hdp-28

 

Embed or link this publication

Description

පිරිත්, ගාථා, සෙත් කවි ආදියට සම්බන්ධ ශබ්ද විද්‍යාවේ ඇතුල් පැත්ත

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2[close]

p. 3

2014 kjï l,dmh 01 msgqj ksjka ud¾.fha uq, mgka .ekau 8 wmodk md lshk kd. rdchd ;uhs mÿuq;a;r nqÿka jykafiag mqo i;aldr lf

[close]

p. 4

2014 kjï l,dmh kd. f,dalfha wreK lsh, jkaokd udk lrk udfk,a u,la ;snqkd' fï kd. lkHdúh ta u, wrf.k uf.a YÍrhg;a fï meyeh ,efíjd lsh," ta u, wrka nqÿka msÿjd' ta fya;=fjka ;uhs Wmam,jKaKd f;rKshf. YÍrh ks,a udfk,a u,la jf.a jqfka' b;ska b;du;a meyem;a iqkaor hqj;shla' rfÜ yeu me;af;kau wef.a mshdg fhdackd wdjd" wehj fï isgq;=udg újdy lr fokak" wfma rdc l=udrhdg újdy lr fokak''' wd§ jYfhka' wef.a mshdg fïl uy m%Yakhla jqKd' tlaflfkl=g újdy lr §fuka wfkla wh ;ry fjhs" m%Yak we;sfjhs lshk nhla ;snqKd' fï ksid fudlo lf ld,hla ysf;a ta mdm is;sú,s neyef.k ;sfhkak ´k' kkao udkjlhd" Wmam,jKaKd f;rKsh .sysj bkak ldf, b|ka b;d oeä leue;af;ka ysgmq flfkla nj O¾ufha i|yka fjkjd' b;ska iEfyk ld,hla fïl Tyqf. ysf;a meij meij ;sfhkak we;s' wef.a rEmh Tyqf. ysf;a neyef.k ;snqKd' ta lshkafk ú[a[dKhla f.dvke.s, ;snqKd' t;fldg ú[a[dK mÉphd kdurEmx lshk isoaOdka;hg wkqj ne¨ju" fldÉpr mdm is;sú,s m%udKhla ^kdu rEm& f,daflg ksoyia fjkak we;ao@ wiqre iekla .yk fudfyd;l by; ldrKh m

[close]

p. 5

2014 kjï l,dmh Th is;sú,s fldaá m%fldaá .Kka yefokj kï" wr lsõj mdm l%shdj lrk fudfydf; fldÉpr m%udKhla mdm is;sú,s f,daflg ksoyia fjkak we;ao@ ry;a W;a;udúhlg ta uy wmrdOh lrk fldg f,da f lg fldÉpr m%udKhla úi lsrK ^mdm is;sú,s& ksoyia fjkak we;ao@ iQlaIu ldhslhka jQ foúhka nUqka fï is;sú,s ksid lïmdfjkak" le,fUkak we;ao@ msáka ne¨jg tl l%shdjla lsh," fldÉpr m%udKhla f,dalh ¥IH fjkak we;ao@ ta ksmojmq mdm Yla;sh ;uhs kej; úmdl jYfhka w;s §¾> ld,hla ú|jkak isoaO fjkafk' b;ska fï ldrKfh wfkla me;a; ;uhs mqKH l%shd' wßy;=ka jykafia kulg tl n;a yekaola fnÿj;a w;aneõ oyia .Kka" ,laI .Kka iem iïm;a ,efnkafk;a fï l%uhgu ;uhs' b;ska Wmam,jKakd f;rKshg fjÉp fï wmrdOh .ek fjku l;djla thska ál l,lg miafi we;s jqKd' ta lshkafk tod ysgmq ñksiaiq iy NslaIqKa jykafia,d w;fr we;sjqk l;djla' ta ;uhs wßy;=ka jykafia kula lï iem ú¢kjo" lduh weiqre lrkjo lshk m%Yakh' ta jf.a úúO ;¾l f.kdjd' b;ska wßy;a jqkdg Wkajykafia,d;a f,a uia weg ;sfhk whfk! ldu fiajkh ta wh;a lrkjd''' wd§ jYfhka úúO ;¾l u;jdo wdjd' fï u;jdo ;¾l w;f¾ fï ldrKh nqÿmshdKka jykafiag;a oek.kak ,enqKd' Wkajykafia fï ldrKhg Wmudjlska mshdg wdrKHj fkdisg we;=¿ kqjr jdih lsÍu iqÿiq hehs okajd isáhd' jyrl wNhr;kd,xldr ysñmdKka úiska foaYs; ieÕjqK oyï lreKq iu. wmodk md,sh 2-2Wmam,jKaKd f:aßmodkh weiqßka ilia lf

