Pergamon: Özel Ayazağa Işık Lisesi Kütüphane Bülteni Mart & Nisan 2014

 

Embed or link this publication

Description

Pergamon: Özel Ayazağa Işık Lisesi Kütüphane Bülteni Mart & Nisan 2014

Popular Pages


p. 1

“Önce iyi insan yetiştirir.” Pergamon Özel Ayazağa Işık Lisesi Kütüphane Bülteni Cilt 7, Sayı 4, Mayıs & Haziran 2014 İÇİNDEKİLER 3 SPECTRUM OF EDUCATION 3 4 SPECTRUM OF EDUCATION 3 VE KÜTÜPHANELER 5 HAYALLERDEN KORKMAYIN 6 OKULUMUZDA EBSCO VE BRITANNICA UYGULAMASI 7 ULAK 8 KİTAP SÖYLEŞİLERİ 11 SAYILARLA KÜTÜPHANEMİZ 14 YENİ YAYINLAR *www.tangrenjv.com

[close]

p. 2[close]

p. 3

SPECTRUM OF EDUCATION 3 “ Yaratıcı doğulur mu, olunur mu? ” Spectrum of Education 3 eğitim sempozyumu, 26-27 Nisan 2014 tarihlerinde 15 farklı ülke ve farklı coğrafyalardan çok sayıdaki eğitimcinin katılımıyla Feyziye Mektepleri Vakfı Ayazağa Işık Lisesi’nde gerçekleştirilmiştir. FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi, Türk Kültür Vakfı ile işbirliği içerisinde hayatın farklı alanlarından eğitimci, girişimci, uzman, sanatçı ve gönüllüleri, yaratıcılık üzerine renkli, ilham verici fikir ve deneyimlerini paylaşmak için bir araya getirmeyi başarmıştır. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Spectrum of Education Sempozyumunun ana teması “Yaratıcılık” olarak belirlenmiştir. Geniş kapsamlı ve çok yönlü bu uluslararası etkinlikte; “Yaratıcı mı doğulur, yaratıcı mı olunur?” sorusuna yanıt aranmıştır. Spectrum of Education 3, yaratıcılığın kültürlere göre farklılık gösterip göstermediğini, eğitim modellerinin yaratıcılık üzerindeki etkilerini ve mesleki gelişimlerde yaratıcılığın önemini kavramayı ve uygulamaya dönüştürmeyi amaçlamıştır. Ayrıca ABD, İngiltere, Gana, Macaristan, Sırbistan, Çek Cumhuriyeti, Hindistan, Rusya, İtalya, Norveç ve Türkiye gibi yurt dışındaki ve yurt içindeki eğitim kurumlarından ve farklı alanlardan olan katılımcılarıyla sempozyumda:  Kültürlerin ve eğitim modellerinin insanın yaratıcılığı üzerindeki etkilerini araştırmak,  Yaratıcılıkla yaşama olumlu katkılar sağlanması düşüncesinin yaygınlaştırılmasını sağlamak için önemli konular tartışılmış ve bilgi paylaşımları gerçekleştirilmiştir. Özetle, Spectrum of Education 3 eğitim sempozyumu; yüzyılımızda başarılı olmanın kriterleri olan vizyoner olma, yaratıcı olma, işlevsel fikirlere sahip olma, başarıyı koklayabilme ve zihinsel merakı tatmin etme içgüdüsüne sahip olma yetileriyle  Farklı kültürden ve meslek grubunöğrenci odaklı perspektifin kazanımını dan insanları bir araya getirerek paygözler önüne sermeyi başarmıştır. laşım ortamı yaratmak, 3

[close]

