Upplands-bro kommun grafisk manual

 

Embed or link this publication

Description

grafisk identitet

Popular Pages


p. 1

g r a fisk m a nua l www.upplands-bro.se/grafiskmanual

[close]

p. 2

senast uppdaterad 2014 - 04 -11 03 Verktyg för framgång 04 Kommunvapnet 05 Institutionell text 06 Logotyp 08 Färger 09 Dekorelement 10 Typografi 11 Papper 12 Bildspråk och tonläge 14 Illustrationer 15 Profilering Sam- och särprofilering 17 Informationsmaterial affisch, minifolder (s 17) vepa, nyhets- och veckobrev (s 18) faktablad, inbjudan, diplom, vykort (s 19) annonser, platsannonser (s 20) PPT, visitkort (s 21) 22 Profilprodukter 23 Checklista —  2  —

[close]

p. 3

verkt yg för fr amgång G r a fi s k m a n u a l v er k t yg fö r fr a m gå ng En enhetlig grafisk profil och tydliga riktlinjer för vår grafiska identitet gör livet lättare för alla som arbetar med kommunikation och information för Upplands-Bro kommun. Genom att vara tydliga och ha en enhetlig framtoning stärker vi både varumärket Upplands-Bro och dess olika verksamheter. Den grafiska identiteten fastställdes av Kom­ mun­ f ullmäktige 2012. Se till att du själv och de formgivare du använder följer riktlinjerna så bidrar du till att stärka vår profil. Upplands-Bro kommun har ett decentraliserat kommunikationsansvar. Riktlinjerna har utformats utifrån den förutsättningen, och det finns färdiga original och mallar som du kan hämta till alla fasta delar. Att alltid använda de mallar som finns spar tid och eliminerar risken för fel­ aktigheter. Det ger oss också större möjlighet att fokusera på textens innehåll och ett tydligt budskap. Den kommunala verksamheten är så pass varierad att det skulle vara begränsande att täcka in alla frågeställningar med fasta regler. Om du känner att du behöver göra en lösning som ligger utanför regelverket ska du alltid kontakta kommunika­ tionsstaben först. Den grafiska profilen kommer att uppdateras löpande utifrån de behov som uppstår. Utöver denna grafiska manual finns det särskilda riktlinjer för hur våra skyltar samt kontorsmaterial, som brevpapper och kuvert, ska utformas. kommunikationsstab@upplands-bro.se 08-581 690 00 —  3  — senast uppdaterad 2014 - 04 -11

[close]

p. 4

senast uppdaterad 2014 - 04 -11 G r a fi s k m a n u a l kommunvapnet Ko m m u n va pn et I Upplands-Bro kommun är vi stolta över våra fornminnen, vilket åter­ speglas i kommunens offi­ ciella vapensköld. Ekham­ marsfiguren i brons hittades 1968 vid utgrävningarna inför motorvägs­ avfarten i Brunna, en kilometer norr om Ekhammars gård. Fältet bestod av 17 gravar av varierande storlek, en stenfyllning och två brandgropar. I en grav där en kvinna lagts fann man två små människofigurer i brons, ungefär tre centimeter höga. En av dem var Ekham­ mar­ figuren, en man med svärd i höger hand, två korslagda stavar i vänsterhanden och två horn på huvudet. Han är klädd i kolt med bälte. Figuren har en plan baksida och en ögla vid huvudet, förmodligen för att kunna sys fast. Samma motiv har hittats på föremål i Birka (800–1050 e Kr), men motivet går längre tillbaka än så. En liknande figur har hittats i Sutton Ho i England och daterats till 600-talet f Kr. Även på hällristningar från bronsåldern (1500–500 f Kr) återfinns figuren som troligtvis avbildar en gestalt i den nordiska mytologin. Sättet han håller svärdet på har tolkats som att man­ nen kommer i fredliga avsikter och att han inte vill strida. Enligt lagen om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar får kommunens vapen inte användas i näringsverksamhet utan tillstånd. —  4  —