[close]

p. 6

m úúO Ydlj, ieÕj .sh T!IO Yla;Ska iq.sh l,dmfhka úúO t

[close]

p. 7

2014 kjï l,dmh lrk .;s ,CIK ke;s fj,d .shd' ta lshkafk krl foaj,a yßk .;sh ke;s jqKd' k ¬ yr ¬ wka - kdrx lshkafk krl .;s yßk wdydrh' tfyu ke;akï yrh fyj;a fyd| foaj,a fkdyßk wdydrh' ta lshkafk fyd| .;s ,CIKhla' tal .s,sys,d .syska ;uhs kdrx yeÿfk' ta jf.au ta krl .;s yer, wd¾h .;s ,CIK tk fldg;a fmÕs fmÕS fmß, l%udkql+,j tk .;s ,CIKhla úÈhg ;s n q f K' hula fmÕ=ku wefrkjd' yoj; fmÕ=khs lshkafk f;;a jqKd" újD; jqKd lshk tl' t;fldg yoj; yÕjkafk kE' ta úÈhg yoj; fmÕS weÍ tk .;s ,CIKh ;uhs meÕsß lshkafk' ;reK jhig tkak fmr;a meÕsrd" meÕsß jhi wd§ jYfhka lshkafk uql=;a yx.kafk ke;sj" lmá lula ke;sj yojf;a ;sfhk foa lshk ksid' md ¬ ye`.s ¬ bß me`.sß' me`.sß jhfiÈ ye`.Sï lshkak ,eÊchs' ta ksid bßhõj,ska ye`.sSï fmkajkjd' ta w¾:fhkq;a me`.sß lshkjd' t;fldg kdrxj,;a meÕsß ;sfhkjd' ta wr lshmq .;s ,CIKhg wod, Yla;sh' meÕsß ;sfhk yeu Ydlhlu ta .;s ,CIKhg wod, Yla;sh msysgkjd' t;fldg biair ;sìÉp" yoj; fmÕs, újD; fj,d tk fyd| .;s ,CIKh miq ldf,l ke;s fj,d .syska ;uhs meÕsß yg .;af;' flfklaf. fiu jeä fjk fldg fiuj,ska YÍrfha bkaøsh moaO;sh jefykjd' ta jf.a fj,djg fiu wyla lrkak meÕsß ;sfhk fld< ;ïn, ÿï w,a,kjd' úfYaIfhka meÕsß fld< j¾. 5 la wrf.k ;ïn, ÿï w,a,, taflkau j;=r m;la ú;r fndkak ÿkaku" wßkak neß fiï wudrej,g yqÕla fyd|hs' yenehs talg cïfnda, fld< .kafk kE' fjk;a fudkj yß meÕsß fld< j¾. 5 la ;uhs .kafk' taflka fiu ksid yeÈ, ;sfhk ysfia lelal=ï" mmqfj lelal=ï wdÈh ÿre fj,d hkjd' ta lshkafk jeys, ;sìÉp bkaøshka újD; fjkjd' ta jf.au biair ysgmq ñksiaiq <Õ ks;r ±,afjk m%fndaOu;a .;shla ;snqKd' jevla m