p. 4

SPECTRUM OF EDUCATION 3 VE KÜTÜPHANELER “ Bilgi dolu yaşamak, bilgiyle hareket etmek öğrencileri başarıya ulaştıracaktır. ” Spectrum of Education 3 eğitim sempozyumun konuşmacılarından Amerikan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Frederic Jacobs’a göre; dünyadaki eğitimde planlanılan, öngörülen konu; öğretmektir! Aslında, öğrenmek istediğimiz şeyleri öğretmek eğitimin ana konusudur. Bir diğer söylemle “gelişmiş gelecek nasıl yaratılabilir?” sorusu asıl üzerinde durulması gereken konudur! Prof. Dr. Frederic Jacobs’a göre; “Eğer biz, bugün öğrettiklerimizi dün öğrettiklerimiz gibi öğretirsek çocukların yarınlarını çalarız!” düşüncesini göz önünde bulundurarak hareket etmek, okulların öğrenciler için heyecan verici alanlar olmalarını sağlayacaktır. Bu bağlamda kütüphaneler, sahip oldukları bilgi kaynaklarıyla bilimsel dünyanın kullanıla- rak hayal gücünün geliştirilmesinde önem- işidir. İster devrimsel isterse evrimsel süli potansiyellerdir. reçler içerisinde bulunulsun unutulmamalıdır ki kütüphaneler insanın yaratıcılığı Prof. Dr. Sıddık Yarman “Yaratıcılık ve Giri- adına üretimi destekleyen önemli bir yaşimciliğe Karşı Bilimsel Araştırmalar” baş- şam alanı olmaya devam edecektir. lıklı sunumunda ise yaratıcılığın, beyinin yaratmış olduğu bir süreç olduğunu vurgu- FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi Müdürü lamıştır. Yarman’a göre genel anlamda Ömer Orhan’a göre ise eğitim, içerisinde beynin sol ve sağ bölümleri bir diğer ifabirçok farklı konuyu ve alanı barındırmakdeyle bilim ve sanat bölümleri kendilerine tadır. Bu çok renkli yapısı nedeniyle gerait yetkinliklerden oluşmaktadır. Asıl olan, çekleştirilen etkinliğe “Spectrum of Educabu durumda özdeşliğin sağlanabilmesidir. tion” adı verilmiştir. 2011 yılında birincisi Birbirine eş değerlik sağlanabilirse isteni- düzenlenen, kültürlerarası öğrenme başlılen amaca varılmış olunacaktır. Bireylerde- ğı altında “geleceğin kütüphanesi de” ki yaratıcılık; yaratıcılık dilimine, kaynakla- öngörülmeye çalışılmıştır. Bugün ise yarara ve araştırmalara dayalıdır. Bunların tıcılık yaklaşımında kütüphaneler, bireysel sonucunda bireyin istediği yaratıcılık sağ- ve toplumsal değişimlere-yeniliklere kaylanabilir. Belirtmek gerekir ki yaratıcı dünaklık etme rolünden hareketle çok yönlüşünce; vizyon, orijinallik, zeka ve strateji lük ve yaratıcılık mekânlarıdır denilebilir. 4

[close]

p. 5

“HAYALLERDEN KORKMAYIN” FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi Müdürü Ömer Orhan “ Yaratıcılık yok ediliyor. ” Ömer Orhan Orhan, “yaratıcılık” için şu önerilerde bulundu: “Önce korkmamalı. Hayallerden korkmamayı öğrenmeli. Doğru soruları Yaratıcılık yok ediliyor sormalı, anlamaya çalışmalı, birlikte araştırma yapmalı, bu isteğin/ hayalin FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi Müdürü FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi’nde bugün içine girmeli. Her şeyden önce buna sayÖmer Orhan, insanın yaşamda kullanacabaşlayan ve yarın sona erecek sempozgı duymalı. Hayalin tutuştuğu hissedildiğı birçok bilginin okullarda öğretildiğini yumda, farklı kültürden ve meslek gruğinde serbest bırakılmalı, desteklenmeli. bundan insanları bir araya getirerek pay- hatırlatarak, “Fakat öğrencilerin seçme Uygun yöntem ve yaşam şekli belirlenşansı pek olmaz. Her düzeyde öğrenillaşım ortamı yaratmak, kültürlerin ve meli. mesi ‘gereken’ dersler vardır ve bu derseğitim modellerinin insanın yaratıcılığı üzerindeki etkilerini araştırmak, yaratıcı- lerin içerikleri önceden saptanmıştır. Bu Sonra okulda da bu hayalin gerçekleşarada öğretilmeye çalışılan bilgilerin lıkla yaşama olumlu katkılar sağlanması mesi ve daha da tutuşması için dersler düşüncesinin yaygınlaştırılması amaçlanı- çoğu da ileride kullanılmaz. Ayrıca düalınmalı, araştırmaya ve altyapı oluşturşüncelere, yaratıcılığa müthiş bir şekil yor. maya devam edilmeli”. verme çabası vardır. Bu çaba ile birlikte Not: Bu haber, Cumhuriyet Gazetesi. Özel Yurtiçi ve yurtdışından akademisyenler, okullarda yaratıcılık istemeden de olsa Okullar Eki, 26 Nisan 2014 Cumartesi, sayfa girişimciler ve sanatçıların katıldığı sem- sistematik olarak yok edilir’’ dedi. 10’dan alınmıştır. pozyumda, “Yaratıcı mı doğulur, yaratıcı FMV Işık Okulları ve Türk Kültür Vakfı tarafından düzenlenen “Spectrum of Education Sempozyumu”nun bu yılki konusu “Yaratıcılık”. mı olunur?” sorusunun yanıtı da aranıyor. 5

