brochure alarminstallaties (2013)

 

Embed or link this publication

Description

brochure

Popular Pages


p. 1

www.brugge.be Infowijzer Alarminstallaties v.u. j. coens, stadssecretaris, burg 12, b-8000 brugge 1

[close]

p. 2

De inhoudstafel 0. Inleiding 1. Enkele definities 1.1 Wat wordt beschouwd als een alarmsysteem? 1.2 Vakjargon 2. Hoe werkt een alarmsysteem nu eigenlijk? 3. Soorten detectoren 4. Het wettelijk kader 5. Geldt de wetgeving voor elk alarmsysteem? 6. De erkende beveiligingsonderneming 6.1 De rol van het ministerie van Binnenlandse Zaken 6.2 Wie zijn de erkende beveiligingsondernemingen? 6.3 Installatie en onderhoud 6.4 De bescherming van de persoonlijke levenssfeer 7. De eisen waaraan een alarminstallatie moet voldoen 8. De plichten van de gebruiker 8.1 Melding aan het e-loket van de Federale Overheid 8.2 Doe het zelf 9. Alarm! Wat nu? 10. De contactpersoon 11. Aansluiting bij een meldkamer verplicht of niet? 12. Afmelding 13. Contact 3 4 4 4 5 6 7 7 8 8 8 9 9 10 11 11 13 13 14 14 15 15 inleiding eigenaar of gebruiker van een alarminstallatie, dit moet je weten! De laatste jaren werden heel wat veranderingen doorgevoerd op vlak van sensibilisering met betrekking tot het gebruik van alarminstallaties. Daarom is er nood aan juiste informatie over de rechten en plichten die je als gebruiker van een alarminstallatie hebt. Het gebruik van alarmsystemen is wettelijk geregeld zodat politiediensten doelgericht kunnen reageren op elke noodoproep. Zo wordt de politie niet bestookt met ‘valse alarmen’ en kan ze zich concentreren op echte noodgevallen. Deze infowijzer bevat belangrijke informatie over de installatie en het (eerste) gebruik van een alarmsysteem en over wat er moet gebeuren als het alarm afgaat. Een alarmsysteem heeft uiteraard enkel zin als je ook andere voorzorgen neemt. Er bestaan heel wat organisatorische of bouwkundige maatregelen. Waar goed hang- en sluitwerk een preventieve werking heeft, schrikt een elektronische beveiliging van je huis inbrekers nog eens extra af. Organisatorische maatregelen kunnen door iedereen worden toegepast, zijn kostenloos en vaak heel eenvoudig. Meer informatie over beide soorten maatregelen vind je in de infowijzer inbraakpreventie. Het gebruik van een alarminstallatie vereist heel wat discipline. Heel dikwijls moet je je gewoonten aanpassen. Je zult onder andere rekening moeten houden met het doen en laten van medebewoners, huisdieren, kinderen, poesthulp,… Maar ook consequent het alarm activeren wanneer je de woning verlaat of deactiveren wanneer je het pand betreedt. Een alarm kost geld, tijd, en energie. Dus denk tweemaal na vooraleer je beslist om deze elektronische maatregel in huis te halen. 2 3

[close]

