การสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป พ.ศ.2543 - 2549

 

Embed or link this publication

Description

การสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป พ.ศ.2543 - 2549

Popular Pages


p. 1

การสารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ของประชากรไทยอายุ 15 ปี ขึน ้ ไป พ.ศ.2543 - 25491 ศูนย์ วิจัยและจัดการความรู้ เพื่อการควบคุมยาสูบ มหาวิทยาลัยมหิดล ผลการวิ เคราะห์พฤติ กรรมการสูบบุหรี่ของประชากรไทยปี 2534-2549 1. จานวนและอัตราการสูบบุหรี่เป็ นประจาลดลงอย่างต่อเนื่ อง  จานวนคนสูบบุหรี่ประจา  ประชากรรวมลดลงจาก 11.7 ล้านคนในปี 2534 เหลือ 9.54 ล้านคนในปี พ.ศ.2549  เพศชายลดลงจาก 10.60 ล้านคนเหลือ 9.02 ล้านคนในปี พ.ศ.2549  เพศหญิงลดลงจาก 8.9 แสนคน เหลือ 5.2 แสนคนในปี พ.ศ.2549  อัตราการสูบบุหรี่ประจา  ประชากรรวมลดลงจาก 30.46 % ในปี พ.ศ.2534 เหลือ 18.94 % ในปี พ.ศ.2549 (ลดลง 37.8 % )  เพศชายลดลงจากจาก 55.6% ในปี พ.ศ.2534 เหลือ 36.9 % ในปี พ.ศ.2549 (ลดลง 33.7%)  เพศหญิงลดลงจากจาก 4.6 % ในปี พ.ศ.2534 เหลือ 2.0 % ในปี พ.ศ.2549 (ลดลง 56.5 %) ตารางที่ 1 จานวนและอัตราการสูบบุหรี่เป็ นประจาของประชากรไทย พ.ศ 2534 -2549 รวม ปี พ.ศ. 2534 2539 2544 2547 2549 %ของการเปลีย ่ นแปลง อัตราการสูบบุหรี ่ ปี 2534 และ 2549 1 ชาย จานวน อัตรา (คน) (ร้อยละ) 10,599,294 55.63 10,623,778 49.21 9,994,953 42.93 9,101,989 38.81 9,015,933 36.91 -33.65 จานวน อัตรา (คน) (ร้อยละ) 11,667,146 30.46 11,026,602 25.36 10,570,784 22.47 9,632,138 19.47 9,535,483 18.94 -37.82 หญิ ง จานวน อัตรา (คน) (ร้อยละ) 885,499 4.60 650,182 2.97 575,832 2.42 530,149 2.11 519,550 2.00 -56.52 การวิเคราะห์น้ ีใช้ขอ ้ มูลจากการสารวจของสานักงานสถิติแห่งชาติ โดย ดร.ศรัณญา เบญจกุลและคณะ ศูนย์วจ ิย ั และจัดการ ความรู ้เพื่อการควบคุมยาสูบ มหาวิทยาลัยมหิ ดล

[close]

