MBVol22n2

 

Embed or link this publication

Description

Revista de la Real acadèmia de medicina de les Illes Balears. Volumen 22, número 2, 2007

Popular Pages


p. 1

Volum 22 • Núm.2 Maig - Agost 2007 Publicació de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears SUMARI http://ramcib.caib.es EDITORIAL Ortopèdia i medicina basada en proves: comentaris d’articles ............................................5 A. Cañellas Trobat VIDA ACADÈMICA...................................................................................................................8 Sessió inaugural; Distinció al nostre president; Sessió i llibre d’homenatge al Dr. Antoni Obrador; Sessió científica; Bancs de cèl·lules de cordó umbilical; Edició en espanyol del llibre dels acadèmics Prof. Jean Dausset i Dr. Macià Tomàs; El Dr. Riutord, designat consultor de la Universitat Cardenal Herrera; Sessió commemorativa del 175è aniversari de l’Acadèmia. Presentació del llibre Ilustración y Medicina ORIGINALS Prevalencia de déficit de masa ósea en población masculina trabajadora de Mallorca .......................................................................................................11 A. Arturo López González, N. Monroy Fuenmayor, B. Marí Solivellas, C. Sainz Gómez, A. Siquier Cantallops Estudio retrospectivo sobre las características clínicas de las patologías respiratorias agudas asociadas al aislamiento de citomegalovirus (1995-2006) ...............15 J. Reina, P. Balliu, J. Figuerola Cuidados Paliativos en Mallorca: la respuesta sanitaria al proceso terminal ..................21 E. Benito, J. Santamaría, A. Linares, E. García, R. Romero Nuevo tratamiento para la vejiga hiperactiva. Experiencia inicial en el tratamiento de la vejiga hiperactiva refractaria con toxina botulínica tipo A .......................................28 M. Rebassa, G. Conde, M. Cholvi, G. Briones, A. Mus, M. Blasco I. Fuentes, F. Hidalgo, C. Gutiérrez La osteonecrosis idiopática del cóndilo medial femoral. Diagnóstico y tratamiento ........34 A. Cañellas, Ll. Bernet, L. Soucheiron, JM. Benet IMATGE DIAGNÒSTICA Síndrome de la esotropía congénita .....................................................................................42 B. Anderíz, M. Pons, J. Montañez FORA DE SECCIÓ Síndrome de la couvade ........................................................................................................45 Cristóbal Serra, Carmen Serra PROGRAMA DE PREMIS PER AL CURS 2007 ....................................................................47 Amb la col·laboració de la Conselleria de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears

[close]

p. 2

Director Redactor en cap Redactors Macià Tomàs Salvà José L. Olea Vallejo Ferran Tolosa Cabani, Joan Buades Reinés, Miquel A. Limón Pons (Menorca), Jaume Orfila Timoner Junta directiva de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears Vicepresident Vicesecretari Bibliotecari Tresorer President Alfonso Ballesteros Fernández Josep Miró Nicolau Bartolomé Anguera Sansó José L. Olea Vallejo Macià Tomàs Salvà Ferran Tolosa Cabani Secretari General Amb la col.laboració de Revista inscrita en el Índice Médico Español Secretaria i correspondència Campaner, 4, baixos. 07003 Palma de Mallorca Tel. 971 72 12 30 Adreça electrònica: ramicib@eresmas.com - Pàgina web: http://ramcib.caib.es Aquelles empreses o institucions que vulguin inserir algun anunci a Medicina Balear poden contactar directament amb la Secretaria de la Reial Acadèmia Publicitat

[close]

p. 3

Acadèmics d’honor Excm. Sr. Jean Dausset, Premi Nobel de Medicina Excm. Sr. Santiago Grisolia García, Premi Príncep d’ Astúries d’Investigació Científica i Tècnica Excmo. Sr. Ciril Rozman Borsnart (electe) Acadèmics numeraris M.I. Sr. Santiago Forteza Forteza M.I. Sr. Miguel Manera Rovira M.I. Sr. Miguel Munar Qués M.I. Sra. Juana Mª Román Piñana M.I. Sr. José Tomás Monserrat M.I. Sr. Guillermo Mateu Mateu M.I. Sr. Arnaldo Casellas Bernat M.I. Sr. José Miró Nicolau M.I. Sr. Antonio Montis Suau M.I. Sr. Feliciano Fuster Jaume M.I. Sr. Bartolomé Anguera Sansó M.I. Sr. Bartolomé Nadal Moncadas Excm. Sr. Alfonso Ballesteros Fernández M.I. Sr. Francesc Bujosa Homar M.I. Sr. Ferran Tolosa Cabani M.I. Sr. Macià Tomàs Salvà M.I. Sr. Alvaro Agustí García-Navarro M.I. Sra. Juana Mª Sureda Trujillo M.I. Sr. Juan Buades Reinés M.I. Sr. José L. Olea Vallejo M.I. Sr. Pere Riutord Sbert M.I. Sr. Joan Besalduch Vidal (electe) Protectors de la Reial Acadèmia Conselleria de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears Banca March Grupo Serra Benefactors de la Reial Acadèmia Manuel Cifré Ramos Consell de Mallorca Patrocinadors de la Reial Acadèmia Dr. Francisco Medina Martí Clinica Rotger Mutua Balear Fundación MAPFRE Medicina Policlínica Miramar Air Europa Médicos Roselló TIRME Fundació Mateu Orfila Sa Nostra, “Caixa de Balears” Fundació Drach Oxidoc Dipòsit Legal: PM 486 - 95 ISSN 1579 - 5853 Imprès a Estudi Trama - Tel. 971 51 05 98 www.estuditrama.com

