Laporan Tahunan 2012

 

Embed or link this publication

Description

Laporan Tahunan 2012

Popular Pages


p. 1

KEMENTERIAN PERTANIAN & INDUSTRI ASAS TANI

[close]

p. 2

L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 2 | L E M B A G A K E M A J U A N I K A N M A L A Y S I A KEMENTERIAN PERTANIAN & INDUSTRI ASAS TANI

[close]

p. 3

“Peneraju pembangunan nelayan dan industri perikanan negara”

[close]

p. 4

KANDUNGAN PERUTUSAN MAKLUMAT KORPORAT Logo Korporat Ahli Jemaah Lembaga LKIM Ahli Jawatankuasa Audit LKIM Juruaudit LKIM Ahli Jawatankuasa Perjawatan LKIM Ahli Jawatankuasa Kenaikan Pangkat LKIM Ahli Jawatankuasa Tatatertib LKIM Ahli Jawatankuasa Pelesenan LKIM Pengurusan Tertinggi Ibu pejabat Pengurusan Kanan- Ibu pejabat Pengurusan Kanan- Negeri Anak Syarikat LKIM Alamat Pejabat-Pejabat LKIM Struktur Organisasi LKIM Muka Surat 9 10 14 14 15 16 17 17 18 19 20 20 21 24 LATAR BELAKANG Penubuhan, Objektif, Misi Dan Visi Fungsi LKIM Piagam Pelanggan LKIM Aktiviti-Aktiviti Utama LKIM 28 29 30 31 33 34 38 47 48 62 78 90 103 107 115 119 122 137 142 KALENDAR MESYUARAT JEMAAH LEMBAGA LKIM KALENDAR PERISTIWA LAPORAN PERUNTUKAN KERAJAAN LAPORAN PENCAPAIAN AKTIVITI UTAMA LKIM Pembangunan Masyarakat Dan Institusi Nelayan Pembangunan Pemasaran Pembangunan Industri Asas Tani Pembangunan Infrastruktur Penguatkuasaan dan Pelesenan Kawalselia Pendaratan Ikan Program Bantuan Insentif Kepada Kumpulan Sasar Anak Syarikat LKIM KHIDMAT SOKONGAN DAN OPERASI PENYATA KEWANGAN Penyata Akaun Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia Yang Telah Diaudit Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2012

[close]

p. 5

Perutusan Pengerusi L e m b a g a K e m a j u a n I k a n M a l a y s i a 5 L A P O R A N TA H U N A N 2 0 1 2 L E M B A G A K E M A J U A N I K A N M A L AY S I A Y.B. DATO’ HAJI MOHD JIDIN BIN SHAFEE AHLI PARLIMEN SETIU, TERENGGANU Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh dan Salam 1 Malaysia. Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya, LKIM telah berjaya menerbitkan buku Laporan Tahunan Dan Penyata Kewangan LKIM Tahun 2012. Buku Laporan Tahunan Dan Penyata Kewangan LKIM Tahun 2012 ini merupakan sumber maklumat dan panduan yang amat berfaedah kepada semua warga kerja dan pelanggan LKIM. Laporan ini adalah sebagai sumber rujukan semua pihak terhadap fungsi, peranan tugas dan tanggungjawab LKIM dalam melaksanakan program-program pembangunan dan sokongan untuk faedah masyarakat nelayan dan industri perikanan. LKIM telah berjaya menyediakan perancangan strategik pembangunan yang berdaya maju dan mampu memberi pulangan tinggi kepada peningkatan taraf hidup nelayan seperti pembangunan pemasaran, pembangunan masyarakat, infrastruktur dan juga melahirkan lebih ramai usahawan industri asas tani melalui program-program yang dilaksanakan sepanjang tahun 2012. Saya amat berbangga walaupun menghadapi banyak kekangan dan cabaran, LKIM terus berusaha melaksanakan peranannya yang dapat diterjemahkan di dalam satu senario masyarakat nelayan yang lebih moden dan berpendapatan tinggi. Saya yakin bahawa LKIM berada di landasan yang betul dalam merealisasikan potensinya kepada kumpulan sasar. LKIM mempunyai beberapa kelebihan untuk mengangkat sektor perikanan ke arah yang lebih baik. Dengan perancangan dan perlaksanaan yang mantap, kelebihan-kelebihan yang ada boleh dimanfaatkan sebagai kemampuan daya saing bagi melaksanakan fokus LKIM dalam memberikan perkhidmatan kepada kumpulan sasar. Tumpuan dan usaha telah disepadukan bagi memastikan pembangunan sosioekonomi masyarakat nelayan terus dipertingkatkan. Bantuan-bantuan yang diberikan telah diperhalusi dan diselaraskan berdasarkan perancangan dan kaedah yang terbaik.