[close]

p. 8

2014 kjï l,dmh ta jf.au zcqZ lshk jpkfhka fmkajkafk crdjg m;a fj,d Ô¾K fjk" Èrdhk .;s ,CIKhla' ta jf.a crdjg m;a fjk .;s" CIh lrk .;s ,CIKhla biair ñksiaiq <Õ ;snqKd' tal fyd| .;s ,CIKhla' ta lshkafk ñksiaiq udkislj crdjg m;a jqfKa kE' tal uki;a tlal ;sìÉp .=Khla" Yla;shla' ta úÈhg my;a njg m;a fjk fyj;a crdjg m;a fjk foaj,a CIh lrk .;s ,CIKh ÿria fj,d" miq ldf,l ñksiaiq crd jev lrkak mgka .;a;d' t;fldg cq lshk crdjg m;a fjk foaj,a CIh lrmq .;s ,CIKhg ysñ Yla;sh ;uhs l ¬ cq - lcq lsh, msysáfha' ta jf.au uq,a ld,fha ysgmq ñksiaiq <`. n%yaupdÍj jdih lsÍfï .;s ,CIKhla ;snqKd' uq,a ldf, ysgmq ñksiaiq ta .;s ,CIKfhka bj;a jqfka kE' t;fldg hïlsis ;ekl ta úÈhgu we,S ne`§ bkak .;s ,CIKhg boaO jqKd lsh, lshkjd' ta jf.a uq,a ldf, ñksiaiq n%yaupdÍj jdih lsÍfï .;shg boaO fj,d ysáhd' kuq;a miq ld,hlÈ ñksiaiq ta .;sfhka bj;a jqKd' hï lsis úÈhlg ysgmq wdldrfhka fjkia jqkd lshkafk ±ka boaO fjkafk kE lshk tl' tal ;uhs ud ¬ boaO - ñoaO lshkafk' WodyrKhla úÈhg lsß ñÿkg miafi l,ska úÈhg ;sfhkafk kE' ta ksid ;uhs ñÿkhs lshkafk' ta lshkafk l,ska ;sìÉp ;;ajfhka fjkia fj,d .shd' ta jf.a wr n%yaupdÍj jdih lsÍfï boaO .;s ,CIKfhka bj;a fj,d lduhg neiaiu ud ¬ boaO - ñoaO jqKd' t;fldg l,ska ;sìÉp fyd`o Yla;sh msgfj,d .syska tal ñÈ Ydlfha ;ekam;a jqkd' Òk ñoaO lshkafk;a lduhg iïnkaO fohla' ldu woyia wdju t;k ñÿkd lshk w¾:fhka ;uhs Òk ñoaO lshkafk' ta lshkafk fmr ;sìÉp n%yaupdÍ .;sfhka blau .syska lduhg neiaid lshk woyi' t;fldg n% y a u pdÍj b`o, taflka blaujd .shdg miafi ta fyd`o .;s ,CIKhg wod, Yla;sh ;uhs m%KS; wdydrhla úÈhg ñÈj, msysáfh' fï n%yaupßhdj lshk .;sh .;af;d;a" tafl;a uQ,sl jYfhka u;a ùula ;sfhkjd' kuq;a ta u;a ùu ndysr flfkla weiqre lr, .kak u;a ùula fkfjhs' n%yaupdÍj bkak fldg YÍrhg wjYH iqjh YÍrfhu ;snqKd' ta ;uhs OHdk,dNSj fjfikfldg ;sìÉp iqjh' tal ldu iqjhla fkdjqKg lhg ±fkk úYd, iqjhla' lduhg;a jvd f,dl= ridia j dohla ta iq j fh ;sfhkafk' t;fldg msg flfklaf.ka Wml%uYS,Sj .kak ldu iqjhla ta whg wjYH jqfka kE' tal iajNdúlju ;snqkd' ta Yla;sh ke;sfj,d .syska ;uhs ñÈ yg .;af;' Bg miafi ;uhs fjk;a flfkl=f.ka ldu iqjh ,nd .kak mgka .;af;' ±ka t;fldg ñÈj, ;sfhk ta u;aùu wrf.k ldufha fhfokak wo;a ñksiaiq Wml%uhla úÈhg mqreÿfj,d bkakjd' ta ksid ;uhs ñÈj,ska jhska jf.a u;a meka j¾. yo, u;afjkak fhdod .kafk' ta jf.au biair ysgmq ñksiaiq <Õ flfkl=g wem w,a,kak mq¿jka Yla;shla ;snqKd' ta lshkafk kslx wem fjkj fkfjhs" flfklaf. pß; iajNdjh .ek úYajdihla ;shkak mq¿jkalula ;snqKq ksihs wem jqfKa' kuq;a miq ld,hl jxpdfjka lmálñka jev lrkak mgka .;a;g miafi" flfkl=g wem w,a,kak mq¿jka yelshdj ke;s fj,d .shd' ta 06 msgqj mqoa.,h .ek Tm ou, j¾Kkd lrkak mq¿jka yelshdjla uq,a ldf, ñksiaiqkag ;snqKd' ta lshkafk flfklaf. ;sfhk fyd| .;s .