[close]

p. 5

Institutionell text G r a fi s k m a n u a l Institutio n ell te x t Den institutionella texten ska användas i broschyrer på åtta sidor eller fler. Texten placeras centrerat på omslagets baksida som exemplet nedan visar. Texten behöver inte användas i faktafoldrar och verksamhets­ beskrivande presentationer. Upplands-Bro har en strategisk placering vid Mälaren med 13 mil stränder och en skärgård med 50 öar, mitt i naturen med flera större städer på lagom avstånd. Tack vare goda kommunikationer får invånarna det bästa av två världar, storstadens puls och lantligt boende. En mångtusenårig historia möter en spännande framtidsutveckling och ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter erbjuder avkoppling för alla intressen och åldrar. Institutionell text. Upplands-Bro har en strategisk placering vid Mälaren med 13 mil stränder och en skärgård med 50 öar, mitt i naturen med flera större städer på lagom avstånd. Tack vare goda kommunikationer får invånarna det bästa av två världar, storstadens puls och lantligt boende. En mångtusenårig historia möter en spännande framtidsutveckling och ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter erbjuder avkoppling för alla intressen och åldrar. telefon: 08-581 690 00 • telefax: 08-581 692 40 • organisationsnummer: 01-21 20 00-0100 postadress: Upplands-Bro kommun 196 81 Kungsängen • besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen hemsida: www.upplands-bro.se • e-post: va.avfall@upplands-bro.se —  5  — C O N TA C TO R UBRO0018 FEBRUARI 2014 senast uppdaterad 2014 - 04 -11

[close]

p. 6

senast uppdaterad 2014 - 04 -11 G r a fi s k m a n u a l logot yp Logot y p Upplands-Bro kommuns logotyp är vår viktigaste igenkänningsfaktor och ska alltid finnas med som avsändare i all kommunikation. Den består av två element: kommunens vapen och texten ”Upplands-Bro kommun”. Logotypen finns i två utföranden, liggande och stående. Minsta tillåtna storlek är 35 mm bred. Logotypen finns i 4-färg (cmyk) vilket är den version vi använder i första hand, men även positiv (svart) för att kunna användas när färger inte finns tillgängliga. Den negativa (vita) varianten används enbart i undantagsfall mot mörkare bakgrund. Placera aldrig färglogotypen mot en orolig bakgrund. Logotypen är odelbar och får aldrig förändras. Använd därför endast befintliga original som hämtas på vårt intranät. Där finns även original för alla kontor. I exemplen längre fram ser du hur logotypen placeras i olika sammanhang. Har du frågor om hur du ska använda logotypen kontaktar du kommunikationsstaben. UBK_logo_1plan_cmyk.eps Logotyp i färg, enradig UBK_logo_2plan_cmyk.eps Logotyp i färg, tvåradig UBK_logo_1plan_POS.eps Logotyp positiv (svart), enradig UBK_logo_2plan_POS.eps Logotyp positiv (svart), tvåradig UBK_logo_1plan_NEG.eps Logotyp negativ (vit), enradig Upplands-Bro kommuns logotyp är odelbar och får aldrig förändras. Använd endast befintliga original som finns på vårt intra­ nät. UBK_logo_2plan_NEG.eps Logotyp negativ (vit), tvåradig —  6  —

[close]

p. 7

logot yp G r a fi s k m a n u a l Det ska alltid finnas en frizon – minst bredden av kommunvapnet – runt logotypen där varken text eller bild får placeras. Se exemplet till höger. Frizons­ måttet anger hur nära logotypen får placeras mot en ytterkant, textblock, adressrad, en bild eller andra grafiska element. Logotypens frizon är bredden av kommunvapnet. Kommunens fyra kontor Exemplen till höger där UpplandsBro kommuns logotyp kombineras med kontoren (Kommun­ led­ nings­ kontoret, Ut­ bild­ ningskontoret, Till­ växtkontoret och Social­ kon­ toret) är endast avsedda för yrkeskläder och får inte användas i andra sammanhang. —  7  — senast uppdaterad 2014 - 04 -11

[close]

p. 8

senast uppdaterad 2014 - 04 -11 G r a fi s k m a n u a l färger Fä rg er Det här är Upplands-Bros kommuns två huvudfärger som är hämtade från kommunvapnet. 75 % 50 % 25 % 75 % 50 % 25 % Upplands-Bro röd — huvudfärg PMS 201C CMYK  0 / 100 / 65 / 34 RGB  169 / 10 / 46 Upplands-Bro orange — huvudfärg PMS 1245C CMYK  0 / 35 / 100 / 18 RGB  215 / 154 / 0 Därutöver har vi fem komplementfärger som kan användas exempelvis som bakgrundsfärg, i text­ boxar, i rubriker, som grafiskt element och liknande. Samtliga färger kan användas var för sig eller tillsammans i olika toner (procentsatser) – 25 %, 50 %, 75 % och 100 %. 75 % 50 % 25 % 75 % 50 % 25 % grå — komplementfärg PMS  cool gray 10 CMYK  0 / 0 / 0 / 50 RGB  157 / 157 / 156 lila — komplementfärg PMS 7452C CMYK  56 / 44 / 0 / 0 RGB  129 / 139 / 197 75 % 50 % 25 % 75 % 50 % 25 % gul — komplementfärg PMS 1955 CMYK  0 / 19 / 100 / 0 RGB  255 / 206 / 0 cerise — komplementfärg PMS  Rubine Red C CMYK  16 / 100 / 16 / 0 RGB  206 / 4 / 114 75 % 50 % 25 % limegrön — komplementfärg PMS 382C CMYK  30 / 0 / 100 / 0 RGB  200 / 212 / 0 —  8  —