p. 2

2 2. จานวนและอัตราการสูบบุหรี่เป็ นครัง ้ คราวเพิ่ มขึ้นไม่สมา ่ เสมอ  จานวนคนสูบบุหรี่เป็ นครังคราว ้  ประชากรรวม เพิม ่ ขึน ้ จาก 5.9 แสนคนในปี พ.ศ.2534 เป็ น 1.5 ล้านคนในปี พ.ศ.2549  เพศชายเพิม ่ ขึน ้ จาก 7.05 แสนคน เป็ น 1.3 ล้านคน ในปี พ.ศ.2549  เพศหญิงเพิม ่ ขึน ้ ทุกปี จาก 6.7 หมื่นคน เป็ น 2.07 แสนคน ในปี พ.ศ.2549  อัตราการสูบบุหรี่เป็ นครังคราว ้  ประชากรรวมเพิ่ม ขึ้น จาก 1.54 % ในปี พ.ศ.2534 เป็ น 2.97 % ในปี พ.ศ.2549 (เพิม ่ ขึน ้ 92.9% )  เพศชายเพิม ่ ขึน ้ จาก 3.70% ในปี พ.ศ.2534 เป็ น 5.28 % ในปี พ.ศ.2549 (เพิม ่ ขึน ้ 42.7 %)  เพศหญิง เพิ่ม ขึ้น จาก จาก 0.35 % ในปี พ.ศ.2534 เป็ น 0.8 % ในปี พ.ศ.2549 (เพิม ่ ขึน ้ ถึง128.6 %) ตารางที่ 2 จานวนและอัตราการสูบบุหรี่เป็ นครัง ้ คราวของประชากรไทย พ.ศ 2534 - 2549 รวม ปี พ.ศ. 2534 2539 2544 2547 2549 %ของการเปลีย ่ นแปลง อัตราการสูบบุหรี ่ ปี 2534 และ 2549 ชาย อัตรา (ร้อยละ) 1.54 3.45 3.01 3.49 2.97 +92.86 จานวน (คน) 705,438 1,134,393 1,288,321 1,598,029 1,290,922 อัตรา (ร้อยละ) 3.70 5.25 5.23 6.52 5.28 +42.73 หญิ ง จานวน อัตรา (คน) (ร้อยละ) 67,444 0.35 116,901 0.53 125,769 0.53 128,568 0.52 206,625 0.80 +128.57 จานวน (คน) 590,528 1,498,651 1,414,090 1,726,597 1,497,548 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 1. แม้ว่า จานวนและอัต ราการสูบบุ หรี่ประจ าของประชากรรวม เพศชายและหญิง จะลดลงเป็ น ลาดับ จาก ปี พ.ศ.2534 ถึง 2549 แต่กลับพบว่าจานวนและ อัตราการสูบบุหรีค ่ รัง ้ คราวเพิม ่ ขึน ้ ทัง ้ ในเพศชายและหญิง โดยเฉพาะใน เพศหญิงเพิม ่ ขึน ้ ถึง 128.6 % ซึง ่ แสดงให้เห็นแนวโน้มว่าการควบคุมยาสูบโดยเฉพาะการรณรงค์จะได้ผลกับกลุ่มทีส ่ ูบ บุหรีเ ่ ป็ นประจามากกว่ากลุ่มทีส ่บ ู บุหรีเ ่ ป็ นครัง ้ คราว ้ 2.ผูห ้ ญิงเป็ นกลุ่มเปาหมายที่จะต้องมีการเฝ้าระวังมากเป็ นพิเศษ เพราะจานวนคนที่สบ ู เป็ นครัง ้ คราวเพิม ่ ขึน ้ เป็ น 2.06 แสนคน หรือ 128.6% ซึง ่ กลุ่มทีส ่บ ู ชัวคราวนี ่ ้จะกลายเป็ นผูส ้บ ู ประจาได้ในอนาคตเพราะบุหรีเ ่ ป็ นสารเสพย์ตด ิ ทีจ ่ ะทาให้ผเ ู้ สพติด ต้องสูบในปริมาณที่มากขึน ้

[close]

p. 3

3 3. จานวนและอัตราการสูบบุหรี่ประจาของเยาวชนลดลงอย่างต่อเนื่ อง  จานวนและอัตราสูบบุหรีป ่ ระจาของเยาวชนทุกกลุ่มอายุลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มอายุ 11-14 ปี ลดลงใน อัตราทีส ่ง ู กว่าทุกกลุ่มอายุคอ ื 69.77 % ตารางที่ 3 จานวนและอัตราการสูบบุหรี่ประจาของเยาวชน พ.ศ.2534 - 2549 อายุ 11-14 ปี อายุ15-18 ปี ปี พ.ศ. จานวน อัตรา จานวน (คน) อัตรา (คน) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 460,804 9.16 2534 27,507 0.43 325,970 6.87 2539 13,747 0.28 253,976 5.39 2544 8,338 0.19 200,348 4.29 2547 4,240 0.10 202,509 4.46 2549 5,283 0.13 %ของการเปลีย ่ นแปลง อัตราการสูบบุหรี ่ ปี พ.ศ.2534 และ 2549 อายุ 19 - 24 ปี จานวน (คน) อัตรา (ร้อยละ) 1,971,783 27.58 1,625,131 23.88 1,287,276 19.22 1,068,892 15.94 946,837 15.72 -43.00 -69.77 -51.31