=K lshd md, w,a,kak mq¿jka .;s ,CIKhla' t;fldg ta .;s .=K Tm od, mdkafk fndrejg fkfjhs" tal we;a;la' kuq;a ld,hla hk fldg ñksiaiq fndrejg;a .;s .=K lshkak mgka .;a;d' ke;s .=K;a lshkak mgka .;a;d' t;fldg mE Tmh w,a,kak neßj .shd' ta Yla;sh msgfj,d .syska ;uhs mE ¬ Tm ¬ w,a mefmd,a yeÿfk' B<Õg biair ysgmq ñksiaiq <Õ ;eïî we,S ysák .;shla ;snqKd' ta lshkafk fudlla yß fõokdjla" lrorhla wdju od, mek, .sfha kE' wd;au úYajdifhka O¾udkql+,j h:d iajNdjh ±kf.k talg uqyqK ÿkakd' ta fõokdj ordf.k bkak mq¿jka Yla;shla tod ;snqKd' ta ksidu t;ek ;eïì ;eïî we,S ysákak mq¿jka Yla;shla ;snqKd' kuq;a miq ldf,l fõokdj jeä fjk .dkg ñksiaiqkaf. ys;a ¥IH jqkdu" wr úÈhg we,S ysákak mq¿jka Yla;sh ke;s fj,d .shd' ;eïì ;eïî we,S ysák Yla;sh .s,sys,d .shd' ta Yla;sfhka ;uhs ;eô,s yeÿfk' ta jf.au fï ;eïì ;eïì we,S ysák .;s ,CIKfh;a wjia:d ;=kla ;snqKd' ta lshkafk iudê iqjfha" OHdk iqjfha bkak fldg ljqreyß nekak;a hkafk kE" ke;s jerÈ lsh, fodia lsõj;a ú`oj ú`oj yß ta OHdk ,nd .kak" ta iqjfh bkak ;eïì ;eïì we,S ysáñka lghq;= lrkjd ñila ou, hkafk kE' t;fldg ta jf.a ;sìÉp iaj¾Kuh .;s ,CIK bj;a fj,d .syska ;uhs rka ;eô,s yg .;af;' ta ksid rka ;eô,s wo;a ÿ¾,Nhs' ;eô,s j¾. w;ßka jeäh jákafk;a rka ;eô,s' ta rka ;eô,s f;,a ysfia .Eju úfYaIfhka kqjK jefvkak fya;= fjkjd' ta jf.au idfmaCIj ta ;rï jeo.;a ke;s foaj,aj,g;a ;eïì ;eïì we,S ysák .;s ,CIKhla tod ysgmq ñksiaiq <Õ ;snqKd' ta lshkafk wdiajdofhka r;a fj,d ;eïì ;eïì we,S ysák .;s ,CIKhla' kuq;a idfmACIj .;a;u ta .;s ,CIKh;a fyd|hs' WodyrK úÈhg Nd¾hdj tlal ;ry jqKd lsh, hkafk kE" ;eïì ;eïì we,S bkakjd' ux tfyu hk tl jákafk kEfk" orejkag ljqo bkafk" ±ka b;sx ne`o.;a;g miafi úYajdih ì¢, .shd' ta ;rï wúYajdihs' ta úÈhg msgfjÉp .;s .=Khg wod, Yla;sfhka ;uhs wem ¬ w,a - wem,a yeÿfk' ta jf.au biair ysgmq ñksiaiq hul jákdlu lsh, Tm uÜgï lr, tal wdY%h lrkak .;a;= .;s ,CIKhla ;snqKd' ta lshkafk ta jf.a fyd| fyd| foaj,a fma lr, hd lr, wdY%h lrkak .;a;d' miafi ld,hl ta .;s ,CIKh;a .s,sys,d .shdu talg wod, Yla;sh ;uhs fma ¬ hd ¬ wdia - fmhdia úÈhg msysáfha' ku ljqre ±ïu;a máÉp iuqmamdo isoaOdka;fhka jpkfha mo ksrela;sh fokak mq¿jka' ta jf.au flfkl=g ;j;a flfklaf. ;;afj fïlhs lsh, ta ieÕjqKq fndÿ u. h