[close]

p. 9

dekorelement G r a fi s k m a n u a l D eko r elem ent Vi har ett grafiskt dekorelement i form av tre hängande färgplattor. Färg­ plattorna ska alltid ha tre olika nyanser. Använd endast de tio färdiga kombina­ tionerna till höger. De finns i illustrator eps-format och kan laddas ner från vårt intranät. Originalen får inte ändras utan ska användas precis som de är. Dekorelementet bidrar till att stärka vår identitet och öka igenkänning även i information som inte har stöd av bilder. Dekorelementet kan ligga mot vit bakgrund eller i ett foto, men ska alltid vara utfallande uppåt (originalet har 5 mm utfall som ska monteras utanför satsytan). Tänk på att bakgrunden måste vara ”lugn” när dekorelementet ligger på en bild. Ibland kan det vara nödvändigt att ljusa upp ytan bakom i Photoshop så att elementet framträder ordentligt. Längre fram i manualen visas exempel på hur dekorelementet ska användas, bland annat på sidan 15. Dekorelement_01_cmyk.eps Dekorelement_02_cmyk.eps Dekorelement_03_cmyk.eps Dekorelement_04_cmyk.eps Dekorelement_05_cmyk.eps Dekorelement_06_cmyk.eps Dekorelement_07_cmyk.eps Dekorelement_08_cmyk.eps Dessa tio kombina­ tioner av dekorelementet kan laddas ner från vårt intranät. Dekorelement_09_cmyk.eps Dekorelement_10_cmyk.eps —  9  — senast uppdaterad 2014 - 04 -11

[close]

p. 10

senast uppdaterad 2014 - 04 -11 G r a fi s k m a n u a l t ypogr afi T y pog r a fi Ett typsnitt ska vara tydligt och lättläst. Använder vi det konsekvent, på samma sätt som logotyp och färger, ger det ett enhetligt intryck av oss som avsändare och bidrar till att stärka våra budskap. I Upplands-Bro kommun används typsnitten Times New Roman och Arial i olika skärningar (regular/normal, italic/kursiv och bold/fet). Dessutom har vi Optima som ett kompletterande rubriktypsnitt* som kan vändas vid speciella tillfällen för att få variation. Arial lämpar sig bäst till kortare texter som rubriker, tabeller, adresser, fotobylines och bild­ texter. Times New Roman är läs­ vänlig och lämplig i längre texter som till exempel en löpande brödtext. Enheter som av något skäl vill komplettera med andra typsnitt i till exempel rubriker måste först rådgöra med kommunikations­ staben. Var sparsam med att använda olika grader och varianter av typsnitten i en och samma enhet. En text bör aldrig ha mindre grad än 9 punkter. Har du frågor kontaktar du kommunikationsstaben. Arial ABCDEFGHIJKLMNOPQR 1234567890 Arial Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQR abcdefghijklmnopr 1234567890 Arial Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQR abcdefghijklmnopqr 1234567890 Arial Bold Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQR abcdefghijklmnopqr 1234567890 abcdefghijklmnopqr Times New Roman ABCDEFGHIJKLMNOPQ 1234567890 Times New Roman Bold ABCDEFGHIJKLMNOP abcdefghijklmnopqr 1234567890 Times New Roman Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQ abcdefghijklmnopqr 1234567890 Times New Roman Bold Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQ abcdefghijklmnopqr 1234567890 abcdefghijklmnopqr Kompletterande rubriktypsnitt* Optima ABCDEFGHIJKLMNOPQR abcdefghijklmnopqr 1234567890 —  10  —