p. 3

1. Enkele definities 1.1 Wat wordt beschouwd als een alarmsysteem? Alle elektrische of elektronische systemen die worden aangewend om misdrijven tegen personen of goederen te voorkomen of vast te stellen. 1.2 Vakjargon • Goederenalarmsysteem: een alarmsysteem bestemd om misdrijven tegen goederen te voorkomen of vast te stellen. • Persoonsalarmsysteem: een alarmsysteem bestemd om misdrijven tegen personen te voorkomen of vast te stellen (bvb. hold-up knop). • Buitensirene: een geluidstoestel dat hoorbaar is tot buiten het beveiligd goed. De buitensirene kan zowel binnen als buiten het gebouw zijn aangebracht. • Buitenlicht: een alarmsysteem met buitensirene moet ook voorzien zijn van een buitenlicht waarvan de lichtsignalen zichtbaar zijn op de openbare weg. Het buitenlicht functioneert tot het alarm is uitgeschakeld. • Meldsysteem: elk communicatiemiddel waarmee een persoon die zich niet bevindt in het beveiligde goed, op de hoogte gebracht kan worden van een alarmsignaal. • Alarmmelding: elke melding bij de politie van een indringing of een poging daartoe ten gevolge van een alarmsignaal. • Vals alarmsignaal: elk alarmsignaal dat niet het gevolg is van een binnendringing of een poging daartoe (bvb. door de hond). • Contactpersoon: een persoon aangesteld door de gebruiker van het alarmsysteem, die bij afwezigheid van de gebruiker in zijn naam optreedt, toegang heeft tot het beveiligde goed en kennis heeft van de bediening van het alarmsysteem. 2. Hoe werkt een alarmsysteem nu eigenlijk? Het alarmsysteem kan alleen werken als het is ingeschakeld. Een alarm kan je inschakelen door middel van een sleutelcontact, badge, afstandsbediening, codeklavier, cijfercombinatie of zelfs via je telefoon, pda (personal digital assistent) of pc (personal computer). Een detector registreert de inbraak of inbraakpoging door bijvoorbeeld: • het openen van een deur of raam (magneetcontact) • het breken van glas (met een glasbreukmelder) • het binnenkomen in een ruimte (met ruimtelijk werkende detector) Vervolgens wordt de registratie van de detector doorgestuurd naar de centrale eenheid van je alarm. De centrale zet de impuls om in een alarmsignaal. Een alarmsignaal kan bestaan uit: • een optisch signaal: een knipper-, schrik- of zwaailicht • een akoestisch signaal: een sirene • een stil alarm waarbij een automatisch telefoonkiesapparaat de bewakingsdienst of een privé-persoon verwittigt. De politiediensten worden niet meer opgeroepen • een combinatie van deze bovenstaande mogelijkheden 4 5

[close]

p. 4

3. Soorten detectoren Magneetcontact: Wordt gebruikt voor detectie op openingen zoals ramen, deuren, luiken,… Het is een goedkope en plaatselijke beveiliging. Dit type is één van de meest gebruikte systemen. Passief infrarood: Wordt geplaatst in gesloten ruimtes en neemt de detectie waar van een beweging van de lichaamstemperatuur van een bepaald oppervlak met een bepaalde snelheid. Het is ongevoelig voor trillingen en heeft een bereik van 10 – 16 meter. Een correcte plaatsbepaling is essentieel om ongewenste alarmmeldingen te vermijden. Bovendien is het gevoelig voor plotse temperatuurschommelingen zoals zonsinval, e.a. Actief infrarood: In de eenvoudigste vorm maakt men gebruik van een normale lichtbron voorzien van een infraroodfilter zodat het infrarode licht (ook in het donker) niet zichtbaar is. Na bundeling door middel van een optisch lenzenstelsel wordt het infrarode licht gericht op een lichtgevoelige cel. Bij onderbreking van deze lichtstraal wordt een alarmfunctie ingeschakeld. De enigszins deskundige inbreker weet dat een dergelijke installatie makkelijk uit te schakelen is. Microschakelaar: Een beveiliging tegen sabotage van het inbraakbeveiligingssysteem. Er is slechts geringe druk nodig om de schakelaar te laten sluiten of openen, wat uiteindelijk kan leiden tot een vals alarm (vb. wind). Bovendien is het een extra kost bovenop je huidig alarmsysteem. Trilcontact: Een dergelijke schakelaar reageert bij een bepaalde trilling of vibratie. Deze detector kan geplaatst worden op ramen, wanden, plafonds en kluisdeuren. De afstelling moet heel nauwkeurig gebeuren aangezien het trilcontact heel gevoelig is en soms kan leiden tot ongewenste alarmmeldingen (vb. een voorbijrijdende vrachtwagen). Schakelmat (-of contactmat): Een plaatselijke detectie dat bestaat uit een aantal dicht boven elkaar gelegen strippen van een speciale metaalsoort die onderling met een slijtvaste kunststof zijn geïsoleerd. Indien er iemand (met een bepaald minimumgewicht) over de mat loopt komt een contact tot stand. Het is een betrouwbaar en eenvoudig aan te brengen systeem dat onder vloer- of trapbekleding kan worden geplaatst of onder andere waardevolle objecten. Glasbreukmelder: Deze (passieve) melder is in staat de frequentie van het geluid van brekend glas te registreren. De detector wordt op de meest kwetsbare plaats van het raam aangebracht. Glasbreukmelders kunnen niet geplaatst worden op gelaagde beglazing, draadglas, structuurglas,… Ze brengen de betrouwbaarheid in het gedrang. Naast deze passieve glasbreukmelders heb je ook nog de actieve glasbreukmelders. Deze zijn minder storingsgevoelig. 6 Draadspanning: Grote wanden maar ook houten deuren en andere voor inbraak kwetsbare bouwkundige delen zijn onzichtbaar te beveiligen door zigzag aan de binnenkant een draad te spannen waar een ruststroom doorheen loopt. Bij het forceren van het object breekt de draad. Op die manier wordt een alarm ingeschakeld. Een relatief goedkoop systeem waarvan de bedradingsfouten moeilijk zijn op te sporen. Je kunt ook combinatiedetectoren installeren. Deze bestaan uit twee detectiesystemen die zich in één behuizing bevinden. Deze worden geplaatst in ruimtes waar de gewone detectoren te veel kans maakt op ongewenste alarmmeldingen. Combinatiedetectoren zijn ongevoeliger voor nevenfactoren, maar stijgen wel in kostprijs. Bovenstaande opsomming is uiteraard niet-limitatief. Er bestaan meerdere soorten detectoren, maar daarvoor contacteer je beter een speciaalzaak. 4. Het wettelijk kader Het Koninklijk Besluit (K.B.) van 25 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor installatie, onderhoud en gebruik van alarmsystemen en beheer van alarmcentrales, bevat de voorschriften die de gebruiker moet naleven als een alarmsysteem wordt geïnstalleerd of als er zich een vals alarm voordoet. De voorschriften houden niet alleen verplichtingen in voor de installateur, de gebruiker en de keuringsinstelling, maar ook voor de optredende politiedienst. 5. Geldt de wetgeving voor elk alarmsysteem? De regelgeving is van toepassing op alarmsystemen die bestemd zijn om misdrijven tegen goederen / personen te voorkomen of vast te stellen. De reeds vergunde alarmsystemen moeten zich eveneens in regel stellen met het K.B. van 25 april 2007. Dit houdt in dat elke gebruiker van een alarmsysteem, dat niet beheerd wordt door een alarmcentrale, er voor verantwoordelijk is zijn alarmsysteem te registreren via police-on-web.be, ook al heeft u dit vóór 1 september 2009 gedaan. De wetgeving is niet van toepassing op volgende alarmsystemen: • alarmsystemen die niet voorzien zijn van een buitensirene, buitenlicht of meldsysteem • goederenalarmsystemen die niet in een onroerend goed zijn geïnstalleerd (vb. een autoalarm) 7

