Δημοπρασία Βιβλίων 17 Μαρτίου 2014

 

Embed or link this publication

Description

Κατάλογος Δημοπρασίας Βιβλίων 17 Μαρτίου 2014

Popular Pages


p. 1

Σπάνια Βιβλία, Χειρόγραφα, Ἔγγραφα & Χαρακτικά Ξενοδοχεῖο Athens Plaza │ Δευτέρα 17 Μαρτίου 2014 │6.00 μ.μ.

[close]

p. 2[close]

p. 3

Σπάνια βιβλία, Xειρόγραφα, Ἔγγραφα & Χαρακτικά Ξενοδοχεῖο ATHENS PLAZA | 17 Μαρτίου 2014 | 6.00 μ.μ.

[close]

p. 4[close]

p. 5

Σπάνια βιβλία, Χειρόγραφα, Ἔγγραφα & Χαρακτικά Ξενοδοχεῖο ATHENS PLAZA | 17 Μαρτίου 2014 | 6.00 μ.μ. Δημοπρασία ATHENS PLAZA Δευτέρα 17 Μαρτίου 2014, ὥρα 6.00 μ.μ. Ἐξέταση λαχνῶν Νεοφύτου Δούκα 10 Ἀπό 3 ἕως 15 Μαρτίου 2014, κάθε μέρα (ἐκτός Κυριακῆς) 10.00 π.μ. ἕως 4.00 μ.μ. (Σάββατο 10.00 π.μ. ἕως 3.00 μ.μ.) Γραπτές προσφορές Τηλ.: 210 36 14 897 Fax: 210 36 20 382 Δημοπρασίες Ἔργων Τέχνης & Βιβλίων Νεοφύτου Δούκα 10, Ἀθήνα 106 74 Τηλ.: 210 36 14 897 Fax: 210 36 20 382 BEƒ°√™ books@vergosauctions.com www.vergosauctions.com ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

[close]

p. 6

Δημοπράτης Πέτρος Βέργος Σύνταξη - εὐθύνη καταλόγου Θεόδωρος Θεοδώρου Πληροφορίες - διεκπεραίωση Γιώτα Καρακατσάνη Νατάσα Μπέσικου Εὔη Μπλέσιου Γιάννης Ἀντωνόπουλος Ἐπεξεργασία εἰκόνων & ἡλεκτρονική σελιδοποίηση Indigo Graphics Ἐκτύπωση Ἐπικοινωνία Εἰκόνα ἐξωφύλλου Νο 356

[close]

p. 7

1. Νεοελληνική λογοτεχνία 2. Λεξικά ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. Ἐφημερίδες – Περιοδικά 4. 15ος – 17oς αἰώνας 6. Φιλολογία κλπ. 7. Παιδεία 8. Θρησκεία 5. Ἀρχαῖοι συγγραφεῖς 77-78 1-76 79-81 82-94 100-104 105-110 111-133 95-99 10. Φιλοσοφία 12. Χειρόγραφα – Ἔγγραφα 13. Ἱστορία 14. Όλυμπιακά 15. Ναυτικά 16. Τοπικά 11. Ἐπιστῆμες 9. Μουσική 134-145 146-152 153-162 163-187 188-246 247-254 255-256 17. Διάφορα 257-320 18. Γεωγραφικά – Ταξιδιωτικά 19. Φωτογραφία 20. Τέχνες 322-355 356-377 378-385 386-408 409-426 427-460 461-472 321 21. Εἰκονογραφημένες ἐκδόσεις 22. Σχέδια, Ὑδατογραφίες, κλπ. 24. Νεοελληνική χαρακτική 23. Χαρακτικά 18 & 9ου αἰώνα – Λαϊκές λιθογραφίες – Ἀφίσες

[close]

