hbp-30

 

Embed or link this publication

Description

නූතන විද්‍යාවට වැරදුණු ජීවයේ සම්භවය සහ පරිණාමය දහම් ඇසින්...

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2[close]

p. 3

ksjka ud¾.fha uq, mgka .ekau wmodk mdhd jykafia,dg uy oka ÿkakd' fï y;a oji wjidkfha fï isgq l=ußh úfYaI isoaêhla oelald' ta ;uhs mÿuq;a;r nqÿmshdKka jykafia tl, ysgmq ry;a f;rKshlg" NslaIqKska jykafia,d w;f¾ uyd kqjKe;s lshk ;k;=r msßkuk wjia:dj' y;a ojila oka §," wjidkfha uy;a i;=áka ysgmq fudfyd;la ;uhs ta' ta jf.au fmr lrmq mska we;s fudfyd;la' b;ska" wfka ug;a fï jf.a ;k;=rla u;= nqoaO idikhl ,nkak we;akï lsh, wehg;a ys;=kd' B<Õg ta me;=u me;=jd' b;ska nqoaO foaYkdjg wkqj Y%oaOd" iS," ;Hd." m%{d y;frka hqla;j mska l< i;=gq is;a we;sj m;k hym;a me;=ula taldka;fhkau bIaG isoaO fjkjd' ta me;=u mÿuq;a;r nqÿmshdKka jykafia wkqu; lr," fuhska l,am ,laIhlg miq my< fjk f.!;u kï nqÿka jykafia wNshi ueh uy kqjKe;s NslaIqKSka jykafia,d w;r fÄud kñka w. ;ekam;a fjk njg ksh; újrK ÿkakd' jqKd' ta úÈhg weh lafIauhla fyj;a fÄuhla jQ ksid fÄud hk kï ,enqjd' ta jf.au rEmfhka b;du by, ldka;djla jqKd' ta ;uhs fmr lrmq mskaj, n,h' idikh fjkqfjka lrmq mskalï ta ;rïu n,j;a' ta wkqj wdhq" j¾K" iem" n," kqjK ish,a,u ,enqKd' ±ka fï ,smsh lshjk mskaj;=kag ysf;kak mq¿jka" nqoaO idikfha lrk mskalï fyda l=i,a wehs fuÉpr n,iïmkak" wehs fuÉpr iem úmdl fokafk lsh,' we;a;gu tal fufyuhs f;areï .kak ´k' nqoaO idikh lsõju idudkHfhka flfkl=f. ys;g tl mdrgu tkafk mqoa.,;ajhla' uq,ska nqÿmshdKka jykafia" Bg miafi Wkajykafiaf. meúÈ Y%djlhka jykafia,d" tfyu ke;akï fï f.!;u nqoaO idikfha kï ießhq;a uq.,ka uyry;ka jykafia,df.ka mgka f.k fï ;dla tk ish¨u iajdñka jykafia,d' ta úÈhg mqoa.,;ajfhka ;uhs biafi,a,u u;la fjkafk' kuq;a nqoaO lsõju mqoa.,fhl=g jvd tyd .sh .=KialkaOhla u;la fjkak ´k' fudkjo fï .=K@ wryx lshkafk tl .=Khla" iïud iïnqoaO lshkafk ;j;a .=Khla''' wkak ta úÈyg kj wrydÈ .=Kfhka Wkajykafia olskak mqreÿ fjkak ´k' nqoaO foaYkdfju ;sfhkjd" Wka jykafia fjk lsisu oyula foaYkd fkdlr tl nqÿ .=Khla ú;rla wrf.k foaYkd l<;a" Wka jykafif. uq¿ Ôú; ld,hu uÈ fjkj ñila ta .=Kh lsh, bjr lrkak nE lsh,' ta úÈhg .=Khla olskak mqreÿ jqkdu ta .=Kh fïÉprhs lsh, ksu lrkak nE' b;ska ta jf.au ;uhs ta uyd .=KialkaOfhka" uyd lreKdfjka f,dalhg §mq oyu wm%udK .=Khlska foaYkd lrmq m%udK lrkak neß oyula' lsh, ksu lrkak neß .=Khla ta oyfu;a ;sfhkjd' b;ska ta oyï u. wkq.ukh lrk ix>hd jykafia,d i;= .=Kh;a ta jf.au wm%udKhs' fï ;=fkau tl;=jg fyj;a nqoaO" Oïu" ix> lshk tl;=jg ;uhs idikh lshkafk' ta idikh fjkqfjka meyeÈ,d lrk mQfcdamydrhkaf.ka ,efnk m%;sM, .ek ljr l;do@ ta uyd .=KialkaOhg mQcd lrñ ! mQcd lrñ! mQcd lrñ! mQcdu fõjd! mQcdu fõjd! mQcdu fõjd! lsh, mqcd lf