[close]

p. 4

Medicina Balear- Vol.22, núm. 2, 2007 SUMARI EDITORIAL Ortopèdia i medicina basada en proves: comentaris d’articles ............................................5 A. Cañellas Trobat VIDA ACADÈMICA...................................................................................................................8 Sessió inaugural; Distinció al nostre president; Sessió i llibre d’homenatge al Dr. Antoni Obrador; Sessió científica; Bancs de cèl·lules de cordó umbilical; Edició en espanyol del llibre dels acadèmics Prof. Jean Dausset i Dr. Macià Tomàs; El Dr. Riutord, designat consultor de la Universitat Cardenal Herrera; Sessió commemorativa del 175è anversari de l’Acadèmia. Presentació del llibre Ilustración y Medicina ORIGINALS Prevalencia de déficit de masa ósea en población masculina trabajadora de Mallorca .......................................................................................................11 A. Arturo López González, N. Monroy Fuenmayor, B. Marí Solivellas, C. Sainz Gómez, A. Siquier Cantallops Estudio retrospectivo sobre las características clínicas de las patologías respiratorias agudas asociadas al aislamiento de citomegalovirus (1995-2006) ...............15 J. Reina, P. Balliu, J. Figuerola Cuidados Paliativos en Mallorca: la respuesta sanitaria al proceso terminal ..................21 E. Benito, J. Santamaría, A. Linares, E. García, R. Romero Nuevo tratamiento para la vejiga hiperactiva. Experiencia inicial en el tratamiento de la vejiga hiperactiva refractaria con toxina botulínica tipo A .......................................28 M. Rebassa, G. Conde, M. Cholvi, G. Briones, A. Mus, M. Blasco I. Fuentes, F. Hidalgo, C. Gutiérrez La osteonecrosis idiopática del cóndilo medial femoral. Diagnóstico y tratamiento ........34 A. Cañellas, Ll. Bernet, L. Soucheiron, JM. Benet IMATGE DIAGNÒSTICA Síndrome de la esotropía congénita .....................................................................................42 B. Anderíz, M. Pons, J. Montañez FORA DE SECCIÓ Síndrome de la couvade ........................................................................................................45 Cristóbal Serra, Carmen Serra PROGRAMA DE PREMIS PER AL CURS 2007 ....................................................................47 3

[close]

p. 5

Editorial Ortopèdia i medicina basada en proves: comentaris d’articles A. Cañellas Trobat Un article recent de Bhandari i cols fa referència a allò que cada autor d’un treball fa en la preparació de la seva publicació i a la percepció que els lectors en solem tenir segons l’ordre d’aparició dels autors1. Les conclusions a què arriben Bhandari i cols. són que la responsabilitat i el mèrit dels autors són aspectes essencials en la publicació de qualsevol investigació científica. El seu estudi demostra que la forma habitual emprada per les revistes per definir la contribució de cada autor i determinar-ne la seva responsabilitat i mèrit és confusa i, de fet, pot ésser mal interpretada. Si les revistes no indiquen de forma explícita la contribució de cada autor en una investigació, els lectors seguiran estant confusos en relació a la responsabilitat i el mèrit de cada un d’ells, sense les precises puntualitzacions que podrien implementar-se en alguns paràgrafs segons: i.e. concepció de l’estudi, recollida de dades, anàlisi i interpretació de dades, anàlisi estadístic, supervisió de l’estudi, etc. i, al costat de cada apartat, el corresponent autor/s que han intervingut explícitament. De la mateixa manera és interessant apuntar les reflexions d’algunes revistes, com l’American Journal of Bone Surgery, que inclou amb certa freqüència comentaris sobre la medecina basada en evidències. Per exemple, en referència a la síndrome del túnel carpià (STC), Graham2, tot comentant un article de Chang i cols3, afirma que el tractament conservador de la STC ha de fer-se, fonamentalment, mitjançant immobilització amb una fèrula. Quan l’esmentat tractament resulta ineficaç, pensa que s’ha de passar a les infiltracions locals de corticoides. Segons ell, el paper dels corticoides orals per al tractament de la STC és controvertit i ha de deixar-se per quan el tractament conservador convencional pot resultar ineficaç o quan estigui contraindicat el tractament quirúrgic. El comentari de Graham sobre l’article de Chang i cols. afirma que en pacients amb STC dues setmanes de tractament oral amb prednisolona és igual d’eficaç que un període de tractament de quatre setmanes. Com es pot comprovar, existeix una apreciació totalment diferent dels autors en relació a l’eficàcia dels corticoides orals per al seu tractament i, això que el treball de Chang i cols es va fer amb un alt nivell d’evidència científica. Un altre interessant comentari és de Litchfield4 en relació a l’article basat en evidències de Crossley i cols5, referent a l’eficàcia de la fisioteràpia per al dolor fémoropatelar. Els dits autors afirmen que un període de fisioteràpia de sis setmanes millora el dolor fémoropatelar en comparació amb un grup placebo. Litchfield manifesta que el tractament fisioterapèutic és reproduïble i suggereix que s’ha d’aplicar als pacients amb dolor fémoropatelar, abans de tenir en compte altres opcions terapèutiques. La validesa de les dades relatives a la medecina basada en evidències és, com a mínim, rellevant i mereixedora de tenir-se en compte. Paral·lelament, s’ha de comentar un argument d’enorme interès com és la “qualitat de vida després de les artroplàsties o pròtesis totals d´anca o maluc i genoll”. Efectivament, després de ja dècades a la nostra especialitat en què, l’avaluació dels resultats s’ha limitat pràcticament a aquells que eren considerats rellevants per par del metge (temps quirúrgic, sagnat intraoperatori, consolidació òssia, fracàs protèsic, valoració radiogràfica, etc.) o la mesura de resultats rellevants per al pacient (milloria del dolor, de la funció, etc.) amb instruments no validats. Un article digne d’ésser considerat en benefici del pacient, tal és la qualitat de vida relacionada amb la salut –amb instruments de mesura científicament dissenyats (validats)-, Lizaur i cols6 van plantejar un interessant estudi observacional prospectiu per tal de trobar respostes a les següents preguntes: l’artroplàstia d´anca i de genoll proporcionaran als pacients milloria en sa qualitat de vida relacionada amb la salut? Quina és la magnitud de l’efecte? És diferent l’efecte sobre la qualitat de vida produït per cada una de les intervencions? Van emprar mètodes estadístics adequats i –encara que no ofereixen dades que permetin estar segurs que la mostra no va ésser desviada o no tinguessin pèrdua de seguiment el seguiment va ésser raonable, tant en temps com en nombre de pacients. Els autors indiquen que van mesurar la qualitat de vida mitjançant el qüestionari SF-12 -una versió reduïda del SF-36, que és acceptat i utilitzat àmpliament com a mesura de qualitat de vida relacionada amb la salut-. Badia i Alonso7 van fer l’adaptació transcultural del qüestionari SF-12 i la seva validació en espanyol, que pot ésser descarregat de forma gratuïta de la pàgina web de l’IMIM : ( www.imim.es/cvrs/ ). Una altra versió de SF-12 és la de Ware i cols8. Hi ha una inquietud dels autors per investigar, de forma científica, resultats rellevants per als pacients. Consider estimulant trobar aquest tipus d’estudis, on la investigació clínica requereix mètodes i coneixements específics, sense els quals l’esforç emprat en l’elaboració d’estudis no és capaç de produir conclusions vàlides i rellevants. Servei de Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica Hospital Verge del Toro. Maó (Menorca) Medicina Balear 2007; 5 5