[close]

p. 4

4 4. จานวนและอัตราการสูบบุหรี่เป็ นครัง ้ คราวของเยาวชนเพิ่ มขึ้นในบางกลุ่มอายุ  กลุ่มอายุ11 - 14 ปี และ 19 - 24 ปี มีจานวนและอัตราการสูบบุหรีเ่ พิม ่ ขึน ้ 300 % และ 67.7 % จากปี พ.ศ.2534 กับปี พ.ศ.2549 ตามลาดับ ดังนัน ้ เยาวชนทัง ้ 2 กลุ่มจึงเป็ นกลุ่มทีค ่ วรเฝ้าระวังให้มากกว่า กลุ่มอายุ 15-18 ปี ซึง ่ ส่วนใหญ่เป็ นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  กลุ่มอายุ 15-18 ปี มีจานวนและอัตราการสูบบุหรีล ่ ดลง 23.6 % จากปี พ.ศ.2534 กับ ปี พ.ศ. 2549 ตารางที่ 4 จานวนและอัตราการสูบบุหรี่เป็ นครัง ้ คราวของเยาวชน พ.ศ. 2534-2549 ปี พ.ศ. 2534 2539 2544 2547 2549 %ของการเปลีย ่ นแปลง อัตราการสูบบุหรี ่ ปี พ.ศ.2534 และ 2549 อายุ 11 – 14 ปี จานวน อัตรา (คน) (ร้อยละ) 4,723 0.07 8,763 0.18 1,123 0.03 2,936 0.07 11,758 0.28 +300.00 อายุ 15 - 18ปี จานวน อัตรา (คน) (ร้อยละ) 144,879 2.88 94,955 2.00 49,675 1.05 99,833 2.19 99,714 2.20 -23.61 อายุ 19 - 24 ปี จานวน อัตรา (คน) (ร้อยละ) 168,296 2.35 288,087 4.23 228,252 3.40 333,730 4.98 237,533 3.94 +67.66 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 1.แม้ว่าจานวนและอัตราการสูบบุหรีข ่ องเยาวชนทีส ่บ ู บุหรีเ ่ ป็ นประจาจะลดลงอย่างต่อเนื่อง ตัง ้ แต่ ปี พ.ศ.2534 - 2549 ในขณะทีจ ่ านวนและอัตราการสูบบุหรีข ่ องเยาวชนทีส ่บ ู บุหรีเ ่ ป็ นครัง ้ คราวจะมีลก ั ษณะขึน ้ ๆ ลงๆ ตลอด 15 ปี ท่ี ผ่านมา แต่ถา ้ หากพิจารณาเฉพาะกลุ่มอายุ 11-14 ปี จะพบว่าร้อยละของการเปลีย ่ นแปลงอัตราการสูบบุหรีข ่ องผูส ้บ ู ครัง ้ คราวมีแนวโน้มสูงขึน ้ มากจากปี พ.ศ.2534 กับ ปี พ.ศ.2549 คิดเป็ น 300% ในขณะทีผ ่ ส ู้ บ ู ประจาจะมีการเปลีย ่ นแปลง ของอัตราการสูบบุหรีท ่ ต ่ี ่ากว่าคือ มีการเปลีย ่ นแปลงเพียง 30 % ทัง ้ นี้แสดงให้เห็นว่าเยาวชน 11- 14 ปี มีแนวโน้มอยาก ทดลองสูบบุหรีเ ่ พิม ่ ขึน ้ มาก และถ้าหากไม่มว ีธ ิก ี ารใดในการสกัดกัน ้ กลุ่มเยาวชนนี้ ก็จะเพิม ่ สูงขึน ้ และกลายเป็ นผูส ้บ ู บุหรี่ ประจาในทีส ่ด ุ 2. ในแต่ละปี นับตัง ้ แต่ปี พ.ศ.2539 เป็ นต้นมา มีจานวนเยาวชนอายุต่ากว่า 18 ปี ปี ละกว่า 3 แสนคน ทีส ่บ ู บุหรี่ ทัง ้ ประจาและครัง ้ คราว คาถามทีส ่ าคัญคือเยาวชนกลุ่มนี้เข้าถึงบุหรีด ่ ้วยวิธก ี ารใด ทัง ้ ทีป ่ ระเทศไทยมี พ.ร.บ.ควบคุม ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 มาตรา 4 ทีห ่ า ้ มขายบุหรีใ ่ ห้แก่เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี

[close]

p. 5

5 แผนภาพที่ 1 เปรียบเที ยบอัตราและร้อยละของการเปลี่ยนแปลงอัตราการสูบบุหรี่ของเยาวชนที่ สูบ บุหรี่เป็ นประจาและเป็ นครังคราว ้ อายุ 11 - 14 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2534 – 2549 สูบประจา สูบครัง ้ คราว

[close]

p. 6

6 5. คนที่ การศึกษาน้ อยสูบบุหรี่สง ู กว่าคนมีการศึกษามาก  คนที่มก ี ารศึกษาน้อยคือ จบการศึกษาระดับประถมศึกษาและไม่เคยเรียน จะมีอต ั ราการสูบบุหรี่สูงกว่า ประชาชนในกลุ่มทีจ ่ บการศึกษาระดับมัธยมและอุดมศึกษาในทุก ๆ ปี ทส ่ี ารวจ ซึง ่ สอดคล้องกับคาขวัญวัน งดสูบบุหรีโ ่ ลกทีก ่ ล่าวว่า “ยิง ่ จน ยิง ่ สูบ ยิง ่ สูบ ยิง ่ จน”  อัตราการสูบบุหรี่ของคนที่ไม่เคยเรียนมีการเปลี่ยนแปลงลดลง (47.7 %) แต่น้อยกว่าประชากรที่เรียน ระดับอุดมศึกษาขึน ้ ไป นันแสดงให้ ่ เห็นว่ามาตรการควบคุมยาสูบของรัฐ ไม่ว่า การรณรงค์ การมีภาพคา เตือนบนซองบุหรี่ และการขึน ้ ภาษีบุหรี่ส่งผลต่อคนที่การศึกษาน้อยกว่าคนที่มก ี ารศึกษาสูง ดังนัน ้ รัฐจึง จาเป็ นต้องคิดค้นมาตรการทีเ ่ ข้าถึงบุคคลทีไ ่ ม่เคยเรียน หรือไม่รห ู้ นังสือให้มากขึน ้ ตารางที่ 5 อัตราการสูบบุหรีข ่ องประชากรไทยจาแนกตามการศึกษา ปี พ.ศ. 2534 2539 2544 2547 2549 ร้อยละของการเปลีย ่ นแปลง อัตราการสูบบุหรี ่ ปี 2534 และ 2549 ไม่เคยเรียน 29.37 24.36 19.62 19.96 15.35 -47.74 ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษาขึน ้ ไป 36.84 29.74 27.12 23.39 23.44 -36.37 22.94 22.53 17.26 16.20 16.12 -29.75 18.81 15.45 10.38 9.00 7.80 -58.56

[close]

p. 7

7 6. ภาคใต้ มีอต ั ราการสูบบุหรี่สง ู กว่าทุกภาค  แม้ว่าอัตราการสูบบุหรีข ่ องประชากรในทุกภาคจะลดลง แต่ ภาคใต้มแ ี นวโน้มการสูบบุหรีท ่ ่ีลดลงน้อย กว่ า ภาคอื่ น ๆ ตั ง ้ แต่ ปี พ.ศ.2534 และเป็ นภาคที่ มี อ ั ต ราการสู บุ ห รี่ สู ง สุ ดในปี พ.ศ.2549 เมื่อเปรียบเทียบกับภาคอื่นๆ คือ 24.16%  เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบอัตราการสูบบุหรีท ่ ่ล ี ดลงของภาคต่างๆ พบว่า ภาคใต้มอ ี ต ั ราการสูบบุหรี่ ลดลงน้อยกว่าทุกภาค คือลดลงเพียง 24.16% ในขณะทีภ ่ าคกลางลดลงมากทีส ่ ุดถึง 32.33 % ดังนัน ้ ในการรณรงค์เพื่อการไม่สบ ู บุหรีจ ่ง ึ ควรคานึงถึงความแตกต่างของแต่ละภาคและความเป็ นท้องถิน ่ ด้วย ตารางที่ 6 อัตราการสูบบุหรีจ ่ าแนกตามภาค ปี พ.ศ.สารวจ 2534 2539 2544 2547 2549 ร้อยละของการเปลีย ่ นแปลง อัตราการสูบบุหรี ่ ปี พ.ศ.2534 และ 2549 เหนื อ 34.19 28.16 23.58 20.62 20.49 -40.06 อีสาน 34.80 27.21 25.69 22.18 20.42 -41.32 ใต้ 29.18 26.67 24.43 22.43 22.13 -24.16 กลาง 28.15 24.01 19.93 17.15 16.48 -41.46 กทม. 20.51 16.57 15.68 12.84 13.90 -32.33