p. 8

Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2014, ὥρα 6.00 μ.μ. Mέρος Α´: 1-321 1. Νεοελληνική λογοτεχνία 8ο, 15 σ. Ἀρχικά ἁπλά ἐξώφυλλα. Γκίνης & Μέξας, 4757, Legrand & Pernot, 1553. € 100-150 1 Ἠμπερίου. Βενετία, Antonio Pinelli, 1606. μικρό 8ο, 155 x 107 mm., [20] φ. (μικρή ἐπιδιόρθωση στήν πάνω ἐξωτερική γωνία τῶν πρώτων καί τοῦ τελευταίου φύλλου, λεκέδες ἀπό νερό, ἐλαφρά λερωμένο ἀντίτυπο). Ξυλόγραφο τυπογραφικό σῆμα στόν τίτλο. Μεταγενέστερα χαρτόνια (φθορές στή ράχη). 8, 8 καί 4 φύλλα ἀντίστοιχα, τοποθετημένα τό ἕνα μέσα στό ἄλλο ὥστε νά συγκροτήσουν ἕνα τεῦχος (ὅπως ἀκριβῶς καί στήν ἔκδοση τοῦ Pinelli τοῦ 1624, βλ. Legrand (15ος-16ος αἰ., I) 135). Ὁ Κώστας Γιαβής στήν ὑποδειγματική ἐργασία του γιά τίς ἐκδόσεις τοῦ σημαντικοῦ αὐτοῦ ἱπποτικοῦ μυθιστορήματος, καταγράφει 12 βενετσιάνικες ἐκδόσεις τυπωμένες στά χρόνια: 1543, 1553, 1562, 1600, 1624, 1638, 1644, 1646, 1666, 1770, 1779 καί 1806. Ἐνδεικτικό τῆς ἐξαιρετικῆς σπανιότητας ὅλων τῶν ἐκδόσεων τοῦ Ἰμπέριος καί Μαργαρώνα εἶναι ὅτι, τῆς πρώτης ἔκδοσης δέν ἔχει ἐντοπιστεῖ ἀντίτυπο, ἐνῶ οἱ ὑπόλοιπες σώζονται σέ ἕνα μόνο ἀντίτυπο ἡ καθεμιά, πλήν τῶν ἐκδόσεων τῶν ἐτῶν 1553 καί 1779 τῶν ὁποίων εἶναι γνωστά 2 ἀντίτυπα. Βλ. K. Yiavis, «Finding Imberios and Margarona: An inventory of extant editions», Ἑλληνικά, 56 (2006), σ. 321-45. € 2.000-3.000 Μωρέως, στιχολογηθεῖσα παρά Μάνθου Ἰωάννου τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων, μέ προσθύκην ἄλλων ἀξιολόγων ὑποθέσεων, ἔκδοσις δευτέρα [εἰκοστή]. Βενετία, Πάνος Θεοδοσίου, 1820. 8ο, 120 σ. (φθορές ἀπό ἔντομο, ἐκτεταμένες στά τεύχη 4 & 5, λεκέδες ἀπό νερό). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (φθορές). Ἠλιού 1820.131. <ὡς ἔχει> € 80-120 3 [ΤΡΙΒΩΛΗΣ, Ἰάκωβος]. Ἱστορία τοῦ βασιλέως τῆς Σκότζιας, μέ τήν ρίγησαν τήν Ἰγκλητέρας. Βενετία, Νικόλαος Γλυκύς, 1848. 2 ΙΩΑΝΝΟΥ, Μάνθος. Συμφορά καί αἰχμαλωσία ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΓΝΩΣΤΟ ΑΝΤΙΤΥΠΟ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ. Ἀποτελεῖται ἀπό 3 τεύχη, Α, Β καί Γ, μέ 5 Ἱστορία Ἑβραιοπούλας τῆς Μαρκάδας, τήν ὁποίαν εἰς τούς 1667 Ἰουλίου 15 ἔκλεψε κρυφίως ἀπό τούς γονεῖς της, ὁποῦ ἐκατοικοῦσαν εἰς τήν Κωνσταντινούπολιν, εἰς τόπον λεγόμενον Φανάρι, ἕνας νέος Ἀρβανίτης ὀνομαζόμενος Δῆμος, καί πηγαίνωντας εἰς τήν Οὐγγροβλαχίαν τόν ἐτίμησεν ὁ Αὐθέντης τοῦ τόπου πολλά καί τοῦ τήν ἔδοσεν εἰς γυναῖκα. Βενετία, Ἑλληνικό Τυπογραφεῖο τοῦ Ἁγ. Γεωργίου, 1860. 8ο, 32 σ. (τρύπες ἀπό ἔντομο, ὀξείδωση, σφραγίδα σβησμένη μέ blanco στόν τίτλο). Μεταγενέστερα ἐξώφυλλα. Ἠλιού (Τετράδια IV) 1282. <ὡς ἔχει> ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΓΝΩΣΤΟ ΑΝΤΙΤΥΠΟ. 4 Ἱστορία διά στίχων ἁπλῶν, περιλαμβάνουσα τόν βίον καί τάς πράξεις τοῦ μεγάλου ἄρχοντος καί σπαθαρίου Σταυράκη, καί τό αὐτοῦ θρηνωδέστατον τέλος καί τόν ἐπονείδιστον θάνατον. Βενετία, Ἑλληνική Τυπογραφία τοῦ Ἁγ. Γεωργίου, 1850. 8ο, 14 σ. (λεκέδες ἀπό νερό). Ἀρχικά ἁπλά ἐξώφυλλα. Γκίνης & Μέξας, 5202. € 80-120 € 150-200 6 ΙΩΑΝΝΟΥ, Μάνθος. Συμφορά καί αἰχμαλωσία Μωρέως, στιχολογηθεῖσα παρά Μάνθου Ἰωάννου τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων, μέ προσθήκην ἄλλων ἀξιολόγων ὑποθέσεων. Βενετία, Φοῖνιξ, 1870. 8ο, 120 σ. (ὀξειδωμένα μερικά φύλλα). Ἀρχικά μαρμαρογραφημένα ἐξώφυλλα (λείπει μέρος τῆς ράχης). Ἠλιού & Πολέμη, Π1870.515. € 100-150 6 7 Γαδάρου, λύκου καί ἀλουποῦς διήγησις χαρίεις, νεωστί μετατυπωθεῖσα καί μετ’ ἐπιμελείας διορθωθεῖσα. Βενετία, Φοῖνιξ, 1879.

