hbp-31

 

Embed or link this publication

Description

ලොව්තුරා බුදුන්වහන්සේට සුවිශේෂ වූ අෂ්ට මධුර ස්වර...

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2[close]

p. 3

± ksjka ud¾.fha uq, mgka .ekau wmodk mdhd jykafia,dg mQfcdamydr lr, ;ukaf. .;sh msßisÿ l

[close]

p. 4

2014 fjila l,dmh .;sfhkauhs tkafk' ta Wmdodkfhka Yla;shla f.dv k.kjd' ta Yla;shg lshkjd Njh lsh,' fï Yla;sfhka wjidkfha f.dv k., fokafk;a wr uq,ska ;sìÉp .;sfhu cd;shla' t;fldg jefâ mgka .;af; nqÿka jykafia we;=¿ uyd ix>hdg mQfcdamydr lr, ,nd .;a;= uyd mqKH l=i, jdikdjlska' tAflka ,efnk .;sh wkqj f.dv k.k cd;s ;uhs nqÿka jykafia kulf. wkdjrK {dkhg fmks, újrK fokafk' fuÉpr jdr .Kkla foú fjkjd" fuÉpr jdr .Kkla ilaú;s rc fjkjd''' wd§ jYfhka lshkafk" fï f.dvk.k Nj Yla;sfhka tk cd;ska 100] lau oel,' fï Yla;sh b;d n,j;a' tAl fjkia lrkak mq¿jka iuf;la kE' tal nqÿ weig fmks, ;uhs Wka jykafia yßhgu lshkafk" u;= l,amhl fï kñka fï nqoaO idikfha fï ;k;=r ,nkjd" fï úÈhg ksjka olskjd''' wd§ jYfhka' b;ska Th .;sh ;uhs wfma u;= cd;sh;a ;SrKh lrkafk' fï cd;sh B<`. fudfydf; fjkak;a mq¿jka' fldákau B<`. ;;amf¾ fjkak;a mq¿jka' ukqiaifhla fj,d bf|oaÈu fínÿ cd;sh" n¨ cd;sh" Wmdil cd;sh" ñkSure cd;sh ''' wd§ jYfhka fï yeu tllau wms ta ta fudfydf; lrk lshk ys;k foaj,a wkqj .;sh fjkia fj,d f.dv ke.sÉp cd;s' ta ksid ;uhs ta ldf, flfkla udrduhla lhdg mQcd l

[close]

p. 6

chux., .d:d fnd fyda W;aij wjia:dj,È" úfYaIfhka újdy W;aijj,È uq,skau .dhkd lrk tla;rd wdldrhl wdYss¾jdod;aul .d:d mka;shla ;uhs chux., .d:d lshkafk' úfYaIfhka tys tk iEu .d:djla wjidkfhau" fï fya;=fjka ch ux.,a,hlau fõjd lsh, fi;a me;Sula lrkjd' oekg fndfyda fofkla fï chux., .d:d iÊcdhkh iïm%odhla úÈhg lrf.k wdj;a" fïlg uq,a fjÉp fya;= ldrKd ±kf.k ke;s nj ne¨ ne,aug fmkS hkjd' tal yßhg Woe,a,g je|, f.dú;eka lrkak hk f.dú uy;a;fhla jf.a' ta lshkafk uq,ska ;=kqrejka .=K isys lr, je|, jev mgka .;a;= f.dú uy;a;fhla Èyd" msáka n,mq flfkla .;a; ;SrKhla wkqj lrf.k hk jevmsdar ifiakudrx odkdÈOïuúêkd ð;jd uqkskafoda ;x f;acid Nj;= f;a chux.,dkS oyila w;aj,ska oyila ie;a" oඬq uq.=re jf.a úúO wdhqO ordf.k" .sßfïL,d kï oreKq we;a rdchd msg tk udrhd iy ta udr fiakdj" 2014 fjila l,dmh 04 msgqj wre;anr oyï weiska'''' la fyda Bg;a tyd ld,hla ys;d.kak uki yiqrejkak yelshdjla kE' tal f.dapr fjkafk kE' t;fldg l,amhla lshk È.= ld,hla f;dar.kak idudkH flfklaf. uki fldfydu;a m%n, uÈ' nqÿka jykafia ÿkakq Wmudjlskau ;uhs ta ldrKh f;dar .kak fjkafk' .sÊcl+g m¾j;h jf.a w;s úYd, .,a m¾j;hla wjqreÿ 100 lg ierhla isks÷ i¿jlska tl mdrla msßuÈkjd' fï msßuÈk fldg ta uyd .,a m¾j;fhka hï lsis fldgila CIh fj,d hkjd' fï uyd .,a m¾j;h wxY= ud;%hlaj;a b;=re fkdù ta úÈhg laIh fjkak hï ld,hla .; fjkjo" Bg;a jvd l,amh È.hs lsh, ;uhs ta Wmudj wkqj lshkafk' b;ska fï jf.a idrdixLH l,am ,laIhlg;a jeä ld,hla §mq odkfha n,h lsisu flfkl=g uev mj;ajkak nE' ta ld,h ;=, iïmQ¾K lrmq tl mdrñ;djla ;uhs odkh lshkafk' ta oka ÿkakq ld,h iy m%udKh fjk flfkl=g iu lrkak nE' ta ;rï §¾> ld,hla oka §fuka /ia lrmq Yla;sh" n,h ldg kï lshkak mq¿jkao@ fu;kÈ odkh úfYaI jqKd' Bg wu;rj Wkajykafia iS," fklaLïu" m%{d" ù¾h" laIdka;s" i;H" wêIaGdk" ffu;%S yd WfmalaId lsh, ;j;a mdrñ;d iïmQ¾K l