[close]

p. 9

2014 kjï l,dmh fudkj lrkako" mjq,a wjq,a lr, od, wks;a whg .sks fokak fyd`o kEfk''' wd§ jYfhka ys;k .;s ,CIKhla ;snqK;a" ord ysàfï Yla;sh ;j;a my

[close]

p. 10

2014 kjï l,dmh lr.kakj jf.hs' kuq;a ld,hla hoaÈ tajd m%fhdackhg fkdf.k kslx w;yer, odk ;;a;ajhg m;a jqKd' ta úÈhg f,dalh wúhla lr.;a;= ,CIKh msgfj,d .syska talg wod, Yla;sh f,da ¬ wú - f,dú lsh, ;ekam;a jqKd' t;fldg W.=/iai" f,dú lshkafk <Õ <Õ ;sfhk m<;=re folla' iudk .;s ,CIK folla .s,sys,d .syska ;uhs taj yeÿfk' ta jf.au uq,a ldf, ysgmq ñksiaiq <Õ .=Kfhka fudark .;s ,CIKhla ;snqKd' ojiska oji mshjrla yß .=Kfhka fudark iajNdjhla ;snqKd' ta úÈhg ys;aj, ;sìÉp hym;a .;s .=K ;uhs fudarkafk' kuq;a miq ldf,l .=Kfhka fudarkafk ke;sj .=K ySk fjkak mgka .;a;d' t;fldg fudark .;s ,CIKhg wod, Yla;sh msgfj,d .syska fudr lshk Ydlfha ;ekam;a jqKd' fudark .;s ,CIKh weg fjk fldg weg fudr yeÿKd' fudark .;s ,CIKfha ;sìÉp fyd| idrj;a uia fldgi bj;a jqkdu uia fudr yeÿKd' ta jf.au fï hym;a úÈhg fudark .;s ,CIKh jid oukak lghq;= l

[close]

p. 11

2014 kjï l,dmh 09 msgqj wukqiai Wmøjj,ska jesl odkhla §, mqKHdkqfudaokdjla isoaO lsÍfuka O¾udkql+,j jsl odkhla fok fldg iuyr wjia:dj,È hï hï m%dfhda.sl .eg¿ mek k.sk wjia:d Wodfjkak mq¿jka' ta jf.a fj,djg ks;r ks;r fï ms