[close]

p. 6

Sesungguhnya saya amat berbesar hati kerana dapat berkhidmat dalam Lembaga Pengarah bersama-sama dengan ahli-ahli yang berdedikasi dan profesional dalam menggalas tanggungjawab yang diberikan. Saya mengambil kesempatan ini juga mengucapkan terima kasih kepada Ahli-Ahli Lembaga Pengarah atas sokongan, sumbangan dan komitmen yang diberikan sepanjang tahun 2012. Bagi pihak Lembaga Pengarah, saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, Kementerian-Kementerian lain, AgensiAgensi berkaitan, para pelanggan dan semua warga LKIM atas dedikasi dan komitmen berterusan yang telah diberikan dalam menjayakan program-program LKIM. Saya yakin bahawa kita mampu mencapai kejayaan yang lebih besar dan menyumbang kepada agenda pembangunan kerajaan kerana pastinya tugas dan tanggungjawab yang semakin besar serta mencabar perlu kita tempuhi pada masa akan datang. Sekian. Selamat Majujaya. (DATO’ HJ. MOHD. JIDIN BIN SHAFEE) L E M B A G A K E M A J U A N I K A N M A L AY S I AV “ “ LKIM telah berjaya menyediakan perancangan strategik pembangunan yang berdaya maju dan mampu memberi pulangan tinggi kepada peningkatan taraf hidup nelayan L A P O R A N TA H U N A N 2 0 1 2 Menerusi program pemberian elaun sara hidup, insentif hasil tangkapan, serta bantuan subsidi petrol dan diesel, masyarakat nelayan telah dapat mengurangkan beban kos sara hidup dan pemberian bantuan kerajaan ini amat bermakna bagi mereka. Bantuan di bawah Program Perumahan Nelayan yang telah diperuntukkan juga merupakan satu lagi agenda yang menggambarkan betapa besarnya keprihatinan kerajaan bagi memberi keselesaan hidup kepada nelayan di seluruh negara. 6

[close]

p. 7

Perutusan Ketua Pengarah L e m b a g a K e m a j u a n I k a n M a l a y s i a 7 L A P O R A N TA H U N A N 2 0 1 2 L E M B A G A K E M A J U A N I K A N M A L AY S I A Y.H DATO’ HAJI MOHAD KHAZIN BIN HAMZAH KETUA PENGARAH LKIM Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh Saya menzahirkan kesyukuran kerana dengan izin-Nya, Laporan Tahunan LKIM 2012 dapat diterbitkan. Laporan Tahunan ini merupakan manifestasi pelbagai usaha dan inisiatif yang telah dilaksanakan oleh LKIM dalam memenuhi tanggungjawab yang telah diamanahkan kepada Lembaga. Semua perancangan, usaha dan aktiviti sepanjang tahun 2012 dinyatakan di dalam laporan ini. LKIM sentiasa memberi perhatian serius dalam usaha membangunkan sektor perikanan serta sentiasa mengalu-alukan sebarang inisiatif untuk melaksanakan transformasi sektor perikanan terutamanya melibatkan perubahan minda dan kesejahteraan masyarakat nelayan. Pembangunan perikanan yang berkesan dan berterusan menjadi fokus LKIM. Di masa sama, LKIM berusaha menarik minat lebih ramai golongan muda untuk menceburi bidang perikanan dan usaha ini akan dipergiat dan diteruskan. Bagi tahun 2012, LKIM telah disediakan peruntukan pembangunan sebanyak RM23,750,000 dan peruntukan mengurus sebanyak RM99,969,650. Di samping itu, LKIM juga telah menerima Peruntukan Khas sebanyak RM578,654,705 iaitu untuk membiayai pemberian Elaun Sara Hidup Nelayan, Insentif Hasil Tangkapan, Projek Khas Perumaan Nelayan serta Pembinaan dan Naik Taraf Jeti di bawah Program Transformasi Luar Bandar. Tahun 2012 merupakan tahun kedua Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMK-10) di mana LKIM mempunyai tanggungjawab besar untuk melaksanakan agenda transformasi sektor perikanan dan memastikan kumpulan sasar menerima kesan dan faedah daripada pelaksanaan program-program pembangunan LKIM.

