IT-plan Sjöbo kommmun 2014-16

 

Embed or link this publication

Description

En plan för hur vi i Sjöbo kommun ska utveckla det digitala lärandet

Popular Pages


p. 1

FRÅN INTE AKTIV TILL INTERAKTIV KREATIV En IT-plan för utvecklande av ett digitalt lärande i förskola, grundskola, grundsärskola och fritidshem i Sjöbo kommun 2014-1016 OCH

[close]

p. 2

Innehållsförteckning Förord ............................................................................................................................................2 Syfte ...............................................................................................................................................3 Mål .................................................................................................................................................3 Åtgärder .......................................................................................................................................4 Ansvarsfördelning .......................................................................................................................6 IT-pedagoger...............................................................................................................................6 edWise ..........................................................................................................................................7 IT-projekt .......................................................................................................................................7 Utvärdering ..................................................................................................................................7 Implementering ...........................................................................................................................8 Bilagor Ansökan om deltagande i IT-projekt (bilaga 1) Ansökan om kompletterande i IT-projekt (bilaga 2) Ansökan om insats från Skoldatateket (bilaga 3) 1

[close]

p. 3

Förord Den digitala världens explosionsartade utveckling öppnar upp enorma möjligheter för lärande, näst intill oändliga möjligheter. Vår digitala kompetens i kombination med pedagogiska idéer och didaktiska erfarenheter skapar vägar in i framtidens lärande, ett digitalt, modernt lärande. Digital kompetens är en av EU´s åtta nyckelkompetenser för ett livslångt lärande. Digital kompetens innefattar den IT-kunskap som krävs för att man ska kunna ta del av det informationssamhälle som vi lever i idag. Det handlar om att;    ha kunskap om IT-verktyg (såsom dator, lärplatta, smarttelefon), besitta färdigheter som gör att man kan använda IT-verktygen på ett effektivt sätt (mjukvara som Word, Excel, WordPress, olika applikationer), utveckla ett sunt förhållningssätt och ett kritiskt tänkande (källkritik, respekt för andras material, integritet, ”netikett”). IT-planen är familjeförvaltningens övergripande dokument kring förskolans, grundskolans, grundsärskolans samt fritidshemmets uppdrag att utveckla barnens och elevernas digitala kompetens och med hjälp av digitala verktyg stödja deras utveckling och lärande. IT-planen följer riktningen mot Fokus 2020 och är en del i uppdraget att erbjuda våra barn och elever en utbildning för framtiden. IT-planen anger inga specifika digitala verktyg då utbudet ständigt förändras och ska kunna anpassas till den enskilde individen. I framtagandet av denna plan har föräldradialog varit en aspekt. Föräldrarna lyfter där fram vikten av att personalen i våra verksamheter ändrar sin undervisning utifrån digitala möjligheter. Föräldrar ser även positivt på att vi i Sjöbo verkar i två digitala”världar”, datorer från PC-världen och lärplattor från Apples värld. Det är en styrka att vara förtrogen med båda. IT-planen följer kommunens IT-strategi och gäller för förskola, grundskola, grundsärskola samt skolbarnomsorg. Sjöbo 2013-12-04 2

[close]

p. 4

Syfte IT-planen ska stödja personalen i förskola, skola och fritidshem att utveckla sin verksamhet och förändra sin undervisning och sina metoder för utbildning, utifrån de digitala möjligheter som finns. IT-planen ska lägga grund för att alla barn och elever i Sjöbo kommun ska erbjudas en likvärdig IT-tillgång oavsett skola (med skola avses både förskola, grundskola samt grundsärskola). Syftet är också att barn och elever i Sjöbo kommun ska förberedas för det informationssamhälle som vi lever och verkar i, utveckla en digital kompetens. IT-planen ska ange riktning mot ett digitalt samhälle. Mål 1. Alla barn/elever och pedagoger ska aktivt använda digitala verktyg som en naturlig del i sin dagliga verksamhet/undervisning. 2. Alla barn/elever och pedagoger ska ha en grundläggande digital kompetens. 3. Barn/elever i behov av särskilt stöd ska garanteras tillgång till kompensatoriska hjälpmedel som ett stöd i sitt lärande och både barnet/eleven och berörda pedagoger ska vara förtrogna med hur de används. 4. Kommunens lärplattform ska vara den naturliga mötesplatsen där både barn/elever, personal samt vårdnadshavare kommunicerar, informerar och samarbetar. 5. Alla undervisande pedagoger i F-9 ska ha tillgång till en personlig dator och pedagogerna i förskolan ska ha god tillgång till personaldatorer. 3

