MBVol18n2

 

Embed or link this publication

Description

Revista de la Real acadèmia de medicina de les Illes Balears. Volumen 18, número 2, 2003

Popular Pages


p. 1

Volum 18 • Núm.2 Maig-Agost 2003 Medicina Balear Publicació de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears http://ramcib.caib.es SUMARI EDITORIAL La investigació en ciències de la salut a les Illes Balears .^^.ï...53 Vicenç Thomas Mulet VIDA ACADÈMICA.. Sessió conjunta. Òbit de Mons. Teodor Úbeda. Commemoració del 150 aniversari de la mort de M.Orfda è 56 ORIGINALS Vida y obra del Doctor Orfila Rotger. Sesqu¡centenario (Maltón 1787- París 1853) Alfonso Ballesteros Fernández de su muerte Anàlisis de polimorfismes en el gen APOE en una població de malalts d'Alzheimer de Mallorca Antoni Gayà, Anna Espino, Silvia Calleja, Jordi Ballabriga, Javier Calvo Resultados de la aplicación de algoritmos de manejo en la gestión clínica de un servicio de angiología y cirugía vascular Jaume Julià, Francisco T. Gómez, Pascual Lozano, Carlos Corominas, Enrique Rimbau 63 69 REVISIÓ Aproximació a la sanitat de les Illes Balears. Macià Tomàs Salvà, Ferran D. Lluch i Dubon Recursos assistencials i indicadors. .79 LLIBRES /> del Clínic La història d'una aventura exemplar: la Unitat d'Hepatologia de Barcelona, de Miquel Bruguera i Cortada .93 Programa de premis per al curs 2003 . 95 Amb la col·laboració de la Conselleria de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears

[close]

p. 2

Si el seu Fons d'Inversió a la deriva... navega ara. pot canviar-lo a Banca March sense costs fiscals. JOC DE CAFE CAMERA DIGITAL VÀLID FINS EL 3 1 / 1 2 / 1 I n f o r m i - s e ' n a les nostres oficines o telefonant al 9 0 1 1 1 1 0 0 0 WWW. B A N C AM A R C H BANCA MARCH

[close]

p. 3

Medicina : Balear Director emèrit José M ' Rodríguez Tejerina Director Macià T o m à s Salvà Redactor en cap Jordi Forteza-Rey Borralleras Redactors Ferran Tolosa Cabani, Antoni O b r a d o r Adrover, Joan Buades Reines J u n t a d i r e c t i v a d e la R e i a l A c a d è m i a d e M e d i c i n a d e l e s Illes B a l e a r s President Vicepresidení Secretari General Alfonso Ballesteros F e r n á n d e z Francesc Bujosa H o m a r Bartolomé A n g u e r a Sansó Juana María Sureda Trujillo Antoni O b r a d o r A d r o v e r Ferran Tolosa Cabani Vicesecretari Tresorer Bibliotecari Revista inscrita en el índice M é d i c o Español Secretaria i correspondència Campaner, 4, baixos. 0 7 0 0 3 P a l m a de Mallorca Tel. 971 72 12 30 A d r e ç a electrònica: info@ramcib.es - Pàgina w e b : ramcib.caib.es Publicitat Aquelles e m p r e s e s o institucions que vulguin inserir algun anunci a Medicina Balear poden contactar directament a m b la Secretaria de la Reial A c a d è m i a

[close]

p. 4

Medicina Balear- Vol.18, núm. 2 , 2 0 0 3 Acadèmics d'honor E x c m . Sr. Jean Dausset, Premi N o b e l de Medicina 1980 E x c m . Sr. Santiago Grisolia García, Premi Príncep d ' A s t ú r i e s d'Investigació Científica i Tècnica Acadèmics numeraris M.I. Sr. Santiago Forteza Forteza M.I. Sr. Miguel Manera Rovira M.I. Sr. José M Rodríguez Tejerina M.I. Sr. Miguel M u n a r Q u é s M.I. Sra. Juana M R o m á n Piñana M.I. Sr. José Tomás Monserrat M.I. Sr. Guillermo Mateu M a t e u M.I. Sr. A r n a l d o Casellas Bernat M.I. Sr. José M i r ó Nicolau M.I. Sr. A n t o n i o Montis Suau M.I. Sr. Feliciano Fuster J a u m e M.I. Sr. Carlos Viader Farré M.I. Sr. B a r t o l o m é A n g u e r a Sansó M.I. Sr. B a r t o l o m é N a d a l M o n e a d a s E x c m . Sr. Alfonso Ballesteros Fernández M.I. Sr. M i g u e l M u n t a n e r M a r q u é s M.I. Sr. Francesc Bujosa H o m a r M.I. Sr. Ferran Tolosa Cabani M.I. Sr. M a c i à T o m à s Salvà M.I. Sr. A l v a r o Agustí García-Navarro M.I. Sr. Antoni O b r a d o r A d r o v e r M.I. Sra. Juana M Sureda Trujillo a a a M.I. Sr. Juan Buades Reines Acadèmic honorari M.I. Sr. Santiago L u e l m o R o m á n Acadèmic electe Sr. José L. Olea Vallejo Dipòsit Legal: P M 4 8 6 - 95 ISSN 1579 - 5853 Imprès a Priccint Baleares - Tel: 902 01 07 14 T h e M a s s M e d i a Icci Baleares, S.L.