[close]

p. 9

1 2 8ο, 20 σ. (ἐλαφρά λερωμένο ἀντίτυπο). Νεότερα ἐξώφυλλα. Ἠλιού & Πολέμη, 1879.132. € 80-120 8 [ΔΕΦΑΡΑΝΑΣ, Μάρκος]. Ἱστορία τῆς Σωσάννης, νεωστί ἀνατυπωθεῖσα. Βενετία, Φοῖνιξ, 1885. 8ο, 15 σ. (λεκέδες ἀπό νερό, ὀξείδωση). Ἀρχικά ἁπλά ἐξώφυλλα. Ἠλιού & Πολέμη, 1885.404. € 100-150 9 ΝΕΡΟΥΛΟΣ, Ἰάκωβος Ρίζος. Κορακιστικά, ἤ διόρ- στόν τίτλο, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Τῷ / Κυρίῳ Α. / Σ. Ῥάλλη / εἰς τεκμήριον / σεβασμοῦ / Γ. Χ. Ζαλοκώστας»). Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης. Γκίνης & Μέξας, 5117. [δεμένο μαζί, τοῦ ἰδίου:] Τό Χάνι τῆς Γραβιᾶς. Ἀθήνα, Φ. Καραμπίνης & Κ. Βάφας, 1848. 16ο, 15 σ. (λείπει ὁ τίτλος). Γκίνης & Μέξας, 4877. € 60-80 πελίου Λευκαδίου, [στούς ψευδότιτλους:] Τά ἅπαντα Ἰωάννου Ζαμπελίου, Α΄[-Β΄]. Ζάκυνθος, τυπογραφεῖο Ὁ Παρνασσός Σεργίου Χ. Ραφτάνη, 1860. 2 τόμοι, 8ο, ρ΄ + 436 καί 508 σ. (τρύπα ἀπό ἔντομο στό κάτω περιθώριο τῶν τευχῶν 8-15 τοῦ πρώτου τόμου, λίγο ὀξειδωμένα μερικά φύλλα). Κατάλογος συνδρομητῶν. Μεταγενέστερη δερμάτινη ράχη (μικρές φθορές). Γκίνης & Μέξας, 8479, Legrand & Pernot, 2147. (2) € 80-120 12 Ἀνθολογία, ἤτοι συλλογή τῶν ἐκλεκτοτέρων ἐρωτικῶν ᾀσμάτων τῆς νέας Ἑλλάδος, συλλεγεῖσα καί ἐκδοθεῖσα ὑπό τῶν ἀδελφῶν Δεπάστα. ΚωνστανΖΑΜΠΕΛΙΟΣ, Ἰωάννης. Τραγῳδίαι Ἰωάννου Ζαμ- ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 16ο, 72 σ. Ξυλόγραφη βινιέτα 11 θωσις τῆς ρωμαίκης γλώσσας, κωμωδία εἰς τρεῖς πράξαις διαιρεμένη. Κωνσταντινούπολη, ἐν τῷ εἰς τό Μαχμουτπασάχανι Ἑλληνικῷ Τυπογραφείῳ, 1813. 4ο, 200 x 145 mm., 48 σ. Ὁ τίτλος καί τό κείμενο σέ τυπογραφικό πλαίσιο. Ἁπλά ἐξώφυλλα τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης. Ἠλιού 1813.35. Η ΣΠΑΝΙΑ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. € 300-400 10 ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ, Γεώργιος Χ. Ἀναμνήσεις. Ἀθήνα, Ι. Α. Βακαλόπουλος, 1850. 7