[close]

p. 8

8 7. คนนอกเขตเทศบาล สูบบุหรี่สง ู กว่าในเขตเทศบาล  อัต ราการสู บ บุ ห รี่ข องประชาชนนอกเขตเทศบาล สูง กว่ า ประชาชนในเขตเทศบาลในทุ ก ปี ท่ีท า การสารวจ ซึง ่ สะท้อนให้เห็นว่า คนในชนบทสูบบุหรีม ่ ากกว่าคนในเขตเมืองมาก  เมื่อดูการเปลีย ่ นแปลงของอัตราการสูบบุหรีต ่ ลอด 15 ปี ทผ ่ี ่านมากลับพบว่า ประชาชนนอกเขตเทศบาล มีอต ั ราการลดลงสูงกว่าในเขตเทศบาล ซึง ่ เป็ นแนวโน้มทีด ่ส ี าหรับคนในชนบท แต่สาหรับคนเมืองอาจมี ภาวะเครียดจากการทางาน จึงมีอต ั ราการลดลงของการสูบบุหรีท ่ น ่ี ้อยกว่าเขตชนบท ดังนัน ้ การคิดค้น โครงการบริการเลิกบุหรี่โดยเฉพาะในสถานบริการหรือในสถานประกอบการอาจเป็ นแนวทางหนึ่งใน การช่วยเหลือให้คนในเมืองเลิกบุหรีไ ่ ด้ ตารางที่ 7 อัตราการสูบบุหรี่ จาแนกตามเขตการปกครองและเพศ ประชากรรวม นอกเขต 2534 2539 2544 2547 2549 ร้อยละของการเปลีย ่ นแปลง อัตราการสูบบุหรี ่ ปี พ.ศ.2534 และ 2549 33.67 27.75 24.85 21.82 20.85 -38.08 ประชากรชาย ในเขต 45.47 40.41 34.44 29.19 29.33 -35.50 ประชากรหญิ ง นอกเขต 5.36 3.29 2.57 2.40 2.19 -59.14 ในเขต 3.02 2.29 2.13 1.55 1.62 -46.36 ปี พ.ศ.สารวจ ในเขต นอกเขต 23.22 20.27 17.72 14.86 14.70 -36.69 59.75 53.22 47.02 41.05 40.19 -32.74

[close]

