁÀÆÕªÅÇËɾĹ Ê»ÔÀÇ»ÇÅÁÄÁ¼Ç»ÇÉÁĹÐËdžËÇ ÃÇÄÃǾ ¹¿¾ ÁÊÃÌÊÊË»¾ÆÆÇ » ʾº¾ ÖËÇ »ÀɹÒÁ»¹Ä¹ Ê ÈÊÁÎdž ÄǼÇÅ »¹ÉÁ¹ÆËÔ ÈÉÇɹº¹ËÔ»¹† Ĺ §Æ ¼Ç»ÇÉÁÄ Åƾ „¦¹Ë¹Ñ¹ ËÔ ÊÄÁÑÃÇÅ ½ÇºÉ¹Ø ÊÄÁÑÃÇÅ ÈÇÄÇ¿Á˾ÄÕƹØ «¹ÃÁ¾ Ä×½Á » ½É¹Ã¹Î ƾ »ÔÁ¼ÉÔ»¹×Ë °ËǺÔ »ÔÁ¼ÉÔ»¹ËÕ ˾º¾ ƹ½Ç ÈÇž† ÆØËÕÊØ Ê˹ËÕ ÈÄÇÎÇ” ¡ Åƾ ÈÉÁÑÄÇÊÕ ʾºØ ÄÇŹËÕ ÈÇËÇÅÌ ÐËÇ ÃÇÆÍÄÁÃËÇ»¹ËÕ Ø ƾ Ä׺Á† Ĺ ¦¾ÊÃÇÄÕÃÇ ľË ½Ç §ÄÁÅÈÁ†

[close]

p. 7

Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ ¹½Ô ÅÔ žÆØÄÁ ÅÇ ιɹÃË¾É Á Ø Ê˹Ĺ ˹ÃÇ  ÐËÇ » ʺÇÉÆÇ ÊÇ ÅÆÇ ½¹¿¾ ȾɾÊ˹ÄÁ Ǻ† Ò¹ËÕÊئÇÃǼ½¹ƹÈÄÇÒ¹½ÃÌ »ÔÎǽÁÄÁ ½É¹ËÕÊØ ƾ ÅǼÄÁ ÈÇÆØËÕ Ø ùù؆ËÇ ½É̼¹Ø ÐËÇ ÊÇ ÅÆÇ ½¾Ä¹ËÕ ƾÈÇÆØËÆÇ ¡ ÈÉÇÁ¼ÉÔ»¹ÄÁ ª¾ÂÐ¹Ê ÃÇƾІ ÆÇ ÅÆǼǾÈÇžÆØÄÇÊÕ ÊºÇÄՆ ÑÁÅ ÊÈÇÉËÇÅ Ø ɹÊÊ˹ĹÊÕ ľË ƹÀ¹½ ¡ ÊÆÇ»¹ ÈÉÁÑÄÇÊÕ ƹ½ ÊǺÇ ɹºÇ˹ËÕ ›¾½Õ ƾ ÇоÆՆËÇ À½ÇÉÇ»Ç ÃǼ½¹ Ä×½Á ÇË ˾ºØ ѹɹι×ËÊØ «¾È¾ÉÕ ÅƾÆɹ»ÁËÊØÌ¿¾ƾÊÇȾÉÆÁ† ÃÇ» »Á½¾ËÕ » ÇÃÉÌ¿¹×ÒÁÎ ¹ ½ÉÌÀ¾Â ÃÇÄľ¼ ÈÉÁØ˾ľÂ ¬ËǦ¹Ë¹ÄÕÁ ÃÇËÇɹئÁ† ÃÇĹ¾»Æ¹ ɹÊˑ˽ÇÐù ™ÉÁѹ žÂ ÊÃÇÉÇ ÁÊÈÇÄÆÁËÊØ ¼Ç½¹ ¥¹Å¹†ÊÈÇÉËÊžÆù Á ƾ žÐ˹† ¾Ë ÐËǺÔ ½¾»ÇÐù ½É¹Ä¹ÊÕ §Æ¹ Èǽ»Á¿Æ¹Ø ÅÆǼÇ˹ÆÏÌ¾Ë ɾ¹† ¼ÁÉ̾ËƹÄ׺Ì×ÅÌÀÔÃÌ ƹÉǽ† ÆÌ× ÃĹÊÊÁоÊÃÌ× ÊǻɾžƆ ÆÌצ¹»¾ÉÆǾ »˹ÆϹÎʾºØÁ ƹ½‘Ë ™ »ÇË ¦¹Ë¹ÄÕØ ¨¹»ÄÇ»† ƹÇÊÇÀ½¹ÆÁÁʾÅÕÁÈÇùËÇÄՆ ÃÇÈǽÌÅÔ»¹¾Ë ¥¸Ê¸ÃÔק¸ºÃƺŸ ¸ » ÖËÇÅ ¼Ç½Ì ÊǺÁɹ×ÊÕ ɹÊÈÉÇÒ¹ËÕÊØʺÇÄÕÑÁÅÊÈÇɆ ËÇŨÇÊľоÅÈÁÇƹ˹©ÇÊÊÁÁ Çɼ¹ÆÁÀÇ»¹ËÕ º¹ÆÃ¾Ë ÊùÀ¹ËÕ »Ê¾Å „ÊȹÊÁºÇ” Á ½¹ËÕ ½ÇÉǼÌ ÅÇÄǽÔŨÇËÇÅÌÐËÇ Ã̽¹ÆÁ ÈÉÁ¾À¿¹¾ÑÕ ƹ ÊÇɾ»ÆÇ»¹ÆÁØ ËɾƾÉÔ »Á½ØË žÆØ Á »À½Ô† ι×Ë ÅÇÄ ÃǼ½¹ »Ô ¦¹Ë¹ÄÕØ ¨¹»Äǻƹ ÌÊËÌÈÁ˾žÊËÇÈǽ† ɹÊ˹×Ò¾ÅÌ ÈÇÃÇľÆÁ× ¸ ƹ ÖËÇ ÁÅ ÇË»¾Ð¹× „¨ÌÊËÕ »¹ÑÁ ½¾»ÐÇÆÃÁ ºÇÄÕѾ ËɾÆÁÉÌ׈ ÊØ s Á »Ê‘” ¸ ÃǼ½¹ ƹйĹ À¹ÆÁŹËÕÊØ »ÇÄÕÆÇ ºÇÉպǠ Ì¿¾ ÀƹĹ ÐËÇ ˹ÃǾ ½À×½Ç Á ʹźÇ ¦Ç ÊÇо˹ËÕ ɹÀÆÔÎ »Á½¹ ºÇÉÕºÔ ÇоÆÕ ÊÄÇ¿ÆÇ ¸ ÈÉÁ¾À¿¹Ä¹ Ê ÊÇɾ»ÆÇ»¹ÆÁ ÈÇ ½À×½Ç ÊÆÁŹĹÃÁÅÇÆÇ ËɾÆÁ† ÉÇ»¹Ä¹ÊÕ » ÃÌÉËÇÐþ ÈÇ ʹźÇ £Ç¼½¹ »ÇÄÕƹØ ºÇÉÕº¹ s ËÉÁÃÇ ºÇÉÏÇ»ÊÃǾ ¡ ÇÈØËÕ ÊƹйĹ ¨ÇËÇÅʺÇÉÔÈÇǽÆÇÅÌ »ËÇÉdž ÅÌ ËɾËÕ¾ÅÌ»Á½Ì ÊÄÇ¿ÆǝÇĆ ¼Ç¿½¹Ä¹ ÃǼ½¹»ÇÄÕƹغÇÉÕº¹ ÇÄÁÅÈÁÂÊÃÁÅ »Á½ÇÅ Ê˹ƾË ¡ »ÇË »¼Ç½Ì¾‘»ÃÄ×ÐÁÄÁ» ÇÄÁÅÈÁÂÊÃÁ¾ »Á½Ô ÊÈÇÉ˹ ¡ Ø ÌйÊ˻ǻ¹Ä¹ » §ÄÁÅÈÁ¹½¾ ¨Çº¾½ÁËÕ ƾ ̽¹ÄÇÊÕ ÆÌ ˹à ÐËÇ¿˾ȾÉÕ ªÈÇÉËÁ»ÆÔÎÀ¹† ÊÄ̼ÌžÆØÁ˹ÃƾŹÄÇ™½Ç º¾ÊÃÇƾÐÆÇÊËÁ ÊÇɾ»ÆÇ»¹ËÕÊØ ÆÁÃоÅ̸ËɾƾÉÌžÆØ ½¾»ÐÇÆÇà ÁÅ ÆÌ¿ÆÇ ̽¾ÄØËÕ »ÆÁŹÆÁ¾ ¼ÇËÇ»ÁËÕÃÈǺ¾½¹Å ¡ÆǼ½¹ Åƾ ù¿¾ËÊØ ÐËÇ ÄÌІ ѾʹŹ»ÔÑĹºÔ»Å¾ÊËÇÆÁÎ ºÇÉÇËÕÊØ šÔ»¹¾Ë ˹ÃÁ¾ ¼Ä̆ ÈÇÊËÁ Ë»ÇÉØË ¦Ç ÆÁо¼Ç ƾ Èǽ¾Ä¹¾ÑÕ ù¿½Ô ÌÐÁËÊØ ƹ Ê»ÇÁÎÇÑÁºÃ¹Î

[close]

