Chon Ly Dieu Ngon (Luat Tam The)

 

Embed or link this publication

Description

Luat Tam The

Popular Pages


p. 1

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ TÒA THÁNH TÂY NINH CHƠN LÝ DIỆU NGÔN (LUẬT TAM THỂ) Soạn giả: Kiến Tâm PHAN HỮU PHƢỚC Thừa Sử Hiệp Thiên Đài Sọan Giả Giữ Bản Quyền 1952 Kiểm duyệt giấy phép số:1264A/B.A Tây Ninh, ngày 30 tháng 9 năm 1952. T.M. Tỉnh Trƣởng Hội Trƣởng Ban Kiểm Duyệt Phó Tỉnh Trƣởng (Ấn ký) In tại nhà in Võ văn Vân 201-211 Kitchener - Saigon. In lần thứ nhứt 5.000 quyển

[close]

p. 2

Trong quyển sách nầy có rất nhiều tài liệu để quí Ngài tra cứu suy nghiệm về những điều cần yếu cho ngƣời mộ Đạo nhƣ dƣới đây:                Con ngƣời do những Thể nào tạo nên? Nguyên căn ba Thể tạo nên con ngƣời. Bản tính ba Thể của ngƣời và của Tạo Đoan. Con ngƣời từ đâu mà đến rồi sau khi chết con ngƣời đi về đâu và sẽ trở nên thể nào? Tam Bửu: Tinh, Khí, Thần là gì? Hiến dâng Tam Bửu có ý nghĩa gì? Qui y Tam Bảo có ích gì cho con ngƣời? Phải thể nào mới là ngƣời có Đạo? Lƣơng tâm, Vía, Phách, Trí Giác, Trí Huệ là gì? Phƣơng tu luyện ba Thể con ngƣời. Tam Bửu hiệp nhứt nơi ngƣời, Đạo, Tạo Đoan. Tôi là gì? Thiên Thƣợng là gì? Thiên Hạ là gì? Bát Quái Đài, Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài là gì? Thần, Thánh, Tiên, Phật là thế nào? Huyền bí siêu thoát - hiệp một cùng Thƣợng Đế. CHƠN LÝ DIỆU NGÔN (v.2011) Trang 2

[close]

p. 3

NỘI DUNG     Tựa Thánh Thơ của Trần Khai Pháp Chƣởng Quản Bộ Pháp Chánh Hiệp Thiên Đài Văn Thơ của Phối Sƣ Thƣợng Vinh Thanh Cố Vấn Hành Chánh Đạo Lời nói đầu 1. Ba thể con ngƣời o Nguyên căn ba thể con ngƣời o Bản tính ba thể con ngƣời 2. Ba thể của nền Đại Đạo o Định lý danh từ Bát Quái Đài o Phụ luận về Bát Quái o Định lý danh từ Hiệp Thiên Đài o Định lý danh từ Cửu Trùng Đài o Đền Thánh 3. Luật tam thể hiệp nhứt 4. Muốn trở nên ngƣời Đạo 5. Luật dâng Tam Bửu 6. Phụ luận về ba thể con ngƣời 7. Cái Tôi 8. Phƣơng tu luyện ba thể con ngƣời 9. Phụ luận về phƣơng tu luyện mỗi thể con ngƣời 10. Huyền bí siêu thoát Phụ ghi: Để tiện việc tham khảo chúng tôi mạo muội thêm vào phần NỘI DUNG trên đây (Nguyên chánh bản không có). CHƠN LÝ DIỆU NGÔN (v.2011) Trang 3