[close]

p. 4

2014 nla l,dmh w; Wiaikak Yla;shla tkafk kE' ta ;rïu idikh flfrys meyeÈ,d lrk mQfcdamydr n,j;a' yenehs tafl wfkla me;a;" ta lshkafk mdmh;a ta jf.auhs' b;ska fÄud rc l=ußhf. wjika w;a nefõ wef.a fouõmshka úiska tjl rc fj,d ysgmq ìïìidr rc;=udg wehj irKmdjd ÿkakd' wef.a rEmh ksid ìïìidr rc;=ud jeäfhkau we¨ï l

[close]

p. 5

2014 nla l,dmh wßh Y%djlfhd lsh, lshkj ñila .sysfhd lsh, l;d lrkafk kE' ta ksid ;uhs nqÿka jykafia" iD;jd wßh Y%djflda wiD;jd mD;Êcfkda lsh, ta ldrKh fjka lr, lsõfj' tfyu ke;sj .ssysfhd lsh, lsõfj kE' O¾uh ±k.;a;= flkd iD;j;a wßh Y%djlfhla' O¾uh ±k.;a;g miafi oi wl=i,hg wlue;shs' j;la úÈhg fjku iudoka fkdjqk;a oi wl=i,hg wlue;shs' ta ksid ta jf.a whg kshu úÈhg .sys lshkak nE' t;fldg kshu úÈhg mD;Êckfhd ;uhs .sysfhd fjkafk' fmd;= ckkh lshk tl ;uhs mD;Êck lshkafk' fmd;= lshkafk .kak fohla kE" yrhla kE lshk tl' .yl l|la" f.ähla jqk;a .kak fldg fmd;a; bj;a lr, ;uhs m%fhdackhg .kafk' fldjq," t,h álla yß fyd|hs' t;fldg fmd;a; lshk tl kslx Èr, hkj ñila jákd fohla fkfjhs' fïl Wmudjla' fukak fï jf.a jevlg ke;s" yrhla ke;s foaj,a cks; lrk w¾:fhka ;uhs mD;Êck lshkafk' ta ;uhs mD;Êck" .sys lshk whf. iajNdjh' ta whf. jevms

[close]

p. 6

fm u<.sh {d;Skag f.or§ mska §u iqÿiqo@''' f¾; ;gqjla tlal idx>sl odkhla §," u<.sh i;r jß.fha {d;s ys;ñ;%d§kag mska §," ta wh;a ksoyia lr," ;ukag;a we;s jk lror ndOl wdÈfhka ksoyia jk l%uhla miq.sh l,dm lsysmhlskau úia;r lsl odkhla §, ñh.sh wdÉÑg" iShg" wïug" ;d;a;g mska fokjd' ta wh ÿ.;shl bkakj kï ksjkg Wiai, ;shkak ;rï wdidfjka f.!rjfhka ;uhs mska fokafk' yenehs tod rd;%sfha f.or fmdä tld yß Nd¾hdj yß ljqre yß f.or flfkla ñh.sh wdÉÑ" iSh" wïu fyda ;d;a; ySfkka ±l, Nh fj,d há.sßfhka lE .eyqj kï ta fj,dfj fudkjo lshfjkafk@ zzfkdolska uqka ueß,;a lror bjrhla kE" bkak fldg;a lror" ueß,;a lror' fï flfy,au,a odk §, bjrhla kE" lÜgäfhl=g lsh, w,a,, uqyqog odkjd'ZZ ±ka fï úÈhg lS fofkla kï lshkjo" lrkjo@ ±ka wr ix> r;akhg ;sìÉp f.!rjh" ñh.sh ;ukaf. ta {d;Ska ksjka olalkakguo ;snqfK lsh, ys;, n,kak' ±ka b;ska ñh.sh {d;Ska ;ukaf. ksfjiaj,ska mkak, oukak iuyr Woúh ,CI .Kka uqo,a úhoï lrñka úúOdldrfha lÜgähka miafi ÿjkjd' tfyu lr, W;aidy lrkafk" ñh.sh {d;Ska m