[close]

p. 5

6. De erkende beveiligingsonderneming 6.1 De rol van het ministerie van Binnenlandse Zaken Het ministerie van Binnenlandse Zaken ziet toe op de uitvoering van de door de wetgever opgestelde reglementeringen. Daarnaast is het ministerie van Binnenlandse Zaken belast met: • de aflevering van het erkenningsnummer aan de beveiligingsonderneming • de afhandeling van het proces-verbaal 6.3 Installatie en onderhoud Wanneer je beslist om een alarmsysteem te installeren, ben je niet meer verplicht het alarmsysteem te laten controleren door een erkende beveiligingsonderneming alvorens je het systeem onder spanning zet. Wanneer je het zelf niet installeert, moet de alarminstallatie steeds geplaatst worden door een erkende beveiligingsonderneming. Je bent verplicht om het alarmsysteem jaarlijks te onderhouden. Dit kan op twee manieren: ofwel doe je het zelf ofwel doe je beroep op een erkende beveiligingsonderneming. Een onderhoud bestaat uit: • tijdige vaststelling van noodzakelijke vervangingen (batterij) 6.2 Wie zijn de erkende beveiligingsondernemingen? We spreken hier over beveiligingsondernemingen die erkend zijn door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het betreft ‘elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een activiteit uitoefent, bestaande in de blijvende of tijdelijke levering aan derden van diensten van conceptie, installatie, onderhoud of herstelling van alarmsystemen en alarmcentrales’. Het erkenningsnummer bestaat uit acht cijfers (bvb. Bi.Z. 20.1561.06). Je vindt het terug op alle documenten die uitgaan van de onderneming: folders, publiciteit, contracten, facturen, naamkaartjes, enz… Inlichtingen over het vereiste erkenningsnummer zijn te verkrijgen bij: FOD Binnenlandse Zaken Algemene directie Veiligheids- en Preventiebeleid Waterloolaan 76 1000 Brussel 02 557 35 22 • preventieve ontdekking van eventuele gebreken • aanpassingen en herstellingen • upgraden van het alarmsysteem Indien het onderhoud gebeurt door een erkende beveiligingsonderneming levert deze een attest af. Vóór 25 april 2007 was het verplicht om een contract af te sluiten dat een jaarlijks onderhoud door een erkende beveiligingsonderneming voorziet. Dit is op heden niet meer het geval. Opgelet: Het gebruikersboekje van vroeger is niet meer verplicht. 6.4 bescherming persoonlijke levenssfeer In het kader van de Wet op de privacy worden de taken van de beveiligingsonderneming na schriftelijke toelating van de gebruiker beperkt. Dit gaat van het programmeren of herprogrammeren en informatie uit het systeem opvragen, enkel met het doel het alarmsysteem te herstellen. Indien er een code noodzakelijk is om toegang te krijgen tot de informatie en de programmering van het alarmsysteem, maakt de beveiligingsonderneming deze uiterlijk bij de oplevering van de installatie over aan de eigenaar van het alarmsysteem. Hieraan zijn geen voorwaarden en bijkomende kosten verbonden. De professionele personeelsleden van een beveiligingsonderneming hebben ook een identificatiekaart die is uitgereikt door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Verkopers, installateurs of onderhoudspersoneel hebben die kaart altijd bij zich. De kaart waarborgt dat de houders professioneel zijn opgeleid en geen onaanvaardbaar gerechtelijk verleden hebben. De betrokkenen zijn verplicht zich te identificeren door middel van deze kaart. 8 9