[close]

p. 4

Tựa Quyển sách nhỏ nầy đƣợc Đức HỘ PHÁP thêm và chỉnh lại nhiều khuyết điểm, lại có lời phê của Đức NGÀI: "Trần KHAI PHÁP, Bần Đạo cho tựa quyển sách nhỏ nầy là CHƠN LÝ DIỆU NGÔN và thưởng Thừa Sử Phan hữu Phước Đạo hiệu Kiến Tâm một số bạc là 500$00." ........................................ HỘ PHÁP (Ký tên và đóng dấu) Qua để lời khen em Thừa Sử KIẾN TÂM đã . . . . . . . viết đặng quyển sách nhỏ nầy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HỘ PHÁP (Ký tên và đóng dấu) Vì thế mà quyển sách nầy đƣợc vinh diệu mang tên là CHƠN LÝ DIỆU NGÔN. Đoạn tôi mới đem trình Ngài KHAI PHÁP Chƣởng Quản Bộ Pháp Chánh, thì rất hân hạnh nhận đƣợc bức thơ của Ngài nhƣ sau đây: CHƠN LÝ DIỆU NGÔN (v.2011) Trang 4

[close]

p. 5

Thánh Thơ của Trần Khai Pháp HIỆP THIÊN ĐÀI Văn phòng BỘ PHÁP CHÁNH ---ooo--Số: 1.615/P.C. ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ (Nhị Thập Thất Niên) TÒA THÁNH TÂY NINH Chƣởng Quản Bộ Pháp Chánh Hiệp Thiên Đài Kính gởi cho Ông Thừa Sử PHAN HỮU PHƢỚC Pháp Danh là KIẾN TÂM Hiền Hữu, Đƣợc hân hạnh đọc suốt quyển "CHƠN LÝ DIỆU NGÔN" của Hiền Hữu vừa sáng tác về Luật Tam Thể, thật là một công trình khảo cứu rất sáng suốt về Đạo Lý bí truyền của nền Chánh Giáo mà từ nào tới giờ chƣa ai để tâm tham khảo cho chí lý của nó. Bần Tăng, ngoài lời ban khen xứng đáng của ĐỨC HỘ PHÁP, tƣởng không còn lời ca tụng chi cân đối bằng nữa, thoảng có thêm vào cũng là thừa. Bần Tăng chỉ có mấy lời giới thiệu cùng những trang độc giả và, những bạn Đạo ham mộ Chơn Lý về Đạo Giáo, và mong rằng quyển sách nhỏ nầy sẽ bổ ích một phần nào cho đời ngƣời trong buổi nƣớc nhà đƣơng cơn hỗn loạn về tinh thần lẫn vật chất. Khiêm tốn chào Hiền Hữu. TÒA THÁNH, ngày 25 tháng 7 Nhâm Thìn. (le 13 Septembre 1952) KHAI PHÁP (Ký tên và đóng dấu) TRẦN DUY NGHĨA CHƠN LÝ DIỆU NGÔN (v.2011) Trang 5

[close]

p. 6

Văn Thơ của Phối Sƣ Thƣợng Vinh Thanh CAODAÏSME 3e Amnistie de Dieu en Orient Sait-Siège Tây Ninh ---ooo--N' 261/C.V. ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ TÒA THÁNH TÂY NINH Ngày 24 tháng 8 năm Nhâm Thìn (le 12 Octobre 1952) Phối Sƣ Cố Vấn Hành Chánh Đạo gởi cho ông Thừa sử Phan Hữu Phƣớc Đạo hiệu Kiến Tâm Hiền đệ, Nhận đƣợc bản cảo "Luật Tam Thể" mà Đức Hộ Pháp vừa tặng cho tựa đề là Chơn Lý Diệu Ngôn, tệ huynh thƣởng thức hết tinh hoa của nó trƣớc khi trả lại cho hiền đệ. Chí lý thay! Công phu khảo cứu tỷ mỷ, câu văn mô tả gọn gàng, chơn lý biện minh rõ rệt, thật là một quyển cẩm nang giúp hay cho hàng độc giả cố tâm tầm Đạo. Không cần luận giải, đời phức tạp của hạng ngƣời sức cô thế yếu và vẻ lạc quan của kẻ mơ mộng giàu tiền kém bạn, các Đấng dạy ta thực hiện cho đƣợc hai chữ thƣơng yêu và công bình làm then chốt cho sự sống thiên nhiên đƣợc phần tiến hóa; sống ấy phải là sống vui, sống khỏe, sống có tâm hồn đạo đức, bất luận là giai cấp nào, có thể nắm tay nhau làm bổn phận con ngƣời. Còn hiểu đƣợc nguyên lý vũ trụ và căn bản nhơn sanh để cụ thể hóa một tinh thần bất hủ, thì cuốn sách nầy giúp hay cho đại chúng chẳng ít. Ngƣời ta cho đời là thơ mộng; có kẻ thở than cho đời là cảnh khổ, song ngƣời ta quên rằng thực tế dạy ta tự giác trong mọi việc giải quyết hợp pháp, đem lại nguồn an ủi vững bền tƣơi đẹp; nên chi đọc quyển CHƠN LÝ DIỆU NGÔN (v.2011) Trang 6