[close]

p. 12

2014 kjï l,dmh m%udKhg .kak mq¿jka' fmdä taj kï álla jeämqr ;sõjg lula kE' f,dl= taj kï folla ;=kla ;sõju we;s' lsß meKs jf.a fohla ;shkj kï tal;a idudkHfhka ukqiaifhla lkak .kak m%udKhg ;shkak mq¿jka' ta jf.au fï m<;=re ;shk fldg;a idudkHfhka ukqiaifhl=g lkak mq¿jka fjk úÈhg lm, ;shkak ´k' flfi,a kï wejß msáka ;shkafk kE" flfi,a f.äj, w. uq, lm, ;shkak ´k' ta jf.au tsl odkhg iyNd.s fj,d meka jvd msßkuk mska wrf.k iq.;s.dó fj,d" fï''' hk whg we;a;d jQ ldhsl udkisl frda.S;djhka ÿre fj;ajd' ;jo hfula fï fNda c k wdydr mdk wdÈh n,dfmdfrd;a;=fjka bkakj kï ta yeu fokdu;a fï wdydr mdk N=la;s ú¢;ajd' fï wdydr mdk" frÈmssl odkhla §, meka jvd mska wkqfudaokdjla isoaO lrkjd' ta mska ,nd fï ish,af,dau iqÅ; uqÈ; fj;ajd' ta jf.au fï fmf¾; ;gqjhs" idx>sl odkhhs ÿkaku tajdfha b;sß jk n;a" jHxck wdÈh lEug .kak iqÿiqo lsh, flfkl=g m%Yakhla tkak mq¿jka' fudlo fï jf.a wjia:djlÈ yßhg wjYH m%udKhgu Whkafk kE' álla jeämqr Whk tl idudkH isß;la' t;fldg fï ;gqj;a §," idx>sl odkh;a §, mq K Hdkq f uda o kdj iïmQ ¾ Kfhka u wjika fjk l,a wr b;sß fjÉp wjq,am;a wdÈh mßfNdackh lrkak iqÿiq kE' ta ish,a,u bjr jqkdg miafi ta Ndckj, b;sß fjÉp fohla ;sfha kï taj wdydrhg .;a;g .eg¿jla kE' ta jf.au fu;kÈ idx>sl odkh .;af;d;a idx>sl lrk tlhs" idx>slj Whk tlhs ldrKd folla' idx>sl lsl lrmq fldgi ix>hdg lem fj,d bjrhs" tal wksla whg ix>hd j<|k ;=re lem kE' kuq;a idx>slj Whmq áfla b;sßh .kak mq¿jka' ta;a w.% fldgiska nqoaO mQcdj m%uqL odkh §, bjr fjk l,a wr b;sß ál mßfNda. lsÍu iqÿiq kE' jvd .e,fmk l%uh ;uhs ta odk udk lghq;= bjr jqkdg miafi ta b;sßhla fõ kï tajd mßfNdackh lsÍu' ukqiaihf. Ñ;a;m%idoh;a jeähs' ta jf.au fok flkdf. udkakh ke;s fj,d ksy;udkS njla we;s fjkak;a tal jeo.;a' ta ksid fu;kÈ;a w;a folu ;sh, ;gqj lem lrkak mq¿jka kï ;j;a fyd|hs' ta jf.au fï fmf¾; ;gqj ;shkafk f.or bkak frda.sfhla uq,a lrf.k kï" ta mqoa.,hf. ku;a i|yka lr," YÍrhg ne¢, wukqiai wd§ fldgia bkakj kï ta wh;a talg iïnkaO fjkak lsh, lshkak ´k' u<.sh {d;Ska úfYaIfhka bkakj kï ta whf. kï i|yka lrkak;a mq¿jka' fmf¾; ;gqjg lem lrk fmdÿ jdlHh miq.sh l,dmfhka úia;r l<;a ta ldrKh ;j;a jeäÿr ú.%yhla úÈhg ;uhs fï bÈßm;a lrkafk' yenehs fï lshk jdlH lKav fï úÈhg ta jpkj,sskau lshkak ´k kE' .e,fmk úÈhg ta ta wjia:djkag wkql+,j fjkia lr, lshkak mq¿jka' ta ksid fmdÿ l%uhla ;uhs fï bÈßm;a lrkafk' ieÕjqKq fndÿ u. h