p. 8

¥¸Ê¸ÃÔ×¥ÀÂÆø½ºÅ¸ ™ Ø ʾÂйÊ ÈɾÈǽ¹× ÂÇ¼Ì ÁʹŹÈɹÃËÁÃÌ×ÇÃÇÄÇľË £ÇƾÐÆÇ ÖËÇ ϾĹØ ÍÁÄÇÊdž ÍÁØ ÃÇËÇɹØ ÈÇÅǼ¹¾Ë ÈÇÆØËÕ ʾºØ ÈÉÁÆØËÕ Ä×½¾Â ¡ ËÔ ÈÇÆÁŹ¾ÑÕ Á ÈÉÁÆÁŹ¾ÑÕ Á Ê˹ÆÇ»ÁÑÕÊØ ÊÈÇÃÇÂƾ¾ Á ÇËÆÇÊÁÑÕÊØÃǻʾÅ̺¾ÀÄÁц ƾÂÇϾÆÃÁ®ÇËػʑɹ»ÆÇ ƾ Ä׺Ä× Ø ȹɹÀÁËÇ» ˾Π ÃËÇ ¿Á»‘ËÀ¹ÐÌ¿ÇÂÊБËÁÊÐÁ˹¾Ë ÐËÇ »Ê¾ ¾ÅÌ ½ÇÄ¿ÆÔ ¦¾ Ä׺† Ä× ÃǼ½¹ Ä×½Á ƾ½Ç»ÇÄÕÆÔ ŸÁÀÆÕÎÇÉÇѹ ¿Á»ÁÁɹ½Ì† ÊØ ¦Ç » ǺҾŠ ÆÁÃǼÇ ƾ ÇÊÌ¿½¹× Ê ×ÅÇÉÇÅ ÇËÆÇÑÌÊÕÃǻʾÅÌ °¾É¾À Èɾ½¹Ë¾ÄÕÊË»Ç Ø Ì¿¾ ÈÉÇÑĹ ÅÔ »Ê¾ Áž¾Å˹ÃÇÂÇÈÔ˧оÆÕ ½ÇļÇ Ⱦɾ¿Á»¹Ä¹ ÇÃÇÄÇ ËɑÎ ľË ƾ ÅǼĹ » ʾºØ ÈÉÁÂËÁ™ÈÇËÇÅÈÉÇÐÁ˹† Ĺ¼½¾†ËÇ ÅÇÄ »Ô†ËÇʹÅÁ† ËÇÁ½¾¹ÄÕÆÔ»ÖËÇÅÈĹƾ ËÇÐÆÇ ÆÁÃǼÇ ÆÁÃǼ½¹ ƾ Èɾ½¹»¹ÄÁ ¡ Ø »ÊÈÇÅÁ† Æ¹× ÐËÇ ÁÀ†À¹ žÆØ ǽÁÆ оÄÇ»¾ÃËÇ¿¾ÊËɹ½¹Ä ؾ¼Ç ËÇ¿¾ ÈÇÄÌй¾ËÊØ Èɾ½¹Ä¹ §Ã¹ÀÔ»¹¾ËÊØ »Ê‘ ÆÇÉŹÄՆ ÆÇ »Ê‘Êɹ»ÆØÄÇÊÕ ™ ¾Ò‘ ƾ Ä׺Ä× ÃǼ½¹ ËØÆÌË ÃÇ˹ À¹ λÇÊË о¼Ç† ËÇ ƾ½Ç¼Ç»¹ÉÁ»¹×Ë šÔ»¹† ¾Ë ÇËÆÇѾÆÁØ ƹÐÁƹ×Ë ɹÊȹ½¹ËÕÊØ ¹ ǽÁÆ ÎǽÁË ÅÇÄй ÁÀº¾¼¹¾Ë »ÊËɾР »Å¾ÊËÇ ËǼÇ ÐËǺÔ ÈÉØÅÇ ÊùÀ¹ËÕ ¦¾ Ä׺Ä× ͹ÄÕÑÁ ¦Ì ÃÇƾÐÆÇ ÁÊĹºÇÊËÁ¾ÊËÕÌžÆظËØÆÌ ½Ç ÈÇÊľ½Æ¾¼Ç » ÈĹƾ ÇÈÇÀ½¹† ÆÁ ¦¹ ʹÅÇđË ÆÁÃǼ½¹ ƾ ÇÈÇÀ½¹× ÈÇËÇÅÌÐËÇÇÆÌľËÁË º¾À žÆØ ª»Ç „ªÈÇÉËÁ»ÆÔ ȾɾÃɑÊËÇÔ ǺØÀ¹Ë¾ÄÕÆÇ » ÖÍÁÉ»ÔÈÌÒÌ ÈÌÊËÕÌƹʺ̽¾Ë ¹½É¾Æ¹ÄÁÆ ÈÇÄƾÂÑÁ  ÅÔ »Ê‘ ɹ»ÆÇ ÌÊȾ¾Å ¦Ç ƹ »ÊËɾÐÌ ÊÃÇɾ¾ »Ê¾¼Ç ÇÈÇÀ½¹× ¹»ÆÇ ÎÇÐÌÖËÇÁÊÃÇɾÆÁËÕ ÆÇÆÁо¼Ç ƾ ÅǼÌ Ê ÊǺÇ Èǽ¾Ä¹ËÕ »É¾† žÆÁƾλ¹Ë¹¾Ë ™»ÇËÀ¹ÐËÇØÄÁÐÆÇÄ׺Ä× ÊÈÇÉËÊžÆÇ»ÊùÀ¹ÄÁs˹ÃǺ؆ À¹Ë¾ÄÕÆÇʽ¾Ä¹×Ë ¦¹ ÍÇËÇʾÊÊÁ× » ÇÅ ­Ç† ËǼɹ͹ ¦¹Ë¹ÄÕØ ¡»¹ÆÇ»¹ ˾† ľ»¾½ÌÒ¹Ø Ãɹʹ»ÁϹ Á ÇÄÁņ ÈÁÂÊÃÁ ÈÉÁÀ‘É ÌÅ̽ÉÁĹÊÕ ÇÈÇÀ½¹ËÕ c ƹ ÈÇÄйʹ ùà ÅÁ† ÆÁÅÌÅ ž‘ ƾ žƾ¾ ÁžÆÁ˹Ø Á ÃɹÊÁ»¹Ø ˑÀù ƹйĹ Ì¿¾ ƾɻÆÁйËÕÁÈɾ½Ê˹»ÄØËÕ ùà Çƹ ƾÊÆÁŹØùºÄÌÃÇ» ÈÇù† ¿¾Ë ÇÈÇÀ½¹»Ñ¾Â ºÉÇÊÇà оɾÀ º¾½ÉǞľ̽¾É¿¹Ä¹ÊÕ ½¹Ä¹ ˹ÃǼÇ ¦¹»¾ÉÆǾ ÖËÇ ¾Ò‘ ǽƹÈǺ¾½¹sƹ½ÊǺÇ ¡ ¾Ò‘ ÅÇØ ÄÁÐƹØ ÈǺ¾½¹ s Ø ƹÌÐÁĹÊÕ ÈÉÇÒ¹ËÕ Ä×½¾Â ¨É¹»½¹ ÖËÇ Ê »ÇÀɹÊËÇÅ ÈÉÁ† ÑÄÇ ÈÇËÇÅÌÐËÇÆÇÊÁËÕǺÁ½Ì» ʾº¾ÇоÆÕËØ¿¾ÄǦÇÈÉÁÑÄÇ ÁØÇоÆÕÖËÇÅÌɹ½¹ ¥¸Ê¸ÃÔ×¥ÀÂÆø½ºÅ¸ ™ Ø ʻǑ ÁÅØ Ä׺Ä× ÇÆÇ ÅÆǼǼɹÆÆǾÄؽÉÌÀ¾Âئ¹† ˹ѹ ¦¹ËÁƹ s ½ÄØ ʾÅÕÁ ¦¹† ˹ÄÕØs½ÄØɹºÇËÔ¡͹ÅÁÄÁØ »ǺҾŠËÇ¿¾ÆÁо¼Ç¬žÆØ ¾ÊËÕ ˹ùØ ÊÁÅ»ÇÄÁÐƹØ ƹ† ¼É¹½¹ ÁžÆÆÔ¾йÊÔÇËÅÁ† ÆÁÊËɹǺÇÉÇÆÔ¦¹ÆÁλԆ ¼É¹»ÁÉÇ»¹ÆÇ„§ËÅÁÆÁÊËɹ ¡»¹ÆÇ»¹ ¡»¹ÆǻǠ¦¦” ®É¹Æ× ›ÇË ˹ÃÁ¾ ÇÆÁ ƹÑÁ ÁžÆÁËÔ¾À¾ÅÄØÐÃÁ§Ð¾ÆÕ ÃÇÆ˹ÃËÆÔ¾ ÆÇ » ËÇ ¿¾ »É¾ÅØ ʽ¾É¿¹ÆÆÔ¾ ½¹¿¾ ÁÆǼ½¹ Ê˾ÊÆÁ˾ÄÕÆÔ¾ ª¹† ÅÇÊËÇØ˾ÄÕÆÔ¾ ×ÅÇÉÆÔ¾ ¡ ¿¾ÆÊË»¾ÆÆÔ¾ ¦¹Ë¹† ÄÕØ ¨¹»Äǻƹ Ê ÃÇŹƽÇ ÊÈÇÉËÊžÆÇ» ÊÆÁŹĹÊÕ » ŹÊÊǻþ ÍÁÄÕŹ „¾† »Ø˹Ø ÉÇ˹” Ì ­‘½Çɹ šÇƽ¹ÉÐÌù Ä׺ÁË ÍÇËdž ¼É¹ÍÁÉÇ»¹ËÕÊØ ÊÇ Àƹž† ÆÁËÇÊËØÅÁ ¡ÄÁ ÖËÇ ÇÆÁ Ä׺ØË ÈÇÀÁÉÇ»¹ËÕ ÉؽÇÅ Ê ƾ  ¬ ¦¹Ë¹ÄÕÁ ¦ÁÃÇĹ¾»ÆÔ ÃÉÇž Ê˹ÉѾ ʾÊËÉÔ ¾ÊËÕ ¾Ò‘ ѾÊËպɹËÕ¾»¥Ç¿¾Ë ÖËÁÅǺӆ ØÊÆؾËÊؾ‘̻ľоÆÁ¾ÊËɹÆÆÔÅ »Á½ÇÅ ÊÈÇÉ˹ ËÎÖûÇÆ½Ç žÒ‘ Çƹ Ìž¾Ë Á¼É¹ËÕ „ÌƹÂÊÃÁ¾ »ÇÄÆԔƹ¼¹ÉÅÇÑþ†½»ÌÎÉؽþ оŽǻǽÁËʻǾ¼ÇȹÈ̽ÇÊđÀ ¡ »ÇË ǺҹØÊÕ Ê ÖËÁÅÁ ÅÇÄdž ½ÔÅÁ ¿¾ÆÒÁƹÅÁ ÈÇÆÁŹ¾ÑÕ ÐËÇ ƾ ÀÉØ ÁÎ »Ê‘ ¿¾ ǽÁƹÃÇ»Ç ÀÇ»ÌËœ½¾†ËÇ»БņËÇÇÆÁ½¾Âʆ Ë»Á˾ÄÕÆÇ ÇоÆÕ ÈÇÎÇ¿Á §ÆÁ ùÃÁ¾†ËÇ »À¹Èɹ»½¹ÑÆÁ¾ ƹÊËdž ØÒÁ¾¦¹ÊËÇØÒÁ¾ˑÀÃÁ ¥¸Ê¸ÃÔק¸ºÃƺŸ ¬ žÆØ ËÇ¿¾ ¾ÊËÕ ÊĹºÇÊËÁ ¸ ʾÆËÁžÆ˹ÄÕƹ žÊÄÁ ÃÁÆÇ Á½‘ËÈÉÇÄ×ºÇ»Õ ¿¾ÆÊÃǾÊйʆ ËÕ¾ ÅǼÌÀ¹ÈĹùËÕ›ËÇÉÇÂƾ† ½ÇÊ˹ËÇà ¦¾Ë ˹ÃÁÎ ›ÇË »ÇÄØ ¾ÊËÕ ¸ ƾ ƹ½¾×ÊÕ ÆÁ ƹ ÃǼÇ ™»šÇ¼¹»¾É×›ÈÉÇÉ̺Õ»ÖËÇÅ ¼Ç½Ì ɾÑÁĹÊÕ ƹ £É¾Ò¾ÆÁ¾ ÇÃÌÆÌËÕÊØ ®Ç˾ÄÇÊÕ ÊÅÔËÕ ƾ† ÈÉÁØËÆÇÊËÁ ª ½¾»ÇÐùÅÁ »Çʆ ÈÁ˹ÆÆÁϹÅÁ ÅÇÁÅÁ ÈǼǻdž ÉÁÄÁ ÇÆÁžÆØÊÈɹÑÁ»¹×Ë„™ »ÔÈǽ‘˾ ”¡ÖËÇË»ÇÈÉÇʻʑ ɾÑÁÄ ¥Ô »Å¾Ê˾ ÈǾιÄÁ ¡ ½ÇÈÇÊľ½Æ¾¼ÇØÇËʾºØƾÇ¿Á†