[close]

p. 7

"Chơn Lý Diệu Ngôn" nầy, tệ huynh có cảm tƣởng dầu ai có ác tính cho mấy, sau khi xem quyển sách nầy cũng phải hồi đầu hƣớng thiện, vì khi hiểu căn bản của loài ngƣời rồi, tự nhiên phải tìm con đƣờng giải thoát, tức là con ĐƢỜNG ĐẠO. Thân mến, Ký tên và đóng dấu Thƣợng Vinh Thanh (TRẦN QUANG VINH) CHƠN LÝ DIỆU NGÔN (v.2011) Trang 7

[close]

p. 8

Lời nói đầu Con ngƣời muốn tạo nên một tòa lầu đài! Thì tức nhiên phải dự bị những vật liệu cần thiết, qui định kiểu vở trù hoạch tất cả phƣơng pháp thật hành để xây dựng tòa lầu đài ấy. Còn ngƣời muốn tu hành! Thì cũng vậy, tức là phải tìm hiểu những qui điều, giáo lý, luật pháp hợp thành phƣơng châm vạch đƣờng CHƠN LÝ hầu đặt để đức tin vào đƣờng tu hành. Dụng văn tự khảo luận về CHƠN PHÁP là việc khó, nên tôi viết quyển sách nầy với rất nhiều cố gắng và cẩn thận. Mỗi câu đều đƣợc chọn lọc, cân nhắc, không cho thừa, không để thiếu; chữ nào nghĩa nấy phân minh, cốt để tránh sự hiểu lầm về cái LÝ bên trong của mỗi đoạn; nhƣng cũng chƣa dám cho là toàn hảo. Vậy khi đọc qua một câu, xem rồi một đoạn, xin chƣ ĐẠI ĐỨC để ý chỉ giáo cho những điều khuyết điểm, tôi xin trân trọng đa tạ. Và, xin quí bạn mộ Đạo để tâm suy nghiệm từ chữ, từ câu, dùng đoạn nầy làm biện chứng cho đoạn khác, suy tầm cho ra CHƠN LÝ rồi hãy đặt đức tin vào. Hoặc giả quí bạn có điều thắc mắc khó nghĩ, không nhận định đƣợc, thì cứ viết thơ gởi đến, tôi rất vui lòng hầu đáp. (*) Tôi ƣớc mong, hân hạnh sẽ tiếp đƣợc những trích điểm quí báu đầy đủ CHƠN LÝ để bổ túc cho quyển in kỳ nhì đƣợc phần chu tất hơn, may ra cũng là giúp cho đời một ít tia sáng trên con đƣờng CHÁNH GIÁO. Soạn giả: KIẾN TÂM (*) Quyển sách nầy đƣợc ấn bản vào năm 1952. Hiện giờ tác giả đã trở về Thiêng liêng vị. CHƠN LÝ DIỆU NGÔN (v.2011) Trang 8