[close]

p. 8

2014 fjila l,dmh fyd|lau fõjd lsh, me;=fjd;a" ta me;=u fldÉpr n,j;ao lsh, wuq;=fjka lshkak ´k kE' kd,d.sßx .cjrx w;su;a:N+;x odj.a.splal uikSj iqodreKka;x fu;a;ïnqfial úêkd ð;jd uqkskafoda ;x f;acid Nj;= f;a chux.,dkS fyK yඬ kxjñka iqrd u;ska u;a fj,d nqÿka jykafia lrd ÿj wd kd,d.sß kï we;a rdchd" Wkajykafia uyd ffu;%sfhka oukh ld;fhka fjka fj,d bkakjd lshk wêIaGdkfha" Yla;sfha w;aoelSï we;s' b;ska idrdixLH l,am ,laIhl mdrñ;d Yla;sh ta wkqj wkqudk lrkak mq¿jka' ug fufyu bkak mq¿jka kï" Wkajykafiaf. f;aci fldfydu we;ao lsh, wkqudk lrkak mq¿jka' b;ska ta f;aciska úysfok Yla;s m%udKh i;Hhla" ug;a w;aoelSï ;sfhkjd" tal fndrejla fkfjhs" ta Yla;sfhka f;aciska ;ukag fyda ldg fyda ch ux.,a,hlau fõjd" hym;lau fõjd lsh, me;=fjd;a ta me;=u w;a±lSï wkqj" Wkajykafiaf.a Yla;sh" f;aci fldÉpr n,j;a fjkak ´ko lsh,' ta f;aciska úysfok Yla;s m%udKh i;Hhla" ug;a w;aoelSï ;sfhkjd" tal fndrejla fkfjhs lsh, ta Yla;sfhka" f;aciska ;ukag fyda ldg fyda ch ux.,a,hlau fõjd" hym;lau fõjd lsh, me;=fjd;a ta me;=u fldÉpr n,j;ao lsh, ;ukagu ys;d.kak mq¿jka' WlaÅ;a;L.a. u;sy;a: iqodreKx;x Odjx ;sfhdackm:x.=,sud,jka;x boaëNsixL;ufkda ð;jd uqkskafoda ;x f;acid Nj;= f;a chux.,dkS w;ska lvqjla wrf.k Wkajykafia miq mi fhdÿka ;=kla yUd ieÕjqKq fndÿ u. h

[close]

p. 9

2014 fjila l,dmh fldÉpr n,j;ao lsh, ;ukagu ys;d.kak mq¿jka' l;ajdk lÜG uqorx bj .íNskShd Ñ[apdh ÿÜG jpkx ckldh uÊfCè ikaf;ak fidau úêkd ð;jd uqkskafoda ;x f;acid Nj;= f;a chux.,dkS .¾NkS ud;djla f,i fjia j,df.k or ñáhla l=fia ne|.;a ÑxÑ udkúldj uy fik. ueoafoa nqÿka jykafiag fkdfhla kskaod wmydi l