[close]

p. 6

OKULUMUZDA EBSCO VE BRITANNICA UYGULAMALARI Öğrencilerimizin kullandığı Britannica School Edition ise, 1768’de Dünyanın ilk ansiklopedisini piyasa süren Britannica’nın, içerisinde 140.000’den fazla makale, 2 milyonun üzerinde öğrenim objesi, binlerce animasyon, video-ses-resim içerikleri, William-Webster Sözlük ve EBSCO makalelerinin de dâhil olduğu bir eğitim portalı niteliğindedir. Özellikle içeriğinde bulunan Image Quest, dünyanın önde gelen yaklaşık 50 kadar görsel EBSCOHost’un bilgi servisleri sayesinde: sağlayıcı kuruluşu tarafından sağlanmış, Dünyanın en kapsamlı bilimsel tam metin telif haklarından arındırılmış 2,5 milyonveri tabanlarına, pek çok disiplinde sıra- dan fazla görsel kaynağı içermektedir. lamanın en üstündeki dergilere yönelik tam metin veri tabanlarına, çoğu dergiGünümüzde bilgi kaynaklarının sayısındanin ilk sayılarından itibaren PDF arşivleri- ki ve ortamındaki hızlı artış ve değişime ne erişim gerçekleştirilebilmektedir. paralel olarak farklılaşan kullanıcı gerek- 11 A/B/C/D sınıflarında 5-9 Mayıs 2014 haftası biyoloji dersinde biyoteknoloji konusu kütüphanede işlenmiştir. Öğrenciler genetiği değiştirilmiş organizmalar, insan gen projesi, gen terapisi, klonlama, genetik mühendisliği gibi konuları kütüphanemizin EBSCO Veritabanı ve Britannica Online eğitim modüllerini kullanarak araştırdılar ve sunumlarını hazırlayıp arkadaşlarıyla paylaştılar. FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi Biyoloji Öğretmeni Gültuğ Şahinoğlu sinimleri sonucunda teknolojinin olanaklarından yararlanmak kütüphaneler için adeta bir zorunluluk halini almıştır. Özellikle, teknolojik gelişmelere paralel olarak son yıllarda elektronik bilgi kaynakları giderek artan bir biçimde kütüphane hizmetlerinde yerini almaya başlamıştır. Elektronik bilgi servisleri kapsamında EBSOHost Veritabanı ve Britannica Online gerçek bir hazine durumundadır. 6

[close]