[close]

p. 13

2014 kjï l,dmh ta jf.au fï fmf¾; ;gqjhs" idx>sl odkhhs folu tlu ojfi fokak;a ´k' biafi,a,u fmf¾; ;gqj fjku §, B<Õg nqoaO mQcdj m%uqL idx>sl odfk §, wkqfudaoka lrkak ´k' t;fldg wukqiai fldgia ld, î, CIKhlska ta wkqfudaokdjg iïnkaO fjkjd' talg ojia .Kkla n,d bkafk kE' ta ksid mdkaor yß Wfoa jrefj yß fmf¾; ;gqj ;sh, oj,a 12 ka biafi,a, odfk idx>sl lr, wkqfudaokdj mgka .kak ´k' ta jf.au fï fmf¾; ;gqj" ;uka bkak N+ñhg iïnkaO lr, ;uhs ;shkafk' m%Odk jYfhkau ;uka mÈxÑ ia:dk" ta jf.au jjd yodf.k hï hï jHdmdr lrk ia:dk" iuyr úg flfkla l=,shg bkak ;ekla kï ta;a lula kE" ;ukaf. {d;s mrmqr;a iu. ta ia:dkhg fmr b|ka iïnkaOlï ysñlï ;sfhk wukqiai fldgia iïnkaO lr," ta ldrKh;a lsh, ;gqj fokak mq¿jka' ta jf.au fu;kÈ N+ñhg wrla .;a;= wukqiai fldgiaj,g wu;rj" ta f.or bkak Woúhf. YÍrj,g iïnkaO fj,d bkak wukqiai fldgia bkakj kï ta wh;a ta odfk wrf.k wyla fjkak mq¿jka' kuq;a iuyr wukqiai fldgiaj,g ta úÈhg wyla fjkak neßj bkakjd' fudlo tfyu wyla fj,d ta whg ;ksfhka Ôj;a fjkak ;rï Yla;shla kE' fï ksid ta jf.a wjia:djlÈ ta f.or idudðlhskq;a fmf¾; ;gqj ÿkakg miafi isoaO lrk wkqfudaokdjg iy meka jeãug iïnkaO fjkak ´k' tfyu ke;akï ta jf.a wukqiai lror ;sfhk wh fjkqfjka" f.or ljqre yß flfkla fï wkqfudaokdjg iy meka jeãug iïnkaO fjkak ´k' kuq;a ta f.or idudðlhska ish,a,u iyNd.s fjkj kï ;uhs jvd fyd|' fudlo iuyr wukqiaihskag YÍrfhka t

[close]