[close]

p. 9

šÆÇÈÆɽμÅ× µÊÆÇÈÀ¿Å¸Â¼ËÈÅÆ»ÆÊÆŸ»ÆºÆÈÀÊÔÆÂÈÀ¿ÀɽÉȽ¼ÀÇÈÀÃÀÏÅÓÍ ÃÖ¼½ÁµÊÆÉÈƼÅÀÊÆÄË ÏÊƹÓºÓĸʽÈÀÊÔÉ×¥ÆcÄÓ ÇÈÀ¿Å¸ÊÔÉ× ŽʸÂ˾ÀÍÆÈÆÐƺÆÉÇÀʸÅÓ˜¸ÂÀÄÀÄÓÄƾ½Ä¹ÓÊԽѽ ½ÉÃÀÄÓ tϸÉÊÔƹѽÉʺ¸ ¸ŸнƹѽÉʺƺÆÉÇÀʸÅÆʸ ÏÊƼËÈŽ½ ¸¾½ÊÉ× ÀŽÇÈÀ¼Ëĸ½ÐÔ ­ÆÊ× ¼ÆÇËÉÊÀÄ šÃ¸¼ÀÄÀÈË·Âƺ½ÅÂÆ ǽȺÆÄË¿¸Ä½ÉÊÀʽÃֻøºÓƹøÉÊÅÆÁ¸¼ÄÀÅÀÉÊȸÎÀÀºÈ½Ä½Å »Ë¹½ÈŸÊÆÈÉʺ¸¶ÈÀץƾÀÂƺ¸ ¸ÅÓŽÏýÅ˦¹Ñ½Éʺ½ÅÅÆÁ ǸøÊÓƹøÉÊÀ ºÉ½ŽºÀ¼ÀÊÉ×ʸÂÀÄ˾ÆÂÆÅϸʽÃÔÅÆ»ÈËÉÊÅÓÄ sšÃ¸¼ÀÄÀȢ˿ÔÄÀÏ ÏÀʸ× »¸¿½ÊÓ À »Ã×¼× ʽýºÀ¿ÆÈ šÓ ÆÊĽϸ½Ê½ ¼Ã× ɽ¹× ÏÊÆ ©¤  Ž¼Æ»Æº¸ÈÀº¸ÖÊ Æ ÂÈÀ¿Àɽ Ÿ ϽĆÊÆ Ž ¸ÂνÅÊÀÈËÖÊ ºÅÀĸÅÀ½ s £ÇƾÐÆÇ ª¥¡ ùÆËÇ ÌÈÌÊù×Ë ÁÀ »Á½Ì ÐËÇ ÃÉÁÀÁÊ ÖËÇË ÁÊÃÌÊÊË»¾ÆÆǼÇ ÈÉÇÁÊÎÇ¿† ½¾ÆÁØ s ÇÆ ÊÈÉÇ»ÇÏÁÉÇ»¹Æ ª±™Á˾ÅÁ ÃËÇ̻ľÃÊØŹ† ÎÁƹÏÁØÅÁ ¡À»¾ÊËƹØ ¾Ò¾ ÈÇ£¹ÉÄÌ¥¹ÉÃÊÌ ÍÇÉÅÌĹ „½¾ÆÕ¼ÁsËÇ»¹És½¾ÆÕ¼Á” ȾɾÊ˹Ĺ ɹºÇ˹ËÕ » ʹ† ÅÇ ùÈÁ˹ÄÁÊËÁоÊÃÇ ÊËɹƾ ÅÁɹ «¹Å ƹйÄÁ Ⱦй˹ËÕ ƾǺ¾ÊȾоÆÆÔ¾ ËÇ»¹ÉÇÅ ½¾ÆÕ¼Á ϾÆÆÔ¾ ºÌŹ¼Á ̻ľÃÄÁÊÕ ÍÁ† ƹÆÊÇ»ÔÅÁ ÊȾÃÌÄØÏÁ† ØÅÁ ÐËǻʾƾÅǼÄÇƾ ÉÌÎÆÌËÕ­ÇÉÅÌĹÊ˹Ĺ ˹ÃÇ„½¾ÆÕ¼ÁsϾÆÆÔ¾ ºÌŹ¼Á s ½¾ÆÕ¼Á” › ±Ë¹Ë¹Î ½ÇÄØ ËÇ»¹É† ÆǼÇÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹» ƹÏÁÇƹÄÕÆÇÅÈÉdž ½ÌÃ˾ÊÇÊ˹»Ä؆ ¾Ë »Ê¾¼Ç ÄÁÑÕ ™ ÐËÇ ÇÊ˹ÄÕÆǾ  ›ÁÉË̹ÄÕƹØ ÖÃÇÆÇÅÁù ¦¾ÍËÕ ÈÇËɾºÁ˾Ä× ƹÈÉØÅÌ× ÆÁÃËÇ ƾ ÈÉǽ¹¾Ë ÈÉǽ¹×Ë ÍÕ×оÉÊÔ s ºÌŹ¼Á ƹžɾÆÁØ Á ÈÉÇо¾ ¨ÇÄÌй¾ËÊØ ÃÌй ÈÇÊɾ½ÆÁÃÇ» ¹ Ͼƹ ƹ ƾÍËÕ »Àľ˹¾Ë ½Ç ƾ† »¾ÉÇØËÆÔÎ ½ÇÄĹÉÇ» À¹ º¹É† ɾÄÕ ®ÇËØ ǺӾÃËÁ»Æ¹Ø ¾¾ Ͼƹ ½ÇÄĹÉÇ»† sÉÃÀÂÈÀ¿ÀÉÏÀÉÊƸĽÈÀ† ¸ÅÉÂÀÁ ÄӆÊÆÇÈÀÏ½Ä s «¹Ã ƹÑÁ ½¾Ø˾ÄÁ ËÇ¿¾ ̻ľÃÄÁÊÕ ÅÇƾ˹ÉÁÀÅÇÅ s Á¼† ÉÇÂ Ê »ÁÉË̹ÄÕÆÔÅÁ ½¾ÆÕ¼¹ÅÁ ¡ Ç˽¾ÄÕÆÔ¾ ÃÇÅȹÆÁÁ ɾÑÁÄÁ ƾÅÆÇ¿ÃÇ ÈÇÊȾÃÌÄÁÉÇ»¹ËÕ Á ½¹¿¾ ƹ ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÇÅ ÌÉÇ»† ƾ¨ÇÖËÇÅÌ»ÄÇ¿ÁÄÁɾÀ¾É»ÆÔ¾ Êɾ½ÊË»¹ƾ»ɹÀ»ÁËÁ¾ɾ¹ÄÕÆÇ ÖÃÇÆÇÅÁÃÁ ¹»˾¿¾ϾÆÆÔ¾ºÌ† Ź¼Á £Á˹ÂÏÔ »ÇË ƾ ÈÇ»¾ÄÁÊÕ ƹ ÖËÇ ƾ ÈɾÃɹËÁÄÁ ÍÁƹÆÊÁ† ÉÇ»¹ËÕ Ê»Ç× ÈÉÇÅÔÑľÆÆÇÊËÕ Á Öƾɼ¾ËÁÃÌ Á ˾ȾÉÕ ÊÐÁ˹×ËÊØ ʹÅÇÂÌÊËÇÂÐÁ»ÇÂÖÃÇÆÇÅÁÃÇ» ÅÁɾÁ¼Ä¹»ÆÔÅÃɾ½ÁËÇÉÇŽÄØ »Ê¾Î™Å¾ÉÁùÆÏÔÁÅÌ¿¾½ÇÄ¿† ÆÔ ºÇÄÕѾ ËÉÁÄÄÁÇƹ ½ÇÄĹÉÇ» ÁÈɾ½Ê˹»Õ˾ ¾ÊÄÁÃÁ˹ÂÏÔÊù† ¿ÌË ¹Å¾ÉÁùÆϹÅ „™ »¾ÉÆÁ˾† ù ½¾ÆÕ¼Á ºÉ¹ËÏÔ” ¡ »Ê¾ s Ö˹ ÊËɹƹǺ¹ÆÃÉÇËÁËÊØ

[close]

