Kráčajte s nami ...

 

Embed or link this publication

Description

Kráčajte s nami ...

Popular Pages


p. 1

Kr{čajte s nami ... Po stop{ch klenotov LEVa a Šafr{nu

[close]

p. 2

Územie MAS LEV Región MAS LEV zahŕňa 31 z 33 obcí, ktoré sú súčasťou administratívne vymedzeného regiónu okresu Levoča v r{mci Prešovského samospr{vneho kraja. Jedn{ sa o katastre obcí: Baldovce, Beharovce, Bijacovce, Brutovce, Bugľovce, Dlhé Str{že, Doľany, Domaňovce, Dravce, Dúbrava, Granč-Petrovce, Harakovce, Jablonov, Klčov, Korytné, Kurimany, Levoča, Lúčka, Nemešany, Nižné Repaše, Olšavica, Ordzovany, Pavľany, Poľanovce, Pongr{covce, Spišské Podhradie, Spišský Štvrtok, Studenec, Torysky, Uloža, Vyšné Repaše. Členskú z{kladňu MAS LEV dnes tvorí 83 členov verejného, občianskeho a súkromného sektora. Územie MAS LEV je výnimočne pestré a bohaté na prírodné kr{sy a kultúrno-historické pamiatky, z ktorých mnohé sú súčasťou UNESCO.

[close]

p. 3[close]

p. 4

Múzeum ľudových hudobných n{strojov Brutovce Brutovce 25 053 73 Brutovce Okres Levoča web: www.smetankovo.sk e-mail: michal.smetanka@gmail.com mob.: 00421/907 931 192 - PaedDr. Michal Smetanka

[close]

p. 5

Múzeum ľudových hudobných n{strojov ponúka expozíciu približne 200 kusov slovenských ľudových hudobných n{strojov a asi 100 kusov svetových, prevažne aerofónov. Súčasťou prehliadky sú aj uk{žky výroby jednotlivých n{strojov s predn{škou o akustických vlastnostiach a technicko- výrobných parametroch v dielni pri múzeu. Garantom a realiz{torom aktivít múzea je Dr. Michal Smetanka - hudobník, etnograf, multiinštrumentalista, hudobný pedagóg a populiz{tor slovenskej ľudovej kultúry. N{vštevu múzea je potrebné vopred si dohodnúť na uvedených kontaktoch.

[close]

p. 6

Izba ľudovej kultúry Bijacovce Bijacovce 10 053 06 Bijacovce Okres Levoča web: www.obecbijacovce.sk e-mail: obecbijacovce@stonline.sk tel.: 00421/454 22 86 – obecný úrad

[close]

p. 7

Izba ľudovej kultúry odhaľuje výnimočné kultúrne bohatstvo tohto regiónu. Prekr{sne ľudové kroje, starod{vny n{bytok, ručné výšivky, rozličné pracovné n{stroje, kuchynský riad, kolovr{tok, krosn{, šijací stroj značky Singer a mnoho iného darovali múzeu zanietení uchov{vatelia tradícií. Možno tu zhliadnuť aj miniatúry krojovaných b{bik, ktoré s l{skou vytv{ra pani M{ria Kočišov{, miestna ľudov{ remeselníčka, zn{ma v širokom okolí. Izba sa snaží zdokumentovať čo najvernejší obraz javov tradičnej kultúry. Vstupom do izby akoby ste sa vr{tili v čase a súčasnosť nechali pred dverami múzea.

[close]

p. 8

Dom remesiel Nemešany Nemešany 33 053 02 Nemešany Okres Levoča web: www.nemesany.ocu.sk e-mail: ocunemesany@spisnet.sk tel.: 00421/454 12 07 – obecný úrad

[close]

p. 9

Dom remesiel v sebe zhromažďuje tradičné doklady tradícií našich predkov. Figuríny oblečené do pestrofarebných krojov, dobový n{bytok, ručne vyšívané z{clony a na okn{ch mušk{ty. Izba verne kopíruje svoje predchodkyne spred viac ako sto rokov. Obyvatelia Nemešian izbu zariadili svojpomocne tým, čo ponach{dzali v svojich domovoch. Raritou je napríklad lodný kufor z obdobia sťahovania sa za pr{cou do Ameriky.