[close]

p. 5

Medicina Balear- Vol.18, núm. 2 , 2 0 0 3 VIDA ACADÈMICA Sessió conjunta. Obit de Mons. Teodor Úbeda. Commemoració del 150è aniversari de la mort de M.Orfíla ORIGINALS Vida y obra del Doctor Orfila Rotger. (Mahón 1787 - París 1853) Alfonso Ballesteros Fernández Sesquicentenario de su muerte 58 Anàlisis de polimorfismes en el gen APOE en una poblado de malalts d'Alzheimer de Mallorca Antoni Gayà, Anna Espino, Silvia Calleja, Jordi Ballabriga, Javier Calvo 63 Resultados de la aplicación de algoritmos de manejo en la gestión clínica de un servicio de angiología y cirugía vascular. 69 Jaume Julià, Francisco T. Gómez, Pascual Lozano, Carlos Corominas, Enrique M. Rimbau REVISIÓ Aproximació a la sanitat de les Illes Balears. Macià Tomàs Salvà, Ferran D. Lluch i Dubon Recursos assistencials i indicadors 79 LLIBRES La història d'una aventura exemplar: la Unitat d'Hepatologia de Barcelona, de Miquel Bruguera i Cortada Antoni Obrador Adrover del Clínic 93 Programa de premis per al curs 2003 95 51

[close]

p. 6

GRUPO QMUNICACION NSA RADIOTELEVISIÓN LE ARS Prensa Ultima Hora Diari de Balears Daily Bulletin Mallorca Magazin Venta y Cambio Brisas Ruedas y Velas Televisión M7 Televisió de Mallorca Antena 3 Mallorca Flaix TV Radio Ultima Hora Radio Flaix FM

[close]

p. 7

Editorial La investigació e n ciències d e la s a l u t a l e s Illes B a l e a r s Vicenç Thomas Mulet La recerca b i o m è d i c a q u e t e n i m , p o s s i b l e m e n t és la propia d'una C o m u n i t a t petita, la principal activitat de la qual és del sector turístic, sense indústria farmacèutica al nostre territori i a m b una universitat relativament nova. dor, d e s e n v o l u p a p r o g r a m e s d o c e n t s relacionats a m b la salut c o m són les llicenciatures en p s i c o l o gia, en biologia, en b i o q u í m i c a i altres o les diplom a t u r e s d'infermeria i fisioteràpia i estudis de tercer cicle en ciències de la salut. Hi h a diferents equips de distints d e p a r t a m e n t s q u e porten a t e r m e p r o j e c t e s en ciències de la salut. C o r r e s p o n a la societat i a tota l'administració a u g m e n t a r la nostra inversió i resultats en recerca i d e s e n v o l u p a m e n t . Les Illes B a l e a r s ens h e m d'aprop a r al p e r c e n t a t g e d e d e s p e s a en r e c e r c a per PIB d ' E s p a n y a i en llarg termini, d'Europa. I g u a l m e n t , en millorar altre i n d i c a d o r s , c o m és ara les p e r s o n e s d e d i c a d e s a la investigació per c a d a mil p e r s o n e s actives. C o n s c i e n t s q u e les nostres c o n d i c i o n s s ó n desfavorables per assolir aquests objectius, h e m d e transformar, a m b i m a g i n a c i ó i d e d i c a c i ó , les dificultats en oportunitats de millora. A q u e s t s e q u i p s universitaris i del sector sanitari són el nucli de l'Institut Universitari de C i è n c i e s d e la Salut ( I U N I C S ) del r e c e n t m e n t constituït, e s t r u c tura necessària per a la investigació b i o m è d i c a de qualitat. U n altre instrument i m p r e s c i n d i b l e per facilitar la recerca és la F u n d a c i ó M a t e u Orfila d ' i n v e s t i g a ció en salut d e les Illes B a l e a r s . Tot i així ens els a n y s n o r a n t a hi h a h a g u t iniciatives que han ajudat a q u è el p a n o r a m a i n v e s t i g a d o r en salut p r e s e n t a s a l g u n s signes p o s i t i u s : dins els a n t e c e d e n t s de recerca a les Illes, el s i s t e m a sanitari c o m p t a v a a m b q u a t r e Unitats d'Investigació (la de l'Hospital Universitari Son Dureta, la d ' A t e n c i ó Primària d e M a l l o r c a , la de l'Àrea d e M e n o r c a i la de l'Àrea d ' E i v i s s a - F o r m e n t e r a ) , c r e a d e s els anys 1992 i 1993, integrades dins la " R e d d e U n i d a d e s de Investigación" ( R E U N Í ) , r e c o n e g u d e s per l'Institut d e Salut C a r l o s III. M o l t s professionals del sistema sanitari han d e m o s t r a t el seu interès investigador en projectes i p u b l i c a c i o n s d e qualitat, dedicant-hi t e m p s particular, sense q u e t e n g u é s r e c o n e i x e m e n t en la carrera professional ni incentius e c o n ò m i c s . A q u e s t e s d u e s estructures són la t r a d u c c i ó p r à c tica d'una política d'investigació en ciències de la salut, r e c l a m a d a des de fa m o l t s d ' a n y s pels sectors r e l a c i o n a t s a m b la recerca del m ó n a c a d è m i c i del m ó n sanitari, q u e per p r i m e r c o p s'impulsa per part d e la C o n s e l l e r i a de Salut i C o n s u m . La p r e o c u p a ció per p o t e n c i a r la recerca, i en c o n c r e t la recerca en salut és un afany del G o v e r n d e les Illes Balears. Així, p e r iniciativa d e la C o n s e l l e r i a d ' I n n o v a c i ó i E n e r g i a , el G o v e r n va a p r o v a r fa c o s a d e dos a n y s el I pla de r e c e r c a i d e s e n v o l u p a m e n t t e c n o l ò g i c de les Illes Balears, q u e defineix una política científica, estructurada al voltant d e tres p r o g r a m e s t e m à tics i un d ' e l l s és el de les C i è n c i e s de la salut, plantejant-se el següents objectius: D'altra part, tot i q u e la Universitat no c o m p t a ni a m b estudis de m e d i c i n a o farmàcia, q u e p e r ells m a t e i x o s i m p l i q u e n un major potencial investiga- • D e s e n v o l u p a r n o u s c o n e i x e m e n t s en b i o m e dicina. •Millora d e l ' a t e n c i ó s a n i t à r i a a la p o b l a c i ó . • G e n e r a c i ó de r e c u r s o s e c o n ò m i c s a m b i n t e r a c c i ó a m b la indústria b i o m è d i c a . la Director g e n e r a l d'Avaluació i A c r e d i t a d o d e la C o n s e l l e r i a d e Salut i Consum.(2002-2003) Medicina B a l e a r 2 0 0 3 ; 5 3 - 5 5 53