[close]

p. 5

Åtgärder 1. Alla barn/elever och pedagoger ska aktivt använda digitala verktyg som en naturlig del i sin dagliga verksamhet/undervisning. I planeringsprocessen ska det digitala lärandet synliggöras och planeras med utgångspunkt i hur de digitala verktygen och metoderna kan stärka lärandeprocessen. Under 2014-2016 kommer inspirationstillfällen att erbjudas all personal, det kan vara föreläsning, workshop eller liknande. Utöver detta kommer pedagoger med spetskompetens inom aktuella ämnen att erbjuda kurser/ handledning utifrån aktuella önskemål från individ eller arbetsgrupp. All personal har möjlighet att utifrån en pedagogisk idé ansöka om deltagande i IT-projekt och därigenom få tillgång till de IT-verktyg som projektet behöver. Läs mer under rubriken IT-projekt. Utifrån detta uppmuntras pedagogerna att med hjälp av digitala möjligheter förändra sin undervisning. 2. Alla barn/elever och pedagoger ska ha en grundläggande digital kompetens1. På medarbetarsamtalet sätter varje medarbetare upp ett personligt åtagande kring digitalt lärande kopplat till denna övergripande plan. Under 2014-2016 kommer IT-pedagogerna att erbjuda grundutbildning till all pedagogisk personal inom de olika områdena för digital kompetens. Personal ska delta i de utbildningar som erbjuds för att stärka den digitala kompetensen samt hålla sig uppdaterad med aktuell forskning inom området. 1 En grundläggande digital kompetens innehåller kännedom om och agerande enligt vett och etikett på Internet, ett källkritiskt förhållningssätt, medvetenhet om och respekt för integritet på Internet, kännedom om och respekt för upphovsrätten och licens så som CreativeCommons, samt kunskap om och förmåga att använda lärplatta, dator samt smarttelefon i de fall det är aktuellt, så som ens uppdrag kräver, med den programvara och de applikationer som tillämpas. 4

[close]

p. 6

Pedagoger ska i all digital verksamhet vara goda förebilder för sina barn/elever och följa de riktlinjer och det förhållningssätt som innefattas i den digitala kompetensen samt medvetet utbilda barn/elever inom digital kompetens. 3. Barn/elever i behov av särskilt stöd ska garanteras tillgång till kompensatoriska hjälpmedel som ett stöd i sitt lärande och både barnet och berörda pedagoger ska vara förtrogna med hur de används. I januari 2014 startar vi upp ett Skoldatatek vars verksamhet inriktas på att erbjuda digitalt stöd till barn i behov av särskilt stöd. Skoldatateket erbjuder utprovning, utlåning samt utbildning, av digitala verktyg och utvalda program, till barn och elever i behov av särskilt stöd. Utbildning erbjuds även till berörda pedagoger och vårdnadshavare. På Skoldatateket erbjuds barnet/eleven stöd utifrån det behov hen har. Det krävs ingen diagnos för att få stöd genom Skoldatateket. Pedagoger ansöker om stöd (för ansökan se bilaga 3) och Skoldatatekspersonal i samråd med verksamhetchef behandlar alla ansökningar. 4. Kommunens lärplattform ska vara den naturliga mötesplatsen där både barn/elever, personal samt vårdnadshavare kommunicerar, informerar och samarbetar. Sjöbo kommun använder edWise som lärplattform. Alla barn och elevers utveckling ska dokumenteras digitalt. Information till barn/elever och vårdnadshavare ska till största del ske digitalt. Läs mer under rubriken edWise. 5. Alla undervisande pedagoger i F-9 ska ha tillgång till en personlig dator och pedagogerna i förskolan ska ha god tillgång till personaldatorer. År 2013 har all undervisande personal tillgång till en personlig dator och pedagogerna i förskolan har god tillgång till personaldatorer. Inköp av datorer sker utifrån det behov som uppstår. 5