p. 9

9 8. คนจนสูบบุหรี่มากกว่าคนรวย  เมื่อเปรียบเทียบอัตราการสูบบุหรีร ่ ะหว่างคนจนกับคนรวย พบว่าในทุกปี ทท ่ี าการสารวจ อัตราการสูบ บุหรีข ่ องคนจนสูงกว่าคนรวย โดยในปี พ.ศ.2549 พบว่าคนจนทีส ่ ุดสูบบุหรี่ 21.96 % ในขณะทีค ่ นรวย ทีส ่ด ุ สูบบุหรีเ ่ พียง 13.35%  เมื่อเปรียบเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลงการสูบบุห รี่ท่ล ี ดลงของคนจนและคนรวย ในปี พ.ศ.2534 กับ ปี พ.ศ.2549 พบว่าคนจนมีอต ั ราการสูบบุหรี่ลดลง 46.29 % ในขณะที่คนรวยที่สุดลดลงถึง 60.72% นัน ่ แสดงให้เห็นว่า คนรวยทีส ่ ุดมีโอกาสทางสังคม และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการเลิกบุหรีไ ่ ด้ง่ายกว่า คนจนทีส ่ด ุ นอกจากนัน ้ คนทีเ ่ กือบจน และปานกลางก็มอ ีต ั ราการสูบบุหรีเ ่ ปลีย ่ นแปลงทีล ่ ดลงน้อยมาก ดังนัน ้ ในการคิดค้นโครงการเพื่อการควบคุมยาสูบโดยเฉพาะมาตรการด้านการศึกษา การณรงค์ และ บริการเลิกบุหรีค ่ วรคานึงถึงความแตกต่างของฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนกลุ่มต่างๆ ด้วย ตารางที่ 8 อัตราการสูบบุหรีจ ่ าแนกตามกลุ่มรายได้ครัวเรือน อัตราการสูบบุหรี่เป็ นประจา ต่อ 100 ประชากรของแต่ละกลุ่มรายได้ กลุ่มรายได้ 2534 จนที่สุด เกือบจน ปานกลาง เกือบรวย รวยที่สุด 40.88 30.61 27.42 27.01 27.09 2539 26.72 25.50 26.52 25.41 23.01 2544 25.70 26.07 23.59 22.56 15.26 2547 24.42 21.42 20.71 17.37 13.13 2549 21.96 21.56 19.27 14.86 13.35 ร้อยละของการ เปลีย ่ นแปลง อัตราการสูบบุหรี ่ ปี พ.ศ. 2534 และ 2549 -46.29 -29.57 -29.73 -44.98 -50.72

[close]

p. 10

10 9. จานวนมวนบุหรี่ที่สบ ู ต่อคนต่อวัน  ผูส ้ ูบบุหรี่เป็ นประจา - จานวนบุหรีท ่ ส ่ี บ ู ในผูช ้ ายต่อวันลดลงเป็ นลาดับจาก 12 มวนในปี พ.ศ.2534 เหลือ10 มวน ในปี 2549 (ลดลง20% ) - จ านวนบุ ห รี่ท่ีสู บ ในผู้ ห ญิง เพิ่ม มากขึ้น จาก 7 มวนในปี พ.ศ.2534 เป็ น 8 มวนใน ปี พ.ศ.2549 (เพิม ่ ขึน ้ 9%)  ผูส ้ ูบเป็ นครังคราว ้ - จานวนบุหรีท ่ ส ่ี บ ู ในผูช ้ ายต่อวันลดลงเป็ นลาดับจาก 6 มวนในปี พ.ศ.2534 เหลือ 4 มวนใน ปี พ.ศ.2549 (ลดลง26% ) - จานวนบุห รี่ท่ส ี ูบในผู้หญิงเพิ่มมากขึ้นจาก 3.7 มวนในปี พ.ศ.2534 เป็ น 4.3 มวนใน ปี พ.ศ.2549 (เพิม ่ ขึน ้ 16 %)  จานวนบุหรีท ่ ส ่ี บ ู ต่อคนต่อมวนในกลุ่มผูห ้ ญิงสูงขึน ้ ทัง ้ ในกลุ่มทีส ่บ ู เป็ นประจาและชัวคราว ่ สะท้อน ั หาว่า ผู้หญิง สูบบุห รี่ในปริมาณ (มวน) ที่มากขึ้น แม้ว่าอัต ราการสูบบุ หรี่จะลดลง ให้เห็นปญ เป็ นลาดับก็ตาม ดังนัน ้ กระทรวงสาธารณสุขมีความจาเป็ นจะต้องมีการรณรงค์เพื่อสร้างค่านิยม หญิงไทยไม่สบ ู บุหรีแ ่ ละบริการเลิกบุหรี่โดยคานึงถึงกลุ่มผูห ้ ญิง เพราะผูห ้ ญิงทีส ่บ ู บุหรี่ครัง ้ คราว หากเพิม ่ จานวนทีส ่บ ู มากขึน ้ ก็สามารถเปลีย ่ นเป็ นผูส ้บ ู บุหรีป ่ ระจาได้