[close]

p. 6

Medicina Balear- Vol.22, núm. 2, 2007 Editorial Estam per la formació dels clínics en els aspectes bàsics de la metodologia, de la investigació i de l’epidemiologia, a la vegada que per la creació i ús d’unitats de recolzament a la investigació, amb l’assessoria i participació de la qual és possible elevar la qualitat de la investigació amb l’ús similar de mitjans per part de clínics i investigadors. Tot i que encara no és una necessitat totalment satisfeta, al nostre país és possible trobar cursos i seminaris sobre mètodes d’investigació i avaluació de resultats per introduir-se en aquest camps de la medicina. A Internet9 el lector pot trobar informació sobre alguns d’ells. Bibliografía 1. Bhandari M, Einhorn TA, Swiontkowski MF, Heckman JD. Who did what. Perceptions about authors contributions to scientific articles based on order of authorship. J. Bone Joint Surg. Am 2003; 85A:1605-09. 2. Graham BA. Two weeks of prednisolone was as effective as four weeks in improving carpal tunnel syndrome symptoms. J. Bone Joint Surg. Am 2003; 85A:1624. 3. Chang MH, Ger LP, Hsieh PF, Huang SY. A randomized clinical trial of oral steroids in the treatment of carpal tunnel syndrome: a long term follow-up. J. Neurol. Neurosurg. Psychatry. 2002;73: 710-714. 4. Litchfield RL. Physical therapy was effective for patellofemoral pain. J. Bone Joint Surg. Am 2003;85A: 1625. 5. Crossley K, Bennell K, Green S, Cowan S, Mc Connell J. Physical therapy for patellofemoral pain: a randomized, double-blinded, placebo-controlled trial. Am. J. Sports Med. 2002; 30: 857-865. 6. Lizaur UA, Miralles MF, Elías CR. La calidad de vida tras las artroplastias totales de cadera y rodilla. Rev. Orthop. Traumatol. 2002; 1: 31-35. 7. Badia X, Salamero M, Alonso J. La Medición de la Salud. Guía de escalas de medición en español. Cuestionario de Salud SF-36. Edimac ed. Barcelona 1999;Press line 155-162. 8. Ware JE, Kosinski M, Keller SD. A 12-item short-forma Health Survey. Construction of scales and preliminary tests of reliability and validity. Med. Care 1996; 34(3): 220-233. 9. Página Web del Grupo de Trabajo en Ortopedia Basada en la Evidencia. (ORBE).www.orbemed.org. 6

