kertas 3 - tingkatan 4

 

Embed or link this publication

Description

soalan dan skema jawapan

Popular Pages


p. 1

KERTAS 3 – TINGKATAN 4 SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN SELAMAT BERJAYA

[close]

p. 2

SEJARAH TINGKATAN 4 KANDUNGAN BAB 1 2 3 4 5 6 7 TAJUK Tamadun Awal Manusia Peningkatan Tamadun Tamadun Awal Di Asia Tenggara Islam Dan Penyebarannya Di Makkah Kerajaan Islam Di Madinah Pembentukan Kerajaan Islam Dan Sumbangannya Islam Di Asia Tenggara Pembaharuan Dan Pengaruh Islam Di Malaysia Sebelum MS 2 23 35 43 52 61 70 8 9 10 Kedatangan Barat Perkembangan Di Eropah Dasar British Dan Kesannya Terhadap Ekonomi Negara 78 89 99 1

[close]

p. 3

BAB 1 : TAMADUN AWAL MANUSIA Terhad Tajuk Umum Tugasan TAJUK 7.1 – TAMADUN AWAL MANUSIA (Merujuk tema 7 Huraian Sukatan Pelajaran dan dan buku teks Sejarah Tingkatan 4 Bab 1) Berdasarkan tajuk di atas calon dikehendaki melaksanakan tugasan berikut; I. Membuat rujukan untuk mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber seperti buku teks, buku ilmiah, akhbar majalah, risalah, internet dan lain-lain. Pada hari peperiksaan, calon dibenarkan membawa masuk buku teks, buku ilmiah dan bahan bercetak yang berkaitan ke dalam bilik peperiksaan. Bahan tersebut boleh digunakan sebagai rujukan untuk menjawab soalan. II. III. 2

[close]

p. 4

TAJUK 7.1 :TAMADUN AWAL MANUSIA Tema / Tajuk : 7.1 Bab 1 Tingkatan 4 Soalan: Huraikan sejarah kemunculan tamadun awal manusia dan menghubungkaitkannya dengan pencapaian ekonomi, sosial dan politik negara kita pada hari ini. Peringatan; Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah; Format Pengenalan Aspek Memahami makna tamadun Perincian 1. Pengenalan Jelaskan makna tamadun mengikut pandangan i. Islam ii. Barat Isi dan huraian Memahami ciriciri tamadun 2. Ciri-ciri tamadun Huraikan ciri-ciri utama tamadun 30 markah Markah Penuh 5 markah Menganalisis aspek proses pembentukan tamadun 3. Aspek pembentukan tamadun awal manusia Pilih mana-mana tiga tamadun dan jelaskan proses pembentukan tamadun tersebut: i. Tamadun Mesopotamia ii. Tamadun Mesir purba iii. Tamdun Indus iv. Tamadun Hwang Ho 15 markah Mengaplikasikan : 4. Kelebihan dan keistimewaan negara Kelebihan dan dimanfaatkan demi kemajuan negara. keistimewaan negara yang Bagaimanakah kita memanfaatkan dimanfaatkan demi kelebihan dan keistimewaan yang ada bagi kemajuan negara. memajukan negara kita? 15 markah 3

[close]

p. 5

Menilai kejayaan negara setelah memanfaatkan kelebihan dan keistimewaan yang ada Mencipta / Menjana idea menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju dari segi ekonomi, sosial dan politik Menghayati nilainilai murni / iktibar / patriotisme daripada pembentukan tamadun awal untuk memajukan negara kita Kesimpulan Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan. 5. Kejayaan negara setelah memanfaatkan kelebihan dan keistimewaan negara kita Apakah kejayaan yang dicapai oleh negara setelah memanfaatkan kelebihan dan keistimewaan yang ada di negara kita? 6. Cabaran menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju. i. Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam usaha memajukan bidang ekonomi di negara kita.(5M) ii. Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas (5M) 7. Penerapan nilai-nilai murni iktibar / patriotisme daripada kerajaan awal demi memajukan negara kita. Nyatakan nilai-nilai murni / iktibar / patriotisme daripada sumbangan tamadun awal yang boleh diterapkan demi kemajuan negara kita. 10 markah 10 markah 10 markah 8. Rumusan Pengetahuan yang diperoleh Iktibar kepada diri, bangsa dan negara Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang 5 markah 4

