Memòria Fundació Ave Maria 2012

 

Embed or link this publication

Description

Memòria Fundació Ave Maria 2012

Popular Pages


p. 1

C FUNDACIÓ AVE MARIA DE SITGES ****************** ** Comptes Anuals corresponents a l’exercici 2012, juntament amb l’informe d’auditoria.

[close]

p. 2

ANNEX

[close]

p. 3[close]

p. 4

Nom : FUNDACIÓ AVE MARIA DE SITGES 348 2012 Complet Partit Número d'inscripció : Exercici comptable : Balanç Exercici 2012 ACTIU A) ACTIU NO CORRENT I. Immobilitzat intangible 200, 201, (2800), (2801), (2900), (2901) 202, (2802), (2902) 203, (2803), (2903) 205, (2805), (2905) 206, (2806), (2906) 208, (2808), (2908) 209 1. Recerca i desenvolupament 2. Concessions administratives 3. Patents, llicències, marques i similars 4. Drets de traspàs 5. Aplicacions informàtiques 6. Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament 7. Acomptes II. Immobilitzat material 210, (2910) 211, (2811), (2911) 212, (2812), (2912) 213, (2813), (2913) 214, (2814), (2914) 215, (2815), (2915) 216, (2816), (2916) 217, (2817), (2917) 218, (2818), (2918) 219 1. Terrenys i béns naturals 2. Construccions 3. Instal·lacions tècniques 4. Maquinària 5. Altres inst·lalacions i utillatge 6. Mobiliari 7. Equips per a processaments d'informació 8. Elements de transport 9. Altre immobilitzat 10. Immobilitzacions material en curs i Acomptes III. Inversions immobiliàries 220, (2920) 221, (282), (2921) 1. Terrenys i béns naturals 2. Construccions IV. Béns del patrimoni cultural 230, (29190) 231, (29191) 232, (29192) 233, (29193) 234, (29194) 239 1. Béns immobles 2. Arxius 3. Biblioteques 4. Museus 5. Béns mobles 6. Acomptes V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini 2403, 2404, (2493), (2494), (2933), (2934) 2423, 2424, (2953), (2954) 2413, 2414, (2943) (2944) 1. Instruments de patrimoni 2. Crèdits a entitats 3. Valors representatius de deute VI. Inversions financeres a llarg termini 2405, 250, (2495), (259), (2935) 2425, 252, 253, 254, (2955), (298) 2415, 251, (2945), (297) 255 257, 258, 26 474 1. Instruments de patrimoni 2. Crèdits a tercers 3. Valors representatius de deute 4. Derivats 5. Altres actius financers VII. Actius per impost diferit Pàgina 5 de 15 4.475,46 4.475,46 1.754,60 1.754,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.731,98 50.211,94 NÚM. DELS COMPTES NOTES DE LA MEMÒRIA EXERCICI N 3.417.698,51 EXERCICI N-1 3.490.234,12 50.211,94 8 57.731,98 5 3.353.736,47 115.468,35 2.422.777,64 161.016,63 82.797,73 192.629,33 78.614,71 12.526,47 42.738,95 245.166,66 3.433.792,12 115.468,35 2.449.613,31 165.840,91 103.667,84 222.161,00 89.191,24 7.005,89 41.287,10 239.556,48 10 6.230,06 6.230,06

[close]