[close]

p. 8

Medicina Balear- Vol.18, núm. 2,2003 La investigació en ciències de la salut a les liles BalearsLA L'objectiu de la investigació és obtenir nous c o n e i x e m e n t s per tal de contribuir al benestar de la població. Els darrers 30 anys hi ha hagut una explosió de n o u s c o n e i x e m e n t s en el c a m p de la b i o m e d i c i n a , però diuen els experts que n o m é s una petita prop o r c i ó repercuteix en el benestar. Són pocs q u e s'apliquen als p r o g r e s s o s en la p r o m o c i ó de la salut, el diagnòstic, el pronòstic, la p r e v e n c i ó i el tractam e n t de les malalties. A q u e s t a dissociació c o m porta la necessitat d ' u n a n o v a forma d ' i n v e s t i g a r : interessa la investigació traslacional o de transferència, necessària n o tan sols per convertir els c o n e i x e m e n t s b à s i c s en aplicats, si n o t a m b é per afavorir el c a m í invers, es a dir, p r o m o u r e investig a c i o n s b à s i q u e s des de la identificació de p r o b l e m e s clínics. L'objectiu específic seria catalitzar l ' a p r o x i m a ció entre investigadors, a m b la finalitat d ' o p t i m i t zar la utilització de recursos, facilitar la creació de sinergies científiques i aconseguir q u e la t r a s l a d ó del c o n e i x e m e n t b à s i c a l'activitat clínica, i a l'inrevés, es pugui realitzar ràpidament. Es pensa que la creació d ' a q u e s t s instituts facilitaran la tasca q u e la societat d e m a n a als científics b i o m è d i c s : p r o m o u r e i m a n t e n i r la salut, millorar la qualitat d e vida i realitzar aquesta innovació d e forma costefectiva. En p o q u e s p a r a u l e s , si a b a n s s e p a r à v e m la recerca bàsica d e la clínica, ara es p r o p u g n a la integració d ' a m b d u e s , e s b o r r a r les fronteres, establir fluxos entre elles. Q u e l ' i n v e s t i g a d o r bàsic estigui interessat en l ' a p l i c a c i ó clínica i q u e el clín i c rebi un a p r e n e n t a t g e bàsic c o m investigador, p e r e x e m p l e p e r m e d i del projecte d e la f o r m a c i ó postMIR d'investigació. T a m b é als nostres dies c o m e n ç a a configurar-se u n m o d e l d ' i n v e s t i g a c i ó socialment distribuïda. L a investigació b i o m è d i c a ha de ser multidisciplinar, a p r o x i m a r - s e a la solució de p r o b l e m e s , ha d'evol u c i o n a r en el context d e la seva p r ò p i a aplicació. S'han d e crear x a r x e s , a m b un intercanvi c o n t i n u de coneixements. U n pas m o l t important p e r afavorir la investig a c i ó traslacional es troba dins el m a r c global del projecte de Llei de c o h e s i ó i qualitat dels S i s t e m a N a c i o n a l de Salut, en p r o c é s d e t r a m i t a c i ó parlam e n t à r i a . A q u e s t a llei, en el c a m p de la investigació, aposta per a un e n f o r t i m e n t d e l'Institut d e Salut Carlos III, però a n u n c i a un e s p e r a n ç a d o r pla d e descentralització i v e r t e b r a c i ó basat en dos pilars: l'acreditació d'instituts d ' i n v e s t i g a c i ó sanitària associats al ISCIII i el f i n a n ç a m e n t de x a r x e s t e m à t i q u e s d ' i n v e s t i g a c i ó c o o p e r a t i v a , tot s u s t e n tat a criteris d e rigor en l ' a v a l u a c i ó . L ' a d e q u a d a c o m b i n a c i ó entre interès científic i interès social constitueix un repte molt important. El Sisè P r o g r a m a M a r c de la U n i ó E u r o p e a , el M i n i s t e r i d e Sanitat i C o n s u m , p e r mitjà d e l'Institut C a r l o s III, t a m b é han apostat p e r aquest n o u m o d e l d ' i n v e s t i g a c i ó . Les x a r x e s h a n de perm e t r e i facilitar reunir grups de qualitat d i s p e r s o s que treballen en les m a t e i x e s p a t o l o g i e s des d ' a n gles diferents -bàsics, e p i d e m i o l o g i e s , clínics o t e r a p è u t i c s - , a m é s de c o m p a r t i r r e c u r s o s i facilitar l ' a c c é s a ells i a l ' e x p e r i è n c i a c o m p a r t i d a a altres grups e m e r g e n t s . La possibilitat de treballar en x a r x a és u n a a p o s t a útil per al conjunt del país per afavorir el d e s e n v o l u p a m e n t de m e c a n i s m e s de c o h e s i ó q u e c o m p l e m e n t e n fortaleses i debilitats. Es vol i m p u l s a r la c r e a c i ó d ' i n s t i t u t s d ' i n v e s t i g a c i ó multidisciplinaris q u e integrin a científics del m ó n d e la sanitat i de la universitat. A q u e s t s instituts p e r ser acreditats h a u r a n d e reunir c o n d i c i o n s d e t e r m i n a d e s i seran s e l e c c i o n a t s d e forma restrictiva. Pel fet de ser instituts associats al propi ISCIII, formarien part d e la s e v a estructura i rebrien m é s suport. A la p r i m e r a c o n v o c a t ò r i a d ' a j u d e s per les xarx e s t e m à t i q u e s d ' i n v e s t i g a c i ó c o o p e r a t i v a , els i n v e s t i g a d o r s de les nostres Illes han o b t i n g u t u n s b o n s resultats: es participa a 16 projectes d e xarxes: 3 x a r x e s de centres i 13 d e g r u p s , q u e d i s p o sen d e 2,640 milions d ' e u r o s pels a n y s 2 0 0 3 - 0 5 . A la investigació en salut d e les Illes m a i n o s'havia tingut tant de finançament. L ' I U N I C S l e g a l m e n t d e p è n de la Universitat, e n c a r a q u e t a m b é està sustentat en u n c o n v e n i entre la U I B i la C o n s e l l e r i a de Salut i C o n s u m per 54