[close]

p. 8

Terima kasih diucapkan kepada semua warga kerja LKIM di atas komitmen yang diberikan sepanjang tahun 2012. Saya juga mengucapkan terima kasih dan syabas kepada masyarakat nelayan yang telah terlibat dalam pelbagai program yang dilaksanakan oleh LKIM dan berharap mereka terus berusaha meningkatkan dayausaha ke arah peningkatan produktiviti pada masa yang akan datang. Sekian, wassalam. (DATO’ HJ. MOHAD KHAZIN BIN HAMZAH) L E M B A G A K E M A J U A N I K A N M A L AY S I AV Daripada program-program yang dilaksanakan dan bilangan penerima-penerima manfaatnya, jelas menunjukkan bahawa keutamaan LKIM adalah untuk membantu masyarakat nelayan meningkatkan taraf hidup khususnya dari segi pendapatan. Ini bertujuan merealisasikan hasrat Kementerian bagi menjadikan sektor perikanan sebagai salah satu penyumbang penting kepada ekonomi negara. LKIM akan terus memainkan peranan secara bersepadu dan seiring dengan pihak-pihak yang berkepentingan dalam sektor perikanan bagi menggerakkan pelbagai aktiviti perikanan secara berkesan dan berterusan serta menggunakan kemudahan yang disediakan dengan sebaik mungkin. “ “ LKIM sentiasa memberi perhatian serius dalam usaha membangunkan sektor perikanan serta sentiasa mengalu-alukan sebarang inisiatif untuk melaksanakan transformasi sektor perikanan L A P O R A N TA H U N A N 2 0 1 2 8

[close]

p. 9[close]

p. 10

Logo Korporat L e m b a g a K e m a j u a n I k a n M a l a y s i a Logo di atas melambangkan identiti satu Pertubuhan yang terlibat secara langsung dalam perusahaan perikanan. Bentuk kepala panah menggambarkan usaha positif ke arah memajukan perusahaan perikanan dan meninggikan taraf hidup nelayan dengan menekankan aktiviti menangkap, menternak, memproses dan memasarkan ikan. Warna biru adalah warna laut dan perusahaan perikanan. Bulatan yang melingkungi kepala panah, ikan dan jaring menggambarkan penyatuan tenaga dalam usaha membangun sektor perikanan. L E M B A G A K E M A J U A N I K A N M A L AY S I AV L A P O R A N TA H U N A N 2 0 1 2 10

[close]

p. 11

Ahli Jemaah Lembaga L e m b a g a K e m a j u a n I k a n M a l a y s i a PENGERUSI Y.B. DATO’ HAJI MOHD JIDIN BIN SHAFEE AHLI PARLIMEN SETIU, TERENGGANU L A P O R A N TA H U N A N 2 0 1 2 AHLI-AHLI Y.H. DATO’ HAJI MOHAD KHAZIN BIN HAMZAH KETUA PENGARAH LKIM Y.BHG. DATO’ MOHD HASHIM BIN ABDULLAH WAKIL KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI PUAN CHE WAH BINTI IBRAHIM WAKIL UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI Y.BHG. DATO’ BUKHARI BIN HASAN (Sehingga 31 Disember 2011) ENCIK WAN OMAR BIN WAN AB. GHANI(Dari 1 Julai 2012) WAKIL PERBENDAHARAAN MALAYSIA ENCIK ROHIZAD BIN RIDZWAN WAKIL LEMBAGA PEMASARAN PERTANIAN PERSEKUTUAN (FAMA) ENCIK MOHD SHAUPI BIN DERAHMAN (Sehingga 28 Februari 2012) ENCIK AHMAD HAZIZI BIN AZIZ (Dari 1 Mac 2012) WAKIL JABATAN PERIKANAN MALAYSIA Y.BHG. PROF. TAN SRI DATUK DR. NIK MUSTAPHA BIN R. ABDULLAH UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA TUAN HAJI MOHAMAD BIN DOLMAT PENGERUSI PERSATUAN NELAYAN KEBANGSAAN (NEKMAT) Y.B. DATUK SAMSUDIN BIN YAHYA AHLI DEWAN UNDANGAN NEGERI SEKONG, SABAH Y.B. DATUK HAJJAH NORAH BINTI TUN ABD. RAHMAN AHLI PARLIMEN TANJUNG MANIS, SARAWAK Y.B. DATUK RAHMAN BIN BAKRI (Sehingga 14 Oktober 2012) AHLI PARLIMEN SABAK BERNAM SETIAUSAHA JEMAAH LEMBAGA PUAN NORA BINTI AHMAD PENGARAH BAHAGIAN PERANCANG DAN HAL EHWAL KORPORAT 11 L E M B A G A K E M A J U A N I K A N M A L AY S I A