[close]

p. 9

Ba thể con ngƣời Con ngƣời là kết tinh của TẠO HÓA, do ba phần tạo nên:  Phần thứ nhứt là THÂN THỂ hay Vật Chất.  Phần thứ hai là CHƠN THẦN hay Thần Hồn.  Phần thứ ba là CHƠN LINH hay Linh Hồn. Vật hữu bổn, thủy hữu nguyên, thì lẽ dĩ nhiên ba THỂ tạo nên con ngƣời cũng có nguyên căn của nó. Một khi đã tìm hiểu đƣợc nguyên căn ba THỂ con ngƣời rồi thì ta có thể trả lời câu hỏi: Con ngƣời từ đâu mà đến và sau khi chết con ngƣời sẽ trở nên thế nào? Nguyên căn là nguồn gốc sản xuất. Trong bầu Tạo Hóa hễ có những thể chất gì thì con ngƣời cũng do thể chất ấy mà sản xuất chớ không khi nào từ chỗ không có gì hết mà sanh ra có đƣợc. Chẳng qua là trong bầu Tạo Hóa có những thể VÔ HÌNH, HỮU HÌNH và BÁN HỮU HÌNH. Từ Thể Vô Hình biến ra Thể Hữu Hình, rồi từ Hữu Hình biến trở lại Vô Hình và ở giữa hai Thể Vô, Hữu ấy có một Thể Bán Hữu Hình. Ấy là cơ biến chuyển không ngừng của THỜI GIAN ở trong KHÔNG GIAN, từ KHÔNG biến SẮC rồi SẮC biến KHÔNG, tạo thành cơ Tấn Hóa. CHƠN LÝ DIỆU NGÔN (v.2011) Trang 9

[close]

p. 10

Nguyên căn ba thể con ngƣời A.- Đấng Tạo Hóa tạo ra muôn loài, là Đấng Chí Linh, rất linh diệu, toàn năng, toàn tri, thống ngự vạn vật, dịch sử quần LINH mà ta gọi là ĐỨC CHÍ TÔN giáng lập nền ĐẠI ĐẠO, tá danh là Đức CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT. Ấy là Ngôi Thứ Nhứt thuộc về PHẬT, nguyên căn của CHƠN LINH, thể vô hình. ### B.- Phần KHÍ SANH QUANG điều động khí âm dƣơng lƣu hành trong trời đất, nuôi sống vạn vật, nắm cơ sanh diệt và định mệnh của muôn loài mà ta gọi là Đức DIÊU TRÌ KIM MẪU hay là PHẬT MẪU. Phật Mẫu là Đệ Nhị Pháp Thân của CHÍ TÔN chuyển Âm Quang gầy tạo Càn Khôn Võ Trụ, tiếng Phạn gọi là Amra. Thật ra Phật Mẫu là Chơn Thần của Vô Trung Từ Phụ. Ấy là Ngôi Thứ Nhì thuộc về PHÁP, nguyên căn của CHƠN THẦN, thể bán hữu hình. ### C.- Phần Vật Chất, gồm có thổ, mộc, thạch, kim, thủy do hai khí âm dƣơng cấu tạo mà sanh hóa, biến hình, thành VẠN VẬT HỮU SANH. Ấy là Ngôi Thứ Ba thuộc về TĂNG, nguyên căn của THỂ HÀI, thể hữu hình. CHƠN LÝ DIỆU NGÔN (v.2011) Trang 10