[close]

p. 7

Vida acadèmica mir l’any acadèmic anterior, fent ressenya dels principals esdeveniments i sessions celebrades. A continuació l’acadèmica Dra. Juana Mª Sureda Trujillo va pronunciar el discurs inaugural, titulat “La epidemia de peste de 1820”. Finalment, les distintes autoritats procediren a lliurar els premis de la corporació. Sessió inaugural Dia 23 de gener la nostra corporació va celebrar la sessió solemne inaugural del curs 2007. Ocuparen la taula presidencial devora el president de la Reial Acadèmia, entre d’altres autoritats, el delegat del Govern Sr. Ramon Socias, la presidenta del Consell Insular de Mallorca, M. Hble. Sra. Maria Antònia Munar i la consellera de Salut i Consum, Hble. Sra. Aina Castillo. El públic omplia de gom a gom la sala d’actes. Distinció al nostre president Amb motiu de la celebració de la diada de les Illes Balears el president de la nostra corporació, el Dr. Alfonso Ballesteros, va ésser distingit amb un dels premis Ramon Llull. Aquesta distinció té com a finalitat honrar les persones que hagin destacat en els serveis prestats a les Illes Balears i distingir-ne els mèrits. El Consell de Govern, que atorga els premis, destaca la labor del Dr. Alfonso Ballesteros com a especialista en medicina interna i la seva tasca de divulgació, així com la brillant contribució a la ciència mèdica de les Illes Balears. Moment de la sessió acadèmica inaugural de curs Sessió i llibre d’homenatge al Dr. Antoni Obrador Dia 6 de març passat es va celebrar una sessió en memòria del Dr. Antoni Obrador, traspassat el mes de novembre de 2006. Presidiren l’acte el Dr. Alfonso Ballesteros, president de la Reial Acadèmia de Medicina, el Dr. Miquel Roca, president de l’Acadèmia Mèdica Balear, el Dr. Lluís Garau, secretari de la Universitat de les Illes Balears i el Sr. Carles Ricci, gerent de l’Hospital Universitari Son Dureta. Les intervencions d’amics, professors, companys i deixebles evocaren la personalitat, la vida i l’obra del Dr. Antoni Obrador. Els premiats amb les autoritats, un cop aixecada la sessió inaugural En les seves paraules de benvinguda el president Dr. Alfonso Ballesteros va fer balanç del seus anys al front de la institució i va agraïr la col·laboració institucional rebuda. Tot seguit, el secretari general Dr. Bartomeu Anguera va resuMedicina Balear 2007; 8-10 8

[close]

p. 8

Medicina Balear- Vol.22, núm. 2, 2007 Vida acadèmica La sessió, molt emotiva, serví també de presentació del llibre Evocació del Dr. Antoni Obrador Adrover que, coordinat pels acadèmics Drs. Pere Riutord Sbert i Francesc Bujosa Homar, reuneix les notes necrològiques de diversos col·laboradors escrites en memòria del Dr. Obrador, transcriu les seves principals obres literàries i humanístiques i els articles científics més destacats i detalla la seva bibliografia. A més, ofereix un recull fotogràfic. Tota l’obra, com s’explica a la presentació, cosntitueix un testimoni de dol i evocació, però també un reconeixement i l’expressió de gratitud cap al professional de la medicina que, dia a dia, va posar el seu saber científic i humà al servei dels malalts. Son Dureta es va referir al “Cordó umbilical com a font de cèl·lules mare”; després, el Dr. Rafael Fernández-Delgado Cerdà, professor titular de pediatria i oncohematologia de l’Hospital Clínic Universitari de València, va parlar dels bancs de cèl·lules de cordó umbilical i a continuació, el Dr. Luis Madero López, cap del servei d’oncohematologia i transplantament hematopoïètic de l’Hospital del Niño Jesús de Madrid, va explicar les aplicacions de les cèl·lules mare de cordó umbilical. Per últim, va intervenir el Dr. Antoni Gayà Puig, director del Banc de teixits de la Fundació banc de sang i de teixits de les Illes Balears, per tractar la normativa legal i la situació de la donació de cordó a les Illes Balears. Va seguir un interessant col·loqui entre els ponents, enriquit per les aportacions del públic assistent. Sessió científica Dia 6 de febrer el Dr. Antoni Cañellas Trobat, especialista en traumatologia, va pronunciar la conferencia “Aspectes evolutius de la ròtula humana”, il·lustrativa dels canvis estructurals soferts per aquest os al llarg dels darrers 800.000 anys d’evolució humana. La presentació es va acompanyar d’una exposició fotogràfica que va permetre comprovar les característiques d’aquests canvis, particularment pel que fa als jaciments arqueològics de l’illa de Menorca i d’Atapuerca. Edició en espanyol del llibre dels acadèmics Prof. Jean Dausset i Dr. Macià Tomàs Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona (www.publicacions.ub.es) ha publicat (col·lecció Universitat) en la seva versió castellana el llibre Hacia el hombre responsable. Diálogos sobre evolución genética y cultural de l’acadèmic d’honor Prof. Jean Dausset, Premi Nobel de medicina 1980, i l’acadèmic numerari Dr. Macià Tomàs. L’obra havia estat editada en catalá el 2005 i va merèixer el Premi Faula al millor llibre, de ficció o no ficció, editat aquell any a Balears. Bancs de cèl·lules de cordó umbilical Organitzada per la Reial Acadèmia en col·laboració amb la Societat Balear d’Hematologia i la Societat Balear de Ginecologia i Obstetrícia i amb el patrocini de la Conselleria de Sanitat i Consum, dia 23 de març es va celebrar a la seu corporativa de Can Campaner la taula rodona “Bancs de cèl·lules de cordó umbilical”. A l’acte hi va col·laborar la divisió d’oncohematologia de Pierre Fabre Ibèrica. Després de pronunciar el president Dr. Alfonso Ballesteros unes paraules de benvinguda, la presentació va anar a càrrec de l’Ilm. Sr. Jaume Orfila Timoner, director general d’Acreditació i Avaluació. Va actuar com a moderador el Dr. José Luis Antich Rojas, cap del servei d’hematologia i hemoterapia de la Clínica Rotger. Succesivament, van prendre la paraula els diferents ponents: el Dr. Juan Besalduch Vidal, cap del servei d’hematologia i hemoterapia de l’Hospital Universitari 9