[close]

p. 10

1958. 15 ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 480 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 53 σ. Μέ ὁλοσέλιδες ἀναπαρωγές σχεδίων τῆς Marie Wilson. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο καί ἀξάκριστο). € 40-60 ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ, Νάνος. Κεντρική στοά. Ἀθήνα 16 τινούπολη, Βιβλιοπωλεῖο τῶν Ἀδελφῶν Δεπάστα, 1869. 16ο, 384 σ. (ὀξειδωμένα μερικά φύλλα). Λείπει τό πάνω ἐξώφυλλο (χαλαρωμένη ἡ ράχη, ἀξάκριστο ἀντίτυπο). Ἠλιού & Πολέμη, 1869.35. € 60-80 τέστι βιβλίον περιέχον τήν περίοδον τοῦ τιμίου Ξύλου τοῦ ζωοποιοῦ Σταυροῦ, τοῦ ἐν τῇ ἱερᾷ καί βασιλικῇ Μονῇ τοῦ Ξηροποτάμου, τῇ οὔσῃ ἐν τῷ ἁγιωνύμῳ Ὄρει τοῦ Ἄθωνος καί ἄλλα διάφορα, ἐκδίδοται τό πρῶτον ὑπό Γαβριήλ Σοφοκλέους, μετά προλόγου, γλωσσαρίου κλπ. Ἀθήνα 1880. 8ο, λβ΄ + 302 σ. (ὀξειδωμένα μερικά φύλλα). Ἡ μορφή μέ 302 σελίδες. Ἀρχικά τυπωμένα ἐξώφυλλα (χαλαρωμένη ἡ ράχη, ἀξάκριστο ἀντίτυπο). Ἠλιού & Πολέμη, 1880.433. € 60-80 «Homo Humanus», 1959. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 200 ἀντίτυπα. 64 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο καί ἀξάκριστο). € 50-70 14 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, Ἄρης. Εὐθύτης ὁδῶν. Ἀθήνα, 9 13 ΔΑΠΟΝΤΕΣ, Κωνσταντῖνος. Κῆπος χαρίτων, του- ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ, Τάκης. Φύλλα ὕπνου (ἔκδοση τοῦ περιοδικοῦ Κοχλίας). Θεσσαλονίκη 1949. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 350 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 101 σ. Μέ 3 δίχρωμες λιθογραφίες ἐκτός κειμένου τοῦ Γιάννη Σβορώνου, ἕνα ἀπό τά πρῶτα 150 ἀντίτυπα ἐκτός ἐμπορίου, μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στή ζωγράφο / [σβησμένο] / 15.9.49 Τάκης Βαρβιτσιώτης»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα, εἰκονογραφημένο περίβλημα (δίχρωμη λιθογραφία τοῦ Σβορώνου). [μαζί:] NERUDA, Pablo. Ἐπιλογή ἀπό τό ἔργο του σέ μετάφραση Τάκη Βαρβιτσιώτη. Θεσσαλονίκη, Ἐγνατία, 1971. 91 σ. Εἰκόνες ἐκτός κειμένου στό τέλος, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Τοῦ Μίλτου Σαχτούρη / δεῖγμα ἐξαιρετικῆς ἀγάπης / Τάκης Βαρβιτσιώτης»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα, εἰκονογραφημένο περίβλημα. (2) € 120-160 ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ, Τάκης. Ἡ μεταμόρφωση, ποιήματα. Θεσσαλονίκη, Ἐγνατία, 1971. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 48 σ. Μέ 3 ἔγχρωμες ἀναπαραγωγές ἐκτός κειμένου ἔργων τοῦ Ν. Μάτσα, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν κ. Βασίλη Πλάτανο / θερμή φιλική προσφορά / Τάκης Βαρβιτσιώτης»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο). € 50-70 17 Θεσσαλονίκη 1953. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 80 σ. Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα (ἄκοπο ἀντίτυπο). [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ψηφίδες (1952-1953). Θεσσαλονίκη 1955. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 16ο, 16 σ. Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα (ἄκοπο ἀντίτυπο). (2) € 100-150 19 ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ, Βασίλης. Λάκα - Σούλι. Λονδίνο, ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ, Βασίλης. Ἡ διήγηση τοῦ Ἰάσονα. 18 Ἐκδόσεις 8½, 1969. 8

[close]