[close]

p. 11

Bản tính ba thể con ngƣời LINH HỒN.- Theo Đại Đạo Chơn Pháp gọi là CHƠN LINH, nguyên căn sản xuất nó là THƢỢNG ĐẾ hay là THIÊN ĐẾ. Cái LÝ siêu việt của Chơn Linh là toàn thiện, có đủ cả TRÍ và HUỆ nên gọi là THIÊN LƢƠNG. Nhờ Trí và Huệ mà con ngƣời có sự thông cảm đến những việc Kiết Hung từ xa hay gần sắp xẩy đến bất ngờ và cũng nhờ đó mà lãnh hội đƣợc những điều ngoài phạm vi hiểu biết của Lục Giác Quan là: Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân, Ý. Con ngƣời nhờ có Chơn Linh nầy mà Linh, vì chính Chơn Linh có phận sự dìu dẫn, giáo hóa Chơn Thần đi trên đƣờng tiến hóa từ phẩm Ngƣời đến phẩm Thần, Thánh, Tiên, Phật. (1) ### THẦN HỒN.- Theo Đại Đạo Chơn Pháp gọi là CHƠN THẦN. Do nơi Chơn Thần nầy mà có lẽ sống bên trong của vạn vật hữu hình. Nguyên căn sản xuất nó là Khí Sanh Quang lƣu hành trong trời đất. Chơn Thần vốn là lẽ sống bên trong của vạn vật hữu hình, tiến hóa từ Sanh Hồn (2) đến Giác Hồn (3) rồi từ Giác Hồn tiến hóa thêm nữa mới có ít nhiều Lƣơng Tri và Lƣơng năng, tức là còn ở vào phẩm Thú Cầm bẩm thọ đƣợc một phần Linh từ trong Khí Sanh Quang mà có. Từ phẩm Thú Cầm tức là phẩm có Thần Hồn rồi, thì nhờ có Chơn Linh ngự trị, dìu dẫn, giáo hóa mà Thần Hồn tiến thêm lên, hóa thành Chơn Thần tức là đoạt đặng phẩm Ngƣời rồi vậy. Con ngƣời nhờ cái Chơn Thần nầy mà có Trí Giác, Tinh Thần, Khí Phách, khôn hơn vạn vật. CHƠN LÝ DIỆU NGÔN (v.2011) Trang 11

[close]

p. 12

### XÁC THỊT.- Ấy là Thân Thể con ngƣời. Thể chất do hai khí âm dƣơng cấu tạo thành vật hữu sanh và xác hài con ngƣời hay của vạn vật đều do vật chất kết tinh tạo thành, nên có tính dục hóa, dục sanh là tính của xác thịt. (1) Nhơn vi vạn vật tối linh là nhờ có Chơn Linh. Vả lại con ngƣời đƣợc gọi THIÊN HẠ là nhờ có Chơn Linh, vì lẽ Đấng CHÍ LINH là THIÊN THƢỢNG còn CHƠN LINH là chiết thân của Chí Linh nên gọi là THIÊN HẠ. (2) Sanh Hồn là Kim Thạch Hồn. (3) Giác Hồn là Thảo Mộc, Côn Trùng Hồn. CHƠN LÝ DIỆU NGÔN (v.2011) Trang 12

[close]

p. 13

Ba thể của nền Đại Đạo Đức Chí Tôn dùng huyền diệu cơ bút giáng lập ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ cũng không ngoài mặt luật TAM THỂ, nên có:  BÁT QUÁI ĐÀI tƣợng trƣng Linh Hồn.  HIỆP THIÊN ĐÀI tƣợng trƣng Chơn Thần.  CỬU TRÙNG ĐÀI tƣợng trƣng Thể Hài. - BÁT QUÁI ĐÀI.- Trên có Đấng CHÍ LINH ngự trị, dƣới có Tam Trấn Oai Nghiêm và Thần, Thánh, Tiên, Phật nơi Ngọc Hƣ Cung nắm Thiên Điều, cầm quyền cai trị cả CÀN KHÔN. Ấy là phần VÔ VI. - HIỆP THIÊN ĐÀI.- Trên có Đức Hộ Pháp chƣởng quản, dƣới có Thƣợng Sanh, Thƣợng Phẩm, kế đến Thập Nhị Thời Quân, giữ gìn LUẬT ĐIỀU TAM GIÁO qui nhứt là ĐẠI ĐẠO CHƠN PHÁP do Thiên Điều biến tƣớng. Ấy là phần BÁN HỮU HÌNH, đài ngự của Đức CHÍ TÔN. - CỬU TRÙNG ĐÀI.- Trên có Giáo Tông chƣởng quản, dƣới có Chức Sắc cầm quyền cai trị phần thể tƣớng hữu vi. Ấy là phần HỮU HÌNH, nơi chịu mệnh lệnh của LUẬT PHÁP CHƠN TRUYỀN của ĐẠO. CHƠN LÝ DIỆU NGÔN (v.2011) Trang 13