[close]

p. 9

Medicina Balear- Vol.18, núm. 2, 2003 La investigació en ciències de la salut a les liles BalearsLA d e s e n v o l u p a r i c o n s o l i d a r l'Institut. En el futur, p r o b a b l e m e n t s'haurà de tendir a cercar una fórmula j u r í d i c a i administrativa mixta entre Universitat i conselleria de Salut i C o n s u m , per r e c o n è i x e r l'ap o r t a c i ó d ' a m b d u e s institucions i per facilitar el p o d e r optar a m b m é s a v a n t a t g e s al f i n a n ç a m e n t del sector sanitari. formatives, c o m p t a r a m b mitjans per d o n a r a s s e s s o r a m e n t m e t o d o l ò g i c , serveis de d o c u m e n t a c i ó científica i altres q u e decideixi el patronat. E l s trenta grups que d'entrada el configuren l ' I U N I C S han de trobar en el m a t e i x la m a n e r a de fer m é s rendibles els esforços i a c o n s e g u i r millors resultats. Hi ha grups de gairebé tots els c a m p s del c o n e i x e m e n t b i o m è d i c i és un p u n t de t r o b a d a dels investigadors d e les ciències de la salut d e totes les Illes i dels diferents indrets: universitats, hospitals o d'atenció primària. L a C o n s e l l e r i a i l'Ib-salut, a t r a v é s d e la F u n d a c i ó , ha fet t a m b é una aposta clara p e r q u è els investigadors i els professionals sanitaris tinguin fàcil a c c é s a la bibliografia científica m é s actual a m b la oferta de la biblioteca digital, q u e fa un parell de m e s o s q u e els professionals sanitaris de les Illes tenim al nostre abast. D'altre b a n d a , la conselleria d e Salut i C o n s u m h a constituït la F u n d a c i ó M a t e u Orfila d'investigació en salut d e les Illes B a l e a r s , creada a m b l ' o b j e c t e d e gestionar mitjans i r e c u r s o s al servei d e l ' e x e c u c i ó de p r o g r a m e s i projectes d ' i n v e s t i g a c i ó , el d e s e n v o l u p a m e n t t e c n o l ò g i c i la i n n o v a c i ó en el c a m p de la b i o m e d i c i n a i les c i è n c i e s d e la salut per contribuir a la p r o m o c i ó i p r o t e c c i ó d e la salut. T a m b é facilitarà la investigació i la f o r m a c i ó del p e r s o n a l i n v e s t i g a d o r en c o l · l a b o r a c i ó amb l ' I U N I C S i altres institucions. E n s h e m de felicitar p e r q u è per primera v e g a d a hi h a u n a p o l í t i c a d ' i n v e s t i g a c i ó d e s d e la C o n s e l l e r i a d e Salut i t a m b é d e s d'altres C o n s e l l e r i e s ( c o m I n n o v a c i ó o E d u c a c i ó ) del G o v e r n . N o m é s té sentit crear les sinergies n e c e s sàries i ajuntar esforços si v o l e m a s s u m i r un repte: fer a v a n ç a r la investigació en ciències de la salut a la nostra C o m u n i t a t . En darrer lloc, cal tenir present la figura d'un c o m p a n y q u e ens va deixar, el Dr. X a v i e r Benedí, q u e v a ser u n a dels m o t o r s de l ' I U N I C S , al qual no v a p l à n y e r esforços i d i s s o r t a d a m e n t no ha pogut v e u r e culminat. H e m de seguir la seva tasca i anim a r - n o s p e r tal d e p o d e r recollir els fruits de la feina q u e v a p r o m o u r e . El seu Protectorat c o r r e s p o n a la C o n s e l l e r i a d e Salut i C o n s u m , la seva seu se situarà a l'Hospital Universitari Son Dureta, el seu à m b i t d ' a c t u a c i ó són les Illes Balears. Al Patronat hi estan r e p r e s e n tats, a m é s de la C o n s e l l e r i a , els professionals dels centres Ib-salut, d'hospitals i d'atenció p r i m à r i a de M a l l o r c a , d e M e n o r c a i de Eivissa i F o r m e n t e r a , així c o m t a m b é r e p r e s e n t a n t s d e la U I B , la Conselleria d ' I n n o v a c i ó i Energia i la Conselleria d ' E d u c a c i ó i Cultura. A part del Patronat, està previst en els estatuts u n a C o m i s s i ó Científica f o r m a d a per experts en investigació i en bioética. Els serveis q u e oferirà la F u n d a c i ó seran aquells q u e p e r m e t i n una millor gestió de fons de projectes d e recerca i d'assaigs clínics, organitzar activitats 55

[close]

p. 10

Vida acadèmica Sessió C o n j u n t a El capvespre de dia 27 de j u n y passat, la Reial A c a d e m i a de Medicina de les Illes Balears va celebrar una sessió conjunta a m b altres corporacions germ a n e s (la Reial A c a d e m i a Mallorquina d'Estudis G e n e a l ò g i c s , H e r à l d i c s i Històrics i la Reial A c a d e m i a de Belles Arts de Sant Sebastià) per tal d ' h o n o r a r una familia, la dels Blanes Viale, que va deixar una e m p r e m t a d'art i ciència en la societat mallorquina de la primera meitat del segle passat. D e s p r é s d ' o b r i r la sessió unes paraules introductòries dels presidents de les corporacions, Alfonso Ballesteros (Medicina), Román Pinya (Estudis G e n e a l ò g i c s ) i J a u m e Mir (Belles A r t s ) , el p r i m e r dels p o n e n t s , M o s s è n Antoni Gili i Ferrer, de la Reial A c a d è m i a d ' E s t u d i s Històrics, va historiar la nissaga dels Blanes Viale, v i n c u l a d a a la Vila d ' A r t à des del s. X V I . Seguí, a c o n t i n u a c i ó , la intervenció del Sr. Rafael P e r e l l ó P a r a d e l o , d e la R e i a l A c a d è m i a de Belles Arts, qui va parlar del pintor Pedro Blanes Viale. F i n a l m e n t , el catedràtic de la Universitat de Saragossa, J o s é Luis N i e t o A r m a d a va oferir un r e v e l a d o r retrat del m a l a g u a n y a t investigador T o m à s Blanes Viale, estret c o l · l a b o r a d o r de D. Santiago R a m ó n y Cajal en les seves r e c e r q u e s en bulb olfatori. Aspecte del Saló d'Actes en l'acte acadèmic conjunt Òbit d e M o n s . Teodor Úbeda D i u m e n g e , 18 de maig, va morir a Palma el bisbe diocesà, M o n s . Teodor Ú b e d a G r a m a g e , als 71 anys. N a s c u t el 1931 a la localitat valenciana d ' O n t i n y e n t , el setembre de 1970 va ésser a n o m e n a t bisbe auxiliar d'Eivissa, diòcesi on va exercir la seva labor pastoral fins l ' a n y següent, q u a n v a ésser designat bisbe de Mallorca. M o n s . Ú b e d a ha estat el bisbe q u e m é s t e m p s ha regit la diòcesi mallorquina. Descansi en pau qui ens va h o n o r a r assistint assíd u a m e n t a les sessions de la nostra Reial A c a d è m i a . Medicina B a l e a r 2 0 0 3 ; 5 6 - 5 7 i 56