[close]

p. 7

2014 nla l,dmh wkqj my< lr.;a; foauhs' kuq;a wkqfudaoka lrkj lsh, kshudldrfhka lshkafk" wkqj To jefvkak lshk tl' To jefvkjd" ´okh lrkjd" fydaokjd lshk jpkj,ska woyia fjkafk tlu w¾:h' hula fydaokafk msßisÿ lrkak' O¾uhg wkqj hfula msßisÿ jqkdu ta mqoa.,h ta wkqidrfhka ´okh fjkjd' wkqj ´okh lrkjhs lshkafk ta mqoa.,hg;a O¾uhg wkqj msßisÿ fjkak lsh, fokjd' tal ;uhs wkqfudaokdjlska flfrkafk' t;fldg fydaokafk fudflkao O¾uh kue;s c,dYfhka' ke;akï mqKH c,dYfhka' ta lshkafk hym;la lr, .;a;= ls¿gla ke;s iqoaO foalska ;uhs fydaokak ´k' ls¿gq uv j;=frka fyaÿfjd;a uv lyg .Efjkjd' úilska" crdjlska fyaÿfjd;a ta úi crdj .Efjkjd' msßisÿ j;=ßka fyaÿfjd;a iqoaO fjkjd' fï jf.a msßisÿ ys;lska hïlsis mskla lr, taflka fyaÿfjd;a ta mqoa.,h ta wkqj ´okh fjkjd" iqoaO fjkjd' wkqfudaokdj lshkafk tfyu fohla' tfykï wkqj To jefvkak lsh, ÿkafk ;uka úiska mska lrkjd lsh, Wmhd .;a;= foa' wd;audrCIdj" wd;au jxpdj wkqj ;uka ys;mq ,dNh fkd,enqfkd;a tal ly, f.dvg hkjd' ,enqfkd;a mQcd i;aldrhg" f.!rjhg md;% fjkjd' fï jf.a foaj,a ;uhs fndfyda Woúh mska oyï lsh, Wmhdf.k ;sfhkafk' t;fldg u<.sh flfkla ;uka lr.;a;= wl=i,a ksid ÿ.;s w;aNjhl ÿla ú¢kj kï" t;kska ñfokak mska n,dfmdfrd;a;= fjkj kï" ta u<.sh whg ÿ.;sfhka ñÈ, iq.;s.dó fjkak wjYH mqKH l=i, Yla;sh ,nd §fï lghq;a; Ôj;a fj,d bkak whg lrkak mq¿jka kï" tal fldfya b|f.k l<;a we;s je/oaola kE' hula wjev kï" krl kï tal f.or fkfjhs" fldfyaÈj;a lrkak fyd| kE' yex.s,dj;a lrkak fyd| kE' ta jf.au hula jevodhl kï" fyd| kï tal f.or fkfjhs fldfya b|ka l<;a .eg¿jla kE' odkhla ÿkaku mska ,efnkj lsh, f,dal iïu;fha l;djg lsõjg" nqoaO foaYkdj wkqj fya;=jg wkql+,j ;uhs M,h ,efnkafk' jmqrmq ;rughs wiajekak ,efnkafk' f,dalhd jekfikak fya;= fjk ÿIapß;hla oka ÿkak kï ta wkqj ;uhs ;ukag;a M,h ,efnkafk' ta ksid odkhla fokj kï tal hym;g fya;=fjk fohla fjkak ´k' ñksiaiq wdid lrk yeu fohlau odkhla úÈhg ÿkafkd;a tal mskla fjkafk kE' fudlo f,dal i;ajhd jeämqru wdid lrkafk mxplduhg' ta ksid f,daN" fodai" fuday iu. tl;= fjÉp fohla odkhla yeáhg ÿkafkd;a f,daN" fodai" fudayj,ska fmdaIKh fjÉp ;;a;ajhg m;a fj,d i;r wmdhg hkak mdr lmd.kak mq¿jka' t;k .sys,a,;a ta §mq cd;sfha taju ;uhs ;ukag kej; ,efnkafk;a' WodyrK úÈhg iuyre odfk fok fldg u;a meka fokjd' ta jf.au hïlsis wdldrhlg fjiÕkka fokj lsh, ñ:Hdpdr odk fokjd' B<Õg flfkla jy,a¨ jYfhka oka fokjd' t;fldg fï úÈhg flfkl=g lrorhla fjk" ÿlla fjk" úkdihla fjk fohla oka ÿkafkd;a taflka ljodj;a mskla" hym;la isoaO fjkak úÈhla kE' tal meyeÈ,sju ;¾lfhka f;drj f;areï .kak mq¿jka fohla' t;fldg ta jf.a foalska wjevla" úkdYhlauhs isoaO fjkafk' tfykï f,dalhdg ÿkafk wi;a mqreI foaj,a kï" fya;=fõ M,h;a ta cd;sfha tllau nj olskak ´k' ±yeñka Wmhd .;a ±yeñ fohska oka fokak lshkafk talhs' tafl ;sfhk úfYaI;ajh olskak ´k' t;fldg fï mska n,dfmdfrd;a;= fjk u<.sh {d;s ys;ñ;%d§ka yqÕ fofkla ukqiai fj,d bf|oaÈ lrf.k ;sfhkafk fmdä mfya foaj,a fkfjhs' iuyre f,ais myiq msklska f.dv tkak neß úÈhghs ta wukqiai f,dafl bkafk' lkak fndkak kE" w¢kak jia;%hla kE' ks;ru nfhka .efykjd' wd;au wdrCIdj fydhkjd' wd;au ,dN fydhkjd' fï úÈhg fkdfhla wiykhkaf.ka fmf