[close]

p. 9

Medicina Balear- Vol.22, núm. 2, 2007 Vida acadèmica El Dr. Riutord, designat consultor de la Universitat Cardenal Herrera La Universitat CEU Cardenal Herrera, de València, ha nomenat el nostre company Dr. Pere Riutord membre de la Comissió Consultiva d’Odontologia. La comissió, integrada per destacats especialistes i professionals d’aquesta àrea de coneixement té la funció d’assessorar els òrgans de govern de la Universitat, emetre informes i recomanacions sobre plans d’estudis, i altres. Balears, la Hble. Sra. Aina Castillo, consellera de Salut i l’Hble. Sr. Francesc Fiol, conseller d’Educació i Cultura. Abans d’iniciar-se la sessió, les autoritats van descobrir una placa commemorativa Sessió commemorativa del 175è aniversari de l’Acadèmia. Presentació del llibre Ilustración y Medicina Dia 14 de desembre de 2006 el saló d’actes de la corporació acadèmica va acollir la sessió extraordinària del 175è aniversari de la creació de la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Palma de Mallorca, continuadora de l’Acadèmia Médico-Práctica de 1788. Acompanyaren en la presidència al Dr. Alfonso Ballesteros, el Molt Hble. Sr. Pere Rotger, president del Parlament, el Dr. Ramon Socias, delegat del Govern a les Illes El Dr. Guillem López va disertar sobre els reptes del finançament de la sanitat del futur i es va presentar el llibre Ilustración y Medicina, editat per la Reial Acadèmia. L’obra disposa de treballs signats per G. López Casasnovas, A. Ballesteros Fernández, M. Ferrer Flórez, I. Moll Blanes, F. Bujosa Homar, José Tomás Monserrat i transcriu diversos manuscrits i documents de l’arxiu de la Reial Acadèmia. En la taula presidencial, d’esquerra a dreta, la Sra. Aina Castillo i els Srs. Pere Rotger, Alfonso Ballesteros, Ramon Socías, Francesc Fiol. A la dreta el conferenciant, Sr. Guillem López Casasnovas 10

[close]

p. 10

Original Prevalencia de déficit de masa ósea en población masculina trabajadora de Mallorca A. Arturo López González, N. Monroy Fuenmayor1, B. Marí Solivellas2, C. Sainz Gómez3, A. Siquier Cantallops4 afectación de la masa ósea, siendo la más importante de ellas el alcoholismo crónico y el consumo de corticoides. En los hombres, a diferencia de lo que ocurre en las mujeres, no es el cese de la función gonadal el factor etiopatogénico más importante, sino que están involucrados otros factores de riesgo. La menor incidencia de osteoporosis, en relación a las mujeres, se debe principalmente a que los hombres tienen huesos de mayor tamaño, además también influye que la madurez del esqueleto axial y apendicular es más rápida en las mujeres respecto de los hombres de su misma edad8, esto parece relacionarse con la mayor velocidad de crecimiento y con la duración del estirón puberal. Introducción La osteoporosis es considerada como la enfermedad metabólica ósea con mayor prevalencia en la práctica totalidad de países del mundo. Desde el principio ha sido considerada una enfermedad propia de las mujeres, aunque en los últimos años ya se la empieza a considerar como un problema de salud pública también para los hombres, ya que alrededor del 15% de las fracturas vertebrales y casi el 25% de las que se producen en cadera aparecen en ellos1. Hasta el momento no son muchos los trabajos que valoran la prevalencia de osteoporosis en el hombre, algunos autores cifran en dos millones el número de norteamericanos que la pueden padecer, indicando al mismo tiempo que estas cifras pueden aumentar casi un 20% para el año 2015. Si pocos son los trabajos que valoran la prevalencia a nivel internacional, no es difícil adivinar que todavía son muchos menos los que lo hacen en nuestro país, entre estos destaca el estudio de Díaz Curiel que cifra la osteoporosis del varón, valorada mediante densitometría, en un 4,15% (IC 2,99-5,31%), lo que viene a representar entre 418000 y 743000 varones2. Más de la mitad de las osteoporosis en el hombre se relacionan con la presencia de algún factor favorecedor3, entre los que destacan el hipogonadismo4, el consumo de corticoides, el hipertiroidismo, el hiperparatiroidismo primario, el alcoholismo crónico5, los problemas intestinales, las enfermedades malignas y la inmovilización prolongada. Para algunos autores españoles,6-7 dos tercios de los hombres con osteoporosis presentan alguna enfermedad relacionada con la Servei de Prevenció de Riscs Laborals (SPRL) GESMA. Servei Balear de la Salut 1-SPRL Administración del Govern de les Illes Balears 2-Servicio de Medicina del Deporte. Consell Insular de Mallorca 3-CS. San Jorge. Pamplona 4-SPRL Sol Meliá Medicina Balear 2007; 11-14 Objetivos · Valorar la prevalencia de déficit de masa ósea en trabajadores de Mallorca. · Valorar los factores de riesgo que influyen negativamente en los valores de masa ósea de nuestro colectivo. · Valorar la necesidad de establecer programas de prevención precoz en población laboral. Sujetos y métodos Se realiza un estudio descriptivo transversal en 1067 trabajadores varones de Mallorca pertenecientes a todos los sectores productivos. El tamaño muestral ha sido calculado para obtener una seguridad del 95% y una precisión del 2%. Los trabajadores son elegidos de forma aleatoria. La edad media de los trabajadores es de 42,89 años con una desviación típica de 10,115 años. Rango entre 18 y 70 años. 11