[close]

p. 11

11 ตารางที่ 9 เปรียบเทียบจานวนบุหรี่ที่สูบต่อคนต่อวันของผูส ้ ูบบุหรี่เป็ นประจาและเป็ นครังคราว ้ ปี พ.ศ.สารวจ ผูส ้ ูบบุหรี่เป็ นประจา ค่าเฉลี่ย ประชากรรวม 11.85 12.26 10.61 10.38 9.66 -18.48 ประชากรชาย 12.20 12.52 10.72 10.50 9.75 -20.08 ประชากรหญิ ง 7.44 8.33 8.71 8.33 8.08 8.60 ผูส ้ ูบบุหรี่เป็ นครังคราว ้ ค่าเฉลี่ย 5.22 5.49 4.73 3.97 4.10 -21.46 5.53 5.63 4.80 4.04 4.07 -26.40 3.68 4.21 4.00 3.12 4.25 15.49 2534 2539 2544 2547 2549 ร้อยละของการเปลีย ่ นแปลงปริมาณ การสูบบุหรีป ่ ี พ.ศ. 2534 - 2549 2534 2539 2544 2547 2549 ร้อยละของการเปลีย ่ นแปลงปริมาณ การสูบบุหรีป ่ ี พ.ศ. 2534 - 2549 2534 2539 2544 2547 2549 ร้อยละของการเปลีย ่ นแปลงปริมาณ การสูบบุหรีป ่ ี พ.ศ. 2534 - 2549

[close]

p. 12

12 10 .ผูช ้ ายเริ่ มสูบบุหรี่เมื่ออายุที่น้อยกว่าผูห ้ ญิ ง  ผูช ้ ายริเริม ่ สูบบุหรีเ ่ ป็ นส่วนใหญ่เมื่ออายุ 18 ปี โดยไม่มก ี ารเปลีย ่ นแปลงมากนักจากปี พ.ศ.2534 จนถึง ปี พ.ศ.2549 ซึ่ ง แตกต่ า งจากผู้ ห ญิ ง ที่ มี แ นวโน้ ม ที่ น่ า เป็ นห่ ว งที่ สู บ บุ ห รี่ ใ นอายุ ท่ี น้ อ ยลงคื อ ใน ปี พ.ศ.2534 ผูห ้ ญิงริเริม ่ สูบบุหรีเ ่ มื่ออายุ 22 ปี แต่ปี พ.ศ.2549 ริเริม ่ สูบเมื่ออายุ 20 ปี ตารางที่ 10 อายุเมื่อเริ่ มต้นสูบบุหรี่จาแนกตามเพศ ปี พ.ศ. 2534 2539 2544 2547 2549 ร้ อยละของการเปลีย ่ นแปลง ปี พ.ศ.2534 และ 2549 อายุเมือ ่ เริ่มต้ นสู บบุหรี่ ชาย 18.18 18.26 18.26 18.20 18.02 -0.88 ประชากรรวม 18.44 18.45 18.46 18.39 18.12 -1.74 หญิง 21.59 21.42 21.80 21.74 19.91 -7.78

[close]