[close]

p. 6

Peraturan Pemarkahan Tingkatan 4 Bab 1 Soalan : Huraikan sejarah kemunculan tamadun awal manusia dan menghubungkaitkannya dengan pencapaian ekonomi, sosial dan politik negara kita pada hari ini. Soalan 1 Isi dan huraian Jelaskan makna tamadun mengikut pandangan i. Islam ( ms 5 ) F1 Tamadun mesti merangkumi pembangunan lahiriah dan rohaniah F2 Pandangan Syed Naquib al-Attas : Pencapaian tahap tatasusila yang tinggi dan kebudayaan yang luhur oleh sesebuah masyarakat F3 Disokong oleh Richard Sullivan : Mengakui unsur kerohanian sangat penting 3 x 1m = 3m ii. Barat ( ms 5 ) F1 Tamadun dikaitkan dengan pembangunan lahiriah terutama dalam hal-hal kebudayaan F2 Pandangan Gordon Childe : pencapaian lahiriah merupakan kayu ukur kemajuan tamadun dalam masyarakat F3 Pandangan Darcy Riberio dan R.A Buchanan: Menolak unsur rohaniah sebaliknya hanya menekankan kepentingan dan pembangunan lahiriah dalam proses perkembangan tamadun 3 x 1m = 3m ( mana-mana i + ii = mak 5m ) 2 Huraikan ciri-ciri utama tamadun F1 H1a H1b H1c H1d H1e H1f H1g F2 H2a Petempatan Kekal ( ms 6 ) Kehidupan menetap membawa kepada corak hidup yang lebih sistematik Memastikan kelangsungan bekalan makanan Menghasilkan inovasi / kemajuan dalam bidang pertanian Cara penanaman dan penyimpanan makanan serta penternakan binatang Contoh : Cangkul dan sistem pengairan Pengeluaran bertambah dan wujud lebihan Menampung keperluan penduduk Kehidupan berorganisasi ( ms 6-7 ) Wujud kestabilan dan kemakmuran dalam kehidupan 5 Markah 5 30

[close]

p. 7

H2b H2c H2d H2e H2f H2g H2h F3 H3a H3b H3c H3d F4 H4a H4b H4c H4d H4e H4f Bermula daripada institusi keluarga Pertambahan penduduk dan kepelbagaian aktiviti ekonomi membawa kepada masyarakat yang lebih kompleks Sistem sosial berbentuk piramid dan bersusun lapis Lapisan teratas : Golongan bangsawan yang diketuai oleh Raja Lapisan kedua : Golongan pembesar Lapsan ketiga : Rakyat biasa / tunjang ekonomi Lapisan terakhir : Hamba Sistem pemerintahan ( ms 7 ) Menjalankan tugas pentadbiran Ketua menggunakan unsur magis dan mendakwa dirinya sebagai wakil Tuhan untuk mendapatkan pengiktirafan Membawa kepada kelahiran sistem perundangan Bagi menjaga keamanan dan kemakmuran sesebuah tamadun Pengkhususan pekerjaan ( ms 7 ) Peningkatan dalam produktiviti manusia menyebabkan wujud pengkhususan pekerjaan Kesannya akan membawa kepada perkembangan dan peningkatan ekonomi Barangan atau produk akan dihasilkan oleh kumpulan tertentu melalui pengkhususan pekerjaan Kesannya, wujud sistem pertukaran barang / sistem barter Aktiviti ini merupakan titik permulaan bagi aktiviti ekonomi perdagangan Dengan ini wujud pertukaran ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya Agama dan Kepercayaan ( ms 7-8 ) Memainkan peranan yang penting kerana berkait rapat dengan pengiktirafan terhadap golongan pemerintah, pembahagian sosial masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan, kesenian dan pembinaan Manusia mencuba untuk memahami dan menyesuaikan kehidupan dengan alam sekeliling Manusia percaya wujud kuasa ghaib yang menguasai alam sekeliling/ animism F5 H5a H5b H5c H5d H5e Kepercayaan akan bertukar menjadi agama melalui evolusi Agama tamadun awal : Politisme yang bermakna penyembahan terhadap lebih daripada satu Tuhan Bahasa dan sistem tulisan ( ms 8 ) Antara bahasa tertua : Sanskrit dan Yunani Sistem tulisan yang wujud : Hieroglif, cuneiform dan ideogram 6 F6 H6a H6b