[close]

p. 11

Medicina Balear- Vol.22, núm. 2, 2007 Prevalencia de déficit de masa ósea en población masculina trabajadora de Mallorca Gráfica 1. Diagrama de cajas de la edad de los trabajadores El diagrama de cajas de la edad se muestra en la gráfica 1. Las características sociodemográficas de los trabajadores así como el análisis de los principales factores de riesgo que se han tenido en cuenta se muestran en la gráfica 2 y en la tabla 1. res de déficit de masa ósea y un 12,75% había padecido alguna de las patologías consideradas como favorecedoras de la pérdida de masa ósea. Para la determinación de los valores de densidad mineral ósea se realizan dos estudios, uno a nivel periférico y otro a nivel central. En el estudio a nivel periférico, donde intervienen 1067 varones, se emplea la técnica de absorciometria fotónica dual mediante un densitómetro de calcáneo DEXA PIXI Lunar ®. Las mediciones se realizan en el calcáneo derecho (salvo que existan fracturas o patologías importantes en él, en cuyo caso se miden en el izquierdo). Para lograr una correcta medición el densitómetro es calibrado diariamente mediante el empleo de los fantomas correspondientes. Tabla 1. Prevalencia de los factores de riesgo de déficit de masa ósea Gráfica 2. Reparto de los trabajadores según IMC Todos los trabajadores rellenan un cuestionario donde se recogen aquellos factores que se piensa tienen influencia en los niveles de masa ósea: edad, sexo, IMC, ejercicio físico, alimentación rica en calcio, tabaco, alcohol, fármacos de riesgo, patologías previas, antecedentes familiares. De los 1067 varones evaluados, el 45,08% no realizaban ejercicio físico de forma habitual, el 37,02 % eran fumadores, un 24, 37% no consumía calcio en las cantidades necesarias, el 19,31% reconocía consumir de alcohol de forma habitual, el 18, 74% tenía antecedentes familiares de osteoporosis, el 14,53% habían consumido fármacos considerados como favorecedo- Para evitar la aparición de posibles sesgos derivados del empleo de diferentes instrumentos de medida (variabilidad del aparato) se emplea siempre el mismo densitómetro. De la misma manera, y para evitar el llamado sesgo ínter observador derivado del empleo de diversas personas para realizar las mediciones, todas las mediciones son llevadas a cabo por la misma persona. Esta persona está entrenada especialmente para la realización de las densitometrías. Siguiendo las instrucciones del fabricante del aparato se establecen como valores de referencia para clasificar a los trabajadores los siguientes: · Osteoporosis cuando el T-score es < -1,6 desviaciones estándar (DE). · Osteopenia cuando el T-score es < - 0,6 y ≥ -1,6 DE. · Normal cuando el T-score es ≥ -0,6 DE. 12

[close]

p. 12

Medicina Balear- Vol.22, núm. 2, 2007 Prevalencia de déficit de masa ósea en población masculina trabajadora de Mallorca En el estudio a nivel central, donde intervienen 147 varones, se emplea también la técnica de absorciometria fotónica dual mediante un densitómetro DEXA NORLAND ®. Las mediciones se realizan en columna lumbar y cuello femoral. Se tienen en cuenta las mismas consideraciones ya comentadas en el estudio periférico en cuanto a calibración y control de los sesgos de medida o ínter observador. En este estudio se establecen como valores de referencia para clasificar a los trabajadores los que recomienda la OMS: · Osteoporosis cuando el T-score es < - 2,5 desviaciones estándar (DE). · Osteopenia cuando el T-score es < - 1 y ≥ - 2,5 DE. · Normal cuando el T-score es ≥ - 1 DE. Se realizan estudios, empleando el índice kappa, para valorar el grado de concordancia de los resultados obtenidos en los estudios centrales y periféricos. Se observa una concordancia muy alta (índice kappa 0,85) entre columna y calcáneo, y alta (índice kappa 0,72) entre cuello de fémur y calcáneo. Ver tablas 2 y 3. Para realizar los análisis estadísticos se emplea el programa G-stat 2.0. die (gráficas 3,4 y 5), de manera que en calcáneo es de un 34,86% (9,56% de osteoporosis y 25,3% de osteopenia), en columna lumbar es de un 34,69% (7,48% de osteoporosis y 27,21% de osteopenia), y finalmente en cuello de fémur es de un 34,01% (2,72% de osteoporosis y 31,29% de osteopenia). Gráfica 3. Porcentaje de trabajadores según DMO en calcáneo Resultados La prevalencia de déficit de densidad mineral ósea que se obtiene en nuestro colectivo de trabajadores varones varía según la localización en la que se estu Gráfica 4. Porcentaje de trabajadores según DMO en columna lumbar Tabla 2. Grado de concordancia en las mediciones de calcáneo y columna lumbar. Tabla 3. Grado de concordancia en las mediciones de calcáneo y cuello de fémur. Gráfica 5. Porcentaje de trabajadores según DMO en cuello de fémur 13