[close]

p. 10

Cs{kyho kaštieľ Bijacovce 053 06 Bijacovce Okres Levoča web: www.obecbijacovce.sk e-mail: obecbijacovce@stonline.sk tel.: 00421/454 22 86 – obecný úrad

[close]

p. 11

Cs{kyho kaštieľ z 18. storočia je najvýznamnejšou pamiatkou obce Bijacovce. Tento neskorobarokový skvost bol Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky dňa 14.1.2002 vyhl{sený spolu s are{lom kaštieľa za kultúrnu pamiatku. Bol postavený v rokoch 1780-1785 a po vyhorení Spišského hradu v tomto období sa stal sídlom rodu Cs{kyovcov. Neoddeliteľnou súčasťou are{lu je aj hospod{rsky dvor, hospod{rska budova, východn{ a z{padn{ br{na, sýpka a font{na. Predmetné nehnuteľnosti sú významným dokladom historického vývoja architektúry vidieckych panských sídiel, životného spôsobu a prostredia vtedajšej spoločnosti. V are{li parku a kaštieľa sa nach{dza aj zverník daniela škvrnitého, kde môžu n{vštevníci pozorovať niekoľko kusov tohto plachého p{rnokopytníka. Zverník patrí pod SOŠ lesnícku, ktor{ sídli v kaštieli. V severnom tympanóne sú umiestnené mechanické bijúce hodiny. Plastick{ výplň južného tympanónu je označovan{ ako erb rodu Cs{kyovcov. V obci Bijacovce môžete zhliadnuť aj chr{nenú lipu pri kostole a 3 chr{nené duby, ktoré sú súčasťou are{lu kaštieľa.

[close]

p. 12

Siv{ Brada Spišské Podhradie Kataster obce Spišské Podhradie Okres Levoča GPS koordin{tory: 48°59ʹ58ʺ N, 20°46ʹ3ʺ E

[close]

p. 13

Siv{ Brada je travertínov{ kopa nach{dzajúca sa neďaleko Spišského Podhradia. Pozornosť okoloidúcich od Levoče smerom na Prešov už zďaleka púta Kaplnkou sv. kríža. Na južnej strane, pred vchodom do kaplnky stojí vysoký kríž, ktorý je dodnes cieľom pútnikov. Na vrchole kopca vyviera miner{lny prameň vytv{rajúci malé jazierko, ďalšie 2 miner{lne pramene vyvierajú v okolí. Jeden prameň je upravený ako studnička, druhý je ukrytý v kríkoch nad cestou. Tunajšia voda je liečiv{. Miestne pramene sú veľmi obľúbené a v minulosti pod južnou stranou kopca existovali aj kúpele na liečbu chorôb tr{viacej sústavy a l{tkovej premeny. Vďaka vz{cnemu prírodnému významu sa v roku 1979 stala Siv{ Brada n{rodnou prírodnou rezerv{ciou s rozlohou 19,5 ha. Z{kon ochraňuje nielen samotnú kopu a unik{tne v{pencové pramene, ale aj vz{cnu miestnu veget{ciu. Pešo sa môžete prejsť po zaujímavom turistickom chodníku, ktorý začína na Spišskom salaši a cez Sivú bradu, Pažicu, Spišskú Kapitulu, Spišské Podhradie, Spišský hrad a travertínové kopy Sobotisko a Dreveník pokračuje až do obce Žehra.

[close]

p. 14

Gotický kamenný most Dravce OcÚ Dravce 27 053 14 Dravce Okres Levoča web: www.dravce.ocu.sk e-mail: obecdravce@stonline.sk tel.: 00421/459 82 55 – obecný úrad

[close]

p. 15

Gotický kamenný most je vz{cnou technickou pamiatkou obce Dravce z obdobia 13. storočia. Je vybudovaný z lomového štiepaného kameňa s jedným oblúkom klenby. Tento most sa dostal aj do jedinečnej zbierky Dr. Dušana Jozefa z brnenskej Vysokej školy technickej, ktorého z{sluhou vznikol aj ojedinelý zoznam historicky i technicky cenných a pozoruhodných mostných stavieb. Cez obec Dravce viedol kedysi hlavný ťah z Levoče do Popradu po kamennom moste. Preto sa mostu venovala pozornosť dovtedy, kým bol súčasťou cesty č. 18. Keď sa vybudovala obch{dzka hlavnej cesty mimo obce a most sa stal viac-menej časťou miestnej komunik{cie, začal upadať do zabudnutia. Kamenný cestný most, ako aj ranogotický kostol Sv. Alžbety Uhorskej v Dravciach sú zapísané do Ústredného zoznamu pamiatok Slovenska. Pri budovaní obch{dzky cesty zaliali robotníci jednu stranu kamenného mosta do betónu, takže oblúkovú klenbu je už vidieť len z jednej jeho strany. Súčasťou obce je miestna časť zvan{ Bukovinka, so zachovaným prírodným r{zom krajiny. Je vhodn{ na rekreačné účely. Na malom kopci blízko cesty sa nach{dza zrekonštruovan{ dreven{ zvonička.

[close]

Comments

no comments yet