p. 10

s¥ËŽɸ¾Ëʾ½ s ¦¾ Êù¿ÌË ÃÇƾÐÆÇ ¥Ô ˾ȾÉջʾÀ¹ÁÆ˾ɾÊÇ»¹ÆÔ ÐËdž ºÔ ª±™ »ÔÉÌÄÁÄÁ ¦Ç Ì ÆÁÎ ÃÉÇž ÖÃÇÆÇÅÁоÊÃÇ ʽ¹Ä¹ ¾Ò¾Á¹½ÅÁÆÁÊËɹËÁ»Æ¹ØŹÑÁ† ƹ¥Ô»ÖËÇÅÊÅÔÊľÇùÀ¹ÄÁÊÕ ƹ»ÔÊÇ˾ÁƾÈÇ˾ÉØÄÁÌÈɹ»† ľÆÁ¾ÖÃÇÆÇÅÁÃÇ s ÅÓÄÀÉÃƺ¸ÄÀ ʸɸĸ× ¾½Éʸ× º½ÈÊÀ¸ÃÔ ºÃ¸ÉÊÀ Ë ŸÉsÕÊƺÅÓŽÐÅÀÍËÉÃƺÀ×Í ¸¹ÉÆÃÖÊÅƽ¼Æ¹ÈÆ s ¹†½¹  ¹ É̺¾¿ÇÅ »Ê¾ ËÇ¿¾ à ÖËÇÅÌ ÌÊËɾÅÁÄÁÊÕ ʾ† йÊ›©ÇÊÊÁÁÆÁǽÁÆÁÀÃÉÌȆ ƾÂÑÁκ¹ÆÃÇ»ƾɹÀÇÉÁÄÊØ ÆÁ ǽÁÆ™»™Å¾ÉÁþÈÇÊÅÇËÉÁ˾ ÄÁ½¾ÉÔ º¹ÆÃÇ»ÊÃǼÇ ʾÃËÇɹ sº¹ÆÃÉÇËÔ¡ÈÉÁÖËÇÅ»ÔÈņ ÐÁ»¹×Ë Ê»ÇÁÅ ËÇȆžƾ½¿¾É¹Å ǼÉÇÅÆÔ¾ÈɾÅÁÁƾÈÇÆØËÆÇÀ¹ ÐËÇ¡ÊÈɹ»ÁËÕÊØÊÖËÁÅÆÁÃËÇ ƾÅÇ¿¾Ë s«ŸÉ©¹½È¹¸ÅÂÊƾ½Ƚ† ÐÀúÓÇøÊÀÊÔÄÅÆ»ÆÄÀÃÃÀÆņ ÅÓ½ÇȽÄÀÀc s¡ÖËÇƾÈɹ»ÁÄÕÆÇ ÆÇÖËÇ ¾½ÁÆÁÐÆÔÂÊÄÌйÉ̼Ǿ½¾ÄÇ ÐËÇ ÅÔ ÈÇËÇÅ ½ÇÈÌÊËÁÄÁ » Lj ÄÁÐÁ¾ ÇË ¹Å¾ÉÁùÆϾ» ÇÑÁºÃÌ §ÆÁÊÆÁÀÁÄÁÌоËÆÌ×Ê˹»ÃÌ ¹ ÅÔÈǽÆØÄÁs½Ç¡Ãɾ½Á† ËÔ ½ÄØ ÈÉÇÅÔÑľÆÆÇÊËÁ ɾÀÃÇ ÈǽÇÉÇ¿¹ÄÁ ª¾ÂйÊ Ãɾ½ÁË ƾ »ÇÀÕžÑÕÈǽÈÉÇϾÆËÆÁ¿¾ ¡ƹйÄɹÊÃÉÌÐÁ»¹ËÕÊØÃÉÁÀÁÊ ½Ç»¾ÉÁØ ½É̼ à ½É̼Ì ™ ÖËÇ ʹ† ÅÔÂÊËɹÑÆÔÂÃÉÁÀÁÊ s ˜ š¸Ä Ž ¸¾½ÊÉ× ÏÊÆ Ë ŸÉ º ÉÊȸŽ ɽÁϸÉ ÀĽÅÅÆ ʸ¸× ºÆ¿ÅÀÂø ¸Ê† ÄÆÉ̽ȸ»È¸¹Ô ÂÊÆ ËÉǽ½Ê ÂÊÆÉÄƾ½Ê · ¿¸½Í¸Ã Ÿ ¸ºÊƆ ÄÆÁÂË ¸ ʸÄ νÅÓ ÇƼÅ×ÃÀÉÔ Éȸ¿Ë Ÿ · ÉÇȸÐÀº¸Ö ÄÆà ºÓ ÏÊÆÃÀ ºÆ¼Ë À ÄÓÃÆ Ÿ ¼ÆÃøÈÓ ÇÆÂËǸ½Ê½ ¥½Ê Æʺ½Ï¸ÖÊ ÇÈÆÉÊÆ ʸ νÅÓÇƼÅ×ÃÀÉÔ s ›Ô Àƹ¾Ë¾ ÆÁÆ ËÇ ÁÀ ʾÉÕ¾ÀÆÔÎ ºÁÀ† ƾÊžÆÇ»ƾ»¾½¾ËʾºØ ÈǽǺÆÔÅǺɹÀÇÅs˹à ѹƈ ɹȹ ÃÇËÇɹØƾÇÈɾ½¾ÄؾËÈdž »¾½¾ÆÁ¾ƹÉÔÆþ sªÆ½ÉÊÔšÓÉÂÆȽ½ÆÇÊÀ† ÄÀÉÊ s š¾ÀÌÊÄÇ»ÆÇ £ÉÁÀÁÊ Ãdž ƾÐÆÇ ¾Ò¾ ƾ ½ÇÊËÁ¼ ½Æ¹ ÆÇ ÊÄÁÑÃÇÅ ¼Ä̺ÇÃÇ ÅÔ Ì¿¾ ƾ ÇÈÌÊËÁÅÊ؝¹Á»¾½ÌÒÁ¾Èɾ½† ÈÉÁØËÁØ Ì¿¾ Ǻ¾ÊȾоÆÔ Ãɾ† ½Á˹ÅÁ ƹ ǺÒÌ× ÊÌÅÅÌ ºÇľ¾ ËÉÁÄÄÁÇÆÇ» É̺ľÂ ª¾ÂйÊ ºÔ¾Ò¾ÇÃÇÆй˾ÄÕÆÇÁÀº¹»ÁËՆ ÊØ ÇË ½Çĺ¹ÆÆǼÇ ÅÇƾ˹ÉÁÀŹ Á »ÔÈĹËÁËÕ ½ÇļÁc £¹Ã ºÔ ÖËÇ ÊùÀ¹ËÕ ÇļÁ Ç˽¾ÄÕÆÔÎ ÎÄÇÈÐÁÃÇ» »Éǽ¾ ¾ÉÁȹÊÃÁ §Æ»¾½ÕƹºÉ¹Ä½ÇļǻÈÇÉؽù † ÅÁÄÄÁ¹É½Ç» ½ÇÄĹÉÇ» Á ˾ȾÉÕ ÈÉÁÀÔ»¹¾Ë ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»Ç ¾¼Ç»ÔÉÌйËÕ s ¤ÅÆ»À½ À¿ ÅÀÍ Â ÕÊÆÄË ÇÈÀ¿Óº¸ÖÊ s¹ ÁÀÖËÁÎÎÄÇÈÐÁÃÇ» „ÊÎÄÇÈÆÌÄÁÊՔ§Ê˹ÄÁÊÕɹÀ»¾ ÐËǨÉÇÎÇÉÇ» ¨Ç˹ÆÁÆÁƾÃdž ËÇÉÔ¾ ½É̼Á¾ ¨ÉÁØËÆÇ ÐËÇ ÖËÇ ùà Èɹ»ÁÄÇ ÉÌÊÊÃÁ¾ɾºØ˹ s ¦Á Ž ÃÖ¹Àʽ šÓ šÃ¸¼ÀÄÀÈ ¢Ë¿Ô† ÄÀÏ ŸÐÀÍ ÄÀÃÃÀ† ¸È¼½Èƺ s™À¹ÐËÇÁÎÄ׆ ºÁËÕ ¡Î ºÇ¼¹Ëʆ Ë»ÇsƾɾÀÌÄÕ˹Ë ÁÎ˹ĹÆ˹ÁÌÊÁ† ÄÁ  ¹ ɾÀÌÄՆ ˹Ë » ÇÊÆÇ»ÆÇÅ ÄÇ»ÃÇ ÈÉÁ»¹ËÁÀ¹ÏÁÁ о¼Ç†ËÇ ÊËÇØÒ¾¼Ç ¨ÉÁ ÈÇÈÌÊËÁ˾ÄՆ ÊË»¾ ;½¾É¹ÄÕÆÔÎ »Ä¹Ê˾  ÃÇƾÐÆÇ  Æ¹¾Ë¾ ùÃÇ»¹ ºÔĹ À¹ÄǼǻ¹ØÊËÇÁÅÇÊË՚ə ¹ s©ÂÆÃÔÂÆ s ÅÁÄÄÁÇÆÇ» ½ÇÄĹÉÇ» ™ ɾ¹ÄÕƹØ ÊËÇÁÅÇÊËÕ šÉ™ ¹ ÅÁÄÄÁ¹É½¶ËÇ¿¾ǽÁÆÁÀÃÉÌȆ ƾÂÑÁλÅÁɾÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ľÂ ¹Ä×ÅÁÆÁØ ¡ ùà ˹ÃÁÅ Èɾ½† ÈÉÁØËÁ¾ÅÅÇ¿¾ËÉÌÃǻǽÁËÕо† ÄÇ»¾ÃľËÇËÉÇ½Ì ¨É¹»ÁÄՆ ÆÇ ÆÁùæ¾½ÇÊËÁ¼¹×Ë»˹ÃÁ¾ ¼Ç½Ô ÊÇÇË»¾ËÊË»Ì×Ò¾¼Ç ÌÉÇ»ÆØ ÃÇÅȾ˾ÆËÆÇÊËÁ ƾ ƹºÁɹ† ×Ë ÆÌ¿ÆǼÇ ÇÈÔ˹ ¦Ç ÁžÆÆÇ ˹ÃÁ¾ „ùÈÁ˹ÆÔ ÈÉÇÅÔÑľƆ ÆÇÊËÁ” Á¼É¹ÄÁ Ê ¹Å¾ÉÁùÆϹ† ÅÁ » ɹÀÄÁÐÆÔ¾ »ÁÉË̹ÄÕÆÔ¾ ÍÁƹÆÊǻԾÁ¼ÉÔ¡ƹºÉ¹ÄÁ» ÊÇ»ÇÃÌÈÆÇÊËÁ Ãɾ½ÁËÇ» ƹ ÅÁÄÄÁ¹É½Ç» ½ÇÄĹÉÇ» £¹Ã ÇÆÁ ºÌ½ÌËÁÎÇ˽¹»¹ËÕ s¥Æ »ÆºÆÈ×Ê º§È¸ºÀʽÃԆ Éʺ½ ȽиÖÊ ÇÆÄÆ»¸ÊÔ ÀÄ ÀÃÀ ŽÇÆÄÆ»¸ÊÔ s ›ÇÈÉÇÊ ùÃ Ø ÈÇÆÁÅ¹× ÊËÇÁË ˹à ÄÁºÇ ƾ ÈÇÅǼ¹ËÕ Á ÈÌÊËÕ ÇÆÁ ɹÊÈÉǽ¹×Ë Ê»ÇÁ ØÎËÔ ÍÌ˺ÇÄÕÆÔ¾ÃÄÌºÔ ½»ÇɆ ÏÔÁÈÉÇо¾ ÄÁºÇÁÀÓØËÕÀ¹ÄǼÁ » ǺžÆ ƹ ËÇ ÐËÇ ÊǺÊË»¾ÆÆÁ† ÃÇŻʾ¼ÇÖËǼÇÊ˹ƾ˼ÇÊ̽¹Éʆ ˻Ǧ¹ÅÇ»À¼Äؽ »ËÇÉÇÂÈÌËÕ Èɹ»ÁÄÕƾ¾ ȾÉÊȾÃËÁ»Æ¾¾ s ˜ ºÆÊ Ë ŸнÁ ƹøÉÊÅÆÁ ¸¼ÄÀÅÀÉÊȸÎÀÀ ÀĽÖÊÉ× ÇÆÆ ÅÆÄÆÏÀ× À ºÆ¿ÄƾÅÆÉÊÀ ¸†ÊÆ ËÇȸºÃ×ÊÔ ÕÂÆÅÆÄÀϽÉÂÀÄ ÇÈƆ 

[close]