[close]

p. 13

Medicina Balear- Vol.22, núm. 2, 2007 Prevalencia de déficit de masa ósea en población masculina trabajadora de Mallorca Para poder conocer los factores de riesgo que están influyendo en los valores finales de DMO en nuestro colectivo de trabajadores se realiza un estudio multivariante aplicando la regresión lineal múltiple. Los factores que finalmente podemos considerar que influyen en la aparición de déficit de masa ósea (valor de p < 0,05) se muestran en la tabla 4 y son los siguientes: Edad superior a 45 años, no realizar ejercicio físico, consumo de tabaco e IMC bajo. Bibliografía 1. Seeman E .The dilemma of osteoporosis in men. Am J Med 1995; 98(2A): 76S-88S. 2. Díaz Curiel M. Prevalencia de la Osteoporosis Densitométrica en la Población Española. En: Actualización de Osteoporosis, Ed. Manuel Díaz Curiel, FHOEMO, Madrid 2001; 3-13. 3. Jackson JA, Kleerekoper M. Osteoporosis in men: Diagnosis, Pathophysiology and Prevention. Medicine 1990; 69: 139-52. 4. Francis RM, Peacock M, Aaron JE, Selby PL, Taylor GA, et al. Osteoporosis in hypogonadal men: role of decreased 1,25-dihydroxyvitamin D, calcium malabsorption and low bone formation. Bone 1986; 7:261-8. 5. Spencer H, Rubio N, Rubio E, Indreika M, Seitam A. Chronic alcoholism: frecuently overlooked cause of osteoporosis in men. Am J Med 1986; 80:393-7. 6. Rapado A, Yagüe M, Díaz Curiel M. Osteoporosis en el varón. Med Clin 1990; 95: 389-93. 7. Peris P, Guañabens N, Monegal A, Suris X, Álvarez L, Martínez de Osaba MJ, et al. Aetiology and presenting symptoms in male osteoporosis. Br JRheumatol 1995; 34: 936-41. 8. Mosekilde L, Mosekilde L. Sex differences in agerelated changes in vertebral body size, density and biochemical competence in normal individuals. Bone 1990; 11: 67-73. Tabla 4. Resultados del estudio multivariante Conclusiones La prevalencia de déficit de masa ósea es importante en nuestro colectivo ya que supone más de un tercio de los trabajadores, estos datos son similares en las tres localizaciones estudiadas. Los factores que influyen más negativamente en los valores de DMO son la edad, el consumo de tabaco, el ejercicio físico y el IMC. Con los altos valores de prevalencia obtenidos creemos que es importante establecer programas de prevención en población laboral, mediante la realización actividades de detección precoz en los colectivos de riesgo asociando un programa de intervención que logre disminuir los hábitos incorrectos. 14

[close]

p. 14

Original Estudio retrospectivo sobre las características clínicas de las patologías respiratorias agudas asociadas al aislamiento de citomegalovirus (1995-2006) J. Reina1, P. Balliu2, Joan Figuerola2 Introducción El citomegalovirus (CMV) es un virus con un genoma DNA lineal que pertenece a la familia herpesviridae (subfamilia beta-herpesvirus) y cuyo único reservorio es el ser humano1,2. La primoinfección por CMV se puede adquirir por vía placentaria (vertical), el 1% de los niños nacidos sanos son excretores asintomáticos de este virus1,2, durante el parto, período perinatal o lactancia. Dependiendo de las condiciones sociosanitarias de un determinado país, se calcula que a los 5 años cerca del 50% de la población ha sido infectada por el CMV, alcanzando cerca del 90% a los 25-30 años1-3. Despues de la primoinfección, generalmente asíntomática (85% de casos) el CMV permanecerá latente en las células endoteliales vasculares, produciéndose fenómenos de reactivación clínica en los estados de inmunosupresión natural o inducida2,3. Los diferentes estudios epidemiológicos han demostrado que el CMV es en la actualidad el principal responsable de la mayoría de las infecciones congénitas. En términos generales se calcula que la frecuencia de estas infecciones oscila entre el 0.27-2.26 por cada 100 niños nacidos vivos1,2, estableciéndose que en los paises desarrollados el valor medio es del 1% de todos los nacidos vivos1-3. A pesar de esta elevada tasa tan solo del 10-15% de los niños nacen con algún tipo de sintomatología clínica, estando el resto totalmente asintomáticos2,3. Dentro de las infecciones pediátricas, el CMV es el principal causante de infecciones congénitas; las que se producen como consecuencia de la primoinfección materna durante el embarazo (15%) son las más graves, mientras que las secundarias al proceso de reactivación viral en la madre (85%) son las mas frecuentes pero las que se presentan con una menor morbilidad y mortalidad1,2. Dentro de las patologías producidas por CMV, las infecciones respiratorias son una entidad muy poco frecuente y casi siempre se presentan en pacientes inmunodeprimidos o con patologías de base predisponentes, tanto generales como locales (broncodisplasias o broncopatías)4-6. El porcentaje de aislamiento de CMV en muestras respiratorias es en general inferior al 10%, aunque en la mayoría de ocasiones esta situación no presenta un significado patológico evidente en el paciente1,2,6. Debido a la difultad para establecer la significación clínica del aislamiento del CMV en las diferentes muestras respiratorias, hemos analizado retrospectivamente las características clínicas, epidemiológicas y virológicos de 29 pacientes pediátricos (edad inferior a 15 años) con aislamiento de CMV en muestras procedentes del tracto respiratorio. Pacientes y métodos Se han estudiado retrospectivamente las características virológicas, clínicas y epidemiológicas de los pacientes pediátricos con aislamiento de CMV en alguna muestra procedente del tracto respiratorio diagnosticados entre enero de 1995 y junio de 2006. Las muestras respiratorias (aspirado nasofaríngeo, aspirado traqueal, broncoaspirados y lavado broncoalveolar) al llegar al laboratorio fueron descontaminadas con 2 ml de medio de descontaminación para virus a temperatura ambiente durante 30 minutos. Tras este proceso las muestras fueron sembradas, a razón de 200 l/vial, en los viales de las líneas celulares Hep-2 (aislamiento del virus respiratorio sincitial y adenovirus), MDCK (virus Influenza A y influenza B), LLC-MK2 (virus parainfluenza 1, 2 y 3) y MRC-5 (aislamiento del CMV) (Vircell, Granada), utilizando la técnica de cultivo shellvial7,8. Los viales fueron incubados durante 3 dias a 36ºC y revelados mediante anticuerpos monoclonales específicos para cada uno de los diferentes virus mediante una técnica de inmunofluorescencia indirecta (Monofluokit, Pasteur Diagnostics). 1-Unidad de Virología 2-Servicio de Microbiología y Servicio de Pediatría Hospital Universitario Son Dureta. Palma de Mallorca Medicina Balear 2007; 15-20 15