[close]

p. 8

H6c H6d H6e Berperanan dalam penyebaran ilmu dan perhubungan dalam masyarakat Tulisan penting untuk tujuan penyimpanan rekod, penulisan undang-undang dan hal keagamaan Bahasa dan tulisan penting untuk menyampaikan, memperkembangkan dan mencatat idea/pemikiran manusia 41 X 1m = 30 m 3 Pilih mana-mana tiga tamadun dan jelaskan proses pembentukan tamadun tersebut: i. Tamadun Mesopotamia ( ms 11 ) F1 F2 F3 Dibahagikan kepada dua bahagian Bahagian utara dan bahagian selatan bandar Baghdad Bahagian utara : Kawasan pertengahan Sungai Tigris hingga utara termasuk kawasan Sungai Zab / Assyria F4 Bahagian selatan : Kawasan Sungai Tigris dan Sungai Euphrates / Babylon F5 Babylon dibahagikan kepada dua : Akkad di Utara dan Sumaeria di Selatan F6 Pertumbuhan tamadun bermula di wilayah selatan iaitu Sumer F7 Orang Sumeria berhijrah ke wilayah ini dan membina petempatan F8 Aktiviti pertanian bermula dengan menebus guna tanah dan membina sistem pengairan F9 Aktiviti ini membawa kepada lebihan hasil F10 Perkampungan berkembang menjadi bandar dan wujud negara kota F11 Contoh negara kota : Kish, Nippur, Lagash, Uruk, Ur, Eridu, Assur dan Mari ii. Tamadun Mesir purba ( ms 18 ) F12 Penggunaan alat logam di Lembah Nil membolehkan mereka membina sistem pengairan dan peparitan yang baik untuk pertanian F13 Petempatan tetap wujud di sepanjang Sungai Nil yang berkembang menjadi perkampungan F14 Gabungan kampung mewujudkan beberapa buah bandar F15 Bandar bergabung menjadi nome atau daerah F16 Kesemua nome/daerah disatukan menjadi pusat pentadbiran F17 Contoh pusat pentadbiran : Thinis, Memphis dan Thebes 15 7

[close]