[close]

p. 14

Định lý danh từ Bát Quái Đài Trƣớc kia vua Phục Hi, khi mục kiến đặng Long Mã quá hà đồ, nơi lƣng có tƣợng ảnh Bát Quái và Ấn Kiếm mới tìm hiểu đƣợc 8 cái NGUYÊN LÝ căn bản của cơ KHAI THIÊN LẬP ĐỊA, nên đặt ra thứ chữ viết bằng những gạch liền và gạch đứt, đặt tên cho 8 Nguyên Lý ấy gọi là BÁT QUÁI. Bát Quái là 8 Quẻ hay 8 Cung: Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài. Bát Quái là tƣợng trƣng cơ tạo đoan Càn Khôn Võ Trụ và bí ẩn của Vạn Linh, tức cho rằng là nơi Đức Chí Tôn ngự ban bố mọi quyền năng của KHÔNG GIAN, nơi sản xuất ra Vạn Linh, nên chi nói về Càn Khôn Vũ Trụ thì Đức Chí Tôn là LINH HỒN, là Chúa Cả vì chính NGƢỜI là Đấng CHÍ LINH đã tạo hóa ra vậy. Vì thế Bát Quái Đài là LINH HỒN của các Đạo Giáo mà thật ra là của ĐẠI ĐẠO đó vậy. CHƠN LÝ DIỆU NGÔN (v.2011) Trang 14

[close]

p. 15

Phụ luận về Bát Quái Trên đây là luận giải tổng quát để nhận thức sơ qua danh từ Bát Quái mà thôi, chớ không phải khảo luận về Bát Quái, vì lẽ sự tìm hiểu về Bát Quái là một Khoa Học vĩ đại về VŨ TRỤ QUANG cần phải đem hết tinh thần thông minh mẫn huệ và lắm công phu tìm hiểu học hỏi mới có thể lãnh hội đƣợc một phần nào. Bát Quái là một khoa học về càn khôn võ trụ mà càn khôn vũ trụ là vô biên vô tận, biến hóa vô ngần, thì khoa học ấy là một khoa học vô định giới. Trí óc nhơn sanh còn đƣơng tìm tàng thấu đáo mãi mãi mà e chƣa bao giờ đến mục đích của nó, vì hào quái biến thiên, theo huyền vi bí mật của cơ thể Tạo Đoan càn khôn vũ trụ nên nó không cùng không tận. Vịn theo Việt Sử, trƣớc kia có Cụ Trạng Trình đƣợc xem bộ Thái Ất Thần Kinh, hiểu đƣợc chút ít về huyền vi mầu nhiệm của Bát Quái tức Cụ là Bậc đã tham khảo về cái Lý Sanh Hóa của Càn Khôn biến hóa, bởi nhờ chiếm đặng huyền bí quyền năng Tinh Tƣợng. Dầu cho một con ngƣời, một xã hội toàn địa cầu nhơn loại hay là toàn tinh đẩu địa hoàn của vũ trụ cũng đều chịu mạng lịnh huyền bí của càn khôn vũ trụ điều khiển và định mạng. CHƠN LÝ DIỆU NGÔN (v.2011) Trang 15

[close]

Comments

no comments yet