p. 11

νÉÉÆÄ º Ƚ»ÀÆŽ §Æ ¹ÆÃÔÐƆ ÄË ʸÂɸ¿¸ÊÔ ÉϽÊË s¡Å¾×ËÊØ£ÇƾÐÆÇ ÈÉÇϾƆ ËÇ» ƹ ÉÔй¼Á ÌÈɹ»Ä¾ÆÁØ » ¥ÇÊû¾ ÆÇÐËdžËÇÅÇ¿ÆÇʽ¾Ä¹ËÕ ÁÀ½¾ÊÕš¾ÀɹºÇËÁϾ»ùÃdžËÇ žɾÅÇ¿ÆÇÌÈɹ»ÄØËÕȾɾÌÐÁ† »¹ËÕÄ×½¾Â ÊÇÀ½¹»¹ËÕº¹ÀÌɹÀ»Á† ËÁØ ŹÄǼÇ ºÁÀƾʹ Á ˹à ½¹Ä¾¾ ™»ÇËÃÉÌÈÆÔÅÁÈɾ½ÈÉÁØËÁØÅÁ ÌÈɹ»ÄØËÕ ÇËÊ×½¹ ƾ»ÇÀÅÇ¿ÆÇ ¦Ç Ì ƹÊ ÁÀ ÃÉÌÈÆÔΆËÇ ËÇÄÕÃÇ š¯š£À¹¼Áº¹¾ËÊØ sœ¸˾½¿¸»ÅËÃÉ× s ¡ ÖËÇ º¾ÀǺɹÀÁ¾ ÈÉÇÊËÇ ¦¹ š¯š£ ÌÆÁùÄÕÆǾ ÈÉÇÁÀ† »Ç½ÊË»Ç Ź˾ÉÁ¹ÄÇ» ½ÄØ Ǻdž ÉÇÆÃÁ Á ÃÇÊÅÇʹ ¾Ò¾ ǽÆÇ ¾ÊËÕ ËÇÄÕÃÇ » ª¾»¾ÉÆÇ ™Å¾ÉÁþ Á ½ÌÅ¹× ÆÔƾÑƾ¾ À¹ÃÉÔËÁ¾ ƹ† Ѿ¼Ç ÃÇźÁƹ˹ s ÇËÄÁÐÆÇ »Ô† ÈÇÄƾÆÆÔÂÀ¹Ã¹ÀùÃɹÀÇËË̽¹ s˜¸ÂºÓÇÆø»¸½Ê½ ÂÆ»¼¸ ŸÏŽÄºÓÇÃÓº¸ÊÔÀ¿ÕÊƻƺƆ ¼ÆºÆÈÆʸ s §Ê¾ÆÕ× Ì¿¾ ÈÇÐÌ»Ê˻̾Š ÐËÇÊÁË̹ÏÁØÊ˹ºÁÄÁÀÁÉ̾ËÊØ› ÇÊÆÇ»ÆÇÅ Èɹ»ÁÄÕÆÇ »Ê¾ ½¾Ä¹¾Ë† ÊØ›ÇË¡ÉÃÌËÊÃÖƾɼÇÌƹÊÈdž ÄÌÐÁÄÇÃɾ½ÁË»ÅÁÄÄÁ¹É½ ÅÁÄÄÁÇÆÇ»É̺ľ ǺĹÊËƹع½† ÅÁÆÁÊËɹÏÁØc › Èɹ»Á˾ÄÕÊË»¾ ɾ¼ÁÇƹ ÈǽǺɹĹÊÕ ƾÈÄÇιØ ¼ÉÌÈȹ ÊȾÏÁ¹ÄÁÊËÇ» ›¾½¾ÉÆÁ† ÃÇ» ¨¹ÑÃÇ» ½É̼Á¾ s ˹à ÐËÇ ÇÆÁ Àƹ×Ë ÐËÇ ½¾Ä¹ËÕ ®ÇËØ Á ½ÇļÁÌǺĹÊËÁºÇÄÕÑÁ¾sÇÃÇÄÇ ÅÁÄÄÁ¹É½Ç»«É̽ÆǺ̽¾Ë sª½Ä¹Æý½ÏÊÆɽÈÔ½¿ÅÆ»Æ ÇøŸ ¼½ÁÉʺÀÁ ¸Â × ÇÆÅÀ† Ä¸Ö ɽÁϸÉÅ½Ê s ¥Ô » ʻǾ »É¾ÅØ ½¾Ä¹ÄÁ £ÇÆϾÈÏÁ× ɹÀ»ÁËÁØ ǺĹÊËÁ ½Ç ¼Ç½¹ ¹Ê˾ÎÈÇÉ»¾½ÕÆÁо¼Ç ÈÇÎÇ¿¾¼Ç Á ƾ ºÔÄÇ ªËÉÌÃËÌɹ £ÇÀÕÅÁƹʽ¾Ä¹Ä¹ùÃÌ׆ËǪËɹ† ˾¼Á× ÆÇ ÊžÑÆÌ× ¿¾ s ˹Å ƾ ºÔÄÁÌÐ˾ÆÔÆÁ£Ç»ÔÃ˹ ÆÁƾ† ÍËØÆÔ¾žÊËÇÉÇ¿½¾ÆÁØ ÆÁÀÇÄdž ËÇÉ̽ÆÔ¾¡ÃǼ½¹ºÌ½¾Ëùù؆ËÇ ʾÉÕ¾ÀƹØÈÉǼɹÅŹ ƾÁÀ»¾ÊËÆÇ ª¾ÂйÊ »Éǽ¾ ºÔ ÎÇËØË ÈÉÁ»Ä¾ÐÕ ÊȾÏÁ¹ÄÁÊËÇ» ÁÀ Êɾ½Æ¾Â ÈÇÄÇÊÔ ©ÇÊÊÁÁ ÆÇ À¹Ð¾Å °ËÇ »ÇÄ¿¹Æ¾ Àƹ×Ë Ç ¨ÉÁ¹Æ¼¹ÉÕ¾ ¨ÇоÅÌ ƾ ÈÉÁ»Ä¾Ã¹×ËžÊËÆÔÎÖÃÊȾÉËÇ» s ˜ º ɺ׿À É ÂÈÀ¿ÀÉÆÄ Ž Äƾ½ÊÉÃËÏÀÊÔÉ×ʸ ÏÊƹ˼½Ê ÉÈÆÏÅÆ ºÆÉÊȽ¹Æº¸Å À ©ËÍÆÁ £Æ» À¢ÆºÓÂʸ s ›Éؽ ÄÁ ¬¿¾ ǺÓػľÆÇ ÐËÇ »ÇÀ»É¹Ò¾ÆÁ¾ à ªÌÎÇÅÌ ¤Ç¼Ì ÊÇÊËÇÁËÊØƾɹÆÕѾ¼Ç½¹™ £Ç»ÔÃËÇ»ÇǺҾƾÈÇÆØËÆÇ ÃËÇ À¹ÆÁŹ¾ËÊØ«¦£†#1ÈÉǽ¹¾Ë£Ç† »ÔÃËÌ œ¹ÀÈÉÇÅÌ ¹ œ¹ÀÈÉÇÅ ¾¾ ƾ ÈÇÃÌȹ¾Ë›ÇÈÉÇÊÀ¹»ÁÊ Á½ÌÅ¹× ÐËÇÇË»ÁÊƾËÖ½¹ÃÃ¼Ç½Ì s ¯ÊƆÊÆ šÃ¸¼ÀÄÀÈ ¢Ë¿Ô† ÄÀÏ ŽÆϽÅÔÕÊƺ׾½ÊÉ×ɺ¸† ÐÀÄ ÆÇÊÀÄÀ¿ÄÆÄ §ÈÀº½¼Àʽ ÍÆÊ×¹ÓƼÀÅÇÈÀĽÈÊÆ»Æ ÏÊÆ ¿¸ÇÆÉý¼ÅÀ½ĽÉ×ÎÓÉÀÊ˸ÎÀ× »¼½†ÅÀ¹Ë¼Ô º ϽĆÅÀ¹Ë¼Ô ÇƆ ÃËÏÀø ¹Æý½ ÇÆ¿ÀÊÀºÅƽ ÇÈƆ ¼Æþ½ÅÀ½ ϽÄƾÀ¼¸ÃÆÉÔ s™»ÇËÊÁË̹ÏÁØʺ¹ÆùÅÁ » ɾ¼ÁÇƾ ¨ÉÁÀƹËÕÊØ ¾Ò¾ » о˻¾ÉËÇÅ û¹É˹ľ ÈÉÇÑÄǼÇ ¼Ç½¹ Ø ºÔÄ Ì»¾É¾Æ ÐËÇ ÈÇÄÇ»Á† ƹº¹ÆÃÇ»ƾ»Ô¿Á»¾Ë›Ô¿ÁÄÁ »Ê¾©¹À»¾ÐËÇÅÇÊûÁÐÁ̺ɹÄÁ ȹÉ̆ËÉÇÂÃÌÊ»ÇÁÎÍÁÄÁ¹ÄÇ» Á »Ê¾©¹À»¾ƾÈÇÀÁËÁ» 