p. 9

iii. Tamdun Indus ( ms 24 ) F18 Penduduk nomad di bahagian barat laut India telah mewujudkan petempatan kekal di sepanjang Sungai Indus F19 Sungai Indus berperanan menyediakan sumber air dan menyuburkan tanah F20 Kepandaian penduduk menyesuaikan diri dengan alam sekitar telah meningkatkan hasil pertanian F21 Penduduk bertambah dan membentuk bandar F22 Contoh bandar : Mohenjo-Daro dan Harappa F23 Bandar pelabuhan : Lothal dan Sutkagen Dor iv. Tamadun Hwang Ho ( ms 29 ) F24 Kawasan yang subur di sekitar Hwang Ho telah menarik penduduk nomad tinggal menetap F25 Tapak Banpo yang berdekatan bandar Sian moden merupakan petempatan awal F26 Mereka menjalankan aktiviti pertanian dan penternakan binatang selain mengumpul hasil hutan dan memburu F27 Wujud bandar terawal : Anyang 27 X 1m = mak 15m Bagaimanakah kita memanfaatkan kelebihan dan keistimewaan yang ada bagi memajukan negara kita? F1 H1a H1b H1c F2 H2a H2b H2c Pasaran yang luas Dapat meningkatkan ekonomi Hubungan yang baik dari segi kerjasama antarabangsa Barangan mudah dipasarkan Tenaga kerja berpelajaran Dapat mengurangkan kos tenaga luar Produktiviti dapat ditingkatkan menawarkan kepada para pelabur tenaga kerja muda, berpelajaran dan produktif pada kos yang sangat bersaing Latihan Industri menggalakkan latihan, latihan semula dan peningkatan kemahiran di dalam sektor swasta. peningkatan institusi latihan awam seperti sekolah-sekolah teknik, politeknik, institut latihan industri dan pusat pembangunan kemahiran untuk memenuhi keperluan sektor perindustrian Penubuhan beberapa institut kemahiran lanjutan seperti Institut Malaysia Jerman, Institut Malaysia Perancis, Institut Teknikal Malaysia Jepun, Institut Malaysia British dan Institut Malaysia Sepanyol. 8 4 15 F3 H3a H3b H3c

[close]

p. 10

H3d F4 H4a Menjamin tenaga kerja yang berkualiti Infrastruktur yang maju Penyiapan Lapangan terbang terbesar dan terbaru di Malaysia, iaitu Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA), yang telah beroperasi pada tahun 1998 Cyberjaya, bandar pintar pertama Malaysia dan nukleus Koridor Raya Multimedia negara (MSC), telah dibina dan dilengkapi dengan sebuah universiti multimedia menyediakan sekumpulan pekerja berpengetahuan untuk industri-industri Rangkaian lebuh raya menghubungkan pusat pertumbuhan utama ke pelabuhan laut dan lapangan terbang di sepanjang semenanjung dan menyediakan kelengkapan untuk pengangkutan barang Pelabuhan yang cekap Pelabuhan Pulau Pinang, Pelabuhan Klang, Pelabuhan Johor, Pelabuhan Tanjung Pelepas, Pelabuhan Kuantan dan Pelabuhan Kemaman di Semenanjung Malaysia serta Pelabuhan Bintulu di Sarawak Kargo baru Asia-Hong Kong meletakkan Pelabuhan Klang dan Pelabuhan Tanjung Pelepas sebagai antara sepuluh pelabuhan laut terbaik dan antara sepuluh terminal pengendali kontena terbaik Pertukaran data elektronik (EDI) di Pelabuhan Klang, Pelabuhan Pulau Pinang dan Pelabuhan Johor telah mempercepatkan pemindahan kargo melalui penggunaan dokumentasi elektronik. Menjadi tumpuan perdagangan antarabangsa Telekomunikasi berteknologi tinggi Teknologi fiber optik dan digital yang terkini Memudahkan perhubungan / lebih berkesan Kekuatan ekonomi kaya dengan sumber-sumber galian dan tanih subur inisiatif untuk mengubah ekonomi yang bergantung kepada komoditi rendah dan pertanian kepada ekonomi berasaskan pembuatan rangsangan ekonomi berpandukan eksport melalui industriindustri berteknologi tinggi ( Mana-mana jawapan yang munasabah ) H4b H4c F5 H5a F6 H6a H6b H6c H6d F7 H7a H7b F8 H8a H8b H8c 9