[close]

p. 8

b úúO Ydlj, ieÕj .sh T!IO Yla;Ska ia i r ys g mq ñks i a i q hïls i s Ñ;a;m%idohlg fya;= jk fohla ±l," zz´''' w¨ZZ lshk .;s ,CIKhla ;snqKd' w¨ lshkafk wdf,dalh' t;fldg m%ido úh hq;= ;ek ta úÈhg m%ido fjk .;s ,CIKh miq ldf,l ÿria fj,d .syska talg wod, Yla;sh ´¨j, msysáhd' tal ñysßhdj Èh;a lrmq .;s ,CIKhla ksid ñßÈfha yg .;a;d' fu;kÈ we;s fjÉp Ñ;a;m%idoh yßhg ±,la jf.a wef,k nef|k iajNdjh ksid ´¨ Ydlh;a ±,l iajNdjfhka msysgkjd' wo;a ´¨j, ta Yla;sh ;sfhkjd' flfkl=g we;s jk w÷re udkisl;ajh" weiaj, wudrelï jf.a frda.S ;;a;ajhkag ´¨ T!IOhla fjkjd' tal;a l,ska i|yka lrmq ´¿ fk¿ï jf.a fohlau ;uhs' tla tlaflkd mqoa.,slj ta jf.a uy O¾u fkdaId lrkak we,S ysák leue;a;la ;snqKd' kuq;a miq ldf,l ta jf.a Yío lrk .;s ,CIKh ke;s fj,d .shd' fudlo ,eÊcd fjk foaj,a lrkak mgka .;a;u Yío lr, l;d lrkak wjxlj ke.S ysákak Yla;shla ke;sj .shd' wfka lE .ykafk ke;sj ysgmka '''' WUo wmsg wjjdo lrkafk @ Wfò yeá wms okafk ke;sjehs ''' fï wd§ jYfhka lshk fldg taflka we;s fjÉp ,eÊcdj ksidu wr l,ska ;sìÉp Yío lrk .;s ,CIKh ÿria fj,d wels,s,d .shd' ±ka b;ska ldgj;a wjjdohla fokak nE' lr.kak fohla ke;slug ksy~j bkakjd' t;fldg fír lrkjhs lshkafk Yío lrkjd lshk tl' talg we,S ysák .;s ,CIKhg fíf¾ we,s - fnr,s lsh, lshkjd' ta jf.a Yíohg fyj;a fífrg we,S ysàfï .;s ,CIKh ÿria fj,d .syska talg ysñ Yla;sh fnr,shj, msysáhd' Èfha yefok ksid talg Èh fnr,sh lsh, lshkjd' ta jf.au uq,a ldf, ysgmq ñksiaiq <Õ hïlsis jevla lrkak .shdu" tla;rd wdldrhl fld¨ .;shla ;snqKd' ta lshkafk Yla;su;a läir .;shla' kuq;a miq ldf,l ta .;s ,CIKh wyla jqKdu talg ysñ Yla;sh msgfj,d .syska fld,a¨j, ;ekam;a jqKd' wo;a ;=káh wudrejg fld,a¨ fyd| T!IOhla' ta jf.au tla;rd ld,hlÈ hula wuqfjkau Wlyd .kak .;s ,CIKhla ;snqKd' ta lshkafk hula yefokak fmr Wäka u;af;ka