[close]

p. 12

Ÿ¸̸ɸ¼ÆÄ šÆʺɽ»ÆºÆÈ×Ê„¤ÕÈÓ ÄÕÈÓµÊÆÆÅÀÊ×ÅËÊŸɺÆÀÍÇýϸÍ ºÆ¿ĽÉÊÅÓÍÇÈÆ¹Ã½Ä ÕÊÆÀļÆÉʸÖÊÉ×ÐÀÐÂÀ ¸ÂƺÈÀ¾ÂÀÇÈÀ¹Àȸ† ÖÊÂÈ˸ĺ¤Æɺ½¼¸º ÈÂËÊɽ“¤ÓȽÐÀÃÀÇÆÉÄÆÊȽÊÔŸÕÊÀÍ ÆÈÃƺ ŸÕÊÀ͹ËÈøÂƺ ŸÕÊÀÍŽÇÈÀ¿Å¸ÅÅÓÍ»½Èƽº§ÆÉÄÆÊȽÊÔ º¹ÃÀ¿ÀÀ Äƾ½Ê¼¸¾½ ÇÆÑËǸÊԙø»ÆÇƼº½ÈÅËÃÆÉÔÆϽȽ¼Åƽ ¿¸É½¼¸ÅÀ½˜ÉÉÆÎÀ¸ÎÀÀÄÕÈƺc ¹ § оÅ ËÇÄÕÃÇ ƾ ºÇÄÁË ¼ÇÄÇ»¹ Ì ÅÖÉÇ» Å̆ ÆÁÏÁȹÄÕÆÔÎ ǺɹÀÇ»¹ÆÁ  ¼Ä¹» ÈÇʾľÆÁ Á ÈÉÇÐÁÎ ÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÔÎ ÄÁÏ žÊËÆǼÇ ʹÅdž ÌÈɹ»Ä¾ÆÁØ §ËÇÈÁ˾ÄÕÆÔ ʾÀÇÆ À¹ÉÈĹËÔ º×½¿¾ËÆÁùŠɾÅÇÆ˽ÇÉǼs»Ê¾¼ÇÁƾÌÈÇņ ÆÁÑÕªÈɹ»ÄØËÕÊØÊÖËÁÅ»ÇÉÇÎÇŻʾ»ÇÀÅÇ¿† ÆÔÎ ÈÉǺľÅ ÈÉÇÒ¾ ÊÇǺҹ  ¹Ë¾Å »¾ÊËÁÅÇ Á ǺӾ½ÁÆÁÄÁÊÕ ÅÌÆÁÏÁȹÄÕÆÔ¾ ǺɹÀÇ»¹ÆÁØ ¡ÉÃÌËÊÃÇ ǺĹÊËÁ » ƾÃÇÅžÉоÊÃÌ× Çɼ¹† ÆÁÀ¹ÏÁ×ÊƾÀ¹Ë¾ÂÄÁ»ÔÅƹÀ»¹ÆÁ¾Å„™ÊÊÇÏÁ† ¹ÏÁØ ÅÌÆÁÏÁȹÄÕÆÔÎ ǺɹÀÇ»¹ÆÁ ¡ÉÃÌËÊÃÇ ǺĹÊËÁ”¡ÄÁÊÀ¹Ë¾ÂÄÁ»ÔÅ ¬º¾½ÁËÕÊØ ƹ ÈɹÃËÁþ » ÊÁľ ¹ÊÊÇÏÁ¹ËÁ»ÆÇ¼Ç ËÇ ºÁÑÕ » ½¹ÆÆÇÅ ÊÄÌй¾ ÊǻžÊËÆÇ¼Ç ÅÔÑľÆÁØ »Ä¹ÊËÕÈɾ½¾É¿¹ÒÁÎÅÇ¿ÆǺÔÄÇŹÉ˹»¡ÉÃ̈ ÊÃÇÂÅÖÉÁÁ¡Å¾ÆÆÇ»ÖËÇ˽¾ÆÕ˹ÅÈÉÇÎǽÁÄÇɹʆ ÑÁɾÆÆǾ À¹Ê¾½¹ÆÁ¾ ªÇ»¾Ë¹ ™ÊÊÇÏÁ¹ÏÁÁ ¥§ ¡§ „©¹ÊÑÁÉØÄÁ” À¹Ê¾½¹ÆÁ¾ s ½Çº¹»ÄØÄÁ ÀƹÐÁÅÇÊËÁ ÈÉÇÁÊÎǽØÒ¾ÅÌsÈÇÆØËÆÇ ƾ¿ÌÉƹÄÁÊËÔÁÄÁ½É̆ ¼Á¾ùÃÁ¾ÉؽǻԾÁÀºÁɹ˾ÄÁ ¹ÅÁÆÁÊËÉÖÃÇÆÇÅÁ† оÊÃǼÇɹÀ»ÁËÁØ ËÉ̽¹Á»ÔÊѾÂÑÃÇÄԡɆ ÃÌËÊÃÇÂǺĹÊËÁ›Ä¹½ÁÅÁɨ¹ÑÃÇ»»Å¾Ê˾Ê ÁÊÈÇÄÆØ×Ò¾ÂǺØÀ¹ÆÆÇÊËÁÅÁÆÁÊËɹÍÁƹƆ ÊÇ» ɾ¼ÁÇƹ «¹ËÕØÆÇ ¨ÇÉÇÆǻǠ›ÔÊÇÃǾ ǺĹÊËÆǾ ƹйÄÕÊË»Ç ½ÇÃĹ½Ô»¹ÄÇ Ç Ê˹ÉÔÎ ÈÉǺľŹÎ»Ê»¾Ë¾ÖÃÇÆÇÅÁоÊÃǼÇÃÉÁÀÁʹ ¨É¹»½¹ » Ê»ØÀÁ Ê ÃÉÁÀÁÊÇÅ ƹ»¾ÉÆǾ ÌžÊËƾ¾¼Ç»ÇÉÁËÕÇ˾ÆÁ«¾ÅºÇľ¾ÐËÇÁ» À¹Ä¾ ¼½¾ À¹Ê¾½¹ÄÁ ÅÖÉÔ ºÔÄÇ ˾ÅÆÇ»¹ËÇ Á ¹ÊÊÇÏÁ¹ÏÁØ ÈÇÊľ ÈÇÄÌйʹ ʻǾ ɹºÇËÔ ƹ† ÐÁƹĹ¹ÊÊÇÏÁÁÉÇ»¹ËÕÊØÌžÆØÊоņËÇ ¾ÊÄÁ ƾÈǽÈÇÄÕÆÔÅ ËÇÌ¿ƾ»ÈÇÄƾÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔÅ Á ɹÀɾѾÆÆÔÅ ËÇÐÆÇ £¹Ã ºÌ½ËÇ Àƹ¾Ë¾ ÄÁ ˾ÃÌÒÁ¾ Á ¼ÉؽÌÒÁ¾ ÍÁƹÆÊǻԾ ƾÌÉؽÁÏÔ ÈĹƾËÔƹºÉÇÊÁÄÁƹÌ»¹¿¹¾ÅÔÎÊǺɹ»ÑÁÎÊØ ÀÄÇ»¾ÒÌ× ˾ÆÕ ÃÇËÇɹØ ÈǼÄÇËÁĹ Á ÈǼÄÇËÁË ¾Ò¾ºÇÄÕѾÁÎÅÔÊÄÁ ÐÌ»ÊË»¹ÁžÐËÔ ÈÉÁ½¹† »ÁĹÁ»Çˆ»ÇËɹÀ½¹»ÁËc®ÇËØ ÅÇ¿¾Ë ÃÇƾÐÆÇ ÃËdžËÇÁÀǺÊÄÌ¿Á»¹×Ò¾¼ÇȾÉÊÇƹĹÈÉÇÊËÇÀ¹† ºÔÄ»ÃÄ×ÐÁËÕ»À¹Ä¾Ê»¾ËƹÈÇÄÆÌ×ùËÌÑÃÌ £¹ÃºÔËÇÆÁºÔÄÇ ÁÆËÁÅÆÇÊËÕËÇ¿¾ÐÌ»Ê˻dž »¹Ä¹ÊÕ ÁÇƹɹÊÈÇĹ¼¹Ä¹ÃǺÊÌ¿½¾ÆÁ×ÊËÇÄÕ¿¾ ÁÆËÁÅÆÔλÇÈÉÇÊÇ»¦¹ÈÉÁÅ¾É »ÇÈÉÇÊÇ»ǺÌɾÀ¹† ÆÁÁÀ¹É¹ºÇËÆÇÂÈĹËÔ½¾ÈÌ˹˹ÅÁÈÉÇÐÁŻԺÇɆ 