p. 5

Nom : FUNDACIÓ AVE MARIA DE SITGES 348 2012 Complet Partit Número d'inscripció : Exercici comptable : NÚM. DELS COMPTES B. ACTIU CORRENT 580, 581, 582, 583, 584, (599) ACTIU NOTES DE LA MEMÒRIA EXERCICI N 1.494.223,09 EXERCICI N-1 1.331.436,22 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda II. Existències 0,00 0,00 30, (390) 31, 32, (391), (392) 33, 34, (393), (394) 35, (395) 36, (396) 407 1. Béns destinats a las activitats 2. Primeres matèries i altres aprovisionamients 3. Productes en curs i semiacabats 4. Productes acabats 5. Subproductes, residus i materials recuperats 6. Acomptes III. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar 10 560.208,11 507.586,84 440, 441, 442, (447) 443, (4933), (4934), (4935) 444 445, 446, 449, (490) 460, 464,544 4709 4700, 4707, 4708, 471, 472, 473 558 1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis 2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades 3. Patrocinadors 4. Altres deutors 5. Personal 6. Actius per impost corrent 7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques 8. Fundadors i socis per desemborsaments pendents IV. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini 41.329,94 36.145,96 518.852,03 470.877,92 26,14 562,96 0,00 0,00 5303, 5304, (5393), (5394), (5933), (5934) 5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954) 5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944) 5353, 5354, 5523, 5524 1. Instruments de patrimoni 2. Crèdits a entitats 3. Valors representatius de deute 4. Altres actius financers V.Inversions financeres a curt termini 10 698.920,30 279.521,35 503.204,90 415.204,90 5305, 540, (5395), (549) 5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598) 5315, 5335, 541, 546, (5945), (597) 5590, 5593 5355, 545, 548, 551, 5525, 554, 565, 566 480, 567 1. Instruments de patrimoni 2. Crèdits a tercers 3. Valors representatius de deute 4. Derivats 5. Altres actius financers VI. Periodificacions a curt termini VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 138.400,39 0,00 280.998,56 88.000,00 2.588,33 232.506,35 232.506,35 2.676,48 317.968,00 317.968,00 570, 572, 574 576 1. Tresoreria 2. Altres actius líquids equivalents TOTAL ACTIU (A+B) 4.911.921,60 4.821.670,34 Pàgina 6 de 15

[close]

p. 6

Nom : FUNDACIÓ AVE MARIA DE SITGES 348 2012 Complet Partit Número d'inscripció : Exercici comptable : NÚM. DELS COMPTES PATRIMONI NET I PASSIU A) PATRIMONI NET A-1) Fons propis I. Fons dotacionals o fons socials NOTES DE LA MEMÒRIA EXERCICI N 4.511.676,78 EXERCICI N-1 4.323.297,18 2.287.292,24 1.000.000,00 1.000.000,00 11 16 2.534.729,23 1.000.000,00 1.000.000,00 100, 101 (103), (104) 102 115 1. Fons dotacionals o fons socials 2. Fons dotacionals o fons socials pendents de desemborsar II. Fons especials III. Reserves IV. Excedents d'exercicis anteriors 1.287.292,24 1.287.292,24 1.072.008,19 1.072.008,19 120 121 124 129 118 1. Romanent 2. Excedents negatius d'exercicis anteriors V. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries VI. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu) VII. Aportacions per a compensar pèrdues A-2) Ajustaments per canvis de valor 3 247.436,99 215.284,05 0,00 0,00 133 134 136, 137 I. Actius financers disponibles per a la venda II. Operacions de cobertura III. Altres A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 12 1.976.947,55 984.623,49 992.324,06 2.036.004,94 1.024.472,74 1.011.532,20 130 131 132 1. Subvencions oficials de capital 2. Donacions i llegats de capital 3. Altres subvencions, donacions i llegats B) PASSIU NO CORRENT I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 628,84 0,00 140 141 142 143, 145, 146 1. Obligacions per prestacions a llarg termini al personal 2. Provisions per a impostos 3. Provisions per a altres responsabilitats 4. Altres provisions II. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 628,84 628,84 1605, 170 1625, 174 1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 180, 185, 189 1. Deutes amb entitats de crèdit 2. Creditors per arrendament financer 3. Altres passius financers III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 1603, 1604 1613, 1614 1623, 1624 1633, 1634 479 181 1. Deutes amb entitats de crèdit del grup i associades 2. Proveïdors d'immobilitzat, entitats del grup i associades 3. Creditors per arrendament financer, entitats del grup i associades 4. Altres deutes amb entitats del grup i associades IV. Passius per impost diferit V. Periodificacions a llarg termini Pàgina 7 de 15

[close]