p. 11

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 28 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. [μαζί, ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 30 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ἥλιε μου, Ἀρταξέρξη μου. χ.τ., Ἐκδόσεις 8½, 1971. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 39 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. (3) € 120-160 20 τοῦ ἰδίου:] Bella Ciao. Λονδίνο, Ἐκδόσεις 8½, 1970. ΒΕΝΕΖΗΣ, Ἠλίας. Ὁ Μανώλης Λέκας, κι ἄλλα διηγήματα. Ἀθήνα 1928. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 139 σ. (ὁμοιόμορφα ὀξειδωμένη ἡ μιά πλευρά κάθε τυπογραφικοῦ, λεκές ἀπό νερό στήν κάτω ἐσωτερική γωνία τῶν πρώτων φύλλων). Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στό Στρατή Μυριβήλη, / ἀδερφικά / Ἠ. Βενέζης»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λερωμένα). € 60-80 ΒΕΝΕΖΗΣ, Ἠλίας. Αἰολική γῆ, μυθιστόρημα, δεύ- 21 τερη ἔκδοση, πρόλογος Ἄγγελου Σικελιανοῦ. Ἀθήνα, Ἐκδόσεις Ἄλφα Ι. Σκαζίκη, 1944. 289 σ. Ἕνα ἀπό τά 1000 ἀριθμημένα ἀντίτυπα «πολυτελείας σέ μεγάλο σχῆμα καί σ’ ἐκλεχτό εὐρωπαϊκό χαρτί». Ἀρχικά ἐξώφυλλα (μέ τήν ἔνδειξη: «6η χιλιάδα», ἄκοπο καί ἀξάκριστο). [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Αἰγαῖο, δεύτερη ἔκδοση, συμπληρωμένη καί ἀναθεωρημένη. Ἀθήνα, Ἑλληνικές Ἐκδόσεις, 1948. 203 σ. Ἕνα ἀπό τά 100 ἀριθμημένα ἀντίτυπα σέ χαρτί Chamois mat. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο καί ἀξάκριστο). (2) € 60-80 22 25 καί τιμή / ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λερωμένα, λείπει ἡ κάτω ἐξωτερική γωνία τοῦ πάνω, ἄκοπο). € 60-80 Ἀθήνα 1934. ΓΙΟΦΥΛΛΗΣ, Φῶτος. Τό τάραγμα τοῦ νεροῦ. 24 ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ, Νικηφόρος. Ὁ χρόνος καί τό ποτάμι, 1952-1956. Ἀθήνα, Δίφρος, 1957. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 93 σ. (ἐλαφρά λερωμένα τά πρῶτα φύλλα). Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Φιλικά / Στό Θεμ. Γαλανό / ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ»). Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα (τοῦ Γ. Βαρλάμου), περίβλημα. € 60-80 ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ, Νικηφόρος. Βασιλική δρύς (Συμ- πλήρωμα στό Χρόνο καί στό Ποτάμι). Ἀθήνα, Δίφρος, 1959. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 24 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στή Μαρία Περικλῆ Ράλλη / μέ φιλία 23 ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 16 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν ἀγαπητό μου φίλο / Κύριο Α. Δασκαλάκη / Μέ πολλήν ἀγάπη καί ἐκτίμηση / Φ. Γιοφύλλης»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (μικρές φθορές). [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Δαιδάλεα. Ἀθήνα, Μαυρίδης, 1950. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 31 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στό φίλο συνάδελφο / Κύριο Τάσο Αὐλωνίτη / μ’ ἐκτίμηση καί φιλία / Φ. Γιοφύλλης»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λερωμένα). (2) € 60-80 ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 308 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. [40] σ. Δερμάτινη ράχη (ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώφυλλα). € 150-200 ΓΚΑΤΣΟΣ, Νίκος. Ἀμοργός. Ἀθήνα, Ἀετός, 1943. 25 9

[close]

p. 12

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 63 σ. Βινιέτες τίτλου καί ἐξωφύλλου τοῦ Γ. Τσαρούχη, ὁλοσέλιδο σχέδιο τοῦ Γ. Μιγάδη στή σ. 8, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν νέο λογοτέχνη Βασίλη Πλάτανο / Φιλικά / Μηνάς Δημάκης»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. € 40-60 26 27 ΔΗΜΑΚΗΣ, Μηνᾶς. Τό ταξίδι. Ἀθήνα 1960. 27 ΔΡΟΣΙΝΗΣ, Γεώργιος. Φευγᾶτα χελιδόνια, 1911- 215 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Εἰς τόν φίλον κ. Α. Δοξιάδην / Καλῶς ἦλθεν! / Ἀθῆναι 30. 3. 1915 / Γ. Δροσίνης»). Δέρμα τῶν Α. & Α. Γανιάρη (λερωμένο, μικρές φθορές στίς ἑνώσεις). [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Τό μοιρολόϊ τῆς ὄμορφης. Ἀθήνα, Ι. Ν. Σιδέρης, [1927]. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, σέ 750 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 22 σ. Πανί (ὁ τίτλος στό πάνω κάλυμμα). [μαζί:] ἔντυπη κάρτα («ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΣΙΝΗΣ / προσφέρει»). (3) € 100-150 ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Νίκος. Μήν ὁμιλεῖτε εἰς τόν ὁδηγόν. Ἀθήνα, Κύκλος, 1938. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 200 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 54 σ. (σελοτέιπ σέ μερικά φύλλα, λίγο λερωμένο ἀντίτυπο). Δερμάτινη ράχη (ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώφυλλα). € 150-200 30 1935. Ἀθήνα, Ι. Ν. Σιδέρης, [1936]. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 254 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν κ. Στρ. Μυριβήλη / γιά τήν καλή μας / γνωριμία. / 18. 2. 36 Γ. Δ.»). Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα (ἐν μέρει ἄκοπο ἀντίτυπο). [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Σκόρπια φύλλα τῆς ζωῆς μου. Ἀθήνα, Ι. Ν. Σιδέρης, 1940. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 488 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στό Στράτη Μυριβήλη / μέ θαυμασμό στό συγραφέα, / μέ ἀγάπη στόν ἄνθρωπο. / Κφσ. 24. 8. 46 / Γ. Δροσίνης»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λερωμένη ἡ ράχη). (2) € 150-200 28 29 30 ΔΡΟΣΙΝΗΣ, Γεώργιος. Φωτερά σκοτάδια, 19031914. Ἀθήνα, Ι. Ν. Σιδέρης, 1915. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 450 ἀντίτυπα. 10 σιωπῆς. Ἀθήνα, Ἱππαλεκτρυών, 1939. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 200 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 96 σ. Μέ μιά ἀναπαραγωγή ἔργου τοῦ συγγραφέα. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λίγο λερωμένα, μικρές φθορές, χαλαρωμένη ἡ ράχη). € 400-600 ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Νίκος. Τά κλειδοκύμβαλα τῆς