p. 7

FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi Almanca Öğretmeni Mehmet Küçükyıldız “ Asıl değerli olan senin ruhunu ya da bedenini dibe vurdurandan ziyade; ruhuna kanat ve hayatına mutluluk bahşeden olmaktadır! ” Uzak yollardan geldim sizlere. Ne elimde ne avucumda bir şeyler var; üstümde bir yamalı hırka, sırtımda bir parça somun ile bir matara su olan heybem var. Ey harami bir canım var verebileceğim, bir de ırak diyarlardan derlediğim öykülerim. Öykü mü (?) deme sakın ha, ben onları canımdan aziz bilirim, canımı istemene gerek yok zaten, şu an senin avuçlarında. Öyleyse bir dinle hele... Dedelerimden biri yıllar öncesi ilim eğitiminden dönerken, yine muhtemel bu diyarlarda yolu kesilmiş haramilerce. Haramiler herkesin malına el koymuşlar ve dedemin de kitap yüklü iki eşeğini de alınca dedem dayanamayıp bağırmış “ben yıllarca bu ilim için uğraştım. O kitaplar sizin işinize yaramaz!” diye. Haramilerin reisi kahkahalar içersinde “Kitapları elinden alınınca cahil kalıyorsan, sen zaten asla âlim olamamışsın!” (*) der. Dedem bu olaydan hayatının dersini çıkarır ve yıllarca eğitimine devam eder. Aslında sahip olduklarımızla değil de özümüze sindirdiklerimizle, kendimize eylediklerimizle zengin olduğumuzu düstur edinir ve bunu öğütler bizlere. ULAK Batan bir korsan gemisinde görmüş geçirmiş kaptan dışında tüm korsanlar ceplerini, bohçalarını parlak, değerli madenlerle doldurduğundan suyun dibine çarçabuk inmiş ve boğulmuşlar. Oysa yalnızca kaptan canını ve bu güne kadarki tecrübelerini kurtarmış ya da tecrübeleri onun hayatını. Kısacası asıl değerli olan senin ruhunu ya da bedenini dibe vurdurandan ziyade; ruhuna kanat ve hayatına mutluluk bahşeden olmaktadır! Peki ya mutluluk ne ola? Nerede saklanmakta? Size bir de Hoca Nasreddin’den bir öykü anlatayım. Sabahın köründe Hoca Nasreddini dışarıda bir şeyler ararken gören komşu ona hiç görünmeden sıvışıverir. Akşam olmak üzere iken işinden dönen adam, Nasreddin’i halen bir şeyler ararken görünce dayanamaz sorar “Hoca ne ararsın?” diye, Hoca kısaca “anahtarımı” der aramaya devam eder, komşu da aramaya başlar, saatler geçip sıkılınca sorar “Hoca Hoca anahtarı burada kaybettiğinden emin misin, bak karanlık çökmekte”. Hoca dikilir ve “Yo zaten içeride kaybetmiştim!” deyince komşusu hiddetle “Öyleyse niye burada arıyoruz?” diye sorar. Hoca gayet sakin “Ama burası daha aydınlıktı” der (**). Sizler böylesiniz işte, mutluluğu dışarıda daha iyi bildiğinizi sandığınız maddi âlemde arar durursunuz, oysa mutluluğunuzun anahtarı içinizde, pek de tanımadığınız kendinizdedir ama sanmayın ki her şeyi terk edin diyorum sizlere; hayır, ben sizlere hayata hayat katana yalnızca sarılın diyorum. Hani kendini beğenmiş bir müderris sandala binerken, sandalcıya “Sen hiç hendese bilir misin?” demiş ve “Yo” cevabını alınca da “Vah vah senin ömrünün yarısı boşa geçmiş” diyerek sandala binmiş. Nehrin ortasında sandalcı müderrisse “Üstad yüzme bilir misin?” deyince “Yo” cevabı karşısında “Öyleyse tüm okudukların birazdan boşa gidecek, batıyoruz” demiş (***). Velhasılıkelam, sizlerin ruhlarına kâhinlerin hatta peygamberlerin, ozanların ve dengbejlerin yüzyılların ibriğinden süzerek getirdikleri insanlık tecrübelerinden derilmiş ab-ı hayat şerbetinden damlalar sundum. Artık karar sizin... *Bu hikâyenin asıl kahramanının İmam-ı Gazali olduğu değişik kaynaklarda geçmektedir. **/*** Bu hikâyelerde Hoca Nasreddin'e aittir. 7

[close]