[close]

p. 11

papper G r a fi s k m a n u a l Pa pper I trycksaker och informations­ material använder vi ett mattbestruket papper som har bra återgivning av bilder och gör text lättläst utan ”blänk”. I undantagsfall när du söker olika effekter kan annat papper användas. Kontakta alltid kom­ munika­ tions­ staben först. I broschyrer med fler än 20 sidor kan det vara lämpligt att ha ett tjockare omslag. Broschyrer med stora färgplattor och färgytor på omslaget bör presslackas för att undvika tumavtryck. Rådgör med tryckeriet i dessa fall. På intranätet finns information och kontaktuppgifter till vårt upphandlade tryckeri. Informations- och faktablad MultiArt Silk, 130–150 gram Diplom och vykort MultiArt Silk, 250–300 gram Foldrar MultiArt, 130–150 gram (större format kräver oftast ett kraftigare papper) Broschyromslag MultiArt Silk, 170–210 gram Broschyrinlagor MultiArt Silk, 130–150 gram —  11  — senast uppdaterad 2014 - 04 -11

[close]

p. 12

senast uppdaterad 2014 - 04 -11 G r a fi s k m a n u a l Bildspr åk och tonläge Bi ldspr å k o ch to n l äg e Bilder vi använder i vår kommu­ nikation ska spegla vad kommunen står för. Vilka bildmotiv vi väljer hänger på sammanhanget och syftet med materialet som tas fram, men generellt ska det vara spännande och mindre förutsägbara bilder. Ibland handlar det om att förmedla en livsstil och känsla samtidigt som betraktaren uppfattar kundnyttan. Bilderna ska förmedla en känsla av seriositet, kvalitet, trovärdighet, närhet, öppenhet, engagemang och värme. Det får inte råda någon tvekan om vad bilden föreställer. Använd gärna hårt beskurna bilder med ”mycket människa”, exempelvis närbilder med en eller få aktiva personer. Välj bilder med fokus på spännande vinklar och detaljer. Bilden kan även ha avsiktlig detalj-­ oskärpa som överraskar och berör. Leta efter motiv som är intressanta för målgruppen. Bilderna ska företrädesvis vara tagna i Upplands-Bro. I vissa sammanhang behöver vi använda mer redovisande bilder, vilket inte är detsamma som platta och tråkiga bilder. Grund­ regeln är kristallklar – har vi att välja mellan en dålig bild och ingen bild alls väljer vi ingen bild. På vårt intranät hittar du information om vilka bildbanker som kommunen använder. Positiv närvaro, ögonblicket känns naturligt och bilden har en spännande vinkel. Bilden känns arrangerad och onaturlig då barnen sitter uppradade och tittar rakt in i kameran. Bilden känns autentisk, varm och har fotograferats i en spännande vinkel. Bilden ger en negativ känsla eftersom endast pojkens ryggtavla syns. Positiv närvaro, spännande beskärning med en avsiktligt oskarp bakgrund. Sämre exempel — ointressant motiv, dålig färghållning, kontrast och skärpa. —  12  —

[close]

p. 13

Bildspr åk och tonläge G r a fi s k m a n u a l Porträtt och bilder på människor ska spegla kommunens mångfald av ålder, kön och etniskt ursprung. De får dock inte vara schablonmässiga, överdrivna eller fördomsfulla. Fotografering och upphovsrätt Om du anlitar fotograf måste du se till att du har rättighet till bilden. Det är alltid klokt att köpa loss bilden för fri användning. Det är inte tillåtet att hämta bilder från internet utan tillåtelse från bildens ägare. Bilder som kommunen köper regleras i avtal. Personuppgiftslagen säger att all information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet räknas som en personuppgift. Inhämta därför skriftligt samtycke för användning. Översiktliga bilder som inte fokuserar på särskild person och har ett avstånd som gör att personerna är svåra att identifiera, kräver inget tillstånd så länge bilden inte riskerar att inkräkta på den personliga integriteten. Bilder på barn under 15 år kräver målsmans godkännande. Ögonblicket visar på engagemang och värme, bilden känns naturlig och trovärdig. Bilden ser arrangerad ut och saknar därmed trovärdighet. Närbild med ”mycket människa”, fokus ligger på personen — inte bakgrunden. Bilden är rörig och personerna vänder ryggen till. Bilden har en positiv närvaro, den berör och känns autentisk. Bilden har en negativ närvaro, kvinnan röker och motivet är mörkt och dystert. —  13  — senast uppdaterad 2014 - 04 -11