[close]

p. 10

2014 fjila l,dmh ukqiaihd lshmq lrmq foa" u;=jg lrk foa ''' wd§ jYfhka fï yeu fohlau okakjd' fï ish¿ {dk Wmfhda.s lrf.k wúoHd fudaydkaOldrfhka jeys, ysgmq f,dal i;ajhdf. uki m%{df,dalfhka wdf,dalu;a l

[close]

p. 11

2014 fjila l,dmh 09 msgqj mQ odkh iy w;ayeÍu Wmam;a;shg' l¾u ú[a[dKj,ska wjidkfha l¾u Njh ilia fj,d bÈßhg wf,daN" wfodai" wfudayj,ska tk máikaê ú[a[dKhlska iq.;shl Wmkak;a" l,a, iqlaLx l,a, iqlaL úmdlx lshk mska mjq ñY%kfhka mdm úmdl ilia fj,d m%jD;a;s úmdl jYfhka M, fokak weÈ, tkjd' tAl ;uhs fï lshkafk' t;fldg f,dal i;a;ajhskag fmdÿfõ N=la;s ú£u i|yd Tjqkaf.a wf,daN" woafõY" wfuday udkisl;ajh fya;= fldg f.k mqKH Yla;shg wkqj iajhx cd;j my< fjÉp foaj,a tla msßila widOdrK úÈhg fidrlï lr f.k N=la;s ú¢kak hdu ksid" ;Kaydj ksid isÿ lr.kakd úm; meyeÈ,s lr, ;sfhkjd' ^w.a.[a[ iQ;%h" §> ksldh 3& fï Kh f.jd ±ófuka isÿjk ,dNhla jf.au fkd§fuka isÿjk idmhl=;a ;sfhkjd' f,dal i;a;ajhska ÿla ú¢kafk ;u ;ukau lr.;a fï idmh ksid' tA wkqj fï idmfhka ñÈ, ÿlska ñfokak kï widOdrKfhka /ia lr.;a foa wdmiq Èh hq;=uhs" w;ayeßh hq;=uhs" oka Èh hq;=uhs' tA nj iquKd isgq ÿjg nqÿ mshdKka jykafia foaYkd lrkafk tA ksid' zziqukdfjks" oka Èh hq;=uh" mska l< hq;=uh' foú jQjkag;a" ñksia jQjkag;a" Y%uK jQjkag;a msk WmldÍ fõ'ZZ ^iqukd iQ;%h wx.=;a;r ksldh 3& ;Kaydj idmhg uq,hs' jdfiÜG" Ndroajdc lshk f;rKqjka n%dyauK l=,h w; yer .sys f.hska kslañ,d iiqka .;ùu ksid wkH nuqKkaf. .erySug ,lajqkd' uyd n%yauhf. uqúka ìys jQ nuqKka" uyd n%yauhf. mdofhka bmÿKq uqvq uyKqka iu. jdihg hdu fkdukd fohla yeáhg i,l, ;uhs Tjqka tfia .erySug ,la lf

[close]

p. 12

2014 fjila l,dmh úkdYhla isoaO fjk ld,hl ksh; ñ;HdoDIaálhska f,daldka;ßl krlfha;a" wka ish¨ i;a;ajhska wdNiair n%yau f,dalfha;a bmfokjd' w¨;a l,amhla wdrïN ùfï§ i;a;ajhska wdNiair n%yau f,dalfhka pq; fj,d" m%:u OHdk n%yau ;,fha;a" t;ekska pq;fj,d ukqiaihska f,i;a bmfokjd' Tjqka m%S;sh wdydr lrf.k iajhx m%Nd wdf,dalfhka hqla;j mqKH iDoaêfhka my< jQ is;al¨ jia;%dNrKhkaf.ka ieris,d wyfia ießirñka fndfyda ld,hla bkakjd' tl, ish¨ ilaj, tlu Èh l|la fia mj;skjd' tfiau uyd .K÷rla mj;skjd' i|" ysre" ;re" ?" oyj,a ìysfj,d kE' fufia È.= l,lg mia f i hï wdldrhlg ;sfhkakd jQ lsß u;= msg fhdohla yg.kakd fia Èh u;=msg me;sfrñka ri fmd