[close]

p. 13

ÆÔÅ ½ÇÄ¿ÆÇÊËÆÔÅ ÄÁϹÅ žÊËÆǼÇ ʹÅÇÌÈɹ»Ä¾† ÆÁØ ¨ÇÊ˹ÆǻľÆÁ¾ Ǻ ÖËÇÅ ¼Ìº¾ÉƹËÇÉ ÈǽÈÁʹÄ ¾Ò¾ » ½¾Ã¹ºÉ¾ ÈÉÇÑÄǼÇ ¼Ç½¹ Á ÅÖÉÔ ÈÇÊÐÁ˹ÄÁ ÊÇÃɹҾÆÁ¾ ÊǺÊË»¾ÆÆÔÎ À¹ÉÈĹË ƾ½ÇÊ˹ËÇÐÆÇ ǺÇÊÆÇ»¹ÆÆÔŧÆÁÈÇËɾºÇ»¹ÄÁɹÀÓØÊƾÆÁ™Á ÃËǺÔƾÈÇËɾºÇ»¹Ä £ËÇÇÆ»ÇǺҾ˹ÃÇÂsÖËÇË ¼Ìº¾ÉƹËÇÉ žÊÄÁÀ¹Å¹ÎÁ»¹¾ËÊØƹÊ»ØËǾc ›ÇË ¾ÊÄÁ º À¹ÉÈĹËÌ º¾À оËÃÁÎ ǺÇÊÆÇ»¹ÆÁ ÈǽÆØÄÁ ÖËǽ¹›ÉؽÄÁÃËdžËÇÊ˹ĺÔɹÀºÁɹËՆ ÊØ ÐËǽ¹ùëÌËÌÅÖÉÇ»¨ÉÁ¹Æ¼¹ÉÕØÈÉÁÆÏÁÈÁ† ¹ÄÕÆ¹Ø ¿¾ÊËùØÁÇËÃÉÇ»¾ÆÆÇÊǻžÊËƹØÈÇÀÁÏÁØ ¨Ç½Ó¾ÅÀ¹ÉÈĹËÔ½¾ÈÌ˹˹ÅÁÈÉÇÐÁŻԺÇÉÆÔÅ ½ÇÄ¿ÆÇÊËÆÔÅ ÄÁϹÅ žÊËÆǼÇ ʹÅÇÌÈɹ»Ä¾ÆÁØ sÖËǹÃË º¾ÀÌÊÄÇ»ÆÇ ÈÇÄÇ¿Á˾ÄÕÆÔÂÁÇо»Á½ÆÇ Èǽ˻¾É¿½¹×ÒÁ ÐËÇ̼̺¾ÉƹËÇɹÁž¾ËÊØ»ÃÌÊ ÁÊËÁÄÕÉÌÃǻǽÊË»¹›Ç»ÊØÃÇÅÊÄÌй¾ ÈǽӾÅÀ¹† ÉÈĹËÔ¾Ò¾ÆÁɹÀÌƾ»ÔÀÔ»¹Äƾ½Ç»ÇÄÕÊË»¹ÆÁ ½¾ÈÌ˹ËÇ» ÆÁ ÐÁÆÇ»ÆÁÃÇ» ¦¾ À¹ÍÁÃÊÁÉÇ»¹ÆÇ » ÁÊËÇÉÁÁɾ¼ÁÇƹÈǽǺÆÔÎÊÄÌй¾» ¦Ç ƹ ʾ ɹÀ Æǻǻ»¾½¾ÆÁØ ÇùÀ¹ÄÁÊÕ ʹÅdž ÌÈɹ»Ä¾ÆϹÅƾÈÇ»ÃÌÊÌ£ËdžËÇÁÀÊǺɹ»ÑÁÎÊØ ƾ»Ô½¾É¿¹ÄÁ»ÔȹÄÁĽ¹¿¾ƹ»¾ÊÕÀ¹Ä s¹ÖËÇÈÉÇÊËÇÌÆÁÀÁ˾ÄÕÆÇsÀ¹ÉÈĹ˹¼Ä¹† »ÔÈÇʾľÆÁØžÆÕѾ оÅÀ¹ÉÈĹ˹ÌÐÁ˾ÄØ ¡ÄÁÐÆÇؾ½»¹ƾÈÉÇÊľÀÁÄÊØsÊËÇÄÕÃǺÇÄÁÁ ÊËÇƹƹÄÁоÊ˻ǻ¹ÄÇ»¼ÇÄÇʾƾ»ÇÄÕÆǼÇ»ÔÊËÌȆ ÄØÆ˹™ÊÃÇÄÕÃÇÈÇÈɹÆÆÇÂÊÈɹ»¾½ÄÁ»ÇÊËÁƹÄÁ† оÊ˻ǻ¹ÄÇ˹Å¿¾ ›¾½Õ»ʹÅÇņËǽ¾Ä¾ÃËÇ˹ÃÁ¾ sÖËÁÌÐÁ˾ÄØ ¶ËÁÌÐÁ˾ÄÁÑÃÁ ƾÀƹ×ÒÁ¾½¹¿¾ ÐËÇ˹ÃǾ»ÀØËÃÁ ÖÄÁËÆÔ¾º¹ÆÁÁÇÎÇ˹ƹɾ½ÃÁÎ ¿Á»ÇËÆÔÎ ¦¾¼Ç»ÇÉØÌ¿¾ ÈÇÆØËÆÇ Ç˹ÃÇÅʾÉÕ¾À† ÆÇŽ¾Ä¾ ùûɹÆÕ¾ÁÀºÁɹ˾ÄØÅÊÈÇÊľ½Ì×ÒÁÅ ÈÉÇÊÁ¿Á»¹ÆÁ¾ÅÑ˹ÆÇ»Áƹ½Ì»¹ÆÁ¾ÅҾà ¡ÈÇĹ¼¹× ƹ½ÁÊÕ»À¹Ä¾ʹÅÁÌÐÁ˾ÄØ ÇÆÁ ºÔ Èǽ˻¾É½ÁÄÁ ÐËÇ ½¾ÂÊË»Á˾ÄÕÆÇ ƾ½ÇÊËÇÂÆÔ À¹ÉÈĹËÔ »ÔѾ ÐÁÆÇ»ÆÁÐվ  ƾ Àƹ×Ë ÇÆÁ Á ƾ ½¾Ä¹×ËËÇ¼Ç »оÅÈÇÌÑÁÈǼÉØÀÄÁÅÆǼÁ¾Èɹ† »Á˾ÄÁƹžÊ˹ΣÊÇ¿¹Ä¾ÆÁ× ˹ÃÁλÀ¹Ä¾ƾ ÇùÀ¹ÄÇÊÕ ¥Ç¿¾Ë ÈÉÇÐÁ˹» ÖËÇËɾÈÇÉ˹¿ Ⱦ½¹¼Ç¼ÁÈÉÁ½ÌË ƹ Êľ½Ì×Ò¾¾ À¹Ê¾½¹ÆÁ¾ ™ÊÊdž ÏÁ¹ÏÁÁÅÖÉÇ» ¦¾ÁÊÃÄ×оÆÇ ǽƹÃÇ ÐËÇÇÆÁ ÅǼÌËÈÉÁÈÇÅÆÁËÕÅÖɹÅËÌƾǽ† ÆÇÀƹÐÆÌ× ÊÁË̹ÏÁ× » ÃÇËÇÉÇ žÊËÆǾʹÅÇÌÈɹ»Ä¾ÆÁ¾ÇùÀ¹ÄÇÊÕ »ƾ½¹»Æ¾Å†Å¼Ç½Ìs»ɾÀÌÄՆ ˹˾ Éؽ¹ ÈÉÇ»¾ÉÇà ÈÉÇ»¾½¾ÆÆÔÎ ǺĹÊËÆÇ £ÇÆËÉÇÄÕÆdžÊоËÆÇ ȹĹËÇ «Ç¼½¹ ÃÉÇž ƾϾľ»ÔÎ Á ƾÌÐ˾ÆÆÔÎ Êɾ½ÊË» Ê˹»ÑÁÎ ƹ ÅÇ»À¼Äؽ ʻǾǺɹÀÆÇÂÃĹÊÊÁÃÇ À¹ÃÄ×оÆÁ£ª¨ ǺƹÉÌ¿ÁÄÇÊÕ À¹»ÔѾÆÁ¾ ½ÇÄ¿ÆÇÊËÆÔÎ ÇÃĹ½Ç» ÅÌÆÁÏÁȹÄÕÆÔÎ ÊÄÌ¿¹ÒÁÎ ÈÉÁоÅ ÈÇÐËÁ »Ç »Ê¾Î ¼ÇÉǽ¹ÎÁɹÂÇƹΠ¼½¾ÈÉǻǽÁĹÊÕÈÉÇ»¾Éù™ÖËÇ ÈÉÁžÉÆÇËɾËÕÇËÁÎǺҾ¼ÇÐÁÊĹ›°¾É¾ÅÎÇ»Ç ƹÈÉÁÅ¾É ÍÇƽÇÈĹËÔËÉ̽¹ÐÁÆÇ»ÆÁÃÁÈɾ»ÔÊÁ† ÄÁƹÈÇÄÅÁÄÄÁÇƹ ¹» ÁÅÁÆÊÃÇÅɹÂÇƾº¾ÀŹ† ÄǼÇƹÈÇÄËÇɹÅÁÄÄÁÇƹÉ̺ľÂ¨ÉÁÖËÇÅÌƾ† ÃÇËÇÉÔμĹ»¹½ÅÁÆÁÊËɹÏÁÂÀ¹ÉÈĹËÔºÔÄÁ½¹¿¾ »ÔѾ оÅ̼̺¾ÉƹËÇɹ›ÔѾ ¥¾¿½Ì˾ÅǽÁÆÁÀÈÌÆÃËÇ»„¨É¾½ÄÇ¿¾ÆÁÂÁ À¹Å¾Ð¹ÆÁÂèÇÊ˹ÆǻľÆÁרɹ»Á˾ÄÕÊË»¹¡É† ÃÌËÊÃÇÂǺĹÊËÁ” ƹÈÁʹÆÆÔÎÅÖɹÅÁùÃÇÍÁ† ÏÁ¹ÄÕÆÔÂÇË»¾ËƹÊžÆÌ„ÁÆËÁÅÆÔΔÆÇÉŹËÁ† »Ç» ¼Ä¹ÊÁË„cÊÌÒ¾ÊË»¾ÆÆǾÁÀžƾÆÁ¾ÌÊÄÇ»Á ÇÈĹËÔËÉ̽¹ÅÇ¿¾ËÈÉÁ»¾ÊËÁÃÇËËÇÃÌ»ÔÊÇÃÇÆ »¹ÄÁÍÁÏÁÉÇ»¹ÆÆÔÎ ÅÌÆÁÏÁȹÄÕÆÔÎ ÊÄÌ¿¹ÒÁÎ ÐËÇ ƾ Ø»ÄؾËÊØ ÖÍ;ÃËÁ»ÆÔÅ ÊÈÇÊǺÇÅ ÌÈɹ»† ľÆÁØù½ÉÇ»ÔÅÈÇ˾ÆÏÁ¹ÄÇÅ ÇÊǺ¾ÆÆǽÄØÈdž ʾľÆÁ¡ÉÃÌËÊÃÇÂǺĹÊËÁ” ›Ä¹½ÁÅÁÉ ¨¹ÑÃÇ» Ç ËÇÅ ÐËÇ Ø»ÄؾËÊØ ÖÍ;Æ ËÁ»ÆÔÅ ÊÈÇÊǺÇÅ ÌÈɹ»Ä¾ÆÁØ ¹ ÐËÇ ƾ Ø»ÄؾËÊØ ÀƹÄÁ ÈÇÎÇ¿¾ ÆÁ»ùÃÁÎÌùÀ¹ÆÁØÎƹÖËÇËÊоËƾ ÆÌ¿½¹ÄÊØšÇľ¾ËÇ¼Ç ÇÆʹŹÃËÁ»Æǽ¹»¹ÄƾËÇÄՆ ÃÇÌùÀ¹ÆÁØ ÆÇÁÃÇÆÃɾËÆÔ¾ÈÇÉÌоÆÁئ¹ÈÉÁÅ¾É ÊÇÀ½¹ËÕÊǼĹÊÁ˾ÄÕÆÌ×ÃÇÅÁÊÊÁ×ÈÇ»ÇÈÉÇʹÅɾ† ÀÌÄÕ˹ËÁ»ÆÇÊËÁ »Æ¾½É¾ÆÁØ žËǽÁÃÁ ¹ÆËÁÃÉÁÀÁʆ ÆǼÇ ÌÈɹ»Ä¾ÆÁØ ¥Ç¿¾Ë ÅÁÆÁÊËÉ ÈÇÊÐÁË¹Ä ÐËÇ »ÇÈÉÇÊÔÀ¹É¹ºÇËÆÇÂÈĹËÔÁÈÉÇÐÁ¾„ÁÆËÁÅÆÇÊËÁ” ̽Ǻƾ¾ ºÌ½¾Ë ǺÊÌ¿½¹ËÕ ÃÌÄ̹ÉÆÇ ¹ ÅÇ¿¾Ë s Èdž ÆÁÅ¹Ä ÐËÇ ÄÁÑÁ»ÑÁÊÕ ÎÇÉǻǼÇ ÊÇÈÉǻǿ½¾ÆÁØ ÄÁ½¾ÉÔ ™ÊÊÇÏÁ¹ÏÁÁ „ʽÌ×ËÊؔ Á ƾ ºÌ½ÌË ËØÆÌËÕ À¹ÉÈĹËÆǾǽ¾ØÄÇƹʾºØÊ˹ÃÇÂÌɹ¼¹ÆÆÇÂÊÁÄÇ §½¾ØÄÇÖËÇ»ɾ¼ÁÇƾÁ˹ýÔÉػǾÀ¹½ÇÄ¿¾ÆÆÇÊËÕ ÈÇÀ¹ÉÈĹ˾º×½¿¾ËÆÁùÅž½Ä¾ÆÆÇ ÆÇɹÊ˾Ëc ¨¾É¾ÂËÁ ÇË ÅÖÉÊÃÁÎ Èɹ» à ÅÖÉÊÃÁÅ ǺØÀ¹Æ† ÆÇÊËØÅÈɾ½ÄÇ¿ÁÄÀ¹Å¾ÊËÁ˾ÄÕÅÖɹ¬ÊËՆ¡ÄÁņ ÊÃǼÇɹÂÇƹ¨¾ËÉ«¾ÅÆÁÃÇ»§ÆɹÊÊùÀ¹ÄÇËÇÅ ùà » ȾɻÇÅ û¹É˹ľ †¼Ç »ÔÈĹÐÁ»¹ÄÁÊÕ À¹ÉÈĹËÔ º×½¿¾ËÆÁùÅ §Ã¹À¹ÄÇÊÕ ËÇÐÆÇ s ƾ†