[close]

p. 9

2014 nla l,dmh bfokl,a mefykl,a bkafk ke;sj

[close]

p. 10

2014 nla l,dmh lsh, wo;a l;djg wykjd' kuq;a lyô,shd uq,a fí;g;a .kakjd' t;fldg Th ksÈl=ïn" lyô,sh jf.a iuyr Ydlj,g mK ;sfhkjhs lshkjd' kuq;a tal Ôjhla $ if;la fkfjhs' fudlo Ôjhla lsh, lshkafk Wm;la ;sfhk is;a my< jk iajNdjh' kuq;a mK lshkafk hulg ;sfhk m%dKj;a .;sh' lïy,lg .syska wdhqOhlg mK ;shkjhs lshkafk;a talg m%dKh msysgqj, Yla;su;a lrk woyiska' ta ksid Ydlj,g fõokd" ix{d" ixLdr" ú[a[dK kE' kuq;a tajg;a rEm ;sfhkjd' yenehs Ôú; rEfmakaøsh fkfjhs' Ôú;hla mj;ajkafk Ôú; rEmfhka' tal ;uhs i;ajhskag ;sfhkafk' i;ajfhl=g kdu Ôúf;akaøshhs" rEm Ôúf;akaøshhs folu ;s f hkjd' kuq ; a Ydlj,g rEm Ôúf;akaøsfha wkqrejla ú;rhs ;sfhkafk' tal tkafk i;ajhskaf. l¾u Yla;sfhkau ndysr wdh;k úÈhg' ta ksid l¾u Yla;shg fï úYajh iïnkaOhs' mqoa.,fhla .;a;u zzuuZZ lshk tlhs zzuf.ZZ lshk tlhs folla ;sfhkjd' zzuf.aZZ lshk tfla iïnkaOfhka ;uhs ndysr f,dafl foaj,a weo, .kafk' zzuuZZ lshk tajd mqoa.,slhs' i;aj $ mqoa.," øjH $ jia;= ls h ka f k ta j g iïnka O foa j ,a ' fu;kska i;aj yd jia;= lshk fol ;uhs úfYaIfhka mD;Êck f,dalhdg ;sfhkafk' mqoa.," øjH lshk fol ;sfhkafk ry;ka jykafiag' ry;ka jykafia kula f,dalh i;a ;;a;ajfhka .kafk kE' fudlo Wka jykafia i;a ;;a;ajh blaujd .syska ;sfhk ksid' ta ksid mqoa.,;ajfhka ;uhs .kafk' ta jf.au f,dalfha ;sfhk foaj,a Wka jykafiag øjH ñila jia;= fkfjhs' f,dalfha ñksiaiq ;uhs tajdg jákdlula §, jia;= njg m;a lr.kafk' t;fldg b;sß ud¾. M, ,dNSka ta ta whf. uÜgïj,ska i;a;aj $ jia;= mßyrKh lrk .uka tajdg ;sfhk Pkaord.h w;ayerf.k hkjd' tA lshkafk fidajdka" ilDod.dó whg i;r wmd.; fjk tAjd øjH $ mqoa., fj,d" f,dalfha mßyrKh lrk ukqiai ÈjH iïm;a lshk b;sß tAjd jia;= $ i;a;aj fjkjd' wkd.dó whg ldu f,dalfha ;sfhk foaj,a øjH $ mqoa., fj,d" rEm - wrEm f,dalj, tAjd jia;= $ i;a;aj fjkjd' ry;ka jykafiag fï ish,a,u bjr fj,d ;sfhk ksid fldfya ;snqK;a øjH $ mqoa., fjkjd' B<Õg ;ukaf. jev lghq;=j,g iyhg bkak flkdg;a wUqj$wefòksh lsh, lshkjd' uq,a ldf, iyhg flfkla b,a, .kak .;s ,CIKhla ;s n q K d' ta ls h ka f k wefòkshla b,a, .kakjd' yenehs nf,ka .;af; kE' kuq;a miq ldf,l whs;slrejkaf.ka" ysñlrejkaf.ka b,a,kafk ke;sj ;ukaf. ys;=jlaldr lug nf,ka iïnkaO lr.kak ;;a;ajhg .syska ys;a ¥IH jqKd' t;fldg l,ska ;sìÉp .;s ,CIKhg wod, Yla;sh msgfj,d .syska weô + b,a, - weô,a, lshk Ydlhl ;ekam;a jqKd' tAl;a uq,a ldf, iqyoj je<|f.k fjf