[close]

p. 7

Ansvarsfördelning För framtagande, revidering, uppföljning och utvärdering av denna IT-plan ansvarar verksamhetschef, förskolechef samt rektor. Rektor och förskolechef ansvarar för att verksamheten följer planen och att varje medarbetare formulerar åtagande på sina medarbetarsamtal samt utvärderar dessa. Rektor och förskolechef ansvarar även för att varje medarbetare kan delta och efterleva de mål som finns i planen. Varje pedagog ansvarar för att på bästa sätt tillgodogöra sig den utbildning som ges samt att aktivt söka den kunskap som behövs för att använda digitala metoder i sin dagliga verksamhet. Ansvarsförbindelser kommer att tecknas för de som erhåller en personlig dator. IT-avdelningen, eller upphandlat företag levererar och sköter support enligt överenskommelse. IT-pedagoger På varje förskolenhet/ skola ska det finnas en IT-pedagog som är förvaltningens bollplank ut i verksamheten. IT-pedagogerna kommer att kallas till möte några gånger per termin av förvaltningen och där diskutera aktuella pedagogiska frågor, projekt, möjligheter etc. Under år 2014-2016 kommer IT-pedagogerna att göra upp en gemensam plan för utbildning av all personal inom området digital kompetens. I IT-pedagoggruppen kommer de ansökningar som skickats in att bedömas och utifrån bedömningen tilldelas medel ur IT-satsningen. IT-pedagogerna är ett stöd till personalen på förskolenheten/skolan. De förväntas ta aktiv del av ny forskning och beprövade metoder samt utveckla den digitala undervisningen. IT-pedagoguppdraget handlar inte om teknisk support utan det är ett pedagogiskt uppdrag. 6

[close]

p. 8

edWise Edwise är Sjöbo kommuns lärplattform, även kallad Lärportalen. Den används i både förskola och skola. Det är en samlingsplats för bland annat planeringsprocess, lärprocess, dokumentation, information och kommunikation. Lärportalen är en samlingsplats kring det enskilda barnet/eleven av och för barnet/eleven, dess pedagoger och vårdnadshavare. Blanketter ska i stor utsträckning hanteras digitalt, bland annat ska åtgärdsprogram och faktablad finnas digitalt på Edwise. Varje enhet har en administratör och en utbildare inom Edwise som står för den främsta utbildningen och supporten av verktyget. Utöver detta finns en central support på förvaltningen. IT-Projekt De medel som finns avsatta för IT-verktyg för barn/elever fördelas utifrån de pedagogiska idéer som presenteras i IT-projektansökningar. Personal från förskola och skola ansöker utifrån en pedagogisk idé om deltagande i IT-projekt. Ansökan fylls i digitalt av personalen och läses av förskolechef/rektor som skickar in den digitalt till förvaltningen. Särskild framtagen blankett finns för ny ansökan (se bilaga 1) samt för kompletterande ansökan (se bilaga 2). De pedagoger och arbetslag som blir beviljade deltagande i projekt är skyldiga att delge och informera övriga pedagoger och arbetslag som är intresserade av att tillämpa de metoder och verktyg som projektet använt. Projektet ska dokumenteras i en blogg. Utvärdering IT-planen utvärderas årligen i oktober av IT-pedagoggruppen. Utvärderingen ligger till grund för den revidering av denna IT-plan som ska ske årligen. 7

[close]

p. 9

Implementering IT-planen kommer att implementeras enligt följande; När Februari 2014 Vem Förvaltningen Hur Presentation av planen för kommunens ITpedagoggrupp. Presentation av planen för de IT-ansvariga i respektive arbetslag. Presentation av planen för arbetslaget Presentation av planen för vårdnadshavare på ett skolråd/föräldramöte. IT-pedagoggruppen återrapporterar hur implementeringen fungerat. April 2014 IT-pedagogerna April 2014 Våren 2014 IT-ansvariga i arbetslaget Rektor/ Förskolechef Maj 2014 Förvaltningen Bilagor Ansökan om deltagande i IT-projekt (bilaga 1) Ansökan om kompletterande i IT-projekt (bilaga 2) Ansökan om insats från Skoldatateket (bilaga 3) 8