[close]

p. 11

Medicina Balear- Vol.18, núm. 2, 2003 Commemoració d e l 150è a n i v e r s a r i d e la m o r t d e M . Orfila Del 27 al 30 d e m a r ç la Reial A c a d è m i a de M e d i c i n a de les Illes Balears va c o m m e m o r a r a M e n o r c a la figura de Mateu J.B. Orfila ( M a ó 1787 París 1853). L'acte central va consistir en una sessió solemne al Teatre Principal de la seva ciutat natal i va congregar representants de les diverses a c a d è m i e s de medicina espanyoles vinculades a Orfila, un grup de docents de la Universitat de les Illes Balears, e n c a p çalades pel rector Llorenç Huguet, m e t g e s i farmacèutics i representants de les institucions polítiques insulars. Ocuparen un lloc d ' h o n o r el president de la Real A c a d e m i a Nacional de Medicina d ' E s p a n y a , A m a d o r Schüler, el p r e s i d e n t de l ' A c a d é m i e Nationale de M é d e c i n e de França, Maurice Tubiana, i el Premi Nobel de Medicina i acadèmic d ' h o n o r de la nostra corporació, Jean Dausset. Celebrada l'horabaixa de dia 2 8 , la cerimònia acadèmica, precedida d ' u n h o m e n a t g e floral al m o n u ment d'Orfila, va evocar la figura i l'obra del científic m e n o r q u í a m b parlaments del president de la Reial A c a d è m i a de Medicina de les Illes Balears, Alfonso Ballesteros, del Sr. Miquel A. Limón i dels p r o f e s s o r s Jacint C o r b e l l a , A m a d o r S c h ü l e r i Maurice Tubiana. Van seguir unes paraules de Joana Barceló, presidenta del Consell Insular de Menorca. L'acte v a cloure a m b un seguit de cançons napolitanes i àries d ' ò p e r a a càrrec del tenor Carlos Falcón. En acabar l'acte, els convidats gaudiren d ' u n sopar de gala patrocinat pel Consell Insular de Menorca. L ' e n d e m à , en un ambient distès i simpàtic, els participants als actes pogueren visitar els principals m o n u m e n t s prehistòrics de M e n o r c a i Ciutadella. Un moment de la sessió solemne celebrada al Teatre Principal de Maó D'esquerra a dreta. Amador Schüler, Artur Bagur, Maurice Alfonso Ballesteros, Jean Dausset i Joana Barceló Tubiana, 57

[close]

p. 12

Original Vida y obra d e l Doctor Orfila Rotger. S e s q u i c e n t e n a r i o d e s u m u e r t e (Mahón 1 7 8 7 - París 1 8 5 3 ) Alfonso Ballesteros Fernández El Dr. Orfila nació en M a h ó n el 24 de abril en 1787, en el corto período de ese siglo en que la isla de M e n o r c a estuvo bajo la administración española. F u e b a u t i z a d o c o n los n o m b r e s de M a t e o J o s é B u e n a v e n t u r a . Llegó a ser una de las figuras m é d i c a s m á s deslumbrantes de su época. A d e m á s de ser el creador de la Toxicologia m o d e r n a , o c u p ó el vértice de la medicina francesa en la primera mitad del siglo X I X . El Profesor Maurice Tubiana, Presidente de la A c a d e m i a Nacional de Medicina de Francia, en su carta confirmando su participación en los actos conm e m o r a t i v o s celebrados en M a h ó n en m a r z o de 2 0 0 3 escribía "...la m e m o r i a del Dr. Orfila, que veneramos". Su popularidad, a pesar de los rudimentarios m e d i o s de c o m u n i c a c i ó n de la época, fue superior, e indudablemente más duradera, que la de las m á s afam a d a s figuras de nuestros días. Semejante triunfo científico y social no fue fruto de la casualidad. El Profesor Orfila, que debía de estar dotado de u n a inteligencia privilegiada y hacía gala de una m e m o r i a prodigiosa, recibió u n a educación excepcional. El a m b i e n t e cosmopolita de M e n o r c a , consecuencia d e las sucesivas d o m i n a c i o n e s que tuvo a lo largo del siglo X V I I I , facilitó que desde m u y j o v e n pudiera hablar con soltura latín, francés e inglés a d e m á s de la lengua vernácula. Sus conocimientos de italiano n o están bien d o c u m e n t a d o s pero constan en el certificado que emitió la Universidad de Valencia al finalizar el curso que realizó en esa ciudad. En una de sus cartas hay una larga frase en esa lengua y era u n enUisiasta interprete de las óperas italianas, que consideraba las mejores. Su primer maestro fue un fraile franciscano que consiguió que a los trece años lograra un gran triunfo a c a d é m i c o e x a m i n á n d o s e en latín de las tradicionales enseñanzas escolásticas, que sin duda colaboraron a estructurar su mente infantil. Después tuvo c o m o p r e ceptor a un sacerdote, fugitivo de la revolución de 1789, que convivió unos años con al familia y le enseñó un francés fluido. La lengua inglesa, que tanta - Retrato de Orfila, en ¡a madurez huella ha dejado en Menorca, la aprendió con un clérigo irlandés. Después un profesor de origen alemán, el Sr. Ernesto Cook, tuvo una influencia decisiva en su formación. A d e m á s de enseñarle M a t e m á t i c a s y Ciencias Naturales lo inició en el p e n s a m i e n t o científico y en el m é t o d o experimental. Su padre, que era un rico burgués, pensó orientarlo hacia los negocios familiares, el c o m e r c i o y la navegación. En 1802 realizó un accidentado viaje de n u e v e m e s e s hasta Alejandría, p a s a n d o por el norte de África y regresando por Italia. El periplo estuvo lleno de aventuras, incluso fueron a b o r d a d o s por piratas q u e los liberaron por antiguos favores recibidos de la familia Orfila. Se dice q u e de su p a s o por Ñ a p ó l e s y Palermo nació su afición a la Opera, que luego desarrolló en su estancia en Barcelona. En 1805 se e n c a m i n ó a Valencia para estudiar Medicina. Su inteligencia, tesón y la posibilidad de leer los nuevos descubrimientos en la lengua original le proporcionaron un gran éxito a c a d é m i c o al final del p r i m e r c u r s o , l l e g á n d o s e a r e a l i z a r en la Universidad la inscripción "Mateo Orfila Víctor". B u s c a n d o m a y o r nivel científico se t r a s l a d ó a Barcelona, donde permaneció dos años, allí recibió P r e s i d e n t e d e la Real A c a d e m i a d e Medicina d e las Illes B a l e a r s Medicina B a l e a r 2 0 0 3 ; 5 8 - 6 2 58

