http://www.milam-sk.eu/

 

Embed or link this publication

Description

KATALÓG PRODUKTOV - PROFI

Popular Pages


p. 1

       

[close]

p. 2

             

[close]

p. 3

  

[close]

p. 4

  1

[close]

p. 5

  CZ Novimatik ADL je mycí prostøedek urèený na strojní mytí nádobí. Vysoká odmašovací schopnost zaruèuje dokonalé odstranìní neèistot i pøi silném zneèištìní. Výrobek se používá spoleènì s oplachovacím prostøedkem Novimatik ATR. GB Novimatik ADL is a detergent intended for industrial washing-up.High degreasing ability assures a perfect elimination of contamination even when strongly contamined. This product is recommended to be used together with rinse aid Novimatik ATR. 2

[close]

p. 6

  Zásobník na mycí prostøedek naplòte podle návodu k myèce, po mytí musí následovat oplach èistou vodou. Reservoir for washing detergent fill according to the manual instructions. After washing-up is finished rinse with clean water. 3

[close]

p. 7

  Pomocí mechanického rozprašovaèe naneste rovnomìrnou vrstvu pìny, nechte pùsobit 15-30 min. a potom opláchnìte vodou. láhev s uzávìrem 1l, kanystr 5 l,/ bottle with cap 1l, canister 5l 4

[close]

p. 8

  Nebezpeèí/ danger 5

[close]

p. 9

  6

[close]

p. 10

  F dráždivý/ irritant vysoce hoølavý/ highly flammable 7

[close]

p. 11

  8

[close]

p. 12

  9

[close]

p. 13

10

[close]

p. 14

CZ Tekutý koncentrovaný èisticí a odmašovací prostøedek, urèený pro profesionální použití s emulgaèní schopností, který je urèen pro pìnové èištìní, tlakové mytí, ale i bìžné ruèní mytí. Vytvoøená pìna má vysoký èistící a odmašovací úèinek pøi úklidu zneèištìných ploch a pøedmìtù pøedevším v potravináøském prùmyslu, kafilériích, ale i ve strojírenství a dalších odvìtvích prùmyslu. Je vhodný jak pro pøedmìty z ušlechtilé oceli, tak umìlých hmot, nedoporuèuje se aplikace na hliníkové pøedmìty. GB A liquid concentrated cleaner and degreaser for professional use with emulsifying effect intended for foam cleaning, pressure washing and also for common hand washing. Created foam shows the high cleaning and degreasing effect when cleanup all polluted surfaces and things above all in the food industry, rendering plants and also mechanical engineering and other industrial branches. Torsan A is suitable for noble steel products and plastic products as well. It is not recommended to be applied on aluminium things. 11

[close]

p. 15

PET 12

[close]

Comments

no comments yet