FOKUS 2020

 

Embed or link this publication

Description

Plan för Sjöbo kommuns satsning; att bli årets skolkommun 2020

Popular Pages


p. 1

FOKUS 2020 Fokus 2020 Plan för satsning 2013-2020 Sjöbos förskolor, skolor och fritidshem

[close]

p. 2

Fokus 2020 År 2020 utses Sjöbo till årets skolkommun. Vision 2020, Sjöbo kommun 1. Mål och syfte med Fokus 2020 Syftet med en plan för gemensamma satsningar 2013-2020 är att ena förskola, skola och fritidshem kring en gemensam riktning för lärande och utveckling. Syftet är att nå bättre resultat genom gemensamma fokusområde och satsningar. För att nå bättre resultat är det viktigt att tillsammans fokusera på rätt saker och tydliggöra vårt uppdrag Planen ska vara ett komplement till nationella styrdokument, Sjöbo kommuns mål och visioner, forskning och beprövad erfarenhet. Planen ska vara en del av det systematiska kvalitetsarbetet och vara en del av varje enhets lokala arbetsplan. Varje år tas ett gemensamt mål för förskola, skola och fritidshem fram av verksamhetschefen. Åtgärder kopplat till detta beskrivs sedan i de lokala arbetsplanerna. Det är av stor vikt att all personal förstår sitt värde och tar ansvar för förbättrat resultat – tillsammans kan vi uppnå det vi vill!

[close]

p. 3

Fokus 2020 2. Bakgrund Forskning och beprövad erfarenhet Utbildningsplanen utgår från forskning och dokumenterat framgångsrika arbetssätt och arbetsformer både från Sveriges och andra länders skolsystem. Att lära av andra som lyckats tror vi är en framgångsrik väg för att förbättra Sjöbos skolor, förskolor och fritidshem. Exempel på aktuell forskning är John Hatties metaanalytiska studie Visible Learning och McKinseys två rapporter om framgångsrika skolor. FN:s barnkonvention Barnkonventionen ger en definition av vilka rättigheter som alla barn i världen har. Den syftar till att ge barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt och få komma till tals. EU:s nyckelkompetenser I en globaliserad och föränderlig värld ställs varje enskild person inför nya utmaningar och behöver en rad nyckelkompetenser för att på ett flexibelt sätt kunna anpassa sig till en föränderlig och globaliserad värld. Europeiska unionen (2007) definierar dessa nyckelkompetenser och beskriver den kompetens som alla individer behöver för personligt, aktivt medborgarskap, social integration och sysselsättning. 3

[close]

p. 4

Fokus 2020 1. Kommunikation på modersmålet 2. Kommunikation på främmande språk 3. Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens 4. Digital kompetens 5. Lära att lära 6. Social och medborgerlig kompetens 7. Initiativförmåga och företagaranda 8. Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer Förändrad läroplan för förskola, skola och fritidshem Läroplan för förskolan Lpfö 98 reviderades och anpassades 2011 till den nya skollagen 2010:800, som bland annat innebär att förskolan blev en egen skolform och numera ingår i utbildningssystemet. Den 1 juli 2011 trädde ny läroplan Lgr 11 i kraft för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet. I läroplanerna för grundskolan och grundsärkskolan ingår nya kursplaner för varje ämne. Olweusprogrammet Sjöbo har sedan 2005 arbetat med Olweus program mot mobbing och kränkande behandling. Programmet är ett skolbaserat antimobbingprogram som vilar på evidens- och kunskapsbaserad grund. 4

[close]

p. 5

Fokus 2020 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Värdegrundsarbetet utgår från planen mot diskriminering och kränkande behandling som utformats efter Skolverkets allmänna råd. Utbildning och undervisning Med den nya skollagen och de reviderade läroplanerna används begreppen utbildning och undervisning i förskolan och skolan. I fritidshemmet används endast begreppet utbildning. 3. Nyckelområde För att nå bättre resultat i enlighet med Sjöbo kommuns ”Vision 2020” ska verksamheterna arbeta med både kunskapsmässiga och sociala förmågor. Fem nyckelområden har definierats som förskola, skola och fritidshem gemensamt ska satsa på under 2013-2020. 5

[close]

p. 6

Fokus 2020 Lärprocesser Ett lärande är en ständigt pågående process. Lärmiljöerna ska utveckla och stimulera generella kompetenser som att ta initiativ, ta ansvar och omsätta idéer till handling. Det handlar om att utveckla nyfikenhet, självtillit, kreativitet och mod att ta risker. Den utvecklande lärmiljön främjar också kompetenserna att fatta beslut, kommunicera och samarbeta. Utvecklande lärmiljöer är miljöer där samspelet mellan barn/elev och pedagog utmärks av ett ömsesidigt respektfullt möte. De formativa processerna ska aktivera barn och elever som ägare av sin egen lärprocess, skapa aktiviteter som tydliggör mål, synliggör lärandet, ger återkoppling samt gör barn och elever till lärresurser för varandra. Utbildning för framtiden I ett modernt lärande möts barn och elever där de är och det man gör ska vara viktigt på riktigt, betydelsefullt för barn och elever. Det moderna lärandet erbjuder verktyg och metoder som barn och elever behöver i framtiden, ”lära för livet”. Lärandet sker i nära kontakt med världen utanför förskolan, skolan och fritidshemmet. Pedagogerna ska vända blicken utåt och ta del av aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Barn- och elevinflytande Barn- och elevinflytande ska finnas med i alla sammanhang. Barn och elevers åsikter ska ses som en tillgång. Pedagoger ska möta barn och elever där de är för att kunna ta dem dit de vill. Respekten för barn och elevers åsikter är viktig och kräver mod hos vuxna. Barn och elever ska bli lyssnade på och vara delaktiga i planeringen och få kontinuerlig återkoppling. Inkludering Förskolan, skolan och fritidshemmet ska vara för alla oavsett vilka möjligheter och svårigheter som barnet eller eleven har. Det är viktigt att individualisera på rätt sätt och inkludera både fysiskt och peda6

[close]

p. 7

Fokus 2020 gogiskt. Förskolan, skolan och fritidshemmet har ett kompensatoriskt uppdrag. Inkludering handlar inte om att behandla alla lika, men likvärdigt. Alla får vara olika men på lika villkor. Olikhet är en tillgång. Värdegrund Förskolan och skolan ska präglas av respekt för alla människors lika värde. Barn och elever ska utveckla förståelse för mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar. Förskolan och skolan ska motverka alla former av kränkande behandling. Alla barn och elever ska känna trygghet och gemenskap. Värdegrundsarbetet definieras av varje enhets plan mot diskriminering och kränkande behandling. 4. Uppföljning, revidering och utvärdering Mål och åtgärder kopplade till denna plan följs upp och utvärderas i det systematiska kvalitetsarbetet. Varje år görs mätningar och analyser kopplade till de lokala arbetsplanerna. Revidering och utvärdering av Fokus 2020 görs av förskolechefs- och rektorsgruppen tillsammans med verksamhetschefen i januari varje år. 5. Organisation och ansvarfördelning Diskussion, prioriteringar, målsättningar kopplade till Fokus 2020 ska finnas med i hela organisationens samtliga delar. De ansvariga i verksamheten ansvara för att Fokus 2020 är en naturlig del av arbetet. 7

[close]

p. 8

Fokus 2020 Sjöbo kommun 2013 Tryck: Vollsjötryck Bilder: Elina Kähkönen www.sjöbo.se

[close]

Comments

no comments yet