p. 8

FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi Kütüphanesi “Kitap Söyleşileri” programı kapsamında 16 Mayıs 2014, Cuma günü 10-E sınıfı öğrencilerimizden Lara Yılmaz ile yazarı Patrick Süskind olan “Koku” adlı romanın söyleşisi gerçekleştirilmiştir. Okul kütüphanemizde gerçekleştirilen etkinliğin başarılı konuşmacısı Lara Yılmaz’a göre Patrick Süskind'in, Almanya'da ilk yayımlanışında tam anlamıyla olay yaratan, aylarca liste başlarında kalan “Koku” adlı bu romanı, gerçekte alışılagelmiş çok satanların oldukça dışında kalan, tarihsel boyutlarda kapsamlı bir toplum eleştirisini sergileyen bir kitap olma özelliği taşımaktadır. Ayrıca, özgün adı “Das Parfum” olan bu bestseller roman Süskind'in dünya çapında tanınmasını sağlamıştır. KİTAP SÖYLEŞİLERİ: KOKU Romanın konusu kısaca şöyledir: Olay, 18. yüzyıl Fransası'nda geçer; kitabın kahramanı Jean-Baptiste Grenouille ise tüm insani duyumlardan ve duygulardan yoksun, salt kokulara karşı görülmedik ölçüde duyarlı ve istediği kokuları üretebilmek için cinayet işlemekten kesinlikle çekinmeyen bir katildir. Herkesin ve her şeyin kokusunu almakta, tüm kokuları üretmekte gerçek bir dahi olan Grenouille, kendi kokusunun bulunmadığını, onun bulunduğu yerlerde insanların insan kokusunu alamadıklarını anladığı gün, dünyasını da yitirir. Kendisi için tek çıkar yol, başkalarına onun için sanki insanmış izlenimini verebilecek kokular sürünmektir. Toplum içinde bireyselliğini hiçbir zaman edinememiş toplum tekini, kendi benliği- nin dışında her şeyi yaratabilmiş dâhiyi sergileyen bu görkemli alegorinin olağanüstü bir akıcılıkla erişilen son bölümü, benzeri herhalde ancak bir Kafka’da görülebilecek bir insanlık trajedisinin simgesidir. 1987 yılında Türkçeye de çevrilen roman yine bir Alman yönetmen Tom Tykwer tarafından 2006 yılında Perfume: The Story of a Murderer adıyla sinemaya uyarlanmıştır. Film, Türkiye'de Koku: Bir Katilin Hikayesi adıyla gösterilmiştir. 8

[close]

p. 9

FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi Kütüphanesi “Kitap Söyleşileri” programı kapsamında 30 Mayıs 2014, Cuma günü 10-A sınıfı öğrencilerimizden Rüya Mutlu ile yazarı Scott Westerfeld olan “Çirkinler” adlı romanın söyleşisi gerçekleştirilmiştir. Okul kütüphanemizde gerçekleştirilen etkinliğin başarılı konuşmacısı Rüya Mutlu’ya göre roman şunu konu edinmektedir: 16. yaş gününde, herkesin hayal ettiği gibi, çirkinler grubundan çıkıp, bir dizi estetik operasyon sonucu güzelleşecek olan Tally’nin hayalleri kötü bir teklifle yıkılır: Güzel olmayı reddeden ve asilere katılan arkadaşı Shay'i ele verecek ya da hiçbir zaman güzelleşemeyecektir. Nitekim “Normal biri, muhteşem güzellerin olduğu bir dünyada, çirkin kalır.” KİTAP SÖYLEŞİLERİ: ÇİRKİNLER Bir diğer açıklamayla Çirkinler adlı bu romanın temel kurgusu şöyledir; Tally 16'sına girmek üzere ve bunun için sabırsızlanıyor. Ehliyet almak için değil güzelleşmek için... Tally'nin dünyasında 16. yaş gününüzle birlikte, çirkinliğinizden kurtulup muhteşem güzel olduğunuz bir operasyon geçirir ve tek işinizin eğlenmek olduğu, yüksek teknolojiyle donatılmış bir cennete adım atarsınız. Ve Tally'nin sadece birkaç haftası kaldı... Ama Tally'nin yeni arkadaşı Shay, güzel olmayı isteyip istemediğinden emin değildir. Tehlikeyi göze alıp dışarıdaki dünyada doğal kalmayı tercih ederek kaçar. Shay'in kaçışıyla Tally, bu güzel dünyanın, hiç de güzel olmayan bir yönüyle tanışır. Otoriteler Tally'ye, düşünebileceği en kötü teklifi sunarlar: Ya arkadaşını bulup onun geri dönmesini sağlayacaktır ya da hiçbir zaman güzelleşemeyecektir. Yaptığı seçim Tally'nin dünyasını tamamen değiştirecektir. Özetle “Çirkinler” adlı bu kitap, gelecek teknolojilerle ve varolan toplumsal politikalarla ilgili rahatsız edici gerçekleri inandırıcı bir olay örgüsüyle, okunması oldukça kolay bir şekilde sunuyor. Sonundaki heyecan verici seçim ise kitabın devam edeceğini vaat ediyor... 9