p. 14

2014 kjï l,dmh tal biair b|ka tk isß;la' fïlg ;=xux ykaÈ ú;rla fkfjhs" foux isjqux ykaÈ jqk;a .e,fmkjd' kuq;a ;=xux ykaÈhlg f.ksyska odk tl ;uhs idudkH isß;' t;fldg fï odkudk" wkqfudaokd lghq;= ish,a,u bjr jqkdu todu jre 3 la hkak fmr yji 3 ka miafi ú;r tal wr úÈhg bj;a lsl odfk §, lrk mqKHdkqfudaokdj yeu iajdóka jykafia flfklau okafk kEfk" ta úÈfh mßmQ¾K mq K Hdkq f uda o kdjla lrka f k fldfyduo lsh,' ta ksid ta jf.a mqKHdkqfudaokdjlg wjYH lreKq ldrKd" mqKHdkqfudaokd jdlH ´kEu NsCIQka jykafia kulg u;l ;shd.kak mq¿jka úÈhg my;ska i|yka lr, ;sfhkjd' fo;=ka j;djla lshj, mqreÿ fjk fldg b;du;a myiqfjka tal u;l ;shd.kak mq¿jka' yßhg iudêhla jeä, wdj kï lsis fjfyi uykaishla ke;sj jefâ ;j;a myiq fjkjd' ta jf.au fï ;sfhk jpk" jdlH wdÈh;a ta úÈhgu lshkak wjYH kE' fï woyihs tkak ´k' ta woyi tk úÈhg lrk l%uhla ;uhs fï bÈßm;a lrkafk' ta ksid ;ukag myiq úÈhg .,m, .kak mq¿jka' ta jf.au wmodk md,sfha msl odkh §fï m%Odk ldrKdj hï frda.S flfkla uq,a lrf.k kï isoaO lrkafk" ta odfk fokak fmr frda.shdf. ku lsh, ta frda.shdg hï wKúk fldä úk yÈ yQkshï wd§ fln`ÿ fyda fodaihlska nkaOkhlska ne£ /£ bkakd jQ wukqiaifhda fõ kï" ta wh;a fï Ydik wdYs¾jdofhka mqKH n, uysufhka ;%súO r;akfha fokdgu;a hym;la Ydka;shla Wod fjkak" ÿla lror ke;s lr, iekiqu ,nd.kak n,dfmdfrd;a;=fjkqhs wo fï uyd odkuh mq K Hl¾uh is o a O lrkafk' ta ñh.sh {d;s ys;ñ;%d§ka we;=¿ ysñlï lshk hï ;dla wh fõ kï" ta yeu fokdu fjkqfjka fNdaack ix.%yhla lr, ta whg lem lr, ;sfhkjd' ta ix.%yh N=la;s ú|, fï odfk msk ta ish¨ fokdu ,nd .ks;ajd' ta jf.au lem werj, ta odk ix.%yh wrf.k wo fï yeu fokdu tl;= fj,d ;u ;uka w; ys; ÿkakd yd iudkj fï uyd odkhg" mqKHdkqfudaokdjg iy meka jeãug iïnkaO fjkakhs weú;a ;sfhkafk' ta wh Wfoid fokakd jQ odkh ta whg hym;la isoaO lr, ta wh hïlsis ÿ.;shl we;akï taflka ksoyia fj,d iq.;s.dój hym; Wod fj,d wNsjDoaêh ,efnkak;a" ta whg hïlsis wdydr mdk we÷ï me<÷ï wdÈhlska w.ysÕhla we;akï ta w.ysÕlï ish,a, ÿrefj,d ,eîu my< fjkak;a fï mqKH l¾uh fya;= fõjd' fï wh Wfoido fï lr.;a;d jQ fï odkuh mQcdfõ wdksixihka ksid wkka; ieÕjqKq fndÿ u. h

[close]

p. 15

2014 kjï l,dmh wkka; wdYs¾jdo n, uysufhka ksoyia fj,d" ta ish¨ fodaidkaOldrfhda fudfyd;lska ì£ .syska ta wh ksoyia fj,d" ta ;eke;a;d fmfr;akhg mQcd lrkj lsh, ta fjka lrmq w.% m%uqL fldÜGdYh tajg wod, .d:d lsh, mQcd lrkak ´k' WodyrK úÈhg meka mQcd lrk .d:dj lsh, meka mQcd lrkjd' fNdack mQcd lrk .d:dj lsh, fNdack mQcd lrkjd' ta úÈhg w;sf¾l fNdack mQcdj fyj;a Wmkdñl mQcdj ^leú,s" m<;=re mQcdj;a fïlgu whs;shs&" ±ye;a mQcdj" fnfy;a mQcdj" fodfhdg mQcd lrñhs lsh, mQcd lrjkak ´k' t;kÈ Wmiïmod NsCIQka jykafia kula bkakj kï iy wjYH kï bux NslaLx imßlaLdrx''' wd§ jYfhka lshk .d:dj msxj;=ka ,jd lshj, NsCIQka jykafia,dg lem lr, idx>sl lrkak mq¿jka' tfyu ke;akï iqmámkak wd§ .=K isys lr, wIaGd¾h mqoa., uyd ix>r;akhg fï fNdack mQcd" msßlr mQcd" fodfhd Wfoid odk udk msßlr wdÈh mQcd lrk fldg msxj;=ka ish¨ fokdgu fjk fjku w; .iaijkak wmyiq kï" ta ish¨ odk udk msßlr wd§ mQcd jgd iam¾Y fjkak kQ,la ;sh, ta kQ, msxj;a ms ß i w;g §, tl fl

[close]

Comments

no comments yet