[close]

p. 13

Medicina Balear- Vol.18, núm. 2 , 2 0 0 3 Vida y obra del Doctor Orfila Rotger. Sesquicentenario de su muerte (Manon 1787 - París 1853) las enseñanzas del célebre químico Carbonell. Por ser un a l u m n o destacado, la Real Junta de C o m e r c i o , que buscaba j ó v e n e s p r o m e s a s , le propuso dedicarse a la Q u í m i c a y le proporcionó una beca para que después de estudiar cuatro años en Madrid y París regresara, c o m o profesor de esa materia, a la ciudad condal. N o llegó a cursar estudios en Madrid porqué el famoso q u í m i c o francés Proust, q u e debía ser su maestro, había regresado a Francia. En el verano d e 1807 llegó a París con cincuenta céntimos, el importe inicial d e la beca lo había prestado a un c o m p a ñ e r o y n o se lo devolvió; tuvo q u e iniciar el viaje vendiendo sus pertenencias. D a n d o clases particulares d e Q u í m i c a consiguió sobrevivir y fue g a n a n d o una rápida reputación en los ambientes científicos. Al iniciarse la guerra c o n España, en 1808, dejó d e recibir el dinero d e la Junta d e C o m e r c i o y después fue encarcelado, c o m o el resto de los residentes españoles, en represalia por el envío a la isla d e Cabrera d e los soldados franceses derrotados en Bailen. Afortunadamente el eminente químico Vauquelin, q u e se había percatado de s u s dotes, consiguió su liberación. C o n estrecheces e c o n ó m i c a s reinició s u s estudios d e Medicina y se graduó en 1811. L a docencia privada le proporcionó u n a creciente fama q u e c u l m i n ó con la publicación, en 1814, de su primera gran obra Traite des poisons (Tratado sobre los v e n e n o s ) , q u e d e d i c ó a su p r o t e c t o r Vauquelin; fue una gran creación científica, realizada con riguroso m é t o d o , q u e inició la Toxicologia moderna. U m b e r t o Eco cuenta q u e p a s e a n d o p o r París adquirió un viejo libro sobre venenos q u e le d o c u m e n t ó para escribir su célebre obra "El nombre de la Rosa ", se trataba d e una d e las primeras ediciones de este tratado d e Orfila, autor que él desconocía. En 1819, con 31 años, fue n o m b r a d o profesor d e Medicina Legal d e la Facultad d e París, siendo el docente m á s j o v e n d e su época. Gracias a su experiencia c o m o profesor privado y a sus excepcionales dotes de orador sus lecciones llegaban a ser un espectáculo c o n m á s de 1500 a l u m n o s , la presencia de Orfila era acogida c o n aplausos. El Dr. Fabre, q u e siempre fue su adversario, confesaba "...a pesar de ser extranjero tiene u n a palabra m u y fácil y saca m u c h o partido d e nuestra lengua". Por reorganización de la Facultad, en 1823, pasó a ocupar la Cátedra de Q u í m i c a Médica, q u e siempre fue la base de su obra científica. Su s e g u n d o g r a n t e x t o Elements de Chinde Medícale (Elementos d e Q u í m i c a Médica) lo había publicado en 1817 y la obra c u m b r e Leçons de Medicine Lega/e (Lecciones d e M e d i c i n a Legal) tuvo T R A I T E D E S P O I S O N S T I S I S É L É M E N S DE D E S REGNES M I N E R A L , V E G E T A L E T ANIMAL , Olí CHIMIE MEDÍCALE; Par Méderin par TOXICOLOGIE GENÉRALE, Considéree sous los rnppotis de la P h y s i o l o g i e , d e la Patliologic e l d e la M é d c t i n e l é g a l e j M .P. O R F I L A , I.OUIS XVIII; qa.irtlel- de S » M a i e s t c . P a r M . P. O R F I L A , Naturalice pensionnaírc d'Espagne , Docteur en Médecine de la Faculte de Paris , Profeïseur de Chiuiíe el de PJiysi(|ue ; I ' Í e'-.ciií JLI R.ippori f j i í i la CUtac detScicncei phjiiijucseMDaibcmaiiqucí Membre rr»ri'P3pondanl deITrislilul de Frahce J Mrmbre .de la Socicld medícale d'Einuíalíun , ilp l'tiniversíté dt Dublín, de l'Aradéniie de Bai-rrlonnp, de Murcie, ele. j Professeur de Cíiimic el de Médecine légale. de riuMitm de Fiancc. I :.. n[num mtmm d»li K M * r»l ittltlim botánica m i r a ti