[close]

p. 10

FMV ÖZEL AYAZAĞA IŞIK LİSESİ KÜTÜPHANESİ PROFESYONEL KÜTÜPHANE KULLANICILARI Hazırlık Sınıfı Güz Önder Meral Altın Berke Benç 9. Sınıflar Göktuğ Ülkar M. Kerim İlhan M. Ecem Mutludoğan 10. Sınıflar Mahmut Şahin Defne Başbuğoğlu Berkay Öztürk 11. Sınıflar Rengin Kolçak Derya Hasçelik Seben Altav 12. Sınıflar Kerim Serttürk Deniz İnanıcı Elifnas Yalçınkaya 10

[close]

p. 11

SAYILARLA KÜTÜPHANEMİZ 11

[close]

p. 12

FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi Kütüphanesi’nin 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı kapsamında düzenlenen yıllık istatistik sonuçlarına göre kütüphanemizden en çok ödünç alınan yayınlarımızın sıralaması şu şekildedir: Koro = Les choristes (DVD) Toplu oyunları - 1 : Midas'ın kulakları, Midas'ın altınları, Midas'ın kördüğümü / Güngör Dilmen Tehlikeli oyun = The wave (DVD) İnanılmaz aile = The incredibles (DVD) Yaşar ne yaşar ne yaşamaz / Aziz Nesin Rönesanstan günümüze resim sanatının öyküsü / Anna-Carola Krausse Yukarı bak (DVD) Charlie’nin çikolata fabrikası (DVD) Deniz feneri yolu / Debbie Macomber; Alaska’nın peşinde / John Green EN ÇOK ÖDÜNÇ ALINAN YAYINLARIMIZ Atasözleri ve deyimler sözlüğü 1-2 / Ömer Asım Aksoy Beyoğlu'nun en güzel abisi / Ahmet Ümit Çiçeklerimi rüzgara verdim / Debbie Macomber Mucizeler dükkanına dönüş / Debbie Macomber Umut ışığım = Silver linings (DVD) Senden önce ben / Jojo Moyes Dönüş / Ayşe Kulin Kuralsız / Patrick Rothfuss Cehennem / Dan Brown; Biology with Vernier : biology experiments using Vernier sensors / Kelly Redding Advanced biology with Vernier : experiments for ap and college general biology Klasik Yunan mitolojisi / Şefik Can To kill a mockingbird / Harper Lee Felâtun Bey ile Râkım Efendi Resmin temelleri / Özlem Üner Umudunu kaybetme (DVD) Mitoloji sözlüğü Yeryüzünün sosyal fethi / Edward O. Wilson Bir Hıristiyan masalı / Mine G. Kırıkkanat Kadınlar arasında / Murathan Mungan Türk dil bilgisi sesbilgisi, biçimbilgisi, cümlebilgisi / Haydar Ediskun Sona kalan / Tess Gerritsen Aynı yıldızın altında / John Green Sefiller : müzikal fenomen = Les miserables Size pandispanya yaptım / Mario Levi Ruhi Mücerret / Murat Menteş Feodal toplumdan yirminci yüzyıla / Leo Huberman Etik bilinç : kaynak sizsiniz / Mehmet Türkeri Sarı Zeybek : Atatürk’ün son 300 günü Mai ve siyah / Halid Ziya Uşaklıgil 1984 / George Orwell 12

[close]

p. 13

EN ÇOK ÖDÜNÇ YAYIN ALAN KULLANICILARIMIZ FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi Kütüphanesi’nin 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı kapsamında düzenlenen yıllık istatistik sonuçlarına göre kütüphanemizden en çok bilgi kaynağı ödünç alan öğretmen ve personelimizin listesi şu şekilde oluşmaktadır: Öğretmen: 6.Filiz Çene 7.Çiğdem Kutlug 8.Leyla Tarakçı 9.Nurdan Tekcan 10.Pınar Akçay 11.Merve Savran 3.Nurcan Aydın 4.Meral Evcil 5.Özgür Çiçek 6.Rasim Ece Bir yıl boyunca kütüphanemizi verimli bir şekilde kullanan tüm kullanıcılarımızı kutluyor, kütüphanelerle olan dostluklarının sürmesini diliyoruz. 1.Ömer Orhan 12.Zafer Yaz 2.Akın Hoşkilimci 3.Mehmet Sait Emir Personel: 4.Recep Aktolga 1.Lütfü Çolak 5.Hatice Bozkurt 2.Özgül İleri *www.steppingstone.nl 13

[close]

p. 14

Yeni Yayınlar (Yerli) 14

[close]

p. 15

Yeni Yayınlar (Yerli) 15

[close]

Comments

no comments yet