Nematodo

 

Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1

xaneiro 2011 especial nematodo do piñeiro bursaphelenchus xylophilus imaxe do microscópico nematodo do piñeiro boletín informativo da asociación ecoloxista adenco que é o nematodo do piñeiro é un invertebrado de tamaño microscópico que non se ve a simple vista e para detectar a súa presenza hai que estudar a madeira nun laboratorio como se move este gusano microscópico que se atopa no interior do piñeiro trasládase dun lugar a outro enriba do insecto vector o monochamus galloprovincialis cando este se atopa na árbore grazas a isto digamos que montado nun insecto voador o nematodo pode desplazarse km e afectar a moitas árbores coníferas como chegou a europa a falta de control das madeiras exportadas desde os países asiáticos fixo que a praga chegase a portugal en 1999 onde a nula politica de control por parte das autoridades portuguesas converteu os primeiros casos nunha auténtica praga pondo en perigo ao noso país e como chegou a galiza evidentemente era doado que o nematodo chegase aos nosos montes estando portugal como está ecos diferentes movementos insecto vector sobre o que do vector viaxa o nematodo que se tiñan detectado mais os movementos inconscientes de madeira contaminada sen ningún tipo de control por parte dos axentes implicados puido axudar a que o vector e o nematodo recorresen centos de quilómetros e chegasen a nós e que danos causa o nematodo seca os piñeiros nun tempo record de un a tres meses dependendo da saúde da árbore evidentemente árbores que secan sempre as houbo nos nosos montes pero a presenza do nematodo confirmada agora obríganos a tomar medidas que ninguén quere pero coas que debemos evitar que o problema chegue a outros lugares e que a nosa economía e o noso ecosistema sufra en exceso.

[close]

p. 2

a xunta na súa primeira resolución anunciando a presenza do nematodo no condado recollía as medidas a levar a cabo para evitar a propagación da praga establecía dúas zonas unha denominada zona a cun radio de afección de 1,5 km e outra a zona b cun radio de afección de 20km na zona a erradicaranse todas as especies sensibles case todas as especies de coníferas sendo o piñeiro a principal especie afectada na zona b eliminaranse as árbores mortas para eliminar lugares onde poida vivir o insecto vector ademais nestas dúas zonas está prohibido a saída de plantas madeira embalaxes e residuos de madeira de especies sensibles sen os controis oficiais que certifiquen que está libre da praga o nematodo do piñeiro unha 1934-eeuu descubren en eeuu a existencia do nematodo porén alí non causa ningún dano considerable nos montes china taiwan xapÓn desde mediados do século xx detéctanse casos en varios países asiáticos onde o problema comeza a ser moi grave ao cronoloxÍa circunferencia de 1,5 km de raio na que se vai a proce especies sensibles coa intención de que a praga non s tempo que diferentes organismos internacionais dan a voz de alarma declarando ao nematodo como organismo de corentena para evitar que a enfermidade chegue a europa portugal en 1999 detéctase o primeiro caso en europa as autoridades non actuaron coa

[close]

p. 3

a amenaza para noso monte eder a eliminar todas as se propague a outras zonas a xunta na resolución de 17 de novembro de 2010 publicada no dog o 26 de novembro da dirección xeral de produción agropecuaria declara a presenza no país do organismo de corentena bursaphelenchus xylophilus e en cumprimento da diferente normativa existente procede a tomar decisións para a erradicación da praga demarcando dúas zonas de acción coñecidas como zona a e zona b con radios de afección de 1,5km e 20km respectivamente posteriormente a consellaria do medio rural a través do anuncio de 17 de decembro publicado no dog o 31 de decembro resolvía iniciar a execución das medidas fitosanitarias establecidas na normativa vixente para erradicar a praga dando diferentes prazos para que os particulares afectados procedan a retirar os permisos oportunos para cortar a madeira da zona afectada sen deixar claro cales serán os prezos de indemnización no caso de que sexa a propia adminsitración a que proceda a talar a madeira ao tempo que determinaba as parcelas afectadas con exactitude neste tempo a propia xunta abría dúas oficinas de información aos afectados en taboexa e en leirado onde segundo as propias opinións dos afectados os técnicos responsables non foron quen de dar resposta ás preguntas plantexadas galiza novembro de 2010 confírmase a presenza do nematodo nun monte de leirado e a xunta comeza a dar pasos indecisos para frear a propagación da praga publicando unha resolución e un anuncio no dog no que se dan os primeiros e indecisos pasos para por freo á praga determinación necesaria e hoxe o país veciño está infestado póndonos a nós en alerta extremadura declárase a presenza do nematodo en 2008 procedendo á erradicación de 3km de especies sensibles desde o punto infectado.

[close]

p. 4

adenco difundiu o mesmo día no que o dog confirmaba a presenza do nematodo a información aos medios de comunicación porque considerabamos como seguimos a considerar que a información é a peza básica para que todos contribuamos a frear a praga unha información que ten que ser clara transparente periódica e útil adenco quere que a xunta asuma a súa responsabilidade na xestión da praga sen deixar en mans dos afectados os custos dun problema que de ningún xeito buscaron a xunta debe fixar con claridade e coa antelación suficiente os prezos de indemnización por metro cúbico de madeira ou por pé a xunta ten que establecer xa liñas de axuda a todos os afectados do sector desde os madeireiros aos particulares pasando polos viveiristas coa prevención de non volver a caer no monocultivo sexa da especie que sexa adenco propón aos alcaldes crear unha comisión de seguimento e elaborar un plan de actuación integral nome apelidos enderezo cp concello e-mail teléfono número de conta banco pastor 0072-0405-81-0000210287 a que esperas para facerte socio 12 ano ou 6 estudantes e parados debe configurarse un plan de actuaciÓn integral a un mínimo de cinco anos vista onde estén representados todos os interesados adenco segue apostando pola creación dunha comisiÓn de seguimento onde todas as partes poidan estar representadas e onde se informe de xeito detallado das accións a levar a cabo onde haxa verdadeiro diálogo e con capacidade de decisión apartado de correos 132 36860 ponteareas tlf 666 893 879 .adencotea@yahoo.es.

[close]

Comments

no comments yet