[close]

p. 13

2014 fjila l,dmh W;aidyfhka ù¾fhka hqla;j iSid fmdd;h wdrïN jqKd' fï wdldrhg bvï fldgq lrf.k iS id jmqrd fCIa;% ilia lrf.k tAjdg wêm;slï lrmq wh laI;%Sh jxYh f,i jHjydrhg m;a jqKd' fï lghq;=j,§ m%dK >d;" wo;a;dodk jf.a mdmS d;" wo;a;dodk wd§ my;a oi wl=i,hka f.jd yeÍu ;uhs l=i,h lshkafk' z;=ÉP jQ kskaÈ; jQ

[close]

p. 14

2014 fjila l,dmh iu.shg;a wfudayh m%{dj jeãug;a fya;= fjkafk fï wdldrhg' ksjka wjfndaO lr.kak lrKSh u;a; iQ;%fha i|yka wdldrhg uq,skau lrkak ´k zzilafldaZZ ;;a;ajhg m;aùu' ilal lshkafk iqoaO;djh' f,daN" fodai" fuday hk laf,aihkaf.ka iqoaO ùu' ilia jQ jev msr;akh fj; uyd odkhla mQcd lsÍfï isß;la ;snqKd' f.dhï mefyk fldg w.% fldgi idikhg mQcd lr, wjika lrkjd' fofjks fldgi foúhkag mQcd lsÍfuka wNsjDoaêhla ñi msßySula kE' ukqiai fj,d bf|oaÈ wkHhkag Ôj;a ùug wjYH hd jykafia fj; odkhla mQcd lr, mska wkqfudaokdjla lrkjd' wi,ajdiSka" ÿmam;=ka iy i;=kag;a fldgila whs;shs' fl;a j;= wjg jdih lrk wi,ajdiSka wkshï wdldrhlska fyda tAjd /ln,d .kak odhl fjk ksid tA whg;a tAjdfha ysñlula ;sfhkjd' Wmldrhg lDf;damldr i,ld tA whg;a fldgila fjka lrk isß;la me/Kakka <Õ ;snqKd' f,dal i;a;ajhska widOdrK úÈhg ysñ lr .;a foaj,a ksid ÿ.S ÿmam;a njg m;a jQ ÿ.S u.S hdpld§kag;a fldgila fjka lr, fok isß;la w;S;fha ;snqkd' jeg lfvd¨ ne| .ekSfuka ;ukaf. ysñlu wysñ jQ i;=kag ysñ fldgi tA whg fokak" n¨ lmqgq wd§ ish¨ i;=kag odkhla ms

[close]