p. 13

13 11. อัตราการสูบบุหรี่ของประชากรไทย 10 จังหวัดแรกสูงสุด ประชากรรวม จังหวัด 1.หนองบัวลาภู 2.ตาก 3.แม่ฮ่องสอน 4.กระบี่ 5.กาฬสินธุ์ 6.ชัยภูมิ 7.ลาปาง 8.สุราษฎร์ธานี 9.เลย 10.สตูล ประชากรชาย จังหวัด อัตรา 1.หนองบัวลาภู 64.55 2.กระบี่ 56.31 3.ชัยภูมิ 55.29 4.สุราษฎร์ธานี 54.77 5.กาฬสินธุ์ 54.03 6.สตูล 52.98 7.ศรีสะเกษ 52.46 8.อุดรธานี 52.37 9.เลย 51.39 10.อุบลราชธานี 51.06 ประชากรหญิ ง จังหวัด อัตรา 1.ตาก 15.13 2.แม่ฮ่องสอน 13.88 3.ลาปาง 9.59 4.เชียงใหม่ 7.69 5.เชียงราย 7.23 6.ลาพูน 6.87 7.พะเยา 6.09 8.น่าน 5.63 9.สุโขทัย 4.70 10.ชัยนาท 4.53 อัตรา 32.76 32.23 30.66 29.01 28.40 28.05 28.03 27.92 27.51 27.50 12. อัตราการสูบบุหรี่ของประชากรไทย 10 จังหวัดแรกตา ่ สุด ประชากรรวม จังหวัด 1.สระบุรี 2.กรุงเทพฯ 3.สมุทรสงคราม 4.ปทุมธานี 5.สมุทรสาคร 6.นนทบุรี 7.อ่างทอง 8.สิงห์บุรี 9.ระยอง 10.ฉะเชิงเทรา ประชากรชาย จังหวัด อัตรา 1.สระบุรี 28.12 2.ปทุมธานี 30.15 3.น่าน 30.87 4.กรุงเทพฯ 31.17 5.นนทบุรี 32.52 6.ระยอง 33.10 7.สมุทรสาคร 33.38 8.ฉะเชิงเทรา 35.28 9.ลพบุรี 35.43 10. อ่างทอง 35.65 ประชากรหญิ ง จังหวัด อัตรา 1.หนองบัวลาภู 0.15 2.ชัยภูมิ 0.47 3.มหาสารคาม 0.52 4.บุรร ีม ั ย์ 0.54 5.ขอนแก่น 0.61 6.ร้อยเอ็ด 0.71 7.สมุทรสงคราม 0.73 8.สงขลา 0.85 9. อุบลราชธานี 0.87 10.อานาจเจริญ 0.92 อัตรา 14.87 15.67 15.83 15.85 16.85 16.92 17.66 17.93 18.11 18.52

[close]

p. 14

14 13. การสัมผัสควันบุหรี่  คนไทยมากกว่าร้อยละ 85 สูบบุหรีใ ่ นบ้านขณะทีม ่ ส ี มาชิกอยู่ดว ้ ย ทาให้สมาชิกได้รบ ั ควันบุหรีม ่ อ ื สอง ตารางที่ 13 จานวนและร้อยละของผูส ้ ูบบุหรี่และเคยสูบบุหรี่ขณะอยู่ในบ้านกับสมาชิ กครัวเรือน ประชากรผูส ้ ูบบุหรี่ ปัจจุบน ั 11,984,874 11,354,281 ่ นบ้านกับสมาชิ ก ผูส ้ ูบบุหรี่และเคยสูบบุหรี่ขณะอยูใ ครัวเรือน จานวน (คน) ร้อยละ 10,277,864 85.76 9,598,192 84.50 ปี พ.ศ. 2544 2547 ณ. ปี พ.ศ. 2549  ครัวเรือนทัง ้ หมดของประชากรไทย = 18.2 ล้านครัวเรือน  7.36 ล้านครัวเรือน (15.89 ล้านคน) มีสมาชิกในครัวเรือนอย่างน้อย 1 คนที่สบ ู บุหรีใ ่ นบ้าน  เด็กอายุน้อยกว่า/เท่ากับ 5 ปี จานวน 2.28 ล้านคน มีโอกาส “สัมผัสควันบุหรี”่ ในบ้านตนเอง

[close]

p. 15

15 แผนภูมิแสดงการสัมผัสควันบุหรี่มือสองในบ้านของครัวเรือนไทย ครัวเรือนทัง ้ หมดของประชากรไทยเท่ากับ 18.2 ล้านครัวเรือน 7.36 ล้านครัวเรือน มีสมาชิกในครัวเรือนอย่างน้อย 1 คนทีส ่บ ู บุหรี่ ประชากรไทยจานวน 15.89 ล้านคน อยู่ในครัวเรือนทีม ่ ส ี มาชิกอย่างน้อย 1 คนทีส ่บ ู บุหรีแ ่ ละ มีโอกาส สัมผัสควันบุหรี ่ ในบ้านตนเอง ประชากร 1 ใน 7 = 2.28 ล้านคน คือ เด็กอายุน้อยกว่า/เท่ากับ 5 ปี อยูใ ่ นครัวเรือนทีม ่ ส ี มาชิก อย่างน้อย 1 คนทีส ่บ ู บุหรี่ และ มีโอกาส “สัมผัสควันบุหรี” ่ ในบ้านตนเอง

[close]

Comments

no comments yet