[close]

p. 14

Medicina Balear- Vol.18, núm. 2, 2003 Vida y obra del Doctor Orfila Rotger. Sesquicentenario de su muerte (Mahón 1787 - París 1853) su primera edición en 1821. En 1831 publicó su últim o gran libro Traite des exhumations jurídiques (Tratado d e e x h u m a c i o n e s jurídicas), q u e fue u n texto d e referencia en todo el m u n d o durante m u c h o s años. A d e m á s d e estos tratados, q u e eran inmediatamente traducidos a las principales lenguas europeas e incluso editados en Norteamérica, publicó innumerables artículos científicos, sobre todo en Aúnales d'Hygiène Publique et Médecine Légale, q u e fue una publicación pionera en estas materias y apareció en 1829 p o r iniciativa d e Orfila y otros destacados investigadores de la época. Su célebre libro Secours à donner aux personnes empoisonnées ou axphixiées (Asistencia a las personas e n v e n e n a d a s o asfixiadas) tuvo difusión fuera del a m b i e n t e estrictamente m é d i co. J u n t o a l o s m á s c o n o c i d o s c i e n t í f i c o s d e l m o m e n t o escribió gran parte del Nouveau Diccionnaire (Nuevo Diccionario) y del Diccio nnaire d e M e d i c i n e (Diccionario d e M e d i c i n a ) , q u e fue u n a grandiosa o b r a científica d e m á s d e treinta tomos. Sus decisivas actuaciones periciales, en sonados procesos judiciales, lo transformaron en u n a celebridad popular en toda Francia. Su buena apariencia física y su magnífica v o z acrecentaron aún m á s su éxito social, según confiesa en sus m e m o r i a s . S e dice q u e su afición al canto nació d e u n a r e c o m e n d a c i ó n de un m é d i c o d e M e n o r c a para vencer u n a tartamudez infantil. S u calidad c o m o barítono era tal q u e recibió atractivas ofertas para dedicarse profesionalmente a la ópera. Estaba tan bien dotado para la música q u e tocaba c o n soltura el piano, la guitarra y la flauta; incluso, siendo adolescente, c o m p u s o u n a misa a tres voces q u e se estrenó en M a h ó n . A pesar d e sus frecuentes actuaciones en los m á s importantes salones privados, no hay constancia de ninguna interpretación pública. Su c o n s e r v a d u r i s m o político y su declarado antibonapartismo facilitaron su acercamiento a la Corte. Fue m é d i c o d e cámara d e Luis XVIII, Carlos X y sobretodo de Luis Felipe, q u e había estado exiliado en M e n o r c a , c o n el q u e tuvo gran proximidad, lleg a n d o a ser el hombre público m á s influyente durante los dieciocho años d e su reinado. Fue D e c a n o de la Facultad de Medicina de París, que entonces era u n o d e los centros docentes m á s prestigiosos del m u n d o , desde 1831 hasta 1848, en que fue cesado, con protestas d e s u s a l u m n o s , p o r el nuevo gobierno republicano. Sus adversarios intentaron, sin éxito, hallar alguna irregularidad en su larga etapa d e D e c a n o y, a pesar d e n o gozar d e la simpatía del n u e v o régimen, tuvo la c o m p e n s a c i ó n d e ser elegido Presidente de la Real A c a d e m i a Nacional de 60 LEÇOJNS DE MÉDECINE L É G A L E , pak M. ORFILA, Híofíisrui de Cliimie medícale k I.. Faculté dr Mcdccíiic de Pfttil. Professeur de Mrdecíne légale .i l'aiicleniie Faculté d e la méme villc , Médccin pm quarlicr de S. M., Mrtnhru linda.re de l'Acadèmic rnyale de Médccine , Mcmlire COfTCinundattl de l'In»titiit ile Frauce, de l'líi.iversUc de Uubliii, de Pídladelnuie, de* Acadèmies de .Madrid, de Uarrclotiuc , di- Murcie, Jet ilc» Baleares , de Liv>mnic, d'Ainiciis, d'F-vrcux, etc. TOME PREMIER. oiiYníce unir», ne v i h g t - n t u x i>la teches , OOUT s e m A CHEZ IIII·IIKI P A R I S , JEUNE, (IR R E O Í ( I H ( . , BÈC1IET (JE l ' t C t n h H I F H (IV I LE I.rxc dr I trole .Ir M r d r r . d C , V • ¿73. M e d i c i n a de Francia en 1851 y p e r m a n e c i ó en el cargo hasta su muerte. Había ingresado, c o m o el acad é m i c o m á s j o v e n , al ser creada p o r Luis X V I I I . Su posición social fue tan destacada q u e tuvo estrechas relaciones con los personajes m á s importantes d e su época, c o m o el D u q u e d e Wellington, Metternich y sobretodo con el incombustible político francés Talleyrand, del q u e fue gran a m i g o . E n casa de la Princesa d e Vaudémont y en la d e la C o n d e s a d e Rumford, viuda d e Lavoisier, tuvo ocasión d e c o n o cer a los m á s insignes representantes d e la ciencia y las artes; Laplace, Fournier, Pinel o M a d a m e Staél fueron sus habituales contertulios. Tal era su fama que, a su paso p o r Barcelona d e regreso de u n o d e sus viajes a M e n o r c a , el General C a s t a ñ o s , v e n c e d o r de la batalla de Bailen y Capitán General d e Cataluña, quiso visitar a tan insigne científico. El R e y de España Fernando VII lo n o m b r ó profesor del nuevo Laboratorio Q u í m i c o d e la Corte (Gaceta del 31 d e octubre d e 1815), pero Orfila p r o puso un plan de estudios q u e n o fue aceptado p o r un monarca tan p o c o liberal. D e s p u é s , e n el reinado d e Isabel II, fue n o m b r a d o Doctor Honoris Causa d e Madrid y elegido m i e m b r o d e las Reales A c a d e m i a s de Medicina d e Madrid, Barcelona, Murcia e Islas Baleares. También fue profesor de Q u í m i c a en el A t e n e o Real de París y m i e m b r o correspondiente d e innumerables universidades europeas y americanas (Dublín, Filadèlfia, etc.).