[close]

p. 14

senast uppdaterad 2014 - 04 -11 G r a fi s k m a n u a l illustr ationer I llustr atio n er I vissa sammanhang kan illustrationer vara ett bra alternativ till foton. De gör det möjligt att förtydliga, förstärka, förenkla och lyfta fram enstaka detaljer. Likaså kan vi välja en illustration där ett foto inte räcker till eller när objektet ännu inte existerar. Men tänk på att Clipart och liknande aldrig får användas vare sig på webben eller i grafisk produktion. Ni kan alltid ta kontakt med kommunika­ tions­ staben om ni är tveksamma. Format och bildkvalitet Bilder som används i Upplands-Bro kommun ska ha hög kvalitet. Pixel­ baserade bilder (ofta fotografiska) ska ha en upplösning på minst 300 dpi i skala 1:1, vara 4-färgssepa­ rerade (cmyk) och ha filformatet tif innan originalet skickas för tryck. Vektorbaserade bilder (logo­ typer, organisationsscheman, illustrationer och liknande) ska ha filformatet Illustrator eps. Vektori­ serade bilder är storleks­ oberoende vilket innebär att de kan förstoras i motsats till pixelbaserade bilder som ej kan förstoras utan att förlora i bildkvalitet. Både vektoriserade och pixel­ baserade bilder kan förminskas utan problem. Kontakta kom­ mu­ nika­ tions­ staben vid tveksamheter. —  14  —

[close]

p. 15

Profilering G r a fi s k m a n u a l Pro fi lering Broschyr med Upplands-Bro kommun som avsändare Vi har entydiga regler för var logotyp och dekorelement ska placeras då Upplands-Bro kommun är avsändare. På broschyrens framsida ska logotypen ligga uppe i vänstra hörnet och dekorelementet utfallande uppe i högra hörnet. Plattan längst ner kan användas till att lyfta fram ett budskap. I det här fallet en slogan för matavfall. På broschyrens baksida ska institutionell text, centrerad logotyp och adressfält placeras. Glöm inte tryckorten (placeras på högkant som exemplet visar). Här ska exempelvis uppgifter som kommunens namn, even­ t uell förvaltning, månad, årtal, upplaga och tryckeriets namn finnas med. Broschyr, särprofilering där enheten har egen logotyp Upplands-Bro har en strategisk placering vid Mälaren med 13 mil stränder och en skärgård med 50 öar, mitt i naturen med flera större städer på lagom avstånd. Tack vare goda kommunikationer får invånarna det bästa av två världar, storstadens puls och lantligt boende. En mångtusenårig historia möter en spännande framtidsutveckling och ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter erbjuder avkoppling för alla intressen och åldrar. Kasta inte bort vår framtid! Ge ditt matavfall nytt liv. telefon: 08-581 690 00 • telefax: 08-581 692 40 • organisationsnummer: 01-21 20 00-0100 postadress: Upplands-Bro kommun 196 81 Kungsängen • besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen hemsida: www.upplands-bro.se • e-post: va.avfall@upplands-bro.se Exempel på fram- och baksida då Upplands-Bro kommun är avsändare. Tryckortens innehåll och placering på broschyrens baksida: UPPLAN D S - B RO KOMMUN MÅNA D ÅRTAL UPPLAGA TRYCKER I Tempus per volumius De enda enheter som idag får profilera sig med egen logotyp är Kultur­ huset och Brohuset. Det får dock aldrig råda någon tveksamhet om att de är enheter inom Upp­ lands-Bro kommun. Upptill placeras kommunens logotyp och dekorelement, enhetens logotyp placeras i plattan med webbplats och telefon­ . På baksidan placeras enhetens logotyp, den institutionella texten och kontaktuppgifter. Upplands-Bro har en strategisk placering vid Mälaren med 13 mil stränder och en skärgård med 50 öar, mitt i naturen med flera större städer på lagom avstånd. Tack vare goda kommunikationer får invånarna det bästa av två världar, storstadens puls och lantligt boende. En mångtusenårig historia möter en spännande framtidsutveckling och ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter erbjuder avkoppling för alla intressen och åldrar. enhetens-namn@upplands-bro.se 08-581 696 10 www.upplands-bro.se telefon: 08-000 000 00 • telefax: 08-000 000 00 postadress: Upplands-Bro kommun 999 99 Kungsängen • besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen hemsida: www.upplands-bro.se • e-post: enhetens-namn@upplands-bro.se Exempel på fram- och baksida vid särprofilering med Kulturhuset. Mallar för material som ska skickas till tryck finns att ladda ner på intranätet. Har du frågor kontakta kommu­ nikations­ staben. —  15  — C O N TA C TO R UBRO0018 FEBRUARI 2014 C O N TA C TO R UBRO0018 FEBRUARI 2014 senast uppdaterad 2014 - 04 -11

[close]

Comments

no comments yet