[close]

p. 6

7. waaraan moet een alarminstallatie voldoen De markt van het alarmapparatuur is vrij. Door het vrij verkeer van goederen zijn zowel kwalitatieve als minder kwalitatieve installaties op de markt verkrijgbaar. CEB BEC Global Gateway to Electrotechnical Standards in Belgium 8. De plichten van de gebruiker De plichten van de gebruiker variëren volgens het soort alarminstallatie. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen alarminstallaties met buitensirene, buitenlicht of een meldsysteem en alarminstallaties zonder buitensirene of meldsysteem. De houders van een alarmsysteem zonder buitensirene of meldsysteem moeten hun alarmsysteem NIET registreren. 8.1 Melding aan het e-loket van de Federale Overheid Sinds 1 september 2009 is er een nieuwe regelgeving van kracht voor de verplichte registratie van alarmsystemen tegen inbraak. Eigenaars van een alarmsysteem die niet zijn aangesloten bij een alarmcentrale, moeten hun alarmsysteem registreren op http://www.police-on-web.be d.m.v. elektronische identificatie. Wie zich na 1 september 2009 een nieuw alarmsysteem aanschaft, moet zich binnen de 10 dagen na ingebruikname registreren. Wordt het alarm buiten gebruik gesteld of veranderen er gegevens, dan moet je dit eveneens melden binnen de 10 dagen via police-on-web.be. Opgelet: Wie aangesloten is op een alarmcentrale hoeft niets te doen. Alarmcentrales doen deze registratie voor hun klanten. Waarom moet dit gemeld worden? Je gegevens komen terecht in een databank zodat bij alarm de politie efficiënter en doelgericht kan optreden. Een interventie voor een noodoproep van een woning vraagt een andere aanpak dan bij een juwelier. Hoe registreren? Elke Belgische burger of Belgische ingezetene mag Police-On-Web in eigen naam of voor rekening van een derde (werkgever, onderneming) mits toestemming gebruiken. Om gebruik te maken van de website is elektronische identificatie verplicht: 1. identiteitskaart (e-IDkaart): via een kaartlezer kan je gebruik maken van uw e-IDkaart. Deze kaart werkt net zoals een bankkaart met een pincode2. Voor alle online transacties heb je uw pincode en uw e-IDkaart nodig. Indien je nog over geen kaartlezer beschikt, kan je er één aankopen en installeren op uw computer. (Meer informatie vind je op: http://www.cardreaders.be). 2 Indien u uw pincode vergeten bent, richt u zich met de pukcode van uw kaart tot uw gemeente om een nieuwe pincode in te geven. Als u niet meer in het bezit bent van uw pukcode dient u een nieuwe kaart aan te vragen alvorens u gebruik kan maken van eID toepassingen. 11 Het Belgisch Elektrotechnisch Comité (BEC) is een neutraal en onafhankelijk normalisatieplatform dat op vrijwillige basis een label (bvb. INCERT) aan kwaliteitsvolle systemen geeft. Een diefstalverzekering is vaak goedkoper als je voor een kwaliteitsvol en professioneel geïnstalleerd alarmsysteem kiest. Een alarmsysteem met een buitensirene1 kan voorzien zijn van een zwaailicht en/of knipperlicht dat zichtbaar is vanop de openbare weg. Daardoor kan men duidelijk de oorsprong van het alarm zien. Het buitenlicht dient bij iedere alarmmelding lichtsignalen te geven tot het moment wanneer het alarm wordt uit gezet. Ook zonder buitensirene is het buitenlicht een aanrader. De politie ziet sneller waar het alarm zich precies voordoet en verliest minder tijd bij haar interventie. Een buitensirene mag bij elk alarm maximum 3 minuten en enkel bij sabotage van het alarmsysteem maximum 8 minuten geluidssignalen produceren. Zo komt de nachtrust van de buurtbewoners niet in het gedrang en worden de dieven toch afgeschrikt. Het aansluiten van actieve componenten aan het geïnstalleerd alarmsysteem, zoals bijvoorbeeld mistgeneratoren, is niet geheel verboden als zij zich houden aan de onderstaande voorwaarden: • de actieve componenten mogen de doeltreffende tussenkomst van de hulp- of politiediensten niet verhinderen. Indien de politie of de hulpdiensten op de een of de andere manier hinder ondervinden, hebben zij het recht om een proces-verbaal op te stellen • ze mogen geen letsels toebrengen aan personen. Bvb. Traangas 1 Ieder geluidstoestel dat hoorbaar is door personen (bvb. de buren) buiten het beveiligde goed. 10