p. 7

Nom : FUNDACIÓ AVE MARIA DE SITGES 348 2012 Complet Partit Número d'inscripció : Exercici comptable : NÚM. DELS COMPTES PATRIMONI NET I PASSIU C) PASSIU CORRENT NOTES DE LA MEMÒRIA EXERCICI N 400.244,82 EXERCICI N-1 497.744,32 585, 586, 587, 588, 589 499, 529 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda II. Provisions a curt termini III. Deutes a curt termini 10 1.167,44 628,84 121.432,29 7.375,10 5105, 520, 527 5125, 524 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 554, 5525, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569 5103, 5104 5113, 5114 5123, 5124 5133, 5134 5143, 5144 5523, 5524 5563, 5564 1. Deutes amb entitats de crèdit 2. Creditors per arrendament financer 3. Altres passius financers 538,60 114.057,19 IV. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini 1. Deutes amb entitats de crèdit del grup i associades 2. Proveïdors d'immobilitzat, entitats del grup i associades 3. Creditors per arrendament financer, entitats del grup i associades 4. Altres deutes amb entitats del grup i associades 5. Interessos a curt termini de deutes amb entitats del grup i associades 6. Compte corrent amb entitats del grup i associades 7. Desemborsaments exigits sobre particions en el patrimoni net d'entitats del grup i associades V. Creditors per activitats i altres comptes a pagar 400, 401, 405, (406) 403, 404 41 465, 466 4752 4750, 4751, 4757, 4758, 476, 477 448 485, 568 1. Proveïdors 2. Proveïdors, entitats del grup i associades 3. Creditors varis 4. Personal (remuneracions pendents de pagament) 5. Passius per impost corrent 6. Altres deutes amb les Administracions Públiques 7. Acomptes d'usuaris VI. Periodificacions a curt termini 10 0,00 0,00 399.077,38 376.312,03 52.256,03 230.684,06 55.962,99 209.478,98 116.137,29 110.870,06 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 4.911.921,60 4.821.670,34 Pàgina 8 de 15

[close]

p. 8

Nom : FUNDACIÓ AVE MARIA DE SITGES 348 2012 Complet Partit Número d'inscripció : Exercici comptable : Compte de Resultats NÚM. DELS COMPTES 1. Ingressos per les activitats 700, (706), (708), (709) 705 721 722, 723 724 728 727 (658) a) Vendes b) Prestacions de serveis c) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic d) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions e) Subvencions oficials a les activitats f) Donacions i altres ingressos per a activitats g) Altres subvencions, donacions i llegats incorporats al resultat l'exercici h) Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts 2. Ajuts concedits i altres despeses (650), (651), (652) (653), (654) 729 (6930), 71*, 7930 73 a) Ajuts concedits b) Despeses per col·laboracions i per l'exercici del càrrec de membre de l'òrgan de govern c) Reintegrament d'ajuts i assignacions 3. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu 5. Aprovisionaments (600), 6060, 6080, 6090, 610* (601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612* (607) (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933 a) Consum de béns destinats a les activitats b) Consum de primeres matèries i altres matèries consumibles 14,20 -108.141,10 -108.141,10 -105.109,30 -105.109,30 0,00 0,00 NOTES DE LA MEMÒRIA 20 (Deure) Haver EXERCICI N 2.526.351,82 EXERCICI N-1 2.538.951,97 14 2.409.866,08 2.436.653,23 12 116.485,74 102.298,74 c) Treballs realitzats per altres entitats d) Deteriorament de béns destinats a les activitats, primeres matèries i altres aprovisionaments 6. Altres ingressos de les activitats 0,00 0,00 752 755 751, 753, 754, 759 a) Ingressos per arrendaments b) Ingressos per serveis al personal c) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 7. Despeses de personal 20 -1.687.714,75 -1.332.024,32 -1.709.601,95 -1.351.236,40 -358.365,55 (640), (641) (642), (643), (649) (644), 7950 a) Sous, salaris i assimilats b) Càrregues socials c) Provisions 8. Altres despeses d'explotació a) Serveis exteriors 20 14 -355.690,43 -383.907,74 -367.207,52 -393.067,41 -350.066,64 (620) (621) (622) (623) (624) (625) (626) (627) (628) (629) a1 ) Recerca i desenvolupament a2 ) Arrendaments i cànons a3 ) Reparacions i conservació a4 ) Serveis professionals independents a5 ) Transports a6 ) Primes d'assegurances a7 ) Serveis bancaris a8 ) Publicitat, propaganda i relacions públiques a9 ) Subministraments a10 ) Altres serveis 9 -7.532,76 -130.721,31 -54.805,59 -10.484,96 -9.401,03 -4.026,35 -41.847,49 -60.570,43 -47.817,60 -416,10 -147.387,92 -49.750,38 -11.790,18 -8.896,93 -3.048,47 -18.225,61 -55.595,78 -54.955,27 * Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo Pàgina 9 de 15