[close]

p. 11

2014 nla l,dmh u;= fjkjhs lsõfj' WodyrK úÈhg kEoE ys;j;=kaf. f.j,aj,g ks;ru tkjd" iem ÿla n,kjd' kuq;a miq ldf,l tfyu tkafk ke;sj .shd' ta w¾:fhkq;a tk iy,a - tkid,a lsh, lshkjd' ta jf.a u hula idOkh lrkjhs lshkafk hulg uq, mqrkjd" lghq;= i,iajkjd lshk w¾:h' iqN idOkh lshkafk;a ta jf.a fohla' blal lshkafk ta jf.a idOkh lrk tl kj;ajkjd lshk tl' blal hk fldg fjkafk;a ndOdjla" wjysrhla" k;r ùula' yenehs ta úÈhg idOkh lrk tl k;r lrkafk;a wjia : dkq l + , j fydh, n,,' ta lshkafk wr l,ska jf.au hym;la lr, fokak yok fldg talg ndOd lrkj kï" tal fyd¢ka - krlska lsh, wykafk ke;akï" iqÿiq fj,dj tkl,a ta idOkh kj;ajkjd' uqkag idOkh lr, jevla kE" uqka uy ld,lkaks" kslka jekfikjd''' wd§ jYfhka lsh, tal kj;ajkjd' tla;rd wdldrhl j¾ckhla ;uhs taflka fmkajkafk;a' fudlo wr kq.=Kh ksid' tal;a iudch hym;g yod.kak lrk Wml%uhla' kuq;a miq ldf,lÈ wjia:dkql+,j ;sìÉp ta .;s ,CIKh;a ÿria fj,d .syska" Wkag ´k fohla lr.kak bv fokj lsh, fudkj yß §, kslka ysáhd' t;fldg wr uq,ska ;sìÉp idOkh blal lrk .;s ,CIKh ÿria fj,d .syska idO + blald - idÈlald úÈhg ;ekam;a jqKd' ta jf.au uq,a ldf, iqN idOkhla lrkak biafi,a, taflka jdishla o wjdishla o fjkafk lsh, isys l,amkdfjka fydh, n,k .;s ,CIKhla ;snqKd' t;fldg fïl fyd|hs " fïl krlhs " fïflka wjdishla fjkafk ''' wd§ jYfhka jdis wjdis f;dar .kak mq¿jkalu ,enqKd' fudlo wi;amqreIhkag Woõ lrkak .shdu;a taflka ji wjdishla ;uhs fjkafk' ta ksid tfyu l,amkd lr, n,, ;SrK .ekSu;a fyd| .;s ,CIKhla' kuq;a miq ldf,lÈ ta úÈhg jdis wjdis f;dark .;s ,CIKh;a ÿria fj,d .shd' Wkag ´k fohla lr.;a;dfj lsh, kslka lrkakka jdf, lrkak mgka .;a;d' wms wfma hq;=lï bIag l

[close]

p. 12

2014 nla l,dmh ldf,l ;Kaydfjka nß; fjk fldg tlsfkld .y urd.kak igkg nyskak mgka .;a;d' taflka iu.sh iudodkh ÿre fj,d .shd' t;fldg rK jrmq .;s ,CIKh ÿria fj,d .syska talg ysñ Yla;sh rKjrdj, msysáhd' ta jf.au biair ñksiaiqkag ls