[close]

p. 13

λιῶν. Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1946. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 285 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 96 σ. Προμετωπίδα (σχέδιο τοῦ συγγραφέα). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο). € 300-400 32 ρος, 1948. ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Νίκος. Ἔλευσις. Ἀθήνα, Ἴκα- 31 ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Νίκος. Ἡ ἐπιστροφή τῶν που- ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 200 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 43 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λερωμένα). € 200-300 33 ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Νίκος. Ἐν ἀνθηρῷ Ἕλληνι λόγῳ. Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1957. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 500 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 37 σ. Μεταξύ τοῦ τρίτου καί τοῦ τέταρτου φύλλου δεμένο λεπτό κίτρινο χαρτόνι μέ κρίση τοῦ P. Eluard γιά τόν Ἐγγονόπουλο. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο ἀντίτυπο) Ἡ κρίση τοῦ Eluard («Nikos Engonopoulos, qui taille à vif dans la réalité. Paul Eluard») προέρχεται ἀπό ἀφιέρωση τοῦ Γάλλου ποιητῆ σέ βιβλίο πού προσέφερε στόν Ἐγγονόπουλο τό 1946. € 300-400 34 ΕΛΥΤΗΣ, Ὀδυσσέας. Τό Ἄξιον Ἐστί. Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1959. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, σέ 800 ἀντίτυπα. 92 σ. Μέ μιά λιθογραφία τοῦ Γιάννη Μόραλη. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο καί ἀξάκριστο). € 150-200 ΕΛΥΤΗΣ, Ὀδυσσέας. Ἄσμα ἡρωικό καί πένθιμο γιά τόν χαμένο ἀνθυπολοχαγό τῆς Ἀλβανίας. Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1962. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, σέ 1599 ἀντίτυπα, 36 σ. Μέ μιά ἔγχρωμη λιθογραφία τοῦ Γιάννη Μόραλη. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο). € 80-120 36 35 ἔκδοσις. Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1962. 45 σ. Ἔκδοση σέ 1000 ἀριθμημένα ἀντίτυπα, μέ 8 ἔγχρωμες ἐπικολλημένες ἀναπαραγωγές ἔργων τοῦ ποιητῆ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο). € 80-120 35 ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Νίκος. Μπολιβάρ, δευτέρα 37 ΕΛΥΤΗΣ, Ὀδυσσέας. Προσανατολισμοί. Ἀθήνα, Πυρσός, 1940. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 310 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 177 σ. Ἕνα ἀπό τά 99 ἀντίτυπα ἐκτός ἐμπορίου. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λίγο λερωμένα, χαλαρωμένη ἡ ράχη). Συγκεντρωτική ἔκδοση σέ ὁριστική μορφή ποιημάτων πού εἶχαν δημοσιευτεῖ στά περιοδικά Νέα Γράμματα καί Μακεδονικές ἡμέρες τήν περίοδο 1935-1939. € 200-300 38 ΕΛΥΤΗΣ, Ὀδυσσέας. Ἰδιωτική ὁδός. Ἀθήνα, Ὕψι- ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 84 σ. Μέ ἐπικολλημένες καί λον, 1990. ἐκτός κειμένου ἀναπαραγωγές ἔργων τοῦ συγγραφέα (τέμπερες καί σχέδια ἀντίστοιχα), ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Ἀντίτυπο ἀφιερωμένο / στήν Μαρία Χόρς / μέ ἀγάπη. / 90. Ὀ. Ἐλύτης»). Ἀρχικό πανί. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ἰδιωτική ὁδός, [στό τέλος:] (Ἀπόσπασμα). Ἀθήνα, Ὕψιλον, 1989. Πρώτη ἔκδοση τοῦ ἀποσπάσματος, ἐκτός ἐμπορίου. Σέ τρίπτυχο. 11