[close]

p. 9

Nom : FUNDACIÓ AVE MARIA DE SITGES 348 2012 Complet Partit Número d'inscripció : Exercici comptable : NÚM. DELS COMPTES (631), (634), 636, 639 (655), (694), (695), 794, 7954 (656), (659) (68) 725, 726 7951, 7952, 7955, 7956 b) Tributs c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats d) Altres despeses de gestió corrent 9. Amortització de l'immobilitzat 10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat 11. Excés de provisions 12. Deteriorament i resultat per alienacions d'immobilitzat (690), (691), (692), 790, 791, 792 (670), (671), (672), 770, 771, 772 (678), 778 a) Deterioraments i pèrdues b) Resultats per alienacions i altres 13. Altres resultats I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 14. Ingressos financers a) De participacions en instruments de patrimoni 7600, 7601 7602, 7603 a1) En entitats del grup i associades a2) En tercers b) De valors negociables i altres instruments financers 7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211 7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769 b1) En entitats del grup i associades b2) En tercers 15. Despeses financeres (6620), (6621), (6650), (6651), (6654), (6655) (6622), (6623), (6624), (6652), (6653), (6656), (6657), (669) (660) a) Per deutes amb entitats del grup i associades b) Per deutes amb tercers c) Per actualització de provisions 16. Variació de valor raonable en instruments financers (6630), (6633), 7630, 7633 (6632), 7632 (668), 768 a) Cartera de negociació i altres b) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda 17. Diferències de canvi 18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers (696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799 (666), (667), (673), 766, 773 a) Deterioraments i pèrdues b) Resultats per alienacions i altres II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18) III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I +II) (6300)*, 6301*, (633), 638 19. Impostos sobre beneficis NOTES DE LA MEMÒRIA (Deure) Haver EXERCICI N -3.914,31 EXERCICI N-1 -3.057,44 -39.943,33 14 -12.785,91 20 12,20 -254.678,04 105.366,19 -225.788,95 107.801,04 0,00 0,00 14,20 577,10 197.853,48 27.011,99 240.197,39 20 14.023,71 14.023,71 19.137,22 19.137,22 14.023,71 0,00 19.137,22 0,00 20 -224,51 -1.720,58 -224,51 -1.720,58 0,00 0,00 20 35.784,31 -42.329,98 10 29.734,46 -70.892,27 10 6.049,85 49.583,51 247.436,99 28.562,29 -24.913,34 215.284,05 IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III + 19) 247.436,99 215.284,05 * Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo Pàgina 10 de 15

[close]

p. 10

Nom : FUNDACIÓ AVE MARIA DE SITGES 348 2012 Complet Partit Número d'inscripció : Exercici comptable : Estat d'Ingressos i Despeses Reconeguts NOTES DE LA MEMÒRIA A) Resultat del compte de resultats Ingressos i despeses imputats directament en el patrimoni net I. Per valoració d'instruments financers (800) (89), 900, 991, 992 1. Actius financers disponibles per a la venda 2. Altres ingressos/despeses (810), 910 94 (85), 95 (8300)*, 8301*, (833), 834, 835, 838 (860), 960 II. Per cobertures de fluxos d'efectiu III. Subvencions, donacions i llegats rebuts IV. Per guanys i pèrdues actuarials i altres ajustaments V. Efecte impositiu VI. Actius no corrents i passius vinculats, mantinguts per a la venda B) Total ingressos i despeses imputats directament en el patrimoni net (I + II + III + IV + V + VI) Transferències al compte de resultats VII. Per valoració d'instruments financers (802), 902, 993, 994 1. Actius financers disponibles per a la venda 2. Altres ingressos/despeses (812), 912 (84) 8301*, (836), (837) (862), 962 VIII. Per cobertures de fluxos d'efectiu IX. Subvencions, donacions i llegats rebuts X. Efecte impositiu XI. Actius no corrents i passius vinculats, mantinguts per a la venda C) Total transferències al compte de resultats (VII + VIII + IX + X + XI) -105.366,19 -107.801,04 -105.366,19 -107.801,04 0,00 0,00 46.308,80 40.000,00 46.308,80 40.000,00 0,00 0,00 NÚM. DELS COMPTES EXERCICI N 247.436,99 EXERCICI N-1 215.284,05 TOTAL D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS (A + B + C) * Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo 188.379,60 147.483,01 Pàgina 11 de 15