[close]

p. 13

2014 nla l,dmh 11 msgqj wmg fkdfmfkk .=ma; f,dalfha n,mEï'''''' fm ^miq.sh l,dmfhka - wukqiaihkaf.a j.;=.'''''& B<Õ ojfi Wfokau lsßn;a odkhla ilia lr," ta ia:dkhg .fï bkak msßia tl;= lrf.k nqoaO mQcdj ;sh, yefudagu fi;a lrkak lghq;= i,iajkak mq¿jkao lsh, uu weyqjd' tfyu mq¿jka lsh, ta wh fmdfrdkaÿ fjÉp ksid uu;a ta mqKH lghq;a;g ta ia:dkhg .shd' .syska n,k fldg t;k 15 - 20 lg jvd bkak mq¿jkalula kE' lgq m÷re le,E tlal yÈisfha iqoaO lrf.k" ta mqxÑ iSudfj ;uhs wr .fï msßi tl;= fj,d ysáfh' yenehs .fï yeu flfklaf.u iyfhda.h ,eì, ;snqKd' t;k ;sìÉp .,la Wv jf.a ;ekl ;uhs ta .fï msl odkhla §, mqKHdkqfudaokdjla isoaO lrk wdldrh iy ta iïnkaO w;a±lSï ;uhs miq.sh l,dm lsysmhlskau úia;r lf

[close]

p. 14

2014 nla l,dmh ojila uu Th mkai,g .shd' ta mkaif,a ;ekl Ñ;% we|, ;snqKd' n,k fldg uu ±lmq mqoa.,h jf.au ;uhs ta rEm ta úÈhgu we|, ;snqfK' uqyqKqjr fyd|g yqrehs' uu ±k.;a; ta mqoa.,hu ;uhs fï Ñ;%hg k., ;sfhkafk lsh,' fudlo Tyq mkai, f.dvk., lrmq úfYaI ld¾h Ndrh isysfjkak ;uhs tfyu lr, ;snqfK' b;ska tod ta úÈhg fndaê mQcdj ;sõjg miafi" ta mqoa.,h tal bjr fjkl,au t;kg fj,d n,df.k ysáhd' Bg miafi fndfydu .re;ajfhka ;uhs t;kska .sfha' ;j ojila ta m%foaYhg álla wE;ska ;ekl ;j;a uy fndaê mQcdjla ;shkak hkak wms ,Eia;s jqKd' .fï msßia tlal jdykj,ska ;uhs talg .sfha' ta .fï msßia fndfydu tl;=hs' t;k fndaê mQcdj ;shoaÈ" wr l,ska ±lmq mqoa.,h;a ;ukaf. ta .=ma; f,dafl ^.kaOín f,dafl& msßia tlal fjku weú;a kej;;a ufyaYdlH ,S,dfjka ud bÈßfha fmkS ysáhd' tfyu fmkS b|, mska wrf.k wkqfudaoka jqKd' ta ojiaj, ta .fï fikiqrdod" nodod jf.a ojiaj,g úfYaI mQcd lghq;= isoaO l

[close]

p. 15

2014 nla l,dmh f,dafl bkak úúO f;acia ;sfhk fldgia mjd" ;uka ta ;;a;ajhg tkak fmr ;sìÉp ;ukaf. mqoa.,sl foaj,aj,g ne,au odf.k" tajdg hïlsis widOdrKhla fjk fldg tal ;ukag reia i ka f k ke;a k ï" fï úÈhg úúOdldrfhka wv;af;aÜgï lrkak mq¿jka' t;fldg b;ska widOdrKhg iïnkaO jqkhs" keyehs lsh, fydhkafk kE' ta ia:dkhg iïnkaO Tlafldgu ta lrorj,g uqyqK fokak isoaO fjkjd' fudlo ta mqoa.,hf. foam, ksid' yenehs b;ska wr l,ska i|yka lrmq mqoa.,h fï jf.a" ta ia:dkhg ,efnk c,h yskafoõjg" ukqiai f,daflÈ jf.a m

[close]

Comments

no comments yet