Memòria Ajuntament de Centelles 2007

 

Embed or link this publication

Description

Memòria Ajuntament de Centelles 2007

Popular Pages


p. 1

! " # $ % & '( '( ) * ! ! + '' ' ', ' ' - ./ ( 0 1 ' ! 2 1

[close]

p. 2

! " ' $ % $ % % ! $ $ $ . / 1 $ & $ $ $ $ % & $$ 6 % 3 8 $ $ 2 . / % $ 3 ! # $ % ( & % $ % $ ) $ $ ! ! $ $ $ % $ % $ % $ $ & & $ & $ & 2 % $ % $ $ 3 % $ 4 !1 $ & 4 !5 6 7 9$ $ % # $ 6 & % % % + , , % / 0 + ( ( ! 2 4 ) % # % 3 % % ( 7% + , , % % $ ( # $ % ) % % % % & $ ! $ $ * # ) ) 2

[close]

p. 3

! "! : # : : ; ) % 6 2 : : 6 8 6 & : & : 9 ! ' <$ : $ : 2 % # ) $ * ( @ $ # . , 7/ + 7, A B 3 # = $ % > ' ? % 4 ( &) # ) # + , ( ! 3

[close]

p. 4

# . / ) ! "! 0 (1 : 2 % 2 3 > & : $ % 2 C 6 ! : = 1 6 ( ! # 4 8 &) > 3 4 , ) $ 5 # $ <$ # : 1 ' % 2 : % : % ? ) # ( 5 : C "$ )D> ! : : 4

[close]

p. 5

6 # "+ ! # /E /0 E + , /G + + /+ . $ $ F // F F F F /, / G " //F . /E G + , A + / $ $ $ $ $ $ $ G F G G A /, - / + + + G + /+ + , $ $ $ . /. / / G + F . + E + G + , $ $ $ $ . /A ! + -+ H ! 0 AF A. /.F /, /+ / -/ 7 : @ ! + E B /F+ A + . $ $ $ $ : $ : $ ? ) I /, + /G > # + / 5

[close]

p. 6

!8 % & ! * 750 700 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 0-9 anys 10-19 anys 20-29 anys 30-39 anys 40-49 anys 50-59 anys 60-69 anys 70-79 anys 80-89 anys 90-99 anys 2 dones de més de 100 anys homes 3522 dones 3670 TOTAL 7192 " 6 + A + 6 + G E 0 ! ! ! 4 . F , "&! 5 * 5 % & E 0 " A . !69 + A G "! "! 5 + 5 ! 0 . / A + . . 6

[close]

p. 7

! EA !+ ) ) ) ) ) ) ) 8 8 )2 ! 7 ! /+ D AE > . 9 " " /+ E ./F, A./ + +0. -/ E+ $ )D> $ E // +. ./ * AA +F 0 $ + / " " '6 ! ! $ $ /E 9 AE ? +, ? /+ ? * // # /A # +.G 2 $$ $2 5 $# $ J2 3 $ + 6 /, 6 +- C / C EE C // : $ EA : $ +A : $ -G : $ F K + !+ ! 7 I$ I$ I$ I$ $ D D D : D $ 1 G /, G D $ / + 4 +F G+ # 4 $ ) 4 $ 3 I G/ + / A / / 7

[close]

p. 8

! " $ ? 2? 2 6 #4 D$ 9 " J /A F A . E L//++ 4"! /A /F F ! " 2 ! 6 ? 62 A . / 8 ! /E , 3 +, 8 1 A -/ A 00 /E E . 6 % $ 9 $ % # % / % % ) 1 1 ? % % /% +% . 87/ 87+ . + 0A +/ A G /A /F 0 0/ /F // /+, +, +0 -E +E /G + . A /F +A /+ / + . + / + + + . / + /% + . G , . . 2 : 1 K ? 8 8 M N $ $ . / / . . . + J D 8 # # J

[close]

p. 9

+ / 0 + / / G + > "! 6 D$ : = ! ! 7 + / + . 1 " 6 : 1 & 6 % 4 ) = & " / G 6 = " " " && " 2 2 2 ? & 6 O # ? !+ 2 2 .G E . > > I A A E 9 + , + / E 2& A E .A 0 .." E E E 4 + 0 E A ; $ " 6 !+ : + .F .+ .E E P 3 / , A 0 - !* 6 5 .F 0 0 G 0 % A E ;$ 5 ( .