[close]

p. 14

»¹¿ÆÇ Ãɾ½ÁËÇÉÊùØ À¹½ÇÄ¿¾ÆÆÇÊËÕ ƹ ŹÉ˹ ÈÇ »Ê¾Å ÅÌÆÁÏÁȹÄÕÆÔÅ ǺɹÀÇ»¹ÆÁØÅ ǺĹÊËÁ ÊÇÊ˹»ÁĹÆÁÅÆǼÇÆÁŹÄÇ ÅÁÄÄÁÇƹÉ̺† ľÂ ¨ÉÁоÅ » ËÉÁƹ½Ï¹ËÁ ˾ÉÉÁËÇÉÁØÎ À¹½ÇĆ ¿¾ÆÆÇÊËÕ ÈÇ žÊØÐÆÇÅÌ ÍÇƽÌ ºÇľ¾ ¬¿¾ ʹÅÈÇʾº¾͹ÃËÊÌÒ¾Ê˻ǻ¹ÆÁØƾ»ÔÈĹоÆÆÇ „Ãɾ½ÁËÇÉÃÁ” » ƹйľ ¼Ç½¹ Ëɾ»Ç¿ÆÔ Àƹà ¹ ¾ÊÄÁ ÌоÊËÕ ÐËÇ » ƾÃÇËÇÉÔÎ ÅÌÆÁÏÁȹÄÁ˾˹Î žÊØÐÆÔ ½Çļ ÈÇ À¹ÉÈĹ˾ ºÇľ¾  ËÇ »ÈÇÉÌ ºÁËÕƹÊËÇØÒÌ×Ëɾ»Ç¼Ì›ÃÇÄÇÃÇĹ Áƹо¼Ç»Ç† ÉØ ƹ½ÇºÔºÁËÕ ¦Çc ½ÇÃĹ½ÐÁà ÄÁÑÕ ÈÇ¿ÌÉÁÄ Ê»ÇÁÎ ÃÇÄľ¼ ÅÇÄ ÅǼÄÁ ºÔ ÖÍ;ÃËÁ»Æ¾¾ ɹºÇ˹ËÕ Á ÈÉÇÀɹІ ƾ¾ ¡ »Æ¾À¹ÈÆÇ Ì ÇɹËÇɹ ȾɾÊÇÎÄÇ » ¼ÇÉľ ª »ÇÀ¼Ä¹ÊÇÅ„¥Ç¿ÆÇÊ»ÇÉÇ»¹ËÕÌ»¹ÊÊ˹ùÆ»Ç½Ô ” sÇÆʽ¾Ä¹ÄɾÀÃÁ»Ôȹ½»ÊËÇÉÇÆÌÅÁÆÁÊËÉÇ»Á ÈÉÇÅÇÐÁ»¼ÇÉÄÇ ËÇËйÊ»¾ÉÆÌÄÊØǺɹËÆÇ¡ÖËÇË ƾÈÉÁ»ÔÐÆÔ½ÄØľÃÊÁÃÁÈǽǺÆÔÎʺÇÉÁҼņ ¼ÇÄ„Ê»ÇÉÇ»¹ËՔ ÁÖ˹ƾÈÉÁ»ÔÐƹØ»ÇËÆÇѾÆÁØÎ ž¿½ÌÆÁ¿¾ÊËÇØÒÁÅÁÁ»ÔѾÊËÇØÒÁÅÁÐÁÆÇ»ÆÁ† ùÅÁº¾ÊϾɾÅÇÆÆÇÊËÕ˹ü¹ÉÅÇÆÁÐÆÇÊ»ØÀ¹ÄÇÊÕÊ ÈÇÊľ½Ì×ÒÁŨÉÇÊËÇÃɹÊÇ˹ ª¹ÃɹžÆ˹ÄÕÆÔÂÊÅÔÊÄÈÇÊËÌÈùÊ˹ÄÇо»Á† ½¾Æ ÃǼ½¹«¾ÅÆÁÃÇ»ÊËÇ¿¾ƾ»ÇÀÅÌËÁÅÇÊËÕ× Ê ÃÇËÇÉÇÂÇÆËÇÄÕÃÇÐËÇ¿ÌÉÁÄÊ»ÇÁÎÃÇÄľ¼ ƹйÄ ¿ÌÉÁËÕǺĹÊËÆÌ×¹½ÅÁÆÁÊËɹÏÁסÈǽ¾ÄÁÄÊØ ÇË»¾ÉÆǼÇоÄÇ»¾Ã¹ÁÆÍÇÉŹÏÁ¾Â ÐËǨÌËÁÆËÇ ÄÁ»Ô½¾ÄÁÄ ËÇÄÁÈÇǺ¾Ò¹Ä»Ô½¾ÄÁËÕɾ¼ÁÇƹÅ ùÃÁ¾†ËÇ º¹ÊÆÇÊÄÇ»ÆÔ¾ ÊÌÅÅÔ Á ƹùÀ¹Ä ɾ¼Ádž ƹÅÈÉÁÖËÇśĹ½ÁÅÁɛĹ½ÁÅÁÉÇ»Áн¾ÄÁËÕÊØ ÊÅÌÆÁÏÁȹÄÁ˾˹ÅÁªÄÇ»ÇÅ ÁÈɾÅվɆÅÁÆÁʆ ËĘ́¾ËÉ¡»¹ÆÇ»ÁÐÈÇÃÄÇÆÁÄÊؽ¾ÊùËÕ Ç ùÃÇ ÇÆ Ì ƹÊ ¡ ǺĹÊËÆÌ× ¹½ÅÁÆÁÊËɹÏÁ× ÊÌžÄ Èǽ½¹»ÁËÕc¡ÈÇÃÁ½¹ÄÊϾÆÌsÈÉÇÊËÁ˾ ËÉÁºÌ† ÆÌsÈǽºÌÉÆÔ¾¹ÈÄǽÁÊžÆËÔÃÇÄľ¼ ¡ ÐËÇ ËÌË Êù¿¾ÑÕ ›ÇË Çƹ s ÊÁĹ ¹ÊÊdž ÏÁ¹ËÁ»ÆǼÇÅÖÉÊÃǼÇÅÔÑľÆÁتÁ½¾ËÕÁžІ ˹ËÕ¾ÊÄÁÃËdžËÇ»©ÇÊÊÁÁÃÇÅ̆ËÇо¼Ç†Ëǽ¹Ä ÀƹÐÁË ËÇË ÃÇÅÌ ½¹ÄÁ ˾ȾÉÕ ¦™¥ ½ÇÄ¿¾Æ ¥Ô¿¾»ÈÉÇϾÊʾ ÅÔ»ÊËÉÌÃËÌɾ ÅÔsÌÃÇɆ ÅÌÑÃÁ«¹ÃÐËÇÊ˹ùÆÇŻǽԻʾƾǺǽ¾ËÊØ s¾¼ÇÅÇ¿ÆÇÁ˹ûÀØËÕ ƹ¼ÇÄÇÊ ƹÈĹÐ×Édž ½Á»Ç¼Ç™ÈÄǽÁÊžÆËÔ ™ ÃǼ½¹ ¹ÈÄǽÁÊžÆËÔ ƹйÄÁ ÊËÁιËÕ À¹ ËÉÁºÌÆÇÂÈÇØ»ÁĹÊÕ«¹ËÕØƹ¨ÇÉÇÆÇ»¹ s ¦Ì Åƾ†ËÇ »Ô »Éؽ ÄÁ ºÌ½¾Ë¾ ˹à ¹ÈÄdž ½ÁÉÇ»¹ËÕsƹйĹÇƹÊ»ÇÂÊÌÉÇ»ÔÂÅÇÆÇÄǼ s ¦ÁÃǼÇ Èǽ É̿վŠƹ ½ÇÄ¿ÆÇÊËÁ ÅÖÉÇ» ƾ Ê˹»ÁÄÁ ª¹ÅÁ ÁÀºÁɹÄÁÊÕ ¦¹À»¹ÄÊØ ¼ÉÌÀ½¾Å ùüǻÇÉÁËÊØ ÈÇľÀ¹Â»ÃÌÀÇ» ¡ÃǾ†ÐËÇɹÊÊùÀ¹Ä¹›ÇȾɻÔÎÊËÉÇùÎÊdž ǺÒÁĹ ÁÊÈÇÄÆØ×Ò¹Ø ǺØÀ¹ÆÆÇÊËÁ ÅÁÆÁÊËɹ ÐËÇÌǺĹÊËÁºÇÄÕÑÁ¾ÍÁƹÆÊǻԾÈÉǺľÅÔÁ ÅÌÆÁÏÁȹÄÁ˾˹Å ÄÌÐѾ ºÔ ÇÊǺÇ ƾ ɹÊÊÐÁËԆ »¹ËÕƹÈÇÅÇÒÕϾÆËɹ¶Ë¹ɾÈÄÁù¾Ò¾ºÇÄÕѾ ɹÀ½Çʹ½Ç»¹Ä¹ ¹Ì½ÁËÇÉÁ× Á ËÌËc » À¹Ä¾ ƾǿÁ† ½¹ÆÆÇ ÈÇØ»ÁÄÊØ ÅÌ¿ÐÁƹ Ê »¾½ÉÇÅ ÃÇËÇÉÔ ƾ† É»ÆÇÂÈÇÎǽÃÇÂƹÈɹ»ÁÄÊØÃÈɾÀÁ½ÁÌÅÌ ¨ÇÊľ»Ê¾ÎÖËÁÎÃÁ½¹ÆÁ»ɹÀÄÁÐÆÔΝ¿Çɽ† ¿¾ÂšÌѾÂÁœÇɽÇÆÇ»šÉ¹ÌÆÇ»ɹÀÄÁÐÆÔÎÈɾ½† žËǻ̞ÆØ ƹÈÉÁÅ¾É ‘ÃÆÌÄÇʾɽϾ¦Ç«¹ËՆ Øƹ¥ÁιÂÄǻƹÌÄÔºÆÌĹÊÕ s®ÇÉÇÑÇ ÐËÇÊÈÇÄÆÔÅsÊÇÊËÉÁĹÇƹ›Á† ½ÁÅÇ »ËÇÅÊÅÔÊľ ÐËÇÖËÇÈÉÁž˹ýÇÊ˹ËÃÌ à ÁÀǺÁÄÁ× «¹Ã Á »ÔÑÄÇ ÅÌ¿ÐÁƹ ½ÇÊ˹Ä ÁÀ »¾½É¹ÁÈÉÇËØÆÌľºÌËÔÄÃÌÅÁƾɹÄÕÆÇÂ»Ç½Ô ÁɹÊË»ÇÉÁÄÊØ»À¹Ä¾™ÄÁÅÁËÎÇÉÇÑÁÎÈɾ½Àƹ† žÆÇ»¹ÆÁºÔÄÁÊоÉȹƦ¹Ð¹ÄÊØÊÌÎǹƹÄÁÀ ÊÄÇ¿Á»Ñ¾ÂÊØ ÊÁË̹ÏÁÁ ÈÉÇž¿ÌËÇÐÆÔ¾ ÁËǼÁ ÃÇËÇÉǼÇÅÇ¿ÆÇÊÍÇÉÅÌÄÁÉÇ»¹ËÕ˹à ›ÅÌÆÁÏÁȹÄÕÆÔÎǺɹÀÇ»¹ÆÁØÎÊǽÁƹÃÇ»ÔÅÁ »ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËØÅÁ ¾ÊËÕ ˾ ÐËÇ ½¾É¿¹ËÊØ ½ÇÊËÇÂÆÇ ¹ ¾ÊËÕ˾ ÐËÇɹºÇ˹×ËÃɹÂƾƾÖÍ;ÃËÁ»ÆǨÉÁÐÁ† ÆÔ ƾÖÍ;ÃËÁ»ÆÇÊËÁ ÊÄÇ¿ÆÇ ÈÇÆØËÕ ÆÇÉŹÄÕÆÔÅ ɹÀÌÅÇÅ ÊÈÇÅÇÒÕ×ÆÇÉŹÄÕÆÇÂÄǼÁÃÁÇÈÌÊËÁÅ ˹ÃƹÀÔ»¹¾ÅÔ¾„ÈÉÇÐÁ¾”ɹÊÎǽÔØÆ»¹ÉØÃÉÁÀÁÊÆdž ¼Ç†¼Ç»ƾÃÇËÇÉÔÎÅÌÆÁÏÁȹÄÁ˾˹ÎÈɾ»Ôѹ† ×˹ƹÄǼÁÐÆÔ¾ËɹËÔØÆ»¹ÉغĹ¼ÇÈÇÄÌÐÆǼdž ¼Ç¨ÉÁоÅ˹Š¼½¾˹ùØÊËɹÆÆÇÊËÕƹºÄ×½¹¾ËÊØÁ Áž×ËÊØ ùÃÈɹ»ÁÄÇ À¹½ÇÄ¿¾ÆÆÇÊËÁÈÇÀ¹ÉÈĹ˾ ÃÇËÇÉԾػÄØ×ËÊØÊǼĹÊÆǻʾŽÇÃÌžÆ˹ÅÁɹʆ ÈÇÉØ¿¾ÆÁØÅ ½¹ Á ÊǼĹÊÆÇ ǺÔÐÆÇ ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÇ ÊÈɹ»¾½ÄÁ»ÇÊËÁ ȾɻÇÇоɾ½ÆÔÅÁ »ÔÈĹ˹ÅÁ ™ ɹÂÇÆÔÈÉÁÖËÇÅйÊËÇƾ½ÇÈÇÄÌй×ËÊɾ½ÊË»¹ ˹à ùà ƾ ÅǼÌË » ÊÉÇà Èǽ¼ÇËÇ»ÁËÕ ƾǺÎǽÁÅÔ¾ s Á ÖľžÆ˹ÉÆÔ¾½ÄØÆÁÎs½ÇÃÌžÆËÔ ¡ ɾÀ×ÅÁÉÌØ »ÔѾÊùÀ¹ÆÆǾ ¨ÇÉÇÆÇ»¹ ÇÀ† »ÌÐÁĹ ̺ÁÂÊË»¾ÆÆÌ× ÈÇÀÁÏÁ× ¥ÁÆÁÊ˾ÉÊË»¹ ÍÁƹÆÊÇ» „¨Ç½½¾É¿Á»¹Ø ÅÌÆÁÏÁȹÄÕÆÔ¾ Ǻɹ† ÀÇ»¹ÆÁØ ɾ¼ÁÇƹ ¡ÉÃÌËÊùØ ǺĹÊËÕ »ÔÈÇÄÆؾË ƾÊ»ÇÁÈÇÄÆÇÅÇÐÁØ” ™»ÃÇÆϾ»ÔÊËÌÈľÆÁØ«¹ËÕØƹ¥ÁιÂÄǻƹ ÈdžÇ˾оÊÃÁ ùà ÃÇŹƽÁÉ Ⱦɾ½ ºÇ¾Å ƹÊ˹»† ÄØĹÅÖÉÇ» s ª¾¼Ç½ÆØ Ï»¾ËÇÐÃÁ ؼǽÃÁ s »È¾É¾½Á ¦¹Ê ¿½Ì˽»¹ȾÉÁǽ¹ ÃǼ½¹ÈÉÁ½¾ËÊØÎǽÁËÕÈÇľÀ† »Á× ÆÇ¿¹ ¶ËÇ Á×ÆÕ s » Ê»ØÀÁ Ê ÇËÈÌÊùÅÁ ¡ ʾÆËغÉՆÇÃËغÉÕ ÃǼ½¹ ƹÐÆÌË À¹Ã¹ÆÐÁ»¹ËÕÊØ ½¾ÆÕ¼Á»ÇǺҾ ¨ÇÊľ ÊËÇÄÕ ÁÆÍÇÉŹËÁ»ÆÔÎ Á ÈÉÇÐÌ»Ê˻dž »¹ÆÆÔλÔÊËÌÈľÆÁÂÅÖÉÔƾÅǼÄÁƾÈÇÂËÁȾ† ɾÃÌÉÁËՆȾɾÃÌÊÁËÕc¦Ì ¹ØÈÇÊȾÑÁÄÈǺÄÁ¿¾ »À¼ÄØÆÌËÕƹËÇʹÅǾ»¾½ÉÇ ÈÇÄÆǾÅÁƾɹÄÃÁ £¹Ã¹Ø†ÆÁÃ¹Ã¹Ø ¹ ÈÉÁž˹ ¹ÊÊÇÏÁ¹ÏÁØ Ê оņËÇ ÎÇÉÇÑÁÅ™ÊÊÇÏÁ¹ÏÁÁ»¾½ÕɹÀÆÔ¾ºÔ»¹×Ë ½¹ 

[close]

p. 15

¦Êº½Ï¸Ö 

[close]

Comments

no comments yet