[close]

p. 10

Ansökan om deltagande i IT-projekt Pedagogens namn Arbetslagets namn Ålder på barn/ Skolår som projektet riktar sig till Ämne som projektet berör 2013/2014 Beskriv syfte och mål samt de möjligheter projektet innebär för berörda barn/ elever och personal Beskriv arbetsmetod Beskriv vilket IT-verktyg projektet kommer att använda (hårdvara + antal) Beskriv projektets tidsplan Har rektor/förskolechef tagit del av ansökan? ☐Ja ☐Nej

[close]

p. 11

Ansökan om komplettering till IT-projekt Pedagogens namn Enhetens/Arbetslagets namn Projektets bloggadress Ålder på barn/ Skolår som projektet riktar sig till Ämne som projektet berör 2013/2014 Beskriv hur du har arbetat med ditt IT-projekt. Vilka möjligheter har det inneburit för berörda barn/elever? (gärna i förhållande till ditt syfte och de mål du beskrev i din ansökan) Beskriv hur du vill arbeta vidare/utveckla ditt projekt Beskriv vilket IT-verktyg projektet har samt vad du önskar att komplettera med (hårdvara + antal) Beskriv projektets tidsplan Har rektor tagit del av ansökan? ☐Ja ☐Nej

[close]

p. 12

Ansökan Skoldatatek Familjeförvaltningen Ansökan om BiBASS- digitala hjälpmedel Ansökan om digitala hjälpmedel eller annan insats från Skoldatateket för BiBASS sker på denna blankett. Blanketten skickas till familjeförvaltningen som beviljar/avslår ansökan. Användare/elev Personnummer Förskola/skola samt ålder/årskurs Mentor samt inkopplad specialpedagog Plan för hur det digitala hjälpmedlet ska stödja barnet/eleven Beskriv vilket digitalt verktyg som barnet/eleven har behov av, hur det ska stödja barnets/elevens utveckling och hur ni planerar att använda det. Önskar ni personligt stöd från Skoldatateket? (Vid JA fyll i nedan) JA NEJ Önskemål om stöd från Skoldatateket Behovsbeskrivning (i vilka situationer behöver barnet/eleven digitalt stöd) Funktionsnedsättning (t ex ADHD, språkstörning, läs- och skrivsvårigheter) Prövade metoder Övrigt, (t ex önskemål om specifik programvara utöver basutbudet, kringutrustning, utbildning) Kommer hjälpmedlet användas även i hemmet? JA NEJ Ort och datum Ffv 2014.01 Postadress Sjöbo kommun 275 80 SJÖBO Besöksadress Gamla Torget 10 Sjöbo Telefon 0416-270 00 (växel) Fax 0416-51 17 92 Bankgiro 662-7574 Internet www.sjobo.se

[close]

p. 13

Ansökan Skoldatatek Mentor Elevstödssamordnare el. liknande Rektor/ Förskolechef Postadress Sjöbo kommun 275 80 SJÖBO Besöksadress Gamla Torget 10 Sjöbo Telefon 0416-270 00 (växel) Fax 0416-51 17 92 Bankgiro 662-7574 Internet www.sjobo.se

[close]

p. 14

Ansökan Skoldatatek Rutin för sökande av BIBASS-dator 1. Innan ansökan om BIBASS-hjälpmedel ska ett åtgärdsprogram upprättas. 2. Ansökan fylls i och skrivs under av barnets/elevens mentor, elevstödsamordnare eller motsvarande på förskolan samt rektor/förskolechef. 3. Denna ansökan skickas sedan till Gunilla Sonesson, Ansvarig för Skoldatateket som gör en bedömning. 4. Vid beviljande av ansökan om hjälpmedel görs beställningen av förvaltningen. 5. Avslag på ansökan meddelas rektor/förskolechef. Postadress Sjöbo kommun 275 80 SJÖBO Besöksadress Gamla Torget 10 Sjöbo Telefon 0416-270 00 (växel) Fax 0416-51 17 92 Bankgiro 662-7574 Internet www.sjobo.se

[close]

Comments

no comments yet