[close]

p. 10

$ % & ! * + !" " 2 8 6 !< ) ! * 2 ! A ! F G G @ , !" " + F : / , E . A 8 0 , ! A / G + 6 " 6 ! 0 A 0 MMM! $ ( B + . = & MMM! & ! ) G + . F + > ? D ! J D! K D ! R D ! 1 D! 6 D ! : D ! " " 6 @ 2 + !( 5 $ @2 @2 B B & + /A /. . /0 G + , E //0 : @ # 1 " ; @) > > 2 B + G + E . E , E E + /0 , + . + F . 0 + E 0 E . . 0 . /E . A E + Q D ( > B . + /E / + E - ( S E F , E + A F E . A F E /E . + . E G B+ + - # . /0 @# G A , 0 ? # A A . E . . / . B ) F % E .C " 0 -C -A DA B @ " " . /- 10

[close]

p. 11

) ! " ! ! % E &! # D -, -A D -E -0 D F , F A D F E F 0 D 0, 0A G0 . 7 7 G . . / / + E ///A + / A + E +. +, /. / G B D 0E /, , #& " /, , . ! E B F # ? ? D D ! " @ A B .+ +0 . & '6 6 * % 7 ! +, 7 / A E+ +0 A A T # D -, -A D -E -0 D F , F A D F E F 0 " G0 + + + / + F ! 7 A . E F + G 0 A H I ? ? 8 D D 11 /0 0 T & / / E 7 7 7 7 ++ 0 0 / /

[close]

p. 12

) !+ ( ? ) 1 1 5 ) 9 9 1 ? 7 !+ 1 9 V @ G E 7F A @& U &: 8 " ! :! $ J + 6 / F , . 0 -G / / A . E A / J + A B F E B A F + 0 / + + &: L / F L F F 8 " '$ . + / . - 5$ 6 % % 2 # K ) % / / / . F F . / % % + . F + A / . ! :! " 6 :! 2 L / E A 2 2 = 2 12 $ H $ I $ L E +

[close]

p. 13

* !" ! /7 2 +7 6 .7 2 A7 = E7 = G7 < -7 D F7 2 07 ( ? 2 ? 2 ) 6 4"! % 2 $ L 3 ! "! "+ 6 K ! 2 "+ H L L B ,H L L G D:) ! 2 ( ) $ % 2 ? 2 ) L ? 62 8 + 6+ 6 M N 8 !" " 8 ? 2 ) ) ? ( ) 1 $ @ K 5 '$ ) 2 H ? 2& $ @ V ) 13 .+, / .F. +./GA/ ( EA. % $ A+/ /GE //G0 /.F E00 H < // EA 0, 0 .. $ B A 6 < +F A G- ?6 $ ! !

[close]

p. 14

! + !+ " 6 8 0 Entrevistes ocupacionals Assessoraments Seguiments Assistents sessions informatives Feines gestionades Usuaris que han trobat feina 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 !+ 0 Entrevistes Assessoraments Projectes d'empresa Empreses creades Formació reciclatge Suport a l'empresa Tramitació d'ajudes 50 100 ! 150 200 250 14

[close]

p. 15

! + +" 6 8 * 6! 11,00% 10,50% 10,00% 9,50% 9,00% 8,50% 8,00% 7,50% 7,00% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ! Centelles Osona Catalunya "! + 3 O # ) ) ) ) @ $ B +, + ++E /A , A , /E E $$ $$ $ $ $ $ 3 K @ B /0, /. +G . //, H H H 0 F, A , . -$ A , G , H F H , /0, % $ F, F, @ $ B G , . , 2 2 " 15 +G , /G , /+

[close]

Comments

no comments yet