[close]

p. 11

5 Apakah kejayaan yang dicapai oleh negara setelah memanfaatkan kelebihan dan keistimewaan yang ada di negara kita F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 F24 F25 F26 F27 Perpaduan kaum Hubungan diplomatik Kestabilan politik Kemajuan ekonomi Berjaya mengawal kegawatan ekonomi Mengubah sektor ekonomi asas negara yang berasaskan pertanian kepada sebuah negara berasaskan perindustrian. Mewujudkan pelbgai jenis peluang pekerjaan Peningkatan pembangunan industri berat. Meningkatkan penyertaan bumiputera pemilikan saham PNB dan ASN dan sebagainya. Projek kereta nasional. MSC ( Koridor Raya Multi Media ) KLIA Stadium Nasional Bukit Jalil Litar Antarabangsa Sepang Menara Berkembar Petronas NKRA Pendidikan untuk semua kaum Kemasukan lebih banyak pelabur asing Pembangunan negara yang agresif Kemerdekaan Negara Jambatan Pulau Pinang Penganjuran Sukan Sea XV Menjadi tuan rumah mesyuarat ketua kerajaana Komanwel (CHOGM) Lebuh raya ekspress utara-selatan FELDA Pelancaran MEASAT 1 Konsep 1 Malaysia ( mana-mana jawapan yang munasabah ) 10 6 i. Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam usaha memajukan bidang ekonomi di negara kita.(5m) F1 Meningkatkan penyertaan dalam arus persekitaran global F2 Mengimbangkan pencapaian kebendaan dengan kerohanian yang luhur F3 Pembentukan individu yang berketrampilan F4 Mengurangkan jurang ekonomi antara kaum F5 Teknologi yang masih rendah F6 Bersaing dengan negara maju F7 Membentuk rakyat Malaysia yang intelek ( mana-mana jawapan yang munasabah ) 10 10

[close]

p. 12

ii. Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas (5m) F1 Memperluaskan pasaran global terutamanya dalam bidang yang mampu bersaing. F2 Pembangunan modal insan akan terus menjadi agenda utama F3 Menghayati nilai jujur, berintegriti, cemerlang dan bertanggungjawab F4 Memperkenalkan Dasar Ekonomi Baru (DEB), Dasar Pembangunan Nasional (DPN), Dasar Percukaian dan Subsidi dan Pelan Induk Perindustrian F5 Mempertingkatkan lagi keupayaan teknologi Malaysia dalam sektor pembuatan bagi mengurangkan pengimportan barang-barang untuk sektor perindustrian F6 Mengalu-alukan kemasukan pelabur-pelabur asing ataupun syarikat multinasional F7 Mencontohi rakyat negara Jepun dan China yang sentiasa berusaha untuk memajukan diri mereka sendiri ( mana-mana jawapan yang munasabah ) Nyatakan nilai-nilai murni / iktibar / patriotisme daripada sumbangan tamadun awal yang boleh diterapkan demi kemajuan negara kita. F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F18 F19 F20 F21 8 Menggunakan sumber Negara Memajukan ekonomi/mengekalkan kestabilan ekonomi Menumpukan kemahiran tinggi Menambah bilangan pekerja mahir Membina pusat latihan dan kemahiran Mempunyai semangat berusaha Memajukan industri kecil Memajukan perdagangan antarabangsa Berusaha menghasilkan produk berkualiti Memberi bantuan kewangan Memberi bantuan teknikal Meluaskan pasaran Meningkatkan kemajuan sains teknologi Melakukan penyelidikan Menyediakan kemudahan asas Mengemukakan idea Menarik pelabur luar Berani mengambil risiko Mengantarabangsakan produk negara Menumpukan kepada K-ekonomi ( mana-mana jawapan yang munasabah ) Rumusan F1 Pengetahuan yang diperolehi F2 Iktibar kepada diri, bangsa dan Negara F3 Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang cemerlang 11 7 10 5