[close]

p. 14

[μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ὁ κῆπος μέ τίς αὐταπάτες. Ἀθήνα, Ὕψιλον, 1995. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 81 σ. Μέ ἀναπαραγωγές ἔργων τοῦ συγγραφέα, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στήν / Μαρία Χόρς / μέ πολλή ἀγάπη. / Ὀ. Ἐλύτης»). Ἀρχικό πανί. (3) € 150-200 ΕΛΥΤΗΣ, Ὀδυσσέας. Τά δημόσια καί τά ἰδιωτικά. Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1990. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 43 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στή Μαρία Χόρς / μέ ἀγάπη. / Ὀ. Ἐλύτης»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Δυτικά τῆς λύπης, β΄ ἔκδοση. Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1995. 27 σ. Μέ μιά δισέλιδη εἰκόνα, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στήν / Μαρία Χόρς / μέ ἀγάπη. / Ὀ. Ἐλύτης»). Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα. (2) € 150-200 42 41 45 39 ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 56 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση τῆς Ἰουλίτας Ἠλιοπούλου («Τῆς Μαρίας Χόρς / πάντοτε μέ πολλήν ἀγάπη / 1996. Ἰουλίτα»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Αὐτοπροσωπογραφία σέ λόγο προφορικό. Ἀθήνα, Ὕψιλον, 2000. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 35 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση τῆς Ἰουλίτας Ἠλιοπούλου («Στήν / Μαρία Χόρς / μέ ὅλη μου τήν ἀγάπη / πάντοτε / Ἰουλίτα / Δ. 2000»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. (2) € 60-80 ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ, Ἀνδρέας. Ἐνδοχώρα, 1934-1937, [σ. 4:] Ἐκδότης τό Τετράδιο, ἀριθμός ἐκδόσεως 6. Ἀθήνα 1945. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 470 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 88 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο). € 300-400 ΕΛΥΤΗΣ, Ὀδυσσέας. 2 x 7 ε. Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1996. 42 40 12 ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 300 ἀριθμημένα ἀντίτυπα ἐκτός ἐμπορίου. 144 x 104 mm. Πτυσσόμενο λεύκωμα μέ τούς στίχους τυπωμένους πάνω καί δίπλα σέ φωτογραφίες τῆς παιδικῆς ἡλικίας τοῦ ποιητῆ, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Αρ. 62 / Γιά τήν / Μαρία Χόρς / Ὀ. Ἐλύτης»). Ἀρχικά πάνινα καλύμματα. € 200-300 ΕΛΥΤΗΣ, Ὀδυσσέας. Ἰουλίου λόγος. Ἀθήνα 1991. ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ, Ἀνδρέας. Γραπτά, ἤ προσωπική μυθολογία (1936-1946). Ἀθήνα, Δίφρος, 1960. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 186 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο ἀντίτυπο). € 80-120 43

[close]