[close]

p. 7

2. Een token: dit is een papieren kaartje waarop 24 persoonlijke codes gedrukt staan die je kunt gebruiken als een digitale handtekening. Wilt u toegang krijgen tot police-on-web, wordt u gevraagd om eerst je gebruikersnaam en paswoord in te vullen en vervolgens één van de 24 codes van uw persoonlijke token (bv. code 13). Op die manier kan je bewijzen dat je wel degelijk de persoon bent die je beweert te zijn. Een token kan je aanvragen op de volgende manier: • Surf naar: https://www.belgium.be/usermgmt/eGovUserMgmtwebapp/public/RegistrationIntro.do • Onderaan kiest u de methode om een token aan te vragen: • via uw elektronische identiteitskaart • via uw rijksregisternummer, SIS-kaartnummer en identiteitskaartnummer • Na een succesvolle registratie wordt je onmiddellijk een e-mail gestuurd ter bevestiging. De eerste werkdag na de aanvraag wordt het token gedrukt en opgestuurd per post naar uw officieel adres. Binnen de twee tot drie dagen beschikt u over het token 8.2 Doe het zelf Je mag een alarminstallatie zelf plaatsen, maar een goede installatie is complexer dan je denkt. Een betrouwbaar alarmsysteem is immers op maat samengesteld. De aard van het te beveiligen gebouw, de activiteiten die er plaatsvinden en de gewoonten van de gebruiker, spelen hierbij een cruciale rol. 9. Alarm! Wat nu? Uw inbraakalarm treedt in werking!? 1. Controleer: Gaat het alarm echt wel af voor een (poging tot) inbraak? Wijst er iets op een inbraak: inbraaksporen, een verdacht voeruig, voetstappen in de tuin, vreemd geluid in huis, enz.? Of gaat het om een vals alarm? Een huisgenoot vergat misschien bij het binnengaan het alarm af te zetten, de hond loopt rond in de alarmbewaakte zone, is er een raam blijven openstaan, enz.? 2. Bel het noodnummer 101 of 112: Gebruik voor noodoproepen alleen deze nummers, niet die van de lokale politiediensten. Je kan dit nummer ook enkel opbellen als je weet dat het géén loos alarm is. De verplichte inlichtingen die worden gevraagd: • Je naam en telefoonnummer • Het gebruikersnummer van je alarmsysteem • Hoe je controleerde of het geen vals alarm was • In welk deel van het pand er iets aan de hand is Het token is volledig gratis. Via een van deze twee identificatiemethoden kan het je alarmsysteem registreren. Je kiest de optie ‘Alarmsystemen > beheer van de aangiften’ en je identificatiemethode (e-id of token). Je klikt op ‘Volgende’ en volgt de instructies. Indien je niet in het bezit bent van een computer en/of internetaansluiting kan je beroep doen op vrienden, kennissen, familie, bibliotheken, internetcafés,…Er is ook een e-IDkaartlezer voorzien op de Stedelijke Preventiedienst (gelegen in de Blinde Ezelstraat 2, Brugge). Personen die hiervan gebruik willen maken dienen voordien een afspraak te maken met de preventiedienst op het nummer 050 44 88 86. Welke gegevens worden er bij registratie gevraagd? • Naam, adres, telefoonnummer van de plaats van het alarmsysteem • Naam, adres, GSM-nummer, e-mail adres,…van de gebruiker • Aard van het pand (fabriek, rijwoning,…) • Aard van het risico van de plaats (juwelier, kranten, apotheek,…) • Aard van het alarmsysteem (goederen- of persoonsalarmsysteem) 3. Ga ter plaatse: Wanneer de politie ter plaatse is, dient er ook iemand aanwezig te zijn. Deze persoon moet de politie binnenlaten en het alarmsysteem kunnen uitschakelen. Je mag ook een contactpersoon of een bewakingsagent sturen. Opgelet: de politie gaat altijd als eerste het pand binnen. Zij zijn het best opgeleid, uitgerust en bevoegd om risico’s te beoordelen en inbrekers te vatten. PAS OP: De beheerder van het noodnummer behandelt soms een alarmmelding niet onmiddellijk als: • het alarmsignaal niet werd gecontroleerd • Je de verplichte inlichtingen niet doorgaf (zie hierboven) 12 13