p. 15

2014 fjila l,dmh 13 msgqj f,djq;=rd nqÿka jykafiag iqúfYaI jQ Y ío úoHdj .ek l;d lrk fldg ;j;a jeo.;a fldgila ;uhs wIAG uOqr iajr fyj;a wIaG n%yau iajr lshkafk' ta ldrKh jeo.;a fjkafk úfYaIfhka f,djq;=rd nqÿka jykafiag msysgk ,CIKhla ksid' wIAGdx. iuqfm;a uOqr iajrh lshkafk;a talg' fu;kska fmkajkafk O¾u foaYkdjlÈ Wka jykafiaf. yf`â ;sfhk úfYaIdx. 8 la' ta jf.au ta ldrKh n%yauhdg Wmud lsÍfuka ;uhs n%yau iajr lsh, lshkafk' ta lshkafk n%yauhf. y~ tkafk jd ms;a fiïj,ska iïnkaOhla ke;sj' ta jf.au n%yauhd f,!lsl i;r n%yau úyrKj,ska hqla;hs' t;fldg fï ,CIK n%yauhg;a tla;rd uÜgulska msysgkjd' ta lshkafk f,!lsl;ajh ;=< bkak whf.ka fï wIAG n%yau iajrh Wmßuhg ;sfhkafk n%yauhg' kuq;a tal 100] lau mQ¾Kj msysgkafk f,djq;=rd nqÿka jykafia kulg ú;rhs' n%yauhd we;=¿ wfkla whg Bg wvqfjka ;uhs mssysgkafk' t;fldg kshu úÈhg uyd n% y a u ls h ka f k f,djq;=rd nqÿka jykafiag' n%yau f,dafl bkak wh kslx n%yau' ta jf.au ta f,!lsl n%yau' f,daflda;a;r me;a; .;a;u kshu úÈhg n%yau fjkafk ry;ka jykafia" uyd n%yau fjkafk nqÿka jyka f ia ' B<Õg Wka jyka f ia g n%yaud;sn%yau lsh,;a lshkjd' w;s lshkafk by< lshk tl' ke;akï blaujd .shd lshk tl' ta lshkafk n%yau;ajh blaujd .sh" n%yauhkaf.kq;a n%yau lshk tl' fjk;a úÈhlska lshkj kï f,daflda;a;r n%yau .=Kfh Wmßuh' ta jf.au nqÿka jykafiag foajd;sfoaj lsh,;a lshkjd' ta lshkafk foúhka blaujd .sh ;;a;ajh' fldákau lshkj kï fojq nUqka blaujd .sh foaj;ajhla iy n%yau;ajhla ;uhs nqÿka jykafiag ;sfhkafk' t;fldg fï wIAG n%yau iajr lsh, lshkafk ta n%yau;ajhg msysgk ,CIK 8 la' úiaiÜÀ" u[acq" ú[af[hsh" wúidß" ìxÿ" .ïNSr iy wIaG uOqr iajr''' ^miq.sh l,dmfhka( Yío úoHdj iu. ne÷Kq kel;a Ydia;% wdÈfha n,mEï '''''''& kskakdo lshkafk fï wIAG uOqr iajr' ±ka fï tlska tl wrf.k fmdÿfõ fláfhka ú.%y lr, ne¨fjd;a" úiaiÜÀ lshkafk ksl=;a fldg Wiqrejk ,o y~ we;s lshk w¾:h' ta lshkafk wCIr" .K" ud;%d yßhgu 100] lau Yío úoHdkql+,ju .e,ms,d tk y~la ;uhs Wka jykafiag ;sfhkafk' ta ksid ud;%d mkskafk kE' §¾>dCIrhlg ud;%d 2 la" flá wCIrhlg ud;%d 1 la" w,a wCIrhlg ud;%d 1$2 la f,i;a ta ta wCIrj,g wjYH ud;%d .Kk yßhgu .e,ms,d tkjd' t;fldg ta wjYH .dKg wCIr" .K fjka fjkjd" mo fjka fjkjd' uOqNdks lsõju" oyï rih fok ñysß y~ wyf.k bkak whg we;s lrkjd' ta lshkafk l;d lrk fldg flfkl=g myr .ykafk kE" ys; fkdßfok úÈhg" ksfjk úÈhg ;uhs l;d lrkafk' fï ;uhs fmdÿfõ u[acq lshk ,CIKfha iajNdjh' ú[a f [hs h ls h ka f k w¾:djfndaOh ,efnk mßÈ fya;= M, oyu l%udkql+,j ú.%y lr, §u' fïlhs fya;=j" fïlhs M,h lsh, uq," ueo" w. .,m, tlska tlg ú.%y lr, fok oyï l%uhla' ta lshkafk bOfïj iÉpx fuda> u[a[x lshk" fïlhs we;a; wkslajd fndrehs lshk l%uhla nqÿka jykafiag kE' kuq;a idudkH f,dalhdf.a isß;la ;uhs" uu lshk foa we;a;" wksla wh lshk foa fndrehs lshk l%ufõoh' nqÿka jykafia fld;ekl oyï foaYkd l<;a tfyu l%uhla kE' fukak fï fya;=j Wv we;a; lshkafk" fïl fndre lshkafk fï fya;=j Wv" fïl fufyuhs fjkafk lsh, kqjKska ys;, n,kak '''' wd§ jYfhka oyï foaYkd lsÍu ;uhs Wka jykafiaf. l%ufõoh' Wka jykafiag wdih wkqih {dkh;a" bkaøsh mfrdamßhka; {dkh;a ;sfhk ksid ta ta mqoa.,hg .e,fmk úÈhg t,a, lr,u wod, foaYkdj lrkjd' hïlsis msßila kï ta msßigu wjYH fldgi t,a, lr,u fokjd' t;fldg ;uhs wyf.k bkak whg w¾:djfndaOh ,efnkak fya;= fjkafk' B<Õg iajKSh lshkafk weiSug myiq iajNdjh' ta lshkafk ta yf`â /,a nqre,a kE' fudlo fm

[close]

Comments

no comments yet