[close]

p. 12

Ahli Jemaah Lembaga L e m b a g a K e m a j u a n I k a n M a l a y s i a Y.B. DATO’ HAJI MOHD JIDIN BIN SHAFEE PENGERUSI LEMBAGA KEMAJUAN IKAN MALAYSIA AHLI PARLIMEN SETIU, TERENGGANU Y.H. DATO’ HAJI MOHAD KHAZIN BIN HAMZAH KETUA PENGARAH LEMBAGA KEMAJUAN IKAN MALAYSIA L E M B A G A K E M A J U A N I K A N M A L AY S I AV Y.BHG. DATO’ MOHD HASHIM BIN ABDULLAH WAKIL KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI Y.BHG. PROF. TAN SRI DATUK DR. NIK MUSTAPHA BIN R. ABDULLAH UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA L A P O R A N TA H U N A N 2 0 1 2 12

[close]

p. 13

Ahli Jemaah Lembaga L e m b a g a K e m a j u a n I k a n M a l a y s i a 13 L A P O R A N TA H U N A N 2 0 1 2 L E M B A G A K E M A J U A N I K A N M A L AY S I A PUAN CHE WAH BINTI IBRAHIM WAKIL UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI ENCIK WAN OMAR BIN WAN AB. GHANI WAKIL PERBENDAHARAAN MALAYSIA ENCIK ROHIZAD BIN RIDZWAN WAKIL LEMBAGA PEMASARAN PERTANIAN PERSEKUTUAN (FAMA) ENCIK AHMAD HAZIZI BIN AZIZ WAKIL JABATAN PERIKANAN MALAYSIA

[close]

p. 14

Ahli Jemaah Lembaga L e m b a g a K e m a j u a n I k a n M a l a y s i a TUAN HAJI MOHAMAD BIN DOLMAT PENGERUSI PERSATUAN NELAYAN KEBANGSAAN (NEKMAT) Y.B. DATUK HAJJAH NORAH BINTI TUN ABD. RAHMAN AHLI PARLIMEN TANJUNG MANIS, SARAWAK Y.B. DATUK SAMSUDIN BIN YAHYA AHLI DEWAN UNDANGAN NEGERI SEKONG, SABAH Y.B. DATUK RAHMAN BIN BAKRI (Sehingga 14 Oktober 2012) AHLI PARLIMEN SABAK BERNAM L E M B A G A K E M A J U A N I K A N M A L AY S I AV L A P O R A N TA H U N A N 2 0 1 2 14

[close]

p. 15

Ahli Jawatankuasa Audit L e m b a g a K e m a j u a n I k a n M a l a y s i a PENGERUSI PUAN CHE WAH BINTI IBRAHIM WAKIL UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI L A P O R A N TA H U N A N 2 0 1 2 AHLI- AHLI Y.BHG. DATO’ BUKHARI BIN HASAN (Sehingga 31 Disember 2011) ENCIK WAN OMAR BIN WAN AB. GHANI (Dari 1 Julai 2012) WAKIL PERBENDAHARAAN MALAYSIA ENCIK ROHIZAD BIN RIDZWAN WAKIL LEMBAGA PEMASARAN PERTANIAN PERSEKUTUAN (FAMA) ENCIK MOHD SHAUPI BIN DERAHMAN (Sehingga 28 Februari 2012) ENCIK AHMAD HAZIZI BIN AZIZ (Dari 1 Mac 2012) WAKIL JABATAN PERIKANAN MALAYSIA TUAN HAJI MOHAMAD BIN DOLMAT PENGERUSI PERSATUAN NELAYAN KEBANGSAAN (NEKMAT) 15 L E M B A G A K E M A J U A N I K A N M A L AY S I A Juruaudit L e m b a g a K e m a j u a n I k a n M a l a y s i a TETUAN AFRIZAN TARMILI KHAIRUL AZHAR NO.2, JALAN RAMPAI NIAGA 2, RAMPAI BUSINESS PARK, 53300 KUALA LUMPUR.

[close]

Comments

no comments yet