p. 15

44 ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. Ποιήματα (1907-1915). Ἀλεξάν- δρεια, [1926-1930]. 44 φ. (λείπει τό λυτό φύλλο μέ τό χρονολογικό κατάλογο τῶν ποιημάτων). Αὐτόγραφη διόρθωση στήν ἔντυπη ἀρίθμηση 3 φύλλων, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση τοῦ ποιητῆ («Στόν Γιῶργο Ἀγαλλιανό / Κ. Π. Καβάφης»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἀποκολλημένα ἀπό τή ράχη). Σαββίδης Γ6. € 800-1.200 45 δρεια, [1920-1926]. 29 φ. (ὁμοιόμορφα ὀξειδωμένος ὁ τίτλος). Αὐτόγραφη ἡ ἀρίθμηση 3 φύλλων, αὐτόγραφες διορθώσεις σέ 2 ποιήματα καί στήν ἔντυπη ἀρίθμηση 12 φύλλων, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση τοῦ ποιητῆ («Εἰς τόν φίλον Γ. Καλούτση. / Κ. Π. Καβάφης»). Δέρμα στή ράχη καί τίς γωνίες. Σαββίδης Γ4. [δεμένο μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ποιήματα (1916-1918). Ἀλεξάνδρεια, [1929-1933]. 30 φ. (λείπει τό λυτό φύλλο μέ τό χρονολογικό κατάλογο τῶν ποιημάτων). Αὐτόγραφη ἡ ἀρίθμηση 2 φύλλων, αὐτόγραφες διορθώσεις στήν ἔντυπη ἀρίθμηση 5 ἄλλων, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση τοῦ ποιητῆ («Εἰς τόν φίλον Γ. Καλούτση. / Κ. Π. Καβάφης»). Σαββίδης Γ8. [δεμένο μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ποιήματα 19151920. Ἀλεξάνδρεια, [1920-1926]. 58 φ. (τίτλος, 49 ποιήματα σέ 56 φ. καί κατάλογος περιεχομένων). Αὐτόγραφη συμπλήρωση 3 στίχων στόν κατάλογο περιεχομένων, αὐτόγραφη διόρθωση στό 20ό ποίημα καί στήν ἔντυπη ἀρίθμηση 36 ποιημάτων, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση τοῦ ποιητῆ («Εἰς τόν φίλον Γ. Καλούτση. / Κ. Π. Καβάφης»). Σαββίδης Γ5 (ἀρχικό στάδιο). [μαζί:] κομμάτι χαρτιοῦ μέ τήν ὑπογραφή τοῦ Καβάφη (ἐν εἴδει ἐπισκεπτηρίου). (2) Ἡ πρώτη καί ἡ τρίτη συλλογή πρίν δεθοῦν εἶχαν μορφή δέσμης. € 1.500-2.000 46 ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. Ποιήματα (1908-1914). Ἀλεξάν- δρεια, [1932]. 68 (ἀπό τά 69) ποιήματα σέ 84 (ἀπό τά 87) λυτά φύλλα πιασμένα μέ μεταλλικό συνδετήρα στήν πάνω ἀριστερή γωνία τους (λείπουν τά λευκά τῆς ἀρχῆς καί τοῦ τέλους, τό δίφυλλο μέ τόν τίτλο καί τόν πίνακα περιεχομένων, καθώς ἐπίσης καί τό φ. 46, λυμένα τά τελευταῖα φύλλα). Αὐτόγραφη ἡ ἀρίθμηση 3 ποιημάτων, αὐτόγραφη διόρθωση στό 43ο ποίημα καί στήν ἔντυπη ἀρίθμηση 40 ποιημά- ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. Ποιήματα, 1919-1930. Ἀλεξάν- των. Περικάλυμμα τῆς συλλογῆς Γ7 (διατηροῦνται τό πάνω καί τό κάτω φύλλο του, συντηρημένα, αὐτόγραφη ἡ δεύτερη χρονολογία, ἔντυπη ἡ πρώτη («1916») μέ τό «6» διορθωμένο ἀπό τόν ποιητή σέ «9»). Μεταγενέστερο πάνινο portfolio. Σαββίδης Γ9. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ποιήματα 1915-[1924]. Ἀλεξάνδρεια, [1924]. 49 (ἀπό τά 68) ποιήματα σέ 57 (ἀπό τά 79) λυτά φύλλα (ἀρχικά ἦταν σέ μορφή δέσμης, λείπουν τά λευκά τῆς ἀρχῆς καί τοῦ τέλους, τό δίφυλλο μέ τόν τίτλο καί τόν πίνακα περιεχομένων, καθώς ἐπίσης καί τά φ. 1, 5, 10, 12-13, 18, 20, 22, 29, 35-36, 39, 44, 47-48, 50, 55α-55β, 59 & 64, φθορές μετά τό 60ό ποίημα, ἐπιδιορθώσεις μέ σελοτέιπ στό τελευταῖο). Αὐτόγραφες διορθώσεις στήν ἔντυπη ἀρίθμηση 13 ποιημάτων. Μεταγενέστερο πάνινο portfolio (μέ ἐτικέτα στή ράχη: «ΝΑΠΟΛΕΩΝ / ΛΑΠΑΘΙΩΤΗΣ» [ἐνν. ἀπό τή βιβλιοθήκη του]). Σαββίδης Γ5. (2) <ὡς ἔχουν> € 600-800 ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. Ποιήματα, καλλιτεχνική ἐργασία Τάκη Καλμούχου, φιλολογική ἐπιμέλεια Ρίκας Σεγκοπούλου. Ἀλεξάνδρεια, Ἀλεξανδρινή Τέχνη, 1935. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, σέ 2030 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 270 x 200 mm. 191 σ. Μ’ ἕνα πορτραῖτο τοῦ ποιητῆ, ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ 30 ΑΝΤΙΤΥΠΑ σέ χαρτί γιαπωνέζικο «super nacré» μέ διπλό φόντο, ἡ βινιέτα τοῦ τίτλου τυπωμένη μέ χρυσό, σέ ἄρραφα τεύχη (ὅπως κυ- 47 47 13

[close]

Comments

no comments yet