[close]

p. 8

Vals alarm? In dat geval mag de politie de buitensirene en het licht neutraliseren met alle middelen en zonder uw toestemming maar ze mag het gebouw niet binnendringen. Wie de regels overtreedt, maakt kans op een boete. Wie de politie laat uitrukken voor een vals alarm riskeert een retributie te moeten betalen. De politiediensten moeten namelijk altijd paraat staan voor echte noodgevallen. 12. Afmelding Het is verplicht om de afmelding binnen de 10 dagen via police-on-web te melden als: • je het beveiligde goed definitief verlaat 10. De contactpersoon Vaste contactpersonen hoeven er niet meer te zijn. Als gebruiker van de alarminstallatie moet je, indien je zelf niet ter plaatse bent, de naam en het telefoonnummer van een door jou verwittigde persoon aan de politie doorgeven. Deze persoon moet ermee akkoord gaan om, bij afwezigheid van de gebruiker van een inwerking getreden alarminstallatie, op het met de politie afgesproken tijdstip ter plaatse te gaan. Deze persoon (de gebruiker, een contactpersoon of een bewakingsagent) die ter plaatse komt, moet in staat zijn om: • de politie binnen te laten voor zover hij zich niet in een gevaarsituatie bevindt • het alarmsysteem uit te schakelen • je om een of andere reden afziet van het verdere gebruik van het alarmsysteem De gebruiker, de contactpersoon of de bewakingsagent betreedt het pand na de politieagenten. 11. Aansluiting bij een meldkamer verplicht of niet? De aansluiting is niet verplicht maar het biedt vele voordelen. De meldkamer bewaakt voor jou het beveiligde goed en treedt in jouw plaats op. Ze kan in jouw plaats alle personen die je noodzakelijk acht, verwittigen. Ze is technisch uitgerust om echte van valse alarmen te onderscheiden. Bij alarm verricht ze noodzakelijke verificatie. De operator in de meldkamer verwittigt in geval van écht alarm de politie en contacteert jou of jouw contactpersoon om samen met de politie ter plaatse te komen. Ze kan, indien je dit uitdrukkelijk wenst, hiervoor ook een beroep doen op professionele bewakingsagenten. Wil je meer informatie over de beveiliging van je woning of wens je een bezoek te krijgen van onze adviseur met gratis advies om diefstal in de woning te voorkomen, dan kan je ons steeds contacteren. Ook als je bouwt of verbouwt kunnen wij je bijstaan met technopreventief advies. stad brugge preventiedienst afdeling inbraakpreventie t 050 44 88 86 | f 050 44 88 09 preventie.politie@brugge.be http://www.brugge.be/preventie 14 15

[close]

p. 9

16

[close]

Comments

no comments yet