[close]

p. 15

Medicina Balear- Vol.18, núm. 2, 2003 Vida y obra del Doctor Orfila Rotger. Sesquicentenario de su muerte (Manon 1787 - París 1853) A u n q u e sólo viajó a M e n o r c a en tres ocasiones (1816, 1819 y 1846), m a n t u v o u n a estrecha relación epistolar con su familia, en especial con su hermana Bárbara. En sus cartas se muestra c o m o un hijo respetuoso y a g r a d e c i d o ; ú n i c a m e n t e tuvo un enfrentamiento con sus padres al o p o n e r s e estos a su b o d a con Gabriela Lesueur, a la q u e consideraban de m e n o r nivel social p o r ser hija de un escultor. Gabriela resultó ser una magnífica esposa q u e le apoyó incluso en acumularse en los diferentes órganos y tejidos. Este último concepto es esencial pues permite el diagnóstico de una intoxicación tiempo después de la ingestión del tóxico. Su aplicación a la Medicina Forense fue inmediata y propició la resolución de sonados casos penales, c o m o el célebre crimen de la señora Lafarge, que apasionó a la opinión pública y m a r c ó un hito en el papel de las técnicas de laboratorio para el esclarecimiento de hechos criminales; aún recientemente este caso ha sido objeto de tesis doctorales. Sus años de permanencia c o m o Decano fueron decisivos para la modernización de la enseñanza de la Medicina en Francia. Su plan de estudios, q u e es considerado m o d é l i c o , estuvo vigente con mínimas modificaciones hasta 1968 e inspiró otros planes europeos. El primer catedrático de Medicina Legal en España fue su discípulo Pedro Mata, q u e también impulsó la reforma de los estudios universitarios. Introdujo las prácticas de laboratorio y las hospitalarias c r e a n d o hospitales clínicos v i n c u l a d o s a la Facultad de Medicina. F u e el precursor del actual sistema M I R , instaurando la formación práctica reglada de los a l u m n o s en los hospitales. Desarrolló m u s e o s científicos, q u e aún h o y funcionan, c o m o el M u s e o de A n a t o m í a Patológica y el M u s e o de Anatomía C o m p a r a d a , d e n o m i n a d o en su h o n o r M u s e o Orfila. Gracias a esa buena planificación de la docencia la Medicina francesa de la segunda mitad del siglo X I X o c u p ó un papel tan destacado y produjo figuras tan insignes c o m o Dieulafoy, Pean, Charcot, Pastcur, C l a u d e Beraard y m u c h o s otros. C o n un equipo de colaboradores estable y fiel influyó de forma decisiva en la legislación docente y sanitaria de su época. Se modernizaron las n o r m a s sobre medidas preventivas en las e p i d e m i a s , los hospitales psiquiátricos, los archivos hospitalarios, etc. Introdujo el sistema métrico decimal en la práctica m é d i c a y se dieron n o r m a s sobre aspectos tan curiosos c o m o la prohibición de c o n c e d e r patentes a r e m e dios terapéuticos secretos. Patrocinó el m o n o p o l i o universitario de la docencia médica y suprimió a los d e n o m i n a d o s Oficiales de Sanidad, q u e eran un cuerpo sanitario incompatible con una práctica médica cada vez m á s científica. Inspiró la creación de consej o s disciplinarios para la moralización de la actividad profesional. M u c h o s años antes de q u e hubiera Ministerio de Sanidad ejerció esas funciones al crearse el Conseil Superieur de la Santé (Consejo Superior de Salud) y formar parte, gratuitamente, del Consejo Real de Instrucción Pública, del Consejo General de Sena y del Consejo Municipal de París. Fue un h o m bre autoritario al q u e sus e n e m i g o s llegaron a atribuir la frase "...la Faculté c 'est moi" (la Facultad soy y o ) , 61 SECOURS A DONNER AUX PERSONNES OU EMPOISONNÉES ASPHYXIÉES; S u i v ï s des moyens propres à reconnaitre les poisons el les vins freíales, et à disiinguer la mori íéelle de l a m o u apparenlc; Par M.-P. ORFILA, Médecin par quarüer d e S. M . ; m e m b r e c o r r e s p o n d á i s d e J ' l n s ü d i l j meinbre d e la S o c i é t c m e d í c a l e d'Emtilalion , de I U n i v e r s i t é d o D u b l í n , d e PIiMadeJjíliic, d e FAcadéiiiíe d e M a drid , d e B a r c c I o n n e d e M u r c i e , des l i e s B a leares ¡ Prolesseur d e Cliimie a l ' A l h c n c e rovaJ; Professeur d e M c d e c i u c túgale, e l e . ; A ( PARIS, L'AIITCUA , ruc d « Fosies-Saint - Gertnain-d«- } GloCHAROt Lirirairr . r o e d » ; S o r b o n n e , n°. 3 ¡ l DcsoElt , Líbroirc , rne Q i r Ü Ü n C j U°. 2 . ¡818. su afición p o r el canto ya q u e era u n a excelente soprano y virtuosa pianista. Solamente tuvieron un hijo, H o n o r a t o , del q u e h a y m u y poca información y que murió sin descendencia. La aportación m á s destacada de Orfila a la ciencia médica fue la creación de la Toxicologia moderna. A u n q u e los v e n e n o s se empleaban desde la m á s remota antigüedad, él supo aplicar sus grandes c o n o cimientos q u í m i c o s a los recientes descubrimientos fisiológicos q u e realizaban coetáneos tan destacados c o m o M a g e n d i e . L a experimentación animal (se dice que llegó a sacrificar m á s de cuatro mil perros) y el progreso d e los m é t o d o s de laboratorio, le permitieron elaborar las bases de una Toxicologia científica y el t r a t a m i e n t o racional d e las i n t o x i c a c i o n e s . Estableció q u e los v e n e n o s se absorben, se distribuyen p o r el o r g a n i s m o y, a d e m á s de excretarse, pueden

[close]

Comments

no comments yet