[close]

p. 15

Medicina Balear- Vol.22, núm. 2, 2007 Estudio retrospectivo sobre las características clínicas de las patologías respiratorias agudas asociadas al aislamiento de Citomegalovirus (1995-2006) Las orinas, tras un proceso de descontaminación y centrifugación, fueron sembradas tan solo para la busqueda de CMV, en 2 shell-vials de la línea celular MRC-5 y revelados a las 24 y 48 horas mediante la técnica de inmunofluorescencia indirecta antes mencionada y descrita previamente9. La sangre (con presencia de EDTA) para el estudio de la antigenemia pp65 frente al CMV y de la viremia (aislamiento en cultivo shell-vial MRC-5) frente a este virus fue procesada con la metodología ya descrita10. El estudio de la presencia de anticuerpos frente a los virus respiratorios se realizó por la técnica de fijación del complemento. El diagnóstico de infección por el VIH se realizó por presencia de unas IgGs específicas (ELISA) y posterior confirmación por la técnica de western-blot. La detección de la IgM específica frente al CMV se realizó mediante un enzimoinmunoensayo comercial (Behring Institut, Alemania), con absorción previa del factor reumatoide. La detección de las IgGs se realizó mediante un enzimuoinmunoensayo comercial (Behring, Germany). En ambos casos se siguieron las recomendaciones del fabricante tanto en la preparación de las muestras como del protocolo de actuación técnica9. El análisis de las características y datos clínicos y epidemiológicos de los pacientes se realizó mediante la revisión retrospectiva de las historias clínicas de los mismos. El análisis estadístico se ha realizado utilizando la determinación de la t de Student para los datos pareados. Todos los valores de p son con dos colas y se ha considerado como significativo un valor de p < 0.05. ratorios positivos y entre el 0.4% y el 3.6% de los virus no VRS (Gráfica 1). Gráfica 1. Evolución de los aislamientos de CMV en muestras respiratorias a lo largo del período de estudio El CMV fue aislado en 18 lavados broncoalveolares (62.1%), 9 aspirados nasofaringeos (31.1%) y 2 aspirados traqueales (6.8%) (Gráfica 2). En 2 pacientes (6.8%) se aisló junto al CMV otro virus respiratorio (un VRS y un adenovirus). El cultivo de CMV en orina se realizó en diferentes momentos en 17 pacientes (58.7%), siendo positivo en 13 pacientes (76.4%); sólo en 4 pacientes la orina recogida durante la primera semana de vida (infección congénita) fue positiva (13.7%). Se estudió la presencia del CMV en la leche materna de 8 pacientes (27.5%), siendo tan solo positiva a este virus en 2 ocasiones (25%). En 7 pacientes (24.1%) se realizó la prueba de la antigenemia pp65 y el estudio de viremia por CMV, siendo ambas positivas en 3 pacientes (42.8%). Resultados Durante el período de estudio se han analizado 13.298 muestras respiratorias; se consideraron como positivas 4.084 (30.7%). En el año 2001 no se aisló ningún CMV de una muestra respiratoria pediátrica. Si se elimina el VRS, que es el predominante (62.3%) y se presenta en brotes epidémicos invernales, se aislaron un total de 1.426 virus distintos. El CMV fue aislado en 32 muestras respiratorias pediátricas, correspondientes a 29 pacientes diferentes, representando globalmente el 0.8% de todos los cultivos positivos y 2.1% de los cultivos positivos distintos al VRS. Los porcentajes de aislamiento del CMV han variado a lo largo del estudio situándose entre el 0.2% y el 2.1% de todos los cultivos respi- Gráfica 2. Porcentajes de aislamiento del CMV en las diferentes muestras respiratorias y no respiratorias 16

[close]

Comments

no comments yet