[close]

p. 11

Nom : FUNDACIÓ AVE MARIA DE SITGES Número d'inscripció : Partit 348 Exercici comptable : 2012 Complet Estat de Canvis en el Patrimoni Net Fons Reserves Pendents de desemborsar 852.230,40 219.777,79 Total 1.000.000,00 Excedents exercicis anteriors Excedent de l'exercici Ajustaments per canvis de valor Excedents pendents de destinar a les finalitats estatuàries Aportacions per a compensar pèrdues Subvencions donacions i llegats rebuts 2.103.805,98 TOTAL A. SALDO, FINAL DE L'ANY N-2 4.175.814,17 0,00 0,00 I. Ajustaments per canvis de criteri N-2 i anteriors II. Ajustaments per errors N-2 i anteriors 1.000.000,00 215.284,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852.230,40 0,00 219.777,79 0,00 0,00 2.103.805,98 -67.801,04 0,00 B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY N-1 4.175.814,17 147.483,01 0,00 0,00 I. Total ingressos i despeses reconeguts II. Operacions de patrimoni net 1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials 2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials 0,00 3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes) 0,00 4. Altres aportacions 219.777,79 1.000.000,00 0,00 0,00 1.072.008,19 0,00 -219.777,79 215.284,05 0,00 0,00 2.036.004,94 0,00 0,00 4.323.297,18 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.072.008,19 0,00 215.284,05 247.436,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.036.004,94 -59.057,39 0,00 4.323.297,18 188.379,60 0,00 0,00 III. Altres variacions del patrimoni net C. SALDO, FINAL DE L'ANY N-1 I. Ajustaments per canvis de criteri N-1 II. Ajustaments per errors N-1 D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY N I. Total ingressos i despeses reconeguts II. Operacions de patrimoni net 1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials 2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials 0,00 3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes) 0,00 4. Altres aportacions 215.284,05 1.000.000,00 0,00 0,00 1.287.292,24 0,00 -215.284,05 247.436,99 0,00 0,00 1.976.947,55 0,00 0,00 4.511.676,78 III. Altres variacions del patrimoni net E. SALDO FINAL DE L'ANY N Pàgina 12 de 15

[close]

p. 12

Nom : FUNDACIÓ AVE MARIA DE SITGES 348 2012 Complet Partit Número d'inscripció : Exercici comptable : Estat de Fluxos d'Efectiu NOTES DE LA MEMORIA A. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ 1. Resultat de l'exercici abans d'impostos 2. Ajustaments del resultat a) Amortització de l'immobilitzat (+) b) Correccions valoratives per deteriorament (+/-) c) Variació de provisions (+/-) d) Subvencions traspassades (-) e) Resultats per baixes i alienacions de l'immobilitzat (+/-) f) Resultats per baixes i alienacions d'instruments financers (+/-) g) Ingressos financers (-) h) Despeses financeres (+) i) Diferències de canvi (+/-) j) Variacions de valor raonable en instruments financers (+/-) k) Altres ingressos i despeses (+/-) 3. Canvis en el capital corrent a) Existències (+/-) b) Deutors i altres comptes a cobrar (+/-) c) Altres actius corrents (+/-) d) Creditors i altres comptes a pagar (+/-) e) Altres passius corrents (+/-) f) Altres actius i passius no corrents (+/-) 4. Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació a) Pagaments d'interessos (-) b) Cobraments de dividends (+) c) Cobraments d'interessos (+) d) Cobraments (pagaments) per impost sobre beneficis (+/-) e) Altres pagaments (cobraments) (-/+) 5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (+/-1+/-2+/-3+/-4) 330.198,29 413.048,97 13.025,15 19.137,22 12.800,64 17.270,66 -57.556,13 -88.392,47 -34.702,54 30.960,33 -6.049,85 -28.562,29 -105.366,19 -107.801,04 EXERCICI N 330.198,29 247.436,99 EXERCICI N-1 413.048,97 215.284,05 104.663,20 149.533,93 254.678,04 225.788,95 -24.799,60 77.524,95 -14.023,71 -19.137,22 224,51 1.720,58 88,15 -60,17 22.765,44 119.412,97 -224,51 -1.866,56 Pàgina 13 de 15

[close]

p. 13

Nom : FUNDACIÓ AVE MARIA DE SITGES 348 2012 Complet Partit Número d'inscripció : Exercici comptable : NOTES DE LA MEMÒRIA B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ 6. Pagaments per inversions (-) a) Entitats del grup i associades b) Immobilitzat intangible c) Immobilitzat material d) Inversions immobiliàries e) Béns del patrimoni cultural f) Altres actius financers g) Actius no corrents mantinguts per a la venda h) Altres actius 7. Cobraments per desinversions (+) a) Entitats del grup i associades b) Immobilitzat intangible c) Immobilitzat material d) Inversions immobiliàries e) Béns del patrimoni cultural f) Altres actius financers g) Actius no corrents mantinguts per a la venda h) Altres actius 8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (7-6) C) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT 9. Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni a) Variacions de fons (+/-) b) Subvencions, donacions i llegats rebuts (+) 10. Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer a) Emissió 1. Deutes amb entitats de crèdit (+) 2. Deutes amb entitats del grup i associades (+) 3. Altres deutes (+) b) Devolució i amortització de 1. Deutes amb entitats de crèdit (-) 2. Deutes amb entitats del grup i associades (-) 3. Altres deutes (-) 11. Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament (+/-9+/-10) D) EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI E) AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU O EQUIVALENTS (+/-5+/-8+/-11+/-D) Efectiu o equivalents a l'inici de l'exercici Efectiu o equivalents al final de l'exercici Pàgina 14 de 15 EXERCICI N -454.593,64 EXERCICI N-1 -348.492,80 -295.661,11 -550.568,95 -43.969,03 -30.071,36 -251.692,08 -520.497,59 -158.932,53 202.076,15 -158.932,53 202.076,15 -454.593,64 -348.492,80 38.933,70 -28.641,05 46.308,80 40.000,00 46.308,80 40.000,00 -7.375,10 -68.641,05 0,00 0,00 -7.375,10 -68.641,05 -7.375,10 -68.641,05 38.933,70 -28.641,05 -85.461,65 35.915,12 317.968,00 282.052,88 232.506,35 317.968,00

[close]

p. 14

´)81'$&,Ð $9( 0$5,$ *µ SjJLQD 0(0Ó5,$ &255(6321(17 $ /·(;(5&,&, LPSRUWV H[SUHVVDWV HQ HXURV $FWLYLWDW GH O·HQWLWDW − ,'(17,),&$&,Ð /D )XQGDFLy $YH 0DULD GH 6LWJHV HV YD FRQVWLWXLU HO GH MXQ\ GH GDYDQW HO QRWDUL GH 6LWJHV VHQ\RU *XVWDYR )HUQiQGH] )HUQiQGH] (Q YLUWXW GH O·2UGUH GHO FRQVHOOHU GH -XVWtFLD GH GH JHQHU GH HV YD LQVFULXUH DPE HO Q~PHUR HQ HO 5HJLVWUH GH )XQGDFLRQV 3ULYDGHV GH OD *HQHUDOLWDW GH &DWDOXQ\D ' DFRUG DPE DOOz TXH GLVSRVD O DUWLFOH WHUFHU GHOV (VWDWXWV OD ILQDOLWDW GH OD )XQGDFLy pV PLOORUDU OD TXDOLWDW GH YLGD L SUHVWDU DVVLVWqQFLD HGXFDFLRQDO L IRUPDFLy SURIHVVLRQDO D OHV SHUVRQHV DPE SUREOHPHV GH GLVFDSDFLWDW LQWHO OHFWXDO L GHVHQYROXSDPHQW PHQWDO D IL GH IHUORV FRP PpV DXWzQRPV PLOORU L SUHVWDU D OHV VHYHV IDPtOLHV XQ HOHPHQW G·DMXW HQ HO GHVHQYROXSDPHQW LQGLYLGXDO L VRFLDO GHOV DIHFWDWV − $&7,9,7$76 '(6(192/83$'(6 '85$17 /·$1< , 868$5,6 2 (/6 %(1(),&,$5,6 '( /(6 $&7,9,7$76 '(6&5,7(6 6·DGMXQWD HQ HOV SUHVHQWV &RPSWHV $QXDOV $11(; RQ HV GHWDOOD DPE PpV GHVJOzV OHV DFWLYLWDWV SRUWDGHV D WHUPH GXUDQW O·H[HUFLFL DL[t FRP HOV XVXDULV R HOV EHQHILFLDULV GH OHV DFWLYLWDWV GHVFULWHV − $-876 $725*$76 'XUDQW O·H[HUFLFL L OD IXQGDFLy QR DWRUJDWV DMXWV − &219(1,6 '( &2/ /$%25$&,Ð 68%6&5,76 $0% $/75(6 (17,7$76 'XUDQW O·H[HUFLFL L QR V·KDQ VXEVFULW FRQYHQLV GH FRO ODERUDFLy DPE DOWUHV HQWLWDWV DPSDUDWV DPE O·DUWLFOH GH OD /OHL − $&&,216 '87(6 $ 7(50( 3(5 3520285( &21',&,216 '·,*8$/7$7 (175( '21(6 , +20(6 (OV EHQHILFLDULV GH OHV DFWLYLWDWV V·KDQ FRQVLGHUDW VHQVH GLVWLQFLRQV GH VH[H

[close]

p. 15

´)81'$&,Ð $9( 0$5,$ *µ SjJLQD  %DVHV GH SUHVHQWDFLy GHOV FRPSWHV DQXDOV (OV DVSHFWHV D WHQLU HQ FRPSWH D OHV EDVHV GH SUHVHQWDFLy GHOV &RPSWHV $QXDOV GH OD )XQGDFLy KDQ HVWDW HOV TXH VHJXLGDPHQW HV GHWDOOHQ D ,PDWJH ILGHO 1R KDQ H[LVWLW UDRQV H[FHSFLRQDOV TXH KDJLQ UHFRPDQDW OD QR DSOLFDFLy GH GLVSRVLFLRQV OHJDOV HQ PDWqULD GH FRPSWDELOLWDW SHU D PRVWUDU OD LPDWJH ILGHO D TXH HV UHIHUHL[ OD OHJLVODFLy YLJHQW HQ PDWqULD G·HQWLWDWV VHQVH DIDQ\ GH OXFUH E 3ULQFLSLV FRPSWDEOHV 7DQW HQ HO GHVHQYROXSDPHQW GHO SURFpV FRPSWDEOH GH O·H[HUFLFL HFRQzPLF FRP HQ OD FRQIHFFLy GHOV SUHVHQWV &RPSWHV $QXDOV QR KD HVWDW YXOQHUDW FDS SULQFLSL FRPSWDEOH REOLJDWRUL D TXH HV UHIHUHL[ OD SDUW SULPHUD GH 3OD *HQHUDO GH &RPSWDELOLWDW L O·DGDSWDFLy VHFWRULDO HQ PDWqULD G·HQWLWDWV VHQVH DIDQ\ GH OXFUH GLFWDGD SHO 'HFUHW GH GH GHVHPEUH GH OD *HQHUDOLWDW GH &DWDOXQ\D PRGLILFDW SHO 'HFUHW GH GH VHWHPEUH F $VSHFWHV FUtWLFV GH OD YDORUDFLy L HVWLPDFLy GH OD LQFHUWHVD F 1R H[LVWHL[HQ GDGHV UHOOHYDQWV VREUH O·HVWLPDFLy G· LQFHUWHVHV HQ OD GDWD GH WDQFDPHQW GH O·H[HUFLFL F 1R H[LVWHL[HQ FDQYLV HQ HVWLPDFLRQV FRPSWDEOHV TXH VLJXLQ VLJQLILFDWLXV L TXH DIHFWLQ O·H[HUFLFL DFWXDO R TXH SXJXLQ DIHFWDU D H[HUFLFLV IXWXUV F $ GDWD GH WDQFDPHQW GH O·H[HUFLFL O·zUJDQ GH JRYHUQ GH O·HQWLWDW QR Wp FRQVFLqQFLD GH O·H[LVWqQFLD G·LQFHUWHVHV LPSRUWDQWV UHODWLYHV D IHWV R FRQGLFLRQV TXH SXJXLQ DSRUWDU GXEWHV VLJQLILFDWLXV VREUH OD SRVVLELOLWDW TXH O·HQWLWDW VHJXHL[L IXQFLRQDQW QRUPDOPHQW (OV FRPSWHV DQXDOV V·KDQ HODERUDW G·DFRUG DPE HO SULQFLSL G·HQWLWDW HQ IXQFLRQDPHQW G &RPSDUDFLy GH OD LQIRUPDFLy (OV 3DWURQV GH OD )XQGDFLy SUHVHQWHQ D HIHFWHV FRPSDUDWLXV DPE FDGDVFXQD GH OHV SDUWLGHV GHO EDODQo GH VLWXDFLy GHO FRPSWH GH UHVXOWDWV GH O·HVWDW GH FDQYLV HQ HO SDWULPRQL QHW L GH O·HVWDW GH IOX[RV G·HIHFWLX D PpV GH OHV [LIUHV GH O·H[HUFLFL OHV FRUUHVSRQHQWV D O·H[HUFLFL DQWHULRU

[close]

Comments

no comments yet