[close]

p. 13

TAJUK 7.1 :TAMADUN AWAL MANUSIA Tema / Tajuk : 7.1 Bab 1 Tingkatan 4 Soalan: Huraikan sejarah kemunculan tamadun awal manusia dan menghubungkaitkannya dengan pencapaian ekonomi, sosial dan politik negara kita pada hari ini. Peringatan; Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah; Format Pengenalan Aspek Memahami lokasi tamadun Perincian 1. Pengenalan Jelaskan lokasi tamadun i. Mesir Purba ii. Hwang Ho Isi dan huraian Memahami ciriciri tamadun 2. Ciri-ciri tamadun Huraikan ciri-ciri utama tamadun i. Mesir Purba ii. Hwang Ho Menganalisis aspek sumbangan tamadun 3. Aspek sumbangan tamadun Apakah sumbangan tamadun Mesir atau tamadun Hwang Ho dalam aspek pencapaian sains dan teknologi 4. Kelebihan dan keistimewaan negara dimanfaatkan demi kemajuan negara. Bagaimanakah kita memanfaatkan kemajuan sains dan teknologi yang ada bagi memajukan negara kita? 15 markah 15 markah 30 markah Markah Penuh 5 markah Mengaplikasikan : Kelebihan dan keistimewaan negara yang dimanfaatkan demi kemajuan negara. Menilai kejayaan negara setelah memanfaatkan kelebihan dan keistimewaan yang ada 5. Kejayaan negara setelah memanfaatkan kelebihan dan keistimewaan Negara Apakah kejayaan yang dicapai oleh negara hasil daripada kemajuan sains dan teknologi 10 markah 12

[close]

p. 14

Mencipta / Menjana idea menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju dari segi sains dan teknologi 6. Cabaran menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju. i. Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam usaha memajukan bidang sains dan teknologi di negara kita.(5M) 10 markah ii. Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas (5M) Menghayati nilai- 7. Penerapan nilai-nilai murni iktibar / nilai murni / patriotisme daripada kerajaan awal demi iktibar / memajukan negara kita. patriotisme daripada Nyatakan nilai-nilai murni / iktibar / pembentukan patriotisme daripada sumbangan tamadun tamadun awal Mesir Purba dan tamadun Hwang Ho yang untuk memajukan boleh diterapkan demi kemajuan negara negara kita kita. Kesimpulan Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan. 8. Rumusan Pengetahuan yang diperoleh Iktibar kepada diri, bangsa dan negara Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang 10 markah 5 markah 13

[close]

p. 15

Peraturan Pemarkahan Tingkatan 4 Bab 1 Soalan : Huraikan sejarah kemunculan tamadun awal manusia dan menghubungkaitkannya dengan pencapaian ekonomi, sosial dan politik negara kita pada hari ini. SOALAN ISI DAN HURAIAN 1 Jelaskan lokasi tamadun i. Mesir Purba ( ms 17 ) Tamadun Mesir Purba dianggap sebagai anugerah daripada Sungai Nil F2 Sungai Nil mengalir dari bahagian utara Mesir ke Laut Mediteranean F3 Sungai Nil berpunca daripada dua anak sungai iaitu Sungai Nil Biru yang bermula dari tanah tinggi di Ethiopia F4 Sungai Nil Putih bermula dari Tasik Victoria di Uganda F5 Limpahan air Sungai Nil menghasilkan tanah dataran yang subur 4 x 1m = 3m ii. Hwang Ho ( ms 28 ) Tamadun Hwang Ho muncul daripada kesuburan tanah di Hwang Ho/ Sg Kuning F2 Sungai Hwang Ho terletak di bahagian utara China F3 Mengalir dari kawasan tanah tinggi di sebelah barat ke Teluk Bo Hai di sebelah timur F4 Bentuk muka buminya bergunung-ganang dan berpadang pasir 4 x 1m = 3m ( mana-mana i + ii = mak 5m ) 2 Huraikan ciri-ciri utama tamadun i. Mesir Purba ( ms 18-21 ) Petempatan kekal F1 Firaun Menes menyatukan kesemua nome menjadi sebuah kerajaan F2 Pusat pentadbiran terletak di Bandar Thinis F3 Kemudian berpindah ke Memphis F4 Pada zaman kemuncak pertengahan, berpindah ke Thebes F5 Wujud beberapa bandar penting : Heliopolis, Foyum dan Abydos F6 Di bandar, terdapat kediaman Firaun, pusat pentadbiran, 14 MARKAH F1 